Sunteți pe pagina 1din 38

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ

“ION IONESCU DE LA BRAD” DIN IAŞI


FACULTATEA DE AGRICULTURĂ

LUCRARE DE
DISERTAȚIE

Coordonator ştiinţific,
Prof. Univ. Dr. Marius ZAHARIA
Absolvent,
Ionuț Răzvan TOMA

IAȘI
2018
UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ
“ ION IONESCU DE LA BRAD ” DIN IAŞI
FACULTATEA DE AGRICULTURĂ
SPECIALIZAREA TEHNOLOGII AGRICOLE MODERNE

Infuliența hibridului asupra producției la


cultura de floarea soarelui din cadrul SC
Crost SRL

Coordonator ştiinţific ,
Prof. Univ. Dr. Marius ZAHARIA
Absolvent
Ionuț Răzvan TOMA

IAŞI
2018
DECLARAȚIE
CUPRINS

Lista tabelelor și a figurilor


Introducere .............................................................................................................................. 7

PARTEA I - CONSIDERAŢII GENERALE

Capitolul 1 Stadiul actual ala cercetărilor cu privire la hibrizii de floarea


soarelui...................................................................................................................................... 9
1.1 . Importanța hibrizilor pentru agricultură................................................................. 9
1.2 Aspecte teoretice cu privire la hibrizii de floarea soarelui...................................... 10
Capitolul 2 Date despre zona în care se află teritoriul unității............................................ 15
2.1. Prezentarea generală a SC Crosta SRL................................................................... 15
2.2 Situația geografică.................................................................................................... 17
2.3 Regimul temperaturilor............................................................................................ 18
2.4 Regimul vânturilor.................................................................................................. 18
2.5 Regimul precipitțiilor............................................................................................... 18
2.6 Aspecte geomorfologice........................................................................................... 19
2.7 Aspecte pedologice.................................................................................................. 19
2.8 Vegetația și fauna..................................................................................................... 20

PARTEA a II-a - CONTRIBUŢII PROPRII

Capitolul 3 Metodologia de cercetare .................................................................................... 21


3.1 Scopul şi obiectivele cercetării................................................................................... 21
3.2 Metodele de cercetare şi informaţiile utilizate…........................................................ 22
Capitolul 4 Rezultatele cercetărilor și interpretarea lor privind influiența hibridului
asupra producției..................................................................................................................... 25
Concluzii ................................................................................................................................... 35

4
Bibliografie .............................................................................................................................. 37

5
Lista figurilor

Figura 1.1: Evoluția plantei de floarea soarelui prin intermediul proceselor de ameliorare…….. 12
Figura 2.1: Localizarea Fermei...................................................................................................... 17
Figura 4.1: Suprafețele ocupate de hibrizii de floarea soarelui..................................................... 25
Figura 4.2: Producțiile medii ale hibrizilor de floarea soarelui..................................................... 32
Figura 4.3: Potențialul productiv al hibrizilor de floarea soarelui................................................. 33
Figura 4.4: Valorile MMB ale hibrizilor de floarea soarelui......................................................... 34

Lista tabelelor

Tabelul 2.1: Utilajele prezente în cadrul fermei SC Crosta SRL................................................... 16

6
Introducere

Activitatea desfășurată în cadrul sectorului agricol, este una ditre cele mai vechi și
importante activități, prin intermediul căreia este menținută viață pe întreg globul pământesc.
Cultivarea plantelor a evoluat odată cu timpul și a fost necesară din cauza sporului populației, al
cărei este și în prezent, în continuă creștere.
Evoluția agriculturii, s-a realizat odată cu implementarea unor sisteme de mașini
tehnologice, prin intermediul cărora se ușurează munca omului, dar în același timp, se obțin
rezultate superioare datorită precizei acestora, cât și prin intermediul geneticii și ameliorării
plantelor, conferindule acestora calități superioare.
Apariția hibrizilor în agricultură, a fost un elemen necesar, cu ajutorul căruia s-a trecut la
un alt nivel în ceea ce privește cantitatea și calitatea produselor, prin intermediul însușiriilor
superioare obținute ce conduc la lucrul dorit.
În prezent, producțiile cât mai mari pe unitatea de suprafață reprezintă una dintre cele mai
mari importanțe în cadrul unei ferme, iar principalul factor ce condiționează acest lucru, este
tipul hibridului ce a fost cultivat, motiv pentru care există o mulțime de producători, ce se află
într-o continuă concurență.
Floarea soarelui este o cultură care prezintă o mare importanță, datorită produselor și
utilizărilor multiple la care se pretează: hrana oamenilor și a animalelor; în procesele de
industrializare; etc, motiv pentru care este cultivată în toate zonele arabile prezente pe glob.
Tema cercetată ,,Influiența hibridului asupra producției la cultura de floarea soarelui;, a
prezentat interes, deoarece a determinat modul în care plantele de floarea soarelui obținute prin
procesele de hibridare, contribuie la ridicarea producției obținute prin intermediul însușirilor noi,
ce le posedă în urma acestor procese.
În urma rezultatelor obținute, s-a determinat faptul că alegerea hibrizilor potriviți,
prezintă unul dintre cele mai importante elemente ce contribuie la sporirea producției, deoarece
hibrizii ce au prezentat trăsăturile genetice într-un procent mai mare,( rezistența la agenți

7
patogeni, rezistența la dăunători, toleranța la secetă, potențialul genetic productiv), obținute în
urma proceselor de amelioarare, au realizat în final o producție mai ridicată.
În final doresc să mulțumesc, personalullui de la firma Sc Crosta Srl pentru informațiile
furnizate, precum și domnului profesor Marius Zaharia pentru îndrumare pe parcursul întocmirii
acestui studiu.

8
PARTEA I CONSIDERAŢII GENERALE

CAPITOLULU1. STADIUL ACTUAL AL


CERCETĂRILOR REFERITOARE LA HIBRIZI DE
FLOAREA SOARELUI

1.1 Importanța hibrizilor pentru agricultură

Agricultura reprezintă cea mai important ramură economică la nivel mondial, deoarece
prin intermediul acesteia este întreținută viața tuturor oamenilor. Deoarece, numărul populației
este în continuă creștere, omul a încercat să realizeze producții cât mai mari. Astfel, prin
intermediu cercetărilor s-au realizat plantele hibride, a căror caractere sunt superioare fața de
descendenți.(Loren H. Rieseberg-1997)
Știința în cadrul căreia are loc studierea, cercetarea și obținerea hibrizilor poartă numele
de ameliorare. Conform acestei științe, procesul de hibridare este reprezentat prin încrucișarea a
doi indivizi ce prezintă caracteristici diferite ce sunt contopite în zigot, obținându-se în final, un
nou organism ce prezintă caractere diferite sau caracterele ambilor indivizi. Noul organism,
rezultat în urma acestui process poartă denumire de hibrid.
Legile proceselor de hibridare au fost descoperite și enunțate în cursul anului 1866 de
către Gregor Mendel ce a fost denumit ,, părintele genetici moderne ,, deoarece a cercetat și a
descoperit, majoritatea legilor eredității, munca s-a fiind fundația geneticii moderne a plantelor.
Dacă, Gregor Mendel este numit părintele geneticii moderne, atunci Charles Darwin poate fi
numit tatăl vitreg, deoarece teoria evoluției și așa-zisele concepte despre selecția plantelor,
împreună cu legile lui Mendel au condus la fundația ameliorii plantelor.

9
Hibridarea a reprezentat un fenomen, ce a contribuit în mod evident la evoluția speciilor
de plante, animale, fungi, crescând astfel potențialul acestora în ceea ce privește productivitatea
și calitatea produselor rezultate, precum și la o creștere în număr a acestora.. (Kenneth D.
Whitney n , Jeffrey R. Ahern, Lesley G. Campbell, Loren P. Albert, Matthew S. King- 2010).
Prin intermediul proceselor de hibridare, speciliști au reușit să obține specii cu caractere
superioare, ce influiențează în mod direct calitățile plantelor, cum ar fi productivitatea, calitatea
produsului rezultat, componența acestuia.. (E. Goulet, Federico Roda, and Robin Hopkins- 2017)
Procesul de hibridare reprezintă o metodă de bază, prin intermediul căreia se obțin noi
plante hibride. Astfel, conform statisticilor putem afirma faptul că mai mult din 95 % dintre noile
plante ce sunt cultivate, au fost obținute prin intermediul acestia. În cadrul procesului de
hibridare al plantelor, există mai multe moduri în care se realizează această metodă, în funcție de
caracterele ce sunt prezente la cei doi indivizi. Deci putem enumera hibridarea natural sau
artificial, hibridarea apropiată sau îndepărtată, hibridare simplă sau complexă.

1.2 Aspecte generale cu privire la hibrizi de floarea soarelui

Floarea soarelui(Helianthus annus) este una dintre puținele plante originare din zona
Americii de Nord, un a apărut inițial sub formă de plantă sălbatică. Cercetătorii presupun că
domesticirea acestei culturi a fost posibilă datorită triburilor băștinașe aflate pe teritoriul
Americii, începând astfel ameliorarea acesteia, prin cea mai simplă metodă și anume selecția
plantelor.
Cultura de floarea soarelui, a fost introdusă pentru prima data în Europa, prin intermediul
poporului spaniol. Deoarece prezenta o gamă largă de utilizări, cultura s-a răspândit apoi pe
întreg continentul. Astăzi floarea soarelui, este una dintre cele mai cultivate plante de pe întreg
globul, după grâu și porumb. În urma recoltării, aceasta poate fi utilizată pentru a produce ulei,
necesar pentru hrana oamenilor, furaje pentru animale, însă este utilizată și în industrie.
Răspandirea acestei culturi a fost datorată în mare parte proceselor de ameliorare, care au
transformat floarea soarelui într-o plantă esențială pentru hrana oamenilor și în același timp a
încurajat fermerii să o cultive deoarece este una dintre cele mai profitabile culturi.
Procesul de ameliorare și cercetările genetice privind evoluția varietăților de hibrizi de
floarea soarelui, au început cu aproximativ cincizeci de ani în urmă, odată cu apariția primilor
hibrizi ai acestei specii. Înainte s-ă discutăm situația din prezent a cercetărilor, propun să intrăm
puțin în trecutul acestora pentru a vedea de unde a pornit totul.
10
Materialele necesare în câmp și laborator precum și resursele computerizate, ce sunt
folosite la dezvoltarea hibrizilor de floarea soarelui, sunt reprezentate astăzi de echipe mari
comparativ cu situația din trecut când mici echipe, cu echipamente puțin performate reușeau să
obțină hibrizi cu caractere superioare: procent ridicat de ulei, productivitatea crescută, tolerață la
numite boli. Până în anii șaptezeci ai secolului trecut, producția hibrizilor de floarea soarelui se
baza pe polenizarea liberă.(Vear 2016). Lucrurile s-au schimbat, atunci când a fost descoperit
sterilitatea masculină citoplasmatică (CSM)(Leclerq 1996) și restaurarea corespunzătoare a
genelor ( Kinman 1970). Astfel, imediat după aceste descoperiri au apărut și priimii hibrizi ce
erau comercializați în Statele-Unite. Deoarece dezvoltarea hibrizilor de floarea soarelui, ofereau
fermierilor mari avantaje, creșterea procentului oleic, semințe mai mari, uniformitatea
culturii(Bohra 2016), acestă cultură s-a raspandit într-un timp foarte scurt în întreaga lume.
În anii următori acestor descoperiri revoluționare, au apărut tot mai multe centre de
cercetare, atât în domeniul public cât și îm cel privat, cu privire la materialul genetic necesar
obținerii unor hibrizi superiori, ajungându-se în prezent la o cifra de peste 20 de miliarde de
dolari pe parcrcursul unui an, alocat activității de producere a hibrizilor de floarea soarelui.
( FAO 2018).
Principalele obiective, ce s-au impus în cadrul procesului de ameliorare la cultura de
floarea soarelui au fost reprezentate de:
 Creșterea capacității de productivitate;
 Obținerea unui procent mai mare de ulei s-au schimbarea compoziției
acestuia.;
 Obținerea unor hibrizi cu un procent scăzut de coji;
 Realizarea unor hibrizi rezistenți la anumite boli cum ar fi: Plasmoparea
helianthi, Sclerotinia sclerotiorum, Phomophsis helianthi;
 Creșterea rezistenței la plante parazite(Orobanche);
 Creșterea rezistenței la secetă;
 Realizarea hrbrizilor a căror perioada de vegetație este cuprinsă între 115-
130 zile, necesari în special în țara noastra, perioada în care plantele pot
beneficia de efectul factorilor de vegetație și valorifica în mod eficient
resursele nutritive ce le au la dispoziție;
 Obținerea unor hibrizi ce se pretează la lucrările mecanice ce trebuie
executate pentru obșinerea unei culture sănătoase;
 Realizarea unor hibrizi ce prezintă rezistență la anumite
erbicide(imazamox, tribenuron);(Păcureanu-Joiță, Alexandru Viorel
Vrânceanu, Danil Stanciu- 2007)
11
Figura 1.1 Evoluția plantei de floarea soarelui prin intermediul proceselor de ameliorare.

În urma cercetărilor și a determinărilor rezulte, s-a reușit să se realizeze într-o anumită


proporție obiectivele enumerate mai sus, însă cerințele pieței au condus la impunerea unor noi
obiective. Noile obiective, au constat în realizarea hibrizilor de floarea soarelui, care să prezinte
rezistență la substanțele ce se găsesc în anumite erbicide eficiente. Astfel în urma cercetărilor
s-au obținut noi hibrizi, ce prezintă rezistență la substanțele imidazolinonice și sulfoniluree.
Pentru a crește capacitatea de producție la floarea soarelui, s-au realizat mai multe
obiective simultan, astfel pentru o producție ridicată hibrizii obținuți, trebuie să îndeplinească
mai multe caracteristici specific simultan, să prezinte rezistență la secetă, la anumite boli, la
plantele parazice ce sunt specific culturii, să se prezteze la lucrarile mecanice necesare
etc.caracteristice care conduc în mod direct sau indirect la o producție ridicată. (V Moran, John
Willis, James S. Clark- 2012)
Unul dintre principalii factori, ce afectează productivitatea culturii de floarea soarelui
este reprezentat de lipsa de apă. S-a descoperit faptul că cantitatea și distribuția apei sunt strâns
legate de marimea și conținutul bobului în ulei.( Krizmanic 2003). Deși există mijloace
agrotehnice pentru a valorifica cât mai bine apa din sol, acestea prezintă costuri suplimentare , și
nu prezintă randamentul dorit de fiecare dată, de aceea cel mai eficient mod de a combate această
problem, este prin obținerea unor hibrizi care să fie toleranți la lipsa apei. Astfel în acest sens
amelioratorii s-au concentrat pentru a crea noi hibrizi, ce prezintă toleranță la secetă. Seceta
reprezintă un stres în multe sensuri pentru floarea soarelui, care afectează în timpul anumitori
etape de creștere și se manifestă prin stoparea fotosintezei și în mod direct a creșterii
12
plantelor.(Yordanov 2000). Floarea soarelui poate fi încadrată în categoria dintre slab-mediu
tolerantă la acest fenomen.
Un alt obiectiv ce prezintă importanță, este legat de rezistența la boli și dăunători, ce a
fost obținută în urma descoperirii unor plante sălbatice de floarea soarelui, ce aveau în
compoziție o genă care le conferea această rezistență. Astfel, în urma proceselor de hibridare
dintre aceste plante, s-a obținut plante de cultură ce prezentau aceiași rezistență.( S. V.
Gontcharov – 2014)
Un element ce a ridicat cultura de floarea soarelui, la un alt nivel, a fost legat de
obținearea hibrizilor ce prezintă rezistență la erbicide. Asfel, prin intermediul acestor hibrizi a
fost posibilă combaterea cu ușurință și sigură a tuturor speciilor de buruieni, prezente în cadrul
culturii de floarea soarelui. Acest lucru, a fost posibil datorită descoperirii anumitor gene
prezente în plantele sălbatice de floarea soarelui, ce s-au adaptat și prezentau rezistență la
substanțele prezente în erbicidele respective. În urma proceselor de ameliorare, s-a reușit la
transmiterea acestei trăsături și plantei de cultură. În present, s-au obținut două tipuri de hibrizi
cu această caracteristică:
 hibrizii ce prezintă rezistență la imazamox;
 hibrizii ce prezintă rezistență la tribenuron.(Yalcin Kaya- 2015)
În prezent, în cadrul pieței hibrizilor de floarea soarelui sunt prezente numeroase
companii, cu numeroase tipuri de hibrizi, adaptați anumitor zone și cu caracteristici superioare.
Principalele companii producătoare de hibrizi de floarea soarelui, provin în general din
străinătate, însă sunt prezente și în România instituții de producere a materialului semincer.
Printre companiile din străinătate, ce se ocupă cu producerea semințelor se numără: SC Pioneer
Hi-bread seeds agro SRL, Syngenta, Saaten Union, KWS, Euraliss, Caussade, R.A.T.G, DOW,
Maisadour, Limagrai, iar în România principalii producători sunt reprezentați de Rodbun, și
Institutul de cercetare de la Fundulea.
Producția obținută la cultura de floarea soarelui, este influiențată de caracteristicile
genetice ale hibridului cultiva. Astfel fiecare fermier trebuie să studieze zona în care se află și
dacă caracteristicicile hibridului se pretează la condițiile prezente în zona respectivă. Producția,
va fi definită în primul rând de potențialul productive al hibridului și trăsăturile genetice ale
acestuia și apoi de tehnologia, ce este folosită pentru înființarea și întreținerea culturii.
Hibridarea a reprezentat un element esențial pentru agricultură, prin intermediul căreia se
obțin și astăzi plante, ale căror trăsături sunt tot mai bine adaptate la cerințele fermierilor, precum
și ale procesatorilor din industria agroalimentară.

13
Floarea soarelui este o plantă de mare importanță, ce este cultivată pe o mare suprafață
annual, datorită utilizărilor multiple ale acesteia, precum și randamentului obținut de către
fermieri.
Principalul factor care determină producția este reprezentat de alegerea hibridului ce este
cultivat. Acesta trebuie să fie adaptat prin intermediul trăsăturilor la condițiile de mediu ce se
regăsesc în zona rspectivă.

14
CAPITOLUL 2. DATE DESPRE ZONA ÎN CARE SE
AFLĂ TERITORIUL UNITĂȚII

2.1 Prezentarea generală a SC Crosta SRL

Influiența hibridului asupra producției, la cultura de floarea soarelui, a fost studiată în


cadrul societății SC Crosta SRL situată în vecinătatea Munincipiului Roman, în comuna
Săbăoani din județul Neamț. În timp, ce sediul firmei este situat în centrul comunei, ferma
propriu-zisă este situata în afara acesteia, la limita dintre județele Neamț și Iași. SC Crosta SRL,
este o societate înființată în anul 2003, conform Oficiului Național al Registrului Comerțului în
conformitate cu legile prezente în România sub numarul J27/1369/2003. Inițial, societatea a fost
înregistrată sub alta nume SC Laricris Trans SRL, acesta fiind schimbat în cursul anului 2017 în
SC Crosta SRL.
SC Crosta SRL cuprinde mai multe ramuri, printre care enumerăm o ramură ce cuprinde
activitatea în domeniul brutăriei și al patiseriei, comerțul cu amănuntul al produselor alimentare,
creșterea animalelor( în proporție mai mică) precum și cultivarea cerealelor și a plantelor tehnice
și oleaginoase exclusiv orez.
Terenul arabil deținut de către societatea SC Crosta SRL se întinde pe o suprafață de 823
ha, din care societatea deține 67 ha proprietate privată, restul fiind arendat de la localnicii
comunei precum și cei din comunele învecinate.
Principalele culturi ce sunt prezente în portofoliu fermei, sunt reprezentate de grâul de
toamnă, rapița de toamnă, porumb, floarea soarelui, și în proporție mai mică plante furajere,
reprezentate de culturile de lucernă, ovăz, pașuni, necesare pentru susținerea ramurii ce se ocupă
cu creșterea animalelor.

15
Un aspect important, ce trebuie reținut este acela că societatea, utilizează o mare parte a
produselor rezultatea din activitatea agricolă sunt utilizate în cadrul domeniului principal
reprezentat de brutărie și patiserie, realizându-se astfel un flux închis.
Mijloacele fixe ale fermei agricole, sunt reprezentate în mare parte de utilaje moderne,
prin intermediul cărora, firma încearcă să țină pasul cu noiile tehnologii, apărute în domeniul
agricol, putând astfel face față concurenților. Deci, cu privire la parcul agregatelor agricole
deținute de către SC Crosta SRL, putem enumera o gamă variată de utilaje cu ajutorul cărora
aceasta execută eficient lucrările necesare obținerii unor producții cât mai mari la un cost minim.
Maținile agricole deținute de SC Crosta SRL sunt prezentate în tabelul următor:
Tabelul 2.1
Utilajele prezente în cadrul fermei SC Crosta SRL
Nr.crt. Denumire mașini, utilaje U.M 2015

1 Tractor 390 CP buc 1

2 Tractor 80CP buc 1

3 Tractor 60 CP buc 1

4 Tractor 110 CP buc 1

Tractor 150 CP

5 Combină (păioase porumb rapița) buc 1

6 Semănătoare SPC-6m pentru prășitoare buc 1

7 Semănătoare 3,8m buc 1

8 Semănătoare cu kit rapiță buc 1

9 Mașină erbicidat -18m buc 1

10 Plug 3 trupițe buc 2

11 Plug 8 trupițe(7+1) buc 1

12 Cultivator 6m buc 1

13 Combinator 3m buc 1

14 Balotieră buc 1

15 Remorcă transport buc 2

16 Vitanjă 20000 litri buc 1

16
2.2Situația geografică

SC Crosta SRL este situată în comuna Săbăoani din județul Neamț, în cadrul Podișului
Moldovenesc. Principalii vecini sunt reprezentați de către comunele Traian și Cordun, situate în
partea vestică, Micești situată in partea estică și Gherăiești situată în partea nordică.

Figura 2.1 Localizarea Fermei


(Sursă Google Maps)
.
Terenul arabil deținut de către SC Crosta SRL, este situată la limita dintre județele Neamț
și Iași, în vecinătatea Munincipiului Roman. Aceasta se întinde pe suprafața comunelor
Săbăoani, Traian, Cordun, Mircești.
Sediul firmei, nu se află în aceiași locație cu ferma agricolă. Acesta este situat în centrul
comunei Săbăoani, iar ferma propriu-zisă este situată în afara comunei la limita dintre județele
Neamț și Iași, după cm este reprezentat în imaginea prezentă la figura 2.1.

17
2.3 Regimul temperaturilor

Din punct de vedere al poziției geografice, ce este ocupată de societatea SC Crosta SRL ,
clima este una de tip temperat-continentală, tinutul în care se încadrează fiind unul al șesurilor cu
terase de tip podiș. Principalii factori ce determină clima din această zonă, sunt reprezentați de
caracteristicile reliefului existent, structura suprafeței subiacente, intensitatea radiației solare,
precum și dinamica zonală din regiune. Având în vedere aceste aspecte, s-a constatat faptul că
cele mai reci temperaturi s-au înregistrat în cursul lunii ianuarie(-22 Co, -23 Co ), iar cele mai
ridicate temperaturi au fost înregistrate în cursul lunii iulie când s-au înregistrat temperaturi
cuprinse între 29 Co pană la 31 Co.
În ceea ce privește primul îngheț, acesta apare frecvent în intervalul 11-20 octombrie, iar
ultimul în perioada cuprinsă între 21 aprilie -1 mai.

2.4 Regimul vânturilor

Deoarece relieful prezintă o componență diversificată, acesta are o mare influiență asupra
deplasărilor maselor de aer.
În urma analizei valorilor înregistrate pe parcursul mai multor ani, s-a observat faptul că
frecvența vânturilor se clasifică în ordine descrescătoare astfel:direcția Nord în procent de 34,4
%, directia Nord-Est- în procent de 31,7%, direcția Sud-Est în procent de 21.7%. În ceea ce
privește viteza medie vântului, cele mai frecvente valori au fost de 5m/s acestea ajungând uneori
până la 9-12m/s.

2.5 Regimul precipitațiilpor

Unul dintre cei mai importanți factori, ce are influiență asupra activității desfășurate în
agricultură, este reprezentat de către precipitațiile atmosferice, deoarece în funcție de acest factor
se determină masura în care se pot realiza producții mari eficient și dacă este sau nu nevoie de
sisteme de irigații. Comform datelor înregistrate de către Administrația Națională de

18
meteorologie, se observă o medie anuală cuprinsă între 600- 1100 mm, acestea avănd excepții în
unii ani depășind atat pragul minim cât și valorile ridicate.
Din punctul de vedere al regimului precipitațiilor, pe teritoriul în care este încadrată
societatea putem afirma faptul că climatul este de tip temperat continental moderat.

2.6 Aspecte geomorfologice

Evoluția și modul prin care s-au format solurile prezente pe teritoriul comunie Săbăoani,
este influiențat în mod direct de către procesele pedogenetice specifice, factorii bioclimatici și
cei geomorfologici.
Geografic comuna Săbăoani, se situează întro zonă de fliș subcarpatic a cărei suprafașă se
desfășoară pe Valea Moldovei și a râului Siret. Formațiunile cretatice, miocene precum și cele
paleogene face ca regiunea să fie asemănătoare, din punc de vedere stratigrafic, cu cea prezentă
în Vrancea. Astfel, privind din punct de vedere geologic zona comunei Săbăoani este prezentă în
cadrul flișului paleogen unde se dezvoltă facieșul Doamna-Cașin și cel de gresie din Kliwa.
Principalele tipuri de roci ce se regăsesc în componența substraturilor pedogeologiece,
sunt reprezentate de: marne, slitite argiloase, biomicrite, biospartite grezoase, spongolitice și
gresii calcaroase.
Din punctul de vedere tectonic, zona este cuprinsă în cadrul aniclinalului Roman, ce
prezintă un flux estic culcat ce avanseaza spre est. Linia tectonică, de la marginea estică flisului,
este una de încălecare pe cel putin 5m de la vest la est și poate fi reprezentată ca linia frontală a
unui sloz estic, unitatea externă realizând în fond o subunitate ce face parte dintr-o unitate de
valoare mai mare.

2.7 Aspecte pedologice

Din punct de vedere pedologic, relieful, variația litologică, învelișul vegetal condițiile
hidrologice, timpul și nu în ultimul rând factorul antropologic, au condus la formarea unui
înveliș complex de sol, cu carecateristici și proprietăți diferite.
Sub influiența climei, ce implică precipitații abundente, a formațiunilor vegetale
diversificate, s-a determinat direcția proceselor de solificare către tipuri de podzoluri slab acide.
19
Forma reliefului precum și roca mamă, ce se află în degradare continuă, a condus sub influiența
factorului uman de tipul de podzol slab acid prezent la început la formarea unor noi subtipuri
pedogenetice ce sunt specifice palntelor de cultură prezente în zonă.
Fiindcă suprafța pe care este situată comuna, nu este relativ mare precum și datorită
factorilor ce țin de climă și relief se poate observa faptul că majoritatea solurilor, fac parte din
tipul celor brun-podzolice și a celor brun-acide ce prezintă o textură luto-nisiposă ori nisipo-
lutoasă.
În ceea ce privește fertilitatea solului, aceasta este relativ scăzută fiind necesare astfel
interveția omului prin aplicarea îngrășamintelor chimice precum și a celor naturale.

2.8 Vegetația și fauna

Principala zonă de vegetație ce este prezentă pe suprafața comunei aparține etajului


agricol.
Flora spontană este reprezentată predominant de graminee de talie mijlocie(firuța
golomaț, coada vulpii, tremurătoare, etc;), leguminoase reprezentate de trifoiuri, sânziene,
clopoțel, mazăriche, dar și specii de arbuști cum ar fi bozul, salcie căprească.
Flora controlată este reprezentătă în general de cultura porumbului, floarea-soarelui,
rapiță, cartof, grâu și într-o pondere mai mică legume ce sunt necesare întreținerii familiilor
prezente în comună.
Zona comunei este prielnică vertebratelor terestre( broatec, triton), reptilelor de mici
dimensiuni( sopărle, șerpi, năpârci) precum și o mare parte din păsările sălbatice.
Având în vedere resursele prezente pe teritoriul comunei, putem afirma faptul că terenul
agricol este principala resursă naturală, este folosită atăt pentru cultivarea palntelor cât și pentru
creșterea animalelor.

20
PARTEA A II-A CONTRIBUŢII PROPRII

CAPITOLUL 3. METODOLOGIA DE CERCETARE

3.1 Scopul și obiectivele cercetării

Studiul intitulat ,,Influiența hibridului asupra producției la cultura de floarea-soarelui din


cadrul SC Crosta SRl,, are drept scop determinarea hibrizilor de floarea-soarelui, a căror
potențial de producție este mare în condițiile ce sunt prezente în cadrul societății SC Crosta SRL.
Deci am procedat la studierea hibrizilor de floarea-soarelui ce au fost cultivați în cursul anului
2017 pe suprafața deținută de către fermă.
Condițiile de cultivare, fertilizare și întreținerea culturii au fost aceleași cu excepția
elementelor care a fost limitate de trăsăturile genetice ale hibrizilor, motiv pentru care rezultatele
ce au fost obținute, cu privire la producțiile obținute au fost influiențate într-un procent de
aproape 100% de caracteristicile hibridului ales.
Această temă a fost aleasă în scopul obținerii unor rezultate ce vor fi de ajutor pe viitor
atât în cariera mea profesională, cât și celor care profesează în unitatea prezentă în acest studiu,
cu privire la alegere hibridului de floarea soarelui precum și a altor culturi, corect în funcție de
factorii ce se regăsesc în arealul de cultivare al zonei vizate pentru a obține un randament ridicat
prin cultivarea culturii de floarea soarelui.
Obiectivele vizate de acest studiu sunt:
- Identificarea hibrizilor de floarea soarelui ce au fost cultivați în anul 2017;
- Indentificarea trasăturilor genetice ale hibrizilor de floarea soarelui:;
- Identificarea elementelor tehnologice ce s-au aplicat la cultivarea hibrizilor de către
Sc Crosta SRL.
- Determinarea influienței trasăturilor genetice ale hibridului asupra producției.

21
3.2 Metodele de cercetare și informațiile utilizate

În lucrarea prezentă s-au utilizat următoarele metode și instrumente de cercetare: căutarea


informațiilore și documentarea științifică cu privire la obiectivul ce trebuie îndeplinit de către
acest studiu, obținerea informațiilor cu caracter economic și tehnologic despre unitatea în cadrul
căreia a avut loc cercetarea.
În ceea ce privește documentarea științifică, s-a parcurs la identificarea publicațiilor de
specialitate prezente în țară cât și în străinătate, parcurgerea acestora și în final traducere
articolelor din stăinatate în limba română.
Obținerea informațiilor referitoare la situația economică și tehnologică prezentă în fermă,
s-a realizat odată cu parcurgerea stagiului de practică desfășurat în timpul anilor de masterat.
Informațiile utilizate au fost despre locația fermei, personalul ce profesează în cadrul acesteia,
tehnologiile utilizate și culturile ce sunt practicate.
Pentru a determina influiența hibridului de floarea soarelui asupra productivității s-a
parcurs la identificarea hibrizilor de floarea-soarelui ce au fost cultivați precum și tehnologia de
cultură aplicată fiecăruia dintre aceștia. Cultura de floarea-soarelui din cadrul SC Crosta SRL a
fost înființată din următorii hibrizi: P64LE99 de la compania Pioneer, Laguna SU și Paraiso
1000 CL de la compania Saaten Union, Hysun 202 CL de la compania KWS și
P64LE99 se prezintă ca un hibrid simplu încadrat ca semitimpuriu, potențialul de
producție este stabil și rlativ ridicat. Se preteazaă la tehnologia ExpressSun, fiind tolerant la
tribenuron metil. Prezintă toleranță la speciile agresive de lupoaie încadrate pana la rasa G, la
cele mai slab agresive pană la rasa E este chiar rezistent.
Este tolerant la majoritatea bolilor Phomopsis, Sclerotinia, rasele noi de mană, caderea și
frângerea tulpinilor.
Este un hibrid cu o radăcinare puternică ce prezintă o capacitare de exploatarea foarte
ridicată motiv pentru care prezintă o toleranță mare la secetă și arșiță.
În România poate fi cultivat pe toate zonele în care se cultivă floarea soarelui, pretându-
se și pe terenurile cu infestare puternică de buruieni la o densitatea optimă de 65-70 mii boabe
germinabile/m2 terenurilor neirigate și 68-72 mii boabe germinabile/m2 pe terenurile irigate.
Producțiile obținute în România de către o parte din fermieri au fost cuprinse între 3900
kg/ha și 4900 kg/ha.
Laguna SU este un hibrid semitardiv oferit de către compania Saaten-union, cu o
perioadă de vegetație cuprinsă între 112-116 zile Prezintă o capacitate ridicată de producție
atunci când sunt folosite erbicide pe bază de tribenuron metil.
22
Prezintă rezistență la putregaiul alb, patarea brună, toate rasele de mană existente în
România precum și la Orobanche pană la rasa E.
Doarece posedă un sistem radicular cu capacitate mare explorare a solului și un gra
ridicat exploatare a apei din sol prezintă toleranâă ridicată la fenomenul de secetă și cel e arșiță.
Prezintă rezultate foarte bune în diferite arealuri de cultură de pe suprafața României și se
recomandă o densitate de 60 mii plante/ha.
Hysun 202 CL este un hibrid încadrat ca semitimpuriu, de la compania KWS, fiind
primul hibrid din cadrul acestei companii ce se pretează la tehnologia Clearfield, fiind rezitent la
erbicidele pe bază de imazamox.
Pe langă rezistența la imazamox, hysun 202 CL prezintă și toleranța la rasele de mană, ce
sunt prezente în țară, precum și o rezistență deosebită la arșiță și secetă.
Potențialul productiv al hibridului este cuprins între 3800 și 4300 kg/ha, iar procentual
valoric conținutul de ulei este cuprins între 48-51%.
Se recomandă cultivarea pe toată suprafața României cu excepția zonei centrale, unde
trebuie cultivate pe zone restrânse. Desimea optimă la hectar este de 50-55 mii plante pe terenuri
neirigate și de 55-65 mii plante pe terenurile dotate cu sisteme de irigare.
Paraiso 1000 CL reprezintă un hibrid adaptat pentru tehnologia Clearfield Plus, cu o
perioadă de vegetație de 109-114 zile încadrându-se în zona hibrizilor semitimpurii.
Posedă o rezistență foarte bună la principalii agenți patogeni ce atacă floarea soarelui,
însă este puțin sensibil la terenurile infestate cu Orobanche cumana, motiv pentru care trebuie
evitată cultivarea pe terenurile infestate.
Productia medie a hibridului în cadrul unor testări pe o perioada de 3 ani de zile,în cadrul
Institutului de cercetare de la Fundulea a înregistrat o valoare de 3396kg/ha. Conținutul boabelor
în ulei este de circa 40,6%.
Se poate cultiva în toate zonele favorabile pentru cultura de floarea soarelui, evitânduse
acele zone infestate cu Orobanche cumana.
Performer reprezintă un hibrid românesc ce a fost obținutla Institutul de cercetare de la
Fundulea. Este un hibrid semitimpuriu cu o perioadă de vegetație cuprinsă între 115-199 zile.
Hibridul este adaptat pentru toate zonele de pe suprafața țarii și prezintă în același timp
rezistență la speciile de mană, putregai cenușiu și putregai alb prcum și la factorii de stres
reprezentați de secetă pedologică și cea atmosferică.
Potențialul productiv al acestui hibrid este cuprins între 3.8-4.5 t/ha, la o densitate de
50000-55000 plante/ha. Conținutul în ulei este relativ crescut situându-se între 51-52%.

23
În concluzie, analizând elementele tehnologice și factorii ce au contribuit la înființarea și
îngrijirea culturii de floarea soarelui, se vor determina productivitățile ce vor fi realizate de către
fiecare hibrid în parte.
Prin acest studiu putem aprecia care dintre hibrizii de floarea soarelui cultivați prezinta o
producție mare și implicit care dintre aceștia trebuie eleiminați sau păstrați în continuare pe ca
ferma să prezinte randament în cazul acestei culturi.

24
CAPITOLUL 4. REZULTATELE CERCETARILOR ȘI
INTERPRETAREA LOR PRIVIND INFLUIENȚA
HIBRIDULUI ASUPRA PRODUCȚIEI

Pentru a determena influiența hibridului asupra producției în condițiile climatice și


tehnologice de la unitatea SC Crosta SRL, am procedat la analiza hibrizilor de floarea soarelui
cultivați pe parcursul anului 2017. Astfel în urma identificării hibrizilor am observat că în cadrul
societății s-au cultivat cinci hibrizi: P64LE99, Laguna SU, Hysun 202 CL, Paraiso 1000 CL,
Performer. Suprafața totală ocupata de această cultură a fost de 234 ha dintr-un totale de 823 de
ha.

55
53
51
49
26

589

P64LE99 Laguna SU Paraiso 1000 CL


Hysun 202 CL Performer Alte culturi
Figura 4.1 Suprafețele ocupate de hibrizii de floarea soarelui (ha)

Pe suprafața de 234 ha ocupată de floarea soarelui, s-au semănat cei cinci hibrizi astfel,
P64LE99 pe o suprafața de 55 ha, Laguna SU pe suprafața de 53 ha, Paraiso1000 CL pe o

25
suprafata de 51 de ha, hibridul Hysun 202 CL pe suprafata de 49 ha și hibridul românesc
Performer pe o suprafață mai mică de 26 ha.
Totodată am constatat faptul că se pot împărții hibrizii în trei grupe diferite în funcție de
tehnologia aplicată la combaterea buruienilor:
 -hibrizi ce se pretează pentru tehnologia ExpressSun reprezentați de P64LE99 și
Laguna SU;
 -hibrizi ce se pretează pentru tehnologia Clearfield reprezentați de Paraiso 1000
CL și Hysun 202 CL;
 -un hibrid reprezentat de Performer căruia se aplică tehnologia convențională.
P64LE99 reprezintă un hibrid de floarea soarelui, semitimpuriu, creat de compania
Pionner. Prezintă mai multe avantaje, printre care cele mai importante sunt reprezentate de
rezistența la erbicide pe bază de tribenuron metil, toleranță la plantele parazite de lupoaie pană la
rasa G, toleranța ridicată la boli precum Phomopsis, Sclerotinia și rasele noi de mană prezente în
țară. Sistemul radiculr bine dezvoltat conferă toleranță mare la secetă.
În anul 2017 hibridul P64LE99 a fost cultivat pe suprafața de 55 hectare, ce a fost
împărțită în două parcele a căror suprafață a fost de 37 respectiv 18 hectare.
Planta premergătoare a fost reprezentată de porumb pe parcela de 37 hectare, în timp ce
pe cea de 18 hectare a fost cultivat grâu de toamnă.
Lucrările au început cu dezmiriștirea suprafeței ce urma a fi cultivată, imediat după ce s-a
finalizat recoltarea plantei premergătoare, lucrare necesară pentru tocarea și încorporarea
superficială a resturilor vegetale, precum și menținerea apei în sol și a fost realizată cu ajutorul
combinatorului Horsh Joker 6 CT, tractat de tractorul Fendt 939 Vario.
Imediat după dezmiriștire s-a efectuat arătura la o adăncime de 25 cm, cu plugul Lemken
Europal 9 tractat de tractorul Fendt 939 Vario. Prin intermediul arăturii a fost încorporat în sol
îngrășămntul complex DAP, ce a fost administrat în doză de 200 kg/ha.
Pregătirea patului germinativ a avut loc în primăvară în epoca optimă de semanat a
culturii de floarea soarelui. Această lucrare a foste realizată cu agrgatul de mașini Fendt 939
Vario+Horsch Joker 6 CT, în aceiași zi cu lucrarea de semănat, doarece o întârziere a
semănatului după ce a fost pregătit patul germinativ cauzează pierderea inutilă a apei din sol.
Semănatul s-a realizat cu tractorul John Deer în agregat cu semanatoare SPC 6, la o
adâncime de 5-6 cm, distanța ître rânduri de 70 cm, iar desimea la suprafața de un hectar a fost
de 55 mii plante. Concomitent cu semănatul s-au administrat 100kg/ha azotat de amoniu cu
ajutorul semănătorii.

26
Înainte de semănat semițele au fost tratate cu insecticide pe baza de imidacloprid, pentru
a preveni atacul dăunătorilor, în special al rățișoarei, care produce pagube însemnate, uneori
putând compromite întreaga cultură.
În perioada de vegetație lucrarile de îngrijire au constat în combaterea buruienilor și
prevenirea sau combaterea agenților patogeni ce atacă cultura.
Combaterea buruienilor s-a realizat atunci când cultura de floarea soarelui se afla în
stadiul de 4-6 frunze, cu erbicidul Express 50 SG creat de compania Pioner special pentru
hibrizii rezistenți la tribenuron metil. Doza de soluție folosită la hectar a fost de 300 litri apă + 30
g Express+250 ml adjuvant Trend 90, care are rolul de a spori capaciatea erbicidului de a
combate buruienile. Soluția a fost pulverizată cu ajutorul tractorului John Deer 6920 ce apurtat
mașina de erbicidat Amazone UF 1810.
Concomitent cu erbicidarea s-a realizat și fertilizarea culturii, cu îngrașămitele foliare de
la compania Lebosol, Mix Rapiță și Floarea soarelui pe bază de bor și mangan în doză de 1 l/ha,
acesta fiind suplimentat de o cantitate de 0.5 l/ ha Aminosol.
În timpul perioadei de vegetație s-a efectuat și o prașilă mecanică pentru distrugerea
crustei, precum și a buruienilor rămase. Concomitent cu această prașilă a fost administrat o
cantitate de 100kg/ha azotat de amoniu.
Următoarea lucrare a constat într-un tratament, aplicat în momentul diferențierii
capitulului plantelor, cu fungicidul sistemic Pictor, pentru prevenirea apariției bolilor ce prezită
un mare risc pentru cultură. Odată cu acest tratament s-a realizat și fertilizarea foliară cu aceleși
produse ca și în prima fază, acestea având rol de stimularea înfloririi și un spor de producție.
Recoltarea s-a realizat cu ajutorul combinei Class Lexion 650, atunci când procentul de
umiditate al semințelor era cuprins între 11 și 13%. Producția medie ce a fost raportată la
suprafața de un hectar a fost de.3482 kg/ha.
Prin acestă producție hibridul P63LE99 a confirmat caracterele superioare, în ciuda
factorilor naturali nefavorabili din timpul perioadei de vegetație( lipsa apei în perioadele critice,
atacul agresiv de sclerotinia). Acesta a valorificat eficient tratamentele aplicate și a condus în
final la o producție ridicată.

Laguna SU este oferit de compania Saaten-Union și reprezintă un hibrid simplu cu o


perioadă de vegetașie relativ scurtă, prezintă rezistență la substanța tribenuron metil
dincompoziția erbicidelor. Este tolerant la arșiță și secetă datorită sistemului radicular cu o
putere mare de străbatere și exploatare a solului și respective resurselor din sol. Este tolerant la
bolile comune ale culturii de floarea soarelui , precum și la rasele de Orobanche.

27
Hibridul Laguna SU a fost cultivat pe o suprafață de 53 ha, ce a fost divizată într0un
număr de 4 parcele, a căror suprafețe în ordine descrescătoare sunt : 23 hectare, 14 hectare, 9
hectare respectiv 7 hectare.
Deși este împărțit pe mai parcele, planta premergătoare a acestui hibrid este reprezentată
doar de cultura grâului de toamnă, ce reprezintă o premergătoare bună deoarece eliberează
terenul devreme.
Prima lucrare a fost relizată de tractorul Fendt 939 Vario+ Combinatorul Joker 6 CT și a
constat în dezmiriștirea suprafeței pentru a mărunți resturile vegetale. Înainte de lucrarea de bază,
arătura s-au împrăștiat 200 kg/ ha complex DAP.
Arătura s-a efectuat cu ajutorul plugului Lemken Europal 9 tractat de mașina agricolă
Fendt 939 Vario, la o adâncime de 25 cm. Prin intermediul acestei lucrări s-au încorporat
resturile vegetale împreună cu îngrășamintele aplicate.
Până în toamnă a fost necesară o trecere cu grapa cu colți reglabli pentru a reduce gradul
de îmburuienare al terenului, însă doar pe 2 dintre cele 4 parcele.
Pregătirea patului germinativ a fost realizat cu sitemul de utilaje Fendt+Combinator
Joker, și a fost realizat în aceiași zi cu semănatul. Prin pregătirea patului germinativ se urmărește
obținerea unui teren nivelat, afânat pe o adâncime de 5-6 cm sub care se află o zonă puțin tasată,
necesară seminței să intre în contact cu solul.
Prin lucrarea de semănat s-a realizat o desime de 60 mii boabe germinabile/ha, la o
adâncime de 5-6 cm, o distanță de 70 cm între rânduri, cu semănatoarea de precizie SPC 6. În
același timp s-a aplicat 100kg/ha azotat de amoniu ca starter pentru plante.
Deoarece sămânța a fost tratată doar cu substanțe fungice de către producător, a fost
nevoie de un tratament a semințelor cu insecticidul Nuprid Al 600 FS,.care conține ca substanță
activă imidacloprid. Doza a fost de 10 litri la o 1000 kg semințe.
Pentru combaterea buruienilor în perioada de vegetație, s-a procedat ca și în cazul
hibridului P64LE99, la aplicarea erbicidului pe bază de tribenuron metil Express 50 SG,
combinat cu adjuvantul Trend 90, deoarece ambii hibrizi conțin gena SU7 Expres Sun, ce le
conferă rezistență la substanța respectivă. Prin intermediul ebicidării s-a realizat și fertilizarea
foliară.
O altă fertilizare s-a realizat odată cu efectuarea unei prașile mecanice, moment în care s-
au aplicat 100kg/ha azotat de amoniu.
Deoarece s-a observat că plantele sunt predispuse la îmbolnăvire s-a aplicat un tratament
cu fungicidul Pictor în doză de 0.5 litri/ha, iar concomitent cu acesta s-au aplicat și
îngrăsămintele foliare.

28
Recoltarea s-a realizat la valoarea umidității de 10-13%, cu combina Class Lexione 650,
obținându-se o producție medie pe hectar de 3398 kg/ha.
Și în cazul acestui hibrid s-a confirmat potențialul productiv ce a fost redactat în descriere
de către producători. Hibridul Laguna SU a utilizat eficient resursele naturale, cât și cele oferite
de către fermier ridicându-se la așteptări. Toleranțele la boli și secetă au jucat și ele un rol bine
stabilit în favorabilitatea productivității hibridului.
Paraiso 1000 CL, hibrid de floarea soarelui a cărui producător este reprezentat de
compania Saaten-Union. Acesta se pretează la tehnologia Clearfield Plus, deoarece a fost
modificat să reziste la erbicide pe bază de imazamox. Prezintă o bună rezistență la bolile ce atacă
floarea soarelui, precum și o toleranță ridicată la secetă. Nu este tolerant la toate rasele de
lupoaie.
Hibridul Paraiso 1000 CL a fost cultivat pe suprafața de 51 hectare în cadrul unei singure
parcele. Planta premergătore ce a fost cultivată anterior pe acestă parcelă a fost porumbul.
După ce a avut loc recoltarea culturii de porumb s-a efectuat o lucrare cu combinatorul
pentru o bună maruțire a resturilor vegetale, precum și o încorporare superficială. Ca și în cazul
hibrizilor anteriori s-a aplicat o cantitate de 200 kg/ ha de îngrășămnt complex DAP.
Lucrarea de bază, arătura, s-a efectuat la adâncimea de 30 cm, deoarece cantitatea de
resturi vegetale a plantei premergătore a fost ridicată, realizându-se astfel o bună încorporarea a
acestora.
Pregătirea patului germinativ a avut loc în primăvară în cursul lunii aprilie, acesta
realizându-se cu o zi înainte de semănat.
Sămanța ce urma să fie semănată a fost tratată cu insecticid pe bază de imidacloprid,
reprezentat de Nuprid Al 600 Fs, tratament necesar pentru prevenirea atacului de daunătorului
Tanymecus.
Lucrarea de semănat s-a efectuat la o adâncime de 6-7 cm, din cauza solulu puțin uscat la
suprafață, distanța între rânduri fiind de 70 cm, iar desimea plantelor pe hectar fiind de 55 mii.
Următoarea lucrare a fost realizată în momentul în care plantele prezentau între 4 și 6
frunze adevărate și a constat în combaterea buruienilor din cultură prin stropirea cu ebicidul
Pulsar Plus. Pulsare este un erbicid pe bază de imazamox și se aplică hibrizilor de floarea
soarelui ce au fost modificați în acest sens, în doză de 1.6 litri/ha dizolvat în 300 litri apă.
Concomitent a avut loc și fetilizarea foliară cu produsele Lebosol, Mix rapiță și floarea soarealui,
Aminosol, în doză de 1 litru/ha respectiv 0.5 litri/ha.
Ca și la hibrizii precedenți a mai avut loc un tratament cu fungicidul pictor și
îngrășămintele foliare.

29
După efectuarea recoltării s-a constatat o producție raportată la suprafața de un hectar de
3236kg/ha.
Producția obținută de hibridul Paraiso 1000 CL, deși a fost destul de ridicată, nu a reușit
să depășească, hbrizii precedenți care se pretau la tehnologia ExpressSun. Deși au fost
administrate aceleași cantități de îngrășăminte, producția a fost diferită, principalul motiv fiind
genetica hibridului. De menționat este facptul că în urma aplicării erbicidului pulsar Plus,
plantele au suferit un mic stres, motiv care ar putea conduce la o diminuare a producției.
Hysun 202 CL, hibrid din cadrul culturii de floarea soarelui, semitipuriu, se încadrează
în tehnologia Clearfield, fiind rezistent la imazamox. Este rezistent la mană, frângerea tulpinilor,
tolerant la secetă și bolile comune culturii. Prezită un potențial de producție ridicat și se pretează
a fi cultivat pe tot arealul României.
Suprafață ocupată de hibrid în anul 2017 a fost de 49 hectare ,care a fost împrăștiată în
două parcele 38 respectiv 11 hectare. Pe parcela de 38 de hectare planta premergătoare a fost
reprezentată de mazăre ce reprezintă o foarte bună premergătoare, iar pe parcela cu suprafaâa
de11 hectare planta premergătore a fost reprezentată de cultura de grâu de toamnă.
Prima lucrare a constat în dezmiriștirea terenului, imediat după recoltarea plantei
premergătoare, iar după acestă lucrare a fost realizată arătura la adâncimea de 25 cm. Odată cu
arătura s-a încorporat în sol o cantitate de 200 kg/ ha complex de tip DAP.
Pregătirea patului germinativ și semănatul s-a realizat în cadrul aceleiași zi. Sâmanța a
fost tratată înainte cu Nuprid AL 600 FS, pentru a preveni atacul dăunătorilor. S-au semănat 60
de boabe germinabile la hectar, cu obiectivul de a se obține 55 mii plante. Odată cu această
lucrare s-a aplicat și azotat de amoniu în doză de 100kg/ha.
Combaterea buruienilor s-a realizat prin aplicarea tehnologiei de tip Clearfield, aceasta a
costat în aplicarea dozei de 1,2 litri/ha Pulsar 40 pe bază de imazamox. Odată cu aplicarea
erbicidului s-a aplicat și aminosol în doză de 1 litru/ ha pentru a reduce stresul ce intervine din
cauza erbicidului.
Pe parcursul perioadei de vegetație s-au mai aplicat 100 kg azotat de amoniu, prin
intermediul unei prașile.
Deși prezintă toleranță la anumite boli, anul 2017 a fost prielnic acestora, în special
pentru Sclerotinia scleroțiorum, așa încât s-a procedat la aplicarea unui tratament cu fungicidul
sistemic pictor, la faza de diferențiere a capitulului. În soluția pulverizată s-au adăugat aminosol
și mix rapiță și floarea soarelui, realizându-se în același timp și fertilizarea foliară.
Recoltarea s-a realizat cu combina proprie Lexione 650, iar producția obținută a fost în
medie de 3203kg/ha.

30
Hibridul 202 CL de la KWS, s-a comportat bine din punc de vedere productiv, însă ca și
în cazul hibridului Paraiso 1000 CL , nu a reușit să depășească producția hibrizilor ce se pretează
la tehnologia ExpressSun. Și în cadrul acestei culturi s-a observat în urma aplicării erbicidului
Pulsar 40 faptul că plantele au prezentat un mic stres.
Performer reprezintă un hibrid de floarea soarelui, ce este produs în România de către
Institutul de cercetare de la Fundulea. Este unhibrid rezistent la boli, la secetă cu un potențial
productiv ridcat. Nu este tolerant la imazamox sau tribenuron, motiv pentru care se pretează la
tehnologia convențională în ceea ce priveștecombaterea buruienilor.
Hibridul pereformer a fost cultivat pe o suprafață de 26 de hectare, suprafață compactă
nedivizată. Planta premergătoare a fost grâul de toamnă.
Lucrările de bază au fost reprezentate de dezmirițtire imediat după recoltarea grâului,
împrăștierea îngrășământului complex DAP, în doză de 200kg/ha, urmând ca acesta să fie
încorporat în sol prin intermediul lucrării de arătură la o adâncime de 25 cm.
Până în toamnă s-a efectuat o trecere cu grapa cu colți reglabili, pentru a preveni
majorarea gradului de îmburuienare.
Pregătirea patului germinativ s-a realizat în primăvara în aceiași zi cu semănatul culturii.
Semințele au fost tratate cu imidacloprid. Desemea plantelor la suprafața de un hectar a fost de
55 mii plante. Fertilizarea a avut loc concomitent cu semănatul și a constat în aplicarea a 100kg
azotat de amoniu pe hectar.
Combaterea buruienilor s-a realizat în două faze,astfel în primă fază s-a efectuat o
stropire cu erbicidul DualGold 960 EC pe bază de S-metaclor. Erbicidul a fost aplicat
preemergent, după ce s-a realizat semănarea hibridului.
A doua fază în acțiunea de combatere a buruienilor a avut loc în stadiul de 4-6 frunze al
culturii, când s-a aplicat erbicidul Pantera 40 EC pe bază de quisalofop-p-tefuril, postemergent în
doză de 1,5 litrii pe hectar. Concomitent cu lucrarea de erbicidat a avut loc și fertilizarea foliară.
Pentru a combate unele buruieni ce au apărut mai târziu, s-a procedat la efectuarea unei
prașile mecanice, ce a reprezentat un moment oportun și pentru fertilizarea culturii cu o cantitate
de 100kg azotat de amoniu pe hectar.
Pentru prevenirea și combaterea bolilor s-a aplicat la fel ca și la hibrizii anteriori un
tratament cu fungicidul pictor în doză de 0.5 litri pe hectar și s-a realizat a doua fertilizarea
foliară.
Recoltarea s-a realizat la o umiditate cuprinsă într 10 și 11 %, cu combina Class Lexione,
iar producția medie a fost de 2787kg/ha.
Producția medie a hibridului Performer s-a clasat pe ultimul loc, în comparație cu restul
hibrizilor de floarea soarelui cultivați. Motivele principale sunt legate de genetica hibridului,
31
potențialul său productiv fiind mai scăzut ca restul hibrizilor, precum și combaterea buruienilor
care a fost mai dificilă ca în cazul tehnologiilor Clearfield și ExpresSun.

4000
3482 3326
3500 3236 3169
3000 2787

2500
2000
1500
1000
500
0
P64LE99 Laguna SU Paraiso 1000 Hysun 202 CL Performer
CL

Figura 4.2 Producțiile medii ale hibrizilor de floarea soarelui (kg/ha)

Având în vedere faptul că tehnologia de cultivare aplicată, a fost asemănătoare, cu


excepția modului de combatere al buruienilor, la hibrizii de floarea soarelui cultivați de SC
Crosta SRL, putem afirma faptul că aceast element nu a influiențat producția medie obținută.
Astfel diferențele prezente între producțiile realizate de către hibrizii prezenți în lucrare,
sunt datorate în cel mai mare procent geneticii acestora.
Producția cea mai ridicată a rezultat de la hibridul companiei Pioneer P64LE99, de 3482
kg/ha comparativ cu hibridul Laguna SU de la compania Saaten-Union care a înregistrat o
producție mai mică de 3326 kg/ha. Acestor doi hibrizi, le-a fost aplicată aceiași tehnologie chiar
și în cazul combaterii buruienilor deoarece ambii au prezentă gena rezistentă la tribenuron metil,
au fost cultivate după aceleași plante premergătoare, astfel cea ce a relizat diferența de 156 de
kg/ha a dost influiența hibridului asupra producției. P64LE99 este caracterizat cu însușiri puțin
superioare hibridului Laguna SU, reprezentat în general de potențialul productiv.
Hibrizilor Paraiso 1000 CL și Hysun 202 CL, ce au fost modificați să reziste la
imazamox pretânduse astfel sistemului de combare al buruienilor de tip Clearfiel, ca și în cazul
hibrizilor despre care s-a discutat anterior le-au fost aplicată aceiași tehnologie de cultivare,
aceleași cantități de îngrășăminte, diferența de producție realizându-se și în acest caz caracterelor

32
genetice. Genetica superioară a hibridului Paraiso 1000 CL față de noul hibrid Hysun 202 Cl, de
la compania Kws, s-a evidențiat printr-o diferență de producție de 67kg/ha.
Diferențe de producție se observă și în cazul hibrizlor ce au fost erbicidatți cu Express 50
SG, și cei erbicidați cu Pulsar. Cu privire la această diferență putem spune că un mic procent se
datorează stresului provocat de erbicidul Pulsar asupra plantelor de floarea soarelui, lucru
observat în perioada de vegetație imediat după efectuarea stropirilor.
Ultimul hibrid, Performer, a realizat o producție acceptabilă de 2787 kg/ha, clasându-se
însă pe ultimul loc. În perioada de vegetație au apărut probleme legate de combaterea
buruienilor, deoarece erbicidele aplicate nu au avut același efect ca cele pe bază de tribenuron
metil sau imazamox, și au aparut complicații. Genetica hibridului Performer este inferioară
hibrizilor P64LE99, Laguna SU, Paraiso 1000 CL și Hysun 202 CL, aspect ce se răsfrânge și
asupra producției obținute.

7000
6000
6000
5100
5000 4500 4300 4100
4000

3000

2000

1000

0
P64LE99 Laguna SU Paraiso 1000 Hysun 202 CL Performer
CL

Figura 4.3 Potențialul productiv al hibrizilor de floarea soarelui (kg/ha)

Figura 4.3 reprezintă grafic potențialul maxim productiv al fiecărui hibrid ce afost
cultivat de către SC Crosta SRL, în decursul anului 2017. Se observă asfel că producțiile medii
obținute în fermă sunt relativ mici față de potențialul acestor hibrizi. Un alt lucru ce trebuie
menționat este legat de corelația dintre producțiile medii obținute și potențialul productiv,
acestea respectând aceiași ordine. Astfel putem afirma că caracterele genetice ale hibridului au
un rol bine stabilit în cazul producției.

33
80
68
70 65
60 58
60 55
50
40
30
20
10
0
P64LE99 Laguna SU Paraiso 1000 Hysun 202 CL Performer
CL

Figura 4.4 Valorile MMB ale hibrizilor de floarea soarelui (g)

O caracteristică specifică ce intervine asupra productivității plantelor hibride de floarea


soarelui este reprezentată de MMB. Comform valorilor reprezentate în figura 4.3 se observă o
corelație între valoarea MMb a fiecărui hibrid și nivelul de producție realizat. Însă Hibridul
Performer face excepție la acest algoritm, deoarece valoarea MMB a acestuia este cea mai
ridicată în timp ce producția medie este cea mai scăzută. Acest lucru se datorește în principal
potențialului scăzut de producție precum și modul diferit în care au fost executate lucrările din
veriga tehnologică.
Un alt aspect este legat de toleranța sau rezistența hibrizilor la agenții patogeni ce
prezintă pericol pentru cultura de floarea soarelui. În timp ce hibrizii P64LE99, Laguna SU și
Paraiso 1000 CL au suferit pierderi infime cauzate de Sclerotinia scleroțiorum, hibridul Hysun
202 CL a trecut cu pierderi minime, iar hibridul Performer a suferit pierderi puțin mai mari
cauzate de acest agent patogen. Rezistența hibridului performer a fost scăzută și datorită
combaterii neeficiente a buruienilor.
Toleranța la secetă și arțiță a hibrizilor reprezintă o altă caracteristică ce are efect direct
asupra producției. Deși anul 2017 nu a fost un an secetos, în cadrul culturii de floarea soarelui,
precipitațiile au lipsit în unele faze critice de dezvoltare, astfel încât caracteristile genetice au
avut un rol important asupra producției finale. Plantele ce au prezentat unsistem radicular cu o
capacitate mai mare de extracție și exploatare a unui volum mai mare de sol au reușit să treacă
peste acest stres cu pierderi mininime.

34
Concluzii

Suprafața cultivată de către Sc Crosta SRL, în anul 2017 a fost de 589 ha, din care cultura
de floarea soarelui a ocupat 234 ha, și a fost reprezentată de cinci hibrizi: P64LE99 pe o
suprafață de 55 ha, Performer ce ocupă o suprafață de 26 ha, Paraiso 1000 CL pe suprafața de 51
de ha, Laguna SU 53 ha și Hysun 202 CL ce a ocupat suprafața de 49 ha.
Tehnologia de cultivare a fost asemănătoare în cazul fiecărui hibrid, aceasta fiind diferită
doar din punctul de vedere al combaterii buruienilor, folosindu-se substanțe chimice diferite în
funcție de trăsăturile fiecăruia.
Hibridul P64LE99 a realizat o producție medie de 3482 kg/ha, aceasta fiind cea mai
ridicată, următorul hibrid ca producție este reprezentat de Laguna SU în urma căruia s-au obținut
3326 kg/ha, acesta a fost urmat de hibridul Paraiso 1000 CL a cărui producție a fost de 3236
kg/ha, penultimul a fost hibridul Hysun 202 CL cu o producție de 3169 kg/ha și ultimul loc a fost
reprezentat de hibridul Performer în urma căruia a rezultat producția de 2787 kg/ha.
Având în vedere producțiile obținute se observă diferențe între acestea în cazul fiecărui
hibrid. Dacă analizăm aceste producții și informațiile oferite de către producătorii materialului
semincer al hibrizilor, cu privire la trăsăturile genetice ce au influiență asupra productivității
precum și faptul că tehnologia de cultivare a fost asemănătoare în cazul fiecărui hibrid, se
observă o corelație între acestea. Astfel hibrizii ce prezintă caracteristici genetice mai superioare
precum P64LE99, au reușit în aceleași condiții de mediu și tehnologice să realizeze producții mai
ridicate față ce cei cu trăsături genetice mai slabe.
Dacă prvim potențialul productiv, una dintre cele mai influiente caracteristică genetică
asupra producției, se observă faptul că hibrizii prezenți în cadrul studiului se situează pe aceleași
locuri ca șin în cazul producțiilor medii ce au fost obținute pe unitatea de suprafață, acesta fiind
un alt motiv pentru care se observă influiența hibridului asupra productivității.
În urma datelor ce au rezultat din experiențele realizate, cu privire la influiența hibridului
asupra productivității la cultura de floarea soarelui, s-a observat faptul că hibridul, prin trăsăturile
genetice ce le deține prezintă o mare influiență asupra productivității. Producția se datorează în
primul rând acestui fapt,

35
Pe viitor se recomandă o selecție mai bună a hibrizilor de floarea soarelui, ce urmează a fi
cultivați, având în vedere caracteristicile terenului precum și cele ale hibridului. Dintre hibrizii
cultivați în anul 2017 majoritatea s-au comporta bine, putând fi luați în asolament și anul viitor.
Potențialul productiv este mult mai mare față de producțiile obținute, motiv pentru care trebuie
să se intervină asupra tehnologiei de cultivare și a fertilizării.

36
Bibliografie

1. Al-Khatib K., Baumgartner J.R., Peterson D.E., Currie R.S. (1998).- Imazethapyr
resistance in common sunflower (Helianthus annuus).University of California,
Davis.

2. Axinte M, Mogârzan Aglaia, Ungureanu O., -Fitotehnie. Lucrări practice. Vol. I,


Iași.
3. Benjamin E., Hopkins R., Roda F., 2017 - Hybridization in Plants: Old Ideas,
New Techniques. American Society of Plant Biologists.
4. Bîteanu Gh., 1989 – Fitotehnie . Editura didactică și Pedagogică, București.
5. Bozic D., Saric M., Malidza G., Ritz C., Vrbnicanin S. (2012). Resistance of
sunflower hybrids to imazamox and tribenuron-methyl. Crop protecțion, Elsevier
Ltd.

6. Clark S., Moran V., Willis J., 2012 - Genetic evidence for Hybridization in Red
Oaksemily;. Crop protecțion, Elsevier Ltd.

7. Godar, A.S., Stahlman P.W., Dille J.A. (2011). Single and sequential applications
of tribenuron on broadleaf weed control and crop response in tribenuron-
resistant sunflower. American Society of Plant Biologists

8. Gontcharov, S.V., 2009. Sunflower breeding for resistance to the new broomrape
race in the Krasnodar region of Russia. Kuban State Agricultural University,
Helia.
9. Ivebor, M.V., 2009. Identification of sunflower downy mildew races in the North
Caucuses regions and developing of resistant breeding material. PhD Thesis,
Krasnodar.Coroba, Spania.
10. Jeffrey R., Kenneth D., Lesley G., Loren P., Matthew S. 2010 - Perspectives in
Plant Ecology, Evolution and Systematics. U.S. Department of Agriculture
(USDA), Agricultural Research Service (ARS), Fort Collins, Colorado, USA

11. Kaya Y., 2015 - Herbicid resisting breeading in sunflower, curent situation and
future direction. American Society of Plant Biologists

37
12. Miller, J.F., Al-Khatib K. (2000). Development of herbicide resistant germplasm
in sunflower. International Sunflower Associated Conference, France, June 12–
15, 2000.
13. Păcureanu J., Stanciu D., Vrânceanu A., 2007 - Genetica și ameliorarea plantelor
București.
14. Roman V., Robu T., Ștefan M., Tabără V. 2015 – Fitotehnie. vol. I, Editura
Universitară București.

38