Sunteți pe pagina 1din 22
(Chimie organie& ~Teste pentru admitere Capitolul 1. Solu 1. Indicafi afirmatiile corecte. ‘A. Solujia este un amestec omogen de dou sau mai multe substante. B. Solujile se gisese in stare de agregare gazoasi, lichida sau solida. C. Intro solutie, solventul este substanta dizolvati. D. Substanfa in care se poate dizolva o alt substantia se numeste solvat sau dizolvat. E, Indiferent de solujie, _intotdeauna solvatul este in cantitate mai mare decat solventul 2. Indicati afirmatiile adevarate. ‘A. Amestecurile omogene au aceleasi proprietii In toata masa lor. B, Amestecurile omogene sunt amestecuri monofazce. CC. Amestecul lichid apa-aleoo! nu este un amestec omogen. D. Solutiile gazoase au solventul in stare de agregare lichidi. E, Soluile lichide pot avea solutul in orice stare de agregare. 3. Indicati afirmatiile false. A. Substanfele gazoase se dizolva numai solventi gazosi. B. Toate solutiile lichide au ca solvent apa. G D. Toate substantele solide sunt usor solubile in apa Amestecul gazos oxigen-azot este un amestec omogen. E, Amestecul lichid benzen-apa nu este un amestec omogen. 4, Factorii care influenteazi solubilitatea si dizolvarea unui solut intr-un solvent sunt: ‘A. Natura gi structura chimica a celor dowd substante Dimensiunile particulelor substantelor si suprafata de contact dintre acestea, Temperatura. Presiunea, numai in cazul substantelor solide. E. Agitarea substante. yo istemului format din cele doud Acizi si baze 5, Indicati afirmatiile corecte eu privire la solubilitatea unei substante. ‘A. Este proprietatea unei substante de a se dizolva intr-un solvent. B. In cazul substanfelor solidé nu variazi cu temperatura CC. Se exprimd prin concentratia substanjei in solugia saturat. D. Este determinati de particularititile structurale ale subsstantei. E. in cazul substantelor gazoase nu variazi cu presiunea. 6. in timpul procesului de dizolvare a unei substanfe intr-un solvent se constata ca: A. Se desfac legituri dintre particulele solvatult B. Particulele de solut difuzeazé printre moleculele solventului C. Se degaji intotdeauna caldura, D. Se formeaza legaturi noi intre particulele de solvat si moleculele de solvent. E. Nu se desfuc legituri chimice si nu se stabilese legaturi noi intre particulele de solvat gicele de solvent. 7. Indicati afirmati A. Substanfele se dizolva in compusi cu structuri asemdnatoare, B. Compusii ionici sunt solubil c le corecte. solventi nepolari. Solventii nepolari nu dizolva moleculele nepolare. Compusii ionici sunt, in general, solubili in apa. E. Substanjele cu molecule polare se dizolva in solvengi polari : 8, Indicati afirmatiile adevarate cu privire 1a api ca solvent. A. Este solventul utilizat cel mai freevent pentru compusii ionici. ‘Are molecula covalent polara Nu dizolva substanfe cu molecule polate. Nu dizolva decat compusi anorganici. Dizolva molecule care pot forma cu moleculele de apa legituri de hidrogen. mooap (Chimie organicd Teste pent admitere 9. Indicati afirmatiile false. A. Etanolul dizolva usor substantele ionice. B. Benzenul dizolvi usor substanjele cu molecule polare, C. Toti compusii organici formeaza cu apa amestecuri omogene. D. Solubititatea moleculelor polare in apa ‘nu variaza cu cresterea temperaturii, E, Solubilitatea substanfelorgazoase in solventi lichizi creste cu cresterea presiuni 10. Indicati afirmatiile corecte cu privire Procesul de dizolvare al unei substante. ‘A. Este exoterm daca are loc cu degajare de cdldurd. B. Este exoterm daca in procesul de hidratare a ionitor se elibereaz’ 0 cantitate de energie mai mica decat cea consumati la desprinderea ionilor din cristal, C._ Este endoterm dacii are loc cu absorbjie de eildura, D. Este endoterm dacd in procesul de desprindere a ionilor din cristal se elibereazi 0 cantitate de energie mai ‘mare decét cea consumatd in procesul de hidratare a ionilor. E, Este atermic daci in procesul de hidratare a ionilor se elibereazi aceeasi cantitate de energie ca cea consumata Ia desprinderea ionilor din cristal 11. Dizolvarea unei substante intr-un solvent este favorizati de: ‘A. Agitarea sistemului solut-solvent. B, Incalzirea sistemului solut-solvent daci procesul de dizolvare este endoterm. C. Incalzirea sistemului solut-solvent daca solutul este un gaz. D. Ricirea sistemului solut-solvent dacd procesul de dizolvare este exoterm. E, Cresterea presiunii sistemului solut- solvent daca solutul este un gaz. 12. La dizolvarea unui compus ionie in apa se constati ci: ‘A. Moleculele de apa se orienteazii eu polii de semn contrar catre ionii cristalului. B. oni solutului se desprind din refeaua cristalind sub actiunea moteculelor de apa. C. Are loc procesul de hidratare a ionilor. D. Desprinderea ionilor din refeaua ctistalind este un proces exoterm, E, Formarea noilor legituri ion-dipot este un proces endoterm. re la 13, Indicati afirmatiile false eu pri dizolyarea unui compus ionic in apa. A. O moleculd de apd se orienteazi eu polul pozitiv catre un ion negativ. B. O moleculd de apa se orienteaz eu polul negativ citre un anion, C. Moleculele de api nu pot hidrata cationii D. Formarea ionilor hidratati este un proces exoterm, E, Toni hidratati difuzeazii in masa solventului. 14, Indicafi afirmatiile adevirate cu privire Ia dizolvarea unei substanfe cu molecule polare in apa. A. Se stabilese interactiuni dipol-dipol intre moleculele de solut si cele de apa. B. Moleculele de api se orienteazi cu polul pozitiv ctre polul negativ al moleculei de solut. C. Moleculele de api se orienteaz cu atomul de oxigen catre polul negativ al moleculei de solut. D. Moleculele de solut pot disocia. E,_ Se pot forma ioni hidratati 15, Indicati afirmatiile incorecte cu privire la procesele care au loc Ia dizolvarea acidului clorhidrie in apa, A. Se rupe legatura covalent polar H-Cl. B. Se formeaza cationul hidroxid si anionul clorura, C. Are loc ionizarea acidului. D. Ionut clorura nu se hidrateaza E, Solutia conduce curentul electric. 16, Indicati afirmatiile corecte eu privire Ja dizolvarea acidului clorhidric in api. ‘A. O moleculd de apa se orienteaza cu polul pozitiv citre atomul de clor al unei molecule de acid clorhidric. ‘Chimie organics ~Teste pentru admitere B. O molecul de api se orienteaza cu polul negativ citre atomul de hidrogen al unei molecule de acid clorhidric. CC. Tonul H’ provenit din acidul clorhidric se Teaga de o moleculé de apa printr-o legitura covalenta nepotara. D. Ionii forma in sotutie sunt mobil. E. Procesul este redat de ecuatia: HCI +H,0 + 1,0" + Cr. 17. Indicafi afirmatiile incorecte cu privire Ia dizolvarea azotatului de potasiu in apa. ‘A. Are loc ionizarea totald a apei. B. Se formeazi legituri dipol-dipol intre moleculele de ap si moleculele de azotat de potasiu. CC. Solubilitatea azotatului de potasiu in api reste cu cresterea temperaturi D. Solutia obtinut nu conduce curentul electric. E, Are loc hidratarea anionilor sia cationilor. 18, Indicafi afirmatiile incorecte cu privire a0 solutie apoasi de cloruri de sodiu. Are ca solvent clorura de sodiu. Are ca solut NaCl, Nueeste un amestec omogen. Are aceeasi compozitie in toat masa. Conduce curentul electric. moOD> 19, Care dintre urmatoarele substante nu sunt solventi nepolari? A. Apa. B. Tetraclorura de carbon. C. Btanolul. D. Sulfura de carbon. E. Benzenul 20. Care dintre urmitoarele substante sunt solventi polari? A. Toluenul B. Apa. CC. Metanolul. D. Acetona E, Tetraclorura de carbon, 21, Care dintre urmitoarele substante sunt greu solubile in apa? A. Azotatul de potasiu. B. Alcoolu! etic. Clorura de amoniu, Sulfatul de bariu, Carbunele, ¢ D, E. 22. Care dintre urmitoarele substante se dizolvi in apa? A. Clorura de sodiu, B. Zaharul. CC. Acidul sulfuric. D. Grafitul. E. Acetona, 23. Care dintre urmitoarele substante sunt greu solubile in tetraclorurd de carbon? A. Todul. B. Clorura de sodiu, CC. Sulfatul de cupru. D. Sulful. E. Apa. 24, Care dintre urmétoarele substante se dizolvi in tetraclorura de carbon? Bromul. Uleiul. Azotatul de sodiu. ‘Acidul clothidric. Hidroxidul de sodiu, rpam> 25, Care dintre urmatoarele substante sunt grew solubile in benzen? Todul Bromul, Hidroxidul de potasiu. ‘Azotatul de argint Clorura de calcin, moOmD> 26. Indicati afirma A. Uleiul se dizolva in benzen, B. Sulful este greu solubil in tetraclorurd de c D. carbon. Iodul este usor solubil in apa. Hidroxidul de sodiu este usor solubil in sulfurd de carbon, E, Metanul se dizolva usor in apa. 27. Indicati afirmatiile adevarate, ‘A. Molecula de fosfor alb (P3) nu se dizolva in sulfura de carbon, B. Zahirul este usor solubil in ulei CC. Btanolul nu se dizolva in apa