Sunteți pe pagina 1din 19
(Chimie organiea ~Teste pentru admitere Capitolul 3. Compusi hidroxilici 260, Precizati care dintre afirmatiile de mai jos sunt corecte. ‘A. Sub denumirea de compusi hidroxilici sunt reunite toate substantele organice care contin in moleculi una sau mai multe grupe OH legate de un rest organi. B. Compusii hidroxilici organici sunt alcooli, enoli si fenoli Alcoolii au formula general R-OH. Alcoolii sunt compusi hidroxilici in care grupa functional OH este legati de un atom de carbon al nucleului benzenic hibridizat sp’. E, in alcooli, grupa hidroxil poate fi legata de catenalaterald a unei_hidrocarburi aromatice, pA 261. Precizati care dintre afirmafiile de mai jos sunt corecte. ‘A. Dupa numénul grupelor hidroxil din moleculi, alcoolii sunt monohidroxilici $i olihidroxitici B. Aleoolii prezinta izomerie de catena si de pozitie. CC. Alcoolii saturafi sunt izomeri de fumetiune cu acizii carboxilici. D. Alcoolii saturafi sunt izomeri de funetiune cu eter E, Aleoolul alilic este un aleoo! nesaturat. 262. Care dintre denumirile alcoolilor de mai jos sunt corecte? (CH:-OH, metanol. (CH,=CH-CH,-OH, |-propanol. (CHy-CH,-CHs-CH-OH, 2-butanol, l>-CH,-OH 1,3-propandiol, CH,(OH)-CH(OH)-CH,-OH, 1.2.3 propantriol mooDD> 263. Dupi natura restului hidrocarbonat de care se leagit grupa functionaki, alco se clasifick astfel: A. Alcooli monohidroxilici si polihidroxitici B. Alcooli primari, aleooli secundari_ si alcooli tertiari C. Alcooli saturati, alcooli nesaturati si alcooli aromatici aleooli 36 D. Alcooli oxidabili si aleooli neoxidabili E. Alcooli saturali $i alcooli de sinteza. 264, Alcoolul izopropilic este un alcool: A. Nesaturat, B. Primar. C. Monohidroxilic. D. Secundar. E. Aromatic 265. Glicerolul este un alcool: A. Saturat. B. Aromatic, CC. Dihidroxilic. D. Tertiar E, Trihidroxilic. 266. Care dintre urmatoarele afirmatii referitoare Ia obtinerea alcoolilor sunt corecte? A. Se pot obtine prin hidrotiza compusilor monohalogenati in prezenta bazelor. B. Toti omologii superiori ai etenei dau, prin aditia apei in prezenja acidului sulfurie, alcooli tertiar C. Prin aditia apei la alchene se formeazi dioli D, Prin hidrogenarea catalitic’, din aldehide se objin aleooli secundari, iar din cetone se obfin alcooli terfiari E, Reducerea aldchidelor si cetonelor ta aleooli se poate face cu sodiu si etanol. 267. Alegeti rispunsurile coreete. A. Glicerina este un aleool monohidroxilic. B. Prin fermentatia etanotului rezulté acid acetic. C. Etanolul se transforma in etend prin deshidratare intermoleculara. D. Nitratul de glicerind se utilizeazi ca medicament. E, Metanolul este foarte toxie, ingerat poate produce orbirea gi moartea. saturat 268. Precizati affirm: corecte referitoare la alcooli si la derivafii lor. Chimie organici Teste pentru admitere ‘A. Metalele alcaline reactioneazi_ cu alcoolii, formand séruri numite aleoolati sau alcoxizi. B. Alcoolii au un caracter slab acid, C. Alcoxizii sunt compusi instabili in prezenta apei D. In alcoolati, metalul alcalin inlocuieste un atom de hidrogen din catena hidrocarbonaté, E, Alcoolii sunt acizi mai slabi decdt apa. 269. Precizafi care dintre reaetiile de mai jos sunt corecte. 2-Propanol ~+ propen + H,0(t, H.SOs) 2CH;OH ~ CH;=CH, + H,0 (t, H,SOs). CH,OH=HOSO.H > CH,OSOJH+H,0. R-OH + Na+ R-ONa + 1/24) RCOOH + R’OH 5 RCOOR’ + H;0. roOD> 270. Care dintre urmatoarele afirmat referitoare 1a oxidarea alcoolilor sunt corecte? A. Prin oxidarea blanda a alcoolilor primari se obfin cetone, B. Oxidarea energicd a alcoolilor primari duce la acizi carboxilici C. Oxidarea blind’ a alcoolilor secundari duce la cetone. D. Oxidarea energicd a alcoolilor secundari duce Ja acizi cu numar mai mare de atomi: de carbon. E, Alcoolii tertiati se oxideaza in conditii mai pujin energice decat alcoolii secundati 271, Precizati afirmatiile corecte. ‘A. Metoda de obfinere a metanolului din gazui de sintezi este aplicata industrial. B. Consumul prelungit de etanol produce dependenta. C. Alcoolul etilic se obine industrial prin aditia apei la etend si prin fermentatia aleoolica a monozaharidelor. D. Prin esterificarea glicerinei cu acidul azotic rezultd acroleina E, Pent identificarea glicerolului se utilizeaza reactia de oxidare cu reactiv Tollens. 272, Care este volumul gazului de sintezi (misurat in conditii normale) de puritate 37 80% (procente de volum) introdus intr-un proces tehnologic de obtinere a 320 kg de metanol, de puritate 80%, cu un randament al procesului tehnologic de 80%? A. 672m’. B. 470.4 m’, C. 588m’. D. 840m’, E, 280m’. 273. O metoda petrochimic’ de sintez’ a glicerolului foloseste ca materie primi propena din gazele de cracare. Care este volumul de clor (misurat in conditit normale), de puritate 75%, necesar obfinerit a 690 kg de glicerol, de puritate 80%, cu un randament global de 75%? A. 258.4 m’, 336 mr 358.4 mv. 179.2 m’. 4778 m. 274. Trinitratul de glicerol este una dintre cele mai puternice substante explozive. fn urma reactiei de descompunere exploziva a acestuia, se pun in libertate cantititi mari de gaze. Care este volumul gazelor, formate prin descompunerea trinitratului de glicerol, volum misurat in condifii normale de temperatura si de presiune, dupi condensarea vaporilor de api, dack s-au folosit 0.908 t de exploziv, de puritate 13%? A. 487.2 m’, B. 425.6 m’, C. 649.6 m. D. 319.2 m’ E, 524.6 m’, 275. Precizati _afirmatiile —_corecte referitoare la reactia alcoolilor cu metalele alealine, ‘A. Metalele alcaline reactioneazi cu alcoolii, formind alcoxizi sau alcoolati B. Alcoolii au caracter foarte slab acid. C. Aleoxizii se pot obfine si prin reactia alcoolilor cu hidroxizii alcalini. D. Alcoxizii alcalini sunt compusi ionici. E, Alcoolii sunt acizi mai tari decat apa. Chimie organicd “Teste penteuadmitere 276. Un mol de alcool reactioneazi cu sodiul, degajand 11.2 1 H2 (c.n.). Aleoolul poate fiz A. Metanolul. B._ 1-Propanolul CC. Izopropanolul. D. Etandiolul E, Etanolul 277. Care dintre urmitoarele reactii dovedeste ci apa este un acid mai tare deci alcoolit? A. CH3CH;OH + Na ~ CHjCH,ONa + 12H, B. CgHs-ONa + H,0 + CO; + CoHHs-OH + NaHCO, C. CoHs-OH + NaOH ~ Cells-ONa + H0. D. CHsCH,ONa + H,0 + CHsCHOH + NaOH. E. Nici una dintre reactii, 278. Prin care dintre urmatoarele reac se poate obfine I-butanolul? Hidroliza clorurii de 1-butil. Aditia apei la I-butend. Reducerea butanalului, Hidroliza acetatului de 1-butil Reducerea butanonei. PUOw> 279. in prezenta acidului sulfuric, alcoolii in functie de , si formeazai: A. Bsteri anorganici B. Alchene CC. Sulfafi acizi de alehil D, E. Acizi sulfonici. Eteri. 280. Precizati care dintre _reactivii mentionati mai jos pot fi folositi pentru oxidarea alcoolilor Ia aldehide si cetone. Reactivul Fehling Oxidul de calciu. Bicromatul de potasiu acidului sulfuric. Acidul sulfuric concentrat. Reactivul Tollens. in prezenta ro ODD 281. Preciza{i denumirea eterului format prin deshidratarea intermolecular’ a alcoolul p-metilbenzilic. 38 Dibenzil eterul Benzil meti eterul 0,0'-Dimetildibenzil eterul Bis(p-metilbenzil) eterul. 0,0'-Dimetildibenzil pp'-dimetildibenzil eterul roaD> eter si 282. La amestecarea etanolului cu apa are ‘A. O reactie de izomerizare B. Un proces fizic. CC. Descompunerea aleoolului D. Oxidarea alcoolulu E, Diluarea alcoolului 283. Precizati care dintre formulele moleculare de mai jos corespund unor se poate obfine alcoolul A. Prin hidroliza clorurii de o-clorobenzil B, Prin hidroliza alcoolului o-clorobenzilic. C. Prin reactia fenolului cu formaldehida, D. Prin oxidarea o-hidroxitoluenului. E. Nici una dintre variante nu este posibild. 285. Produsul principal al reactiei de oxidare a 3-metil-3-buten-2-olului_ cu ‘romat de potasiu si acid sulfuric este: Dioxidul de carbon. B. Apa. C. Acetona D. Butandiona, E. Acid malonic, 286. Un amestee de doi _alcooli monohidroxilici saturati_ formeazi in reactia cu sodiul 179.2 1 de hidrogen, Cunoseind ci volumul de _hidrogen degajat de alcoolul superior, B, este cu 22.4 1 mai mare decit cel degajat de alcoolul inferior, A, si ci aleoolul A are raportul de mask C:H: iar alcoolul Bare raportul masa Cc: de 4, si se stabileasck compozitia