Sunteți pe pagina 1din 298
ANT es vet 5 DESCHUIDEREA STRATELOR PRODUCTIVE NECULAL MACOVEL EDITURA UNIVERSITATH PETROL-GAZE DIN PLOIESET — 2008 — in seria FORAJUL SONDELOR au aparut: Fluide de foraj si cimentuti de sond’, 1993 Echipament de foraj, 1996 Tubarea si cimentarea sondelor, 1998 Forajul dirijat, 2003 Deschiderea stratelor productive, 2008 BIBHOTECA CENTRALA corn BY Prefaté Multé vreme nu s-a acordat o atenfie deosebitd traversdrii stratelor produc- five, fn afara unor miisuri de siguranfé. Ele erau forate cu acelasi noroi gi cu aceeasi tehnologie folosite anterior, pani la intrarea fn zona respectivi, Ct timp au fost puse in exploatare doar ziictiminte bogate, problema nici nu a Stdrnit vreun interes. Mai tarziu s-a constatat cd productia sondelor nu era intotdeauna cea speraté, Au existat situajii cand strate potential productive, potrivit investigatiilor geofizice, confirmate chiar de urme de fitei ta derivatie, nu au putut ft puse in exploatare, compromifdnd total investitia faicutd. Situafiile respective s-au intélnit fa strate cu presiuni $i permeabilitdti scdizute, Dar de circa 40 ~ 50 de ani deschiderea siratelor productive si constructia sondelor in dreptul lor au ctipdtat 0 importanfii aparte, S-au identificat feno- menele care duc ta inrdutifivea conditiilor de curgere a fluidelor fn jurul unei sonde si s-aw pus la punet chiar metodologii normative de evaluare a acestor fenomene, A apdrut o categorie noud de fluide, specializate pentru deschiderea strarelor productive si pentru efectuarea celorlalte operafit de finalizare a unei sonde, care sd afecteze cét mai putin posibil condifiile de drenare a fluidelor tn vecinditutea sondel. Acestea sunt fluidele de completare, din categoria ctérora fac parte $i fluidele de deschidere a stratelor productive. S-a decvoltat o tehnologie benefieti pentru traversarea acestor strate, aga nunitul foraj subechilibrat, prin aplicarea ctiruia deteriorarea zonei din jurul sondei este minimé. Cu acelasi Scop s-a réispdndit perforarea subechilibrata a coloanelor de burlane. Probarea stratelor potential productive a céipdtat si ea 0 amploare deosebité. Printr-o constructie adecvatté a sondei in dreptul stratelor productive pot fi evitate viiturile de nisip si se imbundtdjesc conditiile de exploatare. Se intdlneste freevent sintagma completarea sondelor, destul de dificil de definit, pentru cd nu se foloseste (doar) in legaturti eu echiparea lor pentru exploatare, asa cum ne-am astepta, Intr-un sens foarte resivtins ea se refer numai la constructia sondei in dreptul zonei productive. De cele mai multe ori inst ea acoperd toate operatiile efectuate ta o sondé din momentul atingerit zonei productive pnd ce sonda incepe st product, exceptiind doar investigatiile geofizice, Referindu-ne la semnificatia mai extinsd, se pot distinge doud etape in nconppletarea” unei sonde, Prima cuprinde traversarea propriw-zisit a stratelor productive, probarea lor, consolidarea sondei in drepiul acestora, perforarea coloanelor de burlane, controlul nisipului cu diverse filtre, cand este cazul. A doua etapé 0 reprezintii echiparea sondei pentru extractie, cu tubing, packere, pompe de extractie, valve si duze de fund, diversi senzori. Iucrarea de fat are drept obiect doar problematica primei etape. Stinudarea inifiald a sondei, nainte de punerea in producfie, intr in preocupavile altor specialitii decdt forajul sondelor.