Sunteți pe pagina 1din 4

Predarea matematicii prin activităţi practice în ciclul primar

Instruirea asistată de calculator

În anii 1950, B.F.Skinner şi Norman Crowder,teoreticieni americani,au


emis idei despre instruirea programată, aceştia fiind consideraţi pionierii modernelor
tehnici de instruire cu ajutorul calculatorului.
Principiile instruirii programate au fost aplicate într-o metodă de instruire
numită sistem de învăţare personalizată. Acceptând ideea civilizaţiei informatice
trebuie admisă şi aceea a instruirii în spiritul interesului pentru informaţie (aceasta
fiind privită ca resursa cea mai de preţ a omenirii,neconsumabilă şi conştientizată
doar de puţin timp ca resursă naturală). Deci informaţia a devenit un element al
infrastructurii şi aceasta a determinat apariţia unui fenomen important :comanda
socială a societăţii impune tot mai mult însuşirea unei cât mai largi culturi generale
informatice.
Adică, luând în seamă necesităţile automatizării, robotizării,cibernetizării
pe scară largă a proceselor economice rezultă imperativul familiarizării, încă de pe
băncile şcolii cu modul de lucru şi cu facilităţile oferite de tehnica de automatizare.
Se diferenţiază mai multe nivele de asimilare a calculatorului în
învăţămînt :
→ Nivelul iniţierii şi acomodării (ciclul primar şi gimnazial) ;

→ Nivelul aprofundării şi exersării (ciclul liceal) ;

→ Nivelul dezvoltării de aplicaţii cu grad înalt de complexitate (ciclurile

universitar şi postuniversitar)
În literatura de specialitate se disting două moduri, nu neapărat exclusive
de intervenţie a computerului în instruire :
→ Direct – când computerul îndeplineşte principala sarcină a

profesorului, adică predarea ;


→ Indirect – computerul funcţionează ca manager al instruirii.

Intervenţia directă a computerului se poate face printr-un soft educaţional


şi este descrisă de termenul Instruire Asistată de Calculator, IAC.
Intervenţia indirectă constă în utilizarea computerului pentru controlul şi
planificarea instruirii în care calculatorul preia o parte din sarcinile profesorului :
→ Prezintă elevului obiectivele de atins şi părţile componente ale

cursului ;
→ Atribuie sarcini de lucru specifice din manualul sau caietul de lucru

asociat cursului respectiv ;


→ Atribuie secvenţe IAC pentru diverse teme ;

→ Administrează teste pentru a determina progresul elevului în raport cu

directivele prestabilite ;
→ Înregistrează şi raportează rezultatele obţinute la teste pentru elev sau

profesor ;
→ Prescrie, în funcţie de rezultatele la un test diagnostic, ce secvenţă va

studia în continuare un anumit elev.


Posibilităţile mediilor bazate pe computer în ceea ce priveşte tratamentul,
înregistrarea şi regăsirea informaţiei vor determina introducerea în practica
pedagogică a situaţiilor în care elevul va dobândi cunoştinţe şi competenţe în mod
autonom, în conformitate cu interesele şi aspiraţiile proprii, prin intermediul unor
instrumente informatice.
Aceste programe de soft educaţional pun la dispoziţia elevului material
informativ fragmentat în module de dimensiuni mici respectiv 1 – 2 pagini ecran.
Prezentarea materialului informativ cuprinde definiţii, teoreme, exemplificări prin
aplicaţie ale acestor probleme. Utilizarea computerului facilitează însoţirea
materialului informativ de reprezentări grafice sugestive şi elocvente prntru tema
pusă în discuţie.
Fiecare dintre modulele informaţionale presupune însuşirea de către elev
a unor concepte sau noţiuni şi a modului de utilizare a acestora în rezolvarea unor
probleme complexe. Pentru a asigura fiecăruia cunoştinţele acumulate, crearea
deprinderilor de utilizare a acestora în rezolvarea unor probleme inedite şi pentru a
oferi elevului posibilitatea feedback-ului, ca principiu esenţial al autoreglării, adică a
aprecierii nivelului de însuşire a cunoştinţelor de soft educaţional, pun la dispoziţia
elevului module de autoevaluare. Acestea vor cuprinde teste grilă cu întrebări tip
alegere, completare, răspuns numeric, Da sau Nu, adevărat – fals, problemă, răspuns
scurt.
Prin rezolvarea testelor de autoevaluare se oferă elevului două categorii
de confirmări :
1. precizarea calităţii răspunsului (corect sau incorect) şi explicaţii suplimentare
pentru situaţiile în care răspunsurile sunt incorecte ;
2. programele de autoinstruire cuprind în cadrul acestor module de evaluare şi
trimiteri la module informaţionale a căror parcurgere este menită să clarifice
cunoştinţele necesare obţinerii răspunsurilor corecte.
Prin urmare, programele de autoinstruire se pot defini ca fiind succesiuni
de module informaţionale de evaluare şi de autoevaluare ce asigură parcurgerea,
însuşirea, fixarea şi evaluarea gradului de acumulare a cunoştinţelor la o anumită
disciplină sau într-un anumit domeniu.
Definirea instruirii asistate de calculator ca alternativă a didacticii
informaţionale:
o Instruirea şi autoinstruirea asistată de calculator se referă la utilizarea calculatorului
în procesul de învăţământ, în scopuri didactice ;
o Introducerea calculatorului presupune : o linie didactică bine precizată, cu orientări
pedagogice, psihologice şi metodice, cadre didactice cu pregătire necesară.
Condiţii pentru difuziunea instruirii asistate de calculator în practica
şcolară :
o Adaptarea educaţiei la necesităţile actuale şi de perspectivă ale societăţii ;
o Îmbogăţirea şi modernizarea permanentă a sistemului metodelor de învăţământ ;
o Realizarea de progrese în domeniul informaticii, al calculatoarelor şi al
tehnologiilor de comunicare.
Necesitatea existenţei unui program de instruire:
o Este un produs pedagogic, rezultatul programării pedagogice ;
o Programul de instruire urmează să fie transpus într-un program-computer, care
reprezintă un program informatic :
Produsele informatice (care sunt produse intelectuale) sunt numite software;
Aparatura electronică este numită hardware;
Elaborarea lecţiilor şi a celorlalte forme de organizare a activităţii este numită
curseware.
Pentru elevi, obişnuiţi cu noile metode de informare (internet, email,
telefonie mobilă), conceptul de asistare a procesului de învăţământ cu computerul
devine o componentă normală a procesului de învăţământ. Din punctul lor de vedere,
computerul este perceput fie ca o jucărie, fie ca o resursă de informaţii.
A intrat deja în obişnuinţa zilnică utilizarea computerului, pentru
comunicare, informare, instruire. Conceptul de asistare a procesului de învăţământ cu
computerul include:
- predarea unor lecţii;
- aplicarea, consolidarea, sistematizarea cunoştiinţelor predate;
- evaluarea cu ajutorul computerului a unei lecţii sau a unui grup de lecţii.
Numită de unii ca “inovaţia tehnologică cea mai importantă a pedagogiei
moderne”, instruirea asistată de computer(IAC) contribuie la introducerea
(adaptarea) treptată a mijloacelor moderne de comunicare (în principal a
computerului) în învăţământ.
Interacţiunea elev-computer permite diversificarea strategiei didactice,
facilitând accesul elevului la informaţii mai ample, mai logic organizate, structurate
variat, prezentate în modalităţi diferite de vizualizare.