Sunteți pe pagina 1din 1

P

ers
oan
aDET
URT
ADU
LC
E

)
Pent
ruopor
ţi
ema
ima
redei
nfor
maţ
ii
,ci
teş
tema
imul
tlaa
dres
a:
h p:
/
/bi
t.
ly
/gender
brea
d

Unpr
oi tdei
ec t'
spr
onounc
edMet
ros
exua
l.
com
T
raduc
ere:
Alex
aCi
ucu Gr
afic
ă:Dr
agoşDi
mo ei

Genul est
eunuldinacel
ec onceptepec aretoat
ălumeacredecălecunoaşte,dar,
înreali
tate,
ma j
ori
tateaoameni
lor
nuleînţel
eg.Genulnuestebinar.Nues tedihot
omic.
Înmul t
ecazur
i,esteocombi na
ţie.Unpi cdi
nacea st
a,unst
rop
Ma r
chea
zăc â
teunpunc tpeamândouăsăgeţi
ledinfiecar
ecategor
ie, 4exempl
e( di
ntr
-o
di
nc ealal
tă.
Acestmicghi
ds avurosintenţi
oneazăsăser
veascădr
epta perivpentruînţel
egereagenului.
Esteok pentr
ua-ţi
reprez
entaiden ta
tea
, c
ombinăingredi
ent
eleşic
reează
-ţi i
nfini
tate)de
dacă,dupăceîlveipa
rcurge,veifiînsetatdeaaflama imult
e.Defapt,chiara
c ea
staarfii deea. pr
opriaPer
soanăGenderbread. c
ombinaţ
iiposi
bil
e

I
de
nti
ta
ted
ege
n

i
uri
I
de
nti
ta
te

ă
t
pt
FEMEI
E

ă
s

femei
e” “
băr
bat

ea

eadr
at
BĂRBAT

ips
t
ăl
npa r
Cum îţ
idefineş ,
îns
ineata
,propr
iulgen,î
nfunc
ţiedecâtdemul
t

ndic

two-
spi
ri
t” “
gender
queer

teal
ini
ezi(s
aunuteal
ini
ezi
)laopţ
iuni
lepentr
ugenexis
tenteî
n

di
I
acc
epţiuneata
.

A
tra
ct
,i
e E
xpr
es
ied
ege
n
FEMI
NITATE “
mas
cul
i
n/ă
” “
femi
ni
n/ă

MASCULI
NITATE
Moduril
eînc
areîţ
iex
pri
migenul
,pr
inacţi
uni,ves ment
aţie,
ges
tur
i, “
andr
ogi
n/ă
” “
genneut
ru”
şimodulî
ncarea
cest
etr
ăsăt
uris
untint
erpret
a t
e,î
nraportcu
normel
edegen.

E
xpr
es
ie S
exb
io
log
ic
FEMEI
ESC
S
ex BĂRBĂTESC

băr
bat
” “
femei
e”

Caract
eri
sc il
esexual
e(fizice)c
ucarete-ainăs
cutşipecarel
e-a
i

int
ers
ex” “
femei
etr
ans

dezvol
tat
:organegenit
ale,
formacorpului
,tonal
it
ateavoc
ii
,
pi
lozi
tat
e,hormoni,c
romoz omietc
.

A
tra
cti
ese
xua
la A
tra
cti
ero
man
tic
a
)

)
, ,
Femei ,persoanefemi
nine, Femei ,persoanefemi
nine,
feminitate feminitate
NI
MENI NI
MENI
Bărba ţ
i,persoanemascul
ine, Bărba ţ
i,persoanemascul
ine,
ma s
c ul
init
ate ma s
c ul
init
ate

Î
nfiec
aregr
up,
înc
erc
uieş
tet
răs
ătur
aca
res
eapl
i
căî
nca
zul
tăuş
ima
rchea
zăpes
ăgea
tăunpunctcar
es ăr
epr
ezi
ntea
spectel
e
genului
faţădeca
resi
mţiat
rac
ţ i
e.