Sunteți pe pagina 1din 2

Nr.1369/14.09.

2018

Cdhe,
Institutul NaJional al Magistraturii,
In atenlia Doamnei Cristina R.otaru-Radu, Director

Stimatddoamnd Director.

cu privire la solicitarea dumneavoastrd prin care ne invederali faptul cd csM


intentioneMa schimbarea modalitdtii de admitere la Institutul National
ai Magistraturii,
elabordnd in acest sens un proiect de modificare a Regulamentului de admitere,
vd aducem la
cunoqtinld opinia noasfd in cele ce urmeazb.
Apreciem inoportund modificarea Regulamentului de admitere ?n forma propusd,
$i
anume doud probe de cunoqtinle juridice qi o probd const6nd in interviu
$i in sustinerea acestei
opinii, aducem urmdtoarele argumente:
Elementul de noutate care constd in cea de-a doua prob6, qi anume un test
scris de
verificare a cunoqtinlelor juridice constituie, pe de o paxte, inc6
un test de verificare a
cunoqtintelor juridice, deqi existd o primd probd care umfueqte aceeaqi
finalitate. practic,
introducerea unei a doua probe care sd testeze exact aceleaqi
cunoqtinle nu constituie practica
niciunei institutii care organizeazd examene de promovare in profesie. putem
furniza aici cu
titlu de exemplu pentru profesii juridice examenul de admitere in avocaturd, notariat.
executori
judecdtoleqti, grefieri etc.
Pe de altd parte, a$a cum se aratd in explicitarea scopului pentru care
s-ar introduce o
astfel de probd, aceasta urmdreqte verificarea modului in care aceste cuno$tinle
pot fi aplicate la
un caz concret, capacitatea candidatilor de a face ralionamente juridice qi
de argumenta soluiia
aleasd. vd solicitdm sd luali act de faptul cd aceste aspecte
sunt deja verificate prin proba
existentd in prezent, intrucdt foarte multe dintre grilele date ca
subiecte de examen constituie
minispele sau chiar fiecare variaatd de rdspuns constituie o micd spef6 per
se, aspecr carc
solicitd candidatului potential mult mai mult decat un simplu ralionament
de tip memorare-
redare, acesta fiind nevoit s6 aplice cunogtinlele oblinute direct
in rezolvareaunei spete qi in
bifarea rdspunsului corect.
in ceea ce priveqte ultima tezd, aceea de a testa argumentalia solutiei alese,
apreciem cd
acest aspect se formeazd in decursul celor doi ani de studiu
la INM, iar a cere unor proasoeti
absolvenli de facultate sd motiveze o speld complicatd la nivelul
1a care at motiva-o'un
magistrat, avdnd in vedere gradul extrem de ridicat de dificultate
al spelelor incluse deja un
proba existentd, ax constitui o sarcind in plus pentru un absolvent
de facultate.
Nu in ultimul rdnd, trebuie sa remarcdm faptul cd trebuie pdstratd,
de asemenea, o
stabilitate a modalitdlii de suslinere a examenului, in prezent neschimbatd
de ani buni, care
funclioneazd in ambele sensuri, gi anume, pe de o parte, asigurd
o seleclie bund a viitorilor

l]qlidQst]t-:'t':::1j"9ll1*'ggr**."il*ttlt'83{:J!ul.ltllly{!]:l!lyl:llt:
Cnaierlq,|},du{Cano|I,ilrr.l,|}L'l7|lulr,r,lir.iixii,.,''ii:rjijr,aijilLi,jt.;ii_'*.
Ii;l.*40}5l'40'$,4,['+'40'2,1.41''9.'1Q|::^x:l-l|{)2,|'41'l9',|-[.uorl|lol|rr{$blHoulr1o|1.lcrWrlr.
magistrali, reprezentend metodd corecta, echitabil[, testati in timp ca fiind obiectivd
o
qi, pe de alta paxte, oferd siguranlb candidafilor, care ctulosc din timp modalitatea de examinare
gi au avut timp suficient pentru a se pregdti in vederea suslinerii examenului de admitere la
INM.
Ar mai fi de addugat qi faptul cd probele existente in prezent oferd un grad ridicat de
obiectivitate in analizarca candidatului, iar un examen de tipul propus ar rcprezer:/ra intervenlia
unui grad mare de subiectivism in ceea ce prive$te corectarea lucrdrilor qi notarea candidalilor.
in prezent, este binecunoscut faptul cd examenul de admitere la INM reprezintd modalitatea cea
mai transparentd Ei corectd de accedere intr-o profesie juridicd, oferind un grad mare de
siguranfd.
Referitor la existenta in punctaj a unei secliuni dedicate exprimdrii coetente qi corecte
din punct de vedere gramatical, apreciem inutild o astfel de notare inexistenti ia lreun alt
examen de accedere in profesie juridicd. Opindm in acest sens nu pentru cd nu i-am acorda
impofianla cuvenitd, ci pentru cA a se nota un candidat pentru o abiiitate pe care se presupune
cd a dob6ndi-o in clasele primare gi in gimnaziu este, pe de o parte, lipsitd de sens, intrucAt
vorbim de candidali care au absolvit o facultate qi care au un nivel ridicat de inteligenfd,
examenul fiind promovat de candidali care au studiat intens qi pe lungi durat6 programa de
concurs, qi, pe de altd parte, irelevanti raportat la ce cunoqtinle trebuie sE de{ind obligatoriu un
magistrat, qi anume cunoqtinte juridice. Sd nu uitim c5 persoanele care promoveazd examenul
de admitere la facultdtile de drept suslin sau au suslinut un examen de gramaticd. Pomind de la
acest ralionament, de ce nu s-ar testa cunoqtinlele acestora la limba qi literatura romAn6
;i
pentru o exprimare bund. Considerdm cd, in esenfd, nu acesta este scopul acestui examen, ci
acela de a testa cunoftinlele juridice ale candidatului.
De asemenea, am considera necesax a adduga o apreciere cu privire la modificarea
regulamentului raportat qi la examenul de admitere in magistraturd. intrucdt nu se precizeazdin
adresd daci urmeazd a se rnodifica qi acest examen in sensul indicat pentru INM, in situalia in
care se doregte modificarea qi a acestui examen in acelaqi mod, considerSm cd aceastd mdsurd
nu este una oportunA, intrucAt accederea pe un post de magistrat se face ln aceastd situalie din
postura unei persoane ca.re are cel putin cinci ani vechime lntr-o profesie juridicd. O astfel de
persoand, sustinAnd examenul de definitivat intr-o profesie juridicd, deline deja aceste abilitd{i,
qi anume capacitatea de argumentare a soluliei qi de a face ralionamente juridice.

Cu aleasd apreciere,

Av. Lucian Bemd Sduleanu.-..


Decanul Baroului Doli

"\
i%oo, Dn,.a
"i9
&.
Cri,rir:vrr, B.dul Clnol l, nr.l, Bl.l7D vrziririx, rxxl posr;il .7,00678. Dolj, RoMAlriA
1i.i.t_407'l..10'&:1.i0,*4|"}251'4|.7<}.4Q;|:ilx:1.40,}]t,41,19'T/'{:.rrr,ril,'ofl.it:t(iDlllll;