Sunteți pe pagina 1din 8

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SĂLCUŢA

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL MÂRZA


GRUPA MIJLOCIE – ,,VOINICEII”
EDUCATOARE: BUDIHALĂ TATIANA

Director,
Profesor: Voica Ileana

PARTENERIAT GRĂDINIŢĂ – FAMILIE

An şcolar 2018– 2019

1
ARGUMENT:
”ÎMPREUNĂ PENTRU COPIII NOŞTRI”este un proiect de parteneriat educaţional
iniţiat de educatoare din dorinţa de a colabora, coopera cu familiile preşcolarilor în scopul
dezvoltării relaţiei dintre grădiniţă şi familie. Parteneriatul are la bază interesul, atât al grădiniţei
cât şi al familiei de a colabora pentru dezvoltarea fizică, cognitivă şi socio-emoţională a
preşcolarului, dar şi stimularea interesului familiei de a se implica în activităţile grădiniţei.
Această colaborare presupune desfăşurarea de activităţi curriculare- activităţi practice, dar şi
extracurriculare - programe artistice şi vizite.
Considerăm că părinţii trebuie stimulaţi şi ajutaţi să conştientizeze rolul mediului familial
în educaţie şi să înveţe modurile în care îşi educa şi susţine copiii, de aceea trebuie implicaţi într-
o comunicare permanentă cu grădiniţa, încurajaţi să se ofere voluntar pentru realizarea diferitelor
activităţi specifice. Activităţile propuse creează părinţilor oportunitatea de a participa alături de
copii la activităţile specifice grădiniţei, de a cunoaşte mult mai bine specificul acestor activităţi şi
de a-şi observa îndeaproape copilul, modul de reacţie şi comportament al acestuia în timpul
programului grădiniţei.

ECHIPA PROIECTULUI
- Educatoare: Budihală Tatiana - Coordonator
- Stanciu Nicoleta-Lidia – părinte
- Constantin Nicu-Laurenţiu – părinte
- Duduianu Elena Alina – părinte
- Falcoe Mirela – părinte
- Moise Carmen– părinte
- Ştirbu Ionuţ– părinte
- Lucan Viorica- părinte

SCOP: dezvoltarea unei colaborări între grădiniţă şi familie, prin:


 Implicarea părinţilor în planificarea şi organizarea activităţilor cu preşcolarii;
 Dobândirea de către părinţi unor informaţii corecte despre activităţile desfăşurate în
grădiniţă;
 O mai bună cunoaştere de către părinţi a copiilor prin participarea la activităţi ;
 Implicarea părinţilor în activităţi concrete cu preşcolarii, cu caracter curricular şi
extracurricular;

OBIECTIVE:
- Organizarea de activităţi cu participarea părinţilor şi a copiilor;
- promovarea cooperării în domeniul educaţional;
- Stimularea interesului părinţilor de a participa la activităţile desfăşurate de grădiniţă;
- Desfăşurarea de activităţi în cadrul programului Şcoala Altfel;
- Îmbunătăţirea comunicării grădiniţă – familie;
- Facilitarea înţelegerii de către părinţi a activităţilor desfăşurate în grădiniţă, a specificului
acestora.

GRUP ŢINTĂ: Grădniţa cu Program Normal Mârza, Grupa ,,Voiniceii” preşcolarii grupei,
părinţii acestora, personalul didactic al grădiniţei;

BENEFICIARI: direcţi - preşcolarii grupei, părinţii acestora; indirecţi: personalul grădiniţei,


comunitatea locală

LOC DE DESFĂŞURARE: identificate împreună cu părinţii preşcolarilor.


2
DURATA: anul şcolar 2018 – 2019

INDICATORI:
CANTITATIVI:
- numărul de părinţi participanţi la fiecare activitate;
- numărul total de părinţi participanţi la activităţi
- numărul de activităţi realizate;
CALITATIVI:
- calitatea lucrărilor realizate în cadrul proiectului
- gradul de apreciere al activităţilor - chestionare de satisfacţie (Anexa 2)

ANALIZA SWOT
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
-desfăşurarea în bune condiţii a activităţilor în - cheltuielile generate de activităţi, suportate de
cadrul programului ,,Să ştii mai multe, să fii mai către părinţi în lipsa unui eventual sponsor.
bun!” - spaţiul sălii de grupă nu permite participarea
- dorinţa şi disponibilitatea cadrului didactic de a unui număr mai mare de 7-8 părinţi la o activitate;
iniţia, pregăti şi desfăşura parteneriatul; - reacţia de posesivitate faţă de părinte, ce poate fi
- disponibilitatea părinţilor de a se implica în manifestată de unii copii în cadrul activităţii.
activităţile directe cu preşcolarii;
-spaţii şi dotări materiale ce permit desfăşurarea
activităţilor propuse.
OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI
- creşterea prestigiului grădiniţei în rândul - lipsa de implicare şi cooperare a unor părinţi;
comunităţii locale; - starea vremii poate aduce schimbări în ceea ce
- identificarea de părinţi care pot participa zilnic priveşte tema şi programul activităţilor planificate
la activităţile grupei a se desfăşura în aer liber;
- susţinere din partea părinţilor.

CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR:

Data ACTIVITATEA Locul Resurse Responsabil


- tema, mijloc de realizare, - desfăşurării
Septembrie - Sesiuni de lucru în cadrul Educatoare,
2018 echipei proiectului pentru Budihală Tatiana
stabilirea programului - sala de grupă
activităţilor, stabilirea Părinţii copiilor
responsabilităţilor
Octombrie Bogăţiile toamnei - sala de grupă Fructe, tacâmuri Educatoare:
2018 Activitate practic – de unică Budihală Tatiana
gospodărească (Salata de folosinţă, Părinţii copiilor
fructe) tocătoare, vase de
Sala de grupă plastic, şerveţele
Noiembrie ”Ne pregătim pentru - hârtie (colorată, Educatoare:
2018 sărbătorile de iarnă” grofată, Budihală Tatiana
Activitate practică – autocolantă, etc), -Falcoe Mirela
confecţionare de ornamente - sala de grupă imprimanta, -părinte
de Crăciun pentru decorarea foarfece, lipici - Moise Carmen
-părinte
sălii de grupă şi a holului de
-Lucan Viorica
3
primire -părinte
Balica Silviu
- părinte
Decembrie ”Uite, vine Moş Crăciun!” - sala de grupă Educatoare:
2018 Program literar artistic Costume pentru Budihală Tatiana
prezentat de copii copii, animatori, Părinţii copiilor
cadouri
Ianuarie ”Împreună ne jucăm cu Educatoare:
2019 zăpada” Curtea Lopeţi, sănii, Budihală Tatiana
Jocuri de mişcare în aer liber, grădiniţei -Duduianu Elena
construirea de oameni de Alina -părinte
zăpadă
Februarie ”Pictăm iarna” Apă, acuarele, Educatoare:
2019 Activitate artistico - plastică tempera, palete, Budihală Tatiana
Sala de grupă carton, hartie Părinţii copiilor
Martie ”Confecţionăm mărţişoare Lipici, carton, Educatoare:
2019 pentru cei dragi” materiale din Budihală Tatiana
Activitate practică – Sala de grupă natură – scoici,
Părinţii copiilor
confecţionare de mărţişoare plante presate
- Aplicarea de chestionare
pentru identificarea opţiunilor
părinţilor grupei în ceea ce
priveşte activităţile ce
urmează a fi desfăşurate în
cadrul programului ”Şcoala Chestionare
Altfel ” (Anexa 1)
Aprilie ”În aşteptarea iepuraşului Materiale puse la Educatoare:
2019 de Paşte” Sala de grupă dispoziţie de Budihală Tatiana
Activităţi creative – pictură părinţii copiilor - Radu Flori –
pe sticlă, pe figurine de ipsos, părinte
confecţionare de felicitări, -Duduianu Elena
tablouri, etc. Alina
Mai ”Primăvara în natură” Plimbare în Educatoare: Budihală
2019 Plimbare în aer liber, împre-jurimile Plimbare în aer Tatiana
observarea caracteristicilor grădiniţei liber -Duduianu Elena
anotimpului primăvara Alina - părinte
-Falcoe Mirela
-părinte
-Balica Silviu
-părinte

Iunie ”Vacanţă mare, bine ai Curtea - costume, Educatoare:


2019 venit!” Program literar grădiniţei baloane, Budihală Tatiana
-artistic animatori Părinţii copiilor

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SĂLCUŢA EDUCATOARE: BUDIHALĂ TATIANA


4
GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL MÂRZA
GRUPA MIJLOCIE – ,,VOINICEII”

EVALUAREA PROIECTULUI

CANTITATIVĂ
- Întocmirea de procese verbale la fiecare activitate, cu consemnarea părinţilor prezenţi;
- Centralizarea numărului de participanţi, la fiecare activitate, şi în total la activităţi;
Centralizarea numărului de activităţi realizat, în comparaţie cu cel planificat; se urmăreşte
realizarea unui număr de cel puţin 8 din cele 10 activităţi planificate;

Calitativă:
- La finalul proiectului vor fi aplicate chestionare de satisfacţie părinţilor (Anexa 2), iar datele vor
fi centralizate de educatoare şi prezentate părinţilor;
- Proiectul şi stadiul de implementare a acestuia va fi popularizat în cadrul activităţilor comisiei
metodice a grădiniţei şi a cercurilor pedagogice;
- Expoziţie cu materialele şi produsele realizate în timpul activităţilor;
- Realizarea unui album cu imagini din timpul activităţilor proiectului.

5
ANEXA 1

Chestionar pentru stabilirea tematicii activităţilor extracurriculare din cadrul programului


”Şcoala Altfel”

Pentru o bună planificare şi organizare a activităţilor din cadrul programului Şcoala Altfel (2018–
2019) vă rugăm să faceţi 1 – 3 propuneri de astfel de activităţi, pe care le consideraţi potrivite,
precum şi modul în care dvs. personal puteţi susţine aceste activităţi:

Subsemnatul ............................................................................, părinte/ reprezentant legal al


preşcolarului ..................................................................... propun ca în cadrul programului
”Şcoala Altfel” din anul şcolar curent (2018 – 2019) să fie desfăşurate următoarele activităţi
extracurriculare:

Propuneri Modul în care pot susţine activităţile propuse

6
ANEXA 2

Chestionar de evaluare a satisfacţiei părinţilor privind activităţile desfăşurate în cadrul


Parteneriatului ”Împreună pentru copii noştri”, în anul şcolar 2018- 2019

Stimaţi părinţi,
Pentru evaluarea eficienţei activităţilor desfăţurate în cadrul parteneriatului grădiniţă –
familie vă rugăm să completaţi chestionarul de mai jos (indiferent dacă aţi participat sau nu la
activităţi)
1. Ati participat activitaţile desfăşurate de preşcolari în cadrul parteneriatului
”Împreună pentru copiii nostri”?
a. Da - Care? …………………...…...
………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
b. Nu, deoarece ……………………..…………………………………….………………………..
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
2. Cum apreciaţi activităţile desfăşurate?
a. Bine organizate, utile atât copiilor, cât şi părinţilor;
b. O oportunitate de a-mi cunoaşte mai bine copilul.
c. Un prilej de a petrece în mod util şi creativ timpul cu copilul.
d. O modalitate de a cunoaşte mai bine modul în care se desfăşoară activităţile din grădiniţă;
e. Un prilej de a socializa cu alţi părinţi;
f. Am învăţat lucruri noi despre educaţia copilului;
g. Relaxante, placate, interesante;
h. O pierdere de timp

3. Aţi discutat cu copilul despre activităţile desfăşurate?


a. Da
Rezumaşi în câteva cuvinte impresiile copilului dvs: ……………………………...
………………………………………………………….……………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
b. Nu

7
4. Rezumaţi impresiile dvs. în urma participării la activităţile proiectului ”
Împreună pentru copiii nostri”:
……………………………...………………………………………………………….……………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
5. Consideraţi că aţi dobândit noi cunoştinţe, informaţii şi abilităţi ca urmare a
participării la activităţile proiectului? Care sunt acestea?
……………………………...………………………………………………………….……………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
6. Completaţi afirmaţiile de mai jos:
Cel mai plăcut /interesant aspect al activităţilor din proiectul de parteneriat a fost ………………
……………………………………………………………………………………………………..
………..………………………………………………………………………………………….…
Cel mai neplăcut aspect al activităţilor din proiectul de parteneriat a fost ………………..…….
……………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..……

Recomandări şi sugestii:
…………………………………………………………………………………………….………..
…………………………………………………………………………………………….………..
…………………………………………………………………………………………….………..
………………………………………………………………………………………………………

Vă mulţumesc!
Educatoare: Budihală Tatiana

S-ar putea să vă placă și