Sunteți pe pagina 1din 31

Judetul DAMBOVITA Atestat profesional la Informatica

BILETELE

pentru susţinerea probei practice


în vederea obţinerii atestatului profesional la informatică
- sesiunea mai 2008 –

- conform metodologiei aprobată cu OM 5149/2002 -

OBS:

Subiectul nr.1 se rezolva in unul din mediile impuse de cerinte(Word, Excel, PowerPoint,
WindowsExplorer etc.)

Subiectul nr.2 se poate rezolva in oricare din urmatoarele: FoxPro, VisualFox, Access, Oracle

Subiectul nr.3 se poate rezolva in oricare din urmatoarele limbaje: Pascal, C, C++

1
Judetul DAMBOVITA Atestat profesional la Informatica
Biletul nr. 1

1. Folosind aplicaţia Microsoft Excel să se creeze tabelul excursie , cu oferte de excursii având
următoarea structură:
Nr. crt. Destinaţie Număr zile Cost total Cost zilnic

Ţara Oraş

Să se realizeze următoarele prelucrări:

a) Completarea tabelului cu datele pentru 8 destinaţii (nu se va completa coloana Cost zilnic ).

b) Calcularea şi completarea coloanei Cost zilnic.

c) Ordonarea după Cost total în mod crescător.

d) Elaborarea unei diagrame, convenabil aleasă, pentru a pune în evidenţă ponderea costului total
pentru fiecare localitate.

2.Tabela ELEVI conţine date despre elevii liceului (minim 3 clase pe nivel). Se cere:
a) o listă ordonată descrescător după vârstă cu numele şi clasa elevilor;
b) media generală a clasei a X-a C
c) ştergeţi tabela ELEVI (numai în prezenţa cadrului didactic evaluator)

3. De la tastatură se citeşte un număr natural n, n<30000. Scrieţi un program care determină divizorii lui
n, precum şi numărul divizorilor primi care apar în descompunerea lui n. Datele de ieşire se scriu în
fişierul text out.txt astfel : pe prima linie, toţi divizorii lui n, separaţi printr-un caracter spaţiu; pe a doua
linie, numărul divizorilor primi ai lui n.

Exemplu : pentru n=10, fişierul out.txt este

1 2 5 10

2
Judetul DAMBOVITA Atestat profesional la Informatica

Biletul nr.2

1. Folosind aplicaţia Microsoft Excel, să se creeze tabelul carti cu următoarea structură:

An
Nr.
ap
Autor Titlu exemp Preţ
ariţ
lare
ie
Să se realizeze următoarele prelucrări:

a) Completarea tabelului cu datele pentru 8 autori.

b) Afişarea cărţilor apărute într-un an ales.

c) Calcularea numărului total al cărţilor apărute într-un an ales.

d) Reprezentaţi grafic raportul Titlu/nr. exemplare.

2.Tabela MATERIA conţine date despre materialele dintr-un depozit. Se cere:


a) numele celui mai scump material;
b) care este TVA-ul total plătit pentru toate materialele, ştiind că acesta este 18% din preţul
materialului?
c) Ştergeţi din tabel toate materialele livrate de firma “SC MECANICA SA”.

3. Un număr este superprim dacă numărul şi toate prefixele sale sunt numere prime. Să se genereze
primele n numere superprime. Exemplu : 2339 este superprim pentru ca 2339, 233, 23 şi 2 sunt numere
prime.

3
Judetul DAMBOVITA Atestat profesional la Informatica

Biletul nr.3

1. Folosind aplicaţia Microsoft Excel, să se creeze tabelul examen cu următoarea structură (la cele
trei probe se pot înregistra numai note între 1 si 10):

Nume Note obţinute Medie Rezultat


candidat
Proba 1 Proba2 Proba 3

Se vor realiza următoarele prelucrări:

a) Completarea tabelului cu datele pentru 8 candidaţi, fără coloanele Medie si Rezultat .

b) Datele din coloana Medie se vor calcula ca medie aritmetică a celor trei probe doar pentru candidaţii
care au obţinut note≥5 la toate probele şi 0 în caz contrar.

c) Ordonarea candidaţilor după Medie în mod descrescător, iar la medii egale vor fi ordonaţi alfabetic.

d) Completarea coloanei Rezultat, cu Admis sau Respins după Medie.

2.Tabela MEDIC reţine informaţii despre medicamentele dintr-o farmacie. Se cere:


a) care este cel mai scump medicament?
b) ştergeţi din tabelă medicamentele al căror termen de garanţie a expirat;
c) afişaţi numele şi preţul medicamentelor care pot fi compensate.

3. Scrieţi un program care calculează media aritmetică a tuturor numerelor palindrom din intervalul (a,b),
unde a şi b sunt numere naturale citite de la tastatură, a<b. Programul va utiliza un subprogram care
verifică dacă un număr este palindrom. Un număr este palindrom dacă citit de la stânga la dreapta este
acelaşi cu numărul citit de la dreapta la stânga.

4
Judetul DAMBOVITA Atestat profesional la Informatica

Biletul nr.4

1. Folosind aplicaţia Microsoft Excel, să se creeze un tabel cu 8 coloane Nr. crt., Numele si
prenumele, Media1, Media2, Media, Abs1, Abs2, Total Abs ce vor fi completate cu cel puţin 8
înregistrări.
a) Datele din coloana Nr. crt. se vor completa cu ajutorul cursorului de umplere. Datele din coloana
Media se vor calcula astfel: (Media 1 + Media 2)/2. Datele din coloana Total Abs sunt egale cu Abs1 +
Abs2.

b) Realizaţi un subsol care să conţină: aliniat la stânga numele dirigintelui, centrat numele foii de calcul,
în dreapta data şi ora curentă.

c) Să se sorteze alfabetic datele din tabel.

d) Pentru mediile aflate între 7 şi 9 aplicaţi un format condiţional astfel încât valorile care respectă
condiţia să fie scrise într-un chenar pentru care se va folosi linie continuă de culoare roşie, pe un fundal
de culoare galbenă, având culoarea albastru.

2.In tabela BAC se reţin informaţii despre rezultatele la bacalaureat ale elevilor. Se cere :
a) lista alfabetică cu numele elevilor care nu au luat examenul (au media < 6);
b) pentru elevul Popescu să se afişeze notele obţinute de acesta (română oral şi scris, matematică);
c) să se şteargă din tabela BAC elevii care sunt în clasa a XII-a C.

3. Se citeşte de la tastatură un şir de n numere naturale de maxim 9 cifre (n<=100). Să se afişeze pe


ecran numerele care au cifra de control x (x se citeşte de la tastatură, 0<=x<=9). Se va utiliza un
subprogram care determină suma cifrelor unui număr natural. Cifra de control a unui număr se obţine
făcând suma cifrelor numărului, apoi se realizează suma cifrelor sumei numărului, ş.a.m.d. până când se
obţine ca sumă un număr de o cifră. Exemplu : cifra de control a lui 156 se obţine astfel : calculăm suma
cifrelor lui 156, 1+5+6=12, apoi suma cifrelor lui 12, 1+2=3; deci 156 are cifra de control 3.

5
Judetul DAMBOVITA Atestat profesional la Informatica

Biletul nr.5

1. Folosind programul de calcul tabelar, se creează tabelul elevi care are structura de mai jos şi
unde: Medier = media la disciplina “Limba şi literatura română”, număr real cu două zecimale;
Mediem = media la disciplina “Matematica”, număr real cu două zecimale; Medie = media
generală, număr real cu două zecimale.

Promovat
Prenume

Mediem
Medier

Medie
Nume

Clasa
Să se realizeze următoarele prelucrări:

a) Completarea tabelului cu datele pentru 8 persoane (se vor presupune minimum două clase). Nu se
vor completa coloanele Medie şi Promovat.

b) Calcularea valorilor pentru caracteristicile Medie şi Promovat

c) Realizarea diagramelor după Clasa pe alte foi de lucru.

d) Calcularea numărului de elevi care au media generală mai mică decât media de promovare.

2.In tabela PRODUS se reţin informaţii despre materialele dintr-o magazie. Se cere :
a) să se afişeze o listă ordonată descrescător după numele produselor;
b) să se afişeze codul şi preţul unui produs;
c) numărul produselor care au preţul mai mic decât 100 lei.

3. Să se verifice dacă elementele unui tablou unidimensional cu n elemente numere naturale de maxim
2 cifre, reprezintă o mulţime (în sensul cunoscut de la matematică, adică numerele din tablou sunt
distincte două câte două). Dacă nu, să se transforme acest tablou în mod corespunzător.
Exemplu : pentru n=12 şi v=(1,2,90,4,2,16,5,1,20,13,2,3) nu este mulţime. Prin transformare acestuia în
mulţime (se elimină elementele care apar de mai multe ori şi se ordonează şirul) se obţine :
v=(1,2,3,4,5,13,16,20,90).

6
Judetul DAMBOVITA Atestat profesional la Informatica

Biletul nr.6

1. Folosind programul de calcul tabelar, editaţi următorul text ce cuprinde oferta de componente
hardware a unui magazin:

Categorie Articol Preţ fără TVA TVA Preţ cu TVA


produs
(19%)

a) Completaţi tabelul cu datele pentru 8 articole (nu se va completa coloana Preţ cu TVA).

Setaţi prima foaia de calcul a agendei de lucru astfel: -format A4, margini: sus 1.62 cm, jos 1.45 cm,
stânga 1.35 cm, dreapta 1.3 cm, antet 1.29 cm, subsol 1.5 cm.

b) Calcularea şi completarea coloanei Preţ cu TVA.

c) Localizaţi în acest text cuvintele “HDD” si înlocuiţi-le cu “hard-disc”.

d) Extrageţi din această foaie de calcul date separat, în trei foi de calcul, referitoare la următoarele
componente: monitor, placa video, hard–disc.

2.Tabela BAC conţine date despre rezultatele la bacalaureat ale elevilor. Se cere :
a) presupunând că în tabel sunt completate numai câmpurile care reţin numele şi notele la cele 5
probe, să se calculeze media generală a fiecărui elev; media generală se calculează numai dacă
nota la fiecare probă este cel puţin 5, altfel media generală se consideră 0 (zero);
b) să se creeze alte două tabele cu numele şi media generală ale elevilor promovaţi, respectiv
respinşi; elevii promovaţi vor fi ordonaţi descrescător după media generală (la aceeaşi medie
ordonarea se face alfabetic, după nume), iar cei respinşi alfabetic după nume;
c) Afişaţi pe ecran un tabel cu informaţiile despre primii trei elevi cu cele mai mari medii generale

3. Se consideră un tablou bidimensional cu n linii şi m coloane (n, m <=10), completat cu numere întregi. Să
se determine cel mai mare element număr întreg, în valoare absolută, precum şi indicele/indicii
liniei/coloanei (liniilor/coloanelor) din matrice ce conţine (conţin) elementul maxim. Datele de intrare se
citesc din fişierul text in.txt organizat astfel : pe prima linie - două numere, n şi m, separate printr-un caracter
spaţiu; pe următoarele n linii, câte m numere întregi separate printr-un caracter spaţiu pe fiecare linie.
Datele de ieşire se scriu în fişierul out.txt organizat astfel : pe prima linie valoarea absolută a elementului
maxim, iar pe următoarele linii, pe fiecare linie, câte două numere naturale, separate printr-un caracter
spaţiu, care reprezintă indicii liniei şi coloanei pe care se află maximul.

Exemplu : pentru fişierul in.txt fisierul out.txt va fi :

34 7

7 5 2 4 11

1 3 -7 6 23

3 7 6 2 32

7
Judetul DAMBOVITA Atestat profesional la Informatica
Biletul nr.7

1. Să se realizeze următorul tabel, folosind Microsoft Excel, pentru evidenţierea vânzărilor de


produse de la o societate comercială:

Cod salariat Anul Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4

a) Setaţi prima foaie de calcul a agendei de lucru astfel: -format A4, margini: sus 1.95 cm, jos 1.93 cm,
stanga 1.62 cm, dreapta 1.63 cm, antet 1.03 cm, subsol 1.02 cm, orientare verticală, centrată vertical.

b)Realizaţi un antet care să conţină: aliniat la stânga SITUATIE, centrat VANZARI, în dreapta numărul
paginii.

c) În a doua foaie de calcul realizaţi un grafic care să reflecte vânzările angajaţilor în anii 2006 si 2007.

d) Redenumiţi foaia de calcul Sheet1(Foaie1) cu numele VANZARI1; redenumiţi foaia de calcul


Sheet2(Foaie2) cu numele VANZARI2.

2.In tabela ATESTAT se reţin informaţii despre rezultatele obţinute de elevi la atestatul de informatică.
Se cere :
a) să se afişeze o listă ordonată alfabetic după nume cu numele elevilor care au obţinut media
generală 10;
b) să se afişeze notele obţinute de elevul Popescu la proba practică;
c) să se creeze tabela TEME cu numele elevilor şi titlul temelor realizate de aceştia care au obţinut
medii mai mari de 9 la proiect;

3. De la tastatură se citeşte un cuvânt de maxim 15 caractere. Să se construiască toate prefixele şi sufixele


cuvântului dat. Datele de ieşire se scriu în fişierul out.txt astfel :

- pe prima linie cuvântul citit de la tastatură;

- pe a doua linie toate prefixele cuvântului, unul după altul, în ordinea generării, separate de un caracter
spaţiu;

- pe a treia linie toate sufixele cuvântului, unul după altul, în ordinea generării, separate de un caracter
spaţiu.

Exemplu : pentru cuvântul PASCAL, fişierul out.txt conţine :

PASCAL

P PA PAS PASC PASCA PASCAL

L AL CAL SCAL ASCAL PASCAL

8
Judetul DAMBOVITA Atestat profesional la Informatica
Biletul nr.8

1. Folosind aplicaţia Microsoft Excel trebuie realizată o situaţie centralizatoare referitoare la


procentul de promovabilitate la proba de informatică susţinută de elevii celor 6 licee de
informatică din judeţ, în ultimii 5 ani, în cadrul examenului de bacalaureat. Situaţia va cuprinde :
a) Un titlu : "SITUATIA PROMOVABILITATII la proba Informatica"; un antet : numele instituţiei
coordonatoare (inspectoratul şcolar), numărul de înregistrare.

b) Un tabel care conţine, pe linii, numele liceelor şi procentele de promovabilitate în ultimii 5 ani;

c) Un grafic sugestiv care să permită o analiză calitativă şi comparativă a datelor;

d) În subsolul paginii se trec numele şi funcţia celui care întocmeşte situaţia şi data curenta.

2. Tabela MODA reţine date despre fotomodelele unei agenţii de prezentare de modă.
Se cere:
a) Afişaţi datele despre fotomodelele angajate pentru prezentarea colecţiei de toamnă din anul
curent
b) Afişaţi numele fotomodelului care a primit cel mai mare salariu în anul curent?
c) Stergeţi din tabelă înregistrările mai vechi de 5 ani.

3. Se consideră un tablou bidimensional cu n linii şi m coloane (n, m <=10), completat cu numere întregi. Să
se determine suma elementelor de pe fiecare linie, respectiv de pe fiecare coloană a tabloului. Datele de
intrare se citesc din fişierul text in.txt organizat astfel : pe prima linie - două numere, n şi m, separate printr-
un caracter spaţiu; pe următoarele n linii, câte m numere întregi separate printr-un caracter spaţiu pe fiecare
linie. Datele de ieşire se scriu în fişierul out.txt organizat astfel : pe prima linie - n numere întregi, separate
printr-un caracter spaţiu, care reprezintă suma elementelor de pe cele n linii ale tabloului; pe a doua linie - m
numere întregi, separate printr-un caracter spaţiu, care reprezintă suma elementelor de pe cele m coloane
ale tabloului.

Exemplu : pentru fişierul in.txt fisierul out.txt va fi :

34 18 3 20

7 5 2 4 11 15 3 12

1 3 -7 6

3 7 8 2

9
Judetul DAMBOVITA Atestat profesional la Informatica

Biletul nr.9

1. Să se construiască o foaie de calcul care să conţină următorul tabel :

Cod Produs Preţ TVA Cantitate Preţ total

a) Cunoscându-se pentru fiecare produs codul, preţul şi cantitatea, să se calculeze TVA, ca 19% din
Preţ şi Preţul total, ca produs dintre Cantitate şi suma dintre TVA şi Preţ.

b) Să se filtreze datele afişând numai produsele pentru care cantitatea este cuprinsă între două valori
stabilite.

c)Să se afişeze apoi toate înregistrările, să se anuleze filtrarea şi să se ordoneze datele descrescător
după preţul total.

d)Pentru produsele cu Preţ total >50 aplicaţi un format condiţional astfel încât valorile care respectă
condiţia să fie scrise îngroşat, culoarea albastru.

2. Să se creeze tabela MISCARI cu structura:


Magazie Numeric 2 Denumire Caracter 30
Număr document Numeric 2 Preţ unitar Numeric 5.2
Data document Dată 8 Cantitate Numeric 8.2
Tip document Caracter 3
unde tip document ia valorile: NIR - intrare in magazie, respectiv AEE – ieşire din magazie
Se cere:
a) Să se completeze cu minim 10 înregistrări tabela şi să se afişeze conţinutul;
b) Să se afişeze valoarea totală a articolelor intrate precum şi a celor ieşite
c) Să se şteargă din tabelă înregistrările din luna aprilie, anul curent

3. Cerinţe:
a) Scrieţi un subprogram care primeşte la intrare un număr natural dat, n, de maxim 9 cifre, şi întoarce
suma cifrelor acestui număr.
b) Să se utilizeze acest subprogram pentru a calcula suma cifrelor numărului obţinut în urma efectuării
sumei S = 1 + 2 + 3 + ... x , unde x este un număr natural citit de la tastatură.

10
Judetul DAMBOVITA Atestat profesional la Informatica

Biletul nr.10

1. Să se realizeze o prezentare cu tema telefonul mobil. Prezentarea trebuie să răspundă


următoarelor cerinţe:
a) Primul diapozitiv trebuie să conţină un titlu. Selectaţi un format potrivit pentru acest tip de diapozitiv.
Titlul trebuie încadrat într-un chenar umbrit de o culoare la alegere.

b) Adăugaţi două imagini potrivite sub titlu. Adăugaţi o umbră primei imagini.

c) Construiţi o listă cu două coloane în care sa fie trecute avantajele şi dezavantajele telefoanelor
mobile.

d) Adăugaţi efecte de tranziţie pentru întreaga prezentare. Adăugaţi numerotarea paginilor pentru
întreaga prezentare.

2. Se dă tabela ADMIT cu următoarea structură:


Nume Caracter 30
Opţiune_1 Caracter 3
Opţiune_2 Caracter 3
Opţiune_3 Caracter 3
Opţiune_4 Caracter 3
Opţiune_5 Caracter 3
LRO Numeric 5.2
MAT Numeric 5.2
unde optiune_1,. . . ,optiune_5 pot lua una din valorile: INF, MAT, IST, FIL, CHI reprezentând profilurile
la examenul de admitere în liceu. Se cere:
a) Să se încarce tabela cu cel puţin 10 înregistrări şi să se afişeze conţinutul;
b) Să se afişeze elevii care au obţinut medii peste 5 la ambele obiecte în ordinea descrescătoare a
mediei generale;
c) Să se afişeze lista elevilor respinşi în ordine alfabetică.

3. O matrice cu p linii şi q coloane se completează cu numere întregi citite de la tastatură. Să se


interschimbe elementele coloanelor x şi y (x şi y sunt numere naturale citite de la tastatură). Dacă
matricea este pătrată să se verifice dacă elementele de pe diagonala principală sunt ordonate crescător.

11
Judetul DAMBOVITA Atestat profesional la Informatica

Biletul nr.11

1. Să se realizeze o prezentare cu tema excursii. Prezentarea trebuie să răspundă următoarelor


cerinţe:
a) Primul diapozitiv va conţine titlul “Excursii” şi introduceţi oraşele vizitate folosind o listă cu marcatori.

b) Adăugaţi un chenar umbrit cuvântului “Excursii” şi animaţi-l.

c) Adăugaţi un nou diapozitiv în care inseraţi un tabel cu 5 linii (fiecare linie reprezintă o lună) şi 3
coloane cu semnificaţia: venituri/ cheltuieli/ economii. Introduceţi date semnificative. Coloanele tabelului
vor fi de culori diferite.

d) Aplicaţi un efect de tranziţie întregii prezentări.

2. În tabela SPONSORI se reţin informaţii despre sponsorii şcolii. Se cere:


a) numărul total de societăţi care sponsorizează şcoala;
b) numele societăţii care dă cea mai mare sponsorizare;
c) lista alfabetică cu numele societăţilor din Târgovişte.

3. Cerinte:

a) Să se scrie un subprogram recursiv care primeşte la intrare două numere naturale a şi b şi întoarce
valoarea a b .

p1 + p 2 + p 3 +... + p k
b) Să se utilizeze subprogramul pentru calculul valorii expresiei : E (p, q, k ) = ,
q1 ⋅ q 2 ⋅ q 3 ⋅... ⋅ q k
unde p, q şi k sunt numere naturale citite de la tastatură.

12
Judetul DAMBOVITA Atestat profesional la Informatica

Biletul nr.12

1. Să se realizeze o prezentare cu tema profesorul ideal. Prezentarea trebuie să răspundă


următoarelor cerinţe:
a) Primul diapozitiv trebuie să conţină numai titlu. Selectaţi un format potrivit pentru acest tip de
diapozitiv. Titlul trebuie încadrat într-un chenar umbrit.

b) Introduceţi două diapozitive care să conţină câte un text cu două paragrafe. Aplicaţi un efect de
tranziţie pentru primul paragraf la nivel de cuvânt.

c) Copiaţi conţinutul celor două diapozitive în alt diapozitiv şi reorganizaţi textul pe coloane (fiecare
coloană reprezintă un paragraf).

d) Configuraţi prezentarea astfel încât să cuprindă doar diapozitivele pare. Aplicaţi un efect de tranziţie
pentru întreaga prezentare.

2. Tabela ŢĂRI conţine date statistice despre ţările lumii.


a) Afişaţi ţările care au o populaţie mai mare de 200 milioane locuitori
b) Afişaţi numele şi populaţia ţărilor din Europa
c) Afişaţi ţările cu cea mai mare suprafaţă din fiecare continent

3. Cerinte:
a) Să se scrie un subprogram care calculează termenul de ordinul k al şirului Fibonacci.

b) Să se utilizeze acest subprogram pentru a calcula suma S = fib (1) + fib (3) + fib (5) +... + fib ( n ) ,
unde n se citeşte de la tastatură şi este impar.

 1 pentru k =1

Termenul de ordinul k al şirului se defineşte astfel : f ( k ) =  1 pentru k = 2
f ( k −1) +f ( k −2) pentru k > 2

13
Judetul DAMBOVITA Atestat profesional la Informatica
Biletul nr.13

1. Să se realizeze o prezentare pentru o companie de produse cosmetice, care răspunde


următoarelor cerinţe:
a) Prezentarea cuprinde următoarele tipuri de diapozitive: titlu, lista cu produse, organigrama firmei.
Casetele din organigramă sunt aranjate pe cel puţin două nivele.

b) Titlul trebuie încadrat într-un chenar umbrit de culoare verde. Adăugaţi o imagine potrivită sub titlu.
Aplicaţi un efect de tranziţie acestei imagini.

c) Se aplică marcatori pentru toate articolele şi subarticolele din lista.

d) Configuraţi prezentarea astfel încât să cuprindă doar diapozitivele impare.

2.Tabela CLASA reţine informaţii despre elevii unei clase. Se cere :


a) să se creeze tabelele NAVETA şi LOCO cu elevii care sunt navetişti, respectiv localnici;
b) câţi elevi sunt navetişti şi câţi localnici?
c) Să se afişeze elevii navetişti. Afişarea se face în ordinea alfabetică a localităţilor de unde vin şi
după fiecare localitate se va afişa un subtotal cu numărul de elevi din acea localitate.

3. Fişierul text in.txt conţine mai multe linii, pe fiecare linie fiind memorat un număr natural de o cifră.
Considerând că aceste numere sunt cifrele unui număr natural, să se determine acest număr. Să se
adauge acest număr la sfârşitul fişierului in.txt.

14
Judetul DAMBOVITA Atestat profesional la Informatica
Biletul nr. 14

1. Să se realizeze o prezentare cu tema alegerea carierei. Prezentarea trebuie să răspundă


următoarelor cerinţe:
a) Primul diapozitiv trebuie să conţină numai titlul. Selectaţi un format potrivit pentru acest tip de
diapozitiv. Titlul trebuie încadrat într-un chenar umbrit de culoare albastră.

b) Adăugaţi o imagine potrivită sub titlu. Aplicaţi un efect de tranziţie acestei imagini.

c) Introduceţi minim patru diapozitive cu text, cu câte două paragrafe fiecare; aplicaţi un efect de
tranziţie pentru primul paragraf la nivel de cuvânt.

d) Realizaţi o expunere particularizată care să conţină doar diapozitivele cu număr de ordine impar.

2.Tabela SALAR reţine informaţii despre salariile angajaţilor unei societăţi comerciale.
Se cere:
a) să mărească salariile muncitorilor conform următoarei grile:
salariu < 500, cu 30%
500 <= salariu < 750, cu 25%
salariu >= 750, cu 20%
b) Să se afişeze numele muncitorului cu salariul cel mai mic,
c) Să se afişeze salariul cel mai mare al muncitorilor

3. Fişierul text in.txt conţine mai multe linii, pe fiecare linie fiind memorat un număr natural de maxim 4
cifre. Să se calculeze suma numerelor care sunt neprime. Să se adauge la sfârşitul fişierului in.txt încă o
linie care conţine această sumă.

15
Judetul DAMBOVITA Atestat profesional la Informatica
Biletul nr. 15

1. Să se realizeze o prezentare cu tema componenta hardware a calculatorului.


Prezentarea trebuie să răspundă următoarelor cerinţe:

a) Primul diapozitiv trebuie să conţină numai titlu. Selectaţi un format potrivit pentru acest tip de
diapozitiv.

b) Introduceţi trei diapozitive: unul care conţine o imagine, al doilea un text scris sub formă de listă cu
marcatori, al treilea un tabel.

c) Adăugaţi o notă de subsol diapozitivului trei. Aplicaţi un efect de animaţie listei cu marcatori, astfel
încât să apară din dreapta.

d) Tipăriţi prezentarea pe o singură pagină.

2. Tabelele ELEVI (nume, număr matricol, clasa) şi NOTE (număr matricol, nota română, nota
matematică, media_generală) reţin informaţii despre rezultatele la examenul de bacalaureat.
a) Creaţi tabelele, completaţi-le cu 10 înregistrări (în afară de câmpul media_generală) şi afişaţi conţinutul
b) Să se afişeze numele, clasa şi media generală a fiecărui elev;
c) Să se şteargă înregistrările în care elevii au media generală <=5.99

3. Se consideră o matrice a cu m linii şi n coloane (m, n <=10), cu elemente numere reale. Să se


calculeze următoarele trei sume :

- suma elementelor din matrice care au 3 vecini;

- suma elementelor din matrice care au 5 vecini;

- suma elementelor din matrice care au 8 vecini.

Datele de intrare se citesc din fişierul text in.txt organizat astfel : pe prima linie - două numere, n şi m,
separate printr-un caracter spaţiu; pe următoarele n linii, câte m numere întregi separate printr-un caracter
spaţiu pe fiecare linie. Datele de ieşire se scriu în fişierul out.txt care conţine trei linii, pe fiecare linie fiind
memorată câte una dintre sumele calculate, în ordinea cerută.

16
Judetul DAMBOVITA Atestat profesional la Informatica
Biletul nr. 16

1. Sunteţi un realizator direct al manualului de matematică. Aveţi datoria să redactaţi tema “Integrarea
prin părţi”. Folosind un procesor de texte realizaţi un document care să respecte următoarele cerinţe :

a) format A4, portrait(portret), cu margini de 1 cm.


b) font Arial, dimensiune 12.
c) textul este aranjat în pagină astfel : enunţul teoremei (text înclinat, la 2 cm de marginea din
stânga şi 1 cm de marginea din dreapta), un exerciţiu rezolvat (de exemplu: integrală din ln(x)), mici
texte care lămuresc rezolvarea (text normal, cu dimensiune 10 şi îngroşat), numele autorului (cu
majuscule).
d) tipăriţi textul la imprimantă

2.Tabela CARTI reţine informaţii despre cărţile dintr-o bibliotecă. Se cere :


a) să se afişeze numărul de cărţi înregistrate în tabel;
b) să se afişeze titlul şi preţul cărţilor scrise de Mihail Sadoveanu;
c) să se calculeze preţul total al cărţilor.

3. Se consideră o tablă de şah de 8x8 pătrăţele. Tabla se completează cu numerele de la 1 la 64 pe linii,


începând cu prima linie. Să se afişeze tabla de şah. Să se calculeze suma numerelor din pătrăţelele negre,
respectiv suma numerelor din pătrăţelele albe. Pătrăţelul din colţul stânga sus are culoarea alb.

17
Judetul DAMBOVITA Atestat profesional la Informatica
Biletul nr. 17

1. Folosind un procesor de texte realizaţi o carte de vizită. Se vor respecta următoarele cerinţe :

a) dimensiunea cărţii de vizită este de 8 cm X 5 cm.


b) cartea de vizită va cuprinde: numele instituţiei, numele persoanei, funcţia persoanei, adresa
instituţiei şi adresa persoanei, fiecare dintre acestea fiind scrise cu fonturi şi dimensiuni diferite.
c) introduceţi ca fundal al cărţii de vizită o imagine cât mai sugestivă.
d) în vederea tipăririi, organizaţi documentul astfel încât pe o foaie de hârtie (format A4, margini 1
cm) să încapă cât mai multe cărţi de vizită.

2.Concepeţi structura unei tabele care reţine date despre maşinile dintr-un depozit şi permite rezolvarea
următoarelor cerinţe:
a) lista ordonată alfabetic după marca maşinii cu preţurile maşinilor;
b) numărul de maşini cu marca “Dacia”, existente în depozit;
c) adaugă în baza de date date despre încă o maşină.

3. Determinaţi toate şirurile de numere de lungime n, n<=9, cu elemente formate numai din numerele 1,
2, ...n. Într-un şir un număr poate apare în orice poziţie, iar două elemente vecine nu pot fi ambele pare
sau ambele impare. Exemplu : pentru n=4, şirurile generate sunt : 1234, 1432, 2143, 2341, 3241, 3412,
4123, 4321.

18
Judetul DAMBOVITA Atestat profesional la Informatica

Biletul nr. 18

1. Pentru banchetul de la terminarea liceului trebuie tipărite ecusoane pentru fiecare elev. Folosind un
procesor de texte realizaţi ecusoanele pentru o clasă de 25 elevi. Se vor respecta următoarele cerinţe:

a) dimensiunea unui ecuson este de 5 cm X 3 cm;


b) ecusonul conţine numele elevului, clasa şi promoţia, încadrate de un chenar;
c) toate ecusoanele au acelaşi design, diferă numai prin numele elevului;
d) în vederea tipăririi, organizaţi documentul astfel încât pe o foaie de hârtie (format A4, margini 1
cm) să încapă cât mai multe ecusoane.

2.Tabela SALAR reţine informaţii despre salariaţii unei fabrici. Se cere :


a) să se calculeze impozitul total plătit de fabrică statului, ştiind că acesta reprezintă 25% din
salariul total al tuturor angajaţilor;
b) o listă ordonată alfabetic cu muncitorii dintr-o anumită secţie;
c) câţi muncitori are fabrica? OBS: salariaţii fabricii se împart în două categorii: muncitori şi personal
TESA.

3. De la tastatură se citeşte un număr natural n, n<=30000. Să se determine un număr mai mic decât n
care are un număr maxim de divizori proprii primi. Pot exista mai multe astfel de numere, caz în care se
va afisa unul dintre ele.
n=11 se va afişa 6 sau 10.

19
Judetul DAMBOVITA Atestat profesional la Informatica

Biletul nr. 19

1. Pentru dotarea cabinetului de matematică trebuie realizate afişe cu diverse informaţii. Folosind un
procesor de texte realizaţi un afiş care să ilustreze noţiunile fundamentale legate de cerc. Se vor
respecta următoarele cerinţe :

a) format A4, landscape(vedere), cu margini de 1,5 cm;


b) pe afiş trebuie să apară un titlu, un cerc (desenat cu linii groase), cu notaţiile corespunzătoare
pentru centru, raza, diametru, formulele de calcul pentru arie şi lungime.
c) introduceţi un chenar pentru acest afiş.
d) tipăriţi 2 exemplare din acest afiş.

2. In tabela TARI se reţin date despre ţări. Se cere :


a) numele ţării cu cea mai mare populaţie;
b) lista ordonată descrescător după suprafaţă cu numele ţărilor;
c) numărul total de locuitori ai ţărilor din Europa.

3. De la tastatură se citesc elementele a două mulţimi A şi B, cu p, respectiv q elemente, elementele


fiecărei mulţimi fiind distincte două câte două (p, q <=100). Să se determine elementele şi
cardinalul mulţimilor A ∪B, A − B .

20
Judetul DAMBOVITA Atestat profesional la Informatica

Biletul nr. 20

1. Sunteţi un realizator direct al manualului de matematică. Aveţi datoria să redactaţi rezolvarea unei
ecuaţii de gradul II. Folosind un procesor de texte realizaţi un document care să respecte următoarele
cerinţe :

a) format A5, portrait(portret), cu margini de 1 cm;


b) font Verdana, dimensiune 12;
c) textul este aranjat în pagină astfel : enunţul problemei (text înclinat, la 2 cm de marginea din
stânga şi 1 cm de marginea din dreapta), formulele de aflare a soluţiilor (fiecare pe câte un rând,
centrată pe rând), mici texte care lămuresc rezolvarea (text normal, cu dimensiune 10 şi îngroşat);
d) adăugaţi documentului un antet cu numele autorului şi un subsol cu data la care a fost creat
documentul.

2.Tabela JUDEŢ conţine date statistice despre judeţele din România.


a) Care este populaţia oraşelor: Târgovişte şi Pucioasa ?
b) Afişaţi numărul de localităţi din judeţul Argeş
c) Afişaţi judeţul care are suprafaţa cea mai mare

3. De la tastatură se citesc pe n caractere din mulţimea {a, b, c, d , e, f , A, B, C , D, E , F ,0,1,2,.., 9} .


Caracterele citite reprezintă un număr natural reprezentat în baza 16. Să se determine valoarea acestui
număr în baza 10.

21
Judetul DAMBOVITA Atestat profesional la Informatica
Biletul nr. 21

1. Sa se creeze fişierul “atestat.doc care să aibă următoarele caracteristici:

a) font Arial cu dimensiunea de 12, titlul de 14, la 1,5 rânduri, titlul subliniat, aliniament stânga –
dreapta , indentat la 0,5 cm stânga, marginile sa fie de: 3 cm stânga, 1 cm dreapta, 1,5 cm sus, 2,5
cm jos.
 2 1
b) în fişier, să se scrie următoarea formula: f m : R → R f m ( x ) = x m −1 − 2 m +  x + m − 4
2 2 2

 m 
c) Să se creeze un antet pentru fişierul creat care să conţină numele şi clasa, încadrate într-un chenar
desenat cu linie roşie, punctată.
d) Să se insereze numărul paginii.

2.Tabela BANI reţine informaţii despre salariile muncitorilor. Se cere :


a) Muncitorilor de la secţia FORJA să li se mărească salariul cu 5%;
d) Afişaţi pe ecran salariul lui POPESCU ION;
e) Calculaţi impozitul total plătit de firmă pentru salariul muncitorilor, ştiind că impozitul reprezintă
22% din totalul salariilor muncitorilor.

3. Fişierul text date.txt memorează un graf neorientat (cu n noduri şi m muchii) şi are următoarea
structură :

- pe prima linie 2 numere naturale (n şi m) separate prin cel puţin un caracter spaţiu;

- pe următoarele m linii câte 2 numere naturale din mulţimea {1,2,..., n} ; fiecare pereche de 2 numere
naturale reprezintă nodurile adiacente ale fiecăreia dintre cele m muchii.

Să se construiască matricea de adiacenţe a grafului şi apoi, folosind-o, să se afişeze lista de adiacenţă


asociată grafului.

22
Judetul DAMBOVITA Atestat profesional la Informatica
Biletul nr. 22

1. Pentru dotarea cabinetului de matematică trebuie realizate afişe cu diverse informaţii. Folosind un
procesor de texte realizaţi un afiş care să ilustreze noţiunile fundamentale legate de paralelipiped. Se vor
respecta următoarele cerinţe :

a) format A4, landscape(vedere), cu margini de 1,5 cm;


b) pe afiş trebuie să apară un titlu, un paralelipiped (desenat cu linii groase continue - cele care se
văd - şi punctate - cele care nu se văd), cu notaţiile corespunzătoare pentru lungime, lăţime, înălţime,
formulele de calcul pentru arie şi volum.
c) deoarece se tipăreşte pe hârtie, afişul trebuie să poată fi citit uşor de la distanţă;
d) tipăriţi 2 exemplare din acest afiş.

2.Tabela ELEVI reţine informaţii despre elevi (numele, clasa, număr matricol).
Se cere:
a) Să se afişeze sub forma unui raport datele despre elevul Popescu
b) Afişaţi câţi elevi sunt în clasa a X-a B
c) Stergeţi tabela ELEVI (doar în prezenţa cadrului didactic evaluator)

3. Se consideră un vector de dimensiune p ≤ 20 , completat cu numere întregi. Elementele vectorului se


citesc de la tastatură astfel încât vectorul să fie ordonat descrescător. Folosind algoritmul de căutare
binară să se verifice dacă un număr întreg dat x, citit de la tastatură, se află printre elementele
vectorului.

23
Judetul DAMBOVITA Atestat profesional la Informatica

Biletul nr. 23

1. Pentru dotarea cabinetului de matematică trebuie realizate afişe cu diverse informaţii. Folosind un
procesor de texte realizaţi un afiş care să ilustreze noţiunile fundamentale legate de piramida
patrulateră. Se vor respecta următoarele cerinţe :

a) format A4, landscape(vedere), cu margini de 1,5 cm;


b) pe afiş trebuie să apară un titlu, o piramidă patrulateră (desenată cu linii groase continue - cele
care se văd - şi punctate - cele care nu se văd), cu notaţiile corespunzătoare pentru lungime, lăţime,
înălţime, formulele de calcul pentru arie şi volum.
c) deoarece se tipăreşte pe hârtie, afişul trebuie să poată fi citit uşor de la distanţă;
d) tipăriţi 2 exemplare din acest afiş.

2.Tabela PERS are următoarea structură: NUME, ADRESA, TELEFON, DATA_ANG,


SANCTIONAT. Se cere:
a) Afişaţi numele , adresa şi numărul de telefon al celor care au fost angajaţi în ultimul an
b) Creaţi tabela SANCTIUNI ce conţine persoanele sancţionate în ultimele şase luni (faţă de data
curentă).
c) Ştergeţi ultimele 5 articole din tabela SANCTIUNI

3. Fişierul text date.txt memorează un graf neorientat (cu n noduri şi m muchii) şi are următoarea
structură :

- pe prima linie 2 numere naturale (n şi m) separate prin cel puţin un caracter spaţiu;

- pe următoarele m linii câte 2 numere naturale din mulţimea {1,2,..., n} ; fiecare pereche de 2 numere
naturale reprezintă nodurile adiacente ale fiecăreia dintre cele m muchii.

Se cere să se afişeze matricea de adiacenţă a subgrafului obţinut prin eliminarea nodurilor x şi y (x şi y


se citesc de la tastatură şi sunt mai mici sau egale cu n).

24
Judetul DAMBOVITA Atestat profesional la Informatica

Biletul nr. 24

1. Folosind un procesor de texte realizaţi formularul unei adeverinţe eliberată de secretariat. Se vor
respecta următoarele cerinţe :

a) formatul A5, landscape(vedere), cu margini de 1 cm;


b) font Times New Roman, normal, dimensiune 14, text la un rând şi jumătate, paragrafe cu prima
linie la 2 cm de margine;
c) adeverinţa cuprinde : antet (stânga-sus, numele instituţiei), titlu (central), text adeverinţă,
însemnele conducătorilor instituţiei (dreapta-jos);
d) tipăriţi la imprimantă formularul de adeverinţă.

2.Tabela PROFESORI reţine informaţii despre profesorii liceului (numele, anul_incadrarii, salariul). Se
cere:
a) Să se afişeze datele personale ale profesorilor încadraţi între anii 2002-2006
b) Să se afişeze profesorii care au o vechime mai mare de 10 ani
c) Să se şteargă înregistrările cu profesorii care au salariul mai mic decât 523 lei

3. Fie cele 7 note muzicale: DO, RE, MI, FA, SOL, LA, SI. Citim de la tastatura o valoare naturala n, n
cuprins între 1 şi 7. Determinaţi şi afişaţi toate melodiile de n note care se pot forma cu aceste note
muzicale, având în vedere ca perechile de note (DO,SI) şi (MI,FA) să nu fie alăturate.

25
Judetul DAMBOVITA Atestat profesional la Informatica

Biletul nr. 25

1. Sa se creeze un document de tip WORD, care să respecte următoarele cerinţe:

a) documentul să conţină o pagină format A4 de tip portret, cu marginile Stânga – 2 cm, Dreapta – 1,5
cm, Sus– 1,5 cm, Jos – 1,5 cm.
b) realizaţi un tabel intitulat “Tabel statistic” în care introduceţi numele a 4 persoane, vârsta, înălţimea,
greutatea. După introducere, aranjaţi persoanele după criteriile vârsta şi înălţime. Tabelul realizat va
avea la început o coloana cu număr curent, margini duble si liniile din interior simple.
c) Inseraţi în antetul documentului titlul „ Atestat la informatică”, iar in subsol numărul de pagină.
d) Salvaţi documentul cu numele „test” şi apoi copiaţi-l în folderul cu numele dumneavoastră.

2.Tabela PREMIU conţine date despre premiile obţinute de către elevii din liceele judeţului Dâmboviţa la
Informatică
a) Afişaţi în ordine alfabetică numele şi liceul de provenienţă al elevilor care au obţinut premiul I la
concursuri în anul 2006
b) Afişaţi liceul în care elevii au obţinut cele mai multe premii I a concursuri, după anul 2004
c) În ce an s-au obţinut cele mai multe premii I ?

3. Pentru un elev se reţin următoarele date : numele, vârsta, media generală. Să se construiască o listă
liniară care reţine informaţii despre n elevi. Să se afişeze numele elevilor care au vârsta mai mare de 17
ani şi sunt corigenţi. Un elev este corigent dacă are media generală mai mică decât 5. Pentru
implementarea listei se poate folosi alocarea statică sau alocarea dinamică, la alegere.

26
Judetul DAMBOVITA Atestat profesional la Informatica

Biletul nr. 26

1. Creaţi cu procesorul de texte Word un document care să conţină:

a) Un tabel cu informaţiile despre elevii şcolii, în coloana 1 – numele, în coloana 2 – prenumele, în


coloana 3 – domiciliul, în coloana 4 – data naşterii şi salvaţi documentul sub numele Informaţii-
elevi într-un dosar cu numele vostru creat pe discul C.
b) Aranjaţi elevii în ordine alfabetică.
c) Inseraţi o altă coloană între coloana 3 şi 4 cu clasa .
d) Arhivaţi acest document sub numele Informaţii-arhiva tot în folderul vostru.

2.Tabela CARTI are structura: titlul, autor, an_ap (an apariţie), editura, pret, nr_inv (număr inventar). Se
cere:
a) Să se introducă 10 înregistrări în tabelă şi să se afişeze
b) Să se afişeze numărul cărţilor cu număr de inventar cuprins între: 14 şi 23
c) Să se afişeze titlul şi autorul cărţilor publicate la editura=”LS-Infomat”

3. Pentru un elev se reţin următoarele date : numele, vârsta, media generală. Să se construiască o listă
liniară care reţine informaţii despre n elevi. Să se şteargă din listă elementele care conţin informaţii
despre elevii corigenţi. Să se afişeze noua listă şi să se determine câte elemente are. Un elev este
corigent dacă are media generală mai mică decât 5. Pentru implementarea listei se poate folosi alocarea
statică sau alocarea dinamică, la alegere.

27
Judetul DAMBOVITA Atestat profesional la Informatica

Biletul nr. 27

1. Folosind aplicaţia Windows Explorer, rezolvaţi următoarele cerinţe:

a) Construiţi următoarea structură arborescentă de dosare pe discul C:


C:

Examen

Proba1 Proba2 Proba3

Oral Scris

Nota1 Nota2 Nota3 Nota4

b) Redenumiţi Proba1 cu Romana, Proba2 cu Matematica si Proba3 cu Informatica.


c) Mutaţi Nota3 în Informatica şi Nota4 în Matematica.
d) Să se arhiveze dosarul Examen şi să se trimită ca ataşament pe e-mail profesorului examinator.

2.Tabela DANS conţine date despre participanţii la concursul de dans « Dansez pentru tine ». Se cere:
a) Afişaţi în ordine alfabetică participanţii
b) Câţi concurenţi au fost înscrişi la concurs în prima ediţie ?
c) Care sunt participanţii înscrişi din Târgovişte ?

3. Fişierul in.txt conţine pe o singură linie mai multe numere întregi (maxim 100 de numere) separate
printr-un caracter spaţiu. Se presupune că numerele sunt distincte, un număr neapărând de două ori, iar
în fişier sunt cel puţin două numere. Să se calculeze suma numerelor cuprinse între maximul şi minimul
acestora, inclusiv.

Exemplu :

Dacă fişierul in.txt conţine numerele : 3, 7, 22, 4, 11, 8, 1, 9, suma calculată este : S=46
(=22+4+11+8+1).

Dacă fişierul in.txt conţine numerele : 2, 5, -3, 10, 14, 7, 6, suma calculată este : S=21 (=-3+10+14).

28
Judetul DAMBOVITA Atestat profesional la Informatica

Biletul nr. 28

1. Folosind aplicaţia Windows Explorer, rezolvaţi următoarele:

a) Afişaţi conţinutul dosarului My Documents cu detalii despre proprietăţile fişierelor şi dosarelor.


b) Construiţi în My Documents un dosar cu numele vostru în care copiaţi toate fişierele care încep
cu litera a şi aranjaţi-le după mărimea lor.
c) Schimbaţi numele dosarului construit cu numele Atestat.
d) Mutaţi acest dosar în directorul rădăcina.

2.Să se creeze o tabelă cu structura Cod_c (cod caseta), Nume_f (nume film), Actor_p (actor principal),
Tip, Regizor. Să se introducă în tabelă minimum 8 articole, cu date care să corespundă următoarelor
cerinţe:
a) Să se afişeze toate filmele în care joacă actorul RICHARD GERE
b) Să se afişeze câte filme a regizat SERGIU NICOLAESCU
c) Să se şteargă din tabelă toate filmele de tip HORROR;

3. Un număr complex z=a+ib este reţinut prin utilizarea structurii (înregistrării):

struct complex {float a, b;}; type complex = record a, b:real; end;

Să se calculeze si afişeze suma numerelor complexe, citite din fişierul complex.txt. Pe fiecare linie din
fişier sunt cate doua numere reale(partea reala si imaginara a unui număr complex) separate de cate un
spaţiu.

29
Judetul DAMBOVITA Atestat profesional la Informatica

Biletul nr. 29

1. Folosind aplicaţia Windows Explorer, rezolvaţi următoarele:

a) Construiţi pe discul C structura arborescentă de dosare:

C:

Liceu

Clasa9 Clasa10 Clasa11 Clasa12

Clasa9A Clasa9B Clasa10A Clasa11A Clasa11B Clasa12A Clasa 12B

b) Folosind un editor de text construiţi în dosarele 12A fişierul Examen şi în 12B fişierul Atestat.

c) arhivaţi dosarul clasa12, salvând arhiva in dosarul clasa10.

d) Căutaţi pe harddisk toate fişierele cu extensia .txt si copiaţi-le în dosarul clasa9.

2.Tabela AEROPORT reţine evidenţa zborurilor dintr-un aeroport din Bucureşti. Se cere:
a) Anul în care s-au înregistrat cele mai multe zboruri
b) Care este cel mai lung traseu din anul curent?
c) Care este numărul total de pasageri transportaţi de la Bucureşti către Timişoara, de către firma
Tarom, în anul trecut?

3. Un vector de dimensiune p ≤ 20 este completat cu numere întregi citite de la tastatură. Să se


calculeze media aritmetică a elementelor vectorului care sunt numere cuprinse între a şi b,
inclusiv, şi sunt multiple de k. Numerele întregi a, b şi k se citesc de la tastatură.

30
Judetul DAMBOVITA Atestat profesional la Informatica

Biletul nr. 30

1. Folosind aplicaţia Windows Explorer sau un alt utilitar, rezolvaţi următoarele:

a) Creaţi următoarea structură de dosare(directoare) în C:\

Materii

Istorie Geografie

Muntii Carpati

b) Mutati fisierul examen.doc,creat in dosarul Muntii Carpati, in dosarul(directorul) Istorie.

c) Localizaţi folderul My documents şi sortaţi descrescător fişierele existente, după tip.

d) Identificaţi fişierele mai mici de 5Mb din folderul Windows şi copiaţi-le în dosarul Muntii Carpati.

2.Concepeţi structura unei tabele care reţine date despre maşinile dintr-un depozit şi permite rezolvarea
următoarelor cerinţe:
a) lista ordonată alfabetic după marca maşinii cu preţurile maşinilor;
b) numărul de maşini cu marca “DACIA” existente în depozit;
c) adaugă în tabelă date despre o nouă maşină şi afişaţi conţinutul tabelei

3. De la tastatură se citesc elementele a două mulţimi A şi B, , cu p, respectiv q elemente, elementele


fiecărei mulţimi fiind distincte două câte două (p, q <=100). Să se determine elementele şi cardinalul
mulţimilor A ∩B, B − A .

31