Sunteți pe pagina 1din 4

Proiectarea unităTii de învăTare

Unitatea de învăTare reprezintă o structură didactică flexibilă, unitară din punct de vedere

tematic, a cărei parcurgere conduce la realizarea unor obiective de referinTă sau competenTe

specifice. Identificarea unităTii de învăTare se face prin precizarea temei acesteia. Temele pot fi

luate din lista de conTinuturi prevăzute de programe si se corelează cu manualul scolar. Parcurgerea

sa se realizează sistematic si continuu pe o perioadă delimitată de timp si se finalizează

prin evaluare X)

Proiectarea unităTilor de învăTare se realizează pe parcursul anului scolar, înaintea

abordării lor la clasă. Ghidurile metodologice pentru aplicarea programelor scolare indică

realizarea sa după următoarea rubricaTie: Scoala................................. Clasa/nr. Ore săptămânal

Disciplina........................... Săptămâna/anul; Proiectul unităTii de învăTare; Unitatea de; Obiective de


referinTă / competenTe specifice; ActivităTi de învăTare; Resurse Evaluare

În realizarea proiectului unităTii de învăTare se vor avea în vedere următoarele:

• La rubrica intitulată ConTinuturi se vor preciza detaliat toate con-Tinuturile ce vor fi

abordate în respectiva unitate de învăTare, esalonate în ordinea parcurgerii lor. În stabilirea

acestora profesorul nu trebuie să urmeze obligatoriu programa sau manualul, ci are libertatea de

a proceda la operarea unor adaptări, constând în renunTarea la unele elemente si înlocuirea cu

altele sau la adăugarea unor noi elemente de conTinut;

• În rubrica Obiective de referinTă/competenTe specifice se înscriu nu-merele obiectivelor si

competenTelor ce urmează a se realiza prin parcurgerea unităTii de învăTare, asa cum sunt ele

prezentate în programa scolară;

• ActivităTile de învăTare promovate pot fi cele prevăzute de programa scolară, dar si alte

activităTi pe care profesorul le consideră eficiente din perspectiva realizării

obiectivelor/competenTelor;

• Rubrica Resurse include formele de organizare, specificări de timp, loc, metode, mijloace,

tipurile de interacTiuni profesor-elevi, elevi-elevi, etc.

X) Principalele caracteristici ale unităTii de învăTare sunt:

determină formarea la elevi a unui comportament specific, generat prin înTelegerea unor obiective
de referinTă/competenTe specifice;

este unitară din punct de vedere tematic;

se desfăsoară în mod sistematic si continuu pe o unitate de timp;


se finalizează prin evaluare

• La rubrica Evaluare se vor consemna modalităTile de evaluare folosite pentru a stabili în ce

măsură obiectivele prevăzute au fost îndeplinite. Se va avea în vedere ca acestea să fie cât mai

variate, bine corelate cu obiectivele si conTinuturile.

Proiectarea pe unităTi de învăTare are avantajul că implică profesorii si elevii în activităTi

de învăTare proiectate pe termen mediu si lung, ceea ce asigură o coerenTă sporită procesului

instructiv-educativ. Dă o mai clară perspectivă lecTiilor, conferindu-le o structură specifică în

funcTie de secvenTa unităTii de învăTare în care se plasează.

6.2.2.3. Proiectul de lecTie.

Desi ghidurile metodologice la care ne-am referit avansează ideea că, în condiTiile în care proiectarea
unităTilor de învăTare este bine elaborată, oferindelementele necesare desfăsurării optime a fiecărei
lecTii, realizarea unor proiecte de lecTie n-ar mai fi necesară, considerăm totusi că acestea îsi
dovedesc utilitatea, cel puTin pentru etapa formării iniTiale a cadrelor didactice ( în cadrul practicii
pedagogice) si chiar în primii ani de activitate la clasă.

LecTia apare ca o entitate subordonată, o componentă operaTională a unităTii de învăTare.

Proiectul lecTiei este un plan anticipat al modului de stabilire si realizare în timp a interacTiunilor

dintre obiective, unităTi de conTinut si strategii pedagogice în cadrul unei unităTi didactic

determinate.

Elaborarea proiectului didactic al unei lecTii are ca punct de plecare proiectulunităTii didactice din
care derivă. În realizarea sa se disting mai multe etape:

• Prima etapă include o serie de operaTii de identificare si dimensionare a obiectivelor operaTionale


ale lecTiei, condiTie fundamentală pentru o proiectare corectă. Acum educatorul trebuie să precizeze
care sunt rezultatele concrete, imediate cu care se va finaliza lecTia respectivă, care sunt achiziTiile
educative pe care le vor realiza elevii la încheierea activităTii. Această etapă se finalizează cu
elaborarea obiectivelor operaTionale ale lecTiei, care trebuie să decurgă logic din obiectivele de
referinTă ale unităTii de învăTare si să respecte cerinTele operaTionalizării, pentru că numai în aceste
condiTii pot să ghideze eficient activitatea de predareînvăTare.

• A doua etapă a proiectării vizează stabilirea resurselor educaTionale ce pot fivalorificate în


îndeplinirea obiectivelor. Include operaTii de detaliere a conTinutului învăTării(informaTii, abilităTi,
atitudini, valori), de identificare a resurselor psihologice pe care se bazează învăTarea (nivel de
pregătire anterioară a elevilor, potenTialul de învăTare, motivaTie), si a resurselor materiale care pot
fi utilizate în buna desfăsurare a activităTii (condiTii de spaTiu si timp, mijloace de învăTământ aflate
în dotarea scolii sau confecTionate de educator).

• A treia etapă vizează conturarea strategiilor didactice optime care să conducă la

îndeplinirea obiectivelor. Presupune ca în funcTie de sarcina didactică fundamentală a lecTiei,

prin raportare permanentă la obiective, cadrul didactic să stabilească tipul de învăTare în care vor
fi implicaTi elevii si să gândească un sistem coerent si eficient de îmbinare a formelor de activitate, a
metodelor si mijloacelor de învăTământ, adecvat particularităTilor de vârstă ale acestora.

• A patra etapă este axată pe stabilirea modalităTilor de evaluare a îndeplinirii

obiectivelor prevăzute, a metodelor si tehnicilor de măsurare si apreciere a rezultatelor învăTării.

Pentru a oferi informaTii pertinente despre gradul de realizare a obiectivelor propuse, despre

raportul dintre rezultatele asteptate (obiective) si rezultatele efectiv obTinute, probele de evaluare

trebuie elaborate pornind de la obiective (care la rândul lor trebuie să indice achiziTii concrete,

observabile si măsurabile) si să fie în concordanTă cu conTinuturile fixate.

Parcurgerea acestor etape se finalizează cu elaborarea proiectului didactic propriu zis care

reprezintă un instrument util pentru o activitate didactică eficientă, ferită de erori, riscuri,

improvizaTii nedorite. Proiectul didactic asigură rigoare activităTii, pune în valoare iniTiativa si

creativitatea educatorului, în elaborarea sa spunându-si cuvântul pregătirea de specialitate,

psihopedagogică si metodică, experienTa practică si, nu în ultimul rând, interesul, pasiunea pe

care acesta le investeste în muncă.

Proiectul de lecTie este, de regulă, structurat pe două părTi: o parte introductivă si una ce

vizează desfăsurarea propriu zisă a evenimentelor / momentelor ce se vor derula pe parcursul

lecTiei.

În partea introductivă se precizează elementele care dau identitate lecTiei respective:

Data; Clasa; Subiectul lecTiei /tema; Tipul /varianta lecTiei; Obiectivele de referinTă; Obiectivele

operaTionale; Strategia didactică: metode, procedee didactice, forme de organizare, mijloace de

învăTământ; Surse bibliografice.

Cea de a doua parte a proiectului este menită a prezenta “filmul” general al desfăsurării

lecTiei, un plan anticipativ al demersului didactic întreprins pe parcursul lecTiei.

Neexistând un model unic de desfăsurare a unei lecTii, nu s-a conturat nici un model

unanim acceptat de elaborare a acestei părTi a proiectului didactic, în literatura de specialitate

propunându-se mai multe variante. Prezentăm câteva dintre acestea, în ideea că fiecare cadru

didactic va opta pentru acea variantă pe care o consideră mai utilă:

1.Evenimentele instruirii (durata)

Obiectivele propuse Activitatea profesorului Activitatea elevului

Strategii didactice

2.Evenimentele instruirii(momentele)
Obiectivele propuse Tehnologia realizării; Conexiunea inversă

3.Evenimentele instruirii (momentele lecTiei)

ConTinuturi propuse cu timpul corespunzător

Obiective corelate conTinuturilor

Activitatea profesorului (metode,procedee); Activitatea elevului; Mijloace de învăTământ

Evaluare; Prezentăm, în continuare, o posibilă structură a unui proiect de lecTie:

STRUCTURA UNUI PROIECT DE LECłIE

DATA/SCOALA; CLASA/PROFESOR/STUDENT PROPUNĂTOR; OBIECTUL

TEMA/SUBIECTUL; TIPUL LECłIEI; DURATA; OBIECTIVE DE REFERINłĂ (1, 2)/COMPETENłE SPECIFICE

OBIECTIVE OPERAłIONALE • Cognitive • Afective • Psiho-motrice (numai dacă este cazul)

STRATEGIE DIDACTICĂ

• Resurse procedurale: - metode si procedee; - forme de organizare

• Resurse materiale (mijloace de învăTământ)

BIBLIOGRAFIE - de specialitate; - psiho-pedagogică si metodică

ANEXE (fise de lucru, scheme / sinteze ale conTinutului învăTării, proiectate sau făcute pe tablă etc.)

Evenimentele instruirii/dozare

Ob. Activitatea profesorului; Activitatea elevului; Resurse/ModalităTi de evaluare