Sunteți pe pagina 1din 2

CONTRACT DE CUSTODIE

Prezentul contract s-a încheiat între următoarele părţi:

S.C. Nov Dom SRL, cu sediul în Dumbrăviţa, str. Mesteacănului nr. 61,
tel/fax 0256/283898, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr.
J35/189/2009, cod fiscal RO 25019203, cont nr.
RO75BUCUE95910102511RO01, deschis la Alpha Bank C. Lipovei, reprezentată
legal prin D-l Gâdean Tiberiu,
în calitate de PROPRIETAR/CUSTODE

şi

S.C ........................................................, cu sediul în .................................,


str..............................., nr. ........., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului
sub nr. J..../......../........, cod fiscal ......................, cont nr. …………....................,
deschis la........................................, reprezentată legal prin ...................................
în calitate de PROPRIETAR/CUSTODE .

OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul contractului îl constituie lăsarea mărfii/produselor în păstrarea


custodelui şi anume ...............................

TERMENUL CONTRACTULUI

Perioada de valabilitate a prezentului contract este de......................, de la


data semnării acestuia şi până la expirarea termenului, cu posibilitatea prelungirii
acestuia prin act adiţional cu acordul ambelor părţi.
OBLIGAŢII

PROPRIETARUL
1. să lase în custodie marfa;
2. să notifice intenţia de preluare a mărfii de la custode cu 24 de ore înainte;
3. să reclame toate lipsurile cantitative şi calitative în termen de 24 de ore de la
data preluării mărfii;
4. să respecte programul de lucru al custodelui.

CUSTODELE
1. să preia marfa;
2. să reclame diferenţele cantitative şi calitative în termen de 24 de ore de la
recepţia mărfii;
3. să se îngrijească de bunurile preluate în custodie ca un bun proprietar;
4. să elibereze marfa la solicitarea proprietarului.

CLAUZE GENERALE

1. ambele părţi se obligă să păstreze confidenţialitatea asupra prezentei


convenţii;
2. în caz de forţă majoră ambele părţi sunt exonerate de răspundere;
3. partea care invocă forţa majoră trebuie să notifice în scris apariţia cazului de
forţă majoră în termen de 3 zile de la apariţia sa, notificarea fiind însoţită de
certificatul eliberat de Camera de Comerţ şi Industrie a României;
4. eventualele litigii care se pot ivi în legătură cu executarea şi interpretarea
prezentului contract se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar dacă acest lucru nu
este posibil litigiul va fi dedus spre soluţionare instanţei judecătoreşti
competente;
5. rezilierea contractului se va face prin acordul ambelor părţi ;
6. prezentul contract a fost încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru
fiecare parte.

Încheiat astăzi .........................

PROPRIETAR CUSTODE