Sunteți pe pagina 1din 18

刀. Maぬi, ⅡL重O.

72. Este vorba de cuv含ntul evanghe重ic′ Care intare?te?i

SPO雌寧te Puterile su鯖etului.

努難語蓮諒。

81. Matei′ XIII, 31" 82. Zaharia, rV, 7.

護憲蕊1言霊器

88. P§almul VI, 7.

89. Psalmul XXXVⅢ, 6.

90. PsaImul XXXVⅢ, 7.

91. II蹄raIipomena xxxIⅡ, 13.

92.重oan, Ⅱず5.

93・ Luca, XVIII, 13.

94・ Matei, XV盤, 28.

95. Traducerea latiha prefera i岬esul, nu t。X山.

96. Matei, VII, 12.

97高嶋ereaz狂ormaIismul moraIei fariseice.

98. Novat a fost un adversar al Sfantului Ciprian in

PrOblema la如or声dica a cazu声Ior de la credin担Vremea

persecu軍Ior.

99. Isaia, LIⅡ, 4.

101. 0溌a, Vし6.

103. II Regi, XIL 13.

105.重o紬, )O調宣5.

107・ Ⅱ Cor血teni, Ⅱノア.

重09・聴aia,動(V 5.

1重工.聴aia〆ず18.

60

100.しuぐa, V 32.

102. Matei, XVⅡI, 22.

104. Matei XXVr, 70.

重06・重C〇五n健血, V l.

108. EfeseれV, 5.

110.聴aia,重, 16.

112. Filipeni, IL 5.

Cuv含ntare la Sfintele

Pa〆i (1)

1. 〃Voi sta de str蝉〃, graie§健minunatul Avacum

(2).?i de straja cu el voi §ta Si eu astazi′ Duhul dandu置mi

puterea?i privirea celor dumnezeie申§i voi privi §i voi

cunoa昨Ceea Ce mi se va ar削a?i mi se va grai. Si am stat

?i am privit.?i iata un barbat care pedea deasupra norilor

?i care era foarte inalL §i fa申fi era ca de inger?i haina-i

stralucitoare ca lumina de fulger care brazdeaz為aerul

(3). $?i-a ridicat m餌a spre r為s続t?i a s血gat cu glas mare. gr glasul fi era de廿急mbi邦i in juru-i se飴cea o

mu埠me de o串re cereasca §i a grd距〃Astazi s-a f狂ut

m含ntuire lunii, §i celei vazute?i celei nevazute. Hristos

s-a SCulat din mo坤Scula卓-V鵜i voi odata cu el! Hristos

s-a reintors intr-ale §ale! Re卸mrce申Ⅴ為§i voi餌ru cele ale

voastre! Hristos s-a eliberat de legaturile mormanturilor!

聯bera申V的i voi de leg独urile p瀧田ui! Po車Ie iadului

se deschid?i moartea se d為r含m着?i Adam cel vechi se

leap狐a’iar cel Nou se des善var§e昨・ Daca este in Hristos

i :

c合ntau cele cantate mai mainte, la A重為tarea lui Hristos,

prin na釘erea lui cea de jos, anume: ′′Slava intru cei de

§uS lui Dumnezeu st pe pam合nt PaCe, intre oameni

bun如oin㌢ @. Cu ei gr狂esc?i eu acestea餌七℃ VOi?i o′ de

ce nu mi se da harul sa dob急ndesc un glas ca cel ingeresc

?i care s為r狂une de jur imprqurul tuturor marginfror

車m合ntului !

61

2. Pa卵ile Dormului, Pa?tile,?i iar蒔i voi zice Pa?創e,

in cinstea Treimii. Aceasta este s為rb為toarea sarb着torilor

?i praznicul praznicelor (5), Pe tOate intrec合ndu-le, nu

numai pe cele omene申§i care se t会rasc pe pam含nt, dar

?i pe cele ale lui Hristos insu?i?i care se s為var?eSC Pentru

el?i le intrece atat c含t soarele stelele. Frumoas為a fost?i

Purtarea Ve?m会ntului lumi重roS de ieri?i purtarea de

lumini de c独e fiecare in parte?i de c犯e to卓Iaolalta (6),

mai tot felul de oameni?i de toata dregatoria, lumin含nd

noaptea cu foc imbel叩gat?i preinchipuitor al marii

lumini, C合ta O lumineaz為de sus cerul, Care umPle de

S億alucire lumea intreaga, Prin frumuse封e lui?i pe cea

C紬este mai presus de cer′ fie lumina din ingeri, din

Prima na血ra luminoasa dup為cea dint含i, Prin aceea c為

din ea i?i are izvorul, fie cea din Treime din care s-a

n為scut toa略Iumina, Care Se紅nparte?i se cinste咋din

lumina cea neimpa坤t* Dar mai frumoas為?i mal

stralucitoare este lumina de astazi?i aceasta cu atat mai

mult, Cu C含t lumina de ieri era o inainte merg紬oare a

luminii celei mari, Care a inviat, §i ca o veselie inainte de

S為rbatoare.

As偽zi insa s餌b着torim ins約i invierea, Care nu mai

este n為d却duita, Ci de-a dreptul infaptuit叛i care aduce

injuru-i lumea i血eag為・ Sa aduc猫ecare c含te un rod din

Cele pe care le are′ Pentru aCeaS協vreme′ S為aduc為prinos

de s拒batoare, mai mic, Sau mai mare, numai s為fie

dintre cele duhovnice坤?i pl洗ute lui Dumnezeu, fiecare

dup為puterea sa′ fiindc為un dar potrivit mai de ar fi in

Stare Sa-l aduc狂ngerii, Care Sunt Primii,?i cugetatori?i

oura如i v為zatori?i martori ai slavei de sus, daca, CumVa,

li se va fi dat料lor deplin紬tea lumihii lui Dumnezeu・

h ce ne prive昨Pe nOi, VOm aduce, Ca dar, O CuV合n-

tare dintre cele mai frumoase?i mai de cinste, Pe Care

O Putem aduce astazi’C合nd l如dam pe Cuvantul′ Pentru

62

binefacerea lui asupra firii celei cuget狂oare. Si o voi

含ncepe de aici′ C独nu pot s狂a関′ C会nd aduc aceasta

jertfa de cuvinte′ legata de Marea Jertfa si despre cea

mai ma.e zi dintre zile (7), S為nu m託duc cu gandul la

Dumnezeu?i sa nu富mi incep cuvantarea de acoIo. Voi

insa, 1a care v為place desf紬rea cu asemenea lucruri′

curxpi申-Va?i la minte封a suflet §i la auz - fiindca este

vorba de o cuv含ntare despre DtlmneZeu Si dumnezeiasc為

- Ca Sa Pl∝a卑de aici cu adev為rat desfata卓de lucruri

care nu sunt de?arte.?i cuvantarea are S紅ie imbel§u-

gat叛i foarte restrans狂n acela§i timp′ Ca S組u aduca

m含hnire prin vreo lipsa §i nici neplacere′ din pricina

lungimii (8).

3. Dumnezeu era, eSte?i va fi de-a Pururi′ mai bine

zis este de-a Pururea′ fiindctworbele ′′era’守〃Va fi’’sunt

distan#ri ale timpului nos士ru omeneSC §i ale firii

vremelhice (9), pe C含nd vorba 〃eSte de-a Pururea’’cu ea

se nume咋el insu?i pe sine insugらc会nd se m血e申e cu

Moise pe munte. C独′ deoarece cuprinde totul in sine′ el

este existen車Cea f脱de inceput §i f網de sf鉦?it′

卸acmai ca un ∝ean de existen勘nesf釦sit?i nem激ginib

fapt care cov急rpe§te O血ce cugetare′ Privitoare la timp §i

la natura doar de minte i血ez抽t′ dar §i aceasta cu totul

nedeslu轟?i sancacios?i nu din cele din el′ Ci din cele

din juru1 1ui′ mtreza血e care de-abia se contureaza ( in

altceva dec合t din el′ Pentru O lic瀧re c合t de cat a

adev為rului, Care ne SCaPa P含na S為fie cuprins着如care fuge pan為s講e in㌍leasa’a§a de putemic ne strafulger為

mintea, dar?i aceasta numai c合nd este curata’C含t ne

strafulger為?i v為zul o scaparare de fulger ce nu sta?i

億eaba aceasta, dupa p紬erea mea′ Ca′ pe de o parte′ Prin

ceea ce §e m珂ege s益ne atrag狙a Sine′ deoarece ceea ce

。St。.u tO調de nei峠les este de ni坤duit?i de nedo-

63

bandit, iar pe de alぬca′ Prin ceea ce nu se叫申ege s為

uimeasca §i′ Prin uimire′ S為fie §i mai de dorit?王′ Oda撹

dorit, S着cure声丸dup為ce a cur紳t, S差indumnezeiasca

?i, Oda略deveh尊a?a, CuVantul ne cuteaLZa un lu僻u de

Curqj, Sa Se intrejina cu cei de un neam cu eL de vreme ce

Dumnezeu se une?te Cu Dumnezeii §i se c調nOa持de

慧謹話蒜諸芸器慧慧講読

Cu aneVOie de p狙uns cu mintea?i sin糾r為aceasta, adic益

nem紬ginirea ei, Se in申ege Cu tOtul, din esenja ei, Chiar

de va cugeta ca, deoarece este o mr珊ra simplもea eSte,

Sau Cu aneVOie de in如es, Sau Cu totul de in申es. Fiindc益

Ce eSte in sinea sa cel de natur為simPla, r激n盆ne de cerceta与

fiindc為′ eVident nu simplitafea fi es健natura de vreme ce

nici la cele a量c為tuite nu e nafura sin糾ra a虹為tu轟ea.

4. Iar c含nd nemむginirea Drmnezei高上se prive時

din doua puncte de vedere, dup各組鵬put蔀du車S給r釦t,

C疑i ce este dincoIo de aceasta?i nu este in aceasfa, eSte

nemむginiL atunci cand mintea prive昨de jos catre

adancul cel de sus′ neaV各nd ea pe ce s為stea?i pe ce s益se

SPrijine血inchipuirile ei despre 】D11mneZeu, atunCi

nematgihirii?i nesf含r軸i din el i-a Zis ”絡ra de釦鵬putl

C含nd prive§艇la cele de jos?i care sunt dup為acestea,

atunci i-a Zis 〃nemuritoare〃 §i 〃nePieritoare〃′ iar c含nd

une?te tO請Iaolal協, i-a Zis 〃Ve?nica〃. cati ve?nicia nu

este nici也mp?i nici o parte de timp, C為ci nu peate fi

m鵜urata prin mi§Carea SOarelui′ aCeea eSte la cei ve?nici

Ve§nicia, adic為ceea ce se血亀nde laolalta cu cei ve?nici,

in felul unei mi?C放i de timP §i ca un interval.

Acestea s為fie g会ndi艇de noi despre工血mnezreu in

imprejurarea de車庫, C約i nici nu este也mp mai mult

decat penthl atat?i fiindc各?i subiec血I pe care ni l-am

PrOPuS nu eSte ,,TeoIogie〃, Ci 〃Iconomie〃 si c金nd zic

64

Dumnezeu, Zic Tatal, Fiul?i Sfantul Duh, Dumnezeirea

de alt fel nerevむs含ndu-Se nici dincdo de aces艇a, SPre a nu

introduce noi o pnderie de Durme獲i′ §i nem独ginindu-Se

nici in fiecare din acestea′ SPre a nu ne OSandi de s為ぬcie

de Dumnezeire, C為utand noi fie in socotinje iudaice

pentru credinya intr-O Singur為putere in Dumnezeire, fie

in soco血je車gane申, pentru Credin車intr-O SPuZa de

Dumnezei. C証i?i血tr-O S∝O也n革?i intr-alta r急sul este

deopotriv為de mare, Chiar dac為sunt opuse intre ele. A§a

§unt deci Sfintele S描画Or, Care?i de heruvimi se acopere

?i care se sl為vesc in trei sfin㌍nii, unite intr-O Singu重為

Domnie?i Dumnezreire, lucrul despre care s-a CuVantat?i

foarte frumo§?i foarte inalb de catre un inainta? al nostru.

5. Dar, fiindc為nu-i era de ajun§ bun洩閣嘩Iui Dumnezeu

sa se mi昨numai in fa申prOPriilor ei priviri, Ci億eduia

ca binele sa se reverse?i sa se脆zg含ndeasca, Ca tOt mai

multe cele p細ta?e la binefacere′ C狭i aceasta este firea

bun縄箪SuPreme, atunCi ea cugetZ mai int会i puterile

mgere坤?i cere?ti,?i aceast為cugetare s-a inf坤tuit prin

Cuv合ntul?i s-a desavar?it de c独e Duhul.

?i a§a au fost aduse la existen熔Str為lucirile din

r含ndul al doilea, Slujitoare ale primei straluciri, fie c為

trebuie s糾e in珂egem duhuri cugetatoare, fie f∝ nema-

terial?i necorporal′ fie o oarecare alta natura’C含t mai

aproape de cele spuse. Vreau sa spun c為sunt nemi§Cate

c着tre r為u?i ca $ au mi?Care numai c負債℃ bine, Ca unele

care sunt in jurul lui Dumnezeu?i care primele餅iau

lumina din Dumnezeu, CaCi cele de aici, din lumea de

jos,餅iau lumina dintr-O Stralucire din randul al doilea.

?i m為face s為1e zic?i s為le socotesc nu nemi§Cate, Ci

anevoie de mi§Cat, acela care, pentru Sを独ucirea lui, eSte

socotit?i numit Lucifer, iar pen億u m含ndria lui紅血neric,

Ca?i puterile r益zvr独te de sub el′ Care S約ar§eSC rautatea

65

Prin fuga Ior de la bine′ rautate堅Care ne-au mijlociトo

§i nou託

6. A?a deci?i pentru aceste ra声uhi a fost adus狙a

existen絡lumea cugetatoare′ C含t Sigur pot gandi eu

despre aceasta′ C含nd m拒puc s着masor lucmri mari cu o

CuVantare mica.?王, Odata ce i-au izbutit bine facerea

Primelor lui creaturi′ Dumnezeu cuget狙a o a doua

lume′ Cea materiala?i vazuta′ aCeSt tOt如acest amestec

din cer §i din prm含nt §i din ceIe de la m恥c, lume

Vrednica de lauda pentru firea cea buna a fiec狼i p坤a

ei §i inca §i mai vrednica de laud為堅ntru armonia §i

fr咋Iegerea dintre toate cele care o alc削uiesc, fiecare

lucru din ea afl組du-Se in bun為vecin独fe cu celalalt?i

髄融亘ao重摘′ SP富e紅np址劇Ⅲ通s血gu融u血, Ca S為ar彊

Ca POate aduce la existenja, nu numai o lume inrudit狂u

Cea a lui′ Ci §i una cu totul strain為de eL deoarece cu

Dumnezeu inrudite sunt numai naturile cugetatoare?i

in申ese numai de minte, iar cu desav含r?ire st胎ina de ea

Cele c含te sunt din lumea sensibiIa §i tot mai departe de

aceasta cele cu des訊rar如e neinsufle担如nemi§Cate.

7. A?adar mintea?i sim如ea, at釦de mult de。S。bit。

intre ele′ pedeau fiecare intre propriile lor hotare?i purfau

in ele m彊廟Cuv含ntului creator′ Ca niste putemici

VeStitori §i ei・ Dar nu era pe atunci vreun amestec din

acestea doua §i nici vreo unire a celor potrivnice f11tre

ele′

Ceea Ce ar fi fost un semn de tot mai mare in;e-

Iepciune §i de bog堆e de naturi膏nici nu se aratase pe

deplin bog堆a bun別格軍dumnezeie?ti.

Acest lucru vr含nd s為ni-1 probeze me昨rul Cuv含nt

丸cugetand un vie担tor din amandou為f ril。, din 。。a

nevazut的i din cea vazuta′ Creeaz為pe om丸dup狂e i-a

luat trupul din materia mai dinainte aduside el la fii拘

る6

iar de la el punandu-i suflare′ fapt pe care cuv急ntul

Scripturii il stie de suflet rajional §i de chip al lui

Dumnezeu,社a?eaZ為pe P為m合nt, Ca pe O a doua lume,

mare in mica, Ca Pe un alt inger,含nchin狭or amestecat,

Privitor al naturii vazute?i ini単at in cea in珂egatoare,

imp狩at al celor de pe p為m合nt,まmp独叩it de sus,

P益manteSC §i ceresc′ Vremelnic?i nemuritor′ VaZut?i

-

-  

-   白月

i自重〇〇〇ノ当○○書一書

in申eg削or, intre m激e声e?i smerenie, unul?i acela?i, duh

?i came, duh, din pricina Harului, Came, din pricina

m合ndriei, duh, Ca S登r為m鏡e?i s為preamireasc為pe Bine置

facatorul, Came, Ca S益sufere?i suferind s為-§i aduca

aminte?i s為se injelep㌍asc差cu infr含narea, C含nd ravne昨

Cu aPrindere dup為m餌irea de sine; Vie担itor aici jos?i

mutator pretu亀ndeni giv lucrul care cov合r?e卵e taina,

indumnezeit prin inclinarea-i din fire dup為Dumnezeu.

C為ci ]a aceasta m為indeam南pu寧na lic為rire a adev為rului

din via皐de aici, S為vid?i sa suf細stralucirea lui

Dumnezeu, Vrednic為de cel care m-a alcatuit?i care m為

Va descompune in cele din care am fost alc為tuit §i care′

-

- intr-un Chip?i mai inalt, ma Va alcatui iar鵜i.

-

,喜引当

8.?i pe vie中itorul acesta l-a a?eZat m rai, Oricare era

1

- pe atunci acest rai, Ciustindu-1 cu libera voin勘Ca binele

s為nu fie mai pu卑n al celui care叶l alege, dec合t al aceluia

Care i-a dat semin㌍1e, Cultivator de plante nemu血toare,

烏蜜集憑儲愕十∴1∴∴∴← て占居

de cugete dumnezeie担POate, fie mai simple, fie mai

des託v含r?ite, gOl?i prin simplitate, gOl?i prin via申輸i

lipsita de me昨§uguri?i lipsit de imbr勧請minte?i de

ap紬are′ §i aceasta fiindc為a?a trebuie sa fie omul de la

inceput.?i-i pune o lege, drept materie pentru libera lui

VOin卑?i legea era o porunc為, anume din care pomi se

cuvenea s為se i巾rrta§eaSCa?i de care pom nu se cadea

Sa Se aprOPie.?i pomul acesta era cel al cuno錘n勘POm

care de altfel nici nu fusese s為dit cu vreun g会nd r机l de la

67

inceput §i care nu fusese oprit din vreo invidie oarecare -

S着nu-§i億imita intr-aCOIo limbile略zhoito轟i ou D伽mezeu

§i nici sa nu se umeze sarpelui | Ci era bun daca se

inparta§ea din el o vreme cuvenitZ’C独pomul acela,

dup為socotin車mea, era O COr鵬mpla粗Ia care le este cu

Putin蝉Sa可unga, f糾a vreo primejdie, numai celor care

Sunt mai des託v含r?埠dup為firea lor, dar nu era bun

Pentru Cei inca mai simpli §i mai lacomi dupa pofta lor,

a?a Cum nici manearea desavar§ita nu folose咋Celor

Care Sunt inca plap合nzi?i se hr狐esc cu lapte.

Dar, dupa′ Ce, gra寧e invidiei diavolului?i v割腹mani

Suferita de femeie′ Ca una Ce era mai slab串i pe care a

i血Odus-O Ca una care este mai convingatoare - Vai de

Slabiciunea mea′ C独a mea este §l紙ciunea primului

prrinte - Omul a uitat de porunca da儀?i s-a rapuS de

guStarea cea ama強, dyunge, din pricina rfu坤i, Sa fie

izgonit totodata?i de la lemnul vie#i?i din rai §i d。 Ia

Dumnezeu′ §i se acopere cu imbr網minte din piei de

ahimale′ POate cu o came §l mal groaSa?i muritoare §i

Vrayma?a’?i aceasta o cunoa昨el mai intai, CunOa如e

PrOpria sa ru?ine?i se ascunde de Dumnezeu. Dar

dob合nde§te §i din aceasta ceva′ dobande昨moartea?i

Cumarea patatului′ Ca S為nu fie fa雌moarte rautatea §i,

in felu] acesta′ pedeapsa devine iubire de oameni C洗i

a§a Cred eu c釜pedepse昨Dumnezeu.

9.?i dup為ce mai intat a fost pedepsit in mu暁

Chipuri′ pentru multele lui p洗ate, Vl為s偽rite de re劇cina

r為ut堆i′ dup為diferitele pricini?i vremuri, P血cuv盆nt,

Prin lege′ Prin prof申′ Prin binefaceri, P血amenin即,

Prin pl鳴i′ P血mocuri′ Prin incendii′ Prin r為zboaie, prin

birui咋′ Prin infr餌geri′ Prin semne din cer, Prin semne∴/

din aer’prin semne din車m含叫din mare′ P血schimban

nen紬却duite de oameni, de cet堆, de neamuri, lu

uri

68

Prin care stぬdania Pntea strivirea rau峰埠i, in cele din

urm為se §imte nevoia unui leac tot mai puternic pentru

bolile tot mai cr合ncene′ anume Pentru m洗elurile dintre

Oameni, pentru preaCurvii, pentru juraminte strambe,

pentru desfr盆nari de barbat cu b紬oat, pentru inchinare

la idoli?i pentru mutarea inchin為rii de la ziditor la

偽pturi’r細山cel mai de pe uma?i cel dint鉦dintre toate

relele.

筑fiindca acestea aveau trebuin鱒de un ajutor mai

mare, mai mare se dob合nde昨. $ dyutorul era insa§i

Cuvan血1 1ui Dumnezeu, Cel mai inainte de veci, Cel

nevazut′ Cel necup血LS de minte’Cel netrupe§C′ inceputul

Cel dintru mceput, 1umina din lumina, izvorul vie軍?i al

nemuriri, eXpreSia frumuse軍Chipului original, PeCetea

nemi§Cata′ Chipul cel neschimbat hotarul?i Cuv含ntul

Tat祖Ii; Vine la propriul sau chip?i poarta came din

pricina c為mii?i se ame§teC為cu §ufletul cugetator din

PrlCma Sufletului meu, Ca Prin cel asemenea s為cureje pe

cel asemenea.?i se face om mtru toate, afara de patat,

zamis耽din Fecioara mai dinainte cur堆ta de c独e Duhul

蔀la suflet?i la trup, fiindca se cuvenea sa fie ci鵬tita?i

na§terea?i mai dinainte cinstita?i fecioria, P蒔ind in

lume Dumnezeu cu firea omeneasc為luata asupr為-giv una

din dou為firi potrivnice i血e ele′ din came?i din Duh′

una indurmezeind, iar alta indumnezeindu-Se.

O, Ce nemaipomenita impreunare, Ce minuna略

amestecare! Cel ce este se face?i ed nezidit se zide§te?i

cel nem独・girit se m激gine的Prin m叫∝irea sufletului

cugetator, Care m郵OCeste intre Dumnezeu?i intre

grosimea camii?i cel care inbog準§庇se s謝略ce§te′ Caci

se sar洗e昨Cu Camea mea, SPre a ma inbog堆eu cu

Dumnezeirea lui?i cel plin se gole§使de slava sa pentru

pl埠n timp, Ca S為m為faca parta? al plin紬嘩Iui・ Care

este bog縛a acestei bun割略章? Ce taina este aceasta care

69

S-a fdeut cu mine? M-am fatut p組ta? al chipului如nu

l-am PaZit; Se face parta§ al c為mii mele, Ca S為m合ntuiasc為

§i chipul?i ca sa fac益nemuritoare?i camea舟ce cu noi o

a doua p狂t晦ie, mult mai minuna略dec含t cea de la

inceput’Cu a蛤t mai mult cu cat atunci a imp為rt晦it

Omului ceea ce are mai bun′ iar acum se fdee el insu?i

P独taala ceea ce este mai r紀. Fap山acesta este mai

dumnezeiesc dec含t primul′ eSte mai inalt pentru cei care

Cu8e協・

10. Dar ce ne pasa noua de acestea′ ar Zice poate

Vreunul dintre cei prea iubitori de s独batoare?i mai aprin?i

din fire? D為pinteni calului spre如vtal Filozofeaza-n。

despre cele legate de s細atoare §i despre cele pentru

Care Stam aZi de fa勘Aceasta voi?i face-O, Chiar dac為am

書nceput ceva mai de sus′ Pentru C為a?a m-a indemnat

doruI §i cuv含ntarea. Dar poate c為nu ar fi r餌lucrul

pentru cei care iubesc inv轡tura?i frumosul s為spunem

CateVa Cuvinte despre de11.umirea de ,,Pa申〃. caci nu ar

fi un adaos lipsit de interes pentru auzuri. Acest mare §i

Cinstit Pa§厄era numit la evrei ′′Fasca〃 (10), dupa graiul

lor §i graiul acesta inseamna ′舟ecerea〃′ pe de o parte

(11) f咋Ies istoric′ pentru fuga?i mutarea din専Pt in

Canaan′ iar pe de alta in in申es spiritual, Pentru億ecerea

de la cele de jos la cele de sus?i pentru inaintarea?i

Suirea la pamantul偽gnduinpei.?i, Ceea Ce adese。 aflam

intamplandu-Se in Sfanta Scriptura, anume C着unele

numiri s-au SChimbat de la in申esuri mai neclare catre

un f咋Ies mai clar′ Sau de la forme mai pu如f担ite la

forme mai f糾ite, lucrul acesta l-am VaZut?i in 。aZul d。

fa埠C独unii, in socotir申C首numele acesta s。 ref料a la

Patima∴Cea mantuitoare (12), dupa aceea elimin含nd

VOrba aceasta′ Prin schimbarea lui ′′Fi′′ m 〃Pi′′ §i al lui

′′Ka〃 in 〃Hi’’′ au dat zilei acestea numirea de 〃Pasha〃. §i

70

Odata ce cuv含ntul a fost prius de obi糾uin即n f鳴a糾l ei,

l-a f謝eut mai putemic, fiindca auzul celor multi a alergat

la el, Ca la un cuv合nt care este mai de evlavie.

11. Ca de$i i血eaga lege este o unbra a celor viitoare

?i care sunt in申ese de minte numai, aCeaSta a declarat-O

limpede dumnezeiescul Apostol (13), mal inainte de noi

?i, mai inainte de el, Dumnezeu, C含nd s-a intre単nut cu

Moise, Pun合nd lege in privin申aceas比,,C放i vezi, Zice,

VOi face toate dupa chipul care Fa fost aratat in munte’’

(14), indic会ndu-i c為cele ce se vad sunt o descriere in

umbra?i o ms瀧Iare de linii a celor nevazute.?i sunt

まncredin担t c為nimic din acestea nu a fost a?eZat la

intamplare, nici f餌差o chibzuin釣niei in chip josnic?i

nici nevrednic de legiuirea lui Dumnezeu?i de slujirea

lui Moise, Cu toate Ca eSte greu de a組at pre含nchipuirea

fiec為rei umbre, CObor含nd la ar削area amanun寧ta a tot ce

S-a legiuit fie privitor la cortul insu?i?i la masur為tori?i

la materie?i la levi声i?i slujito誼care針purtau, fie

Privitor la jertfe?i la cur紳ri §i la pa車Ie din jert飽

ing為duite a fi luate, 1ucruri cu putin蝋de intuit numai de

C独e cei care vin dupa Moise ca virtute, Sau Care Sunt Cei

mai aproape de invき雌tura lui・

Fiindca chiar ?i pe munte, Dumnezeu apare

Oamenilor, Parte CObor合nd el insu§i dintru in親やmea sa,

Parte ridic含nd虹ne pe noi din umilin車de jos, Ca Cel

necuprins de minte sa fie cuprins c含t de c含t?i numai c含t

este in afar着de primejdie, de firea muritoare・ C洗i, de

fapしnu se poate ca o grosime de corp material?i de o

露盤書説話器霊葦

erau invredhici卑de acela?i rang?i de aceea?i stare, Ci unul

era mvrednicit de una, altul de alta, fiecare dup為mdsura

Cur堆niei lui s∝OteSC eu; iar al埴erau cu totul indepむta声ノ

ア1

釦doar sa auda glasul cel de sus ingaduindu-1i-Se, Celor

Ce aVeau mOraVuri de fiare §i erau nevrednici de price-

perea tainelor dumnezeie㌍ (15).

12. Noi insa’Ca unii care mergem pe calea de la

m叫OC′ adic掴ntre cei cu des酋var§ire gro?i la cuget?i

intre cei prea contemplativi?i cu mintea ridicata la

SenSurile spi血ale ale celor cup血朗in Scripturi′ SPre a

nu ramane nici de tot neactivi?i nemi?Ca舟niei mai

Zelo?i dec会t trebuie?i cazu邦i in§tr猛na車de la subiectele

PrOPuSe′ C洗i un fel de a privi lucrurile e§te OareCum

iuda王c §i umil′ iar altul potrivit cu talcuitorii de vise?i

amandoua deopo寄iva de vre血tice de condamnare, a§争

VOm discuta de§Pre aCeaSta′ dup益m縫ura puterilor

noastre §i nu int]トun Chip prea laturalnic?i nici cu totul

Vrednic de屯s pemm cei mul阜Ga‘王§∝OtE艶Ca, deoa.rece

CaZuram din pricina p放atului de la mceput?i am fost

St坤uga声de placere p金nata ajungerea la idolatrie如la

g含ndurile cele nelegiuite, trebuie s摘m ia略?i rechema声

§i readu§i la starea rroas雌de la inc呼ut p血紐drumanle

milostivirilor lui Dumnezeu Tatal nostru, Care nu a mai

ぬtrdat s講e pedepsit omuL o a§a de mare呼ぬa propriei

Sa賞e m会心i (16).

?i cum s着fie rezidit §i ce anume s為se fa⊂羅Pe de o

Parfe inl狙randu-Se aSPrimea leacului′ ca neConVingatoare

§i in stare §為Ioveasca, datorita treptat宙schimbむi de

C為tre timp a moravurilor in a doun natu掻’iar pe de alta

Pur蛤ndu-§e g雌de indreptare, prin bfajinatatea §i

bunatatea tratamentului pen血tamaduire」誼ndca aici

ramurica crescuta stramb nu ar putea suferi o indoire

fo中ta spre partea din spate?i niei puterea m会inii atunci

Cand o indreapta′ C独mal degra厳s-ar ruPe’decat sa se

indrepte §i nici calul ap血LS?i varstnie viole叫g fぬului,

餌差o luare cu binisorul?i cu fluie繭uri blaji鳩Pentru

72

aceste ra単uni ni s-a dat in ajutor legea, Ca un Zid des-

Pむ寧tor紐血e Dumnezeu §i idoli, SPre a ne indep甜ta de

ei?i ca s為ne aduc着iar約i la el.?i ing為duie la inceput un

lucru mむunt, Ca Sa Se dob合ndeasca unul mai mare;

ing為duie o vreme jertfele, t∝mai ca s為nimiceasc狂n noi

Pe Dumnezeu; aPOi, C含nd era也mpul, aVea Sa Surpe?i

jerifele, SChimb含ndu輸Se Cu in申epciune?i cugetul, pe

Calea i血a皿r独Ior treptate?i aduc含ndu-ne la Evanghelie,

Odata obi?nui# cu asouぬrea (17)。

13. A?a d∝L?i pentru aceas穏ra如ne a fost introdus為

Iegea scrisもC紺e ne aduce la Hristos車acesta este rolul

je虹felor, dupa parerea mea. Dar, Ca §為nu fii ne?tiutor al

ad会ncufui in㌍lepciunii lui Dumnezeu §i al bog縛ei

nep狙unselor lui judec堆, nu a l為sat nici jertfele cu totul

nesfin声te釦nelipsite de folos, §i nici s為se reduc善numai

la s含nge如atat, Ci, marea?i pejer瞳ita Jert絡, pejertfita, Ca

§為Zic a?a,紅o privinta primei naturi, S-a ame§teCat Cu

jertfele Legii?i s-a蝋cut m含ntuitoare nu a unei mici p洩単

a iumii si rici pentru scurt dmp ci a intregii lumi?i

書記ntr批totdeauna・ Pen瞳u aceasta se ia un miel (18), Care

Simbolizeaz為ner為utatea §i imbratarea goliciunii celei de

demult.

C為ei a?a eSte Jertfa care s-a jer航t pentru noi,触nd?i

numindu-Se imbr洗aminte de nestric為ciune. ?i este

desav含r?irea nu numai din pricina Dumnezeirii, Care

decat ea r心mic nu este mai des為v急r?it, Ci din pricina tru-

Pului pe care l-a l調at如care a fost una cu Dumnezeirea §i

devenit deopotriv為cu care I-a unS g心cutez s-O SPun,

鎚ut?i el Dumnezeu・?i este de parte b拒b細ea§Ca, Ca

unul care se aduce pentru Adam §i, mai bine zis, Ca unul

Care eSte mai tare dec含t cel tare, Care Cel dintai c為zuse

Sub paca年§i fiindcもmai ales, nu POarta in sine nimic

femeiesc?i neb独batesc?i s-a desprins cu putere din

73

Iegaturfue fecioresti si de maica’Prin purtarea lui cea

mare?i s-a naSCut Parte龍重b独asc益超nproorac埠, a?a

Cum bine veste§te Isaia (19).?i mielul este de un an, prin

Simbolu=ui de soare7 al drepta担屯e紺pome昨bde

acoIo′ fie c為este marginit de partea lui vazuta?i pentru

C為se intoarce la sine?i. Si este coroan為binecuv合ntata a

bun縄軍(20圧i din toate laturile egal如deopotriv親ui?i,

nu numai pentru aceasta, Ci?i ca unul care dきvia埴

Virtu勘Or′ ameSteCate?i unite intre ele cu blandepe,

dup狙egea prieteniei §i a ordir轟. Este apoi neprihanit §i

neintinat′ Ca unul care tamaduie昨mtin如iunile?i

Sl細iciunile?i pang独rile venite de la r託utate. Fiindca,

de?i ne輸a luat asupra sa pacatale如a purtat bolile noastre

(21)′ el nu a suferit nimic din cele care au debui重雌de

tamiduiIe’CaCi′ m partea lui asem独略toare noua, el a fost

ispi瞳t intru toate, dar afar為de p洗at (22). Cati uma-

ritorul luminii care lumineaza intru intuneric (23) nu a

CuPrins-O.

14.?i ce se mai face? Se introduce o lun為prima, Sau,

mai bine zis, un inceput al lunilor (24), fie c為a fost

aceasta cineva la evrei de la incepuL fie c為s-a縮cut mai

Pe urma, POmindu-Se de aici?i lu合ndu-Se Chiar de la

aceas偽tain為int含ietatea.?i mielul se ia in ziua aceea a

lunii′ CaCi acesta este num為rul cel deplin dintre numere,

Prima dintre monade, des約ar轟益?i ndsc靴oare de desむ

V含r?ire.?i este申vut vreme de cinci zile, aCeaSta POate

Pe血u ra声unea c糾ertfa mea este cur縛toare sim担rilor

noastre′ de la care ne vine patatul?i in jurul c餌ora se

POarta raZboiuしpentru c紺as為s為p独und狂n ele boldul

p狂a血1ui.

?i Jertfa mea se alege nu numai dintre miei (25), Ci?i

din o specie mai rea′ Se alege如dintre iezii de la s給nga

(26)′ fiindc鵜e叫junghie nu numai pentru cei dre酉, Ci §i

74

Pentru Cei p繍to§i §i poate cu a蛤t mai mult pentru

aCe匝′ Cu蝕料de o mai mare indurare avem nevoie.?i

rm頑e niniご醜壷i則℃ dac為mielul se caut綱ntr-adins

in触独尊Ca萌a彊揃膏血1hci st in casele celor餌udi声,

C含nd se cump細さpun含ndu-Se m鏡de la m会na, din

Pricina s為ratiei′ fiindc机ucrul cel mai bun este ca fiecare,

mai ales′ S紅yi fie de垂vns lui §i spre desav合r如re?i sa se

aduca jertfa ce se consacr狂ntotdeauna?i prin toate. Iar

dac為nu este cu putin鱒a§a′ atunCi sa se foIoseasca la

aCeaSta?i de ajutatori, adica de cei care′ in ce prive§te

Virtutea′ Sunt de acela§i neam §i de acelea§i moravuri

C為ci aceasta mi se pare c紺rea s為insemneze aducerea

de jertf狂mpreunatu cei mai de aproape, in caz de

trebu in埠

15. De aici este sfanta noaptca aceasta si potrivnic着

nop軍Care Se revarsa peste vi坤de fa蝉′ nOaPte in care

Se risipe昨intunericul cel intai nascut?i in care vin

toate la lumina §i la r含nduiala §i la chipul lor′?i in care

randuiala de mai inainte i§i redob含nde昨POdoaba. De

alCI PrOVine fuga noastra de Egipt′ de tri血串de prigo-

nitorul phat $i de faraon′ adic狙e tiranul cel nevazut §i

de ispraunicii lui cei crunt inpilatori′ mutandu-ne la

lumea de sus §i ne eliberin de luful?i de c純midana lui

§i de alc紬irea de paie §i nestatomica a acestul trup al

Care la cei mulE nu are putere nici

nostru de came′

m放ar c含t ra声Onamentele firave ca firul de pai・

De aici se face jertfirea mielului?i se pecetluieste cu

S含ngeIe pre卑OS fapta §i ra如ne′ buna a?eZare?i acti_

vit堆le sufletului′ St会lpii u§ilor noastre亘mi?C狙or?i

hofararilor min声i′ Care Se inchid?i se deschid bine de

C独e contemplarea celor dumnezeie犯fiindca ∈ Xist的o

masur為a cugetelor・ De aici se face ultima §i cea mai grea

dintre plagi pentru persecutori?i de-a drep山vredhicti

75

de noapte?i i?i plange藍giptul pe intaii s凍nascuP ai

Cugetelor?i faptelor lui (27), lucru chemat de Scriptur為

§aman申Chaldeica §mulsa?i prunci babilonieni lov坤de

piatra (28), §i le sunt toa洗卸fiie de sffi艶蔀de ur融

egiptenilor.?i se va dep細ta atunei de noi distrug剃orul

acelora de ru§ine?i de frica ungerii adica. De aici provine

m財turarea aluatului vreme de?apte Zile (29), CaCi num各軸I

acesta este cel mai tainic dintre numere §i este pus la

temelia lumii acesteia, de aici provine adica inl為血rarea

VeChii?i acrei r為uta丸nu aluatul cu care se face paine?i

Care are Via蜂m el, Ca S為nu ne mai adunむn drept

PrOVizii vreo絡ramatura egiptean為(30)?i vreo ram蒔ija

de inv2崎山r各fariseic短i nelegiuita (31).

16・ Sa se jeleasc為deci ei・ La noi ins為se va m含nea

mielul. Aceasta se va face spre sear為(32), Pentru

ra単unea c着P靴imirea lui Hristos s-a PetreCut la sfar?itul

Vremurilor?i pentru ca tot seara?i-a inp渡世?it ucenicii

de Taina sa, risipind intunericul p各ca血Iui.?i mielul nu

Se Va fierbe, Ci se va frige (33), Ca inv轡血ra noastra

adica s為nu ai聯in ea nimic care sa nu fie intuit adanc?i

nici lesne de risipit, Ci s益fie intru to調dens為?i tare?i

incercat為in f∝ul cur堆tor?i liber為de orice zgur為?i

mate轟e netrebuincioas為, §i s着fim句uta単Cu C為rbunii cei

buni, Care ne aPrind?i ne cur準SC Cugetul, de c為tre acela

Care a Venit s為arunce foc pe pam合nt (34), focul care

mistuie relele deprinderi?i care sa-i grabeasc為aprinderea.

A?adar acea parte a inv轡turii, Care eSte CamOaS為?i

bun為de mancat, Se Va m合nCa §i se va mistui impreun為

Cu maruntaiele?i cu cele ascunse ale min軍(35)?i se va

da spre mistuire duhovniceasc為de la cap?i p含n養la

PICIOare, adica de la primele medit細i?i intuiri despre

Dumnezeire?i pana la cele din urma cug下蛸ri despre

組むupa重e ・

76

Cu alte cuvinte/ nu VOm indepdrta nimic?i niei nu

VOm l鵜a ceva pentru diminea埴(36), pentru raIunea c差

Cele mai multe dintre tainele noas厄e t購rfuiesc ar独油e la

Cei din afa掻?i pentru ra寧unea ca niei nu mai este vreo

alta cur堆re dincoIo de noap健a aceasta?i fiindc為

amanarea nu e§te CeVa de lauda’pentru Cei care §unt

Parta§i ai Cuv合ntului・ C為ci dupa cum este un lucrul cu

to血I frumos §i pl洗ut lui Durmezeu sa nu la?i mania ta

Sa se intinda peste tot restul zilei, Ci §-O risipe㌍ mai

dinainte (37), §i in sens temporal?i m seus spiritual, C為Ci

nu este lucru飴ra de prim句die lipsa de deasupra noastra

a soardui drept堆in vreme ce suntem cupringi de manie,

la fel s着nu prelungim toata noaptea o atare m合ncare?i

nici s為o l繍m pe ziua urm靴oare. Iar partea ca'臨este

OSOa§a §i nepotrivit pentru mancat?i greu de mistuit′ ea

nu se va zdrobi (38) printr-O rea inp為r申e?i in申egere a

ei′ Cati la§ S各mai spun ca′ dupa istorie′ nici lui Hristos

nu i §-a Zdrobit, Chiar dac為j §e gr為bea moartea de c独e

r着sdgnitori (39), din pricina s合mbetei?i nici nu se va

arunca §i lua qu sine′ Ca S為nu se dea cele sfinte c急inilor?i

rdilor suapatori ai Cuvan血Iui′ a?a Cum nlCI POrCilor §a

nu se dea stralucirea Cuv餌山ui §i stralucirea lui ca mむga-

ritarul (40), Ci s益se mistuie prin forul de care se mistuie

?i arderile de tot m為ru叫ite?i salvate de c独e Duhul,

Care pe toate le串e尋le cerceteaz為,蝕r為s為se piarda in

ape §i §a Se risipeascもin felul cum s-a Pierdut?i risipit

de c独e Moise′ pentru muStrarea inv合rto?irii inimii,

CaPul vi申ului acelui in grab雄視rit lui Israel (41).

17. Nu trebuie ins為s為trec cu vederea nici chipul

manc測ii fiindc為nu l-a treCut nici legea′ a?a de multce

S-a in如jit ed de intuirea in litera a acestui fapt. Cifei vom

ConSuma degraba jertfa, manC飢d書O Cu ra重税de camp

?i avand coapsele incinse st incal姉Cu Sandale?i cu

77

toiege in maini, Ca b靴r含nii (42)声n gra悦, Ca nu CumVa S為

P堆m ceea ce i s-a OPrit lui Lot de c独e porunca Le斬S為

nu ne uitam in jur, Sa nu Stam in orice inpr匂urime, S為

SCapam la munte, Ca S為nu ne lasam cuprin?i de focul

SOdomifean §i st脆in §i niei s為nu ne inchegam m stalp de

Sare (41), din pricina intoarcerii noastre la mai r祖, lucru

Pe Care il f為ptuie卯e z約ovireaパu l為ptuci (44), din

PrlCma amarului?i asprimii vie軍dupa Dumnezeu料ale

ridic5rii?i mai presus de placerile lume?ti, mai ales

pentru cei incepatori・ C洗i, de?i jugul cel nou este placut

?i povara lui u§Oara (45), Cum auZi in Scriptur為, aCeaSta

Se SPune la g合ndul n細ejdii?i al raspl狂irii viitoare, Care

este cu mult mai imbel叩ga悩dec合t patimile din aceas略

Vi嘩′ fiindca, altfeL Cine nu ar spune c為Evanghelia este

mai inpov批toare?i mai grea de purfat pe umeri dec合t

r含nduielile Legii?

C独′ m timp ce Legea opre昨P為Catale d車絡ptuite,

noi condamnam p会n為?i pricinile lor, Ca?i cum?i acestea

ar fi fapte pur §i simplu. ′′Sa nu desfr含nezi′ Zice Legea

(46)月tu insa nici macar s為nu pofte?ti’’(47), la g細dul ca

Patima se aprinde din o privire iscoditoare?i plirla de

fram合ntare launtrica. ′,Sa nu ucizi’’, Zice Legea (48) 〃pe

C含nd tu nici m洗ar s為nu r狭punzi la lovitur為(49) ci s着te

dai p ha?i pe缶ne ins叫Celui care te love?te. O,

Doamne, Cu C含t mai pline de frl珂epciune sunt acestea

dec含t acelea. 〃Sa nu juri stramb’’, Zice aceea (50声調ins為

S為nu te juri in nici un chip, nici pe lucrul mic, nici

Pe lucrul mare (51), deoarece din jur為m含nt se naste

SPe叫rul・ ′′S為nu adaogi casa peste cas為?i車vina peste

申rina〃, Zice aceea, (52), aSuPrind pe cel s紬ac, Ci sa dai

de la tine bucuros p含na §i pe cele pe care le-ai agonisit

露轟竃轟議鶉詩誌議誓書

nev為zute.

78

18. La cele necuv含nt5toare insa s為le fie膳sa悩

SIoboda coapsa §i nelegata (54), Cati ele nu au ra担ne

Care S狙e infraneze poftele川u mai spun c串i ele cunosc

un hotar al pomirii lor fire時. La tine insa s為fie strans着

Cu Cing為toarea?i細山anarea partea aceea din care se

aprinde poffa?i de unde vine zburdarea (55), Cum Zice

dumnezeieasca Scriptura’ C餌d de飴imeaz為 ru§inea

Patimii′ Ca S為m託n含nci in cur準nie Pa錘1e, adica dupa ce

戸-ai omorat m独ulare]e de pe p為mant (56)?i du車ce ai

imitat cing激oarea lui Ioan traitorul in pustie?i inainte

Mergatorul?i marele propov弛uitor al adevarului (57).

Si mai cunosc inca o cing削oare, CeVa de la osta§i?i

de la b如ba札de la care毎i trag numele euzonll?l unll

monozoni din Siria (58), Cing削oare cu privire la care?i

Dumnezeu ii spune lui Iov, Cand se intre卑ne cu el: ,,m,

Ci incinge声COaPSa Ca un b為rbat?i raspunde bむb為te§te′′

(59), Putere Cu Care?i dumnezeiescul David se lauda a fi

incins (60) de c独e Dumnezeu?i insu?i pe Dumnezeu il

aduce ca fiind frnbr洗at cu putere?i incin§ (61),雪mpotri-

Va nelegiui卓Ior adica, afara numai dac組-ar Pl紅ea cuiva

S狂nvedereze astfel mul$mea puterii lui Durmezeu?i

OChiul opririi ei, in申es in care el se imbraca?i cu lumina

Ca Si cu o haina (62)・ Caci cine va suferi t独a puterii?i

luminii lui? fntreb ce este comun i血e coapsa?i adev紹

Ce se in桓Iege apoi de c為tre Sf金ntul Pavel c合nd zice:

′′Sta# deci cu coapsa voastra incins為cu adevむul ,, (63)?

Nu cumva紅L in!elesul c為intuirea celor dumnezeie錘

Strange′ Ca?i cu un brau′ aCea Parte a truPului din care

Se aPrinde pofta?i nu o las為s為colinde pe unde ii place?

C狭i nu se poate ca ceI care are o dragoste pent則CeVa′

S為mai aib串i o egala putere pentru celelalte placeri.

19. Iar inc為I蝉mintele′ Ce]譲料亭甲熟慮結線直弾Ide

P為mantul cel s蛤nt?i umblat de Dumnezeu, S為?i le dez-

79

lege ca?i Moise pe munte (64), Ca S益nu mai aduc為pe ele

CeVa mOrt?i desp紅型Or intre Dumnezeu?i oameni, Ca

?i atunci c含nd un ucenic este trimis la predicarea

Evangheliei (65), S為fie cu in申epciune?i cu simplitate?i

Care, pe l含nga aceea c為nu poart為ba正la el丸pe l金ng為

toiag §i o §ingur為hainもmai trebuie sa umble?i descu埠y

Ca S為Se arate frunoase picioarele celor∴Care VeSteSC

Evanghelia pi迂ii (66)書手i orice alt lucru bun. Iar cel care

血ge de Egipt?i de cele din Egipt, aCela sa se incalpe (67),

fie pentru o alta pazire, fie din pricina §COapiilor?i a

?erPilor numero?i hr為niP de藍gipt, Ca S為nu Se Va髄me de

C独e cei care pazesc calcaiul?i peste care ni s-a POrunCit

S為c独drn (68). Iar cu privire la toiag?i la紅LSemnarea lui

(69), S∝Otin車mea este: pe un tOiag組坤u de sp巧in, iar

pe a血I il到eu de p誌toresc?i inv轡toresc?i血torc靴or la

Calea cea dreapta a oilor cuvan軸oare.

Acum insa Legea準porunceste?i tdiagul de sprijin,

in in申esul ca nu cumva sa te da也ni in cugetul tau,

atunci c含nd auzi de sange al lui Dumnezeu?i de pa血nile

?i de moartea lui, Ca nu CumVa S各te surpi in necredin料

Ca SuSPn靴or a1 1ui Dumnezeu声i tu, f激為de sfia略?i f粗肴

de indoia賂in §u組e血I tau, m各nanca trupul?i bea s含ngele

lui, dac為dore申§為ai viata,偽ra sa fii un n∝redincios

nici in privin車Celor spuse despre trupul lui?i nici s為nu

te va鰭mi de cele spuse privitor la pa竜mirea lui. Sta王

rezemat, bine sprijinit,鉱ofipt cu t犯ie m車mant, f拒為s為

te clatini cumva de c独e cei potrivhici′?i f激a s為fe la?i

am纏t de u糾轟n車de convingere a cuvintelor. Stai pe

ina岬mea ta, a絆aZa一声Picioarele in curtea Ieru§alimului

(70), SPrijine?te草-le cu tdrie pe piatra, Ca S為nu se cla血e

Pa弾悩王du辞職旭劇場Zeu.

20. ee ziei? Oare a?a S為fi ho鮭irat acestea Legea, S為

ie?i din Egipt, din ctlPtorul acela de foc (71), Ca S為

80

P為r誌eSti inchinarea la zei?i s為te la?i in voia lui Moise?i

a legiuirii §i a strategiei lul? Aici eu imi dau?i o p沈ere a

mea′ dac為privesti luerurile in chip spiritual?i anume:

含mprumu略de la egipt弧i vase de aur?i de argint (72);

Ca舶ore昨Cu ele Ia憤ne声aii provizii de drum din cele

Streine′ Sau mai bine zis, din cele ale tale;声se datoreaz各

drept plata pentru robire?i pentru truda ta la c測地middria

de acoIo; reCurge?i fu la o a調n細re, pe血u cererea

datodei; insuse?te一声Cu Virtute cele st胎ine. Fie, te-ai

Chinuit din cale afar為acoIo′ luptandu-te Cu lutul, Cu

aCeSt truP nememic?i intinat?i c宣託dind cet堆stぬine?i

nesta髄toare’a CarOr amintire piere cu zgomot mare.

Oare vei ie§i cu m含na goala §i nepl純t? Vei ldsa egip-

tenilor §i puterilor potriunice pe cele ce le-ai agonisit cu

脆utate?i pe care le vor cheltul §i mai略u? Acelea nu

Sunt ale lor声u despuiat pe al邦de ele; au r坤it de la

acela care zice: ′′Al neu e§te argintul?i al meu este aurul

(73) grl voi da cui vreau eu〃 (74). Ieri era a=or, fiindc紀i

Se ingaduia; aStaZi P-l aduce?i P-1 d準e stapanul, Ca S為

te重dose坤bine de el軍pentru mantuire. Sa ne

dobandim prietehi din Mamona al nedrept縛i, Ca a血nci

C合nd vom ajunge s紅aci, S為Iuam un l∝ la vremea

judec堆i (75).

21. Dac盈e§ti vreo Rahila san vreo Lie, adica suflet

Patriarahicesc §i mare′ fura §i idolii tatalui tau′ pe Care ii

Vei節si′ nu Ca S狂pastrezi, Ci ca s狂sf粗金mi (76おiar

dac為e坤israelifean i巾elepv muta-i in prm包ntul筒ga-

duin勘pentru care pricin為s為se mantuiasc着urmaritorul

tau?i s着?tie acum c為a fost inpelat c益zadamic a tirani§it

?i a robit pe cei care sunt mai buni dec含t el. Dac着vei face

a?a?i dac為vei ie?i din Egipt a?a, ㌍u bine, Vei fi c親auzit

Pe Cale de un stalp de f∝ §i de un nor si noapte?i ziua,

PuStia nu置声Va mai fi aspra, marea §e Va des串r# in doua

8l

in faP ta′ Faraon §e Va ineca′準Va PIoua cu paine din

cer,坤Va peni izvor din piatra′ Amalic se va birui′ nu

numai de arme, Ci?i de maini脆zboinice §i de oameni

drep函are inchipuiesc atat rug為ciunea c合t §i se鵬ul cel

nebiruit al cruc担raul se va opri in l∝ din curgere′

soarele se va opri′ luna la fel′ Zidurile se vor n緬i §i fan

me?te?ugurile razboiului′ viespile vor alerga inainte′

f為cand cale lui I§rael?i oprind din mers pe Cei de alt

neam, iar cele cate se mai povestesc pe langa acesta′卓Se

vor da de la Dumnezeu.

Astfel de sarbatoare sarb狂ore弾astazi, Cu un

asemenea osp準te osp独zi′ Cu OSP坤l de nastene al

aceluia care s-a naSCut din pricina ta?i cu ospapl de

まrmorm合ntare al aceluia care a p独mit din pricina ta.

Astfel este pentru tine taina Pa咋Iui. Pe acestea′ Legea

le-a inf鵜at in umbra′

iar pe cele de acum le-a

des為v合r?it Hristos cel care a ddramat litera′ Plinitorul

Duhului, el care, Prin cele ce a suferit, ne invata s益

suferim玩noi?i care, prin cele ir巾u care S-a Slaviしne da

harul de a fi sl約i邦i noi inpreuna cu el.

22. Este deci timpul s為cercetam un fapt §i o

まnv堆tura trecute de mul# cu vederea′ dar pentru mine

lucru vrednic de toata aten卑a, eSte Vremea S為cercetam

cui?i pen同しCe S-a V細at S鉦gele curs din pricina

noastra, aCel mare §i vestit s含nge al lui Dumnezeu′ Care

。Ste?i Arhiereu如Jertfa. C独eram坤uti de c組e cel

ra皿, Ca unii care eram申yu隼sub pacat §i care primiser為m

pracerea in schimbul rau嘩・?i dac為Pre叫de ras-

cumpdrare nu se pl細e?te a皿ia dec含t celui care担e sub

stap如rea §a′ m綱血eb cui §i din ce pricina s-a adus?

Dac為s-a adus celui rau, Vai, Ce OCara! Iar dac為nu numai

la mmnezeu, Ci?i pe mrmezou fl ia pre[ de r為scumpむare

talharul?i un pre声tat de minunat pentru tirania lui′

82

pentnl Care drept era s為ne cru㌍?i pe noi, iar daca s-a

adus Tatalui, mai int含i cum s-a adus? Caci nu eram

StaPani声de c組e el丸al doilea, Care eSte ra寧unea ca

S合ngele Unuia Nascutului sa desf独ze pe Tat乱’Care nu

a primit nici pe Isaac, atunCi c合nd a fost adus de ta偽I s為u

SPre a fi jertfit?i inlocuit jertfa, Pun含nd un berbec in

l∝ul jertfei cuv合n蝋toare (78)? Sau este limpede c為Tatal

ia nu ca unul care cere sau care are nevoie de ceva, Ci ia

pentru Iconomle?l Pentru C為trebuia ca prin trupul

OmeneSC, luat asupr為-?i de Dumnezeu, Sa Se Sfinjeasc為

Omul? Ca el insu?i sa ne izb為veasca′ StaPanind cu de a

Sila pe tiranul §i s為ne readuc狙a sine§i prin Fiul′ Care a

m叫OCit玩iconomisit ace§tea, SPre Cinstea Ta略Iui, Caruia

se vede ca fi lasa toate?

A?a Sunt d∝i cele ale lui Hristos §i cele mai multe

dintre ele s為fie cinstite in t疑ere. Iar?aapele de aram為

este in為lPt impotriva peapilor mu?C割bri (79), nu ins為ca

tip al celui care a suferit pentru noi′ Ci ca an舶p;?i

m含ntuie咋pe cei care privesc la el, nu Pentru C鏡eSte

CreZut Viu, Ci pentru ca s-a CmOr釦?i omoar為odata cu el

Puterile cele de sub el, SurPat?i mort cum merita. Si care

含i este cuv会ntarea de inmormantare care i se cuvine

din partea noastra? ,,Unde舟e boldul, mOarte? Unde舟e

biruinれiadule’’(80)? Te-ai r為nit de cruce, te-ai omorat

de c測量e偽c剃めrul de via卑電申fむ為de suflare, mOrt,

in車pe正しin nelucrare, Chiar daca p誌trezi chipul de

?arPe, SPanZur含nd m in乱声me.

23. intr-adevar’ne VOm血p為rtasi cu Pa?tile, dar

acum tot in chip岨pic′ Chiar daca el este mai limpede

dec含t cel vechi, Caci Pa担Ie Legii, CuteZ?i §Pun, era un

tip mai intunecat al tipului pu卑n mai in urma insa, el va

fi mai desavar?it?i mai curat adica atunci cand cuv含ntul

まl va bea nou, impreun為cu noi, in impa闇寧a Tat測ui (81),

83

cand ne va descoperi?i va inv堆Cele ce acum ni le-a

ar紬t cu masu略. C洗i de-a Pumri e§te nOu luoul care se

cunoa昨aCum. Iar care este b如tura §i bucuria′ aCeea

。Ste, in ce ne prive昨, S為invき雌m, iar in ce-1 prive昨pe

cuv合ntul, eSte S彊i inveje uCenicii?i s轟血pa貼peas(洛

de inv轡fura lui. Caci inv鱒tura este hran絢pentru Cel

care hrane?te.

Haidem atunci sa ne facem?i noi p抽a§i ai Legii, in

seus evanまhelic′ nu du畔lite略; m億u desavar?ire′ nu

intru nedes約ar?ire; Ve?nie′ nu Vremelnic. Sa ne facem

cap nu Ierusalimul cel de jos′ Ci metropola cea de su§; nu

Ieru§alimul care acum este Calcat de o§tiri′ Ci care se

slave昨de ingeri. S叫亘tfim nu vitei tineri si nici miei′

care poar協COame?i un軌ii (82)′ in care partea mai mare

。Ste mOart為?i fむa sim卓re, Ci sa jertfim lui Durmezeu

jertfa de lauda (83)′ Pe jertfehicul cel mai de sus laolalth

cu cetde de sus. S為trecem prin prima catapeteaSma′ Sa

ne apropi弧de cea de a doua, S着privim ate申a Sfintele

sfin坤r. Saspunem un lucru §i mai mare: S油e aducem

pe noi in?ine jertfa lui Dumnezeu′ mai mult chiar′ Sa

ne jertfim in fiecare zi′ §i pe noi §i pe orice mi?Care a

noastぬ. pe toate sa le primim pentru Cuvantul: Sa-i

um各m p組mirea prin p独miri’S狂cir融m §angele p血

sange′ Sa ne urCam bucuro§i pe cruce! Sunt dulci

pricinile′ Chiar daca sunt foarte dureroase′ C彊P独mirea

cu聯StoS?i pentru Hristos este mai placuta d ecat desf為-

tarea cu al卑       ‘

24. Daca e如Simon Cirineanul, ridica crucea (83)?i

urm。。Zal Dac為esti inpre肌a r洗tignit, Ca tamar (85)′

cunoa昨Cu eVlavie pe Dumnezeu! $ daca acela s-a

詩誌懇請聖霊窪譜霊謹

celui care s-a SP合nZurat de lemn串Iose昨§i tu ceva de

84

la r糾fate: CumPara Cu mOartea mantuirea; in億酋impeu脆

cu Hristos in rai, Ca Sa CunOgti de la ce lucruri ai cazut!

Prive昨Ia frumusePle de acoIo弓asa pe hulitor sa moara

afaぬ.u hula lui! $ daca e㌍ Iosif din Arimateea (87)′

cere trupul de la rastignitor; Sa Se faca a ta cur坤rea

lumii! Si dac着e申Nicodim, adoratorul de noaptea al lui

Dumnezeu, ingroap糾cu miruiri (88); §i daca e舛

vreuna dintre Marii, daca e軸Cealalta Marie, daca e申

salomeea, daca e兜Ioana, Pl含ngi la mom餌t dis-de-

diminea勘Vezi tu primul piatra rastumata (89)′ POate?i

pe ingeri?i pe insu封isus! Graieste ceva′ aSCulta glasul!

Daca auzi: 〃Nu te atinge de mine’’(90)′ Stai departe′

ador為Cuv合ntul?i nu te intrista′ C為Ci如ie el cui s為se arate

mai intai再moie§te 3nvierea!

Ajuta Evei care a c為zut cea dint飽Ajut-O S為mbr堆

?eZe ea Cea dintai pe Hristos?i s糾arate ucehicilor騎-te

Petru, §au Ioan′ d為fuga la morm急nt′ alea重ga intru

intampinare (91)′ alerg合nd inpreuna, intrec合ndu-te Cu

細心。.e輪。 Cea bunal $ daca, Cu tOata graba ta′ Vei fi l猫at

in urma, biruie cu ravna′ nu Privind aplecat peste

morm合nt, Ci intrand in el噂dac為nu vei fi de fa勘Cum

nu a fost Toma, atunCi cand erau aduna寧inpreun為

ucenicii c為rora li se aratase Hristos′ Sa nu fii necre-

din。i。S, Cand fl vei vedea (92)!?i dac為nu vei crede′

crede celor care準spun?i daca皿CreZi nici acestor

spuse′ Crede semnelor cuielor! Daca se coboa即n iad′

coboara-te?i tu血preuna cu el! Cunoa§te §i tainele cele

de aici ale lui Hri§tOS, CunOa?te Care eSte Iconomia

書nd。itei lui cobor含ri, Care eSte ra如nea ei, anume:範

mantuiegte pe tap cei de aici pur si simplu′ Sau m会ntuid5te

?i aici tot pe cei credincio§i?

25. $ daca se va sui la cer′ Suie-te §i tu inpreu脆cu

el. Ala皿札te ingerilor care fl pe廿ec′ Sau Care fl primesc!

85

Porunceste por刺Or S為Se ridice (93), Sa Se faca mai inalte

Prin paitimire! Celor care stau in cumpana, din pricina

trupului lui?i a semnelor p為timirii lui, Semne Cu Care Se

霊豊霊蒜蒜b窪u霊慧嵩葦豊

Slavei?’’, raSPunde-le ca ,,Domnul este tare?i putemic’’

(94), in toate c釦e a fi妃ut §i face pentru noi, §i in razboiul

?i in §ermul de biruin蝉de acum, Care a fost ridicat

pentru omenire. $i la indoita intrebare, r為spunde tot

indoit.?i daca se vor minuna, Zic含nd dup為dramaturgia

lui Isaia: 〃Cine este acesta care a venit din Eden’’(95) §i

din cele pdrn含nte?ti? Sau: Cum de sunt irmo?ite de s含nge

hainele celui偽r為de s合nge §i f狂為de trup, Ca ale unui

tescuitor de struguri?i care a c乱cat cu picioarele un

teasc intreg de struguri? Tu pune inainte frumuse㌍a

hainei trupului care a p独mit §i care s-a impodobit cu

P為timirea?i a stralucit cu Dumnezeirea decat care nimic

nu este mai dorit mai cu aprinder。?i mai frumos la

vedere.

26. in f坤acestor lucruri, Ce ne mai spun b含rfitorii,

inver?una軍dr為muitori ai Dumnezeirii, invinuitorii celor

Vrednice de laud狂ntuneca申fa蜂de lumin為, nemvaJa軍

fa埴de in㌍lepciune, pentru Care in zadar a murit

Hristos, Zidirile cele mai nerecunosc為toare, Pl為nuirile

Celui rau? De acestea acuzi tu pe Dumnezeu? De bine-

facere? Pentru aceasta e§te el mic, Pentru C為se smere te

din pricina ta? Pentru ca a venit la oaia cea r剥脱c脳

Pastorul cel bun, Care笹y pune su組etul pentru oi (96), la

mun坪?i la colinele pe care jertfeai (97)?i a aflat pe cea

r割略cita?i dupa ce a a血at-O, a ridicaトO Pe umem Pe Care

a ridicat?i lemnul crucii?i luand-O Cu Sine a dus-O. la

Viaja Cea de sus giv oda協adusa, a numarat-O inpreun為

cu cele ramase?

86

De aceasta acuzi tu pe Durmezeu′ pentru Ca?i-a

aprins ca o faclie propriul sau trup?i a maturat casa (98),

adic為cur堆nd lumea de pacat?i a c益utat drahma, adica

Chipu1 3mp漁船sc din om′ Care fusese acoperit de patimi

?i cheama inpreun為cu el′ la a組area drahmei?i puterile

Prietene lui §i le inp狂t蒔este?i lor bucuria lui, lor pe

Care le-a鯨cut?i cunosc為toa重e taihice ale Iconomiei lui?

Pentru ca, facliei inainte merg靴oare ii urmeaza lumina

atotstralucitoare?i glasului Cuvantul, §i aduc靴orului de

mire, mirele, Celui ce preg瀧e昨Domnului popor ales §i

Care fl cur準昨mai dinainte c独e Duhul prin apat De

acea§ta invinuie申請Pe Dumnezeu? Pentru aceasta fl

SOCOte坤mai pr句OS, pentru C為se incinge cu prosop?i

SPala picioarele la ucenici (99)?i arata smerenia drept

Cea mai bund cale de in独申re? Pentru c為se smere昨din

PrlClna Sufletului inpov針at de pacat′ Ca S為ridice cu sine

Ceea Ce eSte traS in jos de pacat?

Dar de ce nu-l os含nde§慣§i c為m為n含nc為cu vame如i?i

in casele vame如lor §i ca i§i face ucenici dintre vame?i, Ca

S為dob会ndeasca?i el ceva? M含ntuirea pacato弱or, afar為

numai dac為cineva invinuie?厄pe doctor c為se apleac各

asupra suferin牢i?i c為suporta duhoarea ranilor, Ca S差

redea s為n創atea celor care se chinuiesc de boala?i pe

acela care′ din milostivire′ Se apleac為asupra gropii′ Ca S為

SCaPe, dupa porunca Legii, Vita c為zuta in ea? (100)

27. A fost trimis, eSte adevarat, dar ca om, CaCi, era

din dou各firi, fiindca a §i obosit, a §i flam含nzit a?i

insetat, a?i fost cuprins de spaim為mare, a §i lacrimat,

dup為Iegea firii omene?ti iar dac為a fost trimis∴Ca?i

Dumnezeu, Ce dac羅Bun為voin申Tatalui, la care aduce

din nou pe cele ale sale′ Ciustindu-1?i ca inceput dincoIo

de瞳mp?i ca sa nu se par為a fi potrivnic lui Dumnezeu,

SOCOte?te-O trimitere. Fiindca se spune?i ca a fost tradat,

87

dar s-a SCris?i c着el insu?i s-a predat?i ca a fost sculat

din mo呼de catre Tat測?i ridicat iar蒔i la el, dar s-a SC正s

deopotriva?i c為el insu?i s-a SCulat?i s-a i繭即din nou.

Acelea privesc bun為voinJa Tat軋ui, iar acestea propria lui

Pu屯鳩・

Dar tu vorbe卵i de cele care il mic?OreaZa, dar treci

cu vederea pe cele care針inal#?i坪socoteala ca a

patimit’dar nu adaogi?i ca a p枕imit de buna lui voie.

Asemenea s∝Otin㌍ le p縄me§te?i acum Cuvantul: de

c益tre unii este cinstit ca Dumnezeu?i unit cu Dumnezeu,

ca億up. Pe care s鵜e fi m含niatmai tare′ Sau′ mai bine zis′

c細ora le va ierta mai mult: Celor care cu r為utate restr含ng

Dumnezeirea, Sau Celor care o despart? C沌i trebuie ca?i

aceia s為despar胎?i ca?i acestia sa uneasca, aCeia du車

num独′ aCe§tia dup為Dumnezeire. Te poticne?ti de trup?

De el s-au POticnit iudeii. S餌fl chemi pe samaritean?

C為ci pe celelaIte le voi trece m t為cere.

Nu crezi in Dumnezeire蜜lui? Aceasta n-au絡cut-O

P含n為nici demonii′ O′ tu′ §i dec鉦demonii mai necre-

dinciosule?i dec合t iudeii mai necugetatule! Aceia au

socotit numirea de Fiul drept o vorbむCare il ar細de

egala cinstire cu Dumnezeu; aCe錘a au recunoscut de

Durmezeu pe alung削orul lor, Cati se incredin申u de

aceasta din cele ce p為timeau, in timp ce tu nu-i prime錘

nici egalita健a de cinstire?i n世i m独turise如しrici

Dumnezeirea. Era mai bine dac為te taiai imprejur?i dac為

erai indr為cit’Ca S為spun?i ceva de r含s′ dec合t餌tre

netaiere細o・prejur料in s託natate?i s為traie串Ca un

nelegiuit?i f餌差de credin蜂in Dumnezeu. Dar r託zboirea

cu aceia sau s為se sf合r§eaSCa, dac5 p合n為Ia urma餅vor

reveri in minかSau S為Se am餌e, daca nu vor voi?i vor

r為m会ne mai departe in starea lor de spirit de acum. h ce

ne priveste′ nOi nu ne vom teme de nimic′ fiindca ne

luptZm pentru Treime cu ajutonll Treimii.

88

28.?i aoum trebuie s為ne rezum着m cuv合ntarea a?a.

Am fost飴cu声Ca S為primim binefaceri. Am primit

binefaceri fiindc着am fost faou卓・ Ni s-a incredin担t raiul,

Ca Sa ne des飽捻m. Am primit o porunea, Ca Prin pazirea

ei sa ne facem vrednici de cinste, nu fiindca nu ar fi stiut

Dumnezeu cele ce urmau s為se intample, Ci fiindc為a?eZa

legea liberei noastre voin声. Åm fost in?ela丸fiindc着am

fost invidia寧・ Am cazut, fiindc為nu am ascultat. Am

POStit, fiindc為nu am postit afunci c含nd ne-au r為pus de

lemnul cuno§tin㌍i. C洗i porunca este veche?i deoda聴

Cu nOi, fiind o inv卸雅ur5 pentru suflat?i o infr含nare a

des絡tむii; Care Cu CuViin筒ni s-a r含nduit, Pentru Ca

Ceea Ce am Pierdut, fiindc為nu am pazit, S為dob含ndim

PaZind (101). Am avut nevoie de Dumnezeu care s為§e

intrupeze?i apoi sa moara, Ca S為r独n金nem noi vii; am

mur癌trnpreun為cu el, Ca S為ne cur堆m. Am inviat

inpreun為cu el, fiindc為am murit impreun各cu el. Ne-am

Pream餌it impreun為cu el, fiindc益am inviat impreun急

ぐueI.

29. Mu睦au foさ丸紅血-adev紅, minunile vremii de

atunci! Dumnezeu r狂tignit, SOare intunecat車iar蒔i

aprins, C彊i se cuvine ca?i zidurile s為patimeasc為

impreuna cu Ziditorul, CataPeteaSm為rupta, S含nge?i apa

CurSe din coasta, S合nge Ca din om, aP為ca din ceea ce este

mai pre§uS de om,’pam含nt cu億emur合ndu-§e, Pietre

despic含ndu-Se din pricina pietrei, mOr揮nviind pentru

Credinja i融nvierea cea de apoi?i de ob§厄, Semnele de la

mormant,護恰mpl独ile de du車mormant, Pe Care Cine le

Va rauda dup着vrednicie? Dar nici una nu este ca

mirmnea mantuirii mele (102)! Pu坤e picaturi de s合n撃

recladesc intreaga lume?i se fac pentru to卑Oamenll

Ca Cheagul pen億u lapte, incheg金nd肝se impreun為?i

adun含ndu-Se in una.

89

 

~

 

¥

 

 

1

 

 

-

i

~

 

 

~

-

)

 

i

 

-

¥

.

30. Dar, O, Paste mare?i cur堆tor a toata lumea! O,

Cuvantule al lui Dumnezeu ?i lumin着?i via埴 §i

in申epciune?i putere! Cati ma des蝕t cu toate numirile

tale! O, na?tere din mintea cea mare?i po調re針peCetie!

O, tu Cuvantule de minte cugetat?i omule care te vezi,

Care toate le po呼, 1eg合ndu-Se laolalta cu cuv急ntul puterii

tale! A? Vrea S為ai cuv含ntarea mea de acum, nu Ca pe O

primire, Ci prぬte ca pe cea din urm各組nplinire a prinosului

nostru! A? Vrea S為O ai ca pe o m紬turie de recuno坤n枠

?i ca pe o rugaciune §為nu p犯mim rimic r餌′ afar益de

Cele de trebuin鱒?i s筒nte, Cu Care impreuna am vie中it

g車o, de ai stavili trupului tirania asupra noastra, Cati o

VeZi, O Doamne, C会t e§te ea de mare?i ce greu ne

incovoaie, Sau, O, de ai stavili hotararea ta, daca ne vom

Cur堆de c独e tine! Iar dac為ne vom s飴r?i zilele intr-un

Chip vrednic de fierbintea noastra dorin料?i vom fi

Primiti in corturile cere㌍, POate C為?i acoIo坤vom aduce

jertfe pl洗ute知, pe Sf合ntul tau Jertfelnic, O, Pdrinte?i

Cuv含ntule?i Duhule S給I可y C串ie se cuvine toata m為rirea,

Cinstea?i puterea, in vecii vecilor. Amin.

No書e

1" Este a doua cuvantare a sf. Grigorie cu acest titlu?i

ul債ma di巾e cuv含ntarile sale. A fost rostita in Arianz, la

anu置385.

2. Avacum, Ⅱ, 1.

3. Naum, H, 5.

4. Luca, II, 14.

5. Expresii care se afla aidoma in catavasiile Pastilor.

6. Nu este vorba de botezul catehumenilor in samb狂a

Pa軽量o重.

7. O importan髄considera舶asupra caracterului

Predicii, §ub aspectul ei de jert飴de cuvinte adus机ui

Dumnezeu.

8. Lege de baza a discursului cre?tin.

9. Partea din cap. 3-10′ fiind repetata §i in cuv含ntarea

de la Nasterea Mantuitorului′ urmeaZ拒a nOtele respective

Sa fie v為zute acoIo.

10. Este termenul bisericesc acceptat pentru no如nea

de Pa鍾・ Vec脆Evrei ziceau ′′Phesaeh′′′ 〃phase′′′ ,,Phasha〃,

in grece§te ,, diavasis’’, iar in latineste ,万ansitus〃, 〃treCere′′,

at合t in sens istoric′ C合t?i in sens spiritual.

11.巳v重ei, XⅡ, 11,

12. Uhii au socotit ca no申unea de ,,Pasti′′ ar veni de la

Patimile M合ntuitomlui′ de la grecescul 〃PaZhin′′ a panmi・

Sf. Grigorie vede aici un pr∝eS de eliminare a temenului

ebraiぐ.

13. Co重ose血, Ⅱ, 17.

14. Ie?ire, XXV, 40.

15. Vezi §i Cuv. II. teoIogic為′ CaP・ 2.

16. Importante elemente de a血OPOlogie cre§tina.

17. Vezi?i Cuv. V teoIogica’CaP. 25.

91

18. Ie?ire, XIl, 3…・

19. Isaia, VⅢ, 3.

20. Psalmul LXⅣ, 12.

21. Isaia, LIⅡ, 4.

22. Evrei, Ⅳ, 15.

23. Ioan, I, 5.

24. Iestre, XⅡ, 2

25. le新re XH, 5.

26. Matei, XXV, 33.

27. Iudit, V, 6.

28. Psalmul CXXXVI, 8-9.

29. Iesire′ XII′ 19.

30. Idem.

31. Matei, XVI, 6.

32. Ie§ire, XII, 18.

33. Ie?ire, XII, 9.

34. Luca, XII, 49.

35. Ie如re, XII, 8.

36. Ie如re, XII, 10.

37. Efeseni, IV, 26.

38. Ie?ire, XII, 46.

39.宣oan, X重X, 33.

40. Matei, VII, 6.

41. Ie蔀re, XII, 3.

42. Idem.

43. Facere, XIX, 24.

44.重e§ire, XⅡ, 8・

45. Matei, XI, 30.

46. Ie?ire, XX, 14.

47. Matei, V, 28.

48. Ie如re, XX, 15・

49. Matei, V, 39.

50. Ie?ire, XX, 7.

51. Matei, Ⅴ, 34,

52.重saia, Ⅴ, 8.

92

53. Matei, XIX, 21.

54. le?ire, XⅡ, 11.

55. Ieremia, V,ゼ.

56. CoIoseni, III, 5.

57. Matei, II, 4.

粥.重VReれV 2・

59. Iob, XXXVIII, 3.

60. PsaImul XVII, 33.

61. Psalmul XaI, 1.

62. Psalmul CIII, 2.

63. Efeseni, VI, 14.

64. Ie唾re, III, 5.

65. Luca, X, 3.

66. Isaia LII, 11.

67. Ie唾re, II, 11

68. Luぐa, X, 19.

69. Ie?ire, Xn, 11.

70. Psalmul CXXI, 2.

71. Deuteronom, IV, 20.

72. Ie?ire, XI, 2.

73. Agheu, II, 9.

74. Daniel, IV, 15.

75. Luca, XVI, 9.

76. Facere, XXXl, 19.

77. Iosua, IⅡ, 15.

78. Facere, XXII, 12-13.

79. Numeri, XXI, 8.

80. αea, X重Ⅱ, 14.

81. Ma健i, XV重, 29.

82. Psalmul, D(VIII, 32.

83. Psalmu重, XLIX, 14.

84. Luca, XXIII, 26.

85. Luca, XIH, 40.

86. Ieremia, HII, 1 2.

87. Luca, XX重II, 50.

93

88. Ioa調, X重X, 39.

89. Marcu, XVI, 1.

90. Ioan, XX, 17.

91.重oan, XX, 2.

92. Ioan, XX, 21.

93. Psalmul, XXIⅡ, 7-9.

94. Psalmul., XXIII, 8.

95. Isaia, LXIⅡ, 1.

96.重oa叫X, 11.

97. Osea, IV, 13.

98.工oan, XⅡI, 8.

99. Ioan, XHI, 4.

100. Deut. XXII, 4.

101. Una din rafiunile postului.

1 02. ,,Mimmea M含ntuirii me]e’’, teXt de maxjm組m por-

tanやin dogmatiea Iconomiei・

94

Cuv合ntare la Cincizecime

(1)

1. Despre s為rb靴oarea aceasta vom vorbi in pu声ne

cuvinte′ pentru Ca S為sむb削orim duhovnice§te. Caci

pen億u un oarecare a血l′ alta este praznuirea′ pe Cand

pentru oratorul Cuv合ntului praznuirea este cuv含ntarea

(2)?i dintre cuvantari anume cea mai bine po血vita cu

inprejurarea. De altfel nici un lucru frumos nu desfata

a?a de pracut pe iubitorul de frumuse卑, Cum fl desfata pe

iuhitorul de s犯batoare praz血ul s狂臆torit duhovr血e§te.

Dar s為privim lucrurile a?a・ S犯b測Ore鎌e?i iudeul, dup着

1itera’C為Ci′ urm会nd Legea care este trupeasc為′ el nu a

句uns la legea duhovniceasca; S為rb為tore卵e?i elinul, dar

du車trup?i demohii §i ze正lui, dintre care unii, du車cum

spuse lor in如u sunt clnditori de patimi, iar al単i sunt

Cinst坤pentru patimile lor, din care pricina s餌b靴oarea

富謹書も露語謹話認諾諾

la ceva vrednic de cinstire; S狐batorim?i noi, dar cum ii

place Duhului?i ii place cand vorbim sau facem ceva din

Cele de trebuin蝋in s独batoare.

in aceasta s畿pen血1 nOi s独b削oarea; Sa ne adunam

雷n suflet comoara din cele statomice?i care se pdstreaza,

?i nu din cele care ne scapa?i care se distrug §i care ne

am晦esc pentru un timp sim叫ile, lucruri care, de cele

mai multe ori, murd狐esc?i vatama, Cum Cred eu. C洗i

ajunge trupului r為utatea lui (3). Ce-i trebuie flac為rii

materie mai mu陥, Sau fiarei hrana mai imbel印gat羅

95