Sunteți pe pagina 1din 49

CUPRINS

1. SINTEZA EVALUARII
2. COMPONENTA COM. JUD. IASI SI CLASIFICAREA LOR ANEXA 1
3. BLOCURI DE LOCUINTE CU RISC SEISMIC-IASI ANEXA 2
4. INCADRAREA PE ZONE A STRAZILOR DIN MUN. IASI ANEXA 3.1
5. INCADRAREA PE ZONE A STRAZILOR DIN MUN. PASCANI ANEXA 3.2
6. INCADRAREA PE ZONE A STRAZILOR DIN ORAS HARLAU ANEXA 3.3
7. INCADRAREA PE ZONE A STRAZILOR DIN ORAS TG. FRUMOS ANEXA 3.4
8. INCADRAREA PE ZONE A STRAZILOR DIN ORAS PODU ILOAIEI ANEXA 3.5
9. RELATIA DE CALCUL PENTRU TERENURI ANEXA 4
10. VALORI MINIME PE LOCALITATI SI ZONE ANEXA 5
11. RELATIA DE CALCUL PENTRU CASE SI TERENURI ANEXA 6
12. RELATIA DE CALCUL PENTRU APARTAMENTE ANEXA 7
13. COEFICIENTI DE DEPRECIERE A IMOBILELOR ANEXA 8
14. VALORI UNITARE PENTRU LOCUINTE PE LOCALITATI ANEXA Vb1-Vb19
15 RELATIA DE CALCUL PENTRU SPATII COMERCIALE, ANEXA 9
INDUSTRIALE SI AGRICOLE
16. VALORI UNITARE PENTRU SPATII COMERCIALE, ANEXA 10
INDUSTRIALE SI AGRICOLE
17. ARONDAREA LOCALITATILOR JUD. IASI LA ANEXA 11
CIRCUMSCRIPTII JUDECATORESTI
18.DATA CONSTRUIRII "PIF" A BLOCURILOR DIN MUN. IASI ANEXA 12
SINTEZA EVALUARII

1Prezentarea evaluatorului

Prezentul raport de evaluare a fost elaborat de către S.C. Compania Expertilor


Evaluatori S.R.L. Iaşi, în baza contractului nr. din

Consultantul este autorizat pentru elaborare de studii de fezabilitate şi rapoarte


de evaluare fiind membru asociat al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor din
România(ANEVAR)

2. OBIECTIVELE SI SCOPUL EVALUĂRII

Stabilirea valorii minime de piata a apartamentelor situate în blocuri de locuinţe,


a locuinţelor individuale din mediul urban şi rural, a spatiilor comerciale şi a terenurilor
intravilane şi extravilane din mediul urban şi rural în vederea corelării acestora cu
prevederile legislative actuale.

3. CERTIFICARE

Prin prezenta, în limita cunoştinţelor şi informaţiilor deţinute, certificam faptul câ


afirmaţiile prezentate în acest raport sunt adevărate şi corecte. De asemenea,
analizele, opiniile şi concluziile prezentate sunt limitate numai de ipotezele
considerate şi condiţiile limitative specifice şi constituie analizele, opiniile şi
concluziile noastre personale, fiind nepărtinitoare din punct de vedere profesional.
Analizele, opiniile şi concluziile exprimate au fost realizate în conformitate cu
cerinţele din standardele, recomandările şi metodologia de lucru ANEVAR (Asociaţia
Naţională a Evaluatorilor din România). Evaluatorii au respectat cadrul deontologic al
ANEVAR.

4. IPOTEZE SI CONDITII LIMITATIVE


La baza evaluării stau o serie de ipoteze şi condiţii limitative, iar opinia
evaluatorulor este exprimata în concordanta cu aceste ipoteze şt concluzii, precum şi
cu celelalte aprecieri din acest raport.
Principalele ipoteze şi limite de care s-a ţinut seama în elaborarea prezentului
raport de evaluare sunt următoarele:
Ipoteze:
- se presupune ca dreptul de proprietate este valabil;
- se presupune ca nu exista contaminanţi şi costul activităţii de
decontaminare nu afectează valoarea;
- se presupune ca nu exista condiţii ascunse sau neaparente ale solului
sau structurii care sa influenţeze valoarea;
- se presupune ca proprietatea evaluată se conformează
tuturor reglementarilor şi restricţiilor de zonare şi utilizare;
- se presupune ca toate autorizaţiile, certificatele de funcţionare si alte
documente solicitate de autorităţile legale sau administrative locale sau
republicane sau de către organizaţii sau instituţii private au fost sau pot fi
obţinute sau reînnoite pentru oricare din utilizările pe care se bazează
estimările valorii din cadrul raportului;
- metodele de evaluare aplicate se considera suficiente şi adecvate
pentru tipul valorii estimate si pentru scopul prezentei evaluări;
- rezultatele şi informaţiile care stau la baza evaluării se considera a fi
corecte, chiar dacă redactarea nu a reţinut întotdeauna si integral, detaliile
metodologiei de evaluare care au condus la rezultatele evidenţiate;
- evaluatorul a utilizat in estimarea valorii numai informaţiile pe care Ie-a
avut la dispoziţie, fiind posibila existenţa şi a altor informaţii de care evaluatorul
nu avea cunoştinţa.

Condiţii limitative:

- intrarea în posesia unei copii a acestui raport nu implica dreptul de


publicare a acestuia;
- evaluatorul, prin natura muncii sale, nu este obligat sâ ofere în
continuare consultanta sau să depună mărturie în instanţa relativ la subiectul
evaluării,
- previziunile sau estimările conţinute in raport sunt bazate pe condiţiile
actuale ale pieţei, prin urmare aceste previziuni se pot schimba funcţie de
condiţiile viitoare;
- nici prezentul raport, nici parti ale sale (in special concluzii referitoare la
valori, identitatea evaluatorului), nu trebuie publicate sau mediatizate fara
acordul scris şi prealabil al evaluatorului;
"Valoarea de piaţă reprezintă suma estimată pentru care o proprietate ar
putea fi schimbată la data evaluării, între un cumpărător decis şi un vânzător
hotărât, într-o tranzacţie cu pret determinat obiectiv, după o activitate de
marketing corespunzatoare, în care partile implicate au acţionat în cunoştinţă
de cauză, prudent şi fără constrângere.." (cf. IVS1)

5. DATA EVALUĂRII
Ca dată a evaluării s-a stabilit de comun acord cu beneficiarul lucrării, data de
15.12.2009.

6.EVALUAREA CONSTRUCTIILOR
Lucrarea a avut în vedere stabilirea valorilor unitare (pe mp) actualizate, pentru
locuinţe si terenuri, luând în considerare majoritatea parametrilor care intervin în
evaluările curente.

6.1 Valori unitare


Tinand cont cerinţele beneficiarului lucrării si de destinaţia acestuia raportul
conţine in mod sintetic, toate valorile unitare pe tipuri de construcţii (in concordanta
cu clasificarea acestora data in legislaţia de impozitare) corespunzător
amplasamentului si a zonării acestuia din punct de vedere a nivelului de impozitare.
Valorile unitarea au fost stabilite in baza metodologiilor de calcul in vigoare si
corectate pe baza datelor de publicitate imobiliara, Intr-o ultima analiza, valorile de
baza au fost validate de reprezentanţii beneficiarului pe baza experienţei acestora.

6.2 Parametrii de calcul


Pentru simplificarea si generalizarea calcului au fost adoptaţi următorii
parametri de calcul:
6.2.1 suprafaţa utila a imobilului - rezultata din actul de proprietate
6.2.2 lista blocurilor din mun. Iasi cu risc seismic (conform anexei 2) - pentru
blocurile de locuinţe expertizate.

6.3 Metodologia de calcul


6.3.1 Valoarea de piaţa a spatiilor cu alta destinatie decat locuintele, pe baza căreia
se stabilesc taxa notariala, se determina cu relatia de calcul conf. Anexei 9
- pe baza adresei se identifica zona de amplasament (anexa 3);
- se identifica tipul clădirii (structura de rezistenta, dotarea cu instalaţii);
- se extrage din tabel valoarea unitara (euro/mp) ~ anexa 10 Vu1-Vu3
- din actul de proprietate sau documentaţia cadastrala rezulta suprafaţa utila;
- pe baza relaţiei de calcul se stabileşte valoarea construcţiei fara teren .
OBSERVAŢIE: Pentru stabilirea valorii totale de piaţa a unui imobil
(clădire + teren) se adaugă la valoarea determinata mai sus valoarea terenului
aferent.
6.3.2 Valoarea de piaţa a apartamentelor pe baza căreia se stabileşte taxa notariala
se estimează astfel:
- pe baza adresei se identifica zona de amplasament;
- se identifica tipul clădirii (regimul de inaltime, nivelul la care este situat
apartamentul);
- se extrage din tabel valoarea unitara (euro/mp) - anexa Vb1-Vb19,
- din actul de proprietate sau documentaţia cadastrala rezulta suprafaţa utila;
- se verifica daca imobilul figurează pe lista clădirilor cu risc seismic; in caz afirmativ
se extrage coeficientul de risc seismic (anexa 2);
- in functie de anul PIF (anexa 10) se extrage coeficientul de depreciere globala
(anexa 8 )
- pe baza relaţiei de calcul se stabileşte valoarea apartamentului (anexa 7).

6.3.3. Valoarea de piata a terenurilor este o acţiune deosebit de complexa si are un


caracter specific. Preturile terenurilor construibile in localităţi sunt influenţate de o
serie de factori diferiţi de cei din extravilan cum ar fi: factori globali care determina
valoarea terenului pe ansamblul localităţilor (distanta fata de centru, oferta si cererea
de locuinţe, creşterea demografica, conjunctura economico- financiara, fiscalitatea),
factori ce influenţează
preturile medii de vânzare (densitatea ocupării, coeficientul de ocupare a
solului, exproprieri) precum si de factori specifici ce influenţează preţul unei parcele
vecine (suprafaţa, configuraţie, dimensiuni, expunere, altitudine, frumuseţe, natura
sol, existenta si distanta fata de utilităţi etc.
Estimarea valorii de piata a terenului construibil din intravilanul localităţilor
judeţului laşi s-a făcut in conformitate cu reglementările in vigoare din acest domeniu.
Aceasta a permis o diferenţiere a preţului pe m.p. a terenului construibil după o serie
de criterii economico-sociale si de importanta a localităţii respective.
Valoarea de piata a unei parcele de teren construibil este influientata de
existenta dotărilor cum ar fi posibilitatea de racordare la apa, canal, gaze,
electricitate, precum si cele determinate de natura solului si subsolului, care
amendează valoarea medie de zona (cartier, centru, strada) a terenului respectiv.
Terenurile extravilane s-au evaluat pe categorii de folosinţa, pe baza venitului
net care se poate obţine si in funcţie de importanta localităţii unde sunt arondate.

-valori unitare
Tinand cont de cerinţele beneficiarului lucrării si de destinaţia acestuia, raportul
conţine in mod sintetic, toate valorile unitare pe tipuri de construcţii (in concordanta
cu clasificarea acestora data in legislaţia de impozitare) corespunzător
amplasamentului si a zonării acestuia din punct de vedere a nivelului de impozitare.
Localităţile judeţului laşi au fost clasificate in funcţie de importanta localitatii, a
gradului de atractivitate, a dotărilor, a accesibilităţii etc. in patru categorii: A Plus-Plus,
A Plus, A, B, C si D (anexa 1).

-parametrii de calcul
Pentru simplificarea si generalizarea calcului au fost adoptaţi următorii
parametri de calcul:
- suprafaţa terenului - rezultata din documentaţia cadastrala
- amplasamentul fata de localitate - intravilan sau extravilan
- categoria de folosinţa a terenului - arabii, livezi si vii, păduri
-metodologia de calcul
Valoarea actualizata a terenurilor se stabileste astfel:
- pe baza documentaţiei cadastrale se identifica zona de amplasament,-
categoria de folosinţa si suprafaţa terenului ;
- se extrage din tabel valoarea unitara (euro/mp) – (anexa 5, Vz1- Vz 7);
- pe baza relaţiei de calcul se stabileste valoarea terenului (anexa 4).

7. CONCLUZII
Prezentul raport de evaluare poate constitui o documentaţie de baza in
activitatea membrilor Camerei Notarilor laşi pentru stabilirea valorilor de piata a
bunurilor imobile, in următoarele condiţii:
7.1 valorile din prezentul raport constituie VALORI MINIME ORIENTATIVE de baza
pentru stabilirea taxei notariale.
7.2 prevederile documentaţiei au fost elaborate numai pentru următoarele tipuri de
construcţii: locuinţe individuale, anexe gospodăreşti, blocuri de locuinţe, spatii
comerciale la parter de bloc si constructii industriale si agricole.
7.3 pentru toate celelalte tipuri de construcţii este necesar un raport de evaluare
7.4 datorita fluctuaţiilor pietei, a condiţiilor de dezvoltare economica, a statutului
României de membru UE si a mobilităţii pieţei imobiliare, valabilitatea datelor
prezentului raport este de maxim 6-12 luni.
7.5 pentru informare se prezinta in anexa 12 data punerii in functiune a blocurilor din
mun.Iasi.

laşi, 15.12.2009

Elaborat de:

ing. Neculai Michichiuc-expert evaluator imobiliar ANEVAR

ing. Gabriel Michichiuc- expert evaluator imobiliar ANEVAR


COMPONENTA COMUNELOR JUDETULUI IASI SI CLASIFICAREA
ACESTORA
ANEXA 1

Comune suburbane Sate componente

1. ALEXANDRU I. CUZA 1.ALEXANDRU I CUZA C


2. Kogalniceni C
3. Şcheia C
4. Volintireşti C

2. ANDRIEŞENI 1. ANDRIEŞENI C
2. Buhăeni C
3. Drăgăneşti C
4. Epureni C
5. Fântânele C
6. Glăvăneşti C
7. Spineni C

3. ARONEANU 1. ARONEANU A
2. Dorobanţ AP
3. Rediu Aldei D
4. Şorogari AP

4. BALS 1.BALS B
2.Boureni B
3.Coasta Măgurii C

5. BALTATI 1.BĂLŢAŢI A
2. Cotîrgaci C
3. Filiaşi C
4. Mădârjeşti C
5. Podişul C
6. Sârca A
7. Valea Oilor C

6. BARNOVA 1. BARNOVA AP
2. Cercu C
3. Păun AP
4. Pietraria AP
5. Todirel C
6. Vişan C
7. BELCEŞTI 1.BELCEŞTI B
2. Liteni C
3. Munteni C
4. Satu Nou C
5. Tansa C
6. Ulmi C

8. BIVOLARI 1. BIVOLARI C
2. Buruieneşti C
3. Soloneţ C
4. Tabăra C
5. Traian C

9. BRĂEŞTI 1.BRĂEŞTI C
2. Albeşti C
3. Buda C
4. Cristeşti C

10. BUTEA 1.BUTEA B


2. Miclauseni B

11.CEPLENITA 1.CEPLENIŢA B
2. Buhalniţa C
3. Poiana Mărului C
4. Zlodica C

12. CIOHORANI 1. CIOHORANI C

13. CIORTEŞTI 1. CIORTEŞTI C


2. Coropceni B
3. Deleni C
4. Rotăria C
5. Şerbeşti C
14. CIUREA 1. CIUREA A
2. Curaturi C
3. Dumbrava A
4. Hlincea C
5. Lunca Cetăţuii AP
6. Picioru Lupului B
7. Slobozia C

15. COARNELE CAPREI 1. COARNELE CAPREI C


2. Arama C
3. Petroşica C

16. COMARNA 1.OSO! A


2. Comarna A
3. Curagău C
4. Stânca C

17. COSTESTI 1. COSTESTI C


2. Giurgesti C

18. COSTULENI 1.COSTULENI B


2. Covasna C
3. Cozia B
4. Hiliţa C

19. COTNARI 1. COTNARI A


2. Bahluiul C
3. Cireşenii C
4. Cârjoaia B
5. Fagat C
6. Hodora C
7. Horodiştea C
8. losupeni C
9. Lupăria C
10. Valea Racului C
11. Zbereni C

20. COZMEŞTI 1. COZMEŞTI C


2. Podolenii de Jos C
3. Podelenii de Sus C

21.CRISTEŞTI 1.CRISTEŞTI A
2. Homiţa C

22. CUCUTENI 1. CUCUTENI C


2. Băiceni B
3. Bărbăteşti C
4. Săcăreşti C

23. DAGATA 1. DAGÎŢA C


2. Băluseşti C
3. Boatca C
4. Buzdug C
5. Mănăstirea C
6. Piscu Rusului C
7. Poenile C
8. Tarniţa C
9. Zece Prăjini C

24. DELENI 1.DELENI B


2. Ferecleni C
3. Leahu-Nacu C
4. Maxut B
5. Poiana C
6. Slobozia C

25. DOBROVĂŢ 1. DOBROVĂŢ A

26. DOLHEŞTI 1. DOLHEŞTI C


2. Brădiceşti C
3. Pietriş C

27. DRAGUSENI 1. DRAGUSENI C


2. Frenciugi C

28. DUMEŞTI 1.DUMEŞTI C


2. Banu C
3. Chilişoaia C
4. Hoiseşti C
5. Păuşeşti C

29. ERBICENI 1. ERBICENI C


2. Bârleşti C
3. Spinoasa C
4. Sprânceana C
5. Totoieşti C

30. FANTANELE 1. FANTANELELE C

31. FOCURI 1. FOCURI C

32. GOLĂEŞTI1. 1. GOLĂEŞTI B


2. Bran C
3. Cilibiu C
4. Cotu lui Ivan C
5. Grădinari C
6. Medeleni C
7. Petreşti C
8. Podu Jijiei C
33. GORBAN 1. GORBAN B
2. Gura Bohotin B
3. Podu Hagiului C
4. Scopoşeni B
5. Zberoaia C

34. GRAJDURI 1. GRAJDURI B


2. Cărbunari C
3. Corcodel C
4. Lunca C
5. Pădureni C
6. Poiana cu Cetate C
7. Valea Satului C

35. GROPNITA 1.GROPNIŢA C


2. Bulbucani C
3. Forăşti C
4. Mălăeşti C
5. Săveni B
6. Sângeri C

36. GROZEŞTI 1. GROZEŞTI C


2. Colţu Cornii C
3. Salăgeni C

37. HĂLĂUCEŞTI 1. HĂLĂUCEŞTI B


2. Luncaşi C

38. HARMAN EŞTI 1. Harmanestii Vechi B


2. Harmanestii Noi B
3. Boldeşti C

39. HELEŞTENI 1. HELEŞTENI C


2. Hărmăneasa C
3. Movileni C
4. Oboroceni C

40. HOLBOCA 1. HOLBOCA A


2. Cristeşti A
3. Dancu A
4. Orzeni C
5. Rusenii Noi C
6. Rusenii Vechi C
7. Valea Lunga C

41. HORLEŞTI 1. HORLEŞTI C


2. Bogdăneşti C
3. Scoposeni C

42. IPATELE 1. IPATELE C


2. Alexeşti C
3. Bâcu C
4. Cuza Vodă C

43. LESPEZI 1. LESPEZI B


2. Buda C
3. Bursuc Deal C
4. Bursuc Vale C
5. Dumbrava C
6. Heci C

44. LETCANI 1. LETCANI A


2. Bogonos C
3. Cogeasca C
4. Cucuteni C

45. LUNGANI 1. LUNGANI C


2. Crucea C
3. Goeşti C
4. Zmeu C

46. MADÂRJAC 1.MADÎRJAC C


2. Bojila C
3. Frumuşica C

47. MIRCEŞTI 1. MIRCEŞTI A


2. lugani B

48. MIRONEASA I. MIRONEASA B


2. Schitu Hadâmbului C
3. Ursita C

49. MIROSLAVA 1.MIROSLAVA APP


2. Balciu C
3. Brătuleni C
4. Ciurbeşti B
5. Comeşti D
6. Dancaş C
7. Găureni D
8. Horpaz AP
9. Proselnici D
10. Uricani AP
11. Valea Adâncă AP
12. Valea Ursului C
13. Voroveşti D

50. MIROSLOVEŞTI 1. MIROSLOVEŞTI B


2. Mitesti C
4. Soci C
5.Verşeni C

51.MOGOŞEŞTI 1.MOGOŞEŞTI C
2. Budeşti C
3. Hadâmbu C
4. Mânjeşti C

52. MOGOŞEŞTl-SIRET 1.M0G0ŞEŞTI-SIRET B


2. Muncelu de Sus C
3. Tudor Vladimirescu C

53. MOŞNA 1. MOŞNA B

54.MOŢCA 1. MOŢCA A
2. Boureni C

55.MOVILENI 1.MOVILENI C
2. Iepureni C
3. Larga-Jijia C
4. Potângeni C

56. OTELENI 1. OTELENI C


2. Hândreşti C

57. PLUGARI 1. PLUGARI C


2. Borosoaia C
3. Oneşti C

58. PODU ILOAIEI 1. PODU ILOAIEI A


2. Budăi A
3. Cositeni C
4. Holm C
5. Scobâlţeni C

59. POPEŞTI 1. POPEŞTI C


2. Doroşcani C
3. Hărpăşeşti C
4. Obrijeni C
5. Pădureni C
6. Vama C

60. POPRICANI 1. POPRICANI A


2. Cârlig B
3. Cotu Morii B
4. Cuza Vodă C
5. Moimeşti C
6. Rediu Mitropoliei C
7. Ţipileşti C
8. Vânători A
9. Vulturi A

61. PRISACANI 1. PRISACANI C


2. Măcăreşti C
3. Moreni C

62. PROBOTA 1. PROBOTA B


2. Bălteni C
3. Perieni C

63. RACHITENI 1. RACHITENI B


2. Izvoarele C
3. Ursaresti C

64. RADUCANENI 1.RĂDUCĂNENI A


2. Bohotin B
3. tsaiia B
4. Roşu D

65. REDIU 1. REDIU APP


2. Breazu AP
3. Horlesti D
4. Tautesti D

66. ROMÂNEŞTI 1. ROMÂNEŞTI C


2. Avantu C
3.Ursoaia C

67. ROSCANI 1. ROSCANI B


2. Radeni B

68. RUGINOASA 1. RUGINOASA A


2. Dumbrăviţa C
3. Rediu C
4. Vascani C

69. SCÂNTEIA 1. SCÂNTEIA B


2. Bodeşti C
3. Boroseşti C
4. Ciocârleşti C
5. Lunca Rateş C
6. Rediu C
7. Tufeştii de Sus C

70. ŞCHEIA 1.ŞCHEIA C


2. Căuseşti C
3. Cioca-Boca C
4. Drâguşeni C
5. Frenciugi C
6. Poiana-Şcheii C
7. Satu-Nou C

71. SCHITU DUCA 1. SCHITU DUCA B


2. Blaga C
3. Dumitreştii Galaţii C
4. Pocreaca C
5. Poeni B
6. Poiana B
7. Satu Nou B
8. Slobozia C

72. SCOBINTI 1. SCOBINTI C


2. Bădeni C
3. Feteşti C
4. Sticlăria C
5. Zagavia C

73. SINEŞTI 1. SINEŞTI C


2. Bocniţa C
3. Osoi C
4. Storneşti C

74. ŞIPOTE 1. ŞIPOTE C


2. Chişcăreni C
3. Hălceni C
4. lazu Nou C
5. lazu Vechi C
6. Mitoc C

75. SIRETEL 1. SIRETEL C


2. Berezlogi C
3. Humosu C
4. Satu Nou C
5. Slobozia C

76. STOLNICENI-PRĂJESCU 1. STOLNICENI-PRĂJESCU B


2. Brăteşti C
3. Cozmeşti C
77. STRUNGA 1. STRUNGA A
2. Brătuleşti C
3. Criveşti C
4. Cucova C
5. Fărcăşeni C
6. Fedeieşeni C
7. Gura Văii C
8. Hăbăşeşti C

78. TANSA 1 .TANSA C


2. Suhulet C

79. ION NECULCE 1. Buznea C


2. Dadesti C
3. Ganesti C
4. Ion Neculce B
5. Prigoreni C
6. Razboieni A

80. TĂTĂRUŞI 1. TĂTĂRUŞI C


2. lorcani C
3. Pietrosu C
4. Uda C
5. Vâlcica C

81.TIBANA 1.ŢIBANA C
2. Alexeni C
3. Domniţa C
4. Gârbeşti C
5. Moara Ciornei C
6. Oproaia C
7. Poiana de Sus C
8. Poiana Mănăstirii C
9. Runcu C
l0.Vadu Vejei C

82. ŢIBĂNEŞTI 1. ŢIBĂNEŞTI B


2. Glodenii Gândului C
3. Grieşti C
4. Jigoreni C
5. Razboieni C
6. Recea C
7. Tungujei C
8. Văleni C

83. ŢIGĂNAŞI 1. ŢIGĂNAŞI B


2. Cârniceni C
3. Mihail Kogăiniceanu C
4. Stejarii C
84. TODIREŞTI 1.TODIREŞTI C
2. Băiceni C
3. Boldeşti C
4. Stroeşti C

85. TOMEŞTI 1. TOMEŞTI A


2. Chicerea AP
3. Goruni C
4. Vladiceni C

86. TRIFEŞTI 1. TRIFEŞTI B


2. Hermeziu C
4. Vladomira C
5. Zaboloteni C

87. TUTORA 1.ŢUŢORA B


2. Chipereşti C
3. Oprişeni C

88. UNGHENI 1. UNGHENI B


2. Bosia B
3. Coada Stâncii C
4. Manzatesti C

89. VALEA LUPULUI 1.VALEA LUPULUI APP

90. VALEA SEACĂ 1. VALEA SEACĂ C


2. Conteşti C
3. Topile C

91. VÂNĂTORI 1. VÂNĂTORI B


2. Criveşti C
3. Gura Badiliţei C
4. Hârtoape C
5. Vladiceni C

92. VICTORIA 1. VICTORIA B


2. Frăsuleni C
3. Icuşeni C
4. Luceni C
5. Sculeni B
6. Stânca C
7. Şendreni C

93. VLADENI 1.VLĂDENI A


2. Alexandru cel Bun C
3. Borşa C
4. Broşteni C
5. lacobeni C
6. Vâlcelele C

94. VOINEŞTI 1. VOINEŞTI B


2. Lungani D
3. Schitu Stavnic D
4. Slobozia D
5. Vocoteşti D
BLOCURI DE LOCUINŢE CU RISC SEISMIC – IAŞI ANEXA 2

URGENTA 1 URGENTA 2 URGENTA 3


Cr=0,75 Cr=0,80 Cr=0,90
1. Sos. Naţională 180, bl. A3 1. Bd. T. Vladimirescu 38 1. Tabacului 19-21, bl. J.8-9
2. Sos. Naţională 184, bl. A1 2. Bd. T. Vladimirescu 81 2. Codrescu 7, bl. C4
3. Sos Naţională 182, bl. A2 3. Bd. T. Vladimirescu 83 3. Bd. T. Vladimirescu 93
4. Sos Naţională 186, bl. C1 4. Bd. T. Vladimirescu 87 4. Bd. T. Vladimirescu 95
5. Sos Naţională 188, bl. C2 5. Bd.T. Vladimirescu 91 5. Bd. T. Vladimirescu 97
6. Sos Naţională 190, bl. C3 6. Nicolina 6, I 1 6. Bd.T. Vladimirescu 99
7. Sos Naţională 192. bl. C4 7. Nicolina 8, J 1 7. Republicii 7D, bl. F5
8. Splai Bahlui 20, bl. B15 8. I. Creangă 59A, bl.N2 8. Republicii 7C, bl. F6
90. Splai Bahlui 8, bl. B9 9. I. Creangă 59B, bl. N3 9. Republicii 7G, H, bl. K1
10. Socola 2, bl.F1, tr.5 10. I. Creangă 7, bl. K2 10. Republicii 7E, F, bl. K2
11. Republicii 45, bl. P6 11. Vasile Lupu 92, bl. D7 11. Aleea Decebal 1A, bl. Q2
12. Republicii 47, bl. E1 12. Vasile Lupu 98, bl.D6 12. Al. Rozelor 11, X14A
13. Republicii 49, bl. G1 13. Vasile Lupu 104, bl. D5 13. Al. Nicolina 6, bl.G6
14. Republicii 51, bl. G2 14. Vasile Lupu 110, bl. D4 14. Decebal 6A, bl. Q1-2
15. Republicii 53, bl. E2 15. Vasile Lupu 120, bl. D3 15. Primăverii 7A, bl. C1
16. Republicii 55, bl. E3 16. Vasile Lupu 126, bl. D2 16. Vasile Lupu106B,bl.G5
17. Republicii 57, bl. E4 17. Vasile Lupu 132. bl. D1 17. Aleea Nicolina 6, bl. G6
18. Republicii 59, bl. E5 18. Nicolina 3, bl. A1 18. Păcurari 109
19. Republicii 61, bl. F1 19. Nicolina 5, bl. A2 19. Păcurari 116
20. Al. Rozelor 20, bl.A6 20. Nicolina 7, bl. A3 20. Păcurari 118
21. Sos. Naţională 180, bl. A3 21. Nicolina 11, bl. A5 21. Păcurari 125
22. Republicii 41, bl. P5 22. Nicolina 9, bl. A4 22. Păcurari 127
23. Republicii 43, bl. B6 23. Aleea Rozelor 16, bl. A7 23. Puskin 4, bl.X1
24. Aleea Decebal 2, bl. B7 24. Aleea Rozelor 28, bl. A8 24. Străp. Ştefan cel Mare 1
25. Aleea Decebai 4, bl. B6 25. Aleea Rozelor 26, bl. A9 25. P. Ispirescu 3A, bl. A3
26. Aleea Decebal 6, bl. B5 26. Aleea Rozelor 38, bl. A10 26. Vasile Lupu 114-116, bl. A3
27. Cantemir 5, bl. B4 27. Aleea Rozelor 34, bl. A11 27. Decebal 18, bl, C2
28. Cantemir 9, bl. B3 28. Aleea Rozelor 22, bl. L1 28. Independenţei 22, bl. Y2
29. Ţuţora 7, bl. A1 29. Aleea Rozelor 24, bl. K2 29. C. Negri 43, bl.T1
30. Ţuţora 9, bl.A2 30. Aleea Rozelor 30, bl. L2 30. Sos. Naţională 47, bl. C4
31. Ţuţora 13, bl.A3 31. Aleea Rozelor 32, bl. K3 31. Sos. Naţională 51, bl. C2
32. Splai Bahlui 4, bl.B5 32. Puskin 2, bl.B1 32. Mircea cel Bătrân 15, bl. Q9
33. Splai Bahlui 12, bl. B11 33. Aleea Rozelor 40, bl. L3 33. Musatini 19, bl. R4-II
34. Splai Bahlui 16, bl. B13 34. Aleea Rozelor 42, bl. K4 34. Nicolae Iorga 55B, bl. R2
35. Splai Bahlui 26. bl.A6 35. Sos. Bucium 17B 35. Buridava 4, bl. Q7
36. Primăverii 21, bl. A5 36. Socola 2, bl.F1 36. Buridava 13-17, bl. B1-3
37. Nicolina 15 bl K1 37 Socola 18,bl.H1 37. Bd. T. Vladimirescu 79
38. Splai Bahlui 18, bl. B14 38 Socola 1, bl D1 38. Bd. T. Vladimirescu 85
39. Bd. T. Vladimirescu 34 39. Socola 104 B 39. Bd. T. Vladimirescu 89
40. Splai Bahlui 24, bl. C1 40. D. Cantemir 11, bl. B2 40. Bd. T. Vladimirescu 101
41. Ciurchi 101, bl. F7 41. Păcurari 107 41. Bd. T. Vladimirescu 103
42. Ciurchi 103, bl. F6 42. Pacurari 22, bl.2 42. Bd.T. Vladimirescu 105
43. Ciurchi 105, bl. F5 43. Codrescu 7A, bl. D3 43. Bd.T. Vladimirescu 107
44. Ciurchi 107, bl. F4 44. Codrescu 7C, bl. B2 44. Aleea Rozelor 17, bl. XI3
45. Ciurchi 111, bl. F3 45. Codrescu 9A, bl. D2 45. Republicii 43A, bl. X1
46. Ciurchi 113, bl. F2 46. Codrescu 11 A, bl. D1 46. Socola 29
47. Ciurchi 115, bl.F1 47. Primăverii 9, bl. P4 47. Socola 30
48. Ciurchi 117A, bl. F8 48. Primăverii 15, bl. A4 48. Socola 53
49. Ciurchi 123, bl. E3 49. Piata Unirii 11bl.6 49. Socola 55
50. Ciurchi 125, bl. E2 50. Piata Unirii 2, bl.10 50. Socola 104 A
51. Ciurchi 127, bl. E1 51. Piata Unirii 3, bl.11 51. Socola 104 C
52. Lapusneanu 24 52. Piata Unirii 7, bl.4 52. sos. Bucium 17A
53. Oastei 2, bl.A1 53. Piata Unirii 9, bl.5 53. Stejar 21A, bl.A2
54 V. Lupu 86, bl. K1 54. Puskin 2, bl.B1 54. Bd.T. Vladimirescu 30
55. Vasile Lupu 93, bl. V1 55. Bd. T. Vladimirescu 36
56. Vasile Lupu 89, bl. V2 56. Bd. T. Vladimirescu 42
57. Vasile Lupu 85, bl. V3 57. Bd. T. Vladimirescu 44
58. Vasile Lupu 83, bl. D1 58. Bd. T. Vladimirescu 46
59. Vasile Lupu 122, bl. B6 59. Bd. T. Vladimirescu 48
60. Vasile Lupu 124, bl. B5 60. Bd. Carol 32, bl.B4
61. Vasile Lupu 134, bl. B4 61. Duca Voda 1
62. Vasile Lupu 136, bl. B3 62. Tepes Voda 3, bl.V3
63. V. Alecsandri 4, bl.D 63. Tutora 8, bl.P2
64. V. Alecsandri 8, bl.E 64. Sos Nationala 180A, A16
65. Arcu 25, bloc 'ARCU" 65 Sos Nationala 47, bl C4
66. Ciurchi 107A, bl. B7 66 Sos Nationala 51, bl.C2
67. Ciurchi 109, bl. B2 67 Bd. Carol 32, bl.B4
68. Ciurchi 117, bl. B1
69. Ciurchi 115A, bl. B8
70. Sos. Naţională 198, bl. B
71. Smirdan 1, bl. P3
72. Splai Bahlui 29, bl. B5
73. Republicii 37, bl. N2
74 Republicii 35, bl. N 1
INCADRAREA STRAZILOR DIN MUN. IASI -PE ZONE
ANEXA 3.1
Nr.crt Denumire actuala artera Zona Inceput artera Sfarsit artera Denumire anterioara
1 Alee Baltagului D Alee Mihail Sadoveanu Strada Baltagului
2 Alee Basarabi D Strada Basarabi Piata Voievozilor
3 Alee Basota C Strada Basota
4 Alee Bucium D Sosea Bucium Sosea Bucium
5 Alee Canta C Stradela Canta
6 Alee Castanilor D Strada Gheorghe Vernescu Strada Ion Campineanu
7 Alee Cimitirul Evreesc D Sosea Pacurari Limita Intravilan
8 Alee Columnei D Strada Columnei
9 Alee Copou B Bulevard Carol I Strada Titu Maiorescu
10 Alee Decebal C Bulevard Dimitrie Cantemir Alee Rozelor
11 Alee Domenii D Sosea Bucium Limita Intravilan
12 Alee Dumbrava Rosie B Strada Dumbrava Rosie
13 Alee Fermei D Strada Fermei Strada Fermei
14 Alee Gradinari D Stradela Gradinari Strada Vasile Lupu
15 Alee Grigore Ghica Voda A Strada Dr.N.Vicol Strada G-ral Toma Dimitrescu
16 Alee Mestecenilor D Strada Gheorghe Vernescu Strada Ion Campineanu
17 Alee Mihail Sadoveanu B Bulevard Carol I Limita Extravilan
18 Alee Mircea Cel Batrin D Strada Mircea Cel Batrin Strada Cerna
19 Alee Musatini D Bulevard Alexandru Cel Bun Strada Musatini
20 Alee Nicolina C Bulevard Socola Strada Libertatii
21 Alee Oltea Doamna D Sosea Tudor Neculai Alee Muncitoreasca
22 Alee Pacurari C Sosea Pacurari Alee Cimitirul Evreesc
23 Alee Pandele Zamfirescu D
24 Alee Parcului D Strada Gradinari Strada Vasile Lupu
25 Alee Petre Buzatov D Strada Petre Buzatov Limita PUZ
26 Alee Petru Poni B Strada Petru Poni Strada Toma Cozma
27 Alee Pinilor D Strada Gheorghe Vernescu Strada Alexandru Cernat
28 Alee Plaiesilor D Strada Plaiesilor Strada Basarabi
29 Alee Plopii fara Sot D Strada Plopii fara Sot Strada Iasomiei
30 Alee Podisului D Strada Podisului Strada Valeni
31 Alee Prof. Stefan Procopiu D Strada Drobeta Strada Stramosilor Alee Drobeta
32 Alee Prof.Culianu Petru D Strada Prof.Culianu Petru Strada Crizantemelor
33 Alee Prof.Dr.Doc.Vasile Petrescu C Bulevard Chimiei Strada Cristofor
34 Alee Prof.Dr.Ing.Dimitrie Atanasiu C Bulevard Tudor Vladimirescu Alee Prof.Dr.Ing.Gheorghe
35 Alee Prof.Dr.Ing.Gheorghe Alexa C Bulevard Tudor Vladimirescu AlexaProf.Dr.Doc.Vasile
Alee
36 Alee Prof.I.Simionescu D Strada Prof.I.Simionescu Petrescu
Strada Tabacului Alee Dreptatii
37 Alee Rozelor C Bulevard Socola Alee Decebal
38 Alee Salcamilor D Strada Gheorghe Vernescu Strada Ion Campineanu
39 Alee Spital Pascanu D Strada Spital Pascanu Strada Spital Pascanu
40 Alee Strugurilor D
41 Alee Sucidava D Strada Buridava Bulevard Dacia
42 Alee Teilor D Strada Gheorghe Vernescu Strada Alexandru Cernat
43 Alee Trandafirilor C Strada Dimitrie Ralet Fundac Dimitrie Ralet
44 Alee Tudor Neculai C Sosea Tudor Neculai Sosea Nicolina
45 Alee Uzinei B Strada Sfintul Petru Movila Alee Energiei
46 Alee Valea Adanca D Strada Valea Adanca Alee Tudor Neculai
47 Alee Vasile Alecsandri A Strada Vasile Alecsandri
48 Alee Veronica Micle B Bulevard Carol I
49 Alee Vitejilor D Strada Vitejilor
50 Alee Voinesti D Strada Voinesti Strada Arinis
51 Aleea Elisabeta Rizea D Strada Elisabeta Rizea
52 Aleea Piatra Sfanta D Strada Piatra Sfanta Limita PUZ
53 Bulevard Alexandru Cel Bun D Bulevard Dacia Strada Cerna
54 Bulevard C.A.Rosetti C Strada Cucu Limita Intravilan
55 Bulevard Carol I B Piata Mihai Eminescu Alee Mihail Sadoveanu Bulevard Copou, Cale 23
56 Bulevard Chimiei D Bulevard Tudor Vladimirescu Strada Sfintul Ioan August
57 Bulevard Dacia D Bulevard Alexandru Cel Bun Strada Stramosilor
58 Bulevard Dimitrie Cantemir C Splai Bahlui Mal Sting Bulevard Nicolae Iorga
59 Bulevard Independentei A Piata Mihai Eminescu Strada Sarariei Strada Gheorghe Dimitrov
60 Bulevard Metalurgiei D Bulevard Chimiei Cale Chisinaului
61 Bulevard Nicolae Iorga C Sosea Nationala Bulevard Socola Bulevard Republicii
62 Bulevard Poitiers C Sosea Nicolina Sosea Bucium Bulevard Ilie Pintilie
63 Bulevard Primaverii C Bulevard Socola Bulevard
64 Bulevard Prof.Dr.Doc.D.Mangeron C Strada Palat Prof.Dr.Doc.D.Mangeron
Bulevard Tudor Vladimirescu Splai Bahlui Mal Stang
65 Bulevard Socola C Piata Podu Ros Sosea Bucium
66 Bulevard Stefan Cel Mare si Sfint A Piata Unirii Strada Palat
67 Bulevard Tudor Vladimirescu C Cale Chisinaului Strada Cucu
68 Bulevard Tutora C Piata Podu Ros Bulevard Primaverii
69 Cale Chisinaului C Bulevard Tutora Sosea Tomesti Strada Tutora
70 Cale Galata D Strada Hatman Sendrea Sosea Galata
71 Esplanada Oancea C Strada Vasile Lupu Strada Oancea Strada Traian Vuia
72 Fundac 40 Sfinti B Strada G-ral Berthelot
73 Fundac Armeana A Strada Armeana
74 Fundac Aurora B Strada Aurora Strada Sipotel
75 Fundac Bacinschi C Strada Bacinschi
76 Fundac Balusescu C Strada Balusescu
77 Fundac Boiangiu D Strada Boiangiu
78 Fundac Bucium D Sosea Bucium
79 Fundac Bucovinei D Strada Bucovinei
80 Fundac Calarasi C Strada Calarasi
81 Fundac Canta D
82 Fundac Caramidari D Strada Caramidari Strada Cicoarei
83 Fundac Cicoarei D Strada Cicoarei
84 Fundac Ciurchi C
85 Fundac Cocoarei D Strada Ticaul de jos
86 Fundac Dancinescu C Stradela Galateanu Strada Dancinescu
87 Fundac Dealu Bucium D Strada Petre Jitaru
88 Fundac Delfini C Strada Delfini
89 Fundac Dimitrie Anghel D Strada Dimitrie Anghel
90 Fundac Dimitrie Ralet B Strada Dimitrie Ralet Alee Trandafirilor
91 Fundac Dochia C Strada Dochia
92 Fundac Doi Peri D Strada Bariera Veche
93 Fundac Dr.Codrescu B Strada Gheorghe Asachi
94 Fundac Dragos Voda D Strada Dragos Voda
95 Fundac Elena Doamna B Stradela Elena Doamna
96 Fundac Emil Racovita D Strada Emil Racovita Fundac Mutu
97 Fundac Eternitate C Strada Eternitate
98 Fundac Ferentz D Strada Arh.Ioan Berindei
99 Fundac Florentz C Strada Cerchez Mihail Strada Italiana
100 Fundac Gavril Muzicescu B Strada Gavril Muzicescu
101 Fundac Gindu C Strada Sfintul Petru Movila
102 Fundac Grabovenschi D Strada Egalitatii
103 Fundac Lascar Catargi B Strada Lascar Catargi Fundac Karl Marx
104 Fundac Mielului C Strada Dezrobirii
105 Fundac Mihail Kogalniceanu B Strada Mihail Kogalniceanu
106 Fundac Mihail Sadoveanu D Alee Mihail Sadoveanu
107 Fundac Mircea D Strada Moara de Vant
108 Fundac Mitocul Maicilor A Bulevard Independentei
109 Fundac Moara de Vant D Strada Moara de Vant
110 Fundac Nicolae Balcescu C Strada Nicolae Balcescu
111 Fundac Oancea D Strada Oancea
112 Fundac Olari D Strada Sipotel Strada Agricultori
113 Fundac Otelariei D Sosea Nicolina
114 Fundac Pacuret D Strada Movila Pacuret
115 Fundac Paun D Strada Paun
116 Fundac Perjoaia D Alee Tudor Neculai
117 Fundac Petre Ispirescu C Strada Petre Ispirescu Strada Eternitate
118 Fundac Pietrariei D Sosea Bucium Limita Extravilan
119 Fundac Plopii fara Sot D Stradela Plopii fara Sot
120 Fundac Pralea B Strada Sfintul Andrei
121 Fundac Salciilor D Strada Petre Tutea
122 Fundac Sarariei C Strada Sarariei
123 Fundac Sfintul Teodor B Strada Sfintul Teodor
124 Fundac Sfintul Vasile D Strada Sfintul Vasile
125 Fundac Sipotel B Strada Toma Cozma
126 Fundac Socola D Sosea Bucium Fundac Bucium
127 Fundac Strugurilor D
128 Fundac Talpalari C Strada Gindu
129 Fundac Tanasescu B Strada Tanasescu
130 Fundac Theodor Pallady B Strada Theodor Pallady
131 Fundac Tinjala C Strada Walter Maracineanu
132 Fundac Trei Ierarhi B Strada Trei Ierarhi
133 Fundac Ursulea D Strada Ursulea
134 Fundac Vantu D Strada Vantu
135 Fundac Viticultorilor D Strada Viticultorilor
136 Fundac Walter Maracineanu D Strada Walter Maracineanu
137 Fundac Zaverei D Strada Ticaul de jos
138 Fundac Zlataust B Strada Elena Doamna Strada Barnovschi
139 Intrare C.A. Rosetti D Sosea Albinet Limita Intravilan
140 Pasaj Banu D Strada Gheorghe Vernescu Fundac Gheorghe Dimitrov
141 Pasaj Cuza Voda A Strada Cuza Voda Strada Teodor Burada
142 Pasaj Gavril Muzicescu B Bulevard Independentei Strada Alexandru Lapusneanu Pasaj Maxim Gorki
143 Piata 14 Decembrie 1989 A Strada Cuza Voda Strada 14 Decembrie 1989 Piata Stefan Cel Mare
144 Piata Academiei B
145 Piata Garii B
146 Piata Halei A
147 Piata Mihai Eminescu A Bulevard Independentei Bulevard Carol I Piata Tineretului
148 Piata Natiunii A
149 Piata Palat B
150 Piata Podu Ros C
151 Piata Unirii A Strada Cuza Voda Bulevard Independentei
152 Piata Universitatii B
153 Piata Voievozilor D Bulevard Alexandru Cel Bun
154 Sosea Albinet D Bulevard C.A.Rosetti Limita Intravilan
155 Sosea Arcu B Strada Garii Strada Pictor Octav Bancila
156 Sosea Birnova D Sosea Bucium Limita Intravilan
157 Sosea Bucium D Limita Intravilan
158 Sosea Cirlig D Bulevard C.A.Rosetti Sosea Stefan Cel Mare si Sfint
159 Sosea Doi Peri D Sosea Manta Rosie Limita Extravilan
160 Sosea Galata D Strada Cicoarei Sosea Iasi - Voinesti
161 Sosea Iasi - Ciurea D Bulevard Poitiers Limita Extravilan
162 Sosea Iasi - Ungheni D Strada Aurel Vlaicu
163 Sosea Iasi - Voinesti D Sosea Tudor Neculai Drum Judetean 248A
164 Sosea Manta Rosie D Strada Cronicar Mustea Limita Intravilan
165 Sosea Moara de Foc C Strada Canta Strada Pictor Octav Bancila
166 Sosea Munteni D Sosea Pacurari Strada Toma Cozma
167 Sosea Nationala C+D Piata Podu Ros Strada Tabacului
168 Sosea Nicolina C Bulevard Nicolae Iorga Drum Judetean
169 Sosea Pacurari C Strada Pacurari Limita Intravilan
170 Sosea Rediu D Sosea Pacurari Limita Intravilan
171 Sosea Rediu Varianta D Sosea Pacurari Sosea Rediu
172 Sosea Sarariei C Strada Sarariei Sosea Stefan Cel Mare si Sfint
173 Sosea Stefan Cel Mare si Sfint D Bulevard Carol I Limita Intravilan
174 Sosea Tomesti D Cale Chisinaului Limita Intravilan
175 Sosea Tudor Neculai D Sosea Nicolina Sosea Iasi - Voinesti
176 Splai Bahlui Mal Drept C Piata Podu Ros Sosea Nationala
177 Splai Bahlui Mal Sting C Strada Palat Sosea Nationala
178 Strada 14 Decembrie 1989 A Piata 14 Decembrie 1989 Bulevard Stefan Cel Mare si Strada Stefan Cel Mare
179 Strada A.V.Urechia D Cale Galata Sfint Salciilor
Strada
180 Strada Abrahamfi B Strada Toma Cozma Strada Lt.Ionescu
181 Strada Adamachi B Strada Barboi Strada Elena Doamna
182 Strada Adunati C Strada Moldovei Strada Malu
183 Strada Aeroportului D Strada Holboca Limita Intravilan
184 Strada Agatha Birsescu B Strada Ion.C.Bratianu Strada Costache Negri Strada 9 Mai 1877
185 Strada Agricultori C Strada Cazarmilor Fundac Olari
186 Strada Al.O.Teodoreanu D Strada Bucium Strada Vladiceni Strada Proletari
187 Strada Alba C Strada Elena Doamna Strada Mr.Popescu Eremia
188 Strada Alba Iulia D Strada Olteniei Limita Intravilan
189 Strada Albinet D Strada Sarariei Strada Savescu
190 Strada Alecu Donici D Sosea Iasi - Voinesti Strada Voinesti
191 Strada Alecu Russo B Bulevard Carol I Strada Petre Andrei
192 Strada Alexandru Cernat D Strada Eugen Statescu Alee Pinilor
193 Strada Alexandru Lapusneanu A Piata Unirii Piata Mihai Eminescu
194 Strada Alexandru Slatineanu D Strada Constantin Thiron Strada George Bogdan
195 Strada Alexandru Vlahuta B Bulevard Carol I Strada Dumbrava Rosie
196 Strada Alexandru Voda Ipsilante B Splai Bahlui Mal Sting Strada Sfintul Andrei
197 Strada Alexandru Xenopol B Bulevard Independentei Strada Vasile Conta
198 Strada Alistar C Strada Brandusa Strada Vantu
199 Strada Alunis D Sosea Galata Strada Fagetului
200 Strada Amurgului D Bulevard Dacia Strada Tabacului
201 Strada Anastasie Fatu C Strada Pacurari Strada Ripa Galbena
202 Strada Anastasie Panu C Bulevard Stefan Cel Mare si Strada Elena Doamna
203 Strada Anton Crihan Sfint Crisului
D Strada Strada Crihan Anton Varianta Strada Dimbovita
204 Strada Apelor D Strada Eternitate Strada Misai
205 Strada Arapului C Bulevard Socola Strada Bularga
206 Strada Arcu B Piata Unirii Strada Garii
207 Strada Arges D Sosea Nationala Sosea Nationala
208 Strada Arh.G.M.Cantacuzino C Strada Horia Strada Closca Strada Crisan
209 Strada Arh.Ioan Berindei D Sosea Nicolina Sosea Galata Strada Muncii
210 Strada Arinis D Sosea Iasi - Voinesti Strada Voinesti
211 Strada Armeana A Strada Cuza Voda Strada Costache Negri
212 Strada Armoniei C Strada Simion Barnutiu Strada Ticaul de jos
213 Strada Atelierului C Cale Chisinaului Strada Bucium
214 Strada Ateneului C Strada Ion Creanga Strada Rojnita
215 Strada Aterizaj D Strada Aurel Vlaicu Strada Aviatiei
216 Strada Aurel Vlaicu D Strada Ion Creanga Sosea Iasi - Ungheni
217 Strada Aurora B Bulevard Carol I Fundac Aurora
218 Strada Aviatiei D Strada Aurel Vlaicu Strada Holboca
219 Strada Avionului D Strada Aviatiei Strada Lt.Popovici
220 Strada Azilului D Sosea Iasi - Voinesti Strada Galbeni
221 Strada B.P.Hasdeu B Strada Lascar Catargi Strada Sarariei Strada 1907
222 Strada Bacinschi B Sosea Arcu Strada Strapungerea Silvestru
223 Strada Baltagului D Limita Intravilan Limita Intravilan
224 Strada Baltii B Strada Teodor Rascanu Strada Podu de Piatra
225 Strada Balusescu C Strada Nicorita Strada Vinatori
226 Strada Banat D Strada Olteniei Strada Transilvaniei
227 Strada Barboi A Strada Elena Doamna Strada Costache Negri
228 Strada Barbu Lautaru B Strada Smirdan Strada Heliade
229 Strada Barbu St.Delavrancea C Strada Caraiman Strada Simion Barnutiu
230 Strada Bariera Veche D Strada Mitropolit Varlaam Bulevard Socola
231 Strada Barnovschi A Strada Sfintul Lazar Strada Elena Doamna
232 Strada Bas Ciaus C Strada Tatarasi Strada Nicorita
233 Strada Basarabi D Bulevard Alexandru Cel Bun Strada Sarmisegetuza
234 Strada Beldiceanu D Strada Eternitate Strada Spital Pascanu
235 Strada Belvedere B Strada Toma Cozma Strada Sipotel
236 Strada Bistrita D Sosea Nationala Bulevard Alexandru Cel Bun
237 Strada Bogdan Voda D Strada Caraiman Strada Ticaul de jos
238 Strada Boiangiu D Bulevard Socola Cale Ferata
239 Strada Bradetului D Strada Fagetului Strada Frunzei
240 Strada Bradului D Strada Salciilor Sosea Nicolina
241 Strada Brandusa D Strada Spital Pascanu Bulevard C.A.Rosetti
242 Strada Brates D Strada Canta Strada Luca Arbore
243 Strada Bratului C Strada Rufeni
244 Strada Bravilor C Trecatoare Nucului Strada Dezrobirii
245 Strada Broscariei D Strada Mitropolit Varlaam Bulevard Nicolae Iorga
246 Strada Brudea D Bulevard C.A.Rosetti Strada Martha
247 Strada Bucium D Bulevard Socola Cale Chisinaului
248 Strada Bucovinei D Strada Transilvaniei Limita Intravilan
249 Strada Bucur C Strada Frederich Strada Cazarmilor
250 Strada Bularga D Bulevard Socola Strada Al.O.Teodoreanu
251 Strada Buna Vestire B Strada Lascar Catargi Strada Mihail Kogalniceanu
252 Strada Buridava D Bulevard Dacia Strada Tabacului
253 Strada Busuioc D Strada Cazarmilor Strada Semanatorului
254 Strada Butnari D Strada Bucium Strada Vladiceni
255 Strada Buznea B Strada Iancu Bacalu Strada Gheorghe Ghibanescu
256 Strada Calafat D Strada Olteniei Limita Intravilan
257 Strada Calarasi C Strada Eternitate Strada Tatarasi
258 Strada Calistrat Hogas D Strada Ioan Nadejde Limita PUZ
259 Strada Calugareni D Strada Transilvaniei Limita Intravilan
260 Strada Camile Flammarion D Alee Mihail Sadoveanu
261 Strada Campului C Strada Zimbrului Strada Melodiei
262 Strada Canta C Sosea Moara de Foc Sosea Pacurari
263 Strada Caprelor D Stradela Copou Stradela Caprelor
264 Strada Capsunelor D Strada Micsunelelor Strada Vantu
265 Strada Caraiman C Strada Simion Barnutiu Limita Intravilan
266 Strada Caramidari D Sosea Galata Stradela Caramidari
267 Strada Carpati C Strada Libertatii Strada Frumoasa
268 Strada Casin D Strada Olteniei Limita Intravilan
269 Strada Cazaban D Strada Pictor Octav Bancila Strada Tabacului
270 Strada Cazangiilor D Sosea Manta Rosie Strada Manta Rosie
271 Strada Cazarmilor C Sosea Pacurari Strada Fagului
272 Strada Ceahlau D Strada Aeroportului Strada Nisipari
273 Strada Cerchez Mihail C Strada Sarariei Strada Dochia
274 Strada Cerna D Bulevard Alexandru Cel Bun Strada Anton Crihan
275 Strada Cetatuia D Bulevard Poitiers Strada Neptun
276 Strada Cicoarei D Cale Galata Limita Intravilan
277 Strada Ciornei C Strada Oancea Strada Hanciuc
278 Strada Ciprian Porumbescu D Sosea Bucium
279 Strada Ciresica D Strada Gheorghe Doja Strada Petre Tutea
280 Strada Ciric D Strada Eternitate Strada Fantanilor
281 Strada Cismeaua Butuc B Strada Florilor Stradela Florilor
282 Strada Cismeaua Pacurari B Strada Pacurari Sosea Arcu
283 Strada Ciurchi C Bulevard Tudor Vladimirescu Strada Vasile Lupu
284 Strada Clopotari D Strada Frumoasa Strada Libertatii
285 Strada Closca A Strada Sfintul Petru Movila Strada Crisan
286 Strada Codrului D Strada Viorelelor Strada Podisului
287 Strada Col.Langa B Bulevard Stefan Cel Mare si Strada Sfintul Andrei Strada Max Wexler
Sfint
288 Strada Columnei D Bulevard Dacia Strada Tabacului
289 Strada Cometa B Strada Adunati Strada Moldovei
290 Strada Conductelor C Bulevard Tudor Vladimirescu Strada Cucu
291 Strada Constantin Erbiceanu D Strada Ioan Gotcu Strada Boiangiu
292 Strada Constantin Pop D Strada I.C.Constantineanu Strada Dealu Bucium
293 Strada Constantin Ramadan D Stradela Moara de Vant Strada Moara de Vant Strada 1821
294 Strada Constantin Stere C Strada Sarariei Strada George Enescu Strada Dr.Stefan Stinca
295 Strada Constantin Thiron D Strada Fermei Strada Nicolae Negura
296 Strada Copou B Sosea Stefan Cel Mare si Strada Dr.Paulescu
297 Strada Cornelia Emilian D Sfint
Sosea Bucium Strada Mihail Cornea
298 Strada Cosasului D
299 Strada Costache Negri B Strada Elena Doamna Bulevard Stefan Cel Mare si
300 Strada Cpt. Protopopescu D Strada Aeroportului Sfint Motilor
Strada
301 Strada Cpt.Tomida B Alee Grigore Ghica Voda Strada Petre Andrei
302 Strada Crihan Anton Varianta D Strada Cerna Cale Galata
303 Strada Cristofor C Bulevard Tudor Vladimirescu Strada Ciurchi
304 Strada Crisului D Strada Hatman Sendrea Cale Galata
305 Strada Crivat D Strada Simion Barnutiu Strada Simion Barnutiu
306 Strada Crizantemelor D Stradela Pacuret Strada Prof.Culianu Petru
307 Strada Cronicar Ion Neculce C Bulevard Dimitrie Cantemir Strada Romana
308 Strada Cronicar Mustea D Bulevard Socola Strada Mitropolit Varlaam
309 Strada Cucu B Bulevard Tudor Vladimirescu Strada Elena Doamna
310 Strada Cupidon C Fundac Dancinescu Strada Calarasi
311 Strada Curelari C Strada Hotin Strada Roscani
312 Strada Cuza Voda A Piata Unirii Strada Elena Doamna
313 Strada Dacia C Bulevard Dimitrie Cantemir Strada Romana
314 Strada Dancinescu C Strada Cupidon Strada Prof.Ion Paul
315 Strada Dancu D Strada Cuza Voda Strada Sfintul Sava
316 Strada De Nord D Strada Spital Pascanu Strada Dragos Voda
317 Strada Dealu Bucium D Strada Plopii fara Sot Limita Intravilan
318 Strada Dealu Zorilor D Strada Viticultorilor
319 Strada Decebal C Bulevard Dimitrie Cantemir Sosea Nationala
320 Strada Delfini C Strada Vasile Lupu Strada Ciurchi
321 Strada Deliu C Strada Stejar Strada Eternitate
322 Strada Dezrobirii D Strada Ripei Strada Bravilor
323 Strada Diminetii D Strada Cetatuia Strada Graniceri Strada Prof.Emil Alexandrescu
324 Strada Dimitrie Anghel D Sosea Bucium Strada Mihail Cornea
325 Strada Dimitrie Ralet B Strada Lascar Catargi Strada Sarariei
326 Strada Dochia C Strada Savescu Strada Ripei
327 Strada Doftoreanu D
328 Strada Donos C Strada Ion Creanga Strada Stejar
329 Strada Dorobanti D Strada Calarasi Strada Eternitate
330 Strada Dorojinca C Strada Vasile Lupu Trecatoare Pricop
331 Strada Dr.Aroneanu D Strada Simion Barnutiu Trecatoare Corbului
332 Strada Dr.Codrescu B Strada Prof.Mihai Strada Gheorghe Asachi
333 Strada Dr.Iosef Sabo D Costachescu
Sosea Galata Sosea Galata Strada Dealu Galata
334 Strada Dr.N.Leon C Strada Petre Andrei Strada Grigore Ghica Voda
335 Strada Dr.N.Vicol C Strada Fagului Bulevard Carol I
336 Strada Dr.Paulescu C Strada Copou Stradela Copou Alee Textila Rosie
337 Strada Dr.Savini C Strada Vasile Lupu Strada Stejar
338 Strada Dr.Victor Babes C Strada Th.Vascauteanu Strada Titu Maiorescu
339 Strada Dragos Voda D Strada Spancioc Strada De Nord
340 Strada Drobeta D Strada Sarmisegetuza Alee Prof. Stefan Procopiu
341 Strada Duca Voda D Bulevard Socola Strada Mitropolit Varlaam
342 Strada Dudescu C Strada Ateneului Strada Pictorului
343 Strada Dumbrava Rosie B Strada George Cosbuc Alee Dumbrava Rosie
344 Strada Egalitatii D Strada Petre Tutea Strada Bradului
345 Strada Elena Doamna B Strada Cuza Voda Strada Smirdan
346 Strada Elisabeta Rizea D Strada Iancu Flondor
347 Strada Emil Racovita D Strada Eternitate Strada Spancioc Strada Mutu
348 Strada Endoxiu Hurmuzachi D Strada Ion Nistor Strada Viticultorilor
349 Strada Eternitate C Bulevard Tudor Vladimirescu Strada Ciric
350 Strada Eugen Statescu D Strada Gheorghe Vernescu Strada Alexandru Cernat
351 Strada Fagetului D Sosea Galata Strada Arh.Ioan Berindei
352 Strada Fagului C Strada Penes Curcanul Strada Frederich
353 Strada Fantanilor D Strada Ion Creanga Strada Ciric
354 Strada Fericirii C Strada Malu
355 Strada Fermei D Strada Visan Limita Intravilan
356 Strada Fierbinte C Strada Otilia Cazimir Strada Smirdan
357 Strada Florea D Strada Spital Pascanu Strada Soficu
358 Strada Florilor B Strada Anastasie Fatu Strada Cismeaua Pacurari
359 Strada Fluturilor D Sosea Galata Strada Arh.Ioan Berindei
360 Strada Fortus D Sosea Nicolina Sosea Nicolina
361 Strada Fragilor D Strada Galbeni Strada Roadelor
362 Strada Fratilor C Strada Frederich Strada Cazarmilor
363 Strada Frederich C Sosea Munteni Strada George Cosbuc
364 Strada Frinta D Strada Spancioc Strada Stroici
365 Strada Frumoasa D Sosea Nicolina Strada Libertatii
366 Strada Frunzei D Strada Arh.Ioan Berindei Strada Bradetului
367 Strada Fulger C Strada Tatarasi Strada Petre Ispirescu
368 Strada Functionarilor B Strada Morilor Strada Alexandru Voda Ipsilante
369 Strada Furnica D Stradela Libelula Stradela Carabus
370 Strada Galateanu C Strada Padurii Strada Calarasi
371 Strada Galbeni D Strada Roadelor Strada Dr.Iosef Sabo
372 Strada Garabet Ibraileanu C Bulevard Carol I Strada Pacurari Strada Flamura Rosie
373 Strada Garii B Strada Ripa Galbena Strada Silvestru Bulevard 30 Decembrie
374 Strada Gavril Muzicescu B Piata Mihai Eminescu Strada Arcu
375 Strada George Bogdan D Strada Fermei Strada Nicolae Negura
376 Strada George Cosbuc C Alee Grigore Ghica Voda Gradina Botanica
377 Strada George Enescu B Bulevard Independentei Strada Cuza Voda
378 Strada George Topirceanu B Strada Dumbrava Rosie Alee Grigore Ghica Voda
379 Strada Gheorghe Asachi B Bulevard Carol I Strada Lascar Catargi
380 Strada Gheorghe Chiritescu D Strada Ioan Nadejde Limita PUZ
381 Strada Gheorghe Doja D Strada Minervei Strada Orientului
382 Strada Gheorghe Ghibanescu B Splai Bahlui Mal Sting Strada Palat Strada Leon Gheller
383 Strada Gheorghe Lascar B Strada Ripa Galbena Piata Mihai Eminescu
384 Strada Gheorghe Saulescu C Strada Horia Strada Silvestru
385 Strada Gheorghe Tudoranu D Strada Petru P. Condrea
386 Strada Gheorghe Vernescu D Strada Eugen Statescu Alee Mestecenilor
387 Strada Gheorghiu Miluta D Strada Calarasi Strada Fulger Strada Trompetei
388 Strada Ghetari D
389 Strada Ghioceilor D Strada Constantin Ramadan Stradela Tudor Vladimirescu
390 Strada Gindu B Strada Arcu Strada Sfintul Petru Movila
391 Strada Gloriei D Sosea Nicolina Strada Prof.Ion Inculet
392 Strada Golia A Strada Costache Negri Strada Cuza Voda
393 Strada Gospodari B Strada Functionarilor Strada Alexandru Voda Ipsilante
394 Strada Grabovenschi D Strada Nicolina Strada Gheorghe Doja
395 Strada Gradinari D Bulevard Chimiei Strada Vasile Lupu
396 Strada G-ral Berthelot B Stradela Mizil Strada Lascar Catargi
397 Strada G-ral Toma Dimitrescu C Bulevard Carol I Strada Dumbrava Rosie
398 Strada Graniceri D Sosea Manta Rosie Strada Neptun
399 Strada Greierul D Stradela Libelula Stradela Carabus
400 Strada Grigore Ghica Voda C Bulevard Carol I Strada Cpt.Tomida
401 Strada Grigore Ureche A Strada Sfintul Lazar Strada 6 Martie
402 Strada Halei B
403 Strada Han Tatar C Strada Vasile Lupu Strada Ciurchi
404 Strada Hanciuc C Strada Ciornei Strada Han Tatar
405 Strada Harhas C Strada Mizil Strada Bas Ciaus
406 Strada Hatasul Oilor D
407 Strada Hatman Sendrea D Cale Galata Strada A.V.Urechia
408 Strada Heliade C Strada Barbu Lautaru Strada Moldovei
409 Strada Hlincea D Sosea Nicolina Sosea Nicolina
410 Strada Holboca D Strada Aurel Vlaicu Strada Obreja Anastasie
411 Strada Horia A Bulevard Stefan Cel Mare si Strada Gindu
412 Strada Hotin C Sfint
Strada Sarariei Strada Albinet
413 Strada I.C.Constantineanu D Strada Petre Jitaru Strada Constantin Pop
414 Strada I.I.Mironescu D Bulevard C.A.Rosetti Strada Brandusa Strada 1 Mai
415 Strada I.P.Pavlov B Strada Sfintul Petru Movila Strada Teodor Rascanu
416 Strada Iancu Bacalu B Splai Bahlui Mal Sting Strada Sfintul Andrei
417 Strada Iancu Flondor D Alee Cimitirul Evreesc Strada Ion Nistor
418 Strada Iarmaroc D Strada Mitropolit Varlaam Strada Mitr.Veniamin Costache
419 Strada Iasomiei D Fundac Dealu Bucium Fundac Dealu Bucium
420 Strada Icoanei C Strada Moldovei Strada Adunati
421 Strada Iepurilor D Sosea Stefan Cel Mare si
422 Strada Iernii C Sfint Smirdan
Strada Strada Barbu Lautaru
423 Strada Ignat C Strada Vasile Lupu Strada Ion Creanga
424 Strada Imasului C Bulevard Primaverii Strada Tutora
425 Strada Inundata D
426 Strada Ioan Gotcu D Sosea Bucium Limita Intravilan
427 Strada Ioan Ianov D Strada Prof.Culianu Petru Strada Crizantemelor
428 Strada Ioan Nadejde D Strada Calistrat Hogas Strada Mihai Carp
429 Strada Ioanid Romanescu D Strada Voinesti Strada Alecu Donici
430 Strada Ion Campineanu D Sosea Bucium Strada Eugen Statescu
431 Strada Ion Creanga C Strada Tatarasi Strada Aurel Vlaicu
432 Strada Ion Luca Caragiale B Alee Grigore Ghica Voda Strada Dumbrava Rosie
433 Strada Ion Nistor D Strada Iancu Flondor Strada Endoxiu Hurmuzachi
434 Strada Ion Roata C Strada Cazarmilor Strada Frederich
435 Strada Ion.C.Bratianu B Bulevard Stefan Cel Mare si Bulevard Independentei Strada C-tin Dobrogeanu
436 Strada Ionel Teodoreanu B Sfint Grigore Ghica Voda
Alee Strada Dumbrava Rosie GhereaTheodor Neculuta
Strada
437 Strada Iosif Cihac B Strada Universitatii Strada Sfintul Teodor
438 Strada Islaz D Strada Bucium Strada Zidari
439 Strada Italiana C Strada Savescu Strada Cerchez Mihail
440 Strada Izbandei C Strada Simion Barnutiu Strada Soarelui
441 Strada Izvor D Strada Lacului Strada Libertatii
442 Strada Jelea D Strada Eternitate Strada Spancioc
443 Strada Jijia D Bulevard Alexandru Cel Bun Strada Arges
444 Strada Lacului D Strada Libertatii Strada Frumoasa
445 Strada Lascar Catargi B Strada Vasile Conta Strada Sarariei Strada Karl Marx
446 Strada Libertatii D Sosea Nicolina Strada Razoarelor
447 Strada Livezi D Strada Verde Strada Carutas
448 Strada Lotrului D Strada Crisului Strada Cerna
449 Strada Lt.Av.Gh.Caranda D Strada Vulturilor Strada Obreja Anastasie
450 Strada Lt.Av.Gh.Negel D Strada Holboca Strada Aterizaj
451 Strada Lt.Ionescu C Strada Toma Cozma
452 Strada Lt.Popovici D Strada Sapte Oameni Strada Aviatiei
453 Strada Lt.Stoicescu C Strada Petre Andrei Strada Grigore Ghica Voda
454 Strada Luca Arbore D Strada Serg.Ion Grigore Strada Canta
455 Strada Luminii B Strada Perju Strada Sfintul Petru Movila
456 Strada Lupitei D Strada Serg.Ion Grigore Strada Tabacului
457 Strada Luterana D Strada Lupitei Strada Macedoniei
458 Strada Macazului B Strada Penes Curcanul Strada Penes Curcanul
459 Strada Macedoniei D Strada Luterana Strada Lupitei
460 Strada Macelari D
461 Strada Maestru Ion Baciu B Strada Agatha Birsescu Strada Bancii
462 Strada Magurei D Strada Clopotari Strada Libertatii
463 Strada Mahu C Strada Ciurchi
464 Strada Malu C Strada Smirdan
465 Strada Manolache Draghici C Strada Sarariei Strada Mihai Eminescu
466 Strada Manolescu B Strada Padurii Strada Toma Cozma
467 Strada Manta Rosie D Bulevard Poitiers Sosea Manta Rosie
468 Strada Marasti C Strada Sarariei Stradela Sarariei
469 Strada Marchian Folescu D Strada Alistar Strada Soficu
470 Strada Margareta Baciu D Trecatoare Visan Limita PUZ
471 Strada Margine D Strada Aeroportului Strada Obreja Anastasie
472 Strada Martha D Bulevard C.A.Rosetti Strada Brandusa
473 Strada Masinei D Strada Mitropolit Varlaam Bulevard Nicolae Iorga
474 Strada Matei Millo A Strada Agatha Birsescu Strada Dancu
475 Strada Melodiei B Strada Zimbrului Strada Adunati
476 Strada Mercur C Strada Roscani
477 Strada Meteor D Strada Ciurchi Strada Virgilius
478 Strada Micsunelelor D Strada Rufeni Strada Brandusa
479 Strada Mihai Carp D Strada Ioan Nadejde Strada Furnica
480 Strada Mihai Ciuca D Strada Petru P. Condrea Limita PUZ
481 Strada Mihai Eminescu B Bulevard Independentei Strada Sarariei
482 Strada Mihai Radu C Strada Rufeni
483 Strada Mihai Sturza D Strada Bucium Cale Ferata
484 Strada Mihai Voda Viteazul D Strada Parcului Strada Ciurchi
485 Strada Mihail Cornea D Strada Mihai Carp Limita PUZ
486 Strada Mihail Galino D Trecatoare Visan Limita PUZ
487 Strada Mihail Kogalniceanu B Strada Nicolae Balcescu Strada Dimitrie Ralet
488 Strada Mihail Sadoveanu C Strada Misai Strada Prof.Ion Paul
489 Strada Mihail Sevastos D Strada Ioan Nadejde Strada Furnica
490 Strada Milcov C Bulevard Alexandru Cel Bun Bulevard Alexandru Cel Bun
491 Strada Minastirii D Sosea Iasi - Voinesti Strada Azilului
492 Strada Minervei D Strada Petre Tutea Strada Orientului
493 Strada Mioarelor D Strada Dealu Bucium Strada Teascului
494 Strada Mioritei C Strada Vasile Lupu Strada Ciurchi
495 Strada Mircea Cel Batrin D Strada Cerna Strada Cerna
496 Strada Miron Costin D Strada Savescu Strada Ripei
497 Strada Miroslava D Alee Tudor Neculai Strada Strugurilor
498 Strada Misai C Bulevard Tudor Vladimirescu Strada Eternitate
499 Strada Mistretului D Strada Obreja Anastasie Strada Margine
500 Strada Mitr.Veniamin Costache C Bulevard Socola Strada Mitropolit Varlaam Strada 16 Februarie
501 Strada Mitropoliei B Strada Col.Langa Strada Closca Strada Crisan
502 Strada Mitropolit Iosif Naniescu C Strada Pastorului Alee Prof.Dr.Doc.Vasile
503 Strada Mitropolit Varlaam D Cale Ferata Petrescu
Sosea Manta Rosie Strada 13 Decembrie
504 Strada Mizil C Strada Tatarasi Strada Nicorita
505 Strada Moara de Vant D Alee Spital Pascanu Limita Intravilan
506 Strada Mocanului C Strada Cazarmilor Strada Frederich
507 Strada Moldovei C Strada Prof.A.Sesan Strada Malu
508 Strada Morilor B Splai Bahlui Mal Sting Stradela Uzinei Varianta
509 Strada Mosu C Strada Stanciu Strada Parcului
510 Strada Motilor D Strada Holboca Strada Obreja Anastasie
511 Strada Movila Pacuret D Sosea Pacurari Limita Intravilan
512 Strada Movilei D Strada Ticaul de jos Trecatoare Corbului
513 Strada Mr. Popescu Eremia B Strada Ornescu Strada Cucu
514 Strada Muntenimii B Strada Zugravi
515 Strada Musatini D Strada Basarabi Alee Musatini
516 Strada Muzicii C Strada Rindunica
517 Strada N.Istrati B Strada Titu Maiorescu Strada Toma Cozma Strada A.S.Puskin
518 Strada Nae Ionescu D Strada Ion Campineanu Strada Gheorghe Vernescu
519 Strada Namoloasa D Strada Olteniei Limita Intravilan
520 Strada Neculau B Alee Petru Poni Strada Pacurari
521 Strada Negustori D Bulevard C.A.Rosetti Strada Roscani
522 Strada Neptun D Strada Cetatuia Strada Diminetii
523 Strada Niceman B Sosea Moara de Foc Strada Pacurari
524 Strada Nicolae Balcescu B Bulevard Independentei Strada Sarariei
525 Strada Nicolae Costin D Strada Spital Pascanu Strada Zorilor
526 Strada Nicolae Ganea B Strada Vasile Conta Strada Lascar Catargi
527 Strada Nicolae Horga C Sosea Moara de Foc Strada Pacurari
528 Strada Nicolae I. Popa D Strada Ioan Nadejde Limita PUZ
529 Strada Nicolae Macarescu C Strada Prof.Ion Paul Strada Padurii
530 Strada Nicolae Negura D Strada Constantin Thiron Strada George Bogdan
531 Strada Nicolina C Piata Podu Ros Sosea Nicolina
532 Strada Nicorita C Strada Tatarasi Strada Vasile Lupu
533 Strada Nicovala D
534 Strada Nisipari D Strada Obreja Anastasie Strada Margine
535 Strada Noua D Strada Zorilor Strada Moara de Vant
536 Strada Nuferilor D Alee Plopii fara sot
537 Strada Oancea C Strada Han Tatar Strada Vasile Lupu
538 Strada Oastei B Bulevard Carol I Strada Dr.Codrescu
539 Strada Obreja Anastasie D Strada Aeroportului Strada Margine
540 Strada Occident D Strada Pacii Strada Dochia
541 Strada Octav Botez C Strada Nicolae Balcescu Strada Sarariei Stradela Baciu
542 Strada Ogorului C Strada Cazarmilor Sosea Munteni
543 Strada Oituz C Strada Sarariei Stradela Sarariei
544 Strada Olari D Strada Libertatii Strada Clopotari
545 Strada Olt C Sosea Nationala Bulevard Alexandru Cel Bun Strada M-sal Ion Antonescu
546 Strada Olteniei D Strada Bucovinei Sosea Munteni
547 Strada Orfelinatului C Strada Vasile Lupu Strada Hanciuc
548 Strada Orientului D Strada Pantelimon Halipa Strada Nicolina
549 Strada Ornescu C Bulevard Tudor Vladimirescu Strada Elena Doamna
550 Strada Otelari D Strada Libertatii Strada Prof.Ion Inculet
551 Strada Otelariei D Strada Fortus Sosea Nicolina
552 Strada Otetari D
553 Strada Otilia Cazimir B Strada Elena Doamna Strada Sfintul Lazar Strada Iordache Bucsinescu
554 Strada Ovidiu D Strada Libertatii Strada Clopotari
555 Strada Pacii D Strada Scaricica Strada Cerchez Mihail
556 Strada Pacurari B Piata Mihai Eminescu Sosea Pacurari
557 Strada Pacuret D Stradela Pacuret Limita Extravilan
558 Strada Padurii B Strada Tatarasi Strada Elena Doamna
559 Strada Palat B Bulevard Stefan Cel Mare si Piata Podu Ros
560 Strada Pantel C Sfint Stejar
Strada Strada Eternitate
561 Strada Pantelimon B Bulevard Tudor Vladimirescu Strada Elena Doamna
562 Strada Pantelimon Halipa D Strada Crisului Strada Bradului Strada Trotus
563 Strada Parcului D Strada Gradinari Strada Gradinari
564 Strada Pastorului C Strada Ciurchi Trecatoare Oitelor
565 Strada Patria C Bulevard C.A.Rosetti Strada Hotin
566 Strada Paun D Sosea Bucium Limita Intravilan
567 Strada Penes Curcanul B Strada Aurora Strada Fagului
568 Strada Perju B Stradela Silvestru Strada Teodor Rascanu
569 Strada Petre Andrei B Strada Prof.Mihai Strada Lt.Stoicescu Strada 1 Decembrie 1918
570 Strada Petre Buzatov D Costachescu
Sosea Bucium Limita PUZ
571 Strada Petre Ispirescu D Strada Ion Creanga Strada Eternitate
572 Strada Petre Jitaru D Strada I.C.Constantineanu Strada Dealu Bucium
573 Strada Petre Tutea C Strada Orientului Strada Bradului Strada Impacarii
574 Strada Petru Caraman B Bulevard Carol I Alee Pedagogica
575 Strada Petru P. Condrea D Sosea Birnova Limita PUZ
576 Strada Petru Poni B Strada Toma Cozma Strada Pacurari
577 Strada Petru Rares B Strada Arcu Strada Gindu
578 Strada Petru Schiopul D Strada Hatman Sendrea Strada A.V.Urechia
579 Strada Petru Th. Missir D Strada Mihail Cornea Limita PUZ
580 Strada Piatra Sfanta D Limita Extravilan Limita Extravilan
581 Strada Pictor Octav Bancila C Strada Pacurari Strada Tabacului
582 Strada Pictorului C Strada Vasile Lupu Strada Ion Creanga
583 Strada Pinului B Strada Lascar Catargi
584 Strada Plaiesilor D Strada Sarmisegetuza Strada Basarabi
585 Strada Plantelor D Strada Cetatuia Stradela Cetatuia
586 Strada Plevnei D Strada Walter Maracineanu Strada Simion Barnutiu
587 Strada Plopii fara Sot D Sosea Bucium Strada Dealu Bucium
588 Strada Plugari D Stradela Verde Stradela Fluieras
589 Strada Podgoriilor D Alee Mihail Sadoveanu Gradina Botanica
590 Strada Podisului D Sosea Iasi - Voinesti
591 Strada Podoleanu D Bulevard Tudor Vladimirescu Strada Moara de Vant
592 Strada Podu de Piatra C Strada Morilor Sosea Nationala
593 Strada Podu Inalt D Strada Bucovinei Limita Intravilan
594 Strada Poetului D Bulevard C.A.Rosetti Strada Brandusa
595 Strada Poienilor D Strada Cicoarei Limita Intravilan
596 Strada Pojarniciei C Strada Toma Cozma Strada Turcu
597 Strada Poligon D Sosea Sarariei Strada Dr.Aroneanu
598 Strada Pompei D Strada Silvestru Cale Ferata
599 Strada Pompieri D Strada Izvor Strada Libertatii
600 Strada Ponoarelor B Strada Belvedere Strada Tacuta
601 Strada Popauti D Sosea Pacurari Alee Cimitirul Evreesc
602 Strada Porumbului D Strada Vulturilor Strada Aeroportului
603 Strada Potcoavei D Strada Albinet Strada Albinet
604 Strada Poteras D
605 Strada Preda Buzescu C Sosea Arcu Strada Florilor
606 Strada Prof. Petru Cujba B Strada Sfintul Petru Movila Strada Sfintul Petru Movila
607 Strada Prof.A.Sesan B Strada Smirdan Strada Sfintul Lazar Strada Uranus
608 Strada Prof.Borcea B Strada Prof.Philipide Strada Dr.N.Leon
609 Strada Prof.Cardas Agricola D Strada Dealu Bucium Strada I.C.Constantineanu
610 Strada Prof.Culianu Petru D Sosea Pacurari Sosea Rediu
611 Strada Prof.Dr.Ion Cantacuzino C Alee Grigore Ghica Voda Strada Dumbrava Rosie Strada Dumitrascu Cantacuzino
612 Strada Prof.Emil Honoriu D Strada Prof.Neculai Cimitirul Buna Vestire
613 Strada Prof.Haralambie Vasiliu D Zamfirescu
Strada Dealu Bucium Strada I.C.Constantineanu
614 Strada Prof.I.Simionescu D Strada Stramosilor Strada Vitejilor Strada Dreptatii
615 Strada Prof.Ion Inculet C Strada Razoarelor Sosea Nicolina Strada Prudentei
616 Strada Prof.Ion Paul C Strada Misai Strada Tatarasi
617 Strada Prof.Mihai Costachescu B Bulevard Carol I Strada Sarariei Strada Triumfului
618 Strada Prof.Neculai Zamfirescu D Alee Tudor Neculai Strada Valea Adanca
619 Strada Prof.Nicolae Bucur D Strada Prof.Neculai Alee Valea Adanca
620 Strada Prof.Octav Mayer D Zamfirescu Strada Otelului
621 Strada Prof.Orest Tafrali C Bulevard Carol I Strada Petre Andrei
622 Strada Prof.Paul Bujor D Strada Jijia Strada Arges Strada Jiului
623 Strada Prof.Philipide B Strada Grigore Ghica Voda Strada Petre Andrei
624 Strada Rachitii C Strada Tatarasi Strada Vasile Lupu
625 Strada Radu Voda D Strada Diminetii Strada Cetatuia
626 Strada Rafael C Strada Albinet Strada Curelari
627 Strada Rampei D Sosea Moara de Foc Strada Lupitei
628 Strada Razboieni C Strada Serg.Ion Grigore Stradela Canta
629 Strada Razoarelor D Sosea Nicolina Strada Libertatii
630 Strada Rece B Strada Iosif Cihac Strada Mihai Eminescu
631 Strada Rediu D Sosea Rediu Strada Pacuret
632 Strada Rindunica C Strada Barbu Lautaru Strada Taietoarei
633 Strada Ripa Galbena B Strada Gheorghe Lascar Strada Garii
634 Strada Ripei D Bulevard C.A.Rosetti Strada Scaricica
635 Strada Roadelor D Sosea Galata Strada Urcusului Strada Gheorghe Parfenie
636 Strada Rodica D
637 Strada Rojnita C Strada Rachitii Strada Vasile Lupu
638 Strada Roman Voda D Bulevard Alexandru Cel Bun Strada Musatini
639 Strada Romana C Bulevard Dimitrie Cantemir Strada Decebal
640 Strada Româna C Strada Pastorului
641 Strada Roscani C Strada Cucu Strada Hotin
642 Strada Rosiorii D Strada Spancioc Strada Walter Maracineanu
643 Strada Rovine D Strada Olteniei Limita Intravilan
644 Strada Rufeni D Strada Brandusa Strada Eternitate
645 Strada Salciilor D Sosea Nicolina Strada A.V.Urechia
646 Strada Sapte Oameni D Strada Aurel Vlaicu Strada Aviatiei
647 Strada Sarariei C Strada Cuza Voda Sosea Sarariei
648 Strada Sarmisegetuza D Sosea Nationala Bulevard Alexandru Cel Bun
649 Strada Savescu C Strada Sarariei Bulevard C.A.Rosetti
650 Strada Scaricica C Strada Ticaul de jos Strada Sarariei
651 Strada Scarlat Capsa D Strada Nicolae I. Popa Strada Gheorghe Chiritescu
652 Strada Scoalei B Strada Pacurari Strada Toma Cozma
653 Strada Semanatorului C Strada Cazarmilor Strada Frederich
654 Strada Semnului B Strada Sfintul Andrei Strada Gospodari
655 Strada Serg.Ion Grigore D Strada Canta Strada Tabacului
656 Strada Sevastopol D Strada Brandusa Strada Martha
657 Strada Sever Zotta D Sosea Iasi - Voinesti Strada Voinesti
658 Strada Sfintul Andrei B Strada Palat Strada Col.Langa
659 Strada Sfintul Atanasie B Strada Octav Botez Strada Rece
660 Strada Sfintul Constantin B Strada Palat Strada Sfintul Lazar
661 Strada Sfintul Gheorghe D Alee Tudor Neculai Strada Sfintul Vasile
662 Strada Sfintul Ioan C Strada Aurel Vlaicu Cale Chisinaului
663 Strada Sfintul Lazar B Strada Anastasie Panu Strada Palat Strada 7 Noiembrie
664 Strada Sfintul Petru Movila B Strada Garii Strada Sfintul Andrei Strada Uzinei
665 Strada Sfintul Sava A Strada Agatha Birsescu Strada Armeana
666 Strada Sfintul Teodor B Piata Natiunii Strada Sarariei
667 Strada Sfintul Vasile D Sosea Tudor Neculai Strada Miroslava
668 Strada Silvestru B Strada Garii Sosea Nationala
669 Strada Simbetei D Strada Trofeelor Strada Brandusa
670 Strada Simion Barnutiu C Strada Scaricica Strada Poligon Strada Ticaul de Sus
671 Strada Sinagogelor B Stradela Stihii Stradela Basota
672 Strada Sipotel B Strada Toma Cozma Strada Fagului
673 Strada Siret D
674 Strada Smirdan C Bulevard Tudor Vladimirescu Strada Sfintul Lazar
675 Strada Soarelui D Strada Caraiman Strada Bogdan Voda
676 Strada Soficu D Strada Tudor Vladimirescu Strada Vantu
677 Strada Sorogari D Strada I.I.Mironescu Strada Sevastopol
678 Strada Spancioc D Strada Walter Maracineanu Strada Beldiceanu
679 Strada Spinti B Strada Pacurari Strada Ripa Galbena
680 Strada Spital Pascanu D Strada Zorilor Strada Eternitate
681 Strada St.Octavian Iosif D Strada Plopii fara Sot Stradela Dealu Bucium
682 Strada Stanciu C Strada Ciurchi Alee Prof.Dr.Doc.Vasile
683 Strada Stejar C Strada Petre Ispirescu Petrescu
Strada Ion Creanga
684 Strada Stihii B Strada Sarariei Strada Cucu
685 Strada Stindardului D Sosea Pacurari Strada Canta
686 Strada Stramosilor D Strada Tabacului Bulevard Dacia
687 Strada Strapungerea Silvestru B Stradela Silvestru Sosea Moara de Foc
688 Strada Stroici D Strada Eternitate Strada De Nord
689 Strada Strugurilor D Sosea Iasi - Voinesti Strada Miroslava
690 Strada Sucidava D Strada Buridava Strada Amurgului
691 Strada Sulfinei B Strada Nicolae Balcescu Strada Nicolae Ganea
692 Strada Tabacului D Sosea Nationala Strada Stramosilor
693 Strada Tacuta D Strada Toma Cozma Strada Sipotel
694 Strada Taietoarei C Strada Venerei Strada Tepes Voda
695 Strada Talpalari B Strada Gindu
696 Strada Tanasescu B Splai Bahlui Mal Sting Strada Sfintul Andrei
697 Strada Tatarasi C Bulevard Tudor Vladimirescu Strada Stejar
698 Strada Teascului D Strada Dealu Bucium Stradela Fluieras
699 Strada Teodor Burada B Bulevard Independentei Strada Ion.C.Bratianu Strada Stefan Gheorghiu
700 Strada Teodor Rascanu B Stradela Uzinei Varianta Sosea Nationala
701 Strada Tepes Voda C Bulevard Tudor Vladimirescu Strada Venerei
702 Strada Th.Vascauteanu B Strada Titu Maiorescu Strada Toma Cozma
703 Strada Theodor Pallady B Strada Lascar Catargi Strada Sarariei
704 Strada Ticaul de jos D Strada Ripei Limita Intravilan
705 Strada Timpului D Bulevard C.A.Rosetti Strada Brandusa
706 Strada Titu Maiorescu B Bulevard Carol I Strada Th.Vascauteanu Strada A.S.Puskin
707 Strada Toamnei C Stradela Sarariei Strada Simion Barnutiu
708 Strada Toma Cozma B Bulevard Carol I Strada Cazarmilor Strada Culturii
709 Strada Traian B Splai Bahlui Mal Sting Stradela Sfintul Andrei
710 Strada Transilvaniei D Sosea Munteni Strada Olteniei
711 Strada Trantomir B Trecatoare Ion Mincu Arh. Strada Gheorghe Ghibanescu
712 Strada Trei Fintini D Sosea Bucium Sosea Tomesti
713 Strada Trei Ierarhi B Bulevard Stefan Cel Mare si Strada Sfintul Andrei
714 Strada Trofeelor D Sfint
Bulevard C.A.Rosetti Strada Simbetei
715 Strada Tudor Vladimirescu C Strada Constantin Ramadan Strada Brandusa
716 Strada Tufescu C Strada Tatarasi Strada Padurii
717 Strada Turcu B Strada Dr.Victor Babes Strada Th.Vascauteanu
718 Strada Tutora C Bulevard Tutora Strada Imasului
719 Strada Universitatii B Strada Iosif Cihac Piata Natiunii
720 Strada Urcusului D Strada Roadelor Sosea Galata
721 Strada Ursulea D Sosea Stefan Cel Mare si Alee Mihail Sadoveanu
722 Strada V.Stroescu B Sfint
Bulevard Independentei Strada Cuza Voda Strada 11 Iunie
723 Strada Valea Adanca D Sosea Nicolina Sosea Iasi - Voinesti
724 Strada Valeni D Sosea Iasi - Voinesti Strada Podisului
725 Strada Vamasoaia D Strada Lotrului Strada Crisului
726 Strada Vantu D Strada Eternitate Strada Moara de Vant
727 Strada Vasile Alecsandri A Bulevard Independentei Strada Cuza Voda
728 Strada Vasile Conta B Piata Mihai Eminescu Strada Nicolae Balcescu Strada Friederich Engels
729 Strada Vasile Lupu C Bulevard Chimiei Bulevard Tudor Vladimirescu
730 Strada Vasile Pogor B Bulevard Carol I Strada Nicolae Ganea Strada I.C.Frimu
731 Strada Venerei C Bulevard Tudor Vladimirescu Strada Taietoarei
732 Strada Verde D Strada Dealu Bucium Stradela Fluieras
733 Strada Verdes D Strada Eternitate Strada Fulger
734 Strada Viespii C Strada Roscani
735 Strada Viitor C Strada Simion Barnutiu Strada Soarelui
736 Strada Vinatori C Strada Rojnita Strada Vasile Lupu
737 Strada Viorelelor D Strada Codrului Limita Extravilan
738 Strada Virgilius D Strada Oancea Strada Ciurchi
739 Strada Visan D Sosea Bucium Strada Fermei
740 Strada Vitejilor C Bulevard Dacia Strada Buridava
741 Strada Viticultorilor D Alee Mihail Sadoveanu Trecatoare Viticultorilor
742 Strada Vladiceni D Strada Bucium Strada Al.O.Teodoreanu
743 Strada Vladimir Butureanu D Strada Petru P. Condrea Limita PUZ
744 Strada Voinesti D Sosea Iasi - Voinesti Strada Podisului
745 Strada Voinicilor D Strada Bucium Strada Arapului
746 Strada Vovideniei B Strada V.Stroescu Strada George Enescu
747 Strada Vulpe C Strada Sarariei Strada Savescu
748 Strada Vulturilor D Strada Obreja Anastasie Strada Aeroportului
749 Strada Walter Maracineanu D Strada Spital Pascanu Strada Eternitate
750 Strada Zarafei C Strada Roscani
751 Strada Zborului D Strada Aeroportului Strada Cpt.Protopopescu
752 Strada Zefirului D
753 Strada Zidari D Strada Ionel Teodoreanu Strada Islaz
754 Strada Zimbrului C Strada Sfintul Lazar
755 Strada Zlataust B Strada Barnovschi Strada Otilia Cazimir
756 Strada Zmeu B Strada Barnovschi Strada Otilia Cazimir
757 Strada Zorilor D Strada Spital Pascanu
758 Strada Zugravi B Strada Garii Sosea Arcu
759 Stradela Adunati C Strada Icoanei Strada Malu
760 Stradela Alexandru Voda Ipsilante B Strada Alexandru Voda Strada Sfintul Andrei
761 Stradela Arh.Ioan Berindei D Ipsilante
Sosea Galata Strada Arh.Ioan Berindei Stradela Muncii
762 Stradela Armeana A Strada Armeana Strada Golia
763 Stradela Baltii B Strada Teodor Rascanu Strada Morilor
764 Stradela Barboi A Strada Barboi
765 Stradela Barbu Lautaru B Strada Smirdan Strada Barbu Lautaru
766 Stradela Basota C Strada Sarariei Strada Cucu
767 Stradela Birnova D Sosea Birnova Limita Extravilan
768 Stradela Bucsinescu C Strada Otilia Cazimir Strada Smirdan
769 Stradela Canta C Sosea Pacurari Strada Canta
770 Stradela Caprelor D Strada Caprelor Limita Intravilan
771 Stradela Carabus D Sosea Bucium Limita Intravilan
772 Stradela Caramidari D Strada Caramidari Strada Poienilor
773 Stradela Carutas D Strada Dealu Bucium Strada Livezi
774 Stradela Cazangiilor D Strada Cazangiilor Limita Intravilan
775 Stradela Cetatuia D Strada Cetatuia Strada Libertatii
776 Stradela Cicoarei D Strada Cicoarei Fundac Caramidari
777 Stradela Ciric D Strada Ciric Strada Stejar
778 Stradela Cirlig D Strada Ciric Strada Stejar
779 Stradela Clopotari D Strada Libertatii Strada Clopotari
780 Stradela Codrului D Strada Codrului Strada Podisului
781 Stradela Col.Langa B Stradela Alexandru Voda Strada Sfintul Andrei
782 Stradela Copou B Ipsilante
Sosea Stefan Cel Mare si Sosea Cirlig
783 Stradela Corbului D Sfint
Strada Teascului Strada Verde
784 Stradela Dealu Bucium D Strada St.Octavian Iosif Strada Dealu Bucium
785 Stradela Dealu Zorilor D Strada Dealu Zorilor Strada Viticultorilor
786 Stradela Elena Doamna B Strada Elena Doamna
787 Stradela Florilor C Strada Pacurari Sosea Arcu
788 Stradela Fluieras D Strada Verde Strada Teascului
789 Stradela Galateanu C Strada Calarasi Strada Galateanu
790 Stradela Gradinari D Alee Gradinari Strada Aurel Vlaicu
791 Stradela I.I.Mironescu D Strada Brandusa Stradela Moara de Vant Stradela 1 Mai
792 Stradela Iarmaroc D Strada Iarmaroc
793 Stradela Ion Ionescu De La Brad D Strada Gloriei Stradela Gloriei
794 Stradela Italiana C Strada Cerchez Mihail Strada Scaricica
795 Stradela Libelula D Sosea Bucium Limita Intravilan
796 Stradela Livezi D Strada Dealu Bucium Strada Livezi
797 Stradela Macazului B Strada Aurora Strada Macazului
798 Stradela Manta Rosie D Sosea Manta Rosie Strada Cazangiilor
799 Stradela Mizil C Strada Mizil Strada Harhas
800 Stradela Moara de Vant D Strada Brandusa Strada Moara de Vant
801 Stradela Nicorita C Strada Tatarasi Strada Nicorita
802 Stradela Pacuret D Sosea Rediu Strada Crizantemelor
803 Stradela Paun D Sosea Bucium Strada Paun
804 Stradela Perju B Strada Gheorghe Saulescu Stradela Silvestru
805 Stradela Plopii fara Sot D Sosea Bucium
806 Stradela Plugari D Strada Verde Strada Teascului
807 Stradela Poienilor D Strada Poienilor Stradela Caramidari
808 Stradela Primaverii C Bulevard Primaverii
809 Stradela Prof.Ion Inculet D Strada Razoarelor Strada Prof.Ion Inculet
810 Stradela Raiului D Strada Dealu Bucium Strada Livezi
811 Stradela Rediu D Sosea Rediu Strada Movila Pacuret
812 Stradela Sarariei C Strada Sarariei Strada Sarariei
813 Stradela Savescu C Strada Savescu Strada Albinet
814 Stradela Scaricica C Strada Scaricica Strada Scaricica
815 Stradela Sfintul Andrei B Strada Sfintul Andrei Strada Palat
816 Stradela Sfintul Atanasie B Strada Sfintul Atanasie Strada Mihai Eminescu
817 Stradela Sfintul Gheorghe D Strada Sfintul Gheorghe Strada Miroslava
818 Stradela Sfintul Stefan C Strada Albinet Strada Hotin
819 Stradela Silvestru B Strada Silvestru Strada I.P.Pavlov
820 Stradela Spinti B Strada Spinti
821 Stradela St.Octavian Iosif D Strada St.Octavian Iosif Strada Paun
822 Stradela Stefan Cel Mare si Sfint B Strada Copou Stradela Copou
823 Stradela Trei Ierarhi B Strada Sfintul Andrei Strada Trei Ierarhi
824 Stradela Tudor Vladimirescu C Strada Moara de Vant Strada Tudor Vladimirescu
825 Stradela Uzinei B Strada Morilor Strada Sfintul Petru Movila
826 Stradela Uzinei Varianta B Strada Sfintul Petru Movila Strada Sfintul Petru Movila
827 Stradela Valea Adanca D Strada Valea Adanca Alee Valea Adanca
828 Stradela Valeni D Strada Valeni Strada Podisului
829 Stradela Vantu D Strada Vantu Strada Spital Pascanu
830 Stradela Verde D Strada Verde Strada Teascului
831 Stradela Voinesti D Sosea Iasi - Voinesti Strada Voinesti
832 Stradela Zorilor D Strada Zorilor Strada Spital Pascanu
833 Stradela Zugravi B
834 Trecatoare Alpilor D Strada Ticaul de jos Strada Dezrobirii
835 Trecatoare Bravilor D Trecatoare Nucului Strada Dezrobirii
836 Trecatoare Bucsinescu C Strada Otilia Cazimir Strada Smirdan
837 Trecatoare Ciobanului D Strada Stejar Strada Fantanilor
838 Trecatoare Corbului D Strada Movilei Strada Dr.Aroneanu
839 Trecatoare Davidel B Strada Sfintul Andrei Strada Palat
840 Trecatoare Doamnei C Strada Taietoarei Strada Rindunica
841 Trecatoare Duzilor D Strada Ticaul de jos Strada Dezrobirii
842 Trecatoare Fintinilor D Strada Fantanilor Strada Ciric
843 Trecatoare Hotin C Bulevard C.A.Rosetti Strada Hotin
844 Trecatoare Iancu Bacalu B Stradela Alexandru Voda Strada Iancu Bacalu
845 Trecatoare Ion Mincu Arh. B Ipsilante
Strada Sfintul Andrei Strada Trantomir
846 Trecatoare Leului C Stradela Sarariei Strada Crivat
847 Trecatoare Nucului D Bulevard C.A.Rosetti Strada Dezrobirii
848 Trecatoare Oitelor C Strada Ciurchi Strada Pastorului
849 Trecatoare Paun D Strada Paun Limita Intravilan
850 Trecatoare Perju B Strada Perju Stradela Perju
851 Trecatoare Pietrariei D
852 Trecatoare Podgoriilor D Strada Podgoriilor
853 Trecatoare Pricop C Strada Ignat Strada Dorojinca
854 Trecatoare Sfintul Andrei B Strada Gheorghe Stradela Sfintul Andrei
855 Trecatoare Transeului D Ghibanescu
Strada Ticaul de jos Trecatoare Alpilor
856 Trecatoare Trei Ierarhi B Strada Sfintul Andrei Strada Trei Ierarhi
857 Trecatoare Ursulea D Strada Ursulea Sosea Stefan Cel Mare si
858 Trecatoare Visan D Sosea Bucium Sfint Visan
Strada
859 Trecatoare Viticultorilor D Strada Viticultorilor Limita Intravilan
860 Strada Alexandru Slatineanu D Str. Fermei Zona Bucium
861 Strada Erou Cpt. Cretulescu D Str. Cicoarei Zona Galata
862 Strada Erou I. Lates D Cartier Aparatorii Patriei
863 Strada Cpt. I. Barsan D Cartier Aparatorii Patriei
864 Strada Ioan Ianov D Str. Rediu Cartier Pacurari

Nota. Locuintele ce sunt construite la limita intravilanului mun. Iasi se vor incadra in zona D
INCADRAREA STRAZILOR DIN MUN. PASCANI -PE ZONE
ANEXA 3.2
Piaţa Eugen Stamate zona A
Piaţa Gării zona A
Str. 1 Decembrie 1918 de la Gaz Metan pana la Dragos Vodă zona B
Str. 1 Decembrie 1918 pana la Gaz Metan inclusiv zona A
Str. 1 Mai zona B
Str. 22 Decembrie zona B
Str. 9 Mai zona B
Str. Abator zona B
Str. Agache zona B
Str. Albinet zona B
Str. Aleea 1 Decembrie 1918 zona B
Str. Aleea 22 Decembrie zona B
Str. Aleea Calea laşului zona B
Str. Aleea Grădiniţei zona B
Str. Aleea Izvoarelor zona B
Str. Aleea Mihai Eminescu zona B
Str. Aleea Parcului zona A
Str. Aleea Sportului zona B
Str. Aleea Ştefan cel Mare zona A
Str. Aleea Tineretului zona A
Str. Amurgului zonaC
Str. Anton Pann zona B
Str. Armoniei zona B
Str. Aurora I zona B
Str. Aurora II zona B
Str. Avram lancu zona B
Str. Brates zona B
Str. Bujorului zona B
Str. Calea laşului zona B
Str. Calea Romanului zona B
Str. Calea Sudului zona B
Str. Calugareni zona B
Str. Camil Petrescu de la Str. Grădiniţei la capăt zona B
Str. Camil Petrescu de la Str. Moldovei la Str. Grădiniţei zona A
Str. Casa de Apa zona A
Str. Ceferiştilor zona B
Str. Cerbului zona B
Str. Ciprian Porumbescu zona B
Str. Cloşca zona B
Str. Corbului zona B
Str. Cosminului zonaB
Str. Costache Negri zona B
Str. Crinilor zona A
Str. Crisan zona B
Str. Crizantemelor zona B
Str. Cronicar Neculce zona A
Str. Culturii zona A
Str. Cuza Vodă zona A
Str. Dealul Spirii zonaC
Str. Decebal zona A
Str. Dobrogeanu Gherea zona C
Str. Doctor Gutu zona B
Str. Dragos Vodă de la intersecţia cu Str. Moldovei pana la Str. Fantanele zona A
Str. Dragos Vodă de la Str. Fantaneie la capăt zona B
Str. Dragos Vodă pana la Str. Ceferiştilor zona A
Str. Eugen Stamate zona A
Str. Fantanele zona A
Str. Fericirii pana !a intersecţia cu strada 13 Decembrie zona B
Str. Fund ac Ştefan cel Mare zona B
Str. Fundac Casa de Apa zona B
Str. Fundac Dragos Vodă zona B
Str. Fundac Fantanele zona B
Str. Garabet Ibraileanu zona A
Str. Gării zona A
Str. Gastesti de la Str. Şoseaua Neamţului pana la intersecţie cu Str. Ciocârliei zona B
Str. Gavri! Gheorghiu zona B
Str. George Enescu zona B
Str. Grădiniţei da la Str.Moldovei pana la intersecţia cu Str. Abator inclusiv SC zona A
Lukoil
Str. Grigore Ureche zona C
Str. Henri Coanda zona C
Str. Horia zona B
Str. Ion Luca Caragiale zona B
Str. Islazului zona C
Str. Izvoarelor zona B
Str. Locotenent lonescu zonaB
Str. Luceafărului zona B
Str. Mihai Busuioc zona B
Str. Mihai Eminescu zona B
Str. Mihai Kogalniceanu zona A
Str. Mihai Viteazu pana la intersecţia cu Str. Vasile Lupu zonaB
Str. Mihail Sadoveanu zona A
Str. Moldovei de la Casa de Cultura la intersecţia cu Str. Ion Creanga zona A
Str. Morilor zona B
Str. Mos Ion Roata de la intersecţia cu Str. Fericiri pana la intersecţia cu Str. zona B
TudorVIadimirescu
Str. Musatînilor zona B
Str. Nicoiae Grigorescu zona C
Str. Nicoiae lorga zona A
Str. Plaiesilor zona B
Str. Plopilor de la intersecţia cu strada Str. Vasile Lupu pana la baraj zona B
Str. Prisăcii zona C
Str. Renaşterii zona B
Str. Republicii zona A
Str. Rozelor zona B
Str. Sălciilor zona C
Str. Şoseaua Naţionala zona B
Str. Şoseaua Neamţului zona B
Str. Sportului zona A
Str. Stadionului zona A
Str. Ştefan ce! Mare de la Hotel pana la intersecţia cu str. Morilor zona A
Str. Ştefan cei Mare de la Str. Morilor pana la Str. Crizantemelor zona B
Str. Tamaduieni Zona C
Str. Traian Vuia zona A
Str. Unirii zona B
Str. Vârful Dealului zona C
Str, Vasile Alecsandri zona B
Str. Vasile Lupu zona B
Str. Vatra zona B
Str. Veronica Micle zona B
Str. Victoriei zona B
Str. Vitoria Lipan zona B
Str. Vlad Tepes zona B
Str. Walter Maracineanu zona B
Str. Zimbrului zona A
Str.Neagoe Basarab zona C
ANEXA 4

RELAŢIA DE CALCUL
TERENURI

Vt St Vz
Valoarea terenului pentru care Suprafata terenului conform Valoarea unitara a terenului in
se aplica taxele notariale actelor cadastrale functie de destinatie si
amplasare (tabelele Vz)

Vt=StXVz

EVALUARE TEREN INTRAVILAN ANEXA 5


VALORI MINIME LA TERENURI PE ZONE – IAŞI Vz 1
Nr. crt. ZONA Euro/mp

1. A 400
2. B 120
3. C 65
4. D 30
5. extravilan 12

VALORI MINIME LA TERENURI PE ZONE – PAŞCANI Vz 2


Nr. crt. ZONA Euro/mp

1. A 20
2. B 18
3. C 12
4. extravilan arabil 0,7
pasune/fanete 0,4

LOCALITATI-SUBURBII ALE MUN. PASCANI


BLAGESTI, LUNCA, GASTENI, BOSTENI, SODOMENI
Vz 3
Nr.crt Zona intravilan Euro/mp Zona extravilan Euro/mp
1 Arabil 3 Arabil 0,3
2 - - Pasune-fanete 0,1

VALORI MINIME LA TERENURI PE ZONE - TG. FRUMOS Vz 4


Nr. crt. ZONA Euro/mp

1. A 18
2. B 13
3 C 8
4. extravilan 0,1

VALORI MINIME LA TERENURI PE ZONE – HARLAU Vz 5


Nr. crt. ZONA Euro/mp

1. A 16
2. B 12
3 C 7
4 D (sat Pircovaci) 1
5 extravilan 0,05
VALORI MINIME LA TERENURI COMUNE SI SATE -ZONA HARLAU
1 B(centru comuna, inclusiv com. Cotnari) 2
2 C(centru comuna) 1,5
3 D (sat component) 1
4 E(sat component) 0,05
5 Extravilan (sat) 0,05

VALORI MINIME LA TERENURI PE ZONE –RADUCANENI Vz 6


Teren intravilan
Nr. crt. Zona Teren
constructii+agricol
EURO/mp
1. A 3
2. B 1,5
3. C 0,8
4 D 0,4

Teren extravilan
Nr. Zona Teren Pasuni Vie si livada Paduri
crt. arabil EURO/mp EURO/mp
EURO/mp
1. A 0,09 0,07 0,2 0,5
2. B 0,07 0,05 0,15 0,4
3. C 0,05 0,04 0,1 0,3
4 D 0,04 0,03 0,05 0,15

RELAŢIA DE CALCUL
CASA(CONSTRUCTII ANEXE)+TEREN
ANEXA 6
Vc = Su x Vb x Cd
valoarea suprafaţa utila (conform valoarea unitara a Coeficient de
construcţiei acte proprietate sau construcţiei in funcţie depreciere (anexa 8)
cadastrale) de sistemul constructiv
(tabelele Vb)
Vt = St x Vz -
valoarea terenului suprafaţa terenului valoarea unitara a -
(conform actelor terenului in funcţie
cadastrale) de amplasare (tabelele
Vz)
Vp = Vc + Vt -
Valoarea proprietatii valoarea construcţiei valoarea terenului -
pentru care se
aplica taxele
notariale

ANEXA 7

RELAŢIA DE CALCUL
APARTAMENTE

Va= Su x Vb x Cd Cr
Valoarea de piata suprafaţa utila valoarea unitara a coeficientul coeficientul de risc
a apartamentului. (conform acte apartamentului in funcţie de de depreciere seismic (anexa 2)
proprietate) regimul de inaltime al (anexa 8)
imobilului si de nivelul la care
se afla amplasat
apartamentul (tabelele Vb)

Va=SuXVbXCdXCr
Nota
Coeficientii de risc seismic se aplica doar la apartamentele situate in blocurile mentionate
in anexa 2.

ANEXA 8
TAB. Cd COEFICIENŢII DE DEPRECIERE ÎN TIMP- locuinţe individuale
Vechimea GRUPA A GRUPA B
(Ani) cadre din beton armat sau pareti din lemn sau chirpici, vălătuci sau
pereţi din zidărie,parter sau alte materiala
parter si mai multe etaje
Pana in 10 1 1
10—20 0,90 0,85
20- 30 0,85 0,7
30—50 0.8 0.6
50—80 0,7 0,5
Peste 80 0.60 0,45

TAB.Cd COEFICIENŢII DE DEPRECIERE IN TIMP- construcţii anexe

Vechimea CONSTRUCŢII ANEXE


0-5 1
5—10 0,9
10—20 0,85
20-30 0,8
30—40 0,75
Peste 40 0.6

TAB.-Cd COEFICIENŢI DE DEPRECIERE- apartamente si spatii comerciale situate


in blocurile de locuinte

Vechimea GRUPA C
(Ani) blocuri cu pereti din
beton.cadre din beton sau
zidăria, parter si mai multe
etaje
0-10 1,00
10-20 0,95
20-40 0,9
40-60 0,85
60-80 0,8
Peste 80 0.7

OBSERVAŢIE:
-Coeficienţii de depreciere se vor aplica in cazul imobilelor care fac obiectul tuturor
operatiunilor notariale.
-Valoarea de piata a mansardelor este cu 25% mai putin decat valoarea
apartamentului de la etajul imediat inferior
Ex: ap. etaj 4 -10.000EURO
Mansarda - 7.500 EURO
ANEXA 9

RELAŢIA DE CALCUL
SPATII CU ALTA DESTINATIE
(COMERCIALE , INDUSTRIALE SI AGRICOLE)

Va= Su x Vb x Cd Cr*
Valoarea de piata suprafaţa utila valoarea unitara a spatiului coeficientul coeficientul de risc
a spatiului. (conform acte de depreciere seismic (anexa 2)
proprietate)

Va=SuXVbXCdXCr
Nota
Coeficientii de risc seismic se aplica doar la spatiile situate in blocurile mentionate in
anexa 2.

TAB.-Cd COEFICIENŢI DE DEPRECIERE- spatii comerciale(altele decat cele situate


in blocuri), spatii industriale si agricole

Vechimea GRUPA C
(Ani) constructii cu pereti din
beton.cadre din beton sau
zidăria
0-20 1,00
20-30 0,9
Peste 30 0.8

ANEXA 10

VALORI SPATII COMERCIALE


Vu 1
Nr. AMPLASAMENT ZONA VALOARE
crt. EURO/MP
1. IAŞI A 1.000
B 750

C 600

D 500

2. PAŞCANI A 650
B 550

C 400

3. HARLAU A 600
B 450

C 350

4. TG. FRUMOS A 600


B 400

5. RADUCANENI A 275
B 175
C 75

Corectii spatii comerciale situate la:


Demisol –coef reducere 0,7
Mezanin-coef. reducere 0,9
Etaje superioare- coef reducere 0,8

Ex. Spatiu com. situat intr-un bloc din Iasi , zona A, la demisol,intr-un bloc cu risc seismic-urgenta
1, construit in anul 1970:
Val/mp=1.000x0,7x0,75x0,9=472,5Euro/mp(rotunjit)

VALORI MINIME -HALE INDUSTRIALE Vu 2


Nr. Tip constructie Localitatea Euro/mp
crt
1 Hale cu structura din beton Iasi 300
2 Hale cu structura din metal Iasi 200
3 Hale cu structura din beton Pascani, Harlau, Tg. Frumos, Podu 175
Iloaiei, Raducaneni, Valea Adanca,
Rediu, Miroslava, Tomesti, Ciurea,
Dancu, V. Lupului
4 Hale cu structura din metal Pascani, Harlau, Tg. Frumos, Podu 150
Iloaiei, Raducaneni,Valea Adanca,
Rediu, Miroslava, Tomesti, Ciurea,
Dancu, V. Lupului
5 Hale pentru spatii de Iasi, Pascani, Harlau, Tg. Frumos 100
depozitare, magazii, ateliere
6 Hale Localitati rurale 50

VALORI MINIME -HALE AGRICOLE (GRAJDURI ) DIN FOSTELE C.A.P.-URI


Vu 3
Nr. Denumire Zona Caracteristici
crt Din zidarie Chirpici, lemn
1 Grajduri din fostele unitati A 50 25
2 agricole B 35 20
3 C 25 15

ARONDAREA LOCALITĂŢILOR JUDEŢULUI IAŞI LA


CIRCUMSCRIPŢII JUDECATORESTI
ANEXA 11
Nr. crt Judeţul Circumscripţia Birou notarial/ Camera Adresa Telefon/fax Localităţi
Judecătoriei Notarilor Publici laşi
IASI IASI Camera Notarilor Publici Iaşi, str. Maior 0232/231746 ORAŞ
laşi Eremia Popescu, Laşi
nr.13
COMUNE
1. Andrieseni
2. Aroneanu
3. Barnoya
4. Bivolari
5. Bosia
6. Ciurea
7. Dagita
8. Dobrovat
9. Draguseni
10. Dumesţi
11. Golaesti
12. Grajduri
13. Holboca
14. Horlesti
15. Ipatele
16. Letcani
17. Madarjac
18. Miroslava
19. Mironeasa
20. Mogosesîi
21. Movileni
22. Podu Iloaiei
23. Popeşti
24.Popricani
25. Probota
26. Rediu
27. Romaneşti
28. Roscani
29. Schitu Duca
30. Scânteia 31.Sinesfi
32. Scheia
33. Tansa
34. Tomesti
35. Trifesti
36. Tibana
37. Tibaneştî
38. Tiganasi
39. Tutora
40. Ungheni
41. Valea Lupului
42. Victoria
43. Vladeni
44. Voinesti
2. IASI PASCANI Isachi Mihai Str.Castanilor 0232/76.02.80 ORAŞE.
-Aleea Parc nr. l Paşcani
Cod 705200 Targu Frumos

COMUNE
1. Al.l.Cuza
2. Baitati
3 Bals
4. Braesti
5. Butea(Costesti)
6. Cristesti
7. Halaucesti

8. Harmanesti
9. Helesteni
10. Lespezi
11 .Lungani
12. Mircesti
13. Miroslovesti
(Ciohorani)
14. Mogosesti-Siret
15. Motca
16. Oteleni
17. Rachiteni
18. Ruginoasa
19. Şiretel
20.Sto!niceni-Prajescu
21. Strunga
22. Tatarusi
2 3. Targu Frumos
24. Todiresti
25. Valea Seaca
26. Vânători
3. IAŞI RADUCANENI Camera Notarilor Publici laşi, str. Maior 0232/231.746 1. Ciortesti
laşi Eremia Popescu, 2. Comama
nr.13 3. Costuieni
4. Cozmesfi
5. Dolhesti
6. Gorban
7. Grozesti
8. Mosna
9. Prisacani
10. Raducaneni
4. IAŞI HARLAU Berzentu Emil Str.Gh.Doja nr.4 0232/72.23.32 1. Belcesti
2. Ceplenita
3. Coamele Caprei
4. Cotnari
5. Cucuteni
6.Deleni
7. Erbiceni
8. Focuri
9. Fantanele
10. Plugari
11. Scobind
12.Gropnita
13.Sipote