Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DE LECTIE

PROPUNĂTOR:
DATA: 17 martie 2014
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Şc. Gimnazială „Ghe. Poalelungi” Măstăcani
CLASA: a VI-a
DISCIPLINA: RELIGIE
SUBIECTUL LECŢIEI: Răsplata credinţei şi a ascultării—Pescuirea minunată
TIPUL LECŢIEI: mixtă
COMPETENȚE SPECIFICE:
1.2 Recunoaşterea, în minunile Mântuitorului, a dumnezeirii Acestuia şi a dragostei Sale
faţă de oameni;
3.1 Analizarea mesajului moral-religios din minunile Mântuitorului;
4.2 Identificarea mesajului unor texte din Sfânta Scriptură.
COMPETENȚE DERIVATE:
C1—rezumarea minunii, cu cuvintele proprii;
C2—explicarea unor simboluri desprinse din această minune şi raportate la Apostolul
Petru;
C3—formularea de învățături folositoare progresului spiritual;
C4—identificarea atributelor divine ale Mȃntuitorului, desprinse din această minune;
C5—precizarea categoriei de minuni din care face parte această minune.
STRATEGIA DIDACTICĂ:
1. Metode şi procedee: prezentarea PowerPoint, explicația, conversația, expunerea, lectura biblică,
exercițiul, dramatizarea, audiția muzicală, observarea dirijată, gândiți/ lucrați pe grupe/comunicați,
povestirea.
2. Mijloace de învăţământ: planşe cu Pescuirea minunată, fişe curebus, coli A3, marker-e, coli
flip-chart, calculatorul, video-proiectorul, Sfânta Scriptură, fișe de lucru, CD colinde.
3. Forme de organizare: frontal, individual și pe grupe .
RESURSE:
1. Oficiale: - Programa şcolară pentru disciplina Religie, clasa a VI-a;
- Planificarea calendaristică orientativă, clasa a VI-a;
- Proiectarea unităţii de învăţare „Iisus Hristos—Mȃntuitorul lumii”
2.Temporale:- număr de lecţii: 1
- durata: 50’
3.Bibliografie:
1. Cucoş, Constantin, Educaţia religioasă,Editura „Polirom”, Iaşi 1999;
2. Preot Prof. Univ. Dr. Şebu, Sebastian, Prof. Opriş, Monica, Prof. Opriş, Dorin, Metodica predării
religiei, Editura „ Reîntregirea”, Alba- Iulia 2000;
3.Muha, Camelia, Religie- creştin ortodoxă, clasa a VI-a, Editura „Sf. Mina” , Iaşi 2012;
4. Mocanu, Elena, Ene, Ionela, Popescu, Daniela Ghid de proiectare didactică, Religie creştin ortodoxă,
Editura “Sf. Mina”, Iaşi 2004;
5. *** Biblia sau Sfânta Scriptură,Editura I. B. M. B. O. R., Bucureşti 1997;
6. Opriș, Dorin, Opriș, Monica, Metode active de predare-învățare, Editura „Sf. Mina”, Iași, 2006,
7.***Proloagele, vol. II, Editura Bunavestire, Bacău, 1999.
SCENARIUL DIDACTIC

Nr. Etapele Comp. Activitatea profesorului Activitatea elevilor Metode şi Mijloace Forme Evaluare
crt. lecţiei deriv. procedee de de
Timp învăţământ organizare
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
1. Intră în clasă şi salută elevii; Răspund la salutul
Momentul organizatoric

Împreună cu elevii rosteşte profesorului.


Rugăciunea Împărate ceresc; Rostesc rugăciunea
Notează absenţii şi se împreună cu profesorul.
interesează de motivul Spun absenţii.
absentării lor;
Scrie pe tablă data şi Sfântul Notează şi ei în caiete data
zilei şi le spune elevilor câteva şi Sfântul zilei, iar apoi sunt Prezentarea Calculatorul Frontal
cuvinte despre viaţa sfȃntului. atenţi la cele spuse de PowerPoint Video-
3 min. profesor. proiectorul
2. Despre ce lecție am vorbit ora … despre Minunea din Conversația Frontal Chestionare
trecută? Cana Galileii. orală
Numește un elev să rezume Elevul numit rezumă
Verificarea și reactualizarea
cunoștințelor anterioare

minunea. minunea.
Împarte elevilor fișa de lucru Exercițiul Fișe de lucru Individual Chestionare
de la (Anexa 1) și le spune să Rezolvă sarcinile trasate. scrisă
rezolve cerinţele.
Pentru verificarea primului Audiţia CD cu Frontal
exerciţiu se ascultă colindul Urmăresc colindul pentru a muzicală colinde
11 min. corespunzător, iar la celelalte descoperi eventualele Chestionare
exerciţii le verifică adresȃndu- greşeli în completarea Conversația orală
le întrebări. spaţilor de completat.
Răspund cerințelor
profesorului.
3. Prezintă elevilor planşe cu Privesc planșele și răspund Observarea Planșe cu Frontal Chestionare
Captarea minunea pescuirii şi face la întrebările profesorului și dirijată minunea orală
atenției discuţii cu elevii despre ceea chiar adresează întrebări. pescuirii
ce vede fiecare în imagini.
Eventual răspunde la
4 min. întrebările adresate de elevi.
4. Astăzi vom vedea cum a fost Sunt atenți la profesor. Explicația Frontal
Anunțarea titlului și a
competențelor noii

răsplătită credinţa şi ascultarea


în lecţia numită: Răsplata
credinţei şi a ascultării—
lecții

Pescuirea minunată.
Expune competențele pe care
le urmărește la lecție și scrie Sunt atenți și notează titlul Coală
3 min. titlul pe tablă. în caiete. Expunerea flip-chart Frontal
5. 10 min. Face lectura biblică, model, a Sunt atenţi la profesor. Lectura Sfȃnta Frontal
minunii, din Sfȃnta Scriptură, biblică Scriptură
de la Luca 5, 1—11.
Numeşte două grupuri de elevi Elevii selectaţi citesc Dramatiza
pentru a citi minunea pe roluri. minunea pe roluri. rea
De ce credeţi că lecţia noastră … Petru a ascultat şi a avut Conversaţia Frontal Chestionare
se numeşte Răsplata credinţei credinţă în Domnul Iisus orală
şi a ascultării? Hristos, iar El L-a ales să fie
Dirijarea învățării

Dirijarea învățării

Apostol.
Această minune face parte din
categoria minunilor asupra
naturii.
Minunea constă în prinderea Explicaţia
unei cantităţi foarte mari de Sunt atenţi la precizările
peşte, într-un moment al zilei profesorului. Frontal
în care de obicei nu se poate
prinde, deoarece, ziua, peştii
văd plasele şi le evită.
Dacă pescarii nu ar fi reuşit să
pescuiască nimic, familiile lor
ar fi avut de suferit. Aşa îşi
5. cȃştigau ei pȃinea de toate Sunt atenţi la precizările Explicaţia Frontal
zilele, pescuind. profesorului.
Lui Petru i-a fost răsplătită
credinţa şi ascultarea.
Mântuitorul îl alege pe Petru și
pe cei care erau la pescuit cu
el, să fie „pescari de oameniˮ,
adică să facă parte din ceata
Apostolilor Lui.
Dirijarea învățării

„Mareaˮ, în care avea să


pescuiască Petru simbolizează
lumea, peștii, oamenii, plasele,
predica, iar corabia
simbolizează, amvonul, locul
de unde se ține predica în
biserică.
Prin această minune putem
identifica la Domnul Iisus
Hristos atribute divine ca:
Atotputernicia, dragostea,
atribute întâlnite și la
săvârșirea altor minuni.
Notează pe tablă câteva idei
din cele discutate. Elevii notează și ei în caiete.
6. C4; C5 Împarte elevilor rebusul de la Elevii se împart pe grupe, Gândiți/
Anexa 2, după ce aceștia au așa cum le cere profesorul. lucrați pe
Fixarea cunoștințelor

fost împărțiți pe grupe. grupe/ Coli A 3 cu


Fiecare grupă completează Completează rebusul și apoi comunicați rebusuri Pe grupe
rebusul și apoi fac schimb îl dau mai departe, Marker-e Chestionare
grupele între ele pentru a completând sau verificând scrisă
completa acolo unde nu au pe ale colegilor.
știut grupele anterioare.
Câștigă grupa care are mai
multe definiții completate
6. corect. Fiecare grupă are Reprezentanții fiecărei Chestionare
culoarea ei, pentru a descoperi grupe ies în față pentru a orală
Fixarea cunoștințelor care a scris mai multe definiții. prezenta ceea ce a scris
După prezentare, felicită și fiecare grupă.
stabilește care este grupa
câștigătoare.
C1 Cine dorește să facă un Un elev face rezumatul Povestirea Frontal
C2 rezumat al minunii? minunii.
Ce simboluri putem desprinde … marea = lumea, peștii = Conversația Chestionare
din această minune, raportate oamenii, plasele = predica Frontal orală
la Apostolul Petru? (predicile) și barca =
10 min. amvonul
7. Cu ce scop credeți că a săvârșit Pentru a arăta cât de mult îi Conversația Frontal Chestionare
Mântuitorul această minune? iubește pe oameni. orală
Împarte elevilor, împărțiți pe Elevii scriu câteva Exercițiul Coli A3 Pe grupe Chestionare
generalizarea
Asocierea și

grupe, coli A3 și le indică să învățături, iar apoi fiecare Marker-e scrisă


scrie pe ele câteva învățături grupă, cu un alt lider, iese și
desprinse din această minune. prezintă ceea ce au scris.
C4 Cele mai semnificative Scriu în caiete învățăturile
învățături, raportate la lecția notate de profesor.
6 min. discutată, le scrie pe tablă.
8. Face aprecieri verbale atât Urmăresc aprecierile
Evaluarea

individuale cât şi generale, profesorului.


referitoare la pregătirea
elevilor şi la implicarea în
1 min. predarea noilor cunoştinţe.
9. Rosteşte împreună cu elevii Rostesc rugăciunea.
Încheierea
activităţii

Rugăciunea Cuvine-se cu
2 min. adevărat.
Salută elevii și iese din clasă. Răspund la salut.
OGLINDA TABLEI
17 III 2014
Cuv. Alexie, Omul lui Dumnezeu

RĂSPLATA CREDINȚEI ȘI A ASCULTĂRII—PESCUIREA MINUNATĂ

Temeiul scripturistic: (LUCA 5, 1—11)

SIMBOLURIRAPORTATE LA SFÂNTUL APOSTOL PETRU:

MAREA—lumea
PEȘTII—oamenii
PLASELE—predicile
CORABIA (BARCA)—amvonul

ÎNVĂȚĂTURI:

1. SĂ FIM CREDINCIOȘI!
2. SĂ ASCULTĂM CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU!
3. SĂ NE IUBIM APROAPELE!