Sunteți pe pagina 1din 5

OLIMPIADA – ARIA CURRICULARĂ “TEHNOLOGII”

Etapa județeană
PROBA SCRISĂ

Profil: Servicii
Domeniul/Calificarea: - Tehnician în activităţi economice
Clasa: a XI a
 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
 Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I Total: 20p


I.1.Scrieţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare răspunsului corect. 10p
1. Ordonanța nr. 137/2000 se referă la:
a. constituirea de societăţi comerciale;
b. egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi;
c. sancţionarea tuturor formelor de discriminare;
d. protecţia consumatorului;
e. reorganizarea unităţilor economice de stat în regii autonome şi societăţi comerciale

2. Relaţiile ce se stabilesc între titularii a două posturi situate pe acelaşi nivel ierarhic dar aparțin unor
compartimente diferite sunt :
a. de reprezentare;
b. de verificare;
c. de autoritate;
d. de control ;
e. de cooperare.

3. Aria de control a unui manager variază între:


a.10-15 oameni;
b. 5-15 oameni;
c. 6-8 oameni;
d.15-20 oameni;
e. peste 20 de oameni.

4. Relaţiile de autoritate pot fi grupate în:


a. relaţii de ierarhice; relaţii de stat major;
b. relaţii de stat major;relaţii funcţionale;
c. relaţii de ierarhice, relaţii funcţionale, relaţii de stat major;
d. relaţii de reprezentare;
e. relaţii de stat major.

5. Inventarul resurselor umane reprezintă :


a. media geometrică între efectivul de personal la începutul lunii şi efectivul de personal la
sfârşitul lunii;
b. media aritmetică între efectivul de personal aflat în delegaţie şi efectivul de personal aflat în
concediu de maternitate;
c. media aritmetică între efectivul de personal la începutul lunii şi efectivul de personal la sfârşitul
lunii;
d. ponderea salariaţilor cu o anumită vechime în muncă în numărul total de salariaţi ai
organizaţiei;
e. o descriere din punct de vedere cantitativ a resurselor umane.
6. Evaluarea necesităţilor viitoare în resurse umane presupune:
a. cunoaşterea numărului de persoane spre înlocuire;
b. numărul de persoane aflate la perfecţionare;
c. numărul de persoane aflate la muncă;
d. funcţionarii, direct şi indirect productivi;
e. metoda calculului detaliat.

7. Fiecare persoana este subordonată unui singur sef în cazul:


a. structurii ierarhice;
b. structurii funcţionale;
c. structurii non funcţionale;
d. structurii ierarhic funcţionale;
e. structurii formale.

8. Legea nr.202/2002 se referă la:


a. constituirea de societăţi comerciale;
b. egalitatea de şanse între femei şi barbaţi;
c. sancţionarea tuturor formelor de discriminare;
c. protecţia împotriva speculei;
d. protecţia consumatorului.

9. Echipele dedicate unor sarcini se constituie atunci când:


a. modul de proiectare a organizaţiei nu permite rezolvarea unor probleme;
b. există persoane plecate la perfecţionare;
c. apar fluctuaţii de personal tânăr;
d. apare calcularea volumului de muncă şi de personal;
e. se analizează necesarul de personal.

10. Una din etapele cele mai importante în elaborarea structurii organizatorice este:
a. restructurarea sarcinilor individuale;
b. analiza funcţiilor necesare operării afacerii;
c. fluctuaţia accentuată de personal;
d. calcularea volumului de muncă şi de personal ;
e. conduita corectă faţă de toti salariaţii.

I.2. Transcrieţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare fiecărui enunţ şi notaţi în dreptul ei
litera A, dacă consideraţi că enunţul este adevărat sau litera F, dacă enunţul este fals. 5p
a) Imbogăţirea posturilor presupune restructurarea sarcinilor individuale, astfel încât oamenii să
efectueze sarcini complete.
b) Structura organizatorică cuprinde un set de compartimente ce grupează sarcini instabile alocate
pe subcompartimente.
c) Inventarul resurselor umane reprezintă o descriere, din punct de vedere cantitativ, a resurselor
umane de care dispune organizaţia.
d) Personalul în vârstă dintr-o organizaţie este mai puţin deschis către introducerea de noi
tehnologii.
e) Un comitet este creat pe o perioadă mai scurtă de timp pentru a se ocupa de diferite probleme.

I.3. Treceţi pe foaia de concurs asocierile corecte dintre cifrele din coloana A şi literele
corespunzătoare din coloana B. 5p
A. Categoriile de obiective B. Obiective
1.Obiective economice a.fidelizarea clienţilor ;
b.creşterea nivelului investiţiilor
c.reducerea riscului
2.Obiective psihologice d.gradul de satisfacţie a clienţilor
e.cresterea cifrei de afaceri

SUBIECTUL II Total: 30 puncte

II.1. Scrieţi pe foaia de concurs informaţia corectă care completează spaţiile libere, specificând
cifra înscrisă în enunţuri : (10 puncte)
a) Organigramele............1................. reprezintă o combinaţie între................2..............piramidală
şi cele ordonate de la .......3.............la dreapta şi se obţin prin.............4............. unor linii.
b) ..........5............... întreprinderii influenţează...........6...........muncii şi tratarea volumului
informaţional.
c) Calificarea .........7.............. se poate realiza în şcoli de specialitate şi în ...........8.................
d) ......................9...................reprezintă un ansamblu de funcţii şi de ...........10..........care asigură
dirijarea sistemului către obiectivele propuse.

II.2. Rezolvaţi următoarele cerinţe: (15 puncte)


a. Enumeraţi criteriile de evaluare a postului. (5p)
b. Enumeraţi avantajele concurenţei. (3p)
c. Enumeraţi tipurile de funcţii deţinute de angajaţi. (1p)
d. Definiţi următorii termeni:responsabilitate,funcţie,departament. (6p)

II.3. Enumeraţi factorii care influenţează determinarea ariei de control. (5 puncte)

SUBIECTUL III Total: 40 puncte

1. Elaboraţi un eseu cu tema ”Structuri organizatorice - tipuri’’, cu următoarea structură:


- definirea structurii organizatorice;(5p)
- clasificarea tipurilor de structuri organizatorice în raport cu numărul compartimentelor
funcţionale şi legăturile structurale;(5p)
- caracteristicile tipurilor de structuri organizatorice în raport cu numărul compartimentelor
funcţionale şi legăturile structurale;(20p)
- identificarea celei mai importante etape în elaborarea structurii organizatorice;(5p)
- prezentarea celei mai importante etape în elaborarea structurii organizatorice. (5p)

OLIMPIADA LA DISCIPLINELE DIN ARIA CURRICULARĂ “TEHNOLOGII”


-FAZA JUDEŢEANĂ-
BAREM DE CORECTARE

SUBIECTUL I : 20 puncte

I.1. 1 - c, 2 - e, 3 - c, 4 - c, 5 - e, 6 - a, 7- a, 8 - b , 9 - a, 10 - d . 10 p

I.2. a) A b) F c) A d) A e) F 5p

I.3. 1 - b,c,e; 2 – a,d. 5p

SUBIECTUL II : 30 puncte

II.1. a) 1 - rabatate, 2 - organigrama, 3 - stânga, 4 – rabatarea 10p


b) 5 - dimensiunile, 6 - divizarea
c) 7 - personalului, 8 - întreprinderi
d) 9 – structura organizatorică, 10 - relaţii

II.2. a) Criteriile de evaluare a postului: 5p


 pregătirea profesională impusă ocupantului postului;
 experienţa necesară executării operaţiilor specifice postului;
 dificultatea operaţiilor specifice postului;
 responsabilitatea implicată în post;
 sfera relaţiilor.

b) Avantajele concurenţei: 3p
 persoana cunoaşte activitatea;
 concurenţa a plătit pentru pregătirea persoanei;
 organizaţia concurentă este slăbită prin pierderea persoanei ce urmează a fi
angajată.

c) Tipurile de funcţii deţinute de angajaţi: 1p


 funcţii de conducere;
 funcţii de execuţie.

d) Responsabilitate – reprezintă obligaţia titularului postului de a îndeplini sarcinile


şi atribuţiile derivate din obiectivele individuale ale postului.
Funcţie – activitatea desfăşurată de o persoană într-o ierarhie funcţională de
conducere sau execuţie.
Departament – subdiviziune a unui minister. 6p

II.3. Factorii care influenţează determinarea ariei de control: 5p


 complexitatea sarcinilor;
 experienţa şi capacitatea celor conduşi;
 filozofia conducerii organizaţiei;
 capacităţile şi experienţa conducerii;
 cererea pentru produsul/serviciul oferit.
SUBIECTUL III : 40 puncte
Structura organizatorică reprezintă rezultatul unui proces de cercetare astfel încât o
organizaţie nouă sau una în continuă evoluţie şi adaptare să funcţioneze cât mai
eficient. 5p

Clasificarea tipurilor de structuri organizatorice în raport cu numărul compartimentelor


funcţionale şi legăturile structurale: 5p
 structuri ierarhice;
 structuri funcţionale;
 structuri ierarhic-funcţionale.

Caracteristicile structurii ierarhice: 5p


 fiecare persoană este subordonată unui singur şef;
 şeful are dreptul să-i dea dispozitii şi să-i controleze activitatea;
 se aplică in cazul unităţilor mici;
 fiecare conducător de compartiment posedă cunoştinţe din domeniile: economic;
tehnic; de personal

Caracteristicile structurii funcţionale: 10p


 constituirea unor compartimente funcţionale specializate pe activităţi
 un executant primeşte dispoziţii din partea conducătorului său ierarhic şi din
partea conducătorilor unor compartimente funcţionale;
 conducătorii beneficiază de experienţa şi asistenţa compartimentelor funcţionale,
şi, ca urmare, nu mai este nevoie sa aibă cunoştinţe vaste în toate domeniile de
activitate din societatea comercială;
 datorită dublei subordonări a unui executant pot apărea dereglări în activitatea
de conducere, fapt care face ca acest tip de structură să se intalnească mai rar în
practică.

Caracteristicile structuri ierarhic-funcţionale: 10p


 îmbină caracteristicile celor două tipuri de structuri anterioare;
 în componenţă sunt constituite compartimente funcţionale;
 şefii acestora nu au insă autoritate ierarhică asupra executanţilor din alte
compartimente;
 între compartimente se stabilesc relaţii de cooperare prin furnizarea de
informaţii;
 permite atât respectarea unităţii de conducere ( un executant să aibă un singur
şef) cât şi folosirea cunostinţelor de specialitate din cadrul diferitelor
compartimente funcţionale.

Una din etapele cele mai importante în elaborarea structurii organizatorice este
calcularea volumului de muncă şi de personal pe grupe de activităţi şi pe funcţiuni. 5p

 Pe baza lor se determină subdiviziunile funcţionale precum şi cadrele de


conducere necesare, precizându-se autoritatea ierarhică şi funcţională a
acestora; 2p
 Se calculează necesarul de personal de execuţie pentru fiecare diviziune; 1p
 Dimensionarea volumului de resurse umane în cadrul fiecărui compartiment; 1 p
 Constituirea unei structuri organizatorice cu conţinut minim de relaţii
organizatorice pentru reducerea volumului de informaţii. 1p