Sunteți pe pagina 1din 7

REVISTA NAŢIONALĂ DE DREPT Nr.

7, 2012

Contractul internaţional de franchising


Lilia Gribincea,
doctor în drept, conferenţiar universitar (USM)

SUMMARY
The franchising contract is a contract of successive execution in time through which independent
enterprises take a mutual obligation to promote goods and service marketing through specific supplies
by each of them.
The franchising contract is concluded in writing under the nullity sanction. In the text of the contract,
along with mutual obligations of the parties clearly stipulated, contract duration, regulations of termina-
tion and renewal and other important elements of the contract, a complete description of the program of
franchising provisions is presented.
At the contract conclusion the parties have the mutual obligation to fully and openly inform the other
party about the circumstances that refer to the franchising and to put at the disposal of the other party the
necessary information according to the good faith principle. The parties are obliged to keep the secret of
confidentiality data, inclusively in the case when the contract is not further concluded.

N oţiunea şi importanţa francizei. Unii autori


consideră franciza, alături de concentrarea ma-
ternaţional se datorează avantajelor pe care le prezintă
pentru ambele părţi. Pentru titularul mărcii, principalul
rilor întreprinderi de distribuţie, ca fiind unul dintre avantaj constă în faptul că acesta este scutit de inves-
cele două fenomene majore care trebuie menţionate în tiţiile necesare creării unei reţele proprii de distribuţie
evoluţia comerţului internaţional din ultimii 60 de ani1. a mărfurilor sau serviciilor sale. Cocontractantul poate
Potrivit altor autori2, franciza constituie „inima siste- să producă şi/sau să comercializeze mărfuri sau să pre-
mului antreprenorial contemporan”. Dar sunt și autori3 steze servicii, folosindu-se de o marcă şi de un nume
care consideră franciza un „business marriage” între comercial cunoscute şi apreciate şi beneficiind de ex-
o afacere deja existentă și un nou sosit pe piaţă. Bene- perienţa tehnică şi comercială a partenerului său con-
ficiarul francizei cumpără de la franchisor (francizor) tractual.
drepturile înregistrate, pentru a reproduce afacerea în- În acelaşi sens, se observă9 că în contractul de fran-
tr-un format „la cheie, pe un teritoriu specific și pe o pe- chising părţile au interese convergente. Franchisor-
rioadă de timp delimitată. Sistemul de franciză combi- ul este interesat să pătrundă pe pieţele internaţionale,
nă eforturile unui antreprenor independent cu motivaţia franchisee-ul are interesul să beneficieze de mijloacele
celui care este stăpânul propriei sale activităţi, dar care concedentului în derularea afacerii. Avantajul franchi-
beneficiază de experienţa unui partener puternic. sor-ului este că fără cheltuieli de investiţii poate acţiona
S-a remarcat4 că independenţa şi, prin urmare, ne- pe o piaţă externă. În acelaşi timp, franchisor-ul poate
împărţirea responsabilităţii între părţile contractului să-şi diversifice activitatea, operând acţiuni de extinde-
de franchising constituie punctul fundamental pentru re şi amplificare a afacerii prin reinvestiţii. Dacă clau-
succesul francizei ca instrument de expansiune comer- zele contractului au fost bine elaborate, ţinând seama
cială. de interesele celor două părţi, operaţiunile comerciale
Franciza se realizează5 prin reproducerea unei afa- se pot desfăşura cu eficienţă maximă, ceea ce este atât
ceri de succes în condiţiile convenite cu titularul acestei în avantajul franchisor-ului, cât şi în avantajul franchi-
afaceri şi presupune un transfer de cunoştinţe de la ti- see-ului.
tularul afacerii de succes către întreprinzătorul pe care Valorificând cu pricepere mijloacele puse la dis-
l-a selecţionat. Franciza este o investiţie în/şi de inteli- poziţie de concedent, franchisee-ul îşi poate asigura o
genţă, cea mai puţin riscantă, cea mai aptă de a aduce clientelă stabilă şi îşi poate extinde operaţiunile comer-
succes. ciale. Rezultatele obţinute în derularea contractelor de
Franciza, independent de domeniul în care este uti- franchising au încurajat întreprinderile producătoare să
lizată, constituie6 un puternic vector de schimbare, de recurgă la acest tip de operaţiuni comerciale. În toate
noutate, ce potenţează tendinţa actuală manifestată în cazurile însă s-a impus cu necesitate alegerea celor mai
plan comercial, aceea de specializare tot mai evidentă a potrivite societăţi comerciale pentru vânzarea produse-
participanţilor din mediul de afaceri. lor.
Părţile contractului de franchising sunt franchisor7, Au fost remarcate şi unele dezavantaje ale franchi-
concedent sau francizor şi franchisee, concesionar, sing-ului. Se consideră10 că franchisee ar putea deveni
francizat sau beneficiar. viitori concurenţi ai franchisor-ului, deoarece au învă-
S-a menţionat8 că amploarea pe care utilizarea con- ţat tehnologii şi cunoştinţe de la franchisor. Franchi-
tractului de franchising a cunoscut-o în comerţul in- see ar putea să deschidă o nouă afacere în calitate de

36
Nr. 7, 2012 REVISTA NAŢIONALĂ DE DREPT

franchisor. Alţi autori susţin11 că în industria hotelieră, consumatorilor o parte echitabilă din beneficiul obţinut
franchising-ul ar putea afecta marca franchisor-ului şi care:
prin permisiunea franchisee să funcţioneze, dacă fran- (a) nu impun întreprinderilor în cauză restricţii care
chisee nu ar respecta condiţiile de calitate impuse de nu sunt indispensabile pentru atingerea acestor obiec-
franchisor. tive;
Unii autori au remarcat12 că lato sensu, în operaţi- (b) nu oferă întreprinderilor posibilitatea de a elimi-
unile de franchising intră orice operaţiune de vânzare na concurenţa în ceea ce priveşte o parte semnificativă
indirectă, respectiv contractul de comision, consigna- a produselor în cauză”.
ţie, mandat comercial, concesiune comercială etc., iar Regulamentul (UE) nr. 330/2010 al Comisiei din
stricto sensu franchising-ul se referă numai la dreptul 20 aprilie 2010 privind aplicarea art.101 alin.(3) din
unei persoane franchisee, câştigat contractual de a be- Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene cate-
neficia de marca, renumele, know-how-ul şi asistenţa goriilor de acorduri verticale şi practici concertate14, în
franchiser-ului. art.1 alin.(1) lit.(a) defineşte acordul vertical ca fiind
Deşi contractul de franchising prezintă numeroase un acord sau practică concertată convenite între două
avantaje pentru comerţul internaţional, până în prezent sau mai multe întreprinderi care acţionează fiecare, în
nu beneficiază de o reglementare uniformă sub forma sensul acordului sau al practicii concertate, la niveluri
unei convenţii internaţionale. Camera de Comerţ Inter- diferite ale procesului de producţie şi de distribuţie, şi
naţională de la Paris a elaborat Contractul Model de care se referă la condiţiile în care părţile pot cumpăra,
Franchising Internaţional – ICC Model International vinde sau revinde anumite bunuri sau servicii.
Franchising Contract, Publicaţia ICC nr.712-2011. În Republica Moldova, franchising-ul este regle-
Acest Contract Model este o actualizare a ICC Model mentat de Legea cu privire la franchising nr.1335-XIII
International Franchising Contract, Publicaţia ICC din 01.10.199715 (în continuare – Legea nr.1335-XIII
nr.557-2000. din 01.10.1997) şi de Codul civil al RM16.
Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene13, Sub egida UNIDROIT17, în anul 2000 a fost ela-
în art.101 stabileşte următoarele: borat Ghidul acordurilor internaţionale ale francizei
„(1) Sunt incompatibile cu piaţa internă şi interzise principale18, care tratează franciza principală sau fran-
orice acorduri între întreprinderi, orice decizii ale aso- ciza de masteri, apreciată ca fiind utilizată mai frecvent
cierilor de întreprinderi şi orice practici concertate care în acordurile internaţionale de franciză, fără a neglija
pot afecta comerţul dintre statele-membre şi care au ca franciza simplă sau directă.
obiect sau efect împiedicarea, restrângerea sau denatu- Contractul de franchising este un contract cu exe-
rarea concurenţei în cadrul pieţei interne şi, în special, cutare succesivă în timp, în baza căruia una din părţi,
cele care: numită franchisor, se obligă să acorde celeilalte părţi,
(a) stabilesc, direct sau indirect, preţuri de cumpă- numită franchisee, dreptul de a utiliza numele comerci-
rare sau de vânzare sau orice alte condiţii de tranzacţi- al şi marca sa pentru producerea şi/sau comercializarea
onare; mărfurilor ori prestarea serviciilor şi să îi acorde asis-
(b) limitează sau controlează producţia, comerciali- tenţă în acest scop, iar franchisee-ul se obligă în schimb
zarea, dezvoltarea tehnică sau investiţiile; să plătească o redevenţă franchisor-ului. Contractul de
(c) împart pieţele sau sursele de aprovizionare; franchising are ca obiect acordarea de către un comer-
(d) aplică, în raporturile cu partenerii comerciali, ciant – producător, numit franchisor, a dreptului de a
condiţii inegale la prestaţii echivalente, creând astfel vinde anumite bunuri sau de a presta anumite servicii
acestora un dezavantaj concurenţial; şi de a beneficia de un sistem de relaţii, care conţine
(e) condiţionează încheierea contractelor de accep- marca, renumele, know-how-ul şi asistenţă unui comer-
tarea de către parteneri a unor prestaţii suplimentare ciant – persoană fizică sau juridică, numit franchisee, în
care, prin natura lor sau în conformitate cu uzanţele co- schimbul unui preţ, constând într-o sumă de bani iniţia-
merciale, nu au legătură cu obiectul acestor contracte. lă şi o redevenţă periodică, numită franchisee free.
(2) Acordurile sau deciziile interzise în temeiul pre- Contractul de franchising cunoaşte atât definiţii
zentului articol sunt nule de drept. legale, cât şi doctrinale. Conform art.1171 al Codului
(3) Cu toate acestea, prevederile alineatului (1) pot civil al RM, prin contract de franchising, care este unul
fi declarate inaplicabile în cazul: cu executare succesivă în timp, o parte numită franchi-
– oricăror acorduri sau categorii de acorduri între ser şi cealaltă parte numită franchisee, întreprinderi au-
întreprinderi; tonome se obligă reciproc să promoveze comercializa-
– oricăror decizii sau categorii de decizii ale asocie- rea de bunuri şi servicii prin efectuarea, de către fiecare
rilor de întreprinderi; dintre ele, a unor prestaţii specifice.
– oricăror practici concertate sau categorii de prac- Unii autori19 definesc contractul de franchising ca
tici concertate care contribuie la îmbunătăţirea pro- fiind acel contract, bazat pe colaborarea continuă dintre
ducţiei sau distribuţiei de produse ori la promovarea doi comercianţi independenţi din punct de vedere juri-
progresului tehnic sau economic, asigurând totodată dic şi economic, prin care unul dintre aceştia (franchi-

37
REVISTA NAŢIONALĂ DE DREPT Nr. 7, 2012

see), dobândeşte dreptul de a produce şi/sau comerci- îl constituie dreptul de a folosi marca de fabrică, co-
aliza anumite mărfuri sau de a presta anumite servicii, mercială sau de serviciu a unei firme de renume mon-
folosindu-se de numele comercial şi de marca celuilalt dial. Se înţelege că firma care cedează acest drept nu
comerciant (franchisor) şi beneficiind de asistenţă din se poate separa de necesitatea supravegherii producţiei
partea acestuia din urmă, în schimbul unei remunera- şi serviciilor care se furnizează pe diferite segmente
ţii. de piaţă sub marca sa. De aceea, punerea la dispozi-
Alţi autori20 consideră contractul de franchising ca ţia franchisee a licenţei şi cunoştinţelor sale tehnice şi
un contract de colaborare, încheiat între doi comerci- exercitarea controlului tehnic şi comercial apar ca ne-
anţi independenţi, franchisor si franchisee, prin inter- cesităţi obiective.
mediul căruia franchisor-ul pune la dispoziţia franchi- În doctrină23 contractele de franchising au fost clasi-
see marca sa, în schimbul plăţii unui drept de intrare şi ficate în dependenţă de mai multe criterii, principalele
a unor redevenţe, îi transmite un know-how substanţial criterii fiind domeniul de activitate şi conţinutul know-
şi specific, exploatat în conformitate cu tehnicile, în how-ului transferat.
special cele comerciale, experimentate în prealabil de În funcţie de obiectul lor, sunt distinse: franciza de
către franchisor, periodic îmbunătăţite de către acesta servicii, franciza de distribuţie şi franciza de produc-
şi transmise franchisee sub forma unei asistenţe conti- ţie.
nue. • Franciza de servicii presupune un sistem standar-
Într-o altă definiţie21, contractul de franchising este dizat, care se pune la dispoziţie de franchisor. Franchi-
operaţiunea prin care o persoană, franchisor, acordă see este autorizat să ofere consumatorilor pe o anumită
unei alte persoane, franchisee, concesiunea unei mărci piaţă un serviciu sub marca franchisor-ului.
de fabrică sau de serviciu, precum şi ansamblul de me- • Franciza de distribuţie se utilizează în domeniul
tode şi mijloace de comercializare, care să asigure ex- desfacerii de produse. Franchisor-ul poate fi produ-
ploatarea şi gestiunea în condiţii de rentabilitate. cătorul mărfurilor sau un angrosist şi poate organiza
În doctrina juridică22 se citează o definiţie jurispru- o reţea proprie de distribuţie a produselor ori asigură
denţială a franchisei, pronunţată prin hotărârea Curţii aprovizionarea franchisee cu produsele sale.
de Apel Paris, Camera a 5-a, la 28.04.1978, în cauza • Franciza de producţie sau industrială implică un
Morvan v. Intercontinent (Bull. Transp. 1978-277), în acord între doi producători. Franchisee produce anu-
conformitate cu care franchisa este o metodă de cola- mite mărfuri, utilizând tehnica şi cunoştinţele oferite de
borare între două sau mai multe întreprinderi comercia- franchisor. Franchisee comercializează mărfurile sub
le, dintre care una este franchizor şi alta franchizat, prin marca franchisor-ului.
care prima, proprietară a unui nume sau a unor sigle, În relaţiile comerciale au fost identificate şi urmă-
simboluri, mărci de fabrică, de comerţ sau de servicii toarele varietăţi de franciză:
şi deţinătoarea unui savoir faire particular, pune la dis- • Franciza financiară, este utilizată în domeniul
poziţia celei de-a doua, în schimbul unei redevenţe sau hotelier sau al restaurantelor şi implică mobilizarea de
a unui alt avantaj economic, dreptul de a utiliza produ- capitaluri mari. Franchisor-ul, care urmăreşte extinde-
sele sau serviciile, originale sau specifice, spre exploa- rea afacerii, construieşte un imobil, gestiunea căruia va
tarea, în mod obligatoriu, potrivit tehnicilor comerciale reveni franchisee.
experimentate, puse la punct şi periodic îmbunătăţite, • Franciza de stand sau parţială permite deschi-
într-o manieră exclusivă, în scopul de a avea un impact derea într-un mare centru comercial a unui spaţiu dis-
mai bun pe piaţa relevantă şi de a obţine o dezvoltare tinct, amenajat după prescripţiile şi tehnicile franchi-
accelerată a activităţii comerciale a întreprinderilor im- sor-ului.
plicate. • Franciza afiliată se realizează între un comerci-
Conform art.1175 al CC RM, la încheierea contrac- ant independent şi unitatea francizoare. Deşi are o afa-
tului de franchising părţile au obligaţia de a se informa cere proprie, comerciantul îşi converteşte activitatea şi
în mod deschis şi complet despre circumstanţele care se afiliază la o reţea de franciză.
vizează franchising-ul şi de a pune la dispoziţia celei- • Franciza zonală, în baza căreia, în aria de exclu-
lalte părţi informaţia necesară în conformitate cu prin- sivitate oferită, franchisee deţine mai multe puncte de
cipiul bunei-credinţe. Părţile sunt obligate să păstreze distribuţie sau producţie. Fiecare unitate este gestionată
secretul asupra datelor confidenţiale, inclusiv în cazul de franchisee, care nu poate numi subbeneficiari.
în care contractul nu se mai încheie. • Franciza de afaceri include toate elementele pro-
Conform Legii nr.1335-XIII din 01.10.1997, art.5 prii operaţiunii, iar diferenţele între franchisor şi fran-
alin.(2), obiectul franchising-ului îl constituie pro- chisee sunt greu de sesizat.
ducerea şi/sau comercializarea de produse (mărfuri), • Franciza principală reprezintă posibilitatea unui
prestarea de servicii, efectuarea de franchisee conform interpus al franchisor-ului, master franchise, de a con-
standardelor şi cerinţelor privind calitatea stabilite de tracta cu alţi beneficiari. Faţă de francizor, master fran-
franchiser. chise este un beneficiar principal. Unităţile din reţeaua
Elementul principal într-un contract de franchising de franciză sunt gestionate de subbeneficiari.

38
Nr. 7, 2012 REVISTA NAŢIONALĂ DE DREPT

Conform art.6 al Legii nr.1335-XIII din 01.10.1997, b. denumirea, tipul şi domeniul businessului;
în Republica Moldova franchising-ul poate fi practicat c. cuantumul şi termenele efectuării plăţilor (plata
în una din următoarele forme: iniţială unică, royalty, plăţi permanente, taxa pentru re-
• corporativ şi clamă);
• comercial. d. drepturile şi obligaţiile părţilor, inclusiv după ex-
Franchising-ul corporativ prevede participarea pirarea contractului;
franchisee-ului la întregul ciclu de producţie al franchi- e. angajamentul franchiser-ului de a acorda asisten-
ser-ului şi se caracterizează prin ţă părţii denumite franchisee;
a. contracte permanente între franchiser şi franchi- f. răspunderea părţilor pentru neexecutarea sau
see; executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate
b. schimb permanent de informaţii; prin contract;
c. reglementare detaliată a activităţii şi grad înalt de g. modul de soluţionare a litigiilor;
responsabilitate a franchisee-ului. h. teritoriul pe care va fi folosită marca franchiser-
Franchising-ul comercial prevede comercializarea ului;
de producţie finită (mărfuri) sau prestarea de servicii de i. termenul de valabilitate a contractului, condiţiile
către franchisee şi se caracterizează prin: de modificare, prelungire sau reziliere a acestuia;
a. specializarea îngustă a părţii denumită franchisee j. sediul, datele bancare şi semnăturile părţilor.
în comercializarea unui anumit tip de produse (mărfuri) Conform art.1172 alin.(2), în contractul de franchi-
sau în prestarea unui anumit tip de servicii; sing, pe lângă obligaţiile reciproce clar precizate ale
b. plata redevenţei de către franchiser din volumul părţilor, durata contractului, dispoziţiile referitoare la
total de vânzări; reziliere şi la prelungire, şi pe lângă alte elemente im-
c. riscul franchisee legat de comercializarea de pro- portante, se face şi o descriere completă a programului
duse (mărfuri) sau în prestarea unui anumit tip de ser- de prestare a franchisei.
vicii; Aşa cum s-a evidenţiat şi în doctrina juridică24, con-
d. gradul scăzut de reglementare a obligaţiilor fran- tractul internaţional de franchising prezintă următoare-
chisee-ului. le trăsături specifice:
În privinţa condiţiilor de formă, conform art.1172 • franchisor-ul şi franchisee colaborează pe toată
alin.(1) al CC RM, contractul de franchising trebuie să durata contractului;
fie încheiat în formă scrisă, sub sancţiunea nulităţii. Po- • lipsa subordonării celor doi comercianţi;
trivit art.9 alin.(4) al Legii nr.1335-XIII din 01.10.1997, • activitatea franchisee se desfăşoară independent
în Republica Moldova, contractele de franchising se în- în numele şi pe contul său;
registrează la Agenţia de Stat pentru Protecţia Proprie- • utilizarea de către franchisee a numelui comerci-
tăţii Industriale. al şi a mărcii franchisor-ului pentru mărfurile produse
De regulă, părţile stabilesc în contract termenul şi/sau comercializate;
pentru care se încheie contractul, luându-se în conside- • plata unei remuneraţii de către franchisee fran-
rare cerinţele desfacerii bunurilor şi a serviciilor asupra chisor-ului, atât la încheierea contractului (taxa de in-
cărora s-a convenit. Dacă părţile nu au stabilit terme- trare în reţea), cât şi pe parcursul executării contractu-
nul contractului, situaţie admisă de CC RM în art.1176, lui, sub formă de redevenţe periodice.
alin.(2), sau dacă durata contractului este mai mare de În contractul internaţional de franchising, părţile au
10 ani, părţile contractante au dreptul să rezilieze con- următoarele obligaţii25:
tractul doar cu respectarea unui termen de preaviz de Franchisor-ul este obligat:
un an. În cazul în care nici una din părţi nu exercită • Să asigure franchisee utilizarea numelui său co-
dreptul de reziliere, contractul se prelungeşte de fiecare mercial şi a mărcii sale pe durata contractului de fran-
dată pentru o perioadă de 2 ani. chising. Astfel, franchisor-ul este obligat să înregistre-
La încheierea contractului de franchising, păr- ze în teritoriul menţionat în contract şi de a menţine
ţile sunt obligate să se informeze reciproc, în mod pe toată durata contractului înregistrarea drepturilor de
deschis şi complet cu circumstanţele care vizează proprietate intelectuală licenţiate franchisee. De ase-
franchising-ul şi să pună la dispoziţia celeilalte părţi menea, franchisor-ul este obligat să efectueze cercetări
informaţia necesară în conformitate cu principiul bu- privind ameliorarea şi modernizarea produselor şi ser-
nei-credinţe. viciilor purtând marca sa şi pe care franchisee le oferă
Părţile pot insera în contractul de franchising orice consumatorilor. Cercetările date au ca finalitate menţi-
clauze pe care le consideră necesare, dar unele clauze nerea valorii mărcii franchisor-ului. Franchisor-ul tre-
sunt impuse în baza legii. Astfel, potrivit art.9, alin.(2) buie să comunice franchisee, fără întârziere rezultatele
al Legii nr.1335-XIII din 01.10.1997 în contract se in- cercetării, fără plata unor redevenţe suplimentare, iar
dică: acesta trebuie să le aplice în termenul şi condiţiile sta-
a. clauza cu privire la identificarea părţilor contrac- bilite în contractul de franchising.
tante; Potrivit art.1173 al CC RM, franchisor-ul este obli-

39
REVISTA NAŢIONALĂ DE DREPT Nr. 7, 2012

gat să pună la dispoziţia franchisee-ului o totalitate de ca franchisor-ului şi beneficiind de asistenţa acestuia,


bunuri incorporale, de drepturi, mărci de producţie, de dar nu distribuirea mărfurilor franchisor-ului.
modele, aranjamente, decoraţii, de concepte asupra • Să acorde franchisee exclusivitate în teritoriul
aprovizionării, desfacerii şi organizării, precum şi alte stabilit în contract. Astfel, franchisor-ul se obligă să
date sau cunoştinţe utile promovării vânzărilor. Fran- nu desfăşoare în acest teritoriu activităţi de natura celor
chisor-ul este obligat, în plus, să protejeze programul prevăzute în contractul de franchising şi să nu acorde
comun de protejare a francizei împotriva intervenţiilor unui terţ dreptul de a produce şi/sau a comercializa
unor terţi, să-l perfecţioneze pe parcurs şi să sprijine mărfuri sau de a presta servicii, folosindu-se de marca
franchisee în activitatea acestuia prin îndrumare, infor- sa în zona geografică în care franchisee îşi desfăşoară
mare şi perfecţionare profesională. activitatea.
• Să acorde asistenţă continuă franchisee. Fran- În baza contractului de franchising, franchisee are
chisor-ul transmite marca împreună cu un complex de următoarele obligaţii:
cunoştinţe tehnice. Know-how-ul se transmite numai • Să utilizeze numele comercial şi marca franchi-
după plata taxei de intrare în reţea de către franchisee. sor-ului exclusiv în scopurile prevăzute în contract.
Know-how-ul va fi utilizat de franchisee exclusiv pen- Franchisee va folosi numele comercial şi marca
tru executarea contractului de franchising şi rămâne franchisor-ului doar pentru mărfurile şi/sau servici-
proprietatea franchisor-ului. Franchisor-ul trebuie să ile prevăzute în contract, cu respectarea drepturilor
instruiască personalul franchisee cu privire la organi- de proprietate intelectuală ale franchisor-ului. Fran-
zarea activităţii, dar şi să acorde asistenţă continuă pe chisee nu poate înregistra pe numele său sau al unui
perioada executării contractului. terţ nume comerciale, mărci sau alte drepturi de pro-
Activitatea şi asistenţa acordată de franchiser pentru prietate intelectuală ale franchisor-ului şi nici altele
promovarea vânzărilor pe care le realizează franchisee- care prin similaritate pot produce confuzie cu cele ale
ul este complexă, începând de la acordarea de credite franchisor-ului.
şi continuând în faza de organizare-dotare, precum şi Franchisee trebuie să îl informeze imediat pe fran-
pentru însuşirea tehnicilor de comercializare sau de chisor în legătură cu orice încălcare a drepturilor sale
prestare a serviciilor prin pregătirea personalului în de proprietate intelectuală şi să-i acorde asistenţă pen-
faza iniţială, continuarea pregătirilor pentru desemna- tru apărarea drepturilor sale.
rea unui consilier, care va lucra la început alături de • Să desfăşoare activitatea în condiţiile stabilite de
franchisee, acordarea de asistenţă în conducere, pro- franchisor şi potrivit instrucţiunilor furnizate de aces-
movare, marketing. ta. Astfel, franchisee trebuie să-şi desfăşoare activita-
Pe parcursul executării contractului de franchising, tea conform know-how-lui transmis de franchisor, res-
franchisor-ul va organiza întâlniri periodice cu perso- pectând dreptul de proprietate intelectuală ale acestuia.
nalul franchisee, la care se vor analiza, în principal, Franchisee este obligat să menţină în stare adecvată, pe
obiectivele stabilite în cadrul întâlnirilor anterioare, se cheltuiala sa, spaţiul de desfăşurare a activităţii, echi-
vor identifica succesele şi eşecurile repurtate de fran- pamentele şi instalaţiile şi să aibă un personal adecvat
chisee, vor fi stabilite unele strategii de formare şi per- din punctul de vedere al numărului, calificării, ţinutei şi
fecţionare a personalului franchisee, se vor identifica comportamentului faţă de clienţi.
necesităţile franchisee etc. Franchisor-ul va comunica Franchisee este obligat să aplice ameliorările şi
franchisee, fără plata unor taxe suplimentare, orice mo- modernizările aduse de către franchisor metodelor şi
dernizări şi îmbunătăţiri aduse tehnologiei şi metodelor tehnologiilor utilizate şi să comunice franchisor-ului,
utilizate. în exclusivitate şi gratuit, ameliorările şi modernizările
Franchisor-ul va promova prin campanii la nivel pe care le-a adus acestor metode şi tehnologii. Fran-
internaţional, regional şi naţional activităţile care con- chisee va permite franchisor-ului, în condiţiile stabilite
stituie obiectul contractului de franchising. în contract, să verifice respectarea de către franchisee a
• Să furnizeze franchisee mărfurile, care constituie condiţiilor stabilite în contract.
obiectul contractului de franchising. Potrivit art.1174 al CC RM franchisee este obligat
Franchisor-ul este obligat să stabilească şi să asi- să utilizeze programul de prestare a franchisei în mod
gure sortimentul mărfurilor sau serviciilor, să asigure activ şi cu diligenţa unui bun întreprinzător, precum şi
aprovizionarea ritmică, constituirea stocurilor, comple- să procure bunuri şi servicii prin intermediul franchi-
tarea colecţiilor, modelelor. sor-ului sau prin intermediul unei persoane desemnate
Unii autori menţionează26 că această obligaţie există de acesta dacă măsura respectivă are legătură nemijlo-
numai în situaţia în care contractul de franchising do- cită cu scopul contractului.
bândeşte o natură juridică mixtă, prin adăugarea la cla- • Să plătească taxa iniţială şi redevenţele periodice
uzele contractului de franchising a unor clauze proprii franchisor-ului. Deşi franchisee este un comerciant in-
contractului de distribuţie, deoarece contractul de fran- dependent, prin contractul încheiat cu franchisor-ul se
chising în mod obişnuit are ca finalitate desfăşurarea de obligă să plătească o sumă de bani, a cărei mărime se
către franchisee a unei activităţi independente sub mar- calculează, în principiu, ca o fracţiune din volumul de

40
Nr. 7, 2012 REVISTA NAŢIONALĂ DE DREPT

vânzări, care să corespundă cu contribuţia programului • Să distribuie mărfurile furnizate de franchisor.


de prestare a francizei la volumul de vânzări. Această obligaţie este corelativă obligaţiei franchisor-
Taxa iniţială (initial fee) se plăteşte de franchisee ului de furnizare de mărfuri şi, aşa cum s-a remarcat
la semnarea contractului de franchising şi este neram- anterior, apare numai în cazul în care părţile au optat
bursabilă. pentru un contract mixt, combinând clauzele contrac-
Potrivit art.11 alin.(2) al Legii nr.1335-XIII din tului de franchising cu cele proprii unui contract de
01.10.1997, plata iniţială unică se acordă pentru dreptul distribuţie.
de folosire a mărcii pe teritoriul determinat, precum şi De regulă, franchisee se poate aproviziona cu mărfu-
pentru compensarea cheltuielilor suportate de franchi- rile care formează obiectul contractului de franchising
ser, inclusiv pentru instruirea personalului şi consulta- doar de la franchisor sau de la alţi furnizori desemnaţi
ţii. Unii autori27 au calificat această taxă ca fiind preţul de acesta şi nu este în drept să aducă modificări măr-
admiterii în reţeaua de franciză. furilor distribuite. Părţile prevăd în contract stabilirea
Redevenţele periodice (royalties) se calculează sub preţului de revânzare, optând pentru stabilirea preţului
forma unor procente stabilite de părţi din valoarea brută de către franchisee, în mod liber, sau pentru respectarea
trimestrială a profitului franchisee. Legea nr.1335-XIII de către acesta a listei preţurilor aprobate de franschi-
din 01.10.1997 în art.11 alin.(3) precizează că royalty sor.
reprezintă recompense periodice proporţionale indici- S-a observat29 că din drepturile şi obligaţiile pe care
lor de activitate, convenite între părţile la contract. şi le asumă părţile într-un contract de franchising, re-
În contractul de franchising, părţile pot stabili un ni- zultă că această formă de comercializare conţine ca ele-
vel minim al redevenţei trimestriale, pe care franchisee mente, respectiv împrumută caracteristicile proprii ale
se obligă să o plătească franchisor-ului, precum şi să contractelor de vânzare cu monopol, licenţe de patente
prevadă nivelul dobânzii în cazul neplăţii redevenţei. şi mărci, know-how, de reprezentare.
• Să respecte confidenţialitatea asupra informaţii- În ceea ce priveşte încetarea contractului internaţio-
lor furnizate de franchisor în baza contractului. Aceas- nal de franchising, în doctrina juridică30 sunt enumerate
tă obligaţie trebuie respectată atât de franchisee, cât şi următoarele cauze de încetare a contractului: expirarea
de angajaţii acestuia. Întinderea şi obiectul clauzei de contractului; denunţarea unilaterală a contractului şi re-
confidenţialitate sunt stabilite în dependenţă de intere- zilierea contractului.
sul reţelei. Potrivit art.1175 CC RM părţile sunt obli- Expirarea este o cauză de încetare a unui contract
gate să păstreze secretul asupra datelor confidenţiale, de franchising, încheiat pentru o perioadă determinată.
inclusiv în cazul în care contractul nu se mai încheie. Dacă un contract se încheie pe un termen determinat,
Se recomandă28 ca părţile să specifice în contract in- părţile prevăd, de regulă, prelungirea automată a con-
formaţiile care sunt considerate confidenţiale, persoa- tractului pentru perioade stabilite în contract, cu excep-
nele care pot avea acces la aceste informaţii, precum şi ţia cazului în care una dintre părţi comunică celeilalte
obligaţiile legate de utilizarea acestor informaţii. părţi refuzul de a prelungi contractul. Refuzul prelun-
• Să respecte obligaţia de neconcurenţă. O atare girii contractului trebuie să fie comunicat în termenul şi
obligaţie, corelativă obligaţiei de exclusivitate ce revi- forma stabilită în contractul de franchising.
ne franchisor-ului, apare doar dacă este stipulată expres Părţile pot încheia contractul pe o perioadă nedeter-
în contractul de franchising. Astfel, părţile pot stipula minată, cu precizarea modalităţilor de încetare a con-
în contract obligaţia franchisee de a nu desfăşura direct tractului la solicitarea uneia dintre părţi. În acest caz, o
sau indirect, în mod independent sau ca angajat al unui parte este în drept să denunţe unilateral contractul, cu
terţ, în nume propriu sau pe seama unei terţe persoa- notificarea prealabilă a celeilalte părţi, cu respectarea
ne, o activitate similară celei prevăzute în contractul condiţiilor stabilite în contract.
de franchising, într-o zonă geografică unde ar intra în Rezilierea contractului de franchising poate interve-
concurenţă cu franchisor-ul sau cu un alt membru al ni în următoarele situaţii:
reţelei de franciză. • încălcarea prevederilor contractuale de către una
• Să încheie un contract de asigurare privind ac- din părţi;
tivitatea desfăşurată. În contractul de franchising păr- • franchisee se află în insolvenţă, este supus proce-
ţile pot stipula o clauză prin care franchisee se obligă durii lichidării sau încetează să mai desfăşoare activita-
să încheie un contract de asigurare cu o companie de te în teritoriul prevăzut în contract;
asigurări agreată de franchisor. Obiectul asigurării îl • înstrăinarea de către franchisee a unei părţi sub-
constituie, de exemplu, avarierea sau distrugerea spa- stanţiale din bunurile sau din acţiunile sale, fuziunea
ţiului de desfăşurare a activităţii franchisee, a echipa- franchisee cu un terţ.
mentului şi instalaţiilor, răspunderea franchisee faţă de CC RM în art.1176 alin.(2) prevede că dacă durata
personalul angajat şi faţă de terţi. În cazul survenirii contractului de franchising nu este determinată sau de-
riscului asigurat şi plăţii sumei asigurate către franchi- păşeşte 10 ani, oricare din părţi are dreptul să rezilieze
see, franchisor-ul este îndreptăţit la primirea unei cote contractul cu respectarea unui termen de preaviz de un
din suma respectivă. an. Dacă nici una dintre părţi nu exercită dreptul de re-

41
REVISTA NAŢIONALĂ DE DREPT Nr. 7, 2012

ziliere, contractul se prelungeşte de fiecare dată pentru citat de Ling Ziyan, Franchising and/or Licensing as Fo-
2 ani. reign Market Entry Strategies In the Chinese Hotel Industry,
Indiferent de motivul încetării contractului interna- http://esource.dbs.ie/bitstream/handle/10788/111/ma_zi-
yan_ling_2007.pdf?sequence=1, accesat la 17.07.2012.
ţional de franchising, franchisee are unele obligaţii şi 11
Cunill Onofre Martorell, The Growth Strategies of
după încetarea contractului31, şi anume: Hotel Chains, Best Business Practices by Leading Com-
• Să înceteze să mai desfăşoare activităţi în calitate panies, The Haworth Hospitality Press, 2006, citat de Ling
de franchisee şi de a mai utiliza marca franchisor-ului Ziyan, Franchising and/or Licensing as Foreign Market En-
sau alte semne distincte ale acestuia. Odată cu înce- try Strategies In the Chinese Hotel Industry, http://esource.
dbs.ie/bitstream/handle/10788/111/ma_ziyan_ling_2007.
tarea contractului, franchisee nu mai este în drept să pdf?sequence=1, accesat la 17.07.2012.
desfăşoare activităţile prevăzute în contract şi să uti- 12
Stoian I., Pencea R., Brotac L., Tehnici de comerţ inter-
lizeze marca franchisor-ului sau alte semne distincte naţional. Pentru pregătirea importatorului şi a exportatoru-
ale acestuia. Franchisee nu poate utiliza sloganuri, lui, vol.I, Bucureşti, 1992, p.468-469.
uniforme, simboluri, materiale publicitare etc. asociate
13
Publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83
franchisor-ului. De asemenea, nu poate utiliza mărci, din 30.03.2010.
14
Publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 102
sloganuri, uniforme, simboluri, materiale publicita- din 23.04.2010.
re etc. care ar putea crea confuzie cu cele utilizate de 15
Publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
franchisor. nr.82-83/669 din 11.12.1997, modificată ulterior.
• Să plătească imediat toate sumele datorate fran- 16
Codul a fost adoptat la 6.06.2002 şi a fost publi-
chisor-ului. cat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 82-86
• Să returneze franchisor-ului toate copiile materi- din 22.06.2002. Codul este pus în aplicare începând cu
12.06.2003.
alelor puse la dispoziţie de acesta în scopul executării 17
Institutul Internaţional pentru Unificarea Dreptului Pri-
contractului. vat este o organizaţie interguvernamentală, independentă cu
• Să permită franchisor-ului, la solicitarea aces- sediul la Roma. Pentru informaţii generale poate fi accesat
tuia, cumpărarea stocurilor de mărfuri şi materii prime site-ul: www.unidroit.org.
rămase, precum şi a bunurilor utilizate de franchisee
18
Guide to International Master Franchise Arrange-
ments, Second Edition, Rome, International Institute for the
pentru executarea contractului de franchising. Unification of Private Law (UNIDROIT), 2007.
• Să ia toate măsurile legale necesare pentru înce- 19
Sitaru Dr.-Al., Buglea Cl.-P., Stănescu Ș.-Al., op.cit.,
tarea contractului şi să comunice o evidenţă a acestora p.329.
franchisor-ului în termenul stipulat în contract. 20
Baschet D., La franchise. Guide Juridique. Conseils
• Să păstreze confidenţialitatea asupra informaţii- pratiques, Gualino editeur, Paris, 2005, p.23.
lor conform condiţiilor stabilite în contractul internaţi-
21
Macovei I., Dreptul comerţului internaţional, vol.II,
C.H. Beck, Bucureşti, 2009, p.54.
onal de franchising. 22
Bessis Ph., Le contract de franchisage, Edition
L.G.D.J., Paris, 1992, p.29.
Note:
23
Leloup J.-M., op.cit., p.31; Gheorghiu GH., Turcu G.N.,
Operaţiunile de franciză, Lumina Lex, Bucureşti, 2002, p.30;
1
Leloup J.-M., La franchise. Droit et Pratique, 3-ème Macovei I., Amititeloaie Al., Contractul de franciză, Candy,
édition, Encyclopedie Delmas, Dalloz, Paris, 2000, p.10. Iaşi, 2000, p.59; Macovei I., op.cit., vol.II, 2009, p.56.
2
Kinch John E. with Hayes John P., Franchising: The in- 24
Sitaru Dr.-Al., Buglea Cl.-P., Stănescu Ș.-Al., op.cit.,
side story, Wilmington, Delaware, Tri Mark Publishing Co., p.330; Macovei I., op.cit., 2009, p.55; Munteanu R., Elemen-
Inc., 1986, p.14. te de tehnică juridică privind adaptarea contractelor de co-
3
Gimalac L., Grac S., La Franchise. Guide Juridique et merţ exterior, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1990,
Pratique, Editions du Puits Fleuri, Paris 2003, p.53. p.38.
4
Navas Herrera M.F., Mosquera Moreno A.Ma., El 25
Macovei I., op.cit., p.58-59; Sitaru Dr.-Al., Buglea Cl.-
contrato de franquicia: aportes y tendencias en el derecho P., Stănescu Ș.-Al., op.cit., p.332-337; Gribincea L., Dreptul
comparado sobre la responsabilidad del franquiciador, Uni- comerţului internaţional, Reclama, Chişinău,1999, p.294.
versitas. Bogota (Colombia) N° 119: 279-304, julio-diciem- 26
Sitaru Dr.-Al., Buglea Cl.-P., Stănescu Ș-Al., op.cit.,
bre de 2009, http://www.javeriana.edu.co/juridicas/pub_rev/ p.334.
documents/17-ELCONTRATODEFRANQUICIA_000.pdf, 27
Munteanu R., op.cit., p.111.
accesat la 5 iunie 2012. 28
Salvador J. M. S., El contrato de franquicia. Como
5
Ros V., Franciza sau cum să faci bani pe reuşita altuia, negociar los contratos de franquicia, V Jornadas de distri-
Ed. Rentrop&Straton, Bucuresti, 1999, p.7. bución comercial y comercio interior, Toledo, 24, 25 y 26 de
6
Tourneau Philippe Le, Les contracts de franchisage, Noviembre de 1998, Universidad de Castilla – La Mancha,
Lexis Nexis, Litec, Paris, 2007, p.8. http://www.mmlegal.es/pdf-franquicias/contrato.pdf, acce-
7
Noţiunile franchisor şi franchiser sunt utilizate ca si- sat la 5 iunie 2012.
nonime. 29
Anghelescu V., Deteşan Al., Hutira Er., Contracte co-
8
Sitaru Dr.-Al., Buglea Cl.-P., Stănescu Ş.-Al., Dreptul merciale internaţionale, Editura Academiei Române, Bucu-
comerţului internaţional, Tratat: Partea specială, Universul reşti 1980, p.119.
juridic, Bucureşti, 2008, p.329. 30
Sitaru Dr.-Al., Buglea Cl.-P., Stănescu Ș-Al., op.cit.,
9
Mazilu D., Dreptul comerţului internaţional: Partea p.334; Macovei I., op.cit., p.59; Mazilu D., op.cit., 2000,
specială, Lumina Lex, Bucureşti, 2000, p.275. p.276.
10
Paliwoda Stanley J., Thomas Michael J., International 31
Sitaru Dr.-Al., Buglea Cl.-P., Stănescu Ș-Al., op.cit.,
Marketing, Third Edition, Butterworth-Heinemann, 1998, p.339-340.

42