Sunteți pe pagina 1din 7

DESCRIEREA LOCULUI DE MUNCA

OSPATAR

Procesul de muncă constă în prepararea băuturilor alcoolice, a cafelei, ceaiului, a băuturilor


răcoritoare, aprovizionarea cu marfă, depozitarea acesteia, curăţenia la locul de muncă.
De asemenea, ospatarul are rolul de a prelua comenzile si de a asigura servirea impecabila a
clientilor cu produsele/bauturile comandate de acestia intr-o maniera ireprosabila.

MIJLOACE DE PRODUCTIE
- fierbător electric pentru apă şi ceai;
- expresor (dozator cafea);
- maşină pentru cuburi de gheaţă;
- utilaje frigorifice;
- cuţite, tacâmuri, tirbuşon, deschizător de sticle, conserve etc.;
- veselă, pahare;
- masă de lucru;
- dulapuri pentru pahare, vase, unelte şi scule;
- rasteluri;
- conserve, băuturi, fructe, zahăr, etc;
- spaţii de lucru;
- spaţii igienico-sanitare şi sociale;
- produse de întreţinere şi curăţenie;
- consumabile;
- curent electric 220V;
- mobilier pentru sala de mese (mese, scaune, cuiere mobile..)

SARCINA DE MUNCA

Personalul cu functia de ospatar are pregatirea necesara desfasurarii procesului de munca in conditii
de eficienta si securitate maxima , este apt medical (prin controlul medical la angajare si controalele
medicale periodice) si este instruit (prin cele patru forme de instruire – introductiv generala , la locul de
munca ,periodica si reinstruire ) cu toata legislatia de securitate a muncii , cu instructiunile specifice de
securitate a muncii ,masurile de prim ajutor ,masurile de electrosecuritate , Codul Rutier , Codul Muncii ,
consecintele necunoasterii si nerespectarii legislatiei in vigoare si se va prezenta fiecarui lucrator locul de
munca unde urmeaza sa isi desfasoare activitatea si eventualele riscuri de accidentare si imbolnavire
profesionala care pot aparea la acel loc de munca.
Ospatarul are urmatoarele sarcini de munca:
-Prezentarea la program şi pregătirea executantului prin îmbrăcarea echipamentului individual de
protecţie şi îmbrăcămintea de lucru;
-instruirea cu precizarea sarcinilor de serviciu pentru ziua respectivă;
-verifică starea de funcţionare a utilajelor din dotarea secţiei;
-aprovizionarea cu produsele necesare;
-executarea sarcinilor de muncă primite;
-curăţenie în punctele de lucru ( inclusiv părţi superioare / geamuri aflate la înălţime …);
-transferarea produselor rămase în magazie sau în utilajele frigorifice (transportă manual şi
depozitează pe orizontală şi verticală marfa recepţionată);
-dezechiparea executantului de echipamentul individual de protecţie şi îmbrăcămintea de lucru;
-îndeplinirea sarcinilor de muncă se efectuează cu: respectarea planului de operaţii,
-respectarea instrucţiunilor şi procedurilor de lucru, respectarea prevederilor privind securitatea şi
sănătatea în muncă, respectarea prevederilor din regulamentul de organizare al unităţii.

MEDIUL DE MUNCA

Lucrătorul îşi desfăşoară activitatea atat in incinta restaurantului cat si pe terasa acestuia.
FACTORII DE RISC IDENTIFICATI

Factorii de risc proprii mijloacelor de productie

Factori de risc mecanic :


- lovire de catre mijloacele auto, in timpul deplasarii la si de la locul de munca ;
- atacarea de cãtre eventuali rãufãcãtori în timpul serviciului ;
- cãdere peste picioare a mãrfurilor transportate prin purtare ;
- taiere, intepare la contactul cu suprafete sau contururi periculoase ;
- alunecare, cãdere liberã de sticle, pachete, cutii cu produse neasigurate in timpul
deplasãrilor necontrolate ;
- pardoseli alunecoase datoritã scurgerilor accidentale de lichide ;
Factori de risc electric :
- electrocutare prin atingere directã a cablurilor de alimentare cu izolatia distrusã
- electrocutare prin atingere indirectã datoritã defectãrii sistemelor de protectie a agregatelor

Factori de risc proprii mediului de munca


Factori de risc fizic :
- zgomot de fond normal ;
- curenti de aer de la instalatia de aer conditionat (intensitate micã) ;
- iluminat relativ constant, natural si artificial ;

Factori de risc proprii sarcinii de muncã


Continut sau structurã necorespunzãtoare al sarcinii de muncã
- executarea de operatii în afara sarcinii de muncã
Cerinte sub/supra dimensionate impuse executantului
- stres provocat de lucrul permanent cu publicul
- efort dinamic la ridicare si transport manual

Factori de risc proprii executantului


Actiuni gresite
- cãdere la acelasi nivel prin alunecare, dezechilibrare, împiedicare
- cãdere de la înãltime (scãri) prin alunecare/dezechilibrare
- posibile erori de judecatã si de rationament în luarea deciziilor, atentie diminuatã
Omisiuni :
- neefectuarea in timp util a unor operatii indinspensabile asigurãrii securitatii muncii
- insuficiente cunostinte si deprinderi profesionale
Numãr persoane expuse : 1
SC IL NONNO SRL
Durata expunerii : 8 ore/zi
OSPATAR FISA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCA Echipa de evaluare:
Ionita Nicu- Administrator
Ing. Manea Gigi- Evaluator
COMPONENTA Consecinta Nivel
FACTORI DE RISC FORMA CONCRETA DE MANIFESTARE A FACTORILOR DE Clasa de Clasa de
SISTEMULUI maximã de
IDENTIFICATI RISC gravitate probabilitate
DE MUNCA previzibilã risc
0 1 2 3 4 5 6
MIJLOACE DE FACTORI DE RISC 1. Lovire de cãtre mijloace auto în timpul deplasãrii la si
DECES 7 1 3
PRODUCTIE MECANIC de la locul de muncã.
2. Atacarea de cãtre eventuali rãufãcãtori în timpul
DECES 7 1 3
serviciului
3. Cãdere peste picioare a mãrfurilor transportate prin ITM
2 5 3
purtare 3-45 zile
4. Tãiere, întepare la contactul cu suprafete cu contururi ITM
2 3 2
periculoase 3-45 zile
5. Alunecare, cãdere liberã de sticle, pachete, cutii cu ITM
2 3 2
produse neasigurate împotriva deplasãrilor necontrolate 3-45 zile
6. Pardoseli alunecoase datoritã scurgerii accidentale de ITM
2 2 2
lichide 3-45 zile
FACTORI DE RISC 7. Electrocutare prin atingere directã a cablurilor de
DECES 6 1 3
ELECTRIC alimentare cu izolatia distrusã
8. Electrocutare prin atingere indirectã datoritã defectãrii
DECES 6 1 3
sistemelor de protectia a agregatelor
MEDIUL DE FACTORI DE RISC 9. Zgomot de fond normal ITM
2 4 2
MUNCA FIZIC 3-45 zile
10. Curenti de aer de la instalatia de aer conditionat ITM
2 2 2
(intensitate micã) 3-45 zile
11. Iluminat relativ constant, natural si artificial ITM
2 3 2
3-45 zile
SARCINA DE CONTINUT 12. Executarea de operatii în afara sarcinii de muncã ITM
2 3 2
MUNCA NECORESPUNZATOR 3-45 zile
CERINTE SUB/SUPRA 13. Stres provocat de contactul permanent cu publicul ITM 2 2 2
DIMENSIONATE 3-45 zile
14. Efort dinamic la ridicare si transport manual ITM
2 5 3
3-45 zile
EXECUTANT EXECUTAREA 15. Cãderea la acelasi nivel prin alunecare, dezechilibrare, ITM
2 3 2
DEFECTUOASA împiedicare 3-45 zile
DE OPERATII 16. Cãdere de la înãltime (scãri) prin ITM
alunecare/dezechilibrare 45-180 3 4 3
zile
17. Posibile erori de judecata si de rationament in luarea ITM
2 3 2
deciziilor, atentie diminuata 3-45 zile
OMISIUNI 18. Neefectuarea in timp util a unor operatii indispensabile ITM
2 2 2
asigurarii securitatii muncii 3-45 zile

Nivelul de risc global al locului de munca este :

18
Σ ri Ri
i=1 7 x (3 x 3) + 11 x (2 x 2) 107
N = --------------- = --------------------------------- = ----------- = 2,48
18 7 x 3 + 11 x 2 43
Σ ri
i=1
FISA DE MASURI PROPUSE
Nivel MASURI PROPUSE
Nr.
FACTOR DE RISC de
crt. Nominalizarea mãsurii
risc
0 1 2 3
F1- Lovire de cãtre mijloace auto în timpul deplasãrii la si de la locul de - alegerea traseelor sigure si scurte de deplasare
1. 3
muncã.
F2- Atacarea de cãtre eventuali rãufãcãtori în timpul serviciului - instruirea lucratorilor asupra modului de actiune (dotarea cu spray
2. 3
lacrimogen)
- instruirea lucrãtorilor privind regulile de manipulare manuala a
3. F3 – Cãdere peste picioare a mãrfurilor transportate prin purtare manual 3
maselor
- efectuarea reviziilor/reparatiilor de cãtre persoane autorizate
F7 - Electrocutare prin atingere directã a cablurilor de alimentare cu izolatia
4. 3 - asigurarea interzicerii interventiei persoanelor neautorizate în
distrusã
instalatiile electrice
F8- Electrocutare prin atingere indirectã datoritã defectãrii sistemelor de - verificarea periodicã a instalatiei electrice si a prizelor de
5. 3
protectia a agregatelor împãmântare
6. F14- Efort dinamic la ridicare si transport manual 3 - instruirea salariatului privind pericolele la care se expune
7. F12 – Executarea de operatii în afara sarcinii de muncã 3 - instruirea lucrãtorilor privind respectarea disciplinei muncii
F16 – Cãdere de la înãltime (scãri) prin alunecare/dezechilibrare - constientizarea lucrãtorilor asupra riscurilor existente în astfel de
8. 3
situatii
F4 – Tãiere, întepare la contactul cu suprafete cu contururi periculoase - utilizarea de echipament individual de protectie adecvat sarcinilor
9. 2
de executat
F5- Alunecare, cãdere liberã de pachete, cutii cu produse neasigurate - instruirea lucrãtorilor privind stivuirea, depozitarea mãrfurilor
10. 2
împotriva deplasãrilor necontrolate
11. F6 - Pardoseli alunecoase datoritã scurgerii accidentale de lichide 2 - îndepãrtarea scurgerilor accidentale de lichide
F9-Zgomot de fond normal - instruirea lucrãtorilor privind evitarea, pe cât posibil, a expunerii
12. 2
prelungite la zgomot ridicat
13. F10- Curenti de aer de la instalatia de aer conditionat (intensitate micã) 2 - asigurarea unui microclimat de lucru sigur
F11-Iluminat relativ constant, natural si artificial 2 - asigurarea unui iluminat corespunzãtor desfãsurãrii lucrzrilor în
14.
conditii sigure
15. F13- Stres provocat de contactul permanent cu publicul 2 - crearea încrederii în siguranta mediului de muncã
16. F15 - Cãderea la acelasi nivel prin alunecare, dezechilibrare, împiedicare 2 - utilizarea numai a personalului calificat si apt
F17 – Posibile erori de judecata si de rationament in luarea deciziilor, atentie - instruirea salariatului privind pericolele la care se
17. diminuata 2 expune
- respectarea pauzelor fiziologice
18. F18 – Neefectuarea in timp util a unor operatii indispensabile asigurarii 2 - instruirea si controlul salariatilor privind respectarea procedurilor
securitatii muncii specifice
INTERPRETAREA REZULTATELOR EVALUARII
Nivelul de risc global calculat pentru locul de muncã “ospatar” este egal cu 2,48, valoare ce îl
încadreazã în categoria locurilor de muncã cu nivel de risc acceptabil.
Rezultatul este sustinut de “Fisa de evaluare”, în care se observã cã, din totalul de 18 factori de
risc identificati, acestia au urmãtoarea repartitie :

- 7 factori de risc au valoarea 3 – risc mic


- 11 factori de risc au valoarea 2 – risc foarte mic

In ceea ce priveste repartitia factorilor de risc pe sursele generatoare, situatia se prezintã astfel:

- 44.00% - factori proprii mijloacelor de productie


- 17.00% - factori proprii sarcinii de muncã
- 17.00%- factori proprii mediul de muncã
- 22.00% - factori proprii executantului