Sunteți pe pagina 1din 1

1[IA]

1
TABELUL PERIODIC AL ELEMENTELOR 18[VIIIA]

1
H
Hidrogen
HeHeliu
1.008 2[IIA] Grupa 1[IA] 13[IIIA] 14[IVA] 15[VA] 16[VIA] 17[VIIA] 4.002602

3 4 1 Numărul atomic 5 6 7 8 9 10

2
Li Be
Litiu Beriliu
Perioada 1
H
Hidrogen
Simbol

Denumirea elementului
BBor
C
Carbon
N O
Azot Oxigen
F Ne
Fluor Neon
6.941 9.0122 1.008 Masa atomică 10.81 12.011 14.007 15.999 18.9984 20.1797

11 12 13 14 15 16 17 18

3
Na Mg
Sodiu Magneziu
Al Si
Aluminiu Siliciu
P
Fosfor
S
Sulf
Cl Ar
Clor Argon
22.990 24.305 3[IIIB] 4[IVB] 5[VB] 6[VIB] 7[VIIB] 8[VIIIB] 9[VIIIB] 10[VIIIB] 11[IB] 12[IIB] 26.9815 28.085 30.9737 32.06 35.45 39.948

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

4
K Ca Sc Ti
Potasiu Calciu Scandiu Titan
V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Vanadiu Crom Mangan Fier Cobalt Nichel Cupru Zinc Galiu Germaniu Arsen Seleniu Brom Kripton
39.098 40.078 44.956 47.867 50.942 51.996 54.938 55.845 58.933 58.693 63.546 65.38 69.723 72.63 74.92160 78.96 79.904 83.798

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

5
Rb Sr
Rubidiu Stronțiu
Y
Ytriu
Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te
Zirconiu Niobiu Molibden Technețiu Ruteniu Rodiu Paladiu Argint Cadmiu Indiu Staniu Stibiu Telur
I
Iod
XeXeon
85.468 87.62 88.906 91.224 92.906 95.95 98 101.07 102.91 106.42 107.8683 112.411 114.818 118.710 121.760 127.60 126.904 131.293

55 56 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86

6
Cs Ba
Cesiu Bariu
57-71 Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Hafniu Tantal Wolfram Reniu Osmiu Iridiu Platină Aur Mercur Taliu Plumb Bismut Poloniu Astatiniu Radon
132.91 137.33 178.49 180.95 183.84 186.21 190.23 192.22 195.08 196.966 200.59 204.38 207.2 208.980 [209] [210] [222]

87 88 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118

7
Fr Ra
Franciu Radiu
89-103 Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Nh Fl Mc Lv Ts Og
Rutherfordiu Dubniu Seaborgiu Bhoriu Hassiu Meitneriu Darmstadtiu Roentgeniu Coperniciu Nihoniu Flerovium Moscovium Livermonium Tennessine Oganesson
[223] [226] [267] [268] [269] [270] [277] [278] [281] [280] [285] [286] [289] [288] [293] [294] [294]

57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71

La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
Lantan Ceriu Praseodim Neodim Promețiu Samariu Europiu Gadoliniu Terbiu Disprosiu Holmiu Erbiu Tuliu Yterbiu Lutețiu
138.905 140.116 140.907 144.24 [145] 150,36 151,96 157,25 158.93 162.50 164.93 167.26 168.93 173.05 174.97

89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103

Ac Th Th U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr
Actiniu Thoriu Protactiniu Uraniu Neptuniu Plutoniu Americiu Curiu Berkeliu Californiu Einsteiniu Fermiu Mendeleeviu Nobeliu Lawrenciu
[227] 232.038 231.04 238.03 [237] [244] [243] [247] [247] [251] [252] [252] [258] [259] [266]

METALE ALCALINE METALE ALCALINO-PĂMÂNTOASE METALE DE TRANZIȚIE METALE DE POST-TRANZIȚIE LANTANIDE ACTINIDE

NEMETALE METALOIZI HALOGENI GAZE NOBILE

www.tabelperiodic.ro