Sunteți pe pagina 1din 14

Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova

Universitatea de Stat din Moldova


Facultatea Ştiinţe Economice
Catedra Finanţe şi Bănci

Lucru individual
La disciplina Bazele managementului bancar
Studiu de caz nr. 11

Elaborat: Meșină Doina


FB1603
Coordonator ştiinţific:
Ștefaniuc O., dr. conf. Univ
Bumbac D., lect. Univ

Chişinău, 2017
Cuprins

Introducere
Capitolul I: Analiza evoluției indicatorilor BC „Moldindconbank” SA
1.1 Analiza dinamică și structurală a resurselor atrase și ponderea lor în total
obligațiuni;
1.2 Analiza depozitelor persoanelor juridice și persoanalor fizice și ponderea lor în
total resurselor atrase și în total obligațiuni;
1.3 Analiza dinamică a cheltuielilor aferente dobânzilor și ponderea lor în total
cheltuieli;
1.4 Analiza formelor de depozite oferite de către banca clienților, cu indicarea
condițiilor de plasare.

Capitolul II: Întrebări teoretice


2.1 Prezentați schematic structura resurselor atrase;
2.2 După ce criterii pot fi clasificate depozitele bancare?
2.3 Care este interdependența dintre depozitele băncii și rezervele minime
obligatorii? Analizați variația normei stabilite a rezervelor obligatorii în ultimii
trei ani cu comentariile respective?
2.4 Descrieți modalitatea deschiderii depozitului în cadrul băncii și elementele
contractului de depozit.

Bibliografie

Introducere
2
Moldindconbank şi-a început activitatea la 1 iulie 1959, în calitate de filială a Stroibank, din
URSS, sarcina de bază a căreia
era finanţarea construcţiilor industriale, întreprinderilor energetice și a magistralelor de transport.

La 25 octombrie 1991, conform deciziei Adunării de Constituire, banca a fost reorganizată


în Banca Comercială pe Acţiuni pentru Industrie şi Construcţii BC "Moldindconbank" S.A.

Reorganizarea a adus cu sine extinderea gamei de servicii oferite, iar în scurt timp, banca a
devenit o instituţie financiară universală, prestând tot spectrul de servicii financiar-bancare.
Pe parcursul următorilor ani, Moldindconbank s-a dezvoltat într-un ritm constant şi ascendent
diversificându-şi tot mai mult portofoliul de produse şi cel de clienţi.

În prezent, Moldindconbank are cea mai mare reţea de subdiviziuni din Republica
Moldova fiind prezentă în toate raioanele ţării. Toate sucursalele Moldindconbank oferă o gamă
completă de servicii financiare tuturor categoriilor de clienţi: persoane fizice, persoane juridice şi
instituţii financiare.
Relaţiile de colaborare cu organizaţiile financiare internaţionale, precum şi cu băncile de talie
mondială, demonstrează profesionalismul echipei dar şi reputaţia înaltă pe care o are
Moldindconbank pe piaţa internaţională.

Conducerea Moldindconbank este organizată pe două nivele: Consiliul băncii care este format
din patru membri independenți și Președintele consiliului și Comitetul de conducere format din un
Președinte, un prim -vicepreședinte și doi viccepreședinți.
Misiunea băncii este de a acorda servicii și produse bancare calitative și modern, orientate spre
dezvoltarea clienților și creșterea valorii pentru acționari.

Capitolul I: Analiza evoluției indicatorilor BC „Moldindconbank” SA

3
Tabel 1: Analiza structurală a resursele atrase ale BC „Moldindconbank” SA pentru anii 2015-
2017

2017 2016 2015


Nr Indicatori

lei valută lei valută lei valută

1 Depozite la vedere fără


dobândă 1488086815 1320959336 1192205492 1111900446 1193316528 1340863312

-depozitele persoanelor fizice


307535863 765660524 278841310 537876941 220040000 465489949

-depozitele persoanelor juridice


1180550952 555298812 913364182 574023505 973276529 875373362
2 Depozite la vedere cu dobândă
1702138247 13002227 1099393480 176452241 708914287 183225315
-depozitele persoanelor fizice
1274055453 99679439 886259002 101965145 496719658 92104884
-depozitele persoanelor juridice
428082794 30342834 213134479 74487095 212194629 91120431
3 Depozite la termen fără
dobândă 12089975 4945075 16802676 3623084 22303874 15041271
-depozitele persoanelor fizice
9968241 4945075 7720755 2809334 6950947 8450940
-depozitele persoanelor juridice
2121734 0 9081921 813750 15352927 6590331
4 Depozite la termen cu dobândă
4347217179 2988270154 4573286748 3216379753 4687886568 3622719745

-depozitele persoanelor fizice


4045629214 2691980084 4216731937 2884875438 4170761826 3126029553
-depozitele persoanelor juridice
301587965 296290070 356554811 331504315 517124741 496690193
5 Total depozite
7549532216 4444196838 6881688396 4508355524 6612421258 5161849643
-depozitele persoanelor fizice
5637188771 3562265122 5389553003 3527526858 4894472432 3692075326
-depozitele persoanelor juridice
1912343445 881931716 1492135393 980828665 1717948826 1469774317
Sursa: BNM.md

Tabel 2: Analiza dinamică a resurselor atrase în perioada 2015-2017

4
2017-2016 2016-2015
Nr Tipul de deposit
lei valută Lei valută

1
Depozite la vedere fără dobândă 295881323 209058890 -1111036 -228962866
2
Depozite la vedere cu dobândă 602744767 -163450014 390479193 -6773074
3
Depozite la termen fără dobândă -4712701 1321991 -5501198 -11428187
4
Depozite la termen cu dobândă -226069569 -22810599 -114599820 -406339992
5
Total depozite 667843820 -64158686 269267138 -653494119
Sursa: elaborate de autor în baza informației de pe site-ul BNM.md

În urma analizei effectuate pe ultimii 3 ani de gestiune, putem menționa că dinamica pentru anii
2016-2015 înregistrează valori negative pentru toate tipurile de depozite exprimate în valută.
Analiza pentru anii 2017-2016 prezintă date positive doar cu unele diminuări la depozitele la vedere
fără dobândă și la depozitele la termen cu dobândă, acestea din urmă înregistrând valori de
-4712701 lei și -226069569 valută. Astfel, aceste diminuări au condus la scăderi în cee ace ține de
totlul depozitelor în valută pentru anii 2016-2015 în sumă de -653494119 și pentru anii 2017-2016
în sumă de -64158686. Pentru depozitele în lei se înregistrează sume positive pentru toți 3 ani de
gestiune.

Tabel 3: Analiza structural a depozitelor din total obligațiuni în perioada anilor 2015-17

2017 % 2016 % 2015 %


N Tipul de dpozit
r lei valută lei valută lei valută

1 Depozite la vedere 9,8203 8,7174 8,2967 7,7379 7,7093 8,6626


fără dobândă

2 Depozite la vedere 11,2329 0,0858 7,6508 1,2279 4,5799 1,1837


cu dobândă

3 Depozite la termen 0,0797 0,0326 0,1169 0,0252 0,1441 0,0971


fără dobândă

4 Depozite la termen 28,6886 19,7205 31,8262 22,3833 30,2859 23,4044


cu dobândă

5 Total obligațiuni 15153097108 1515309710 1436953124 14369531241 1547876245 1547876245


8 1 4 4
Sursa: elaborate de autor în baza datelor BNM.md
În urma realizării calculelor pentru tabelul 3, am observat că cea mai mare valoare a obligațiunilor
sunt înregistrate în anul 2015 cu o valoare de 15478762454 lei iar cea mai joasă valoare în anul
5
2017 în sumă de 15153097108. Pentru anul 2015, ceqa mai pare pondere o dețin depozitele la
termen cu dobândă în valoare de 30,285 în lei și 23,40% în valută, fiind urmată de depozitele la
vedere fără dobândă în valoare de 7,70 în lei și 8,66 în valută. În anul 2016 avem cele mai puține
obligațiuni însă o pondere destul de mare a depozitelor atât în lei cât și în valută. Iar pentru anul
2017 avem cel mai mic procentaj înregistrat atât la depozite în lei cât și în valută.

Tabel 4: Analiza depozitelor persoanelor fizice și juridice din totalul resurselor atrase pentru
perioada 2015-2017

Nr Tip de depozit 2017 % 2016 % 2015 %


lei valută lei valută lei valută
1 Depozite persoane
fizice 74,6693 80,1554 78,3173 78,2442 74,0193 71,5262

2 Depozite persoane
juridice 25,3306 19,8445 21,6826 21,7557 25,9806 28,4737
Sursa: elaborate de autor în baza datelor de pe site-ul BNM.md

În urma efectuării calculelor pentru tabelul 4, țin să menționez că pe parcursul la 3 ani de gestiune,
cea mai semnificativă pondere din totalul de resurse atrase o dețin persoanele fizice atât în lei cât și
în valută. Cea mai mare pondere se înregistrează în anul 2016 cu valori de 78,31% în lei și 78,24%
în valută la depozitele persoanelor fizice. Ce ține de depozitele persoanelor juridice atunci cea mai
mare valoare se înregistrează pentru anul de gestiune 2015 cu valori de 25,98% în lei și 28,47 în
valută.

Tabel 5: Structura depozitelor persoanelor fizice și juridice din totalul obligațiunilor pentru
anii 2015-2017

Nr Tip de depozit 2017 % 2016 % 2015 %


lei valută lei valută lei valută
1 Depozite persoane
fizice 37,2015 23,5084 37,5068 24,5486 31,6205 23,8525
2 Depozite persoane
juridice 12,6201 5,8201 10,3840 6,8257 11,0987 9,4954
3 Total obligațiuni
15153097108 15153097108 14369531241 14369531241 15478762454 15478762454
Sursa: elaborate de autor în baza datelor de pe site-ul BNM.md

În urma efectuării calculelor pentru tabelul 4, țin să menționez că pe parcursul la 3 ani de gestiune,
cea mai semnificativă pondere din totalul de resurse atrase o dețin persoanele fizice atât în lei cât și
în valută. Cea mai mare pondere se înregistrează în anul 2016 cu valori de 37,50% în lei și 24,54%
în valută la depozitele persoanelor fizice. Ce ține de depozitele persoanelor juridice atunci cea mai
6
mare valoare se înregistrează pentru anul de gestiune 2017 cu valori de 12,62% în lei șiîn anul 2015
cu valori de 9,49% în valută.

Tabel 6: Cheltuieli privind dobânzile pentru anii 2015-2017


2015

2016

2017

Sursa: MICB.md

Tabel 7: Dinamica cheltuielilor aferente dobânzilor


Nr Indicatori 2017-2016 2016-2015
Total cheltuieli aferente dobânzilor -357287552 112088969
1 Cheltuieli privind dobânzile aferente -200233685 19711552
obligațiunilor față de client
2 Cheltuieli privind dobânzile aferente -15030206 21691649
obligațiunilor față de instituții financiare
internaționale
3 Cheltuieli privind dobânzile aferente altor 25431946 2635989
împrumuturi
4 Cheltuieli privind dobânzile datoriilor 3862628 -579407
subordinate
5 Cheltuieli privind dobânzile aferente 9696816 -2295941
obligațiunilor față de alte bănci
Sursa: elaborate de autor în baza datelor din tabelul 6
În urma efectuării calculelor pentru tabelul 7, menționez ca BC “Moldindconbank” SA își utilizează
eficient resursele de care dispune, astfel diminuându-și considerabil cheltuielile de pe total
-357287552, cât și cele aferente dobânzilor.

7
Tabel 8: Pondera cheltuielilor cu dibânzi din total cheltuieli
№ Indicatori 2017 % 2016 % 2015 %
1 Cheltuieli privind dobânzile 0.08 45.57 37.92
aferente obligațiunilor față de
clienți
2 Cheltuieli privind dobânzile 7.62 22.76 13.89
aferente obligațiunilor față de
instituții financiare
internationale
3 Cheltuieli privind dobânzile 6.55 5.94 4.94
aferente altor împrumuturi
4 Cheltuieli privind dobânzile 2.36 2.74 3.61
datoriilor subordonate
5 Cheltuieli privind dobânzile 1.28 - 0.67
aferente obligațiunilor față de
alte bănci
6
Total cheltuieli privind 17.11 75.52 53.13
dobânzile
Total cheltuieli 203492369 409813410 305714325
Sursa: elaborate de autor în baza datelor din tabelul 6

În urma calculelor pentru tabelul 8, înregistrăm cea mai mare pondere în anul 2016 din totalul
cheltuielilor privind dobânzile în valoare de 75,52%. Cea mai mica valoare a cheltuielilor pe total
avem în anul 2017 în sumă de 203492369 lei. Acestea pe an ce trece se diminuiază cee ace
reprezintă o valoare pozitivă pentru bancă.

Capitolul II: Întrebări teoretice

8
resurse

depozitare nondepozitare

imprumutate de
imprumutate de
la termen la vedere la alte banci
la BNM
comerciale

Fig. 1: Structura resurselor atrase

Tipuri de Depozite Bancare:


1. Depozite bancare în funcţie de modalitate de plată a dobânzii:
a. Depozite bancare cu capitalizare: este depozitul bancar care la finalul perioadei de depozitare,
dobânda se adaugă automat la suma depozitată.
b. Depozite bancare fără capitalizare: este un depozit bancar în care poţi avea acces oricând la
banii depuşi de tine în cont, iar dobânda se calulează în fiecare lună. În acest caz dobânda este mai
mică, însă poţi controla oricând doreşti tu banii din cont fără să pierzi întrega dobândă. În fiecare
lună, dobânda se va recalcula la suma pe care o vei deţine în cont.
2. Depozite bancare în funcţie de reînnoire a acestuia:
a. Depozite bancare cu prelungire automată – Este genul acela de depozit care se reînnoieşte
automat de fiecare dată când ajunge la scadenţă. Dobânda realizată ori se capitalizează şi ajunge
direct în depozit, ori se adaugă în contul bancar.
b. Depozite bancare fără prelungire – Este genul de depozit pe care îl faci pe o perioadă fixă de
timp, iar la finalizare, banii şi dobânda vor intra în contul curent.
3. Depozite bancare în funcţie de dobândă:
a. Dobândă fixă – Banca îţi asigură o dobândă fixă indiferent de ce se întâmplă cu evoluţia
pieţei.
b. Dobândă variabilă – Banca poate varia cu dobânda pe care ţi-o oferă în funcţie de evoluţia
pieţei. Poate fi mai mică sau chiar mai mare decât cea fixă.

9
Rezervele obligatorii sunt disponibilități ale băncilor, în lei moldovenești și în valută, păstrate în
conturi la BNM. Depozitele bancare constituie baza de calcul a rezervelor obligatorii minime
menţinute în conturi deschise la BNM.

Rezervele obligatorii reprezintă un instrument auxiliar al politicii monetare, având drept scop
restrângerea excesului de lichiditate și, respectiv, atenuarea impactului acestuia asupra ratelor
interbancare ale dobânzilor. Rolul major al RO în valută este de a preveni creșterea excesivă a
creditului în valută. Rezervele minime obligatorii reprezinta un instrument indirect de politica
monetara prin care, in principal, banca centrala controleaza oferta de bani, prin absorbtia pe baze
continue a lichiditatii din sistemul bancar. Principiul de actiune al acestui instrument se bazeaza pe
legatura care exista intre baza monetara si masa monetara.

Cresterea ratelor rezervelor minime obligatorii are ca efect impunerea unui cost suplimentar asupra
intermedierii bancare ce va conduce la: cresterea marjei dintre dobanzile active si pasive ale
bancilor, reducerea activitatii de creditare a bancilor si, ulterior, la reducerea depozitelor din
sistemul bancar. Scaderea ratelor rezervelor conduce, dimpotriva, la cresterea multiplicarii
depozitelor si expansiunea masei monetare, stimularea activitatii de creditare a bancilor si reducerea
costurilor de operare ale acestora.

Rezervele obligatorii sunt fondurile Băncii ProCreditBank deţinute în MDL sau valute liber
convertibile (USD, EUR) în conturi deschise la BNM. Rezervele sunt calculate pe baza fondurilor
atrase în conturile de depozit şi alte obligaţiuni similar. La 31 Decembrie 2017 rata rezervelor
obligatorii stabilită de BNM a fost de 40% pentru MDL și alte valute neconvertibile (2016: 35%) și
14% pentru valute liber convertibile (2016: 14%), exprimind o valoare de 424,680,490 lei. La 31
Decembrie 2016 rata rezervelor obligatorii stabilită de BNM a fost de 35% pentru MDL și alte
valute neconvertibile (2015: 35%) și 14% pentru valute liber convertibile, asfel înregistrând
548,907,852 in 2015, iar in 2016 =460,519,404 lei (2015: 14%).

Documente necesare pentru deschiderea contului de depozit

În cazul deschiderii depozitului personal de către deponent:


- actul de identitate al deponentului în original.
10
În cazul deschiderii depozitului de către o persoană împuternicită:
- actul de identitate al persoanei împuternicite în original;
- copia autentificată notarial a actului de identitate al deponentului;
- procura în original sau copia acestora autentificată notarial.

În cazul deschiderii depozitului de către părinți sau tutore (curator) persoanelor care nu au atins
majoratul (în cazul contului de economii ProKid):
- actul de identitate al persoanei care prezintă actele deponentului în original;
- certificatul de naștere al deponentului care nu a atins majoratul de naștere, în original sau
copia legalizată notarial;
- actul autorității de tutelă și curatelă – în cazul când deponentul este prezentat prin tutore
(curator).

Documentele prezentate de către persoane nerezidente, întocmite în limbi străine, se prezintă în


original și sunt însoțite și de traduceri legalizate în limba de stat (legalizarea se face conform
legislației în vigoare a Republicii Moldova).
Documentele întocmite de către sau cu participarea autorităților competente din statele străine pot fi
acceptate de către Bancă doar dacă acestea sunt legalizate la Ambasada Republicii Moldova
acreditată pentru țară respectivă sau de către Departamentul afacerii consulare al Ministerului
Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova.

Tipuri de depozite pentru persoanele fizice

Depozitele Moldindconbank vă oferă posibilități suplimentare:


 puteți beneficia de un credit preferenţial asigurat cu depozit;
 puteți completa depozitul fără a vă deplasa la bancă, cu mijloace primite prin sistemele de
remiteri de bani;
 beneficiați de un card bancar gratuit.
 Depozitele sunt garantate în conformitate cu Legea №575-XV din 26.12.2003 privind
garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar.
 În cazul rezilierii anticipate a contractului de depozit, suma acestuia se restituie fără plata
dobânzii calculate.

11
12
Tipuri de depozite pentru personele juridice:

Moldindconbank oferă depozite, care corespund perfect necesităților Dvs.:


 Depozite „La termen” în lei moldovenești și valută străină (USD, EUR), cu dobânzi
atractive și condiții avantajoase.
 Depozitul „Trezorerial” pe termen scurt în lei moldovenești, vă permite să acumulați
mijloacele bănești temporar libere și să primiți un venit suplimentar.
 Depozit-Garanţie de bună execuţie în lei moldovenești cu dobânzi atractive și condiții
avantajoase.

13
Bibliografie

1. https://www.bnm.md/bdi/pages/reports/dbp/DBP12.xhtml?id=0&lang=ro
https://www.micb.md/depozite-persoane-fizice/info/
2. CNPF.md
3. https://www.micb.md/depozite-persoane-juridice/
4. https://www.bnm.md/bdi/pages/reports/dpmc/DPMC4.xhtml?id=0&lang=ro
5. https://www.micb.md/activitatea-financiara-ro/
6. https://www.micb.md/rapoarte-fin-investitor/

14