Sunteți pe pagina 1din 5

Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor

Str. Teodor Mihali nr. 58-60


Departamentul de Finanțe
Cluj-Napoca, RO-400951
Tel.: 0264-41.86.52-5
Str. Teodor Mihali nr. 58-60
Fax: 0264-41.25.70
Cluj-Napoca, RO-400951
econ@econ.ubbcluj.ro
Tel.: 0264-41.86.52-5
www.econ.ubbcluj.ro
Fax: 0264-41.25.70
econ@econ.ubbcluj.ro
www.econ.ubbcluj.ro

FIŞA DISCIPLINEI
ANALIZĂ FINANCIARĂ
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
1.2 Facultatea Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
1.3 Departamentul Finanţe
1.4 Domeniul de studii Economie
1.5 Ciclul de studii Licență
1.6 Programul de studiu / Calificarea Economie agroalimentară și a mediului

2. Date despre disciplină


2.1 Denumirea disciplinei ANALIZĂ FINANCIARĂ
2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. univ. dr. Pop Fănuţa
2.3 Titularul activităţilor de seminar Conf. univ. dr. Pop Fănuţa
III 2.7 Regimul Opțional
2.4 Anul de studii 2.5 Semestrul 5 2.6 Tipul de evaluare E
disciplinei

3. Timpul total estimat (ore pe semestru ale activităţilor didactice)


3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1
42 28 14
3.4 Total ore din planul de învăţământ din care: 3.5 curs 3.6 seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 8
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 8
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10
Tutoriat 4
Examinări 3
Alte activităţi................................... -
3.7 Total ore studiu individual 33
3.8 Total ore pe semestru 75
3.9 Numărul de credite 3

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)


4.1 de curriculum Cursul presupune cunoaşterea unor elemente de bază, asigurate de câteva din disciplinele
prevăzute în planul de învăţământ – nivel Licenţă, din domeniile: Statistică, Contabilitate
financiară, Finanțele întreprinderii, Raportări financiare
4.2 de competenţe Nu este cazul

5. Condiţii (acolo unde este cazul)


 Dotări tehnice necesare susținerii prelegerilor (calculator, soft-uri necesare,
5.1. de desfăşurare a
videoproiector)
cursului
 Prezența studenților la cursuri
5.2. de desfăşurare a  Prezența obligatorie a studenților la orele de seminarii/laboratoare
seminarului/laboratorului  Punerea la dispoziţia studenţilor a surselor de informare privind culegerea datelor
necesare efectuării studiilor de caz
 Predarea lucrărilor de seminar la termenul impus de către titularul de disciplină
6. Competenţele specifice acumulate
Competenţe  Culegerea, prelucrarea şi analiza datelor economice în întreprinderi şi în alte organizaţii
profesionale  Fundamentarea şi propunerea de soluţii pentru problemele economice
 Operaţionalizarea fluxurilor economice materiale şi monetare prin gestionarea şi evaluarea
fenomenelor economice
 Localizarea şi consemnarea tipurilor de risc şi implicaţii ale acestora în situaţii specifice
iniţierii şi derulării activităţilor economice
Competenţe  Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de
transversale tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)


7.1 Obiectivul  Cunoașterea conceptelor de bază și utilizarea cunoştinţelor de specialitate pentru explicarea
general al şi interpretarea de date și informaţii financiare din punct de vedere cantitativ şi calitativ;
disciplinei  Familiarizarea cu forma şi conţinutul raportărilor financiare conforme cu reglementările în
vigoare;
 Însuşirea metodologiei de analiză a fiecărei componente a situaţiilor financiare (indicatori,
indici, rate de structură, modele de evaluare a riscului de faliment etc.);
 Fundamentarea unor cunoştinţe necesare creării/dezvoltării abilităţilor de a exprima
concluzii pertinente privind situația financiară a unei entităţi economice
7.2 Obiectivele  Familiarizarea cu conceptele fundamentale ale analizei financiare;
specifice  Evidenţierea comportamentul fenomenelor şi proceselor ce se derulează în mediul
economic, prin utilizarea unor metode de investigare generale sau specifice acesteia;
 Învăţarea, înţelegerea şi stăpânirea instrumentelor (procedeelor) utile elaborării unor
modele de analiză performantă a fenomenelor ce se derulează în mediul microeconomic;
 Interpretarea influenţelor factorilor care acţionează asupra fenomenelor economice şi
propunerea unor soluţii pertinente de creştere a eficienţei economice;
 Localizarea rolului analizei financiare pentru fiecare decident-utilizator al situaţiilor
financiare;
 Familiarizarea cu componentele Situaţiilor financiare şi a informaţiilor pe care le
furnizează fiecare, în vederea unei analize financiare globale cât mai pertinente;
 Identificarea și interpretarea sistemului de indicatori utilizați în analiza financiară;
 Însuşirea metodologiei de analiză a Situaţiilor financiare şi dezvoltarea capacităţii
studenţilor de a calcula şi mai ales de a interpreta indicatorii specifici analizei financiare.

8. Conţinuturi
8.1 Curs Metode de predare Observaţii
Aspecte teoretico-conceptuale Prelegere: prezentarea cursului cu ajutorul 1 prelegere (2 ore/prelegere)
ale analizei financiare videoproiectorului, având la bază slide-
(Necesitatea, importanța, urile şi sursele bibliografice Studierea surselor bibliografice, delimitarea
obiectul de studiu și obiectivele clară a conceptelor și discutarea informaţiilor
analizei financiare; Conținutul prezentate pe slide-uri.
și etapele procesului de analiză
financiară; Tipologia analizei
financiare, Funcțiile analizei
financiare și utilizatorii
rapoartelor de analiză)
Metodologia analizei Prelegere prezentarea cursului cu ajutorul 2 prelegeri (2 ore/prelegere)
economico-financiare (metode videoproiectorului, având la bază slide-
ale analizei calitative și metode urile şi sursele bibliografice. Se Participarea la discuţii privind tematica
ale analizei cantitative) recomandă metoda interactivă de predare cursului. şi exemplificarea metodelor și
bazată pe exemple alternative, insistarea procedeelor specifice . Răspunsuri directe la
pe cuvintele cheie şi încurajarea întrebările studenţilor.
participării active a studenţilor la curs
Analiza de ansamblu a poziției Prelegere. Se recomandă metoda 2 prelegeri (2 ore/prelegere)
financiare (Analiza evoluției interactivă de predare. Prezentarea
poziției financiare; Analiza cursului se va face cu ajutorul Studierea surselor bibliografice specifice
structurii poziției financiare) videoproiectorului, iar slide-urile vor tematicii. Explicarea poziției financiare pe
cuprinde cuvintele cheie şi indicatorii baza formularului de Bilanț conform
specifici tematicii abordate . Se reglementărilor în vigoare,, participarea la
recomandă şi încurajarea participării discuţii şi răspunsuri directe la întrebările
active a studenţilor la curs studenţilor
Analiza echilibrului financiar Prelegere. Se recomandă metoda 1 prelegere (2 ore/prelegere)
(Analiza indicatorilor de interactivă de predare prin încurajarea
activitate; Analiza lichidității participării active a studenţilor la curs. Studierea surselor bibliografice recomandate.
financiare; Analiza Prezentarea cursului se va face cu ajutorul Explicarea indicatorilor specifici tematicii
solvabilității financiare) videoproiectorului, iar slide-urile vor abordate şi participarea studenților la discuţii.
cuprinde cuvintele cheie şi indicatorii
specifici tematicii abordate
Analiza performanțelor Prelegere: prezentarea cursului cu ajutorul 2 prelegeri (2 ore/prelegere)
financiare (Analiza videoproiectorului, având la bază slide-
performanțelor financiare pe urile şi sursele bibliografice. Se Studierea surselor bibliografice specifice
nivele de activitate; Analiza recomandă metoda interactivă de predare tematicii. Explicarea performanței financiare
performanței financiare cu prin încurajarea participării active a cu ajutorul formularului de Cont de profit și
ajutorul ratelor de rentabilitate) studenţilor la curs pierdere conform reglementărilor în vigoare,,
participarea la discuţii şi răspunsuri directe la
întrebările studenţilor.
Analiza fluxurilor de Prelegere. Se recomandă metoda 2 prelegeri (2 ore/prelegere)
trezorerie (Definirea fluxurilor interactivă de predare prin încurajarea Studierea surselor bibliografice specifice
de trezorerie; Importanța și participării active a studenţilor la curs. tematicii. Explicarea fluxurilor de trezorerie
conținutul situației fluxurilor Prezentarea cursului se va face cu ajutorul cu ajutorul formularului Situația fluxului de
de trezorerie; Metode de videoproiectorului, iar slide-urile vor numerar conform reglementărilor în vigoare,,
determinare a fluxurilor de cuprinde cuvintele cheie şi indicatorii participarea la discuţii şi răspunsuri directe la
trezorerie; Indicatori de specifici tematicii abordate întrebările studenţilor.
analiză a fluxurilor de
trezorerie)
Analiza riscului de faliment Prelegere: prezentarea cursului cu ajutorul 2 prelegeri (2 ore/prelegere)
(Tipologia riscului de faliment; videoproiectorului, având la bază slide-
Metode statistice de evaluare a urile şi sursele bibliografice. Se Studierea surselor bibliografice recomandate.
riscului de faliment, Metode recomandă metoda interactivă de predare Explicarea metodelor specifice tematicii
bancare de evaluare a bonității prin încurajarea participării active a abordate şi participarea studenților la discuţii.
entității economice) studenţilor la curs
Bibliografie:
1. Bătrâncea, Ioan (coord.), Raportarea și analiza financiară a entității economice, Editura Risoprint, Cluj-
Napoca, 2010;
2. Buglea, Alexandru, Analiză economico-financiară, Ediția a II-a revizuită, Editura Mirton, Timișoara, 2011;
3. Lala-Popa, Ion, Miculeac, Melania Analiză economico-financiară. Elemente teoretice și studii de caz, Editura
Mirton, Timișoara, 2012;
4. Mironiuc, Marilena, Analiză economico-financiară : performanţă, poziţie financiară, risc, Editura Universității
Al.I. Cuza, Iaşi, 2009;
5. Mironiuc, Marilena, Pop, Fănuța (coord.), Analiză economică și financiară, Editura Risoprint, Cluj-Napoca,
2013;
6. Pop, Fănuţa, Analiza financiară –Curs, FSEGA, UBB Cluj-Napoca, 2015;
7. Robu, Vasile, Ion Anghel, Șerban Claudia, Analiza ecoonmico-financiară a firmei, Editura Economică,
București, 2014;
8. Siminică, Marian, Diagnosticul financiar al firmei, Editura Universitaria, Craiova, 2008;
9. ORDINUL nr. 1802/2014 din 29 Decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind
situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, publicat în M.O. nr.
963/30.12.2014
10. * * *OMFP 3055/29.10.2009 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene
publicat în M.O. nr. 766/10.11.2009;
11. * * * Standarde internaţionale de raportare financiară, Editura CECCAR. București, 2011
8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii
Exemplificarea procedeelor Punerea la dispoziţie a datelor 1 seminar/laborator (2 ore /seminar, laborator)
analizei cantitative – Studiu de caz necesare pentru exemplificarea
metodelor generale și specifice Evidenţierea procedeelor şi a metodelor de
analizei analiză cantitativă
Prezentarea situațiilor financiare Punerea la dispoziţia studenților a 1 seminar/laborator (2 ore /seminar, laborator)
întocmite la nivelul unei entități situațiilor financiare reale ale unei
economice – Studiu de caz entități economice, întocmite pe o Explicarea fiecărei situații financiare și a
Exemplificarea cifrică, analiza și perioadă de 4 ani legăturii dintre acestea
interpretare indicatorilor de Punerea la dispoziția studenților a
reflectare a evoluției și structurii indicatorilor calculați privind Explicarea indicatorilor calculați și
poziției financiare - Studiu de caz tematica abordată, cu ajutorul interpretarea acestora pe baza datelor reale
datelor din situațiile financiare reale
ale unei entități economice, pe o
perioadă de 4 ani
Exemplificarea cifrică a Punerea la dispoziția studenților a 1 seminar/laborator (2 ore /seminar, laborator)
echilibrului financiar și indicatorilor calculați privind
interpretarea cu ajutorul tematica abordată, cu ajutorul Explicarea indicatorilor calculați și
indicatorilor de activitate, datelor din situațiile financiare reale interpretarea acestora pe baza datelor reale
lichiditate și solvabilitate ale unei entități economice, pe o
financiară - Studiu de caz perioadă de 4 ani
Calculul și interpretarea Punerea la dispoziția studenților a 1 seminar/laborator (2 ore /seminar, laborator)
indicatorilor performanței indicatorilor calculați privind
financiare - Studiu de caz tematica abordată, cu ajutorul Explicarea indicatorilor calculați și
datelor din situațiile financiare reale interpretarea acestora pe baza datelor reale
ale unei entități economice, pe o
perioadă de 4 ani
Exemplificarea metodelor de Punerea la dispoziția studenților a 1 seminar/laborator (2 ore /seminar, laborator)
determinare, analiză și interpretare indicatorilor calculați privind
a fluxurilor de trezorerie - Studiu tematica abordată, cu ajutorul Explicarea indicatorilor calculați și
de caz datelor din situațiile financiare reale interpretarea acestora pe baza datelor reale
ale unei entități economice, pe o
perioadă de 4 ani
Exemplificarea și analiza Punerea la dispoziția studenților a 1 seminar/laborator (2 ore /seminar, laborator)
metodelor de evaluare a riscului de indicatorilor calculați privind
faliment tematica abordată, cu ajutorul Explicarea indicatorilor calculați și
datelor din situațiile financiare reale interpretarea acestora pe baza datelor reale
ale unei entități economice, pe o
perioadă de 4 ani
Bibliografie:
1. Bătrâncea, Ioan (coord.), Raportarea și analiza financiară a entității economice, Editura Risoprint, Cluj-
Napoca, 2010;
2. Buglea, Alexandru, Analiză economico-financiară, Ediția a II-a revizuită, Editura Mirton, Timișoara, 2011;
3. Lala-Popa, Ion, Miculeac, Melania, Analiză economico-financiară. Elemente teoretice și studii de caz, Editura
Mirton, Timișoara, 2012;
4. Mironiuc, Marilena, Analiză economico-financiară : performanţă, poziţie financiară, risc, Editura Universității
Al.I. Cuza, Iaşi, 2009;
5. Mironiuc, Marilena, Pop, Fănuța (coord.), Analiză economică și financiară, Editura Risoprint, Cluj-Napoca,
2013;
6. Pop, Fănuţa, Analiza financiară –Aplicații practice, FSEGA, UBB Cluj-Napoca, 2015;
7. Siminică, Marian, Diagnosticul financiar al firmei, Editura Universitaria, Craiova, 2008;
8. Robu, Vasile, Ion Anghel, Șerban Claudia, Analiza ecoonmico-financiară a firmei, Editura Economică,
București, 2014;
9. ORDINUL nr. 1802/2014 din 29 Decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind
situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, publicat în M.O. nr.
963/30.12.2014
10. * * *OMFP 3055/29.10.2009 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene
publicat în M.O. nr. 766/10.11.2009;
11. * * * Standarde internaţionale de raportare financiară, Editura CECCAR. București, 2011
9. Coroborarea/validarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
 Această disciplină este inclusă în acreditarea oferită de către Association of Chartered Certified Accountants
(ACCA);
 Prin însuşirea conceptelor teoretico-metodologice şi abordarea aspectelor practice incluse în disciplina Analiză
financiară, studenţii vor dobândi un bagaj de cunoştinţe consistent în ceea ce priveşte înțelegerea, cunoașterea și
stăpânirea metodelor, procedeelor și sistemului de indicatori necesari stabilirii diagnosticului financiar al unei
entități economice,
 Disciplina asigură competențe privind asumarea responsabilităților într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de
tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei, precum și oferirea de soluții în ceea ce privește asistarea
managementului în procesul decizional, prin fundamentarea şi propunerea de soluţii pentru problemele economice și
localizarea tipurilor de risc şi implicaţiile acestora în activitatea întreprinderii.
 Acestea competenţe sunt cerute pe piaţa muncii de către angajatori (companii care au ca obiect de activitate
operaţiunile de evaluare, auditare, lichidare sau companii de consultanţă în domeniul practicii analizei financiare,
piața de capital). În urma cunoştinţelor şi competenţelor dobândite, studenţii absolvenţi ai nivelului licență, în urma
continuării pregătirii în cadrul programelor de studii masterale specifice în domeniu, vor putea avea acces la
asociaţiile profesionale de profil (SRAEF,UNEVAR, CECCAR, CAFR).

10. Evaluare
10.3 Pondere în
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare
nota finală
10.4 Curs Elaborarea unui proiect pe baza datelor reale Proiectele vor fi realizate în cadrul 20%
la nivelul unei entităţi economice. echipelor de maxim 4 studenţi, cu
Tema proiectului va fi stabilită de titularul de precizarea dimensiunii şi structurii
disciplină împreună cu echipa de studenţi proiectului şi a contribuţiei (pe
care va efectua proiectul. capitole şi/sau paragrafe) fiecărui
Proiectul se va realiza pe baza datelor reale, student din cadrul echipei la
pe o perioadă de 4 ani, ale unei entități elaborarea proiectului.
economice și va atinge toate aspectele vizate
de demersul de analiză financiară Referatul se va susţine public şi se
Tema proiectului, formarea echipelor, vor adresa întrebări, atât de către
alegerea entitățile economice care vor fi profesor cât şi de către studenţi.
analizate și bibliografia necesară, vor fi
stabilite în primele două săptămâni de
activitate
Titularul de disciplină va stabili criteriile de
notare în funcţie de aportul fiecărui student la
elaborarea şi asumarea sarcinilor în cadrul
proiectului.
Notare de la 1 la 10 Examen scris – test grilă şi 70%
rezolvări de probleme
10.5 Participarea activă la seminar Rezolvarea studiilor de caz 10%
Seminar/laborator
10.6 Standard minim de performanţă
• Pentru absolvirea acestei discipline este necesară obținerea unei note finale de minim 5(cinci);
• Examenul este scris și durează 120 minute;
• Elaborarea unui proiect de cercetare care să demonstreze, pe baza datelor reale culese din situațiile financiare ale
unei entități economice, însuşirea conceptelor de bază, a metodelor şi tehnicilor de analiză financiară, înţelegerea și
interpretarea indicatorilor financiari precum şi desprinderea concluziilor care servesc stabilirii diagnosticului
financiar
• Rezolvarea testelor grilă şi a problemelor pe care se bazează examenul scris pentru minim nota 5

Data completării Titular de curs

22.01.2016 Conf. univ.dr. Fănuța POP

Titular de seminar
Conf. univ.dr. Fănuța POP
Director de departament
Prof.univ.dr. Cristina CIUMAȘ

Data avizării în departament 25.01.2016