Sunteți pe pagina 1din 2

REGULAMENTUL

concursului de recital „Valeriu Cupcea”


(ediţia a XXIII -a)

C oncursul de recital ’’V aleriu C upcea” este dedicat m arelui actor şi regizor
V aleriu C upcea şi se desfăşoară sub egida D irecţiei generale educaţie, tineret şi
sport a Consiliului m unicipal Chişinău în lunile m artie-aprilie ale fiecărui an.

Obiective:
- cultivarea expresiei artistice a cuvîntului;
- propagarea unui repertoriu de valoare din literatura naţională şi universală în
instituţiile de învăţăm înt;
- stim ularea activităţii de creativitate a tinerei generaţii;
- pregătirea noii generaţii de actori ai scenei naţionale.

M odul de organizare şi participare la concurs


La concursul de recital „V aleriu C upcea” pot participa elevi din instituţiile de
învăţăm înt secundar, extraşcolar, colegii şi instituţii de învăţăm înt superior după
categorii de vîrstă şi lim bă de instruire. Fiecare participant va pregăti pentru
evoluare un program de versuri, proză sau o com poziţie teatralizată/creaţie proprie
la alegere în lim ba care se studiază în instituţia de învăţăm înt.
D urata prezentării:
- individual - 5 min.
- com poziţie - 8 min.

Concursul se organizează în trei etape:


- etapa a I-a - concursul local organizat la nivelul instituţiei de învăţăm înt.
D eţinătorii locului I (unu) sunt prom ovaţi la etapa a Il-a.
- etapa a Il-a - concursul de sector organizat de Centrele de creaţie a copiilor
din sectoarele m unicipiului. Deţinătorii locului I (unu) sunt prom ovaţi la
etapa a IlI-a.
- etapa a IlI-a - finala concursului este organizată de D irecţia generală
educaţie, tineret şi sport.
Ofertele de participare vor include: num ele, prenum ele participantului;
instituţia pe care o reprezintă; clasa; program ul şi durata evoluării; conducătorul
artistic şi urm ează să fie prezentate la DGETS pînă la 15 aprilie 2016.

Juriul concursului. Criterii de apreciere


Pentru aprecierea concurenţilor şi determ inarea învingătorilor în concurs va
fi ales un juriu în com ponenţa căruia vor fi întruniţi specialişti în dom eniu,
oameni de cultură şi artă. Juriul va aprecia:
- dicţia şi pronunţarea interpretului;
- ritm urile variate de vorbire, expresivitatea rostirii artistice;
- ţinuta scenică, gustul artistic;
- valoarea artistică a textelor selectate;
- originalitatea interpretului;
- calitatea lucrării proprii prezentate în scenă.

Premierea învingătorilor

Concursul este dotat cu premii şi diplom e ale Direcţiei generale educaţie,


tineret şi sport. Prem iile sunt decernate după categoriile de vărstă: 7-9 ani, 1 0 - 1 3
ani, 1 4 - 1 7 ani, secţiunea „Licee, colegii”, precum şi pentru program ul ales pentru
evoluare.
Com itetul organizatoric de com un cu m em brii juriului au dreptul de a
distribui sum a prem iilor băneşti în dependenţă de num ărul participanţilor, prestaţia
lor artistică în lim ita sumei total alocate.

L. Crudu
022-201606