Sunteți pe pagina 1din 12

Proiect de lecţie

Şcoala Primară Gimnaziala Rotarasti


Data:18 01 2018
Clasa: a III-a
Disciplina: Matematică
Tema: Probleme-formulare ,transformare ,rezolvare
Tipul lecţiei: Sistematizare şi consolidare
Propunător: Ioana Monica Aurelia

Competenţe specifice (MEM):


1.6 Utilizarea unor simboluri şi denumiri matematice precum: sumă, total, termeni,
diferenţă, descăzut, scăzător, deîmpărţit, împărţitor, cât;
1.5 Efectuarea de înmulţiri şi împărţiri în concentrul 0-100 prin adunări/scăderi repetate;
3.1 Rezolvarea de probleme, prin observarea şi generalizarea unor modele sau regularităţi
din mediul apropiat;
4.2 Formularea unor consecinţe rezultate în urma observării unor relaţii, fenomene,
procese simple.

Competenţe specifice (CLR):


1.1 Identificarea semnificaţiei unui mesaj oral din texte accesibile variate;
2.1 Formularea unor enunţuri proprii în situaţii de comunicare.

Obiective operaţionale:
 Să efectueze împărţiri si inmultiri folosind legătura dintre înmulţire şi împărţire;
 Să cunoască terminologia specifică operaţiilor aritmetice;
 Să precizeze algoritmul de calcul al exerciţiilor cu cele patru operaţii;
 Să rezolve probleme cu cele patru operaţii ;
 Să compună probleme pe baza unui exerciţiu dat sau a unei cerinţe;
 Să coopereze intens în activităţile de grup.

Strategii didactice:
a) Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, problematizarea, cubul, SVI
(ştiu, vreau să ştiu, am învăţat/aflat), munca independentă;
b) Mijloace de învăţământ: videoproiectorul, caietul elevului, manual, fişe de lucru,
planşa cu problema;
c) Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe;
d) Forme şi tehnici de evaluare: aprecieri verbale, calificative.

Bibliografie:
 ***, Programa şcolară pentru disciplina Matematică şiexplorarea mediului, Clasa a
II-a, aprobată prin ordinul ministrului Nr. 3418/19.03.2013;
 Dumitrescu, Iliana; Ciobanu, Nicoleta; Birta, Alina Carmen; Matematică şi explorarea
mediului, manual pentru clasa a II-a, Ed. CD Press, Bucureşti, 2014;
 Neacşu, Ioan; Ghid practic- Didactica matematicii în învăţământul primar, Ed. Aius
Craiova, 2010.
Nr. Etapele lecţiei Activitatea învăţătoarei Activitatea elevilor Strategii didactice
crt. Metode Mijloace Evaluare
1. Moment Pregătirea materialelor necesare Elevii îşi pregătesc Conversaţia,
organizatoric pentru desfăşurarea lecţiei în materialele necesare. explicaţia
condiţii optime.
2. Verificarea Se verifică tema de acasă atât Elevii verifică tema Conversaţia, Caietul
temei cantitativ, cât şi calitativ. şicorectează evetualele explicaţia elevului
greşeli.
3. Reactualizare Verificare orală: Elevii dau răspunsurile Conversaţia Aprecieri
a  Cum se numesc numerele care necesare: verbale
cunoştinţelor se înmulţesc? Dar cele care se ...factori.
împart? ...deîmpărţit; împărţitor.
 Cum se numeşte rezultatul ...sumă (total); produs.
adunării? Dar cel al înmulţirii? ...este rezultatul împărţirii.
 Ce este câtul? ...descăzut, scăzător.
 Numerele care se scad se
numesc...
Efectuaţi împărţirile:
42:6= 50:10=
64:8= 49:7=
27:3= 18:2=
4. Captarea Se realizează cu ajutorul unei Sunt atenţi la explicaţii şi Conversaţia, Versurile
atenţiei poezioare (CLR citesc poezia prezentată. problemati- poeziei
Se solicită atenţie, deoarece este o zarea prezentat
ghicitoare-problemă. e la
videopro-
Apolodor a cerut Elevii rezolvă problema. iector
Unui meşter priceput
Să-i construiască steaguri: două
Apoi zece şi-ncă nouă.
Toate-au fost puse-n cutii,
Trei la număr, ca să ştii!
Câte steaguri, cine ştie,
Sunt în fiece cutie?
5. Anunţarea Se anunţă tema şi obiectivele lecţiei. Se notează titlul în caiete. Conversaţia Caietul
temei Se scrie titlul pe tablă: : Probleme- elevilor
formulare ,transformare ,rezolvare

6. Dirijarea Propun rezolvarea unor probleme Fişe cu


învăţării folosind metoda cubului. Pe 6 bilete Rezolvă exerciţiile pe Conversaţia, sarcinile Aprecieri
(cele 6 feţe ale cubului) am scris câte o caiete si la tabla. exerciţiul,cu pentru verbale
sarcină. Fiecare pereche va extrage un bul, cele şase
explicaţia, feţe ale
bilet şi va rezolva sarcina primită.
cubului,
(Anexa 4) caietul .
1. DESCRIE elevilor

Alcătuieşte o problemă după


exerciţiul:

35+(35+12 )=

2. COMPARĂ

--sfertul numărului 36 cu dublul


numărului
3:…………………………………………

-produsul numărului 8 şi 4 cu
jumătatea numărului
64:…………………………………………

-câtul numerelor 81 şi 9 şi câtul


numerelor 7 2şi 8:………………………… Sunt atenţi la explicaţii.
3.ASOCIAZĂ

Asociază corespunzător:

jumătatea nr. 846 si 537

nr. de 5 ori mai mare decât123 423

nr. cu 263 mai mic decât 800


730
16 > 5
nr. cu 127 mai mare decât 603 249
9= 9
2< 8
triplul nr. 83
111

o cincime din nr. 555


615
(6+2):2=8:2=4
(6+2):2=6:2+2:2=3+1=4
4.ANALIZEAZĂ

Analizează datele problemei şi


întocmeşte planul de rezolvare al acesteia: 15+15=30
5x5=25
O cantitate de 35 l de lapte se 48-14=34
toarnă în bidoane de câte 5 l, altă cantitate 56:8=7
de 42 l se toarnă în bidoane de 7 l fiecare.
Câte bidoane sunt necesare pentru tot
laptele?
... de 4 ori mai mult.
... de 4 ori mai mare.

7x4=28
5.APLICĂ

Într-o livadă sunt 5 rânduri cu câte 7 meri


şi 9 rânduri cu câte 6 pruni.

Câţi pomi sunt în livadă?

( Pune rezolvarea într-un exerciţiu )

6. ARGUMENTEAZĂ

Completează următoarele argumente:

a) dacă înmulţim un număr cu 5 obţinem


un număr
.....................................................................
...........................................

b) dacă scădem 16 dintr-un număr obţinem


un număr
.....................................................................
...........................................

c) dacă împărţim un număr la 7 obţinem un


număr
.....................................................................
...........................................

d) dacă adunăm un număr cu 123 obţinem


un număr
.....................................................................
...........................................

e) dacă s-au cumpărat 6 cutii cu bomboane,


iar în fiecare cutie sunt 8 bomboane,aflăm
...................

7. Asigurarea Elevii primesc fişe de lucru. (ANEXA Se rezolvă cerinţele din Conversaţia, Fişe de Aprecieri
performanţei 2) fişele de lucru. exerciţiul, lucru verbale
şi a feedback- explicaţia
ului.  Un factor al înmulţirii este 6, 6xa=48
iar produsul 48. Care este a=48:6, a=8
celălalt factor?
 Măreşte de 8 ori sfertul 36:4=9, 9x8=72
numărului 36.
 Cu cât este mai mare triplul 3x9=27
numărului 9 faţă de dublul 2x7=14
numărului 7? 27-14=13

Se rezolvă o problemă prin S.V.I. Sunt atenţi la aplicarea S.V.I. Planşa cu


(ANEXA 3) metodei S.V.I. enunţul
Problema este prezentată pe o problemei
planşă: Rezolvă problema.
Bunicul a cules într-o zi 35 kg de
fructe. Nepoţii săi au cules de 7 ori
mai puţine kg de fructe. Câte kg de
fructe au cules în total bunicul şi
nepoţii?
8. Aprecieri şi Se fac aprecieri individuale şi Sunt atenţi şi îşi notează
tema pentru generale asupra activităţii tema.
acasă desfăşurate.

Se indică tema pentru acasă.


ANEXA 1. CUBUL

1. DESCRIE noţiunile matematice referitoare la înmulţire şi împărţire, completând


corect enunţurile:

Pentru a afla dublul unui număr îl ....................................................................................... .

Triplul unui număr se află ................................................................................................... .

Jumătatea unui număr înseamnă ......................................................................................... .

Sfertul unui număr se află ................................................................................................... .

2. COMPARĂ rezultatele obţinute, completând cu semnul de relaţie corespunzător


(<, =, >).
4x4 □ 20:4 81:9 □ 3x3 21:7 □ 48:6
3. ANALIZEAZĂ posibilitatea efectuării exerciţiului următor în două moduri şi
completează:

(6+2):2=

4. ASOCIAZĂ exerciţiul din partea stângă cu rezultatele corecte din partea dreaptă:

15+15= 34

5x5= 7

48-14= 30

56:8= 25

5. APLICĂ cunoştinţele matematice şi enumeră două expresii matematice care să se


rezolve prin operaţia:

4x8=

6. ARGUMENTEAZĂ rezultatul obţinut la împărţirea 28 : 4, folosind o altă operaţie


matematică.

Grupa I va rezolva cerinţele de pe feţele: ASOCIAZĂ şi ARGUMENTEAZĂ.

4. ASOCIAZĂ exerciţiul din partea stângă cu rezultatele corecte din partea dreaptă:
15+15= 34

5x5= 7

48-14= 30

56:8= 25

6. ARGUMENTEAZĂ rezultatul obţinut la împărţirea 28 : 4, folosind o altă operaţie


matematică.

Grupa II va rezolva cerinţele de pe feţele: DESCRIE şi ANALIZEAZĂ.

1. DESCRIE noţiunile matematice referitoare la înmulţire şi împărţire, completând corect


enunţurile:

Pentru a afla dublul unui număr îl ....................................................................................... .

Triplul unui număr se află ................................................................................................... .

Jumătatea unui număr înseamnă ......................................................................................... .

Sfertul unui număr se află ................................................................................................... .

3. ANALIZEAZĂ posibilitatea efectuării exerciţiului următor în două moduri şi


completează:

(6+2):2=

Grupa III va rezolva cerinţele de pe feţele: COMPARĂ şi APLICĂ.

2. COMPARĂ rezultatele obţinute, completând cu semnul de relaţie corespunzător (<, =,


>).

4x4 □ 20:4 81:9 □ 3x3 21:7 □ 48:6


5. APLICĂ cunoştinţele matematice şi enumeră două expresii matematice care să se
rezolve prin operaţia:

4x8=

ANEXA 2
FIŞĂ DE LUCRU

 Un factor al înmulţirii este 6, iar produsul 48. Care este celălalt factor?
 Măreşte de 8 ori sfertul numărului 36.

 Cu cât este mai mare triplul numărului 9 faţă de dublul numărului 7?

ANEXA 3

Bunicul a cules într-o zi 35 kg de fructe. Nepoţii săi au cules de 7 ori mai puţine kg de
fructe. Câte kg de fructe au cules în total bunicul şi nepoţii?

S.V.I.
ŞTIU VREAU SĂ ŞTIU AM AFLAT
a cules 35 kg de fructe a) kg de fructe culese
de nepoţi

kg de fructe culese în total

au cules de 7 ori mai puţine b) kg de fructe culese în


total

S-ar putea să vă placă și