Sunteți pe pagina 1din 36
ae ‘CENTRUL NATIONAL, — =a ‘ EVALUARES! romania2019.eu Aprob, Secretar de Stat, Avizat Secretar General ‘ « Aprobat Mariah $UTA CAIET DE SARCINI Privind furnizarea de manuale scolare pentru invatimdntul preuniversitar 1. INTRODUCERE Ministerul Educafiei Nationale, prin Centrul National de Evaluare si Examinare, lanseaza un proces de licitatie de manuale scolare, avind ca obiectiv achizitia de manuale scolare, elaborate in conformitate cu programele scolare aprobate. Procesul se desfisoara conform Ordinului de ministru nr. 3103/28.01.2019 privind regimul manualelor scolare in invatimantul preuniversitar publicat in M.Of. nr. 91 din data de 5 februarie 2019. 2. CONTEXTUL REALIZARI ACESTEI ACHIZITH DE PRODUSE SI SERVIC! 2. informatii despre autoritatea contractanta strada General Berthelot nr.26, Centrul National de Evaluare si Examinare, adres sect.1, Bucures Centrul National de Evaluare si Examinare, in calitate de autoritate contractanta. are atributi si sarcini conform HG1401/2009 cu modificarile si completarile ulterioare, astfel [etc aa © coordoneazi derularea mecanismelor de evaluate a proiectelor de manuale scolare pentru invajimantul preuniversitar, conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educatiei nationale. In realizarea acestei atributii coopteazA evaluatori - cadre didactice si specialisti extern (experti cooptati), remunerafi conform legii; © coordoneazi activitatea de derulare a mecanismelor de reevaluare a manualelor scolare, la cererea ministrului educatiei nationale; ‘© formeaza experti evaluatori de manuale scolare, prin derularea de programe in acest sens in conformitate cu prevederile OMEN 3103/28.01.2019, Ministerul Educatiei Nationale (MEN) prin Centrul National de Evaluate si Examinare (CNEE) asigura organizarea licitatiei deschise in vederea achizitionarii manualelor scolare. 2.2. Informafii despre contextul care a determinat achi pentru invatmantul preuniversitar jonarea manualelor scolare Conform Legii nr.1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, statul asigura xatenilor Roméniei drepturi egale de acces la toate nivelurile si formele de invafamant preuniversitar si superior, precum si la invatarea pe tot parcursul vieiii, Riri nicio forma de discriminare. Ca urmare a aplicarii prevederilor Legii educatiei nationale nr.1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, in baza crora a fost introdusa clasa pregatitoare ca prima clas in cadrul invatamantului primar si au fost definite domeniile de competenje-cheie care determind profilul de formare a elevului si pe care trebuie si se axeze curriculumul pentru {Jmantul primar si gimnazial, incepand cu anul 2012 a fost demarata reforma curricular: fiind elaborate noi planuri- cadru si programe scolare pentru invajamantul primar si gimnazial. ‘Avand in vedere faptul cd principala resurs educafionala utilizata de eatre elevi si de citre cadrele didactice in procesul de predare — invatare - evaluare o constituie manualul scolar care, in conformitate cu prevederile art.69, alin(2) din Legea educatiei nationale nr.1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se elaboreazi si se evalueazd pe baza programelor scolare, se impune elaborarea, evaluarea, editarea i distribuirea de noi manuale scolare, pentru disciplinele cuprinse in planul-cadru pentru clasele I-VIL Conform prevederilor art.69, alin.(4) din Legea educatiei nationale nr.1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, elevii si profesorii din invaamantul de stat si din invatamantul obligatoriu particular acreditat/autorizat beneficiazi de manuale scolare gratuite, atét pentru invafaméntul in limba roména, cat si pentru cel in limbile minoritatilor nationale, in conditiile legii. Conform art.94, alin.(2), litf) din acelasi act normati Ministerul Educatiei Nationale .elaboreaza, evalueaz’, aprobii si achizitioneaza, dupa caz, manualele scolare si asigura finanjarea conform legii si, in acest sens, este singura autoritate cu competente in domeniv’ Potrivit art. 4 din Metodologia de achizitie a manualelor scolare pentru invayamantul preuniversitar aprobati. prin OMEN nr. 3103/2019, CNEE define calitatea de autoritate contractanta in procedura de licitatie deschis organizata in vederea achizitionarii manualelor scolare. Conform prevederilor art.45, alin.(13) din Legea educatiei nationale nr.1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru elevii aparfindnd minoritajilor nationale, Ministerul Educatiei Najionale .asigura manualele scolare, care pot fi: manuale elaborate in limba de predate a minoritatilor nationale si manuale traduse din limba romana sau manuale de import, avizate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, pentru titlurile needitate din cauza tirajului redus”.Tinand cont de prevederile art. 46. alin (2) si (9) din 2 aceeasi lege ,disciplina Limba si literatura romana se preda pe tot parcursul invajamantului preuniversitar dupa programe scolare si manuale elaborate in mod special pentru minoritatea respectiva.” si in invayimdntul gimnazial cu predare in limbile minoritatilor nationale se troduce, ca disciplin’ de studiu, Istoria gi tradifiile minoritagilor najionale respective. cu predare in limba materna. Programele scolare si manualele la aceasté disciplina sunt aprobate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului. ‘Avand in vedere faptul c& pentru o serie de discipline din trunchiul comun din planurile- cadru pentru clasele I-VI nu au fost editate si distribuite manuale scolare, nefiind depuse oferte in cadrul licitatiilor/evaluarilor Jansate in anii scolari anteriori, se impune efectuarea demersurilor necesare pentru asigurarea acestora. Prezentul caiet de sarcini face parte integranti din documentatia de atribuire a acordului cadru privind achizitia de manuale scolare prin procedura de licitatie deschisa. Cadrul legislativ este asigurat de urmatoarele acte normative: © Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completatile ulterioare; © Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu completirile si modificarile ulterioare; © HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu completarile si modificarile ulterioare: © Legea nr. 101/2016 privind remediile si cdile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrai si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si funetionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor cu completarile si modificarile ulterioare; ‘© H.G. nr. 1401/2009 privind infiinjarea, organizarea si functionarea Centrului National de Evaluare si Examinare cu completarile si modificarile ulterioar OMEN 3103/28.01.2019? privind regimul manualelor in invayimantul preuniversitar; HG nr, 26/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei Nationale, cu completarile si modificarile ulterioare; 2.3. Informatii despre beneficiile anticipate de catre Autoritatea Contractantd Centrul National de Evaluare si Examinare in urma procedurii de licitatie deschisa va asigura necesarul de manuale scolare pentru invayiméntul preuniversitar clasele I-VII pentru © perioada de 4 ani, in condifille in care programele scolare nu vor fi modificate. Centrul National de Evaluare si Examinare anticipeaz c& prin organizarea licitatici de manuale scolare, avand ca obiectiv achizitia de manuale scolare pentru invatiméntul preuniversitar, elaborate in conformitate cu programele scolare noi va reusi si ofere sistemului de invajamant preuniversitar, manuale scolare corespunzitoare din punct de vedere al continutului stiintific, adaptate nivelului de varstd al elevului si care s& corespunda nevoilor societatii pentru formarea tinerei generatii scolare. 2.4, Alte initiative/proiecte/programe asociate cu aceasti _achizitie de manuale scolare pentru invitimantul preuniversitar Nu exista alti inifiativa sau demers la scaré nationala, legal constituite, pentru achizitia de manuale scolare pentru invafamantul preuniversitar, elaborate in conformitate cu programele scolare in vigoare.