Sunteți pe pagina 1din 84

in

Psihologia Individuală

Robert L. Rowers
J
la ne Grlfflth
I I
Beditura
ippa
C A IET DE LUCRU
CU CLIENTUL
în Psihologia Individuală

ROBERT L. POWERS şi JANE GRIFFITH

Traducere de Ramona M. Covrig

Editura IPPA
BUCUREŞTI, 2014
©2012 Adlerian Psychology Associates, Ltd. All rights reserved.

©2014 Ramona M. Covrig, pentru această traducere.

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României

POWERS, ROBERT L.
Caiet de lucu cu clientul în Psihologia Individuală /
Robert L. Powers, Jane Griffith;
trad.: Ramona M. Covrig. - Bucureşti: Editura IPPA, 2014
Index
ISBN 978-606-92430-9-1
I. Griffith, Jane
II. Covrig, Ramona M. (trad.)

Caiet de lucru cu clientul în Psihologia Individuală


(a 3-a ed. reviz.)
Robert L. Powers şi Jane Griffith
Lucrarea originală publicată în 1986

Traducere de Ramona M. Covrig

Cărţi de aceiaşi autori:

Esenţa Psihoterapiei - înţelegerea individului autorealizat.


(a 2-a ed. reviz. 2012; E-book, 2012)
Lucrarea originală publicată în 1987 cu titlul
Understanding Life-Style (înţelegerea stilului vieţii)

D icţionarul Psihologiei A dleriene: 106 termeni asocia p cu


Psihologia Individuală a lui A lfred Adler.
(a 2-a ed. reviz. 2007; E-Book, 2007)
Lucrarea originală publicată în 1984 cu titlul
An Adlerian Lexicon (Un dicţionar Adlerian)

Ramona M. Covrig, psihoterapeut


tel. 0722 941 484, email - ramona_covrig@yahoo.com
www.psihoconsult.rowww.psihoterapie-cuplu.ro
CAIET DE LUCRU
CU CLIENTUL
în Psihologia Individuală

N um ele clientului.

Data
CUPRINS

Prefaţă la a 3-a ediţie revizuită / vii


Consim ţăm ânt şi aranjam ente financiare / ix

DIAGNOSTIC GENERAL
Interviul iniţial
f
Situaţia de viată / i
Problem a prezentă / 7
Sarcinile vieţii: intim itatea, m unca şi prietenia / 9
Sumarul im presiilor derivate din interviul iniţial / 12

DIAGNOSTIC SPECIAL
Evaluarea stilului vieţii
Constelaţia fam iliei. Partea I: părinţii, alţi adulţi, mediu / 14
Constelaţia fam iliei. Partea a Il-a: situaţia din copilărie / 20
Sumarul constelaţiei fam iliei / 27
înregistrarea am intirilor tim purii / 29
Sum arul AT: Patternul convingerilor de bază / 33
Sum arul AT: Idei care interferează cu creşterea / 35

CONTINUAREA PSIHOTERAPIEI
Evaluarea parţială sau finală
A l doilea set de am intiri tim purii / 36
Sum arul m odificărilor în patternul con vin gerilor de bază / 43
Note privind progresul în terapie / 44

ANEXE
Compunerea sumarelor
Introducere / 45
Sum arul im presiilor derivate din interviul iniţial / 47
Sum arul constelaţiei fam iliei / 56
Foi de lucru pentru cele două sumare ale amintirilor timpurii / 68
Sum arul AT: Patternul convingerilor de bază / 72
Sum arul A T: Idei care interferează cu creşterea / 74
PREFAŢA
la a 3-a ediţie revizuită

C aietul de lucru cu clientul în Psihologia Individuală (CCPI)


este un instrum ent util pentru orice psihoterapeut ce îşi
propune să în ţeleagă stilul vieţii şi m odul unic de a fi în lume
al fiecărui client. C C P I a fost conceput în ideea de a fi
acom paniat de lucrarea Esenţa Psihoterapiei: înţelegerea
individului autorealizat*, care se bazează pe teoria şi practica
p sihologiei lui A lfred Adler. C a urmare a faptului că un număr
sem nificativ de m odalităţi psihologice urm ează observaţiile lui
A lfred Adler, şi psihoterapeuţii din alte şcoli de psihoterapie
au găsit utilă şi valoroasă lucrarea CCPI, fie îm preună cu
lucrarea noastră Esenţa Psihoterapiei, sau ca un instrum ent de
sine stătător pentru investigarea stilului vieţii clientului.
A d ler nu a făcut o distincţie clară între diagnostic şi
tratam ent în m etoda sa de lucru. M ergând pe urm ele lui,
viziunea noastră este că evaluarea este ea în săşi parte din
tratam entul psihoterapeutic. îndată ce psihoterapeutul începe
să in vestigheze iar clientul să răspundă, în ţelegerea şi
încrederea încep să crească, printr-un proces numit de către
noi psihoclaritate. C C PI oferă o descriere generală pentru o
discuţie benefică pentru am bele părţi im plicate.
C C P I începe cu întrebări mai puţin intruzive, m ergând
gradual către întrebările personale şi com plexe. Interviul
debutează cu întrebări despre prezent şi despre situaţia
obiectivă de viaţă a clientului, urm at de întrebări despre
problem ele prezente şi modul în care clientul îşi evaluează
su ccesul sau insuccesul în dom eniile m ajore ale vieţii
(intim itatea, munca, şi prietenia/com unitatea).

Caiet de lucru cu clientul Tn Psihologia Individuală vti


D eplasându-se de la situaţia prezentă către dezvoltarea
tim purie a clientului, C C P I evidenţiază un form at de
in vestig are a trecutului: experienţa clientului cu privire la
cop ilăria petrecută în fam ilia de origine, în vecin ătate sau la
şcoală, şi m odul în care el sau ea au întâm pinat p rovocările
sexu alităţii la pubertate şi adolescenţă. Urmând acest interviu,
C C P I oferă posibilitatea obţinerii şi interpretării am intirilor
tim purii, în scopul de a dezvălui atitudini şi înclin aţii
fundam entale ale clientului. Interviul se finalizează cu planuri
şi linii directoare pentru însum area datelor colectate într-un
m od care este accesibil psihoterapeutului, încurajator şi facil
de în ţeles pentru client (vezi paginile 45-75)*
C C P I oferă un cadrul lo gic pentru in vestigare şi evaluare,
con siliere şi psihoterapie. Psihoterapeuţii şi clienţii vor
ben eficia deopotrivă de utilitatea CCPI.

Robert L. Powers
Jane Griffith

A prilie, 2012
Port Townsend, W ash in gton

* Powers, R. L., & Griffith, J. (2012; E-book, 2012).


Esenţa Psihoterapiei: înţelegerea individului autorealizat.
Port Townsend, WA: Adlerian Psychology Associates.

Caiet de lucru cu clientul în Psihologia Individuală VIII


CONSIMŢĂMÂNT / DESCĂRCARE

Consimt prin prezenta c a ______________________________


(Denumirea cabinetului, parteneriatului, societăţii)
şi orice alte persoane autorizate de către această Organizaţie, pot
face uz doar pentru scopuri educaţionale de orice declaraţii scrise şi
orale, pe care le-am dat sau le-am furnizat acestora, în legătură cu
orice servicii pe care le-am primit sau le voi primi de la Organizaţia
de mai sus şi de la orice persoane autorizate de către aceasta şi
eliberez şi descarc pentru totdeauna, pentru mine, moştenitorii mei,
reprezentanţii mei legali şi executorii mei, Organizaţia de mai sus şi
toate persoanele care lucrează cu sau pentru aceasta de orice
pretenţii, cereri, acţiuni, fie conform legii, fie conform dreptului
natural, care pot apărea din astfel de utilizări, şi de asemenea sunt
de acord să despăgubesc şi să feresc pe cei de mai sus de orice
costuri, cheltuieli, obligaţii şi îndatorări, inclusiv onorarii rezonabile
de avocat, legate în mod direct sau indirect de aceasta.

DATA: astăzi,. lun£ 20

Semnătura'

ARANJAMENTE FINANCIARE

DATA: astăzi,. luna 20

Semnătura

Caiet de lucru cu clientul în Psihologia Individuală IX


Diagnostic general
INTERVIUL INIŢIAL

SITUATiA
* DE VIATA
i
(item'ii 1-22)

1. D ata _ 2. Vârsta p re ze n tă ,

3. Data n a şte rii,

4. Num e, adresă, telefon mobil; pentru femei, notaţi num ele


dinaintea căsătoriei sau alte nume purtate în trecut; num ele şi
prenum ele partenerului:

5. -A re num ele tău vreo sem nificaţie deosebită?

6 . O cupaţia, poziţia, adresa de la locul de muncă, telefonul de


serviciu, ocupaţia partenerului:

7. N um ăr de telefon curent şi adresa de corespondenţă (acasă


sau la muncă):

Caiet de lucru cu cliertul îr Psihologia Individuală


. Situaţia de viaţă
(continuare)
8. Starea civilă (vârsta soţiei/soţului, de când sunt căsătoriţi,
data aniversării, căsătorii anterioare la am bii parteneri, relaţii
de cuplu prezente, de cât tim p, nivelul relaţiei):

9. C opii (numele, vârsta, sexul, copii decedaţi şi alte sarcini,


copii adoptaţi, dificultăţi la naştere sau în concepere, copii din
alte căsătorii):

IO. N ivel de educaţie, serviciu m ilitar, religie:

Caiet de lucru cu clientul în Psihologia Individuală


___________________________________________________________ Situaţia de viaţă
(continuare)
11. Părinţii - relaţia prim ordială/căsnicia:
~dacă părinţii s-au separat sau au divorţat, vârsta clientului la
m om entul ruperii relaţiei;
-părinţi de acelaşi sex;
-n otează vârsta părinţilor la data naşterii clientului;
-căsătorii anterioare sau relaţii ale fiecăruia dintre părinţi;
-alţi adulţi prezenţi în casă în perioada preadolescentă a
clientului;
-d acă părinţii sunt în viaţă, notează vârsta lor, starea lor de
sănătate, situaţia lor curentă;
-d acă au decedat, notează data şi cauza decesului;
-vârsta clientului la m om entul decesului părinţilor.

12. -Ţ i s-a spus că ai sem ăna cu vreunul dintre părinţi?


-A fost im portant pentru tine acest lucru sau pentru altcineva
din apropiere? -In ce mod?

Caiet de lucru cu clientul în Psihologia Individuală


____________________________________________________________Situaţia de viaţă
(continuare)
13. Fraţi şi s u r o r i:
-faceţi o listă cu num ele tuturor fraţilor clientului, de la cel m ai
m are la cel m ai m ic, plasând clientul, fraţi decedaţi, sarcini
pierdute de m am ă şi cunoscute de către client în poziţia
ordinală, utilizând vârsta clientului ca unitate de măsură;
-notaţi diferenţa de vârstă dintre client şi fiecare frate într-o
coloană, notaţi fraţii vitregi, diferenţa de vârstă faţă de client,
şi vârsta clien tulu i atunci când aceştia au intrat în familie;
-notaţi ocu p aţiile şi preocupările fiecăruia dintre fraţi şi surori.

14. -C ân d erai copil, dacă ceva ar fi putut să fie diferit, care ar


fi fost acel lucru?

Caiet de lucru cu clientul în Psihologia Individuală


. Situaţia de viaţă
(continuare)
15. “Te afli în prezent sub îngrijire m edicală? -Pentru ce
anum e? N otează tipul de problem ă şi orice simptom; dacă
problem a prezentă care l-a adus pe client în cabinet are vreo
legătu ră cu această problem ă medicală, vezi item ul 23;

16. “Urm ezi vreun tratam ent în această perioadă?


“ C are este m otivul?
“ Care este diagnosticul şi ce m edicam ente iei?
Doza, de cât tim p şi până când, efectele şi efectele secundare:

17. “ Când ai făcut ultim a dată un exam en m edical?

18. Num ele, adresa şi specialitatea m edicului care te-a


consultat (dacă există unul):

Caiet de lucru cu clientul în Psihologia Individuală


___________________________________________________________ Situaţia de viaţă
(încheiere)
19. Starea sănătăţii în general - orientarea sexuală
autodeterm inată, apetitul, som nul, nivelul de energie, exerciţii;
u tilizarea alcoolului şi a drogurilor, in clu siv a celor recreative;
consum de cafea, tutun; notează orice sim ptom fizic sem nalat:

20. -A i m ai apelat la consiliere sau psihoterapie?


Când, m otivul, tipul, cu cine, cât tim p, rezultate:

21. Sursa de referinţă:

22. N um ăr de telefon de u rgen ţă - num ele persoanei, adresa,


num ăr telefon,' relaţia
I cu aceasta:

Caiet de lucru cu clientul în Psihologia Individuaiă


PROBLEMA PREZENTA
(itemii 23-30)

23. ~Ce te-a adus astăzi aici? Dacă există sim ptom e fizice,
cereţi pacientului/clientului să descrie şi să localizeze forma,
m ărim ea, senzaţia, intensitatea, frecvenţa; astfel de descrieri
pot dezvălu i scopul sim ptom ului („jargonul organelor”).

24. -C ân d ai început să te simţi aşa?


-C e altceva se mai întâm pla în viaţa ta la acea vrem e?

25. -A i observat vreun pattern com portam ental?

26. -C e se întâm plă ca o consecinţă a faptului de a avea


această problem ă? -C a urmare a acestei problem e ce faci?
-C e anum e te îm piedică să previi această problem ă?
-C in e este cel mai afectat de această problem ă?
-C in e suferă cel mai mult ca urmare a rezultatului („ţinta”)?

Caiet de lucru cu clientul Tn Psihologia Individuală


. Problema prezentă
(încheiere)
27. ~Ce ai făcu t în legătură cu asta până acum?

28. -C u m îţi exp lici situaţia cu care te confrunţi?

29. -C u m ar fi viaţa ta diferită dacă nu ai avea această


problem ă? ~Ce ai face dacă ai fi com plet sănătos?

30. -C e te aştepţi să se întâm ple în tim pul în care vo m lucra


îm preună?

[Notă: Dacă problema curentă reflectă dificultăţi acute ce necesită


intervenţie imediată, abordaţi-o acum, amânaţi până la următoarea
sesiune închiderea interviului iniţial legat de Sarcinile vieţii.]

Caiet de lucru cu clientul în Psihologia Individuală


SARCINILE VIEŢII:
f
intimitatea, munca şi prietenia/comunitatea
(itemii 31-36)

INTIMITATEA: Situaţia şi scopurile

31. Situaţia : -V orbeşte-m i despre viaţa ta intimă. Dacă


clientului îi lipseşte viaţa intimă em oţională sau apropierea
sexuală puteţi întreba: -în ce mod contează asta pentru tine?
întrebări punctuale:
-C e îl face pe un bărbat să fie m asculin după părerea ta?
-C e o face pe o fem eie să fie fem inină după părerea ta?
-C u m te situezi în urma com parării tale cu cei de acelaşi sex?
-A i dificultăţi în a exprima afecţiunea pentru ceilalţi?
-A i dificultăţi în a prim i astfel de m anifestări de la ceilalţi?
-C e fel de p lân geri îţi aduce partenerul/partenera?
-D ar tu ce fel de plângeri îi aduci partenerei/partenerului tău?
-A i putea descrie prim a ta întâlnire cu partenerul/partenera?
-C e anum e te-a im presionat la m om entul acela?

32. Scopuri: -C e anume ai vrea să îm bunătăţeşti în această arie


a vieţii tale? -D ar să schim bi?

Caiet de lucru cu clientul în Psihologia Individuală


__________________ SARCINILE VIEŢII; intimitatea, munca şi prietenia/comunitatea
(continuare)
MUNCA: Situaţia şi scopurile

33. Situaţia: -Povesteşte-m i despre m unca ta. D acă clientul/


p acien tu l nu are nici o ocupaţie sau este şom er întrebaţi:
-C u m în cerci să rezolvi această sarcină?
Exploraţi interesele şi am biţiile legate de această sarcină.
întrebări punctuale:
-C e este cel mai satisfăcător pentru tine la m unca pe care o
p ractici? -C e l mai puţin satisfăcător?
-C e altfel de m unci ai mai făcut? -D e ce anum e ai renunţat?
-E şti conştient de ce anume îţi pricinuieşte problem e atunci
când m unceşti (ex. am ânarea) ?- Te sim ţi apreciat la m uncă?
-C u m anum e evaluezi relaţia pe care o ai cu ceilalţi de pe
n ivele diferite: superiori, egali, subordonaţi?
-C u m evalu ezi relaţia pe care o ai cu persoan ele de sex opus?

34- Scopuri: -C e anume doreşti să îm bunătăţeşti sau să


schim bi în această arie a vieţii?

Caiet de lucru cu clientul în Psihologia Individuală 10


__________________ SARCINILE VIEŢII: intimitatea, munca şi prietenia/comunitatea
(încheiere)
PRIETEN IA ŞI CO M U N ITATEA: Situaţia şi sco p u rile

35. Situaţia: -Povesteşte-m i despre prietenii tăi şi despre viaţa


ta în com unitate. D acă clientul/pacientul raportează că nu
este im plicat social sau are puţine contacte atunci întrebaţi:
-C u m în cerci să rezolvi această sarcină?
întrebări punctuale:
-D e unde îţi procuri prietenii? -C âţi prieteni apropiaţi ai?
-C â t de des vă întâlniţi?
t -C e faceţi?
f
-A i şi prieteni de sex opus? -D e orientări sexuale diferite?
-A v e ţi culturi diferite din punct de vedere etnic?
-C u m se term ină prieteniile?
-C â t de m ult sim ţi că te poţi baza pe prietenii tăi?
-C e fel de im presie crezi că le faci celor cu care te v e zi pentru
prim a dată? -A ceastă im presie se schim bă în tim p?
-D acă aş suna pe unul dintre prietenii tăi şi l-aş întreba: „ C e
p reţuieşti cel mai mult la [numele clientului]?” ce crezi că ar
spune? -C e tip de conexiuni ai cu com unitatea pe larg (ex.
m uncă de voluntariat, sport, etc.)?

36. Scopuri: -C e anume doreşti să îm bunătăţeşti sau să


schim bi în această arie a vieţii tale?

Caiet de lucru cu clientul în Psihologia Irdividualâ


Data

Sumarul impresiilor derivate din interviul iniţial

[Pentru discuţii cu privire la valoare, scop şi m etoda de


form ulare a însum ării datelor, vezi capitolele 12-14 din lucrarea
noastră. Esenţa Psihoterapiei: înţelegerea individului
autorealizat. A ceste capitole acoperă interviul iniţial,
con stelaţia fam iliei, şi sumarul am intirilor timpurii.]
D upă obţinerea datelor din interviul iniţial (item ii 1-36),
clientul, psihoterapeutul intervievator, şi psihoterapeutul
consultant se întâlnesc să revadă şi să interpreteze m aterialul,
în privinţa concluziilor cu privire la revizuire şi interpretări,
psihoterapeutul consultant dictează Sumarul impresiilor
derivate din interviul iniţial psihoterapeutului in tervievator în
prezenţa clientului. V ezi paginile 47"55 din C C IP pentru
form atul sum arului, şi utilizaţi paginile 12-13 pentru a
în registra inform aţiile obţinute în interviu.

Caiet de lucru cu clientul în Psihologia Individuală


, Sumarul impresiilor derivate din interviul iniţial
(încheiere)

Caiet de lucru cu clientul în Psihologia I ndividuală 13


Diagnostic special
EVALUAREA STILULUI VIEŢII
V ârsta clientului Data

CONSTELAŢIA FAMILIEI
Partea I: părinţii, ceilalţi aduiţi, mediu
(item ii 1-13)

1. N um ele tatălui O cupaţia,

V ârsta la naşterea clientului_ V ârsta acum


sau
V ârsta la deces_____ C auza m orţii

V ârsta clientului la decesul tatălui

2. ~Ce fel de om a fost tatăl tău atunci când erai copil (peste 11-
12 ani), în şcoala prim ară?
Ia în considerare în descrierea acestuia inform aţii despre
ocupaţie, personalitate, sănătate, nivelul de educaţie, valorile
personale (ex, ~Ce era im portant pentru tata?).

Caiet de lucru cu clientul în Psihologia Individuală H


_________________ CO N STELA ŢIA FAMILIEI. Partea I: părinţii,ceilalţi adulţi, mediu
(continuare)
3. -C u m a relaţion al cu tine şi cu ceilalţi fraţi ai tăi?

■ Care era favoritul lui?

-C e stil de educaţie avea şi cum ai perceput tu asta?

-C e aşteptări avea în legătură cu com portam entul sau cu


rezultatele tale?

4. -Sem eni în vreu n fel cu tatăl tău? -D acă da, în ce m od?


-D acă nu, atunci în ce mod eşti diferit/ă de el?

5- -P ovesteşte-m i pe scurt despre trecutul tatălui tău şi despre


fam ilia lui de origine:

Caiet de lucru cu clientul în Psihoiogia Individuală 15


. CO N STELA ŢIA FAMILIEI. Partea I: părinţii, ceilalţi adulţi, mediu
(continuare)

6. N um ele m am ei O cupaţia.

V ârsta la naşterea clientului___ V ârsta acum .


sau
V ârsta la deces_____ Cauza morţii_________

V ârsta clientului la decesul m amei

7- ~Ce fel de fem eie a fost mama ta atunci când erai copil (după
vârsta de 10-11 ani), în şcoala prim ară?
Ia în considerare în descrierea acesteia inform aţii despre
ocupaţie, personalitate, sănătate, n ivelu l de educaţie, valorile
personale (ex. -C e era im portant pentru m ama?).

Caiet de lucru cu clientul în Psihologia Individuală i6


__________________ C O N S T E L A Ţ IA FAM ILIEI. Partea I; părinţii,ceilalţi adulţi, mediu
(continuare)
8. ~Cum a relationat
* cu tine* şi cu ceilalţi
i ifraţi ai tăi?

-C are era favoritul ei?

~Ce stil de educaţie avea şi cum ai perceput tu asta?

~Ce aşteptări avea în legătură cu com portam entul sau


rezultatele tale?

9. -Sem eni în vreun fel cu m ama ta? -D acă da în ce mod?


-D acă nu, atunci în ce mod eşti diferit/ă de ea?

10. -Povesteşte-m i pe scurt despre trecutul m amei tale şi


despre familia ei de origine:

Caiet de lucru cu clientul în Psihologia Individuală 17


_________________ C O N STELA ŢIA FAMILIEI. Partea I: părinţii,ceilalţi adulţi, mediu
(continuare)
11. Relaţia dintre părinţi:
~Spune-mi despre cum au reuşit părinţii tăi să se în ţeleagă
unul cu celălalt atunci când tu erai copil?
întrebări punctuale :
-îş i m anifestau iubirea, afecţiunea unul faţă de celălalt?
“Era unul dintre ei „şefu l”? -D acă se certau, pe ce se certau?
“ Cine părea că iniţiază conflictul, şi care era rezultatul?
“Luai partea cu iva în m od deschis sau pe ascuns?
“ Cum te sim ţeai în legătu ra cu aceste situaţii?
“Iţi părea rău pentru vreunul dintre ei?

Caiet de lucru cu clientul în Psihologia Individuală i8


_________________ CO N STELA ŢIA FAMILIEI. Partea I; părinţii, ceilalţi adulţi, mediu
(încheiere)
12. A lte persoane semnificative din viaţa clientului:
“ P o vesteşte despre orice alt adult care a fost im portant pentru
tine atunci când erai copil? -D escrie rolul şi personalitatea
fiecăruia dintre adulţii care au locuit în casă în copilăria ta.
întrebări p u n c tu a le :
-D e asem enea, fă o descriere a adulţilor care te-au im presionat
în vreu n fel în copilărie şi preadolescenţă, p ozitiv sau n egativ
(ex. vecin i, învăţători, profesori, prieteni de fam ilie).

13. M ediul familial: D acă nu-i este încă foarte clar subiectul,
puneţi întrebări despre: statutul socio-econom ic, etnic,
religios, cultura şi valorile familiei, şi standardele morale.

Caiet de lucru cu clientul în Psihologia Individuală 19


CONSTELAŢIA FAMILIEI
Partea a ll-a: situaţia din copilărie
(item ii 14-33)

ORDINEA NAŞTERII FRAŢILOR ŞI SURORILOR


(aşa cum a fost pe parcursul preadolescentei clientului)

A ran jaţi numele clientului şi ale fraţilor şi surorilor p e foaia


următoare, de la primul născut p ână la m ezin, de la stân ga la
dreapta. Includeţi fraţii decedaţi, sau separaţi de fam ilie sau
care au trăit în case de copii sau altundeva. A d ău gaţi şi alte
sarcini cunoscute ale mamei, term inate prin întrerupere de
sarcină, pierdere de sarcină, sau d ecesu l copilului, plasându-le
în poziţia ordinală respectivă.
Utilizaţi vârsta clientului ca unitate de măsură, şi
în registraţi diferenţa de vârstă dintre client şi fiecare frate, cu
plus şi cu minus. Includeţi fraţii vitregi, înregistrând vârsta
clientului la m omentul la care fraţii v itreg i au intrat în fam ilie,
şi diferenţele de vârstă dintre fraţii v itreg i şi client.
Conduceţi discuţia cu clientul utilizând urm ătoarele
întrebări (itemii 14-19), plasând inform aţia despre fiecare copil
în tabel. D acă sunt mai mulţi fraţi decât în cap în tabel, trageţi o
linie ca să faceţi spaţiul necesar.

Caiet de lucru cu clientul în Psihologia Individuală


Caiet de lucru cu clientul în Psihologia Individuală 21
_____________________ C O N S T E L A Ţ IA FAM ILIEI. Partea a ll-a; situaţia din copilărie
(continuare)
14. -C e fel de copil erai tu? Fă o descriere a fiecăruia dintre
fraţi şi surori, în cep ân d cu tine, cu referire la personalitate,
sănătate, activitate.

15. “N otaţi orice subgrupe sau aranjam ente pe vârste ale


fraţilor şi surorilor. C ine se ju ca cu cine; cine se certa cu cine;
cine avea grijă de cine; cine era şeful şi cine era cel ce ghida.

16. “N otaţi în ce m od fiecare dintre fraţi se distingea de ceilalţi


[de ex. prin a lua locu l celui care era; academ ic, atletic, artistic
(artă, dram ă, dans, m uzică), întreprinzător, copil bun, copilul
problem ă, b o ln ăvicios, în continuă dezvoltare, cu dizabilităţi
psihice sau fizice, religios].

17. -D acă vreu n u l dintre fraţi a fost bolnăvicios sau cu


handicap, notaţi care a fost atitudinea de viaţă a acestuia şi a
fam iliei faţă de a ceastă problem ă.

C a ie t d e lu c ru c u c lie n t u l în P sih o lo g ia In d iv id u a lă 22
. C O N S T E L A Ţ I A F A M I L I E l. P a r t e a a l l - a ; s it u a ţ ia d in c o p ilă r ie
(continuare)
18. -C u cine sem ănai mai mult dintre fraţi?
f
-C u cine sem ănai cel mai puţin? -în ce mod?

ig . -Până la ce punct fiecare dintre fraţi şi surori au acceptat,


rejectat sau m odificat standardele sau valorile fam iliei?

20. -C are era p ovestea ta favorită; em isiunea TV; ficţiunea;


eroi de poveste; ce anume îţi plăcea la ei?

2 i.-C e reverii aveai? -V ise cu ochii deschişi? -D espre ce visai?

22. -îţi am inteşti vreun vis de noapte? Descrie.


-C um te-ai sim tit atunci când te-ai trezit din vis?

C a ie t d e lu c r u c u c lie n tu l în P sih o lo g ia In d iv id u a lă 23
. C O N S T E L A Ţ I A F A M IL IE I. P a rte a a l l - a : s it u a ţ ia d in c o p ilă rie
(continuare)
23- “A v e a i vreo frică anume când erai copil?
“ C u m răspundeau ceilalţi la frica ta?

24. “ M âncarea sau m asa erau o problem ă în casă? ~în ce m od?

25- ~La ce erai bun/ă? ~Ce îţi plăcea cel m ai m ult să faci?

26.“A fost ceva anume care să fi fost greu de făcut pentru tine?
-C e v a anum e care să nu-ţi fi făcut plăcere?

' ~Ai avu t dificultăţi


27- i în dezvoltarea ta em oţională
i sau
m entală? ~Cum a făcut faţă fam ilia ta? -D ar la şcoală?
“ C u m te-ai sim ţit în legătură cu această situaţie?

C a ie t d e lu c r u c u c lie n tu l în P sih o lo g ia In d iv id u a lă 24
__________________________C O N S T E L A Ţ I A F A M IL IE I. P a rte a a l l -a : s itu a ţia din c o p ilă rie
(continuare)
28. ~Gândeşte-te la anii de început, între 6-7 ani.
~Ce îţi doreai sa ajungi când vei creşte mare?
~Ce anum e te atrăgea la acest lucru? -D acă acest lucru s-a
schim bat, când şi în ce perioadă s-a schim bat?

29. -D escrie cum anume te înţelegeai cu vecinii.


-C u m ai caracteriza rolul tău printre copii (lider, supus, bufon,
în afara grupului)? -A v ea i prieteni din celălalt sex, de
orientare sexuală diferită, sau de etnie sau rasă diferită?

30. -D escrie cum te descurcai la şcoală.


-A v e a i un rol diferit de cel pe care îl aveai în relaţia cu vecinii?
-D acă da, în ce fel, şi în cum conta acest lucru pentru tine?
-A v e a i prieteni la şcoala de sexul celălalt, de orientare sexuală
diferită, sau de rasă şi etnie diferită?
-C u m te în ţelegeai cu profesorii?
-C a re era cursul tău preferat sau cel mai puţin preferat?
-C e anum e îţi plăcea şi ce anume îţi displăcea la ele?

C a i e t d e l u c r u c u c lie n t u l în P s ih o lo g ia I n d i v i d u a l ă 25
_____________________ C O N S T E L A Ţ IA FAM ILIEI. Partea a ll-a : situaţia din copilărie
(continuare)
31. “D escrie dezvoltarea ta corporală pe parcursul copilăriei.
“ Cum te-ai sim ţit în legătură cu asta?
“T e ro g să iei în considerare în descrierea ta inform aţii legate
de înălţim e, greutate, putere, viteză, coordonare, vedere, auz
sau orice anorm alii. -A v ea i vreo dificultate (ex. enurezis)?

32. “D escrie dezvoltarea ta sexuală, experienţele tale sexuale şi


iniţierea.
“ Cum te-ai sim ţit atunci când au intervenit schim bările
corporale la pubertate? (Pentru femei: -C e vârsta aveai atunci
când ai avu t prim a m enstruaţie? -D escrie ce s-a întâm plat?
“ în ţelegea i ce se întâm plă? -C u m te sim ţeai în legătura cu
asta?) “D escrie experienţele tale ca persoană sexuală de-a
lungul adolescenţei şi pe parcursul tinereţii până în prezent şi
evaluarea ta la acest moment.

33. “ C ron ologia copilăriei.


D acă nu este clar încă, notează orice schim bare ce a avut loc
pe parcursul dezvoltării din tim pul copilăriei şi adolescenţei
clientului şi situaţiile experim entate de acesta ca fiind
evenim ente m ajore sau puncte de cotitură, fie că au fost
experienţe bune sau dureroase, şi sem nificaţia dată de client
acestor experienţe.

C a ie t d e lu c r u c u c lie n t u l în P s ih o lo g ia In d iv id u a lă 26
Data

Sumarul constelaţiei familiei

în pregătirea m aterialului despre constelaţia fam iliei, clientul,


psihoterapeutul investigator, şi psihoterapeutul consultant se
în tâln esc pentru a revedea şi interpreta datele obţinute la
item ii 1-33 cu privire la Evaluarea stilului vieţii (paginile 14-
26). Im ediat după revederea m aterialului, psihoterapeutul
consultant dictează psihoterapeutului in vestig ato r Sumarul
constelaţiei familiei, în prezenta clientului. V e zi p agin ile 56-67
din C C IP pentru un model al acestui sumar. (V ezi nota de la
pagina 12 pentru alte resurse.) U tilizaţi pagin ile 27-28 pentru a
în registra materialul.

C a ie t d e lu c ru c u c lie n tu l în P sih o lo g ia In d iv id u a lă 27
. Sumarul constelaţiei familiei
(încheiere)

C a ie t de lu c ru c u c lie n tu l în P sih o lo g ia In d iv id u a lă 28
Data

înregistrarea amintirilor timpurii


Pentru m ai m ulte inform aţii despre obţinerea, interpretarea şi
utilizarea am intirilor tim purii (AT), m ergeţi la C a p .ii din
Esenţa Psihoterapiei: înţelegerea individului autorealizat.

Indicaţii pentru colectarea A T

• A T sunt im presii ale unor incidente specifice din copilărie


(nu se caută rapoarte generale de tipul „obişnuiam să . . . ”) care
s-au întâm plat în perioada de până la 9 sau 10 ani. Pentru
fiecare A T, cereţi o descriere înregistrând-o cuvânt cu cuvânt,
cât m ai corect posibil (n.t.~cu punct şi virgulă). Cereţi vârsta
pe care o avea clientul. A poi cereţi m omentul pregnant al
amintirii, ca un instantaneu. Identificaţi em oţia prezentă
atunci.

• Pentru prim a A T puneţi întrebările în această ordine; C â t de


departe în timp poţi să îţi am inteşti? Care este prim ul incident
p e care ţi-l am inteşti din acel moment? Ce vârstă aveai? Care
este momentul pregnant din amintire? Cum te-ai simţit atun ci?

• în tim p ce prim a A T ar trebui să fie primul incident am intit


indiferent de vârsta clientului de la acea vrem e, urm ătoarele
A T pot urma lo gica m em oriei clientului, indiferent dacă au sau
nu o ordine cronologică. După prima AT, întrebaţi; Care este
următoarea A T care îţi vine în minte? sau Care este următorul
lucru p e care ţi-l am inteşti din copilărie?

• D acă clientul nu poate rem em ora nici o A T (sau până la 8 A T)


înainte de 9 sau 10 ani, acceptaţi şi înregistraţi orice incident
poate prezenta, fără să mai luaţi în calcul vârsta la m om entul
incidentului.

C a ie t d e lu c ru c u c lie n tu l în P sih o lo g ia In d iv id u a lă 29
, înregistrarea amintirilor timpurii
(continuare)
A T l. Vârsta:

M om entul pregnant:

Emoţia:

A T2. Vârsta:

M om entul pregnant:

Emoţia:

AT3. Vârsta:

M om entul pregnant:

Emoţia:

Caiet de lucru cu clientul în Psihologia Individuală 30


înregistrarea amintirilor timpurii
(continuare)
A T 4. Vârsta:

M om entul pregnant:

Emoţia:

A T 5. Vârsta:

M om entul pregnant:

Emoţia:

A T 6. Vârsta:

M om entul pregnant:

Emoţia:

Caiet de lucru cu clientul în Psihologia Individuală 31


înregistrarea amintirilor timpurii
(încheiere)
A T 7 . Vârsta:

M om entul pregnant:

Emoţia:

A T S . Vârsta:

M om entul pregnant:

Emoţia:

• După obţinerea a 8 AT, informaţi clientul că a fost atins un număr


suficient. Apoi întrebaţi clientul dacă mai există vreo AT pe care ar
dori să o includă în înregistrare; dacă da atunci adăugaţi-o mai jos.

A T 9 . Vârsta:

M om entul pregnant:

Emoţia:

C a ie t d e lu c r u c u c iie n tu l în P s ih o lo g ia In d iv id u a lă 32
Data

Sumarul amintirilor timpurii:


P a tte r n u l convingerilor de b a ză

D upă o bţin erea A T , clientul, psihoterapeutul in vestig ato r şi


p sih o terap eu tu l con su ltan t se întâlnesc pentru o sesiune în
sco p u l rev ed e rii şi in terp retării AT. La finalul acestei
revizu iri, p sih o terap eu tu l consultant dictează
p sih o terap eu tu lu i in v estig ato r Patternul convingerilor de
hază, în p rezen ţa clientului. V ezi paginile 68-73 din CC IP
pentru un ghid în con stru irea sumarului. (V ezi nota de la
p agin a 12 p en tru m ai m ulte inform aţii.) U tilizaţi p aginile
urm ătoare p entru a cest sumar.

C a ie t d e lu c ru c u c lie n t u l în P s ih o lo g ia In d iv id u a lă 33
.Sumarul A T: Patternul convingerilor de bază
(încheiere)

C a ie t d e lu c r u c u c lie n tu l în P sih o lo g ia In d iv id u a lă 34
Data

Sumarul amintirilor timpurii:


Idei care in te r fe r e a ză cu creşterea

Im ediat după dictarea sum arului Patternul convingerilor de


bază, psihoterapeutul consultant izolează una sau mai multe
din ideile antitetice sau convingerile greşite ale clientului
evidenţiate în urma interviului şi interpretează am intirile
tim purii. A cestea sunt dictate, în prezenţa clientului,
psihoterapeutului investigator care creează o listă de
declaraţii. V ezi pagile 74-75 din C C IP pentru ajutor în
construirea sumarului Idei care interferează cu creşterea
(Referinţe la pagina 12 pentru m ai m ulte inform aţii). Utilizaţi
p agin a de mai jos pentru a face sumarul.

C a i e t d e lu c r u c u c lie n t u l în P s ih o lo g ia I n d i v i d u a l ă 35
Data

EVALUAREA PARŢIALĂ SAU FINALĂ

Al doilea set de amintiri timpurii în două părţi:


AT spontane şi AT provocate

P a rtea f; A m in tir i sp o n ta n e

Fără a face referire la setul original de am intiri timpurii,


urm aţi direcţiile oferite la pagina 29 din CCJP pentru a obţine
un nou set de A T spontane. D acă în acest p roces clientul aduce
în discuţie o A T deja com unicată, fie în m aterialul dedicat
fam iliei sau în setul original de A T, rugaţi clientul să spună
povestea din nou, şi includeţi-o în înregistrarea de mai jos.
După ce aţi obţinut am intirile spontane, obţineţi un set de
am intiri provocate utilizând form atul de la p aginile 40-51, şi
direcţiile oferite la pagina 40.

C a ie t d e lu c r u c u c lie n t u l în P sih o lo g ia In d iv id u a lă 36
.A m in tiri sp o n ta n e
(continuare)
A T l. Vârsta:

M om entul pregnant:

Emoţia:

A T2. Vârsta:

M om entul pregnant:

Emoţia:

AT3. Vârsta:

M om entul pregnant:

Emoţia:

C a i e t d e lu c r u c u c l i e n t u l în P s ih o lo g ia I n d iv id u a l ă 37
. Amintiri spontane
(continuare)
A T 4 . Vârsta:

M om entul pregnant:

Emoţia:

A T S. Vârsta:

M om entul pregnant:

Emoţia:

A T S. Vârsta:

M om entul pregnant:

Emoţia:

Caiet de lucru cu clientul în Psihologia Individuală 38


.Amintiri spontane
(încheiere)
A T 7. Vârsta:

M om entul pregnant:

Emoţia:

A TS. Vârsta:

M om entul pregnant:

Emoţia:

Caiet de lucru cu clientul în Psihologia Individuală 39


. A l d o ile a s e t d e a m in tiri tim p u rii
(continuare)

P a r te a a ll-a: A m in tiri p ro v o ca te

C u setul de A T originale în m ână, ream in tiţi clientului un


cu vân t sau p rop oziţie sau o rice secv en ţă din în registrarea
o rigin ală care nu a fost pom enită pe p arcu rsu l A T spontane,
p a gin ile 36-39. R ecuperaţi versiu n ea curen tă a A T de m ai jos,
plasând-o în lista A T corespunzătoare A T din setul original
de A T , astfel în cât să puteţi să le ap elaţi facil pe am bele, atât
ve rsiu n ea o rigin ală cât şi raportul proasp ăt obţinut.

A T l. Vârsta:

M om entul pregnant:

Emoţia:

A T z. Vârsta:

M om entul pregnant:

Emoţia:

C a ie t d e lu c ru c u c lie n tu l în P s ih o lo g ia In d iv id u a lă 40
.Amintiri provocate
(continuare)
A T s. Vârsta:

M om entul pregnant:

Emoţia:

A T 4 . Vârsta:

M om entul pregnant:

Emoţia:

A T 5. Vârsta:

M om entul pregnant:

Emoţia:

Caiet de lucru cu clientul în Psihologia Individuală 41


.Amintiri provocate
Cîncheiere)
A T 6 . Vârsta:

M om entul pregnant:

Emoţia:

A T 7. Vârsta:

M om entul pregnant:

Emoţia:

A T S. Vârsta:

M om entul pregnant:

Emoţia:

Caiet de lucru cu clientul în Psihologia Individuală 42


Data

Sumarul modificărilor apărute în


patternul convingerilor de bază
D upă ce aţi obţinut A l doilea set de amintiri timpurii. Partea I-
a ş i a Il-a (paginile 36-42), clientul, psihoterapeutul
in vestigator, şi psihoterapeutul consultant se întâlnesc să
revadă şi să interpreteze m aterialul. Pe parcursul discuţiei,
p sihoterapeutul consultant dictează sum arul cu titlul
M odificări apărute în patternul convingerilor de bază,
psihoterapeutului investigator în prezenţa clientului. Acum
este tim pul să punctaţi orice m odificări apărute în atitudine,
accent şi com portam ente evidenţiate în fiecare A T, din setul
de A T spontane sau provocate, fiind atent la orice m odificare
evidentă sau subtilă din lim bajul folosit de către client. Căutaţi
detalii noi, sau orice schim bare apărută la reluarea am intirii
sau în expresie, em oţii sau evaluarea ven ită din partea
clientului. în registraţi m odificările în lista de m ai jos.

C a i e t d e lu c r u c u c lie n t u l în P s ih o lo g ia In d iv id u a lă 43
N o te p rivin d p ro g resu l în tera p ie

Sesiunea Nr. Sum ar Data

Sesiunea Nr. Sum ar Data

Sesiunea Nr. Sum ar Data

Este permisă reproducerea Notelor. ©2012 Adlerian Psychology Associates, Ltd.

C a ie t d e lu c r u c u c lie n t u l în P s ih o lo g ia In d iv id u a lă 44
COMPUNEREA SUMARELOR
din materialele obţinute de la client

Introducere

U rm ătoarele p agin i sunt destinate să ofere asistenţă şi ghidare


pentru com punerea Sumarului evaluării stilului vieţii. în
tim pul în care am predat amândoi ca profesori (acum emeriţi),
Cursul de evaluare a stilului vieţii, fie în program ul de formare
din cadrul Şcolii A dleriene de Psihologie, C hicago, fie ca
program de form are profesională continuă, am descoperit că
profesioniştii, ca şi studenţii, folosesc planurile şi foile de lucru
pentru a-şi organiza datele şi pentru a-şi form a ideile.
Prim ul sum ar către care este im portant să ne îndreptăm
atenţia este Sumarul impresiilor derivate din interviul iniţial,
care constituie „diagnosticul general", term en propus de A dler
cu scopul de a relata primele im presii cu privire la dificultăţile
clientului. Sunt oferite direcţii, su gestii şi m odele de propoziţii.
Urm ătorul sum ar căruia ne adresăm este Sumarul
constelaţiei familiei. Scopul acestei in vestigări a m aterialului
cu privire la fam ilia de origine este acela de a câştiga o mai
bună în ţelegere a clientului, A dler num indu-şi această parte de
interviu şi de concluzii pe baza interviului, „diagnostic
sp ecific." A ce st diagnostic trebuie să servească scopului de a
confirma im presiile pe care psihoterapeutul le-a câştigat la
prim a întâlnire. Dacă reluarea şi interpretarea m aterialului
leg a t de fam ilia de origine nu susţine con cluziile trase mai
devrem e, psihoterapeutul trebuie să reia şi să reexam ineze
datele diagnosticului general în colaborare cu clientul până la
punctul la care clarificarea este stabilită. Sunt oferite
direcţionări, su gestii şi m odele ajutătoare de propoziţii.
In final, ne adresăm celor două sum are ale am intirilor
tim purii: Patternul convingerilor de bază şi Ideile care
interferează cu creşterea. V ă oferim foi de lucru pentru
organizarea A T şi ajutor pentru interpretare, urmat de sugestii
şi indicaţii pentru com punerea sum arelor bazate pe AT.

C a ie t d e lu c r u c u c lie n tu l în P sih o lo g ia In d iv id u a lă 45
Pe m ăsură ce com puneţi sumarele, am intiţi-vă că acestea
sunt m ai m ult interpretări psihologice decât biografice, mai
m ult naraţiuni decât raportări, mai mult exp resia în ţelegerii
unităţii stilului de mişcare decât analiză. Nu v ă lim itaţi numai
la ceea ce noi am prezentat, adaptaţi ceea ce găsiţi a fi util
pentru situ aţia voastră de lucru. Stăpânind arta şi ştiinţa
în ţe leg erii stilului de viaţa al individului (în germ ană
M enschenkenntniss), fiecare psihoterapeut îşi d ezvoltă propria
sa tehnică, un form at şi un vocabular în concordanţă cu
unitatea şi unicitatea propriului sau stil psihoterapeutic.
C C P I p oate fi o bază pentru lucrarea noastră. Esenţa
Psihoterapiei: înţelegerea individului autorealizat (Ed. rev.,
2012). în această lucrare, fiecare item este discutat în am ănunt
şi ilustrat de num eroase studii de caz.

C a ie t d e lu c r u c u c lie n tu l în P sih o lo g ia In d iv id u a lă 46
SUMARUL IMPRESIILOR
DERIVATE DIN INTERVIUL INIŢIAL

Utilizaţi sugestiile de mai jo s pentru sumar. După completarea


lui, transferaţi sumarul la paginile 12-13 din CCIP.

T op ici. Problema prezentă


D escrieţi problem a prezentă clar, utilizând lim bajul clientului
acolo unde este potrivit.

C a ie t d e lu c ru c u c lie n tu l în P sih o lo g ia In d iv id u a lă 47
__________________________________________ S u m a r u l im p re siilo r d e riv a te d in in te rv iu l in iţia l
(continuare)
Topic 2. Debut şi istorie
O feriţi o sem nificaţie contextului tem poral în care clientul a
deven it conştient de dificultate, fie că acest lucru s-a întâm plat
dintotdeauna, recent, sau într-o form ă com binată (ca atunci
când rapoartele clientului sunt despre eşecuri de acelaşi gen).

C a ie t d e lu c r u c u c lie n tu l în P s ih o lo g ia In d iv id u a lă 48
. S u m a r u l im p r e s iilo r d e r iv a t e d in in t e r v iu l in i\(j,|
(cont/num^^
T o p ic 3. F actori exogeni
D escrieţi situaţia prezentă în m ediul social care provoacă
clientul să îşi m anifeste stilul vieţii (odată dezvăluit devine
ineficient), circum stanţele în care problem a apare, şi
răspunsul clientului. Prezentaţi experienţa ca fiind un punct
cotitură pentru client.

C a i e t d e lu c r u c u c lie n t u l în P s ih o lo g ia In d i v i d u a l ă
49
___________________________________ Sumarul impresiilor derivate din interviul iniţial
(continuare)
Topic 4* încercările clientului din copilărie de a-şi găsi un
loc în familie, cu accent pe strategiile care ar putea
limita succesul în a face faţă problemei curente
Luaţi în considerare ordinea naşterii din punct de vedere
p sih o lo gic - poziţia psihologică, şi alte aspecte leg a te de
dezvoltarea şi adaptarea clientului în copilăria sa, oferind
câteva ip o teze iniţiale legate de m oduri în care clientul, prin
antrenam ent, auto-antrenament, şi repetiţie, şi-a făcut un loc
printre ceilalţi m em bri ai fam iliei de origine. Punctaţi orice
posibile strategii de protecţie ce ar putea duce la
con strân gerea m işcării în situaţia curentă.

C a ie t de lu c r u c u c lie n t u l în P sih o lo g ia In d iv id u a lă 50
___________________________________ Sumarul impresiilor derivate din interviul iniţial
(continuare)
Topic 5. Linia ghid feminină şi masculină manifestată în
percepţia eronată a clientului cu privire la sine şi la
ceilalţi (convingeri, ambiţii, aşteptări)
Focusaţi-vă pe posibilele probleme în stilul vieţii legate de sex
şi identitate sexuală aşa cum rezidă din problema prezentă.
Care sunt con vin gerile personale ale clientului despre fem eie
şi bărbat? N otaţi posibilitatea existenţei unor convingeri
eronate neexam inate. Care ar fi aşteptările legate de
identitatea sexuală pentru sine şi pentru alţii, şi care ar putea fi
am biţiile clientului bazate pe aceste aşteptări?

C a i e t d e lu c r u c u c lie n t u l în P s ih o lo g ia In d iv id u a lă 51
___________________________________ Sumarul impresiilor derivate din interviul iniţial
(continuare)
Topic 6. Importanţa modelului părinţilor în dezvoltarea
simptomelor clientului
Stabiliţi m odalităţile prin care aşteptările clientului cu privire
la m odul în care se va desfăşura viaţa lui coincid sau nu cu
program ul evenim entelor sem nificative prezentate în
m aterialul referitor la părinţi înregistrat la pg. 6 a interviului
iniţial.

C a ie t d e lu c r u c u c lie n tu l în P sih o lo g ia In d iv id u a lă 52
__________________________________ Sumarul impresiilor derivate din interviul iniţial
(continuare)
T o p ic 7. R esursele clien tu lu i p en tru a fa ce faţă dificu ltăţilo r;
exem ple
Recunoaşteţi şi notaţi resursele utile ale personalităţii
clientului, de exem plu cooperarea, inteligenţa, umorul,
sensibilitatea, loialitatea, determ inarea, etc. Folosiţi exem ple
ale clientului legate de reuşite, iniţiative, contribuţii şi
obstacole depăşite în trecut, care au fost dezvăluite pe tim pul
interviului iniţial, pentru a întreţine curajul şi pentru a retrezi
încrederea în sine.

C a i e t d e l u c r u c u c lie n t u l în P s ih o lo g ia I n d i v i d u a l ă 53
___________________________________Sumarul impresiilor derivate din interviul iniţial
(continuare)
Topic 8 . Reinterpretarea plângerilor; rolul clientului;
rolul celorlalţi
f
A ju taţi clientul să în ţeleagă m odul în care contribuie la
întreţinerea dificultăţilor proprii, în m od conştientizat sau nu,
fie pretinzând, aşteptând, perm iţând, sau invitând un anume
tip de com portam ent din partea celorlalţi, com portam ente ce
produc perturbări în viaţa lui, şi despre care acesta se plânge.

C a ie t d e lu c r u c u c lie n tu l în P sih o lo g ia In d iv id u a lă 54
___________________________________ Sumarul impresiilor derivate din interviul iniţial
(încheiere)
Topic 9. Sarcina căreia ne adresăm
în ch ideţi sum arul cu o declaraţie despre ideile majore ce
trebuie reconsiderate de către client. Procuraţi încurajare într-
un lim baj apropiat clientului, ajutându-1 să vadă cum criza
prezentă poate fi văzută ca o oportunitate pentru un nou
început.

C a ie t d e lu c r u c u c lie n t u l în P sih o lo g ia In d iv id u a lă 55
SUMARUL CONSTELAŢIEI
s
FAMILIEI

Folosiţi tiparul frazelor de mai jo s în scopul de a însuma


fiecare topic. După completarea frazelor, transferaţi sumarul
la paginile 27-28 din CCIP.

Topic 1. Ordinea naşterii


(1) N um ele clientului.
(2) Stabiliţi poziţia ordinală a clientului în fam ilia sa.
(3) Stabiliţi avantajul poziţiei psihologice a clientului faţă de
fraţi şi surori.
„ [C lientul] a crescut ca [poziţia ordinală], psih olog ic
[avantajul psihologic] . .."

Caiet de lucru cu clientul în Psihologia Individuală 56


______________________________________________________________S u m a r u l c o n s te la ţie i fa m iiie i
(continuare)
Topic 2 . Atmosfera în familie
(1) D escrieţi atm osfera fam iliei stabilită de tonul relaţiei de
cuplu dintre părinţi (sau alţi adulţi care au avut grijă de copii).
(2) N otaţi orice schim bare deosebită în atm osfera fam iliei şi
evenim entele deosebite care au dus la aceste schim bări.
(3) Raportaţi caracterul etnic/rasial şi tradiţiile din casă, dacă
au fost sem nificative în stabilirea atm osferei.
„A tm osfera familiei a fost [descrierea],.

C a ie t d e lu c ru c u c lie n tu l Tn P sih o lo g ia In d iv id u a lă 57
_________ ____________________________________________________ S u m a ru l co n s te la ţie i fa m ilie i
(continuare)
Topic 3. Valorile familiei
(1) N otaţi valorile fam iliei, acele valo ri îm părtăşite de tata şi
m am a sau, în absenţa unuia dintre părinţi sau a ambilor,
valorile îm părtăşite de către cei care au avut grijă în copilărie
de client.
„V a lorile familiei subliniate de [mama şi tata] includ
[enumeraţi şi elaboraţi p e seam a acestor valori comune] . .

[Notă pentru topicul 4 Şi 5 ' A tu n ci când însum aţi informaţiile


despre linia ghid în viaţă cu privire la identitatea sexuală,
în cepeţi cu linia ghid fem inină dacă clientul este fem eie, şi cu
linia ghid m asculină dacă clientul este bărbat.]

C a ie t d e lu c ru c u c lie n tu l în P s ih o lo g ia In d iv id u a lă 58
_______________________________________________________________________ S u m a r u i r o n s t e l a ţ i e i f a m il ie i
(continuare)
Topic 4. Linia ghid masculină
(1) Stabiliţi linia gh id m asculină: caracteristici, atitudini,
interese, com petenţe atribuite tatălui, şi acele valori ale tatălui
care nu au fost îm părtăşite de către mamă.
(2) D acă au fost bărbaţi în fam ilia extinsă care au im presionat
clientul în bine sau rău, stabiliţi în ce mod exem plele oferite
confirm ă, îm bunătăţesc, dim inuează, sau contrastează cu linia
ghid m asculină.
„L in ia ghid m asculină stabilită de tată evidenţiază [enumeră
cele mai evidente caracteristici ale liniei ghid masculine, în
special acele valori care nu au fost împărtăşite de m am ă]..

C a ie t d e lu c r u c u c lie n t u l în P sih o lo g ia In d iv id u a lă 59
______________________________________________________________ S u m a r u l c o n s t e la ţ ie i fa m ilie i
(continuare)
Topic 5. Linia ghid feminină
(1) Stabiliţi linia ghid feminină: caracteristici, atitudini,
interese, şi com petenţe atribuite mamei, şi acele valori ale
m am ei care nu au fost îm părtăşite de către tată.
(2) D acă au fost şi alte fem ei în fam ilia extinsă care au
im p resionat clientul în bine sau rău, stabiliţi în ce m od
exem plele oferite confirmă, îm bunătăţesc, dim inuează sau
con trastează cu linia ghid feminină.
„L in ia ghid fem inină stabilită de mamă evidenţiază
[enum eră principalele caracteristici ale liniei ghid feminine,
în sp ecia l a cele valori neîmpărtăşite de tată] . . .*

C a ie t d e lu c r u c u c lie n t u l în P sih o lo g ia In d iv id u a lă 60
______________________________________________________________S u m a r u l c o n s te la ţie i fam ilie i
(continuare)
Topic 6. Locul clientului în familia sa de origine
(1) D escrieţi m odul în care clientul şi-a găsit un loc în familie.
(2) N otaţi relaţia avută cu fiecare dintre fraţi şi surori, funcţie
de locul acestuia în familia de origine.
(3) N otaţi alianţe speciale şi surse ale încurajării ven ite din
partea fam iliei (sau adresaţi-vă separat acestei tem e scriind-o
separat sub Topicul 8).
(4) N otaţi răspunsul clientului la valorile familiei, incluzând
acele valori legate de sex/identitate sexuală.
„[C lien tu l] şi-a făcut un loc în familia sa [descrieţi în ce mod s-
a distins clientul in familia sa: luaţi în considerare activităţile,
alianţele, competitorii, relaţia cu părinţii, şi comparaţi locul
clientului cu cel stabilit de către fraţi şi surori] , . ."

Caiet de lucru cu clientul în Psihologia Individuală 61


______________________________________________________________ S u m a r u l c o n s te la ţie i fam ilie i
(continuare)
Topic 7. Locul stabilit de fiecare frate şi soră
(1) D escrieţi m odul în care fiecare frate sau soră a clientului şi-
a făcut un loc pentru sine în fam ilia de origine.
(2) N otaţi relaţia dintre fiecare loc stabilit de către fraţi şi
surori şi locul stabilit de client pentru sine.
„[N um ele fratelui/surorii], care a fost [stabiliţi vârsta sau
poziţia relativ la client], şi-a făcut un loc în fam ilie prin [luaţi
în considerare elem en tele]..

Caiet de lucru cu clientul în Psihologia Individuala 62


______________________________________________________________S u m a ru l c o n s te la ţie i fa m ilie i
(continuare)
Topic 8 . Alte persoane semnificative:
modele de rol şi alianţe
(1) Identificaţi m odelele de rol din copilărie, pozitive şi
n egative, care au fost im portante pentru client, şi descrieţi
avantajele şi dezavantajele pe care le reprezintă urmarea lor.
(2) N otaţi alte alianţe făcute de client şi contribuţiile avute de
acestea în dezvoltarea clientului, în special alianţe ce au
reprezentat surse ale încurajării.
„A lte persoane sem nificative prezentate de [numele
clientului] au fost [identificaţi modelele de rol] care [descrieţi
sem nificaţia p e care clientul a dat-o acestor modele de rol].
[C lien tul] a făcut alianţa cu [identificaţi persoana] care a
fost im portantă pentru [numele clientului] deoarece
[descrieţi relaţia; includeţi orice tip de încurajare oferită]
şi/sau [num ele clientului] a avut o aversiune faţă de
[identificaţi persoana] deoarece [descrieţi relaţia] . .

C a ie t d e lu c r u c u c lie n t u l în P s ih o lo g ia In d iv id u a lă 63
S u m a r u l c o n s t e la ţ ie i f a m ilie i
(continuare)
Topic 9. Experienţa copilăriei în vecinătate şl şcoală
(l) D escrieţi evaluarea proprie a ciien iu lu i cu p rivire la
exp erien ţele sale din copilărie în raport cu v e cin ă ta tea şi
şcoala, dacă această descriere nu este în co rp o ra tă deja în
to p icu l anterior.
„P e parcursul copilăriei [numele clien tu lu i] experienţa a fost
[descrieţi temele majore legate de autoevaluarea clientului
cu privire la experienţele sale în legătură cu vecinătatea şi
şcoala, incluzând aici şi imaginea dc sine cu privire la starea
fizică şi m entală]..

Caiet de lucru cu clientul în Psihologia Individu.il.i 64


________ ________ ____________________________________________ _ S u m a r u l c o n s te la ţie i fa m ilie i
(continuare)
Topic 10. Experienţa pubertăţii
(l) D escrieţi evaluarea clientului cu privire la experienţele
asociate debutului pubertăţii.
„P e perioada pubertăţii, experienţa [clientului] a fost
[descrieţi tem ele pozitive şi negative, incluzând aici şi
aşteptările cu privire la intrarea în viaţa de adult şi ce
înseamnă asta pentru client] . .

C a ie t d e lu c ru c u c lie n tu l în P sih o lo g ia In d iv id u a lă 65
____________________________________________________ Sumarul constelaţiei familiei
(continuare)
Topic 11. Experienţele cu privire la provocările sexuale din
adolescentă
1
(1) Descrieţi cunoştinţele despre sex ale clientului,
dezvoltarea, şi experienţele sexuale din adolescenţă.
(2) D escrieţi circum stanţele şi evaluarea clientului cu privire
la iniţierea în viaţa sexuală.
„P e parcursul adolescenţei [num ele clientului] a sim ţit
[descrieţi starea clientului cu privire la pregătirea sa cu
privire la iniţierea în viaţa sexu a lă ] şi întâmpinarea
provocărilor legate de [sexualitate, independenţa personală,
şi direcţia pentru viaţa de adult] . . ."

C a ie t d e lu c ru c u c lie n tu l în P s ih o lo g ia In d iv id u a lă 66
___________________________________________________ Sumarul constelaţiei familiei
(încheiere)
Topic 12. Probleme majore din copilărie şi adolescenţă
rămase nerezolvate
(l) Identificaţi şi explicaţi orice problem ă răm asă c a urm are a
unei educaţii şi auto-educaţii incom plete, cu care clien tul se
confruntă pe parcursul vieţii sale, făcând referire la orice
m işcare de lim itare auto-impusă, şi condiţiile în care clientul
este p regătit să m eargă înainte.
„în trebarea cu care se confruntă [clientul] ca provocare în
viaţa sa de adult este: [Aici scrieţi întrebarea ce are ca scop
identificarea lipsei de pregătire a clientului pentru o viaţă de
succes ca adult, incluzând şi condiţiile în care clientul este
pregătit să meargă înainte]..

C a ie t d e lu c r u c u c lie n t u l în P sih o lo g ia In d iv id u a lă 67
FOI DE LUCRU PENTRU CELE DOUA SUMARE
ALE AMINTIRILOR TIMPURII:
Patternul convingerilor de bază şi Ideile eronate

T o p ic 1. CU VIN TE CHEIE ŞI EMOŢII


Faceţi o listă cu cuvinte cheie sau fraze care să vă am intească
de fiecare A T . N otaţi vârsta clientului la m om entul respectiv,
cel m ai sem n ificativ moment (CSM ) din am intire (m om entul
pregnant), şi em oţia trăită de client atunci.
C reaţi declaraţia despre fiecare A T cu v o c e tare, invitând
clientul să colaboreze prin acceptare sau corectare. V orbiţi în
A T la persoana întâi, punându-vă în „p apu cii clientului", ex.
„S u n t în g ră d in ă . . . " „Suntem la m a să ..

V â rsta Cuvinte cheie/Fraze CSM s i E m oţia

A T 1.

A T 2.

A T 3.

AT 4.

ATS.

A T 6.

A T 7.

A T 8.

A T 9. (D a că există şi a 9-a AT)

C a ie t d e lu c r u c u c lie n t u l în P sih o lo g ia In d iv id u a lă 68
________________________________________ Fo i de lu c ru p e n tru su m a re le a m in tirilo r tim p u rii
(continuare)
Topic 2 . SECVENŢE
Ideea de secvenţă se referă la aranjarea întregului set de A T,
ţinând cont de relaţia dintre prima A T şi următoarea sau cea
de dinainte, din aceste serii de A T. Raportaţi-vă la Topicul 1 pe
m ăsură ce scrieţi o propoziţie sau două însum ând fiecare AT.
Includeţi tem ele m ajore ale AT: contextul, personajele,
acţiunea, evaluarea.
Continuaţi în colaborare cu clientul ca în Topicul 1, din nou
asum ându-vă poziţia clientului şi exprimându-vă la persoana
întâi. Cereţi şi apreciaţi asistenţa oferită de client. Puneţi în
legătură fiecare A T cu urm ătoarea, folosind expresia: „care
duce l a . .

Vârsta Cuvinte cheie/Fraze CSM si Emoţia

AT 1,

A T 2.

AT 3 .

AT 4 .

ATS.

A T 6.

A T 7.

AT 8 .

AT9

C a ie t d e lu cru c u c lie n tu l în P sih o lo g ia In d iv id u a lă 69


________________________________________ Foi d e lu c r u p e n tru s u m a r e le a m in tir ilo r tim p u r ii
(continuare)
Topic 3- SIMILARITĂŢI
Sim ilarităţile se referă la asem ănările dintre A T, inclusiv
variaţiuni ale aceleaşi teme, repetiţia sau reformularea uneia
sau mai multor idei.
Listaţi fiecare A T cu un singur cuvân t caracteristic. Din nou
în colaborare cu clientul, după identificarea acestui cuvânt,
notaţi orice idei recurente într-un cuvânt sau frază. De
asem en ea notaţi orice este rem arcabil, care deşi nu este
explicit, poate fi im plicit. N u vă aşteptaţi la sim ilarităţi în
fiecare AT; unele A T îşi vo r păstra unicitatea şi nu se vor
asem ăna cu celelalte.

Cuvinte identificate Similarităţi

A T I.

A T 2.

A T 3.

AT 4.

ATS.

A T 6.

A T 7.

ATS.

A T 9.

C a ie t d e lu c r u c u c lie n tu l în P s ih o lo g ia In d iv id u a lă 70
. Foi de lu cru p e n tru s u m a r e le a m in tirilo r tim p u rii
(încheiere)
Topic 4 . SIMETRIA
Sim etria se referă la echilibrul dintre ideile contrastante din
A T . Poveşti contrastante sau juxtapuse pot ilustra cadrul de
referinţă antitetic al clientului (vezi p agin ile 72-73).
Listaţi fiecare AT cu cuvântul caracteristic. D upă
id entificarea cuvântului, notaţi orice con vin geri ale clientului
ilustrate în AT. C u vinte contrastante nu vo r apărea în fiecare
AT - ar putea fi unul sau două sau poate câteva. U tilizaţi
term enul „v e rsu s"în stabilirea acestor con cepte şi „vs.” în
sum arul scris (ex. „lum ea femeii vs. lumea bărbaţilor**).

C u v in te id en tificate Idei A n tite tic e

AT 1.

A T 2.

AT 3.

AT 4.

AT 5.

A T 6.

AT 7.

AT 8 .

AT 9.

C a ie t d e lu c ru c u c lie n tu l în P sih o lo g ia In d iv id u a lă 71
. S u m a r e le a m in tirilo r tim p u rii

COMPUNEREA SUMARULUI A.T.


Patternul convingerilor de bază

înainte de a începe compunerea sumarului, luaţi în considerare


aspectele stilului de vieţii prezen tate în itemii Î ş i 2 de mai jos.
C u secven ţele din A T acum în m inte, şi luând în calcul ceea
ce aţi în văţat despre atitudinile, con vin gerile şi influenţele
clientului aşa cum sunt ele exprim ate în sim ilarităţile şi
sim etriile din AT, traduceţi lim bajul m etaforic al clientului în
cuvinte şi fraze ce reflectă opiniile clientului cu privire la sine,
ceilalţi şi viaţă. V orbiţi şi scrieţi în propoziţii com plete şi la
persoana întâi, ca şi cum aţi vorbi în num ele clientului.
Sum arul conţine în m od obişnuit între 6 şi 12 paragrafe.
U tilizaţi p agin ile 33-34 din C C IP pentru acest sumar.

1 . L u a ţi în con sid era re p rob lem ele g en era le leg a te de s tilu l


vieţii:
J

(a) cum ar trebui să fie viaţa, în contrast cu m odul în care este


viaţa în prezent;
(b) cum ar trebui să fie ceilalţi, în con trast cu m odul în care
sunt ceilalţi;
(c) cum ar trebui să fiu (idealul de sine/de personalitate), în
contrast cu felul în care sunt (im aginea de sine);
(d) problem e legate de identitatea sexuală („Bărbaţii s u n t. . . "
„F em eile s u n t..." )

C a ie t d e lu c ru c u c lie n tu l în P sih o lo g ia In d iv id u a lă 72
____________ S u m a re le a m in tirilo r tim p u rii
(continuare)
2. Luaţi în considerare extinderea sentimentului de
comuniune socială (interes social) aşa cum se reflectă el
în sentimentul clientului de:
(a) apartenenţă vs. sentim ente de neadaptare, separare,
alienare, izolare;
(b) egalitate vs. (FIE) sentim ente exagerare legate de
inferioritate personală, de a fi m ai jos decât alţii, de a nu avea
ce este n evoie (SAU) sentim ente exagerate de superioritate, de
a fi deasupra celorlalţi, de a fi m ai mult şi mai bun decât alţii;
(c) eficien ţă vs. sentim ente de inadecvare, incompetenţă, lipsa
puterii, dependenţă, vulnerabilitate;
(d) cooperare vs. sentim ente de com petitivitate, insistenţa de a
se întâm pla lucrurile într-un singur fel şi numai în felul său,
pretenţia de a fi în centrul atenţiei, aşteptarea de a fi servit;
(e) contribuţie vs. sentim ental de a se sim ţi deprivat, de a fi
tratat nedrept sau de a avea m ai puţine şanse, sau crezând că
m erită m ai mult, aşteptând m ai m ult de la ceilalţi şi de la viaţă.

C a ie t d e lu c r u c u c lie n tu l în P sih o lo g ia In d iv id u a lă 73
S u m a re le a m in tir ilo r tim p u rii
(continuare)

COMPUNEREA SUMARULUI A.T.


Idei care interferează cu creşterea

înainte de a începe compunerea sumarului, luaţi în considerare


aspectele stilului vieţii prezentate în itemii 1 şi 2 de mai jos.
Când com puneţi sumarul, enum eraţi fiecare idee care
interferează cu creşterea într-una sau două propoziţii
com plete. A r putea fi o singură astfel de idee reprezentativă în
A T , chiar două sau mai multe. Folosiţi persoana a treia
pronunţând: „E l gândeşte . . . " „Ea acţionează ca şi c u m .. ." „ E l
presupune că .. ."„E a crede . . . " Vorbiţi despre sentim entele
private ale clientului ca şi când ar veni din punctul de vedere
al bunului sim ţ com unitar, care pentru tine ca psihoterapeut,
dar şi pentru client, de asem enea m em bru al com unităţii, nu
poate fi negat. U tilizaţi pagina 35 pentru sumar.

1. Aplicaţi sentimentul de comuniune socială ca standard:


Referindu-vă la Patternul convingerilor de bază, utilizaţi
conceptul de sentim ent com unitar ca standard pentru
evalu area u tilităţii sociale a evaluării fundam entale a
clientului cu p rivire la sine, ceilalţi, şi lume.

C a ie t d e lu cru c u c lie n t u l în P sih o lo g ia In d iv id u a lă 74


___________________________________________________________ S u m a re le a m in tirilo r tim p u rii
Cncheiere)
2. Identificaţi ideile inutile social:
Identificaţi acele convingeri ce înfăţişează o slabă eficienţă
socială, adică idei ce exprimă o slabă pregătire pentru
rezolvarea problem ei comune, neţinând cont de n evoia de
cooperare. A cestea includ idei antitetice, opinii exagerate sau
deplasate, valori eronate, gândire confuză, şi/sau credinţe
in flexibile ce îm piedică mişcarea. N otaţi aceste idei mai jos.
(a) Idei antitetice (şi/sau)
(b) Opinii exagerate sau deplasate;
(c) Valori eronate;
(d) Gândire confuză;
(e) Credinţe inflexibile, constrângătoare.

C a ie t d e lu c r u c u c lie n t u l în Psih o lo g ia In d iv id u a lă 75
LUCRU CU CLIEIVITUL

CAIETUL D E LUCRU cu clien tu l în Psihologia Individuală


este un instrument util pentru orice psihoterapeut
Interviul iniţial
t ce îşi propune să înţeleagă stilul vieţii
şi modul tmic de a fi în lume
1 Situaţia de viaţă
al fiecărui client.
7 Problema prezentă

9 Sarcinile vieţii

12 Sumarul impresiilor derivate din interviul iniţial CCPI a fost conceput în idee a de a însoţi
lucreurea noastră ESENŢA PSIHOTERAPIEI:
Evaluarea stilului vieţii înţelegerea individului autorealizat, care se
bazează pe teoria şi practica lui Alfred Adler.
14 Constelaţia familiei (I); părinţii, alţi adulţi, mediu
Mergând pe urmele lui Adler, viziunea
2 0 Constelaţia familiei (II); situaţia din copilărie noastră este că evaluarea însăşi face parte
din tratamentul psihoterapeutic. îndată
2 7 Sumarul constelaţiei familiei
ce psihoterapeutul începe să investigheze
29 înregistrarea amintirilor timpurii iar clientul să răspundă, înţelegerea şi
33 Sumarul AT: Patternul convingerilor de bază
încrederea încep să crească, printr*un
proces numit de către noi psihoclaritate.
35 Sumarul AT: Idei care interferează cu creşterea

Deoarece un număr mare de modalităţi


Evaluarea parţială sau finală psihologice urmează observaţiile lui Alfred
36 Al doilea set de amintiri timpurii
Adler, CCPI a fost considerat util şi valoros
şi de către cei din alte şcoli de psihoterapie,
43 Mod.'icări în patternul convingerilor de bază fie împreună cu cartea noastră, he ca
4 4 Note privind progresul în terapie un instrument de sine stătător pentru
investigarea vieţii clientului. CCPI oferă un
cadru logic pentru investigare şi evaluare,
C om punerea sum arelor
consiliere şi psihoterapie. Psihoterapeuţii
45 Introducere şi clienţii vor beneficia deopotrivă de
47 Sumarul impresiilor derivate din interviul iniţial utilitatea acestui caiet de lucru.

56 Sumarul constelaţiei familiei


Robert L. Powers
68 Foi de lucru pentru cele două sumare ale AT Jane Grifhth
Aprilie, 2012
72 Sumarul AT: Patternul convingerilor de bază
Port Townsend, Washington
74 Sumarul AT: Idei care interferează cu creşterea

S-ar putea să vă placă și