Sunteți pe pagina 1din 4

Dosarul nr.

4C-19/2018

/12-4-2367-15012018/

HOTĂRÎRE

în numele Legii

05 octombrie 2018 mun. Chişinău

Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani

Instanţa de judecată în componența:

Preşedinte de şedinţă Papuha


Serghei

Grefieri Dorojneac A., Agaci


V., Gorea Al.

examinând în şedinţă judiciară publică cazul contravenţional intentat Nicoletei Pitic,


pe semnele comiterii contravenţiei prevăzute de art. 233 al. 1 Cod contravenţional al RM, -

CONSTATĂ :

Pitic Nicoleta este învinuită de către INP al IGP de faptul că la data de 04 ianuarie
2018, în jurul orelor 05:16 min., a condus mijlocul de transport în stare de ebrietate
alcoolică produsă de alcool, ce depăşeşte gradul maxim admisibil stabilit de lege.

În baza procesului-verbal cu privire la contravenţie nr. MAI04 061708 din


XXXXXXXXX, acţiunile contravenientei au fost încadrate de agentul constatator în baza art.
233 al. 1 Cod contravenţional, cauza fiind remisă Judecătoriei Chişinău, sediul Râșcani,
pentru examinare potrivit competenţei.

Reprezentantul agentului constatator Trofin Igor, în şedinţa de judecată a susținut


procesul verbal, solicitând sancționarea contravenientei conform prevederilor legale.

Contravenienta Pitic Nicoleta în şedinţa de judecată nu s-a prezentat, conform


avizului de recepţie de către factorul poştalin a fost indicată cauza neînmânării „Nereclamat
”, astfel instanţa a dispus posibilitatea de a purcede la examinarea cauzei contravenţionale
în absenţa acesteia.

Examinând materialele contravenţionale prezentate în şedinţa de judecată, audiind


participanţii la proces, instanţa de judecată menționează următoarele:
Potrivit prevederilor art. 8 Cod contravenţional, persoana este supusă răspunderii
contravenţionale numai pentru fapte săvîrşite cu vinovăţie. Este supusă răspunderii contravenţionale
numai persoana care a săvîrşit cu intenţie sau din imprudenţă o faptă prevăzută de legea
contravenţională.
Conform prevederilor art. 440 al. 1 Cod contravenţional, constatarea faptei contravenţionale
înseamnă activitatea, desfăşurată de agentul constatator, de colectare şi de administrare a probelor
privind existenţa contravenţiei, de încheiere a procesului-verbal cu privire la contravenţie, de
aplicare a sancţiunii contravenţionale sau de trimitere, a dosarului, după caz, funcţionarului abilitat
să examineze cauza contravenţională, din cadrul autorităţii din care face parte agentul constatator,
în instanţa de judecată sau în alt organ spre soluţionare.
În conformitate cu prevederile art. 442 al. 1 Cod contravenţional, procesul-verbal cu privire la
contravenţie este un act prin care se individualizează fapta ilicită şi se identifică făptuitorul.
Procesul-verbal se încheie de agentul constatator pe baza constatărilor personale şi a probelor
acumulate, în prezenţa făptuitorului sau în absenţa lui. Iar, conform prevederilor art. 458 al. 1 lit. a),
b), c) Cod contravenţional, examinînd cauza contravenţională, instanţa de judecată este obligată să
determine: a) caracterul veridic al contravenţiei imputate; b) existenţa cauzelor care înlătură
caracterul contravenţional al faptei; c) vinovăţia persoanei în a cărei privinţă a fost pornit procesul
contravenţional.
În şedinţa de judecată s-a constatat că în privinţa Nicoletei Pitic de către agentul constatator
al INP al IGP al MAI, Chistruga Igor, a fost întocmit procesul verbal cu prvire la contravenţie, pentru
faptul că la data de 04 ianuarie 2018, în jurul orelor 05:16 min., Pitic Nicoleta, aflîndu-se în mun.
Chişinău, str. Ştefan cel Mare 6 a condus vehiculul de model „Lexus LX 470” cu numărul de
înmatriculare K PP 500, în stare de ebrietate produsă de alcool ce depăşeşte normal maxmă
admisibilă, avînd concentraţia vaporilor de alcool în aerul expirat de 0,28 mg/l, astfel ignorînd
prevederile pct. 14 lit. a) al Regulamantului Circulaţiei Rutiere a RM.
Concluzia respectivă a agentului constatator a rezultat în urma efectuării testării
alcoolscopice cu aparatul de model „Drager 6810” în privinţa Nicoletei Pitic /p.d. 7/.
Potrivit prevederilor pct. 3 al Hotărîrii Guvernului RM nr. 296 din 16.04.2009 cu privire la
aprobarea Regulamentului privind modul de testare alcoolscopică şi examinare medicală pentru
stabilirea stării de ebrietate şi naturii ei se stabilesc următoarele concentraţii maxime admisibile de
alcool: a) în sînge – 0,3 g/l; b) în aerul expirat – 0,15 mg/l. Potrivit pct. 4 al aceleiaşi hotărîri se
atestă ca stare de ebrietate alcoolică: a) cu grad minim – în caz de stabilire a concentraţiei de alcool
de la 0,3 g/l pînă la 0,5 g/l în sînge sau de la 0,15 mg/l pînă la 0,3 mg/l în aerul expirat; b) cu grad
avansat – în caz de depăşire a concentraţiei de alcool de 0,5 g/l în sînge sau de 0,3 mg/l în aerul
expirat.

Totodată, din procesul-verbal nr. 125 al examinării medicale de constatare a faptului de


consumare a alcoolului, stării de ebrietate şi naturii ei din XXXXXXXXX, anexat la materialele cauzei
de Pitic Nicoleta, rezultă că medicul a concluzionat că Pitic Nicoleta, la momentul examinării nu se
afla în stare de ebrietate, fiind indicată concluzia medicului „treaz”.

Conform pct. 13 din Hotărârea Guvernului Nr. 296 din XXXXXXXXX cu privire la aprobarea
Regulamentului privind modul de testare alcoolscopică şi examinare medicală pentru stabilirea stării
de ebrietate şi naturii ei, persoana testată alcoolscopic, care nu este de acord cu procedura testării,
funcţionarea aparatului de testare, rezultatul testării, este în drept să-l conteste, prin examinarea
medicală cu recoltarea obligatorie a probelor biologice. În acest caz persoana testată este însoţită de
angajatul Inspectoratului naţional de patrulare al Inspectoratului General al Poliţiei la cea mai
apropiată instituţie medicală abilitată, dar nu mai tîrziu de 2 ore după testarea alcoolscopică.

Potrivit alcotestului „Drager”, Pitic Nicoleta a fost supusă testării alcoolscopice la orele
05:16 min., iar potrivit procesului verbal nr. 125 din XXXXXXXXX al examinării medicale de
constatare a faptului de consumare a alcoolului, stării de ebrietate şi naturii ei, este indicată ora
examinării medicale 07:16 min..

Raportînd circumstanţele de fapt stabiite în cadrul cercetării judecătoreşti la normele de


drept aplicabile cazului, instanţa de judecată găseşte nefondate concluziile agentului constatator
aferent vinovăţiei conducătorulu auto Pitic Nicoleta în comiterea încălcării pct. 14 lit. a) al
Regulamentului Circulaţiei Rutiere.

Ţinînd cont de cele espuse instanţa de judecată consideră că vina Nicoletei Pitic de
comiterea contravenţiei prevăzute de art. 233 al. 1 Cod contravenţional, nu este dovedită.

Luând în consideraţie prevederile art. 375 Cod contravenţional, care prescriu că, concluziile
despre vinovăţia persoanei în săvîrşirea contravenţiei nu pot fi întemeiate pe presupuneri, iar toate
dubiile în probarea învinuirii care nu pot fi înlăturate în condiţiile prezentului cod se interpretează în
favoarea persoanei în a cărei privinţă a fost pornit proces contravenţional, instanţa concluzionează
că, vinovăţia Nicoletei Pitic nu şi-a găsit confirmarea în cadrul şedinţei de judecată.

Conform prevederilor art. 7 Cod Contravenţional, persoana poate fi sancţionată numai


pentru contravenţia în a cărei privinţă este dovedită vinovăţia sa, din care considerente în temeiul
prevederilor art. 441 alin. (1), lit. a) Cod contravenţional, procesul contravenţional contravenţional
nu poate fi pornit, iar dacă a fost pornit, nu poate fi efectuat şi va fi încetat în cazurile în care nu
există faptului contravenţiei.

Conform art. 461 Cod contravenţional, în cazul în care, pe parcursul judecării cauzei, se
constată vreunul din temeiurile prevăzute la art. 441 şi 445, instanţa încetează procesul
contravenţional.

Având în vedere cele expuse şi ţinând cont de faptul că, în acţiunile Nicoletei Pitic nu s-a
constatat faptul contravenţiei prevăzute de art. 233 alin. (1) Cod contravenţional, instanţa de
judecată ajunge la concluzia că procesul contravenţional, urmează a fi încetat.

În temeiul celor expuse şi a prevederilor art. 460, 462 Cod contravenţional, instanţa
de judecată,

HOTĂRĂŞTE:

Se declară nul procesul verbal cu privire la contravenţie din data de XXXXXXXXX


întocmit în privinţa cet. Pitic Nicoleta cu încetarea procesului contravenţional în privinţa sa
din lipsa în acţiunile sale a faptului contravenţiei prevăzute de art. 233 al. 1 Cod
contravenţional.

Hotărârea cu drept de recurs la Curtea de Apel Chişinău în termen de 15


/cincisprezece/ zile, prin intermediul Judecătoriei Chișinău, sediul Râșcani.
Judecător
Papuha Serghei