Sunteți pe pagina 1din 5

S.C. OPEN PUB S.R.L.

PLAN DE PREVENIRE SI PROTECTIE


_______________________________ APROB
IN DOME NIUL SECURITATII SI SANATATII
_______________________________ DIRECTOR GENERAL
IN MUNCA – 2010

Intocmit in conformitate cu art. 13 lit. b din Legea 319 / 2006 - Legea Securitatii si Sanatatii in Munca , art. 6 si !ne"a # din $otararea nr. 12% / 2006 &entru
a&robarea 'ormelor metodologice de a&licare a &re(ederilor Legii securit)*ii +i s)n)t)*ii n munc) 319 /nr.
2006
.t
r L  4M' 4S. 8S.
- !. I' $L
.r M'!/ 4IS4I M!S4I M!S4I 4!'I- M!S4I M!S4I  !4
SL -
' S  5!L! $'I 7!4I II'I-  !L! 4!LI- 4!S. 
4!LI7. ILI
L4 S!'I!4 '!4! 7!4 4!LI7.
M!S. !4
M!S. IM!
I5

1. R F 13. Inhalare  Asigurarea  Ventilarea permanentă a D)*ar! ()+!al In(*ru!rea C)n*r)l

A
fum de !"ar# $ conditiilor de încăperilor unde se fumează -(an!*are& lu+ra*)r!l)r /r!,!nd Pe r m an en * Lu+ r # *) r
T e%& 'n (al)anele
de fum#*)r!
ventilatie si ,e(*!are
d)a*)re a/a
/en*ru
u*!l!area
re(/e+*area
!n(*ru+*!un!-
A
verificarea
periodica a ( !( * . de l)r
P sistemului. ,en*!la*!e
S F 10. R!*m mare  Menţinerea în  Dimensionarea corectă a In(*ru!rea C)n*r)lul
O de lu+ru& e%& stare de echipei de ospătari în lu+ra*)r!l)r /er!)d!+ Pe r m an en * 2 ef l) + al
- /reluarea ! curăţenie a căilor funcţie numărul de clienţi, /en*ru /r!,!nd
adu+erea de circulaţie, re(/e+*area m )d ul de
N +)men!! 'n +el eliminarea
comenzi etc. !n(*ru+*!un! re(/e+*are
A ma! (+ur* *!m/. obstacolelor,  Control medical periodic. l)r (/e+!f!+e! al

M contracararea de SSM !n(*ru+*!un!-


pericolului de l)r
R alunecare prin
A îndepărtarea
B lichidelor scurse,
etc.
F 1. S*re( da*)ra*  Creterea permanentă a In(*ru!rea C)n*r)l
re(/)n(a4!l!*#!! pregătirii profesionale atăt f)r mar ea (! /r!,!nd Pe r m an en * Lu+ r # *) r
a+!un!l)r /erfe+*!)na +un)(*!n*e
teoretic c!t i a e"perienţei
'n*re/r!n(e - e%& rea le !n( u(! *e
"e(*!) narea un)r
practice a ospătarilor lu+ra*)r!l)r. /r!n *e(*are
 Adaptarea lucratorului in
4unur! de
,al)are ma re raport cu cerintele si
riscurile specifice #pregatire
profesionala
corespunzatoare$.

%
F 5. Re+ !/ !en *e  Verificarea  &nstruirea lucrătorilor peivind Cun)a(*erea C)n*r)l
4 u * e l !e ( u4 periodică i /r)+edur!l)r /r!,!nd P e r !) d ! + 2 e f l) + a l
modul de depozitare,
/r e( !une $ e% & autorizarea de lu+ru. re(/e+*area Lu+r#*)r
a )*  4! )%!d de
transport si monta' al /r)+edur!l)r
funcţionării
+ a r4 )n (au buteliilor cu aer recipientilor butelie cu azot,
ame(*e+ N67CO6 comprimat bio"id de carbon sau
amestec ()*C+)
F 8. Ele+*r)+u*ar e  fectuarea  &nstruirea lucrătorilor privind In(*ru!rea In(*ru!re C)n*r)l
/ r!n a* !n " er e măsurătorilor lu+ra*)r!l)r /r!,!nd /r!,!nd :1.1:.6:1: 2ef l)+al
electrosecuritatea.
!nd! re+* # $ e% & -AM /r!,!nd re(/e+*area re(/e+*area
u* ! l !  a r e de  Verificarea ma(ur!le de !n(*ru+*!un!l !n(*ru+*!un!-
( !( * e m e de echipamentelor /r!m a9u*)r )r de lu+r u l)r.
+ ) m an d # ( au electrice înainte +are (e /)* (! a IP - SSM Permanen* Lu+r#*)r
!n(*ala!! defe+*e de utilizare da !n la l)+u l de
a(emenea mun+a.
(!*ua*!!.
F 1; . S)l!+! *a re  Asigurarea unui număr A(!"urare In(*ru!rea In+luderea
f! !+# $ e% & la corespunzător de personal ma*er!ale lu+ra*)r!l)r !n *ema*! +!- Pe r m an en * 2 ef l) + al
*ran(/)r*ul h!"!<n!+) /en*ru le de
pentru servire în funcţie de
/r )d u( el )r la (an!*are. +un)a(*erea !n(*r u!re a
de/ la( #r! lun"!
numărul de clienţi !n(*ru+*!un! /re,eder!
/) !!e de lu+ ru  /e recomanda pauze de %0
min. la fiecare ora.
l)r /r)/r!! (! l) r =G
)r*)(*a*!+# e*+. a 1:;1 >6::0.
/re,eder!l)r
=G 1: ;1 >
6::0.
F  Tem /er a*u r#  -urtarea unei îmbrăcăminţi D)*ar! ()+!al In(*ru!rea C)n*r)l
am4!a n*# r!d!+a*# -(an!*are& /er()nalulu! /er!)d!+ Pe r m a n e n * O(/ # *a r
corespunzătoare
(a u (+ # u* # 'n ,e(*!are a(u/ra /r!,!nd
fun+! e de (*ar ea
temperaturii ambiante. d)a*)re !m/)r*an*e! m )d ul de
, r e m !! - e % & l a a/a. u*!l!ar!! EIP.
u* !l! ar e a
lu+rul /e *era(# EIP.
F ?. @ar !a !! de  -urtarea unei îmbrăcăminţi D)*ar! ()+!al In(*ru!rea C)n*r)lul
*e m/er a* ur # la corespunzătoare pentru -(an!*are& lu+ra*)r!l)r /er !)d!+ al Pe r m a n e n * O(/ # *a r
!n* rar ea> !e! rea ,e(*!are /r!,!nd la l)+ul de
prote'area împotriva
'n>d!n l)+al (/re d)a*)re re(/e+*area mun + a (!
4u+ #* #r !e (a u
variaţiilor de temperatură. a/a. !n(*ru+*!un!l *e(*are
*era(# )r /r)/r!! de /er!)d!+a.
SSM
F 11. ")m )* +u  1imitarea nivelului sonor al Or"an!area In(*ru!rea In+luderea
man!fe(*are staţiei de amplificare la o /r!mulu! /r!,!nd !n *em a*! +a Pe r m an en * 2 ef l) + al
+) n* !nu# - e% & a9u*)r (! a r!(+ul de !n(*r u!re
valoare tolerantă de
()n)r!are /un+*el)r de e%/uner !! la a =G
+)n,er(a!! +l!en!
urechea umană. /r!m a9u*)r. ")m)* 5?3>6::0
e*+.
F 18. S*re( da*)ra*  -regătirea ospătailor privind In(*ru!rea In(*ru!rea C)n*r)lul
lu + r u lu ! +u lu+ra*)r!l)r lu+ra*)r!l)r /er !)d!+ al
fa +*) rul um an $ modul de conflicte.
potenţialelor aplanare a /en*ru /r!,!nd la l)+ul de P e r !) d ! + 2 e f l) + a l
a"re(!une ,er4al# a+)rdarea re(/e+*area mun + a (!
(au +h !a r f! !+# /r!mulu! !n(*ru+*!un!l *e(*are
d!n /a r* ea un )r a9u*)r. )r /r)/r!! de /er!)d!+a.
+l!en! *ur4ulen!. SSM

)
F 5. De /l a( #r !  Dispozitive de  vitarea prezenţei apei în D)*area In(*ru!rea C)n*r)lul
( u4 e f e + * ul protectie fi"ate /un+*el)r de lu+ra*)r!l)r /er !)d!+ al Pe r m an en * Lu+ r # *) r
uleiul încins i păstrarea
/r)/ul(!e! $ e%& corespunzator, lu+ r u +u /r!,!nd la l)+ul de
/r )!e+* ar e ule!
unei distanţe suficient de *ru(e re(/e+*area mun + a (!
conform 23
'n+!n( 'n )+h! %%456)005. mari faţă de tigaia încinsă. (an!*are. !n(*ru+*!un!l *e(*are
)r /r)/r!! de /er!)d!+a.
SSM
F ; C)n*a +* +u  -artile mobile  &nstruirea periodică a D)*area In(*ru!rea C)n*r)lul
(u/rafee (au ale echipamen7 /un+*el)r de lu+ra*)r!l)r /er !)d!+ al P e r !) d ! + 2 e f l) + a l
lucrătorilor privind
+)n*urur! lor de munca ce lu+ r u + u /r!,!nd la l)+ul de
/er!+ul)a(e
manipularea obiectelor *ru(e re(/e+*area mun + a (!
pot duce la ascuţite.
'ne/#*)are accidentari (an!*are. !n(*ru+*!un!l *e(*are
*#!e*)are $ +u!*e )r /r)/r!! de /er!)d!+a.
fe l!a*) r ,e (el #  8rebuie preva7 SSM
+!)4!*# e*+. zute cu dispo7
zitive de protec7
tie fi"ate astfel
 incat sa nu poata
fi indepar7tate

rF!d8. a 
!+ a *T#em/ era* ur# Asigurarea unui
sistem de  Dotarea cu echipament
individual de protecţie
D)*area
/un+*el)r de In(*ru!rea
/r!,!nd C)n*r)l
/r!,!nd Pe r m a n e n * Bu+ # * a r
R )4!e +*e l) r - e%& ventilare eficient corespunzător #mănui de lu+ r u + u /r)+edur!le re(/e+*area
A a*!n"erea /l!*e! a care să asigure
protecţie$.
*ru(e de lu+ru. /r)+edur!l)r
T +ra*! el)r 'n+!n(e eliminarea (an!*are

2. A e*+. aburului ce

C
rezulta din
fierberea
 mancarii.
B F ?. Fl#+#r! - e%& la  Dotarea cu mi'loace de In(*ru!rea In(*ru!rea In( *ru!r! (!
a/r!nderea stingere a incendiilor lu+ra*)r!l)r lu+ra*)r!l)r a/l!+a*!! : 1 . 1 : . 6 :1 : 2 ef l) + al
ule! ulu! 'n +! n(  /en*ru /r!,!nd /ra+*!+e
eficiente 9 e": p!nză
a/r!nderea a+)rdarea m )d ul de /en*ru
ara"aulu! e*+.
termorezistentă pentru /r!mulu! a+ *! une !n (! *ua*! ! de
în!buirea focului a9u*)r. +a ul un )r ur"en*a
(! *ua* !! de
ur"en*a.
F 1?. Inhalare fum  Asigurarea  Control medical periodic al D)*ar! ()+!al In(*ru!rea C)n*r)l
$ e%& 'n /r)+e(ul conditiilor de lucrătorilor -(an!*are& /r!,!nd /r!,!nd P e r !) d ! + 2 e f l) + a l
de fr!"ere /r#9!re ventilatie si ,e(*!are /r)+edur!le re(/e+*area
verificarea d)a*)re a/a de lu+ru. /r)+edur!l)r
periodica a
sistemului.
F 66. R!*m mar e  Marcarea căilor  Dimensionarea corectă a A(!"urare In(*ru!rea C)n*r)l
de l u+r u - e% & de acces i a echipei de bucătari în ma*er!ale /r!,!nd /r!,!nd Pe r m an en * 2 ef l) + al
e%e+u*area culoarelor de !"!en!+) /r)+edur!le re(/e+*area
funcţie numărul de clienţi,
+) me n !! 'n +el
ma! (+ur* *!m/.
acces din incinta comenzi etc. (an!*are. de lu+ru. /r)+edur!l)r
 /e recomandă ca după
fiecare oră de lucru să se ia
o pauză de %0 minute

;
F 6 3 . O / e r a  !!  &nstruirea periodică a In(*ru!re In(*ru!rea C)n*r)l
re/e*!*!,e de +!+lu lucrătorilor privind /r!,!nd /r!,!nd /r!,!nd P e r !) d ! + 2 e f l) + a l
(+ur* $ e%& *)+a*ul m ) dul de /r)+edur!le re(/e+*area
manipularea obiectelor
le"umel)r a+) rdar e a de lu+ru. /r)+edur!l)r
ascuţite /r!mulu!
 1uarea unor pauze a9u*)r.
corespunzătoare
F 65. S*re( da*)ra*  Creterea permanentă a In(*ru!re In(*ru!rea C)n*r)lul
re(/)n(a4!l!*#!! pregătirii profesionale atăt /r!,!nd /r!,!nd /r!,!nd Pe r m a n e n * Bu+ # * a r
a+!un!l)r m ) dul de m )d ul de re(/e+*area
teoretice c!t i a e"perienţei
'n*re/r!n(e- e%& a+) rdar e a de/)!*are !n(*ru+*!un!-
/re"#r! rea un) r
practice a bucătarilor /r!mulu! l)r /r )/r! !
men!ur! "u(*)a(e  Control medical periodic a9u*)r. de SSM.
! e ( * e * !+ e 
"e(*!) narea un)r
/ r) d u( e de
,al)are e*+.
F 1: .  Verificarea  fectuarea măsurătorilor In(*ru!rea In(*ru!re C)n*r)l
Ele+*r)+u*are /r!n instalaţiilor -AM lu+ra*)r!l)r /r!,!nd /r!,!nd :1.:8.6:1: 2ef l)+al
a*!n"ere !nd!re+*# /r!,!nd re(/e+*area re(/e+*area Permanen* Bu+#*ar
electrice  Verificarea echipamentelor
$ e%& u*!l!area de ma(ur!le de !n(*ru+*!un!l !n(*ru+*!un!-
e"istente
 electrice
( !( * e m e de înainte de utilizare /r!m a9u*)r )r de lu+r u l)r :1.:8.6:1: 2ef l)+al
+ ) m an d # ( au /emnalizarea valorii +ar e (e /)* (! a
!n(*ala!! defe+*e tensiunii la prize da !n !n(*ru+*!un!l
a(emenea )r /r)/r!! de
(!*ua*!!. SSM la l)+ul
de mun+a
F 6?. Ge(*!)narea  Dotarea cu mi'loace de D)*area In(*ru!re In*)rdu+ere
"re!*# a (ur(el)r stingere a incendiilor /un+*el)r de /r!,!nd !n *em a*! +a : 1 . : 8 . 6 :1 : 2 ef l) + al
de f )+ 'n lu+ r u + u m )d ul de de !n(*r u!re
eficiente 9 e": p!nză
4u+#*#r !e. Per!+)l *ru(e a+*!)n are !n a m)dulu!
de !n+end!u  $ e%&
termorezistentă pentru (an!*are (! *ua* !! de de a+*!)nare
*!"a!e !n+end!a*# în!buirea focului ur"en*a. !n S
da* )r!*# ule !ulu!
'n+!n( u*!l!area
def e+ *u )a( # a
ar a" a ulu! +u
"ae e*+

4
F 1;. S*re( da*)ra*  Creterea permanentă a D)*area In(*ru!rea Se +) n* r)-
re(/)n(a4!l!*#!! pregătirii profesionale atăt /un+*el)r de /r!,!nd leaa m)dul Per m an en * Ge (* !)n ar
a+!un!l)r lu+ru +u /r)+edur!le !n +are (un*
teoretic c!t i a e"perienţei
'n*re/r!n(e - e%& *ru(e de lu+ru. re(/e+*a*e
"e(*!) narea un)r
practice a gestionarului (an!*are ma(ur!le
4unur! de ma re (*a4!l!*e.
,al)are
F 6. A+ +! de n* de  espectarea prevederilor In(*ru!rea In(*ru!rea In+luderea
+!r+ula!e 'n +aul care reglementează lu+ra*)r!l)r /er()nalulu! !n *ema*!+!le P e r !) d ! + 2 e f l) + a l
de /la(# r!l)r 'n /r!,!nd a(u/ra de !n(*r u!re
circulaţia pe drumurile
afara )r"an!a!e!. ma(ur!le de !m/)r*an*e! a +) dulu!
publice. /r!m a9u*)r re(/e+*ar!! ru*!er
+are (e /)* +)dulu! a+*ual.
a+)rda !n r u* ! e r (!
a(emenea +)ndu!*e!
(!*ua*!!. /re,en*!,e !n
*raf!+.
F ;. R e+! /!en *e  &nstruirea lucrătorilor privind In(*ru!re In*r)du+e C)n*r )l /r!-
4 u * e l !e ( u4 /r!,!nd re a !n ,!n d r e(- P e r !) d ! + 2 e f l) + a l
modul de depozitare,
/r e( !une $ e% & m)dul de *em a*! +a de /e+*area Lu+r#*)r
transport /i monta' al
R a )*  4! )%!d de a+)rdare a !n(*r u!re a +er!n*el)r

A recipientilor butelie cu azot,


+ a r4 )n (au /r!mulu! =G m!n! me de
ame(*e+ N67CO6 bio"id de carbon sau a9u*)r. 1150>6::0 (e+ur!*a*e
N amestec ()*C+) +)nf)rm

%. O
I =G1150>:0
  fectuarea
T F 0. Ele+*r)+u*ar e
/ r!n a* !n " er e
Verificarea măsurătorilor In(*ru!rea
lu+ra*)r!l)r
In(*ru!re
/r!,!nd
C)n*r )l /r!-
,!n d r e(- :1.:8.6:1: 2ef l)+al
S !nd! re+* # $ e% &
instalaţiilor -AM
 Verificarea /r!,!nd re(/e+*area /e+*area Permanen* Lu+r#*)r
E u* ! l !  a r e de
electrice
e"istente
echipamentelor
electrice înainte de utilizare
ma(ur!le de !n(*ru+*!un!l !n(*ru+*!un-
G ( !( * e m e de /r!m a9u*)r )r de lu+r u !l)r /r)/r!!.
+ ) m an d # ( au +are (e /)* (! a
!n(*ala!! defe+*e a+)rda !n !n(*ru+*!un!l
a(emenea )r /r)/r!! de
(!*ua*!!. SSM la l)+ul
de mun+a
F 16 . S)l!+! *a re  Asigurarea unui număr D)*ar! ()+!al In(*ru!rea In+luderea
f! !+# $ e% & la corespunzător de personal -(an!*are& lu+ra*)r!l)r !n *ema*! +!- Pe r m an en * 2 ef l) + al
*ran(/)r*ul ,e(*!are /en*ru le de
pentru servire în funcţie de
/r )d u( el )r la d)a*)re a/a +un)a(*erea !n(*r u!re a
de/ la( #r! lun"!
numărul de clienţi IP- SSM (! a /re,eder!
/) !!e de lu+ ru /re,eder!l)r l) r =G
)r*)(*a*!+# e*+. =G 1: ;1 > 1:;1 >6::0
6::0
< %5. fectuare  &nstruirea periodica a Or"an!area In(*ru!rea C)n*r)l
defectuoasă de lucrătorilor /r!mulu! /r!,!nd /r!,!nd P e r !) d ! + 2 e f l) + a l
operaţii 9 e": a9 u* )r (! a ma( ur!le de m) d ul !n
 Verificarea periodică a
manevre, /un+*el)r de SSM /e +are +a re (un*
pozitionări dispozitivelor de securitate /r!m a9u*)r. *re4u!e (a le re(/e+*a*e
i a protectorilor re(/e+*e ma(ur!le
(*a4!l!*e

Inspector S.S.M. – Ureche Ion


O1.10.2010
=