Sunteți pe pagina 1din 7

LEGISLAŢIA în domeniul muncii şi securităţii şi sănătăţii în muncă aplicabilă în sectorul HORECA

În cadrul Uniunii Europene lucrătorii sunt protejaţi împotriva riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională prin Directiva cadru 89/391/CEE.

Principiul de bază al directivei este prevenirea accidentelor, ceea ce implică evaluarea riscurilor de către angajator şi impune acestuia obligaţia de a asigura securitatea şi sănătatea
angajaţilor în toate aspectele legate de muncă.

Directiva cadru stabileşte:


 principiile generale de prevenire
 obligaţiile angajatorului în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
 obligaţiile lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
 stimulente şi sancţiuni în domeniu
Principiile generale de prevenire stabilite de Directiva Cadru 89/391/CEE sunt:
 Evitarea riscurilor
 Evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate
 Combaterea riscurilor la sursă
 Adaptarea muncii la om
 Proiectarea posturilor de lucru în corelare cu aptitudinile lucrătorilor
 Alegerea echipamentelelor de muncă,
 Alegerea metodelor de muncă ergonomice
 Adaptarea la progresul tehnic
 Înlocuirea pericolelor prin non-pericole
 Dezvoltarea unei politici de prevenire coerente, sistemice care ia în considerare toate elementele sistemului de muncă
 Prioritatea protecţiei colective faţă de protecţia individuală
 Furnizarea de instrucţiuni corespunzătoare lucrătorilor
Principalele prevederi ale Directivei cadru privind angajatorii sunt:
– angajatorii trebuie să realizeze evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională la fiecare post de lucru din unitate şi pe această bază să elaboreze planul de prevenire şi
protecţie, respectând principiile generale de prevenire
– angajatorul trebuie să pună în practică măsurile preventive rezultate în urma evaluării riscurilor
– angajatorul trebuie să informeze lucrătorii asupra riscurilor la care sunt expuşi precum şi asupra măsurilor preventive ce se impun cu privire la primul ajutor şi lupta împotriva incendiilor
– angajatorul trebuie să se asigure că fiecare lucrător este instruit adecvat şi specific locului de muncă cu privire la securitatea şi sănătatea în muncă
– angajatorul trebuie să consulte lucrătorii si/sau reprezentanţii acestora asupra tuturor problemelor legate de securitate şi sănătate în muncă
– fiecare lucrător este obligat să aibă grijă pe cât posibil de propria securitate şi sănătate şi să utilizeze corect instalaţiile, uneltele, substanţele periculoase, echipamentele individuale de
protecţie etc.
– angajatorul trebuie să se asigure că îmbunătăţirea continuă a securităţii şi sănătăţii lucrătorilor este un obiectiv care nu trebuie subordonat consideraţiilor economice
Prezentarea legislatiei in domeniul HORECA este structurată în:
A. Legislaţie referitoare la muncă şi securitate şi sănătate în muncă;
B. Legislaţie referitoare la condiţii pentru a fi permisă libera circulaţie şi utilizarea unor produse utilizate în procesul de muncă.
Legislaţia este indicată prin: cuvinte cheie referitoare la domeniul de aplicare, titlul actului legislativ, sursa de informare (prin numărul Monitorului Oficial al României, Partea I, unde este
publicată reglementarea) şi legislaţia europeană corespondentă.(numărul directivei europene care a fost transpusă în legislaţia română).

Pentru produsele utilizate în procesul de muncă, s-a indicat dacă acestea fac parte din domeniul reglementat (produse pentru care prin directive europene se impun anumite condiţii pentru a
fi permisă libera circulaţie pe piaţă şi utilizarea, de regulă şi cu aplicarea marcajului de conformitate european CE) sau domeniului nereglementat (este legislaţie generală).

S-au prezentat de asemenea principalele ghiduri existente la nivel naţional sau european, precum şi alte surse de informare, în general adrese web.

A. Legislaţie referitoare la muncă şi securitate şi sănătate în muncă

Nr. Domeniu de aplicare specific Denumire document legislativ Număr Monitor Oficial al României Document european
crt.

1 Principii, obligaţii generale ale L nr. 319/2006 = Legea securităţii şi sănătăţii în muncă Nr. 646 din 26/07/2006 89/391/CEE, modificată de 2007/30/CE
angajatorilor şi lucrătorilor nr. 319 din 14.07.2006 şi regulamentele
R 1882/2003,
R 1137/2008

2 Norme metodologice de HG nr. 1425/ 2006 = Hotărârea Guvernului nr. 1425 din Nr. 882 din 30/10/2006 nu
aplicare a legii 26.07.2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în
muncă nr. 319/2006
HG nr. 955/ 2010 = Hotărârea Guvernului nr. .
955/27.09.2010 pentru modificarea şi completarea
Hotărârii Guvernului nr. 1425/2006
Nr. 661 din 27/09/20010

3 Loc de muncă HG nr. 1091/2006 = Hotărârea Guvernului nr. 1091 din Nr. 739 din 30/08/2006 89/654/CEE, modificată de 2007/30/CE
16/08/2006 privind cerinţele minime de securitate şi
sănătate pentru locul de muncă

4 Echipamente de muncă HG nr. 1146/2006 = Hotărârea Guvernului nr. 1146 din Nr. 815 din 03/10/2006 89/655/CEE modificată de
(echipamente tehnice) 30.08.2006 privind cerinţele minime de securitate şi 2001/45/EC, 2001/45/CE, 2007/30/CE
sănătate pentru utilizare în muncă de către lucrători a
echipamentelor de muncă

5 Riscuri fizice, vibraţii HG nr. 1876/2005 = Hotărârea Guvernului nr. 1876 din Nr. 81 din 30/01/2006 2002/44/CE, modificată de 2007/30/CE
22/12/2005 privind cerinţele minime de securitate şi şi R 1137/2008
sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile
Nr. Domeniu de aplicare specific Denumire document legislativ Număr Monitor Oficial al României Document european
crt.

generate de vibraţii

6 Şantiere temporare sau mobile HG nr. 300/2006 = Hotărârea Guvernului nr. 300 din Nr. 252 din 21/03/2006 Directiva Consiliului 92/57/CEE,
02/03/2006 privind cerinţele minime de securitate şi modificată de 2007/30/CE
sănătate pentru şantierele temporare sau mobile

7 Riscuri fizice, zgomot HG nr. 493/2006 = Hotărârea Guvernului nr. 493 din Nr. 380 din 03/05/2006 2003/10/CE, modificată de 2007/30/CE
12.04.2006 privind cerinţele minime de securitate şi şi R 1137/2008
sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile
generate de zgomot

8 Semnalizare de securitate şi HG nr. 971/2006 = Hotărârea Guvernului nr. 971 din Nr. 683 din 09/08/2006 92/58/CEE, modificată de 2007/30/CE
sănătate 26/07/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea
de securitate şi/sau sănătate la locul de muncă

9 Ecrane de vizualizare HG nr. 1028/2006 = Hotărârea Guvernului nr. 1028/ din Nr. 710 din 18/08/2006 90/270/CEE, modificată de 2007/30/CE
09.08.2006 privind cerinţele minime de securitate şi
sănătate referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran
de vizualizare

10 Azbest HG nr.1875/2005 = Hotărârea Guvernului nr. 1875 din Nr. 64 din 24/01/2006 91/382/CEE, modificată de 98/24/CE,
22/12/2005 privind protecţia sănătăţii şi securităţii 2003/18/CE, 2007/30/CE
lucrătorilor faţă de riscurile datorate expunerii la azbest

11 Echipamente individuale de HG nr. 1048/2006 = Hotărârea Guvernului nr. 1048 din Nr. 722 din 23/08/2006 89/656/CEE, modificată de 2007/30/CE
protecţie (EIP) 09/08/20 privind cerinţele minime de securitate şi
sănătate pentru utilizarea de către lucrători a
echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă

12 Manipularea maselor HG nr.1051/2006 = Hotărârea Guvernului nr. 1051 din Nr. 713 din 21/08/2006 90/269/CEE, modificată de 2007/30/CE
09/08/2006 privind cerinţele minime de securitate şi
sănătate pentru manipularea manuală a maselor care
prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecţiuni
dorsolombare

13 Atmosfere explozive HG nr. 1058/2006 = Hotărârea Guvernului nr. 1058 din Nr. 737 din 29/08/2006 1999/92/CE, modificată de 2007/30/CE
09/08/2006 privind cerinţele minime pentru îmbunătăţirea
securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor care pot fi
expuşi unui potenţial risc datorat atmosferelor explozive

14 Agenţi biologici HG nr. 1092/2006 = Hotărârea Guvernului nr. 1092 din Nr. 762 din 07/09/2006 2000/54/CE
16/08/2006 privind protecţia lucrătorilor împotriva
riscurilor legate de expunerea la agenţi biologici la locul
de muncă

15 Agenţi cancerigeni sau mutageni HG nr. 1093/2006 = Hotărârea Guvernului nr. 1093 din Nr. 757 din 06/09/2006 2004/37/CE
16/08/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de
securitate şi sănătate pentru protecţia lucrătorilor
împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi
cancerigeni sau mutageni la locul de muncă

16 Agenţi chimici HG nr. 1218/2006 = Hotărârea Guvernului Nr. 845 din 13/10/2006 98/24/CE, modificată de 2007/30/CE
nr. 1218/06.09.2006 din privind cerinţele minime de
securitate şi sănătate pentru asigurarea protecţiei
lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la
agenţi chimici în muncă

17 Câmp electromagnetic HG nr. 1136/2006 = Hotărârea Guvernului nr. 1136 din Nr. 769 din 11/09/2006 2004/40/CE, modificată de 2007/30/CE,
30/08/2006 2008/46/CE şi R 1137/2008
privind cerinţele minime de securitate şi sănătate
referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de
câmpuri electromagnetice

18 Riscuri fizice, radiaţii optice HG nr. 510/2010 = Hotărârea Guvernului nr. 510/2010 Nr. 427/25.06.2010 2006/25/CE, modificată de 2007/30/CE
artificiale privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în şi R 1137/2008
muncă referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile
generate de radiaţiile optice artificiale

19 Modificări HG 300/2006, HG HG nr. 601/2007 = Hotãrârea Guvernului Nr. 601 din Nr. 470 din 12/10/2007
1875/2005, HG 1876/2005 13 iunie 2007 pentru modificarea şi completarea unor
acte normative din domeniul securităţii şi sănătăţtii în
muncă

20 Condiţii speciale L nr. 226/2006 = Legea nr. 226/2006 privind incadrarea Nr. 509/13.06.2006 nu
unor locuri de munca in conditii speciale

HG nr. 1025/2003 = Hotărârea Guvernului nr. 1025/2003 Nr. 645/10.09.2003


privind metodologia şi criteriile de încadrare a
persoanelor în locuri de muncă în condiţii speciale, cu
modificările şi completările ulterioare.

HG nr. 280/2004 = Hotărârea Guvernului nr. 2280/2004 - Monitorul Oficial nr. 1251/24.12.2004
pentru modificarea şi completarea Hotărârea Guvernului
nr. 1025/2003 privind metodologia şi criteriile de
încadrare a persoanelor în locurile de muncă cu condiţii
speciale

HG nr. 1822/2004 = Hotărârea Guvernului nr. 1822/2004 - Monitorul Oficial nr. 1032/08.11.2004
privind stabilirea locurilor de muncă şi activităţilor cu
condiţii deosebite, speciale şi alte condiţii, specifice
pentru poliţişti, cu modificările şi completările ulterioare

Ordinul ministrului muncii nr. 572/2006 pentru Nr. 714/21.08.2006


aprobarea Normelor tehnice de aplicare a prevederilor
Legii nr. 226/2006 privind încadrarea unor locuri de
muncă în condiţii speciale
Nr. Domeniu de aplicare specific Denumire document legislativ Număr Monitor Oficial al României Document european
crt.

21 Supraveghrea stării de sănătate HG nr. 355/2007 = Hotărârea Guvernului nr. 355/2007


privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor

HG nr. 37/2008 = Hotărârea Guvernului nr. 37/2008 Nr. 45 /21 .01 .2008
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 355/2007
privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor

22 Înregistrare în registrul L nr. 359/2004 = Legea nr. 359/2004 privind Nr. 839/13. 09. 2004
comerţului simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul
comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi
persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora,
precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice,
cu modificările şi completările ulterioare

23 Înregistrare în registrul OUG nr. 44/2008 = Ordonanţa de urgenţă a Guvernului Nr. 328/25.04.2008
comerţului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice
de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile
individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi
completările ulterioare

24 Autorizare funcţionare HG nr. 573/2002 = Hotărârea Guvernului nr. 573/2002 Monitorul Oficial nr. 414/14.06.2002
comercianţi pentru aprobarea procedurilor de autorizare a funcţionării
comercianţilor

25 Înregistrarea accidentului de O MMFPS nr. 3/2007 = Ordinul ministrului muncii Nr. 70 /30. 01. 2007
munca — FIAM nr. 3/2007 privind aprobarea Formularului pentru
înregistrarea accidentului de muncă — FIAM

26 Codul muncii L nr. 53/2003 = Legea nr. 53/24.01.2003 Codul muncii Nr. 72/05.02.2003

L nr. 480/2003 = Legea nr. 480/12.11.2003 pentru Nr. 814/18.11.2003


modificarea lit. e) art. 50 din Legea nr. 53/2003 – Codul
muncii

L nr. 541/2003 Legea nr. 541/18.12.2003 pentru Nr. 913/19.12.2003


modificarea unor dispoziţii ale Legii nr. 53/2003 – Codul
muncii

OUG nr. 65/2005 = Ordonanţa de urgenţă a Guvernului Nr. 576/05.07.2005


nr. 65/2005 privind modificarea şi completarea Legii nr.
53/2003 – Codul Muncii

L nr. 371/2005 = Legea nr. 371/2005 pentru aprobarea Nr. 1.147/19.12.2005


Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/2005 privind
modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul
Muncii

OUG nr. 55/2005 = Ordonanţa de urgenţă a Guvernului Nr. 788/18.09.2006


nr. 55/2005 pentru modificarea şi completarea Legii
nr. 53/2003 – Codul muncii

L nr. 94/2007 = Legea nr. 94/2007 privind aprobarea Nr. 264/19.04.2007


Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2006 pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul
muncii

L nr. 237/2007 = Legea nr. 237/2007 privind Nr. 497/25.07.2007


modificarea alineatului (1) al articolului 269 din Legea nr.
53/2003 – Codul muncii

L nr. 202/2008 = Legea nr. 202/2008 pentru Nr. 728/28.10.2008


modificarea alin. (1) al art. 134 din Legea nr. 53/2003 –
Codul muncii

OUG nr. 148/2008 = Ordonanţa de urgenţă a Guvernului Nr. 765/13.11.2008


nr. 148/2008 pentru modificarea Legii nr. 53/2003 –
Codul muncii

L nr. 331/2009 = Legea nr. 331/2009 privind Nr. 779/13.11.2009


modificarea lit. e) a alin. (1) al art. 276 din Legea
nr. 53/2003 – Codul muncii

27 Registru de evidenţă a HG nr. 161/2006 = Hotărârea Guvernului nr. 161/2006 Nr. 172/22.06.2006
salariaţilor privind întocmirea şi completarea registrului general de
evidenţă a salariaţilor, cu modificările şi completările
ulterioare

28 Contract colectiv de muncă L nr. 136/1996 = Legea nr. 130/1996 privind contractul Nr. 184/18.07.1998
colectiv de muncă, republicată

29 Contract individual de muncă O MMFPS nr. 64/2003 = Ordinul ministrului muncii şi Nr. 139/04.03.2003
solidarităţii sociale nr. 64/2003 pentru aprobarea
modelului – cadru al contractului individual de muncă

O MMFPS nr. 76/2003 = Ordinul ministrului muncii şi Nr. 159/12.03.2003


solidarităţii sociale nr. 76/2003 privind modificarea şi
completarea modelului – cadru al contractului individual
de muncă prevăzut în anexa la Ordinul ministrului
munciişsi solidarităţii sociale nr. 64/2003

30 Contract individual pe durată HG nr. 557/2007 = Hotărârea Guvernului nr. 557/2007 Nr. 407/ 18. 06. 2007 91/383/CEE, modificată de 2007/30/CE
determinată, salariaţi temporari privind completarea măsurilor destinate să promoveze
îmbunătăţirea securităţii şi sănătăţii la locul de muncă
pentru salariaţii încadraţi în baza unui contract individual
de muncă pe durată determinată şi pentru salariaţii
temporari încadraţi la agenţi de muncă temporară
Nr. Domeniu de aplicare specific Denumire document legislativ Număr Monitor Oficial al României Document european
crt.

31 Protecţia tinerilor la locul de HG nr. 600/2007 = Hotărârea Guvernului nr. 600 din 13 Nr. 473 din 13/07/2007 94/33/CE, modificată de 2007/30/CE
muncă iunie 2007 privind protecţia tinerilor la locul de muncă

32 Persoane cu handicap L nr. 448/2006 = Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi Nr. 1/03.01.2008
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare

33 Muncă, egalitatea de sanse L nr.202/2002 = Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de Nr. 135/14.02.2005
sanse intre femei si barbati, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare

34 Protecţia maternităţii OUG nr.96/2003 = Ordonanta de urgenta a Guvernului Nr. 750/27.10.2003 92/85/CEE, modificată de 2007/30/CE
nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de
munca, cu modificarile si completarile ulterioare

HG nr.537/2004 = Hotararea Guvernului nr. 537/2004 Nr. 378/29.04.2004


pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de
munca, cu modificarile si completarile ulterioare

35 Temperaturi extreme OUG nr.99/2000 = Ordonanta de urgenta a Guvernului Nr. 304/04.07.2000


nr. 99/2000 privind masurile ce pot fi aplicate in
perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia
persoanelor incadrate in munca

HG nr.580/2000 = Hotararea Guvernului nr. 580/2000 Nr. 315/07.07.2000


pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
99/2000 privind masurile ce pot fi aplicate în perioadele
cu temperaturi extreme pentru protecția persoanelor
încadrate în muncă

36 Eliminarea muncii copiilor HG nr.1156/2002 = Hotararea Guvernului nr. 1156/2002 Nr. 792/30.10.2002
pentru aprobarea Memorandumului de intelegere dintre
Guvernul Romaniei si Organizatia Internatională a
Muncii privind eliminarea muncii copilului, semnat la
Geneva la 18 iunie 2002

37 Timp de muncă sub 8 ore O MMFPS nr.245/2003 = Ordinul ministrului sanatatii Nr. 217/02.04.2003
si familiei nr. 245/2003 privind aprobarea categoriilor de
personal si a locurilor de muncă pentru care durata zilnică
a timpului de muncă este mai mică de 8 ore

38 Formare profesionala OG nr.29/2000 = Ordonanţa Guvernului Nr. 29 din 2000 Nr. 436 din 21.06.2002
privind formarea profesională a adulţilor, aprobată prin L
375/2002

39 Certificare competenţe OMEC MMFPS nr.4543/2004 = Ordinul ministrului Nr.903/05.10.2004


educatiei si cercetarii si al ministerului muncii,
solidaritatii sociale si familiei nr. 4543/2004 pentru
aprobarea Procedurii de evaluare si certificare a
competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele
formale, cu modificările si completările ulterioare

40 Ucenicie la locul de muncă L nr.279/2005 = Legea nr.279/05.10.2005 privind Nr. 907/11.10.2005


ucenicia la locul de muncă

HG nr.234/2006 = Hotararea Guvernului nr. 234/2006 Nr. 196/02.03.2006


pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul
de munca

41 Transferul intreprinderilor, L nr.67/2006 =Legea nr. 67/2006 privind protectia Nr. 276/28.03.2006
protecţia salariaţilor drepturilor salariatilor in cazul transferului intreprinderii,
al unitatii sau al unor parti ale acestora

42 Incadrarea străinilor OUG nr.56/2007 = Ordonanta de urgenta a Guvernului Nr. . 424/26.06.2007


nr. 56/2007 privind încadrarea în munca si detasarea
strainilor pe teritoriul României, cu modificarile si
completarile ulterioare

43 Muncă şi asigurări sociale L nr.49/2010 = Legea nr. 49/2010 privind unele masuri Nr. 195/29.03.2010
în domeniul muncii si asigurarilor sociale

44 Asigurarea pentru accidente L nr.346/2002 = Legea nr. 346/2002 privind asigurarea Nr. 772 /12. 11. 2009
pentru accidente de munca si boli profesionale,
republicata

45 O MMFPS 450/2006 = Ordinul ministrului muncii nr. Nr. 708 /17. 08. 2006
450/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru
accidente de munca si boli profesionale, cu modificarile si
completarile ulterioare

46 Contravenţii OG nr.2/2001 = Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 Nr. 410/25.07.2001


privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile
si completarile ulterioare

47 Persoane fizice, abilitare pentru O MMFPS nr.455/2010 = Ordinul ministrului muncii, Nr. 411/21.06.2010
servicii de protecţia muncii familiei si protectiei sociale nr. 455/2010 pentru
constituirea comisiilor de abilitare a serviciilor externe de
prevenire si protectie si de avizare a documentatiilor cu
caracter tehnic de informare si instruire în domeniul
securitatii si sanatatii în munca din cadrul inspectoratelor
teritoriale de munca
Nr. Domeniu de aplicare specific Denumire document legislativ Număr Monitor Oficial al României Document european
crt.

48 Salariu de bază minim brut HG nr.1193/2010 = Hotararea Guvernului nr. 1193/2010 Nr. 824/09.12.2010
pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara
garantat in plata

49 Clasificare unităţi din turism OG 58/1998 = Ordonanta Guvernului nr. 58/1998 privind Nr. 309 din 26.08.1998
organizarea si desfasurarea activitatii de turism în
Romania
Legea nr. 755/ 2001 pentru aprobarea Ordonantei
Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea si
desfasurarea activitatii de turism în Romania
OG 5/2003 = Ordonanta Guvernului nr. 5/2003 pentru
modificarea art. 33 din Ordonanta Guvernului nr. 58/1998
privind organizarea si desfasurarea activitatii de turism în
Romania
L 254/2009 = Lege nr. 254/2009 privind aprobarea OUG
nr. 123/2008 pentru modificarea si completarea OG nr.
58/1998 privind organizarea si desfasurarea activitatii de
turism in Romania

Nr. 462 din 03.07.2009

HG nr.1328/2001 = HOTĂRÂRE Nr. 1328 din 27 Nr. 17 din 15 ianuarie 2002


decembrie 2001 privind clasificarea structurilor de
primire turistice

HG nr.1412/2002 = Hotãrârea Guvernului nr. 1412/2002 Nr. 923 din 17.12.2002


pentru modificarea şi completarea Hotãrârii Guvernului
nr 1.328/2001 privind clasificarea structurilor de primire
turistice

HG nr.238/2001 = Hotărârea Guvernului nr.238/2001


privind condiţiile de acordare a licenţei şi brevetului de
turism

HG nr.1267/2010 = Hotărârea Guvernului nr. 1267 din Nr. 866 din 22.01.2011
8.12.2010 privind eliberarea certificatelor, a licenţelor şi
brevetelor de turism

OMIMM 636/2008 = Ordinul ministrului pentru Nr. 379 bis din 19 mai 2008
întreprinderi mici și mijlocii, comerț, turism și profesii
liberale nr. 636/2008 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind clasificarea structurilor de primire
turistice

B. Legislaţie referitoare la condiţii pentru a fi permisă libera circulaţie şi utilizarea unor produse utilizate în procesul de muncă

Nr. Domeniu de aplicare specific Denumire document legislativ Număr Monitor Oficial al României Document european
crt.

1 domeniu reglementat, liberă HG nr.1029/2008 = Hotărârea Guvernului nr. 1029/2008, Nr. 674/30.09.2008 Directiva 2006/42/CE .
circulaţie hotarare privind conditiile introducerii pe piata a masinilor

- maşini industriale şi
componente de securitate

2 domeniu reglementat, liberă HG nr.457/R1/2003 = Hotărârea Guvernului nr. 457 din Nr. 402 din 15/06/2007 2006/95/CE
circulaţie 18.04.2003 privind asigurarea (republicare) (fost 73/23/CEE)
securităţii utilizatorilor de echipamente electrice
- echipamente electrice de joasă de joasă tensiune, republicata in 15.06.2007
tensiune + HG nr.962/22.08.2007 pentru modificarea şi completarea
unor acte normative din domeniul liberei circulaţii a
mărfurilor

3 domeniu reglementat, liberă HG nr.982/2007 = Hotărârea Guvernului nr.982 din 22 Nr. 645 din 21.09.2007 2004/108/CE
circulaţie august 2007 (abrogare a Directivei 89/336/CEE)
privind compatibilitatea electromagnetică
- compatibilitate
electromagnetică

4 domeniu reglementat, liberă HG nr.115/2004 = Hotărârea Guvernului nr. 115 din Nr. 166 din 26.02.2004 Directiva 89/686/CEE, amendată
circulaţie 05/02/2004 privind stabilirea cerinţelor esenţiale de prin 93/68/EEC,
securitate ale echipamentelor individuale de protecţie şi a 93/95/EEC şi
- EIP condiţiilor pentru introducerea lor pe piaţă 96/58/EC
HG nr.809/2005 = Hotărârea Guvernului nr. 809 din
14.07/2005 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr.
115/2004 privind stabilirea cerinţelor esenţiale de securitate
ale echipamentelor individuale de protecţie şi a condiţiilor
Nr. 723 din 10 august 2005
pentru introducerea lor pe piaţă

5 domeniu reglementat, liberă HG nr.439/2003 = HG 439 / 10.04.2003 privind stabilirea Nr. 322 din 13.05.2003 Directiva Parlamentului European
circulaţie condiţiilor de introducere pe piaţă a ascensoarelor şi a Consiliului 95/16/CE
HG nr.294/2008 = Hotărârea Guvernului nr. 294 din 12
- ascensoare martie 2008
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.
439/2003 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe
piaţă a ascensoarelor
Nr. 217 din 21.03.2008

6 domeniu reglementat, liberă HG nr.453/2003 = Hotararea Guvernului nr.453 din Nr. 489 din 09.06.2005 (republicare) 90/396/EEC, amendată
circulaţie 18.04.2003 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe prin 93/68/EEC
– aparate consumatoare de piaţă a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi
combustibili gazoşi HG nr.1480/2003 = Hotararea Guvernului nr.1480 din 2009/142/EC (versiune codificată)
11.12.2003 pentru modificarea şi completarea Hotărârii
Guvernului nr. 453/2003 privind stabilirea condiţiilor de
introducere pe piaţă a aparatelor consumatoare de
combustibili gazoşi
Hotararea Guvernului nr.962 din 22.08.2007 pentru
modificarea şi completarea unor acte normative din
domeniul liberei circulaţii a mărfurilor

7 domeniu reglementat, liberă HG nr.574/2005 = Hotărârea Guvernului nr. 574 din 15 Nr. 596 din 11.07.2005 Directivele europene referitoare la
circulaţie iunie 2005 privind stabilirea cerinţelor referitoare la cazanele noi cu apă fierbinte
eficienţa cazanelor noi pentru apă caldă care funcţionează cu alimentate cu combustibil lichid
- cazane noi de apa calda care combustibili lichizi sau gazoşi sau gazos (cazane/boliere cu apă
functioneaza cu combustibil HG nr.1043/2007 = Hotărârea Guvernului nr. nr.1043 din fierbinte): 92/42/CEE ,
lichid sau gazos 28 august 2007 2004/8/CEE
privind cerinţele de ecoproiectare pentru produsele
consumatoare de energie, precum şi pentru modificarea,
Nr. 627/12.09.2007
completarea şi abrogarea unor acte normative

8 domeniu reglementat, liberă HG nr.1094/2009 = Hotararea Guvernului nr. 1094/2009 Nr. 700 din 19 octombrie 2009 75/324/EEC
circulaţie privind conditiile introducerii pe piata a generatoarelor de 94/1/EC
aerosoli
-Generatoare de aerosoli HG nr.573/2010 = Hotararea 573 din 16 iunie 2010
(Hotararea 573/2010) pentru completarea Hotararii Nr. 525 din 28.07.2010
Guvernului nr.454/2003 privind stabilirea conditiilor de
introducere pe piata a recipientelor simple sub presiune si
pentru modificarea Hotararii Guvernului nr.1094/2009
privind conditiile introducerii pe piata a generatoarelor de
aerosoli

9 domeniu reglementat, liberă HG nr.454/2003 = Hotărârea Guvernului nr. 454 din Nr. 538 din 08.08.2007 87/404/EEC, amendată
circulaţie 18.04.2003 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe (republicare) de 90/488/EEC şi
– recipiente simple sub presiune piaţă a recipientelor simple 93/68/EEC
sub presiune+ Hotararea Guvernului nr.1242 Nr.290/25 aprilie 200
din 05.08.2004 pentru modificarea Hotărârii Guvernului
nr.454/2003 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe
piaţă a recipientelor simple sub presiune + HG
nr.962/22.08.2007 pentru modificarea şi completarea unor
acte normative din domeniul liberei circulaţii a mărfurilor

Nr.290/25 aprilie 200

10 domeniu reglementat, liberă HG nr.584/2004 = Hotărârea Guvernului nr.584 din Nr. 404 din 06.05.2004 97/23/CE
circulaţie 15.04.2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe
piaţă a echipamentelor sub presiune
- echipamente sub presiune HG nr.1168/2005 = Hotărârea Guvernului nr. 1168 din
29.09.2005 pentru modificarea şi completarea Hotărârii
Guvernului nr. 584/2004 privind stabilirea condiţiilor de
introducere pe piaţă a echipamentelor sub presiune
Nr. 914 din 12.10.2005

11 mediu, zgomot HG nr.539/2004 = Hotărârea Guvernului nr.539 din Nr. 48 din 22.01.2007 2000/14/CEE
07/04/2004 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot
în mediu produs de echipamente destinate utilizarii în
exteriorul cladirilor

12 domeniu reglementat, liberă HG nr.2105/2004 = Hotărârea Guvernului Nr. 16 din 6 ianuarie 2005 94/25/EC
circulaţie nr. 2105/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere
– ambarcatiuni de agrement pe piaţă şi/sau punere în funcţiune a ambarcaţiunilor de
agrement

13 domeniu reglementat, liberă HG nr.580/2004 = Hotărârea Guvernului nr.1009/ Nr. 688/30 iulie 2004 2000/9/EC
circulaţie 25.06.2004 privind stabilirea condiţiilor de punere in D C(2008)7289
– instalatii de transport pe cablu funcţiune a instalaţiilor de transport pe cablu pentru
pentru persoane persoane

14 domeniu reglementat, liberă HG nr.621/2005 = Hotărârea Guvernului nr.621 din Nr. 639 din 20.07.2005 94/62/CE modificată 2004/12/CE
circulaţie 23.06.2005 privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de şi 2005/20/CE
– ambalaje ambalaje
HG nr.1872/2006 = Hotărârea Guvernului nr. 1872 din
21/12/2006
Publicat in Monitorul Oficial, pentru modificarea şi
completarea Hotărârii Guvernului nr.621/2005 privind Nr. 15 din 10/01/2007
gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje

15 domeniu reglementat, liberă HG nr.937/2010 = Hotărârea Guvernului nr.937 din 1 Nr. 690 din 14.10.2010 1999/45/EC
circulaţie septembrie 2010 R 1272/2008
– clasificarea, etichetarea si privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea la introducerea
ambalarea preparatelor chimice pe piaţă a preparatelor periculoase
periculoase

16 domeniu reglementat, liberă HG nr.752/2004 = Hotararea Guvernului nr.752 din Nr. 499 din 3.06.2004 94/9/CE
circulaţie 14/05/2004 privind stabilirea conditiilor pentru introducerea
pe piata a echipamentelor si sistemelor protectoare destinate
- ATEX (echipamente si sisteme utilizarii în atmosfere potential explozive
protectoare destinate utilizarii în HG nr.461/2006 = Hotărârea Guvernului nr. 461 din 5
atmosfere potential explozive) aprilie 2006 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.
752/2004 privind stabilirea condiţiilor pentru introducerea
pe piata a echipamentelor şi sistemelor protectoare destinate
utilizării în atmosfere potenţial explozive
Nr. 383 din 4 mai 2006

17 domeniu reglementat, liberă L 178/2000 = Legea privind produsele cosmetice Nr. 120 din 17.02.2011 (republicată) Directiva Consiliului din 27 iulie
circulaţie L 469/2006 = Lege pentru modificarea legii 178 din 2000 1976 oprivind armonizarea
OG nr.2/2010 pentru modificarea Legii nr. 178/2000 legislaţiei statelor membre
- produse cosmetice, unguente de privind produsele cosmetice referitoare la produse cosmetice
protecţie- cerinţe (76/768/EEC)

18 răspundere pentru produse L 240/2004 = Lege nr. 240 din 07/06/2004 privind Nr. 313 din 22.04.2008. (republicare) 85/374/EEC şi 1.999/34/EC
defecte răspunderea producătorilor pentru pagubele generate de
produsele cu defecte

19 securitatea generală a produselor L 245/2004 = Lege nr. 245 din 09/06/2004 privind N. 565 din 25/06/2004 2001/95/CE
securitatea generală a produselor

20 domeniu nereglementat, liberă HG nr.1022/2002 = Hotărârea Guvernului nr. 1022/2002 Nr. 711/30.09.2002
circulaţie privind regimul produselor şi serviciilor care pot pune în
pericol viaţa, sănătatea, securitatea muncii şi protecţia
- produse şi servicii care pot pune mediului
în pericol viaţa, sănătatea,
securitatea muncii şi protecţia
mediului

C. Ghiduri si Recomandari pentru implementarea legislatiei.

A) GHIDURI ŞI RECOMANDĂRI SPECIFICE DOMENIULUI HORECA


- GHID DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ ÎN SECTORUL HORECA
– BROŞURĂ – IMPLEMENTAREA LEGISLAŢIEI DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ ÎN SECTORUL HORECA

B) GHIDURI ŞI RECOMANDĂRI PENT RU RISCURI GENERALE


Pe site-ul http://www.inspectmun.ro, Inspecţia Muncii pune la dispozitie traducerea, integrala sau partiala, a următoarelor materiale utile pentru implementarea legislatiei:
 Ghid de bune practici cu caracter neobligatoriu pentru punerea in aplicare a Directivei 2001/45/CE (lucrari la inaltime) (Comisia Europeana, Directia Generala
Ocuparea Fortei de Munca, Afaceri Sociale si Egalitatea de sanse – 2006), martie 2010
 Ghid facultativ de buna practica pentru punerea in aplicare a Directivei 2002/44/CE (vibratii la locul de munca) (Comisia Europeana, Directia Generala Ocuparea Fortei
de Munca, Probleme Sociale si Sanse Egale), ianuarie 2010
 ELVIE, o metoda de diagnostic si de prevenire a riscurilor profesionale în munca (Asociatia Regionala pentru Ameliorarea Conditiilor de Munca Martinica – Franta),
traducere si publicare autorizata de ARACT Martinica, octombrie 2009
 Ghid TRGS 600 – Reguli tehnice pentru substituirea substantelor periculoase (Institutul Federal pentru Securitate si Sanatate in Munca – Germania), traducere integrala,
iulie 2009
 Metodologie de evaluare simplificata a riscului chimic – un instrument care ajuta la luarea deciziilor (INRS), traducere si publicare autorizate de INRS, noiembrie 2008
 Brosura generala „Sa usuram povara!”, material elaborat în cadrul Campaniei europene 2007 privind manipularea manuala a maselor (Comisia Europeana – SLIC),
23 august 2007
 Brosura „Sa usuram povara! Prevenirea afectiunilor zonei lombare, în sectorul transporturilor”, material elaborat în cadrul Campaniei europene 2007 privind
manipularea manuala a maselor(Comisia Europeana – SLIC), 23 august 2007
 Brosura „Sa usuram povara! Prevenirea afectiunilor zonei lombare, în sectorul medical”, material elaborat în cadrul Campaniei europene 2007 privind manipularea
manuala a maselor (Comisia Europeana – SLIC), 23 august 2007
 Ghid practic pentru implementarea directivei 98/24/CE – agenti chimici (Comisia Europeana), traducere partiala, noiembrie 2007
 Ghid de bune practici fara caracter obligatoriu Directiva 1999/92/CE – medii explozive
(Comisia Europeana), traducere integrala, noiembrie 2007
 Ghid metodologic pentru prevenirea riscurilor legate de expunerea la agenti cancerigeni, mutageni si toxici pentru reproducere.
Alte surse de informare sunt:
– pentru consultare documente legislative, ghiduri în domeniul SSM: site-ul oficial al Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, http://mmps.ro.
– pentru obţinere de informaţii privind SSM în sectorul HORECA: http://osha.europa.eu/sector/horeca.
– pentru obţinere de informaţii privind SSM în sectorul HORECA din România: http://www.protectiamuncii.ro/topics/sectors/horeca/
– pentru obţinere de informaţii privind SSM în Europa (politici, ghiduri, bune practici, evenimente): site-ul oficial al European Agency for Safety and Health at Work, http://osha.europa.eu
LEGISLAŢIE şi surse informative referitoare la securitate şi sănătate în muncă legat de prevenirea riscurilor profesionale de afecţiuni musculoscheletice (AMS) în sectorul
HORECA