Sunteți pe pagina 1din 3

APROB

DIRECTOR GENERAL
Caloian Dan Socrate

INSTRUCTIUNI PROPII DE SECURITATE SI SANATATE A MUNCII


PENTRU OPERATIUNILE DE MUNCA LA PRESA ELECTRICA
SISER TS-1 IN CADRUL S.C. ALGERNON IMPEX S.R.L.
I. INSTRUCTIUNI DE SECURITATE A MUNCII CU CARACTER GENERAL
1. Manipularea şi operarea necorespunzătoare a presei pot cauza rănirea
persoanelor sau stricăciuni maşinii.
2. Zonele care pot provoca răniri sunt marcate cu semnul „ATENŢIE!”.
3. Fabricantul recomandă să urmaţi instrucţiunile, procedurile şi recomandările
conţinute în manual cu mare atenţie, precum şi regulile de siguranţă privitoare
la mediul de lucru, la utilizarea dispozitivelor parte integrantă a maşinii sau
individuale.
4. Producătorul nu este responsabil pentru prejudiciile aduse oamenilor,
animalelor sau obiectelor, datorate nerespectării măsurilor de siguranţă şi
recomandărilor conţinute în documentaţia furnizată.
5. Intervenţia sau modificarea presei fără acordul producătorului este interzisă.
6. Modificarea sau nefolosirea dispozitivelor de siguranţă şi protecţie ale presei
constituie un mare pericol de accident pentru operatorul utilajului şi a altui
personal expus.
7. Toate persoanele care operează presa trebuie instruite cu privire la
funcţionarea acesteia, cu privire la dispozitivele de siguranţă şi protecţie ale
utilajului şi a instrucţiunilor pentru operarea în siguranţă.
8. Operatorii trebuie să cunoască şi să înţeleagă instrucţiunile de securitate şi
modul de funcţionare al presei înainte de a efectua orice operaţie.
9. Instrucţiunile de utilizare ale presei şi normele de siguranţă trebuie păstrate
pentru a putea fi consultate oricând.
ATENŢIE!
1. Când folosiţi echipamente electrice, întotdeauna trebuie respectate măsurile
de siguranţă pentru a reduce riscul apariţiei unui incendiu, al şocurilor electrice
şi al rănirii persoanelor.
2. Sursa electrică la care se conectează aparatul trebuie să fie prevăzută cu
împământare.
3. Folosirea unei surse neîmpământate expune utilizatorul la riscul de şoc
electric şi poate afecta buna funcţionare a aparatului.
4. Dacă sunt necesare prelungitoare, asiguraţi-vă că, cablul electric poate rezista
intensităţii curentului electric absorbit de maşină. Este recomandabil să utilizaţi
doar cablul electric cu care este prevăzut aparatul, iar dacă este nevoie de
prelungitoare, acestea trebuie să fie cât mai scurte.
5. Întotdeauna deconectaţi de la priză aparatul înainte de a efectua orice operaţie
de curăţare, întreţinere sau reparaţie a maşinii.
6. Trageţi de ştecher şi nu de cablu când deconectaţi presa, pentru a preveni
avarierea cablului electric.
7. Nu conectaţi / deconectaţi presa dacă aveţi mâinile ude. Există riscul de
electrocutare.
8. Feriţi cablul electric de căldură, umezeală, margini ascuţite sau tăioase,
obiecte în mişcare.
9. Nu folosiţi cabluri deteriorate, înnădite sau cu alte defecte.
10. Niciodată nu lăsaţi nesupravegheată presa când este în funcţiune.
11. Folosiţi butonul de pornire/oprire astfel încât să vă asiguraţi că presa a fost
deconectată de la sursa electrică.
II INSTRUCTIUNI DE SECURITATE A MUNCII PENTRU OPERAREA ÎN
SIGURANŢĂ
1. Deşi presa este prevăzută cu dispozitive de siguranţă şi protecţie, rămân
riscuri pentru operator în timpul folosirii acesteia.
2. Pentru eliminarea riscurilor trebuie urmate instrucţiunile de mai jos şi folosirea
echipamentului individual de protecţie pe timpul operării maşinii.
a. Nu folosiţi utilajul în alte scopuri decât acelea pentru care a fost destinat;
b. Nu permiteţi persoanelor necalificate să folosească presa. Asiguraţi-vă că toţi cei
care folosesc presa au fost bine instruiţi înainte de începerea lucrului;
c. Zona de lucru trebuie păstrată curată, îngrijită şi fără obstrucţii;
d. Nu plasaţi obiecte, în faţa sau în spatele presei, care pot afecta activitatea
acesteia;
e. Menţineţi în jurul presei un perimetru curat şi bine luminat. Eliminaţi orice umbră
care ar putea interveni în buna vizibilitate a zonei de lucru;
f. Presa nu se va monta şi nu va funcţiona într-un mediu periculos. Nu folosiţi utilajul
într-un loc umed, în prezenţa materiilor inflamabile sau în praf;
g. Asiguraţi o distanţă suficientă faţă de pereţi şi alte echipamente pentru a avea
acces facil de jur împrejurul presei;
h. Atenţie la zonele periculoase în timpul folosirii presei. O zonă periculoasă este
orice zonă din jurul utilajului unde o persoană este expusă riscului de a fi rănită;
i. Atenţie mare atunci când atingeţi placa fierbinte în timpul lucrului; există riscul
producerii unor arsuri. Operatorul trebuie să poarte mănuşi de protecţie care pot
suporta o temperatură de 230° C;
j. Păstraţi mâinile departe de plăcile presei în timpul în care acestea sunt închise
deoarece presiunea poate provoca răni;
k. Este interzisă folosirea simultană a presei de mai mult de o persoană;
l. Nu permiteţi persoanelor să se apropie de presă în timpul lucrului, pentru a evita
distragerea atenţiei sau accidentarea operatorului sau a persoanei ce a pătruns în
zona de lucru;
m. Este interzis să vă căţăraţi sau să vă aşezaţi pe presă;
n. Presa are zone care în timpul funcţionării ajung la temperaturi mari sau degajă
căldură. Operatorul trebuie să cunoască aceste zone şi să le ferească pentru a nu
suferi arsuri sau pentru a nu apărea riscul de incendiu dacă materiale inflamabile
ajung în contact cu respectivele zone.
ATENŢIE!
Acordaţi o atenţie deosebită mâinilor când lucraţi.
1. Nu se vor folosi la transferul cu presa termică materiale improprii acestei
operaţiuni. Trebuie folosite materiale care sunt compatibile cu modul de lucru
al presei. Utilajul imprimă încălzind materialele;
2. Este interzisă folosirea de materiale care nu suportă căldura.
3. Este interzis transferul pe materiale care conţin solvenţi, lichide inflamabile,
combustibili lichizi sau gazoşi.
4. Materialele necorespunzătoare, asupra cărora se aplică continuu, pentru o
anumită perioadă de timp căldura, pot degaja gaze toxice sau se pot aprinde,
existând riscul de accidentare prin inhalare de gaze toxice sau riscul de
incendiu.
5. Folosiţi îmbrăcăminte adecvată. Nu purtaţi haine largi sau bijuterii care pot fi
prinse de părţile în mişcare ale utilajului;
6. Purtaţi încălţăminte care nu alunecă şi păstraţi podeaua uscată şi curată.
7. Folosiţi echipamentul de lucru şi echipament de protecţie specific;
8. Este interzisă folosirea maşinii în alte scopuri decât cele pentru care a fost
proiectată (ex.: pentru uscarea hainelor sau a altor lucruri);
9. Verificaţi că nu există defecţiuni înainte de a folosi presa. Verificaţi să nu existe
elemente defecte sau alte condiţii care ar putea afecta operaţiunea şi ar putea
cauza accidentări.
10. Dacă apar variaţii ale tensiunii sau a parametrilor normali de lucru, opriţi
imediat presa şi remediaţi problema înainte de a o reutiliza;
11. Asiguraţi-vă că presa este legată la împământare;
12. Evitaţi pornirea accidentală a presei. Fiţi sigur că aceasta este oprită înainte
de a o conecta la sursa electrică;
13. În timpul operaţiunilor, nu forţaţi presa peste parametrii indicaţi de producător;
14. Etichetele şi plăcuţele de avertizare, atenţionare şi identificare trebuie să fie
păstrate în perfectă stare. Acestea conţin informaţii importante. Dacă nu sunt
lizibile contactaţi producătorul pentru a le înlocui.
ATENŢIE!
1. Nu folosiţi presa dacă sunteţi obosit, neatent, sub influenţa drogurilor, a
băuturilor alcoolice, sau a oricărui alt medicament care ar putea cauza
scăderea nivelului atenţiei.
2. Şeful punctului de lucru este responsabil cu verificarea stării operatorului
înainte de folosirea presei.

INTOCMIT
Inspector S.S.M.
Mustata Sorin