Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DIDACTIC

DATA:
SCOALA DE ARTE ŞI MESERII JIRLĂU
CLASA: a V-a A
PROFESOR:
ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare
OBIECTUL: Limba şi literatura română
UNITATEA: Basmul
SUBIECTUL LECTIEI: Prâslea cel voinic şi merele de aur, de Petre Ispirescu – observarea textului
TIPUL LECTIEI: de însuşire de noi cunoştinţe
DURATA: 45’
COMPETENŢE GENERALE:
 Receptarea mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri diverse.
 Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situaţii de comunicare
monologată şi dialogată.
COMPETENŢE SPECIFICE:
1.3 Sesizarea unităţilor lexicale necunoscute în fluxul vorbirii, în scopul clarificării acestora;
2.2 Selectarea elementelor de lexic adecvate situaţiilor de comunicare;
2.3 Alcătuirea unor propoziţii şi fraze corecte din punct de vedere gramatical;
3.1 Identificarea ideilor principale după citirea globală a unui text;
3.3 Selectarea expresiilor şi a cuvintelor într-un text literar şi nonliterar.

Obiective operaţionale: La sfârşitul orei, toţi elevii vor fi capabili:

O1 – să citească expresiv, conştient, corectă şi fluent textul;


O2 – să identifice corect forma literară a unor cuvinte;
O3 – să explice formarea unor cuvinte din text;
O4 – să găsească sinonimele unor cuvinte şi expresii din text;
O5 – să construiască propoziţii cu unele cuvinte noi, folosind un limbaj adecvat de exprimare;

1) RESURSE EDUCAŢIONALE:
 Timp – 45 de minute;
 Spaţiu: sala de clasă;
 Capacităţile elevilor de a recepta cunoştinţe noi;

STRATEGIA DIDACTICA:
 METODE ŞI PROCEDEE – conversaţia, exerciţiul, învăţarea prin descoperire, explicaţia,
problematizarea, , lucrul cu manualul şi fişele, metoda „Explozia
stelară”;
 FORME DE ORGANIZARE – activitate frontala şi individuală, activitate în grupuri mici;
 MATERIALE ŞI MIJLOACE – manualul, dicţionarul, caiete auxiliare, fişa de evaluare formativă.
 EVALUARE: continuă – formativă;
 MATERIAL BIBLIOGRAFIC:
- Limba română, manual pentru clasa a V-a, Editura Teora, 2008
- Limba şi literatura română în gimnaziu, Structuri didactice deschise, Alina Pamfil, Ed. Paralela 45, 2008
- Analiza textului literar în gimnaziu, M. Gurtavenco, Ed Aula, 2007
SCENARIUL DIDACTIC
Etapele lecției Ob TEHNICI DE
Op ACTIVITATEA INSTRUIRE ŞI
CONŢINUTUL INSTRUCTIV-EDUCATIV (activitatea profesorului) ELEVULUI EVALUARE
Evocare  Stabileşte un climat favorabil derulării activităţii de învăţare - pregătesc cele necesare - conversaţia
 Notează absenţii, se stabileşte ordinea şi se pregătesc cele necesare pentru lecţie;
desfăşurării lecţiei - elevii sunt grupaţi în
grupe de câte 4.
O1  Verificarea temelor elevilor, atât cantitativ, cât şi calitativ.  Individual prin sondaj, conversaţia
Realizarea sensului elevii vor răspunde şi euristică
 Profesorul poartă o conversaţie despre unele basme cunoscute de elevi. vor citi tema;
 Ce reţineţi în legătură cu Petre Ispirescu şi opera sa din lecturile  Elevii îşi exprimă frontal
anterioare ? Ce opere cunoaşteţi ? părerea.

 Anunţă titlul şi obiectivele lecţiei, pe care le notează pe tablă: Prâslea cel  Scriu în caiete titlul conversaţia
Voinic şi merele de aur (observarea textului). lecţiei.
explicaţia

O1  Numeşte un elev să citească fişa biografică a lui Petre Ippirescu.


 Selectează din fişă informaţiile esenţiale despre viaţa şi opera autorului, în
acelaşi timp prezintă portretul lui Petre Ispirescu.

Studiul propriu-zis al textului:


 Profesorul va efectua lectura-model, expresivă, câteva fragmente, pentru lectura
O1 ca elevii să-şi însuşească lectura corect. explicativă
 Îndrumă elevii să sublinieze încet pe manual, cuvintele al căror sens li se - subliniază
par neclare (în afara celor explicate)
 Profesorul numeşte elevii cu o citire expresivă pentru a continua lectura - citesc
pe fragmente.
Conversaţia de orientare (observarea textului) prin întrebări:
- Cum a apărut basmul „Prâslea cel voinic şi merele de aur”?
- Despre cine/ ce este vorba în basm? - răspund întrebărilor
O2 Explicarea cuvintelor şi a expresiilor necunoscute întâlnite în textul literar : problematizarea
Propune elevilor să rezolve, pe grupe, următoarele exerciţii:
O3 1. Indicaţi forma literară a următoarelor cuvinte din text:să prinză, puindu- activitate
O4 şi, să îmble; pe grupe
O5 2. Explicaţi cum s-au format cuvintele(rădăcină, prefixe, sufixe): nepovestit,
mâhnire, frumuşică; - rezolvă exerciţiile dicţionarul
3. Găsiţi sinonimele următoarelor cuvinte din text: niţică, viteaz, prevăzător.
4. Alcătuiţi, individual, câte un enunţ cu următoarele expresii : a-şi lua exerciţiul
inima în dinţi, a o sfecli.
 Are loc, permanent pe parcursul conversaţiei, prin aprecieri verbale individual
făcute de profesor sau prin solicitarea unor exemple formulate de elevi.

Explozia Stelară (povestirea celor relatate în lectură):


O5  Profesorul împarte elevilor câte o fişă de lucru individuală
Precizează sarcina de lucru: vor răspunde la întrebările legate de textul
literar reprodus din manual – timp 3, 4 min. evaluare scrisă
formativă
CINE ? individuală

CE ? DE CE ?

CÂND ? CARE ?

- Cine este Prâslea cel Voinic ?


- Ce se hotărăşte el să facă ? -... este cel mai mic dintre
O5 - De ce îl aduce zgripsoroaica de pe tărâmul celălalt ? fii unui împărat.
- Când l-a recunoscut fata cea mică de împărat pe Prâslea ? - ... să păzească merele,
- Care este morala, învăţătura acestui basm ? deoarece sunt furate.
- ... fiindcă Prâslea i-a
 Verifică răspunsurile elevilor. salvat puii de balaur.
 Vor fi apreciaţi şi notaţi elevii cei mai activi. - ... perseverenţa şi curajul
Reflecție duc cu certitudine spre
izbândă, iar minciuna şi
laşitatea nu rămân niciodată
 Împarte clasa în două grupe şi le propune elevilor să adreseze (fiecare nepedepsite.
grupă) câte o întrebare despre basm celeilalte grupe. - Răspunde câte un
reprezentant

- notează activitate pe
grupe

Temă pentru acasă:


Realizăei - ex. 1,2/pag. 70
- diferenţiat, pentru cei cu o citire mai lentă, de copiat primele două alineate
de la începutul textului.
Anexa 1
Numele şi prenumele …………………………….

FIŞĂ DE LUCRU

Cine este Prâslea cel Voinic ?

Ce se hotărăşte el să facă ? De ce îl aduce


zgripsoroaica de pe
tărâmul
celălalt ?

Când l-a recunoscut fata cea mică Care este morala,


învăţătura acestui basm ?
de împărat pe Prâslea ?

Numele şi prenumele …………………………….

FIŞĂ DE LUCRU

Cine este Prâslea cel Voinic ?

Ce se hotărăşte el să facă ? De ce îl aduce


zgripsoroaica de pe
tărâmul
celălalt ?
Când l-a recunoscut fata cea mică Care este morala,
învăţătura acestui basm ?
de împărat pe Prâslea ?

Anexa 2
Numele şi prenumele …………………………….

FIŞĂ DE LUCRU

Cine este Prâslea cel Voinic ?

Ce se hotărăşte el să facă ? De ce îl aduce


zgripsoroaica de pe
tărâmul
celălalt ?

Când l-a recunoscut fata cea mică Care este morala,


învăţătura acestui basm ?
de împărat pe Prâslea ?

Numele şi prenumele …………………………….

FIŞĂ DE LUCRU

Cine este Prâslea cel Voinic ?


Ce se hotărăşte el să facă ? De ce îl aduce
zgripsoroaica de pe
tărâmul
celălalt ?

Când l-a recunoscut fata cea mică Care este morala,


învăţătura acestui basm ?
de împărat pe Prâslea ?

Anexa 1
GRUPA NR. 1
1. Indicaţi forma literară a următoarelor cuvinte din text:să prinză, puindu-şi, să
îmble;
………………………………………….
………………………………………….
………………………………………….

GRUPA NR. 2
2. Explicaţi cum s-au format cuvintele(rădăcină, prefixe, sufixe): nepovestit,
mâhnire, frumuşică.
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….

GRUPA NR. 3
3. Găsiţi sinonimele următoarelor cuvinte din text: niţică, viteaz, prevăzător.
………………………………..................
…………………………………………..
…………………………………………..

GRUPA NR. 1
1. Indicaţi forma literară a următoarelor cuvinte din text:să prinză, puindu-şi, să
îmble;
………………………………………….
………………………………………….
………………………………………….

GRUPA NR. 2
2. Explicaţi cum s-au format cuvintele(rădăcină, prefixe, sufixe): nepovestit,
mâhnire, frumuşică.
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….

GRUPA NR. 3: Găsiţi sinonimele următoarelor cuvinte din text: niţică, viteaz,
prevăzător.
………………………………..................
…………………………………………..
…………………………………………..

GRUPA NR. 1: Indicaţi forma literară a următoarelor cuvinte din text:să prinză,
puindu-şi, să îmble;
………………………………………….
………………………………………….
………………………………………….

GRUPA NR. 2: Explicaţi cum s-au format cuvintele(rădăcină, prefixe, sufixe):


nepovestit, mâhnire, frumuşică.
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….

GRUPA NR. 3 : Găsiţi sinonimele următoarelor cuvinte din text: niţică, viteaz,
prevăzător.
………………………………..................
…………………………………………..
…………………………………………..