Sunteți pe pagina 1din 3

TEST EVALUARE PEDAGOGIE

AN III, AMG

NUME/PRENUME……………………………..
DATA……………

I. Apreciaţi cu adevărat (A) sau fals (F), următoarele afirmaţii:

 1) Educaţia face legătura şi mediază între potenţialitatea de dezvoltare, propusă de ereditate şi oferta de
posibilităţi ale individului.
 2) J.J. Rousseau în 1806 elaborează lucrarea “Pedagogia generală”.
 3) Platon (427-347 î.Hr), urmaşul lui Socrate a înfiinţat şcoala filosofică numită Liceul.
 4) Aristotel (382-322 î.Hr), discipol al lui Platon a întemeiat şcoala filosofică numită Academia.
 5) Comenius este considerat părintele pedagogiei moderne.
 6) Tehnologia educaţională desemnează ansamblul tehnicilor, metodelor şi procedurilor specifice
domeniului de activitate al pedagogiei.
 7) Factorii psihologici ai dezvoltării umane se referă în special la specte cum sunt cunoştinţele,
capacităţile operaţionale, motivaţia, voinţa etc.
 8) Dezvoltarea psihică este rezultatul interacţiunii complexe ereditate-mediu-educaţie.
 9) Educaţia este o formă organizată, sistematică şi continuă de formare a personalităţii umane,
optimizând relaţia ereditate-mediu.
 10) Prin exerciţiu şi învăţare trebuie dezvoltate calităţile psihice deja existente şi în acelaşi timp se
stimulează formarea unor capacităţi psihice noi.

II. Completaţi spaţiile libere cu termenii potriviţi:

1. Ansamblul fenomenelor educaţionale formează domeniul de acţiune al …………………… .


2. …………………. poate fi definită ca însuşirea fundamentală a materiei vii de a transmite de la o
generaţie la alta, sub forma codului genetic, mesajele de specificitate a speciei, grupului, individului.
3. Pedagogia actuală asociază tot mai mult demersul………………… cu cel pedagogic în domenii cum ar
fi: educarea creativităţii, identificarea şi cultivarea talentelor.
4. ……………este constituit din totalitatea elementelor externe cu care individul interacţionează, direct sau
indirect, pe parcursul dezvoltării sale.
5. ………………armonizează interacţiunea ereditate-mediu şi creează un climat favorabil actualizării
potenţialităţilor genetice.
6. Factorii …………….includ ca şi componente esenţiale ereditatea, vârsta, gradul de dezvoltare fizică,
starea de sănătate etc.
7. Educaţiei îi revine rolul în formarea şi dezvoltarea……………………………. .
8. ……….educaţional exprimă cerinţele şi aspiraţiile unei societăţi într-o anumită etapă istorică şi sub forma
unui model dezirabil de personalitate umană.
9. ………………..sunt finalităţi educaţionale care au un nivel redus de generalitate şi se realizează în
intervale de timp scurte, referindu-se la lecţii sau secvenţe de lecţii.
10. Perioadele de vârstă în care tabloul psihocomportamental este relativ asemănător la toţi copiii, au fost
denumite stadii ale ………………… .

Listă termeni: PEDAGOGIEI, BIOLOGICI, DEZVOLTĂRII, EDUCAȚIA, EREDITATEA, PSIHOLOGIC,


MEDIUL, PERSONALITĂȚII, IDEALUL, OBIECTIVELE
III. Încercuiţi varianta/variantele corecte:

1 . Factorii dezvoltării ontogenetice sunt:


a.ereditatea
b. mediul
c.educația
2. Pe cale genetică sunt transmise:
a. trăsăturile antecesorilor
b.un complex de predispoziții sau potențialități
c.trăsături comportamentale
3. Reprezentanții pedagogiei filosofice sunt:
a. Comenius, Aristotel, Dewey
b. J.J.Rousseau, Piaget, Freud
c. Socrate, Platon, Aristotel
4. Etapele evoluției pedagogiei sunt:
a. pedagogia populară, pedagogia filosofică, pedagogia actuală
b. pedagogia filosofică, pedagogia clasică, pedagogia modernă
c. pedagogia tradițională, pedagogia experimentală, pedagogia actuală
5. Știința pedagogică se caracterizează prin:
a. domeniu de activitate, obiect de activitate, rezultate
b. domeniu de activitate, metode, rezultate
c. domeniu de activitate, obiect de studiu, metodologie specifică, legi specifice
6. Cetegoriile pedagogiei sunt:
a. pedagogia formală, nonformală, informală
b. educația, instrucția, învățământul
c. educația copilului, adultului, permanentă
7. Categoria de învățământ are în vedere două semnificații:
a. sistem de învățământ (ansamblul instituțiilor școlare și universitare)
b. proces de învățământ (activitate complexă de transmitere și dobândire de cunoștințe)
c. ansamblu de norme și reguli
8. Din punct de vedere al tipului de influențe exercitate din partea factorilor de mediu, distingem:
a. influențe somatice
b. influențe ale mediului proximal
c. influențe ale mediului distal
9. Conform lui………… în absența acțiunii factorului educație copilul rămâne un simplu candidat la umanitate.
a. J. Piaget
b. Aristotel
c. H. Pieron
10. Factorii de mediu sunt reprezentați de:
a. mediul familial
b. mediul fizic
c. mediul socio-economic și cultural
11. Idealul educațional se conturează la nivelul a trei componente principale:
a. educația copilului, adolescentului, adultului
b. dimensiunea socială, psihologică, pedagogică
c. educația formală, nonformală, informală
12. Educația poate fi definită ca:
a. activitate
b. proces
c. produs
IV. Realizați asocierile corecte între cele două coloane:
A B
1. Teoria dezvoltării cognitive a. Sigmund Freud
2. Teoria psihanalitică b. Lawrence Kohlberg
3. Teoria dezvoltării morale c. Erik Erikson
4. Teoria dezvoltării psihosociale d. Jean Piaget

V. Răspundeți pe scurt la următoarele cerințe:


1. Care este (sunt) rolul (rolurile) educației în viața individului?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
....................................................................................................................................................................................
2. Prezentați formele educației.
a)……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
b)……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
c)……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………