Sunteți pe pagina 1din 29

PROIECTELE UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE

CLASA A VI-A

Unitatea de învățare 1: Locuri natale


Nr. de ore alocate: 20 (inclusiv ore la dispoziția profesorului)

Resurse
Conținuturi (detalieri) C.S. Activități de învățare Metode și Forme de Materiale Timp Evaluare
procedee organizare didactice (nr.
ore)
Comunicare orală 1.1 - identificarea sensului global al unui text Învățare prin Activitate Manual Observarea
• Text de ascultat: fragment Amintiri din audiat descoperire individuală (varianta sistematică a
copilărie, de Ion Creangă, adaptare pentru - exerciții de ascultare activă, punând întrebări Activitate tipărită și elevilor
teatru radiofonic referitoare la o idee/o informație din textul frontală digitală) Aprecierea
• Interacțiuni: dialoguri între doi participanți audiat Caietul răspunsurilor
• Strategii de ascultare activă: verificarea 1.2 - elaborarea unui text oral pornind de la un Învățare prin Activitate elevului
gradului de înțelegere a mesajului prin enunț dat/de la o imagine dată descoperire frontală
formularea unor întrebări de clarificare, de
reformulare; semnale nonverbale de 1.3 - jocuri de rol cu folosirea dialogului pe Învățare prin Activitate
încurajare diverse teme de interes descoperire în perechi
Joc de rol
Lectură 2.1 - recunoașterea reperelor spațiale și temporale Conversația Activitate Manual Observarea
Textul narativ literar din texte diverse Învățarea prin frontală (varianta sistematică a
• Instanțele comunicării narative: autor, -exerciții de lectură selectivă pentru descoperire Activitate tipărită și elevilor
narator, personaje desprinderea informațiilor esențiale și de Explozia individuală digitală) Aprecierea
• Tipuri de narațiune: narațiunea la persoana I detaliu dintr-un text citit stelară Caietul răspunsurilor
și la persoana a III-a - identificarea instanțelor comunicării narative Exercițiul elevului Portofoliul
Text-suport: Amintiri din copilărie (fragment - identificarea emoțiilor, a sentimentelor și a
Pupăza din tei), de Ion Creangă atitudinilor exprimate într-un text literar
2.3 - comentarea unor secvențe relevante din text Învățarea prin Activitate
- exerciții de exprimare în scris a ideilor, descoperire individuală
pornind de la textul citit Exercițiul

1
2.4 - exerciții de justificare a unor puncte de Învățarea prin Activitate
vedere pe teme diferite descoperire individuală
- colectarea de informații din diverse surse Exercițiul Activitate
Proiectul pe grupe

Redactare 3.1 - exerciții de transformare/rescriere a unor Exercițiul Activitate Manual Observarea


Tipare textuale de structurare a ideilor în texte după criterii date în perechi (varianta sistematică a
textul narativ (prezentarea unui proces ca tipărită și elevilor
succesiune de etape) 3.2 - scrierea unui text narativ pornind de la un Explicația Activitate digitală) Aprecierea
organizator grafic specific narațiunii Exercițiul individuală Caietul răspunsurilor
elevului
Elemente de construcție a comunicării 4.3 - exerciții de despărțire corectă a cuvintelor în Conversația Activitate Manual Observarea
Ortoepie și ortografie silabe Explicația frontală (varianta sistematică a
• Structura fonologică a cuvintelor: diftong, - identificarea diftongului, triftongului și a Învățarea prin Activitate tipărită și elevilor
triftong, hiat hiatului. descoperire individuală digitală) Aprecierea
• Despărțirea în silabe (principiul fonetic) - exerciții care necesită utilizarea dicționarului Exercițiul Caietul răspunsurilor
ortoepic. elevului
4.4 - exerciții de identificare a greșelilor de Învățarea prin Activitate
fonetică și de ortografie în mesaje diverse descoperire individuală
- jocuri de cuvinte/fraze bazate pe confuzii Exercițiul Activitate
fonetice Jocul de rol în perechi
- joc de rol
Lectură. Text alternativ 2.1 - recunoașterea reperelor spațiale și temporale Conversația Activitate Manual Observarea
Text-suport: Chemarea străbunilor din texte diverse Învățarea prin frontală (varianta sistematică a
(fragment), de Jack London -exerciții de lectură selectivă pentru descoperire Activitate tipărită și elevilor
desprinderea informațiilor esențiale și de Exercițiul individuală digitală) Aprecierea
detaliu dintr-un text citit Caietul răspunsurilor
- identificarea instanțelor comunicării narative elevului Proiectul
- identificarea emoțiilor, a sentimentelor și a
atitudinilor exprimate într-un text literar
2.3 - comentarea unor secvențe relevante din text Învățarea prin Activitate
- exerciții de exprimare în scris a ideilor, descoperire individuală
pornind de la textul citit Exercițiul
Cvintetul

2
2.4 - exerciții de justificare a unor puncte de Învățarea prin Activitate
vedere pe teme diferite descoperire individuală
- colectarea de informații din diverse surse Exercițiul Activitate
Proiectul pe grupe
Elemente de interculturalitate 2.1 - exerciții de lectură selectivă pentru Învățarea prin Activitate Manual Observarea
Valori ale culturii populare în spațiul desprinderea informațiilor esențiale și de descoperire în perechi (varianta sistematică a
românesc detaliu dintr-un text citit Exercițiul tipărită și elevilor
5.1 - prezentări ale specificului local în spațiul Proiectul Activitate digitală) Aprecierea
tradițiilor românești; în perechi Caietul răspunsurilor
- proiect de prezentare a sărbătorilor elevului Proiectul
tradiționale la români
Recapitulare 1.1 - exerciții de lectură selectivă pentru Conversația Activitate Manual Observarea
Text-suport: Micul prinț, de Antoine de 1.2 desprinderea informațiilor esențiale și de Exercițiul frontală (varianta sistematică a
Saint-Exupèry 1.3 detaliu dintr-un text citit Explozia Activitate tipărită și elevilor
2.1 - reluarea lecturii după criterii date stelară individuală digitală) Aprecierea
2.3 - formularea orală sau în scris a răspunsurilor Activitate Caietul răspunsurilor
2.4 la întrebări ce vizează textul dat pe grupe elevului Interevaluare
3.1 - formularea ideilor principale Fișe de
3.2 - comentarea unor secvențe relevante din text lucru
4.3 - extragerea dintr-un text a elementelor
4.4 specifice, pentru a susține o opinie referitoare
5.1 la informația asimilată
- exersarea elementelor de fonetică
- joc de rol cu folosirea dialogului pe diverse
teme de interes

3
Evaluare sumativă 1.1 Rezolvarea de exerciții pe baza noțiunilor Exercițiul Activitate Fișă de Aprecierea
1.2 teoretice însușite, pentru a demonstra individuală evaluare răspunsurilor
1.3 dezvoltarea competențelor specifice vizate Autoevaluare
2.1
2.3
2.4
3.1
3.2
4.3
4.4
5.1

Unitatea de învățare 2: Limba română


Nr. de ore alocate: 20 (inclusiv ore la dispoziția profesorului)

Resurse
Conținuturi (detalieri) C.S. Activități de învățare Metode și Forme de Materiale Timp Evaluare
procedee organizare didactice (nr.
ore)
Comunicare orală 1.2. - elaborarea unui text oral pornind de la o Activitate Manual Observarea
• Performarea actelor de limbaj: relația imagine dată Învățarea prin în perechi (varianta sistematică a
dintre structura lingvistică a actului de - exerciții de exprimare a unui punct de vedere descoperire Activitate tipărită și comporta-
limbaj, intenția de comunicare și efectul referitor la o idee extrasă dintr-un text oral Conversația individuală digitală) mentului de
actului de limbaj Activitate Caietul receptor și de
frontală elevului emițător de
1.3. - prezentarea orală a unor idei, pe baza textului Învățarea prin Activitate mesaje orale
redactat și a imaginilor selectate acțiune în perechi Aprecierea
- exerciții de identificare a unor stări sufletești Conversația Activitate răspunsurilor
manifestate de diverși participanți într-o frontală
situație de comunicare

4
Lectură 2.1. - solicitarea unor informații clare și detaliate Exercițiul Activitate Manual Observarea
• Strategii de comprehensiune: reprezentări pentru rezolvarea unor sarcini de înțelegere și Învățarea prin individuală (varianta sistematică a
mentale, integrarea informațiilor textului în de interpretare descoperire Activitate tipărită și elevilor
propriul univers cognitiv și afectiv - exerciții de lectură selectivă, pe baza unor Problemati- în perechi digitală) Aprecierea
Text-suport (literar): Limba noastră, de criterii date zarea Activitate Caietul răspunsurilor
Alexei Mateevici - exerciții de vocabular frontală elevului
- identificarea emoțiilor, a sentimentelor și a
atitudinilor exprimate într-un text literar
2.3. - comentarea unor secvențe relevante din text Învățarea prin Activitate
- compararea ideilor transmise de strofele acțiune individuală
poeziei Problemati- Activitate
zarea pe grupe
Activitate
frontală
2.5. - organizarea unor discuții privind ordonarea și Metoda Activitate
ierarhizarea informațiilor obținute prin lectură ciorchinelui în perechi
- exprimarea opiniei cu privire la textul dat Conversația
euristică
Problema- Activitate
tizarea individuală
Text-suport (nonliterar): În 31 august, Ziua 2.1. - exerciții de lectură selectivă, pe baza unor Exercițiul Activitate Manual Observarea
Limbii Române, 28 de milioane de oameni criterii date Învățarea pin individuală (varianta sistematică a
din întreaga lume vorbesc românește - extragerea informațiilor esențiale și de detaliu descoperire Activitate tipărită și elevilor
dintr-un text dat Demonstrația frontală digitală) Aprecierea
- exerciții de vocabular, folosind Dicționarul Caietul răspunsurilor
explicativ al limbii române elevului Interevaluare
- identificarea emoțiilor, a sentimentelor și a
atitudinilor exprimate într-un text nonliterar
2.5. - organizarea unor discuții privind ordonarea și Conversația Activitate
ierarhizarea informațiilor obținute prin lectură Exercițiul frontală
- descoperirea unor surse variate de informații Învățarea prin Activitate
acțiune pe grupe

5
2.3. - relatarea unor întâmplări personale, cu Jurnalul cu Activitate
inserarea unor fragmente descriptive dublă intrare individuală
- elaborarea unor texte multimodale (poster) Învățarea prin Activitate
acțiune pe grupe
5.1. - realizarea unui poster reprezentativ dedicat Exercițiul Activitate
Zilei Limbii Române Învățarea prin pe grupe
descoperire
Elemente de construcție a comunicării 4.2. - aplicarea în contexte noi și autentice a noilor Demonstrația Activitate Manual Observarea
Variație stilistică achiziții lingvistice Conversația în perechi (varianta sistematică a
- Limbă vorbită. Limbă scrisă - transformarea unor forme gramaticale în Exercițiul Activitate tipărită și elevilor
altele, cerute de context sau impuse de sarcină pe grupe digitală) Aprecierea
Activitate Caietul răspunsurilor
frontală elevului
4.5 - redactarea unor texte cu respectarea normei Exercițiul Activitate Fișe de
lingvistice în vigoare Învățarea prin individuală lucru
- exerciții de identificare a caracteristicilor descoperire Activitate
limbii vorbite și ale limbii scrise pe grupe
- realizarea unor organizatoare grafice Activitate
frontală
Redactare 3.3. - exerciții de concepere/realizare a unui text pe Exercițiul Activitate Manual Observarea
Adecvarea la temă o temă dată (prin valorificarea posterului Învățarea prin în perechi (varianta sistematică a
- Stil: proprietatea termenilor, puritate și realizat anterior) acțiune Activitate tipărită și elevilor
adecvare situațională, originalitate - exerciții de adecvare a mesajului la situația și pe grupe digitală) Aprecierea
Scrisoarea scopul de comunicare Activitate Caietul răspunsurilor
- redactarea textului unei scrisori, respectând frontală elevului Interevaluare
structura dată
3.4. - exerciții de redactare a unui text, prin Exercițiul
respectarea criteriilor propuse de profesor și Învățarea prin
discutate cu colegii acțiune
- completarea unei grile de evaluare, ținând Conversația
cont de sugestiile date pentru redactarea
textului

6
Elemente de construcție a comunicării 4.2. - exerciții de identificare a sensului unor Explicația Activitate Manual Observarea
Vocabular cuvinte Exercițiul frontală (varianta sistematică a
- Cuvântul: formă și sens (sensul de bază și - exerciții de stabilire a corespondenței între Activitate tipărită și elevilor
sensul secundar; sensul propriu, sensul anumite cuvinte date și sensurile lor în perechi digitală) Aprecierea
figurat) contextuale Activitate Caietul răspunsurilor
- Rolul contextului în crearea sensului - exerciții de înlocuire a unor forme individuală elevului Interevaluare
- Omonime. Cuvinte polisemantice gramaticale cu altele Activitate Fișe de
- completarea unor enunțuri cu faptele de pe grupe lucru
limbă omise
- aplicarea în contexte noi și autentice a noilor
achiziții lingvistice
4.5 - alcătuirea unor enunțuri pentru a demonstra Exercițiul
omonimia/polisemantismul unor cuvinte date Învățarea prin
- redactarea unor enunțuri/texte cu respectarea acțiune
normei lingvistice în vigoare
- exerciții de utilizare a Dicționarului
explicativ al limbii române, a Dicționarului de
omonime
Recapitulare 1.2. - exerciții de lectură selectivă pentru Exercițiul Activitate Manual Observarea
Text-suport: Despre limba română, de 1.3. desprinderea informațiilor esențiale și de Învățarea prin individuală (varianta sistematică a
Nichita Stănescu 2.1. detaliu dintr-un text citit descoperire Activitate tipărită și elevilor
2.3. - comentarea unor secvențe relevante din text Problema- frontală digitală) Aprecierea
2.5. - exersarea elementelor de vocabular tizarea Caietul răspunsurilor
3.3. - redactarea unui text, prin adecvarea mesajului elevului
3.4. la scopul și situația de comunicare
4.2. - exprimarea opiniei/ a emoțiilor, sentimentelor
4.5 și atitudinilor într-un text elaborat pe baza unor
5.1. criterii date

7
Evaluare sumativă 1.2. Rezolvarea de exerciții pe baza noțiunilor Exercițiul Activitate Fișă de Aprecierea
1.3. teoretice însușite, pentru a demonstra individuală evaluare răspunsurilor
2.1. dezvoltarea competențelor specifice vizate Autoevaluare
2.3.
2.5.
3.3.
3.4.
4.2.
4.5
5.1.

8
Unitatea de învățare 3: Modele în viață
Nr. de ore alocate: 20 (inclusiv ore la dispoziția profesorului)

Resurse
Conținuturi (detalieri) C.S. Activități de învățare Metode și Forme de Materiale Timp Evaluare
procedee organizare didactice (nr.
ore)
Comunicare orală 1.1 - recunoașterea reperelor spațiale și temporale Învățare prin Activitate Manual Observarea
• Text de vizionat: fragment ecranizare dintr-un text ascultat descoperire individuală (varianta sistematică a
opera Dumbrava minunată, de Mihail - extragerea informațiilor esențiale și de detaliu Conversația Activitate tipărită și comporta-
Sadoveanu din diferite texte frontală digitală) mentului de
• Interacțiuni: conversații informale - identificarea sensului global al unui text Activitate Caietul receptor și de
• Contextul de comunicare: locul și audiat pe grupe elevului emițător de
momentul interacțiunii, relația dintre 1.2 - elaborarea unui text oral pornind de la un Învățare prin Activitate Articole de mesaje orale
interlocutori, identitatea interlocutorilor, enunț dat/de la o imagine dată descoperire frontală pe internet Aprecierea
cunoștințele comune legate de tema sau din răspunsurilor
discuției 1.4 - exerciții de construire a unei situații de Învățare prin Activitate cărți
comunicare pornind de la un aspect relevant descoperire frontală
- exerciții de extragere a unor informații Conversația Activitate
dintr-un dialog Joc de rol în perechi

Lectură 2.1 - extragerea informațiilor esențiale și de detaliu Conversația Activitate Manual Observarea
Textul narativ în proză dintr-un text dat Exercițiul individuală (varianta sistematică a
• Momentele subiectului - formularea unor enunțuri în care se solicită Activitate tipărită și elevilor
Text-suport: Căprioara, de Emil Gârleanu informații din textul vizat frontală digitală) Aprecierea
- povestirea subiectului unei opere epice ținând Caietul răspunsurilor
seama de momentele subiectului elevului Portofoliul

2.2 - recunoașterea reperelor spațiale și temporale Conversația Activitate


din texte diverse Învățarea prin frontală
-exerciții de lectură selectivă pentru descoperire Activitate
desprinderea informațiilor esențiale și de Exercițiul individuală
detaliu dintr-un text citit

9
2.5 - organizarea unor discuții privind ordonarea și Învățarea prin Activitate
ierarhizarea informațiilor obținute prin lectură descoperire individuală
- exprimarea opiniei cu privire la textul dat Exercițiul Activitate
Conversația în echipe

Redactare 3.3 - exerciții de concepere/realizare a unui text pe Explicația Activitate Manual Observarea
- Etapele scrierii, cu accent pe: o temă dată Exercițiul frontală (varianta sistematică a
a) planul textului; - realizarea planului și a ciornei înaintea Activitate tipărită și elevilor
b) redactarea ciornei și a lucrării pe conceperii textului individuală digitală) Aprecierea
Caietul răspunsurilor
baza planului
3.4 - completarea unui test de evaluare aplicat la o Exercițiul Activitate elevului Interevaluare
lucrare elaborată individual individuală

Elemente de construcție a comunicării 4.1 - exerciții diverse care vizează aplicarea Explicația Activitate Manual Observarea
• Verbul. Moduri verbale și timpurile lor: cunoștințelor privind flexiunea verbală Conversația frontală (varianta sistematică a
conjunctivul și condiționalul-optativ. - exerciții de utilizare a verbului/diverselor euristică Activitate tipărită și elevilor
Posibilități combinatorii ale verbului. forme verbale în texte proprii Exercițiul individuală digitală) Aprecierea
• Predicatul verbal - actualizare Caietul răspunsurilor
• Predicatul nominal. Verbul copulativ a fi; 4.4 - exerciții de identificare a formei corecte a Învățarea prin Activitate elevului
numele predicativ. Acordul numelui unor fapte de limbă descoperire individuală Fișe de
predicativ - exerciții de sesizare a greșelilor gramaticale Exercițiul Activitate lucru
în texte pe teme familiare, din viața de zi cu zi Jocul de rol pe echipe
- aplicarea cunoștințelor dobândite prin
jocuri/rebusuri;

4.5 - exerciții de modificare/transformare a unor Conversația Activitate


enunțuri în funcție de deprinderile dobândite Explicația individuală
- redactarea unor texte cu respectarea normei Exercițiul Activitate
lingvistice în vigoare în perechi

10
Lectură 2.1 - extragerea informațiilor esențiale și de detaliu Conversația Activitate Manual Observarea
Textul narativ în versuri dintr-un text dat Exercițiul individuală (varianta sistematică a
Text-suport: Boul și vițelul, de Grigore - formularea unor enunțuri în care se solicită Activitate tipărită și elevilor
Alexandrescu informații din textul vizat frontală digitală) Aprecierea
- povestirea subiectului unei opere epice ținând Caietul răspunsurilor
seama de momentele subiectului elevului Interevaluare

2.2 - recunoașterea reperelor spațiale și temporale Conversația Activitate


din texte diverse Învățarea prin frontală
- exerciții de lectură selectivă pentru descoperire Activitate
desprinderea informațiilor esențiale și de Exercițiul individuală
detaliu dintr-un text citit Activitate
- harta textului pe grupe

2.5 - organizarea unor discuții privind ordonarea și Învățarea prin Activitate


ierarhizarea informațiilor obținute prin lectură descoperire individuală
- exprimarea opiniei cu privire la textul dat Exercițiul Activitate
Conversația în echipe
Explozia
stelară

Elemente de interculturalitate 2.1 - extragerea informațiilor esențiale și de detaliu Conversația Activitate Manual Observarea
Valori etice în legendele popoarelor 2.4 dintr-un text dat Exercițiul individuală (varianta sistematică a
- formularea unor enunțuri în care se solicită Activitate tipărită și elevilor
informații din textele vizate frontală digitală) Aprecierea
- exerciții de justificare a unor puncte de Activitate răspunsurilor
vedere pe teme diferite în perechi
5.2 - selectarea și prelucrarea informațiilor din Învățarea prin Activitate
materiale diverse prezentând valorile descoperire individuală
promovate în tradițiile și obiceiurile diferitelor Jurnalul cu Activitate
culturi dublă intrare pe echipe

11
Recapitulare 1.1 - exerciții de lectură selectivă pentru Exercițiul Activitate Manual Observarea
Text-suport: nonliterar, articol de ziar 1.2 desprinderea informațiilor esențiale și de Explicația frontală (varianta sistematică a
1.4 detaliu dintr-un text citit SINELG Activitate tipărită și elevilor
2.1 - reluarea lecturii după criterii date individuală digitală) Aprecierea
2.2 - comentarea unor secvențe relevante din text Caietul răspunsurilor
2.5 - extragerea dintr-un text a elementelor elevului
3.3 specifice, pentru a susține o opinie referitoare
3.4 la informația asimilată
4.1 - exerciții de analiză a diverselor forme verbale
4.4 - exerciții de utilizare a verbului/diverselor
4.5 forme verbale în texte proprii
5.2
Evaluare sumativă 1.1 Rezolvarea de exerciții pe baza noțiunilor Exercițiul Activitate Fișă de Aprecierea
1.2 teoretice însușite, pentru a demonstra individuală evaluare răspunsurilor
1.4 dezvoltarea competențelor specifice vizate Autoevaluare
2.1
2.2
2.5
3.3
3.4
4.1
4.4
4.5
5.2

12
Unitatea de învățare 4: Pasiuni. Hobby-uri
Nr. de ore alocate: 20 (inclusiv ore la dispoziția profesorului)

Resurse
Conținuturi (detalieri) C.S. Activități de învățare Metode și Forme de Materiale Timp Evaluare
procedee organizare didactice (nr.
ore)
Comunicare orală 1.1. - exerciții de ascultare activă Învățarea prin Activitate Manual Observarea
- Atitudini comunicative: interes, - parafrazarea unor enunțuri dintr-un text descoperire pe grupe (varianta sistematică a
curiozitate, implicare, cooperare în audiat; Conversația Activitate tipărită și comporta-
activități de grup. Inteligența emoțională: - identificarea sensului global al unui text frontală digitală) mentului de
exprimarea adecvată a emoțiilor audiat; Caietul receptor și de
- formularea ideilor principale dintr-un mesaj elevului emițător de
transmis de către un prieten/coleg; mesaje orale
- extragerea informațiilor esențiale dintr-o Aprecierea
intervenție a unui interlocutor. răspunsurilor
1.3. - relatarea de întâmplări, folosind mima, Învățarea prin Activitate
pantomima; descoperire în perechi
- jocuri de rol cu folosirea dialogului pe Jocul de rol Activitate
diverse teme de interes; Conversația individuală
- exerciții de identificare a unor elemente
paraverbale și nonverbale utilizate de un
participant într-o situație de comunicare.
1.4. - exerciții de extragere a unor informații Învățare prin Activitate
dintr-un dialog; acțiune pe grupe
- exerciții de schimbare de rol într-o situație de Exercițiul Activitate
comunicare, evidențiind elementul personal Conversația individuală
construit; Activitate
- exerciții de completare a unei grile de frontală
evaluare a răspunsurilor și comportamentelor
interlocutorilor

13
Lectură 2.1. - solicitarea unor informații clare și detaliate Conversația Activitate Manual Observarea
- Dialogul în textul literar pentru rezolvarea unor sarcini de înțelegere și Învățarea prin în perechi (varianta sistematică a
- Interese și atitudini față de lectură de interpretare acțiune Activitate tipărită și elevilor
Text-suport: Cititorul din peșteră - povestirea subiectului unei opere epice, pe grupe digitală) Aprecierea
(fragmente), de Rui Zink ținând seama de momentele subiectului/etapele Activitate Caietul răspunsurilor
acțiunii frontală elevului Interevaluare
2.3. - exerciții de lectură selectivă pentru Învățarea prin Activitate
desprinderea informațiilor esențiale și de descoperire individuală
detaliu dintr-un text citit Conversația Activitate
- stabilirea ideilor principale ale unui text euristică pe grupe
literar Activitate
- exerciții de utilizare a narațiunii și a frontală
dialogului
2.4. - exerciții de justificare a unor puncte de Explicația Activitate
vedere pe teme date Învățarea prin în perechi
- explicarea semnificației unor cuvinte/ acțiune Activitate
enunțuri date frontală
2.5. - organizarea unor discuții privind ordonarea și Învățarea prin Activitate
ierarhizarea informațiilor obținute prin lectură acțiune individuală
- exprimarea opiniei personale cu privire la Problema- Activitate
textul dat tizarea frontală
5.2. - selectarea și prelucrarea informațiilor din Învățarea prin Activitate
materiale diverse (orale, scrise, multimodale), descoperire individuală
prezentând valorile promovate în tradițiile și Problema- Activitate
obiceiurile diferitelor culturi; tizarea frontală
Redactare 3.1. - exerciții de transformare a unor texte după Exercițiul Activitate Manual Observarea
- Transformarea vorbirii directe în vorbire criterii date Învățarea prin pe grupe (varianta sistematică a
indirectă - exerciții de elaborare a unor texte dialogate descoperire Activitate tipărită și elevilor
frontală digitală) Aprecierea
3.2. - exerciții de rescriere a unor texte, prin Exercițiul Activitate Caietul răspunsurilor
transformarea vorbirii directe în vorbire individuală elevului Interevaluare
indirectă Activitate
frontală

14
3.3. - exerciții de concepere/realizare a unui text pe Învățarea prin Activitate
o temă dată descoperire în perechi
- exerciții de adecvare a mesajului la situația și Învățarea prin Activitate
scopul de comunicare, prin selectarea unor acțiune pe grupe
cuvinte
4.1. - transpunerea elementelor verbale, nonverbale Învățarea prin Activitate
și paraverbale din comunicarea orală în scris, acțiune frontală
prin respectarea normelor de punctuație și Activitate
ortografie pe grupe
Elemente de construcție a comunicării 4.1. - exerciții de completare, cu aplicarea Exercițiul Activitate Manual Observarea
Substantivul. Substantive colective. cunoștințelor privind flexiunea nominală individuală (varianta sistematică a
Substantive defective. Cazul. Articolul - exerciții de recunoaștere a substantivelor în Activitate tipărită și elevilor
genitival. Punctuația vocativului. Corelarea enunțuri și texte date pe grupe digitală) Aprecierea
funcției sintactice cu cazul morfologic. - exerciții de identificare a articolului genitival Activitate Caietul răspunsurilor
Posibilități combinatorii ale substantivului frontală elevului Interevaluare
4.4. - aplicarea cunoștințelor dobândite prin jocuri Învățarea prin Activitate Fișe de
- identificarea greșelilor de semantică, acțiune individuală lucru
fonetică, ortografie și de punctuație în mesaje Exercițiul Activitate
online, e-mailuri, în texte scrise Explicația frontală
- exerciții de utilizare a substantivului în
contexte noi, respectând cerințele date
- exerciții de integrare a substantivelor și
articolelor genitivale în enunțuri adecvate
cerințelor date
4.5. - redactarea unor texte cu respectarea normei Exercițiul Activitate
lingvistice în vigoare Conversația individuală
- exerciții de modificare a unor enunțuri pe Activitate
baza unor cerințe date în perechi
Lectură. Text de bază (nonliterar) 2.1. - solicitarea unor informații clare și detaliate Conversația Activitate Manual Observarea
Text-suport: De vorbă cu un copil pasionat pentru rezolvarea unor sarcini de înțelegere și Învățarea prin în perechi (varianta sistematică a
de lectură: Maria, 9 ani – „Lectura este o de interpretare acțiune Activitate tipărită și elevilor
mașină miraculoasă” - povestirea subiectului unei opere epice, pe grupe digitală) Aprecierea
ținând seama de momentele subiectului/etapele Activitate Caietul răspunsurilor
acțiunii frontală elevului Interevaluare

15
2.3. - exerciții de lectură selectivă pentru Învățarea prin Activitate
desprinderea informațiilor esențiale și de descoperire individuală
detaliu dintr-un text citit Conversația Activitate
- stabilirea ideilor principale ale unui text euristică pe grupe
literar Activitate
- exerciții de utilizare a narațiunii și a frontală
dialogului
2.4. - exerciții de justificare a unor puncte de Explicația Activitate
vedere pe teme date Învățarea prin în perechi
- explicarea semnificației unor cuvinte/ acțiune Activitate
enunțuri date frontală
2.5. - organizarea unor discuții privind ordonarea și Explozia Activitate
ierarhizarea informațiilor obținute prin lectură stelară individuală
- exprimarea opiniei personale cu privire la Problema- Activitate
textul dat tizarea frontală
Elemente de construcție a comunicării 4.1. - exerciții de completare, cu aplicarea Exercițiul Activitate Manual Observarea
- Pronumele personal (flexiune cazuală). cunoștințelor privind flexiunea pronominală Învățare prin individuală (varianta sistematică a
Pronumele reflexiv (diferența între - exerciții de recunoaștere a pronumelui descoperire Activitate tipărită și elevilor
pronumele reflexiv și pronumele personal). personal și a pronumelui reflexiv în enunțuri pe grupe digitală) Aprecierea
Posibilități combinatorii ale pronumelui. și texte date Activitate Caietul răspunsurilor
Anticiparea și reluarea prin clitice - descoperirea posibilităților combinatorii ale frontală elevului Interevaluare
pronominale în cazul unor complemente. pronumelor Fișe de
Aspecte ortografice. - exerciții de identificare a subiectelor lucru
- Subiectul exprimat – actualizare exprimate și neexprimate
- Subiectul neexprimat (inclus, subînțeles) 4.4. - identificarea greșelilor de semantică, Învățarea prin Activitate
fonetică, ortografie și de punctuație în mesaje acțiune individuală
online, e-mailuri, în texte scrise Exercițiul Activitate
- exerciții de utilizare a pronumelor personale Explicația frontală
și reflexive în contexte noi, respectând
cerințele date
- aplicarea cunoștințelor dobândite prin jocuri
- exerciții de integrare a subiectelor exprimate
și neexprimate în enunțuri adecvate cerințelor
date

16
4.5. - redactarea unor texte cu respectarea normei Exercițiul Activitate
lingvistice în vigoare Conversația individuală
- exerciții de modificare a unor enunțuri pe Activitate
baza unor cerințe date în perechi
Recapitulare 1.1. - exerciții de lectură selectivă pentru Demonstrația Activitate Manual Observarea
Text-suport multimodal: Mesaje secrete 1.3. desprinderea informațiilor esențiale și de Exercițiul pe grupe (varianta sistematică a
1.4. detaliu dintr-un text citit Metode care tipărită și elevilor
2.1. - comentarea unor secvențe relevante din text valorifică digitală) Aprecierea
2.3. - stabilirea ideilor transmise de textul teoria Caietul răspunsurilor
2.4. multimodal inteligențelor elevului Interevaluare
2.5. - exerciții de identificare subiectelor exprimate multiple
3.1. și neexprimate Jocul de rol
3.2. - exerciții de realizare a unui aritmogrif Jocul de mimă
3.3. - realizarea unui afiș
4.1. - redactarea unui text, prin adecvarea mesajului
4.4. la scopul și situația de comunicare
4.5.
5.2.
Evaluare sumativă 1.1. Rezolvarea de exerciții pe baza noțiunilor Exercițiul Activitate Fișă de Aprecierea
1.3. teoretice însușite, pentru a demonstra individuală evaluare răspunsurilor
1.4. dezvoltarea competențelor specifice vizate Autoevaluare
2.1.
2.3.
2.4.
2.5.
3.1.
3.2.
3.3.
4.1.
4.4.
4.5.
5.2.

17
Unitatea de învățare 5: Fascinanta lume vie
Nr. de ore alocate: 20 (inclusiv ore la dispoziția profesorului)

Resurse
Conținuturi (detalieri) C.S. Activități de învățare Metode și Forme de Materiale Timp Evaluare
procedee organizare didactice (nr.
ore)
Comunicare orală 1.1. - exerciții de ascultare activă, punând întrebări Învățare prin Activitate Manual Observarea
 Text de vizionat: fragment referitoare la o idee/o informație din textul descoperire individuală (varianta sistematică a
ecranizare Pinocchio, de Carlo audiat Conversația Activitate tipărită și comporta-
Collodi - extragerea informațiilor esențiale și de detaliu frontală digitală) mentului de
 Interacțiuni: conversații informale din diferite texte Caietul receptor și de
- verificarea gradului de înțelegere a unui - identificarea sensului global al unui text elevului emițător de
text oral, făcând apel la limbajul paraverbal audiat Articole de mesaje orale
(dicție); 1.3. - relatarea de întâmplări, folosind mima, Învățare prin Activitate în pe internet Aprecierea
- diferențierea limbajului verbal, pantomima descoperire perechi sau din răspunsurilor
paraverbal, nonverbal și importanța lor în - jocuri de rol cu folosirea dialogului pe Joc de rol Activitate cărți Portofoliul
comunicare. diverse teme de interes frontală
- exerciții de identificare a două elemente
paraverbale utilizate de un participant
într-o situație de comunicare
1.4. - exerciții de construire a unei situații de Învățare prin Activitate
comunicare pornind de la un aspect relevant descoperire individuală
pentru comportamentul școlar Conversația Activitate
- exerciții de extragere a unor informații dintr- Joc de rol pe grupe
un dialog
- exerciții de schimbare de rol într-o situație de
comunicare, evidențiind elementul personal
construit

18
Lectură 2.1. - solicitarea unor informații clare și detaliate Conversația Activitate Grila de Observarea
- Textul descriptiv literar, în versuri pentru rezolvarea unor sarcini Învățarea prin frontală evaluare a sistematică
Text-suport: Balul pomilor, de Dimitrie de înțelegere și de interpretare descoperire Activitate lecturii Aprecierea
Anghel - identificarea emoțiilor, a sentimentelor și a Exercițiul individuală răspunsurilor
- Versificație: rima, strofa, măsura atitudinilor exprimate într-un text literar și/sau Activitate Interevaluare
versurilor, ritmul (intuitiv) nonliterar pe grupe Portofoliul
- Strategii de interpretare: interpretarea - exerciții de evaluare a lecturii făcute de
limbajului figurat (epitetul, enumerația), colegi pe baza unei grile
discuții pe marginea textelor citite - exerciții de vocabular
2.3. - realizarea planului sinoptic (harta textului) al Învățarea prin Activitate Manualul
unui text literar prin identificarea elementelor descoperire frontală (varianta
de bază din cadrul textului Exercițiul Activitate tipărită și
- formularea unor ipoteze, supoziții privind Conversația individuală digitală)
coordonata spațio-temporală a unei acțiuni Explozia Activitate în Fișe de
- exerciții de utilizare a descrierii stelară perechi lucru
și a narațiunii. Caietul
- exerciții de identificare a cuvintelor-cheie elevului
- exerciții de identificare a structurii textului Portofoliu
- exerciții de identificare a caracteristicilor
operei lirice, având în vedere textul studiat

19
2.4. - colectarea de informații din diverse surse– Exercițiul Activitate
manuale, documente, seriale ori Conversația frontală
experiență proprie Explicația Activitate
-exerciții de justificare a unor puncte de vedere Învățarea prin individuală
pe teme diferite, de interes personal sau școlar descoperire Activitate în
- completarea și interpretarea unei grile de perechi
autoevaluare privind înțelegerea mesajului Activitate în
scris în texte de diverse tipuri echipe
- exerciții de identificare a procedeelor artistice
și de explicare a rolului lor în textul studiat
- exerciții de formulare a unui punct de vedere
personal asupra semnificației figurilor de stil
- exerciții de identificare a caracteristicilor
descrierii tip tablou
- exerciții de redactare de texte descriptive tip
tablou
Elemente de construcție a comunicării 4.2. - completarea unor enunțuri cu faptele de Explicația Activitate Manualul Observarea
Gramatică limbă omise Conversația frontală (varianta sistematică
- Adjectivul. Posibilități combinatorii ale - transformarea unor forme gramaticale în euristică Activitate tipărită și Aprecierea
adjectivului altele, cerute de context sau impuse de sarcină Exercițiul individuală digitală) răspunsurilor
- Adverbul. Tipuri de adverbe (de mod, de - aplicarea în contexte noi și autentice a noilor Fișe de
timp, de loc). Gradele de comparație achiziții lingvistice lucru
- exerciții de identificare a adjectivelor în texte Portofoliu
date Caietul
- exerciții de identificare a adverbelor elevului
- exerciții de identificare a adverbelor la
diferite grade de comparație

20
4.3. - analiza unor enunțuri greșite și corectarea Conversația Activitate
acestora în funcție de normele limbii actuale, Explicația frontală
în exerciții fonetice diverse Învățarea prin Activitate
- exerciții care să necesite utilizarea descoperire individuală
dicționarului ortoepic Exercițiul
- exerciții de integrare în enunțuri a
adjectivelor la diferite grade de comparație
- exerciții de utilizare corectă a adjectivului
- exerciții de integrare în enunțuri a
adjectivului cu diferite funcții sintactice
- exerciții de utilizare corectă a adverbelor
- exerciții de integrare a adverbelor în enunțuri
- exerciții de integrare în enunțuri a adverbelor
la diferite grade de comparație
Redactare 3.1. - exerciții pentru generarea ideilor care Conversația Activitate Manualul Observarea
- Tipare textuale de structurare a ideilor: urmează a fi incluse într-un text redactat în Explicația frontală (varianta sistematică
descriptiv, explicativ, narativ-descriptiv clasă sau acasă Exercițiul Activitate tipărită și Aprecierea
(prezentarea unui proces ca succesiune de - scrierea unui text cu început/cu sfârșit dat, individuală digitală) răspunsurilor
etape) integrând secvențe narative în texte dialogate Fișe de
- Prezentarea textului: tabele corelate cu sau secvențe descriptive în texte narative lucru
conținutul textului - redactarea unor compuneri narative și Caietul
- Elemente auxiliare în scriere (paranteze, descriptive, pe diverse teme elevului
sublinieri) 3.2. - exerciții de asociere a unor texte cu o serie de Conversația Activitate
diagrame, tabele, grafice date etc. Învățarea prin frontală
- exerciții de transpunere a unui text într-o descoperire Activitate
diagramă, într-un grafic sau într-un tabel Exercițiul individuală
- redactarea unui text pe baza informațiilor Activitate în
oferite de grafice, tabele, diagrame perechi
- scrierea, în echipă sau individual, a unor
narațiuni (tip fantasy, de exemplu), plecând de
la cuvinte/personaje date, completând un
organizator grafic specific narațiunii

21
Lectură. Text alternativ 2.1. - solicitarea unor informații clare și detaliate Conversația Activitate Manualul Observarea
- Textul descriptiv literar în proză pentru rezolvarea unor sarcini Învățarea prin frontală (varianta sistematică
Text-suport: În munții noștri, de Alexandru de înțelegere și de interpretare descoperire Activitate tipărită și Aprecierea
Vlahuță - identificarea emoțiilor, a sentimentelor și a Exercițiul individuală digitală) răspunsurilor
atitudinilor exprimate într-un text literar și/sau Activitate în Fișe de Interevaluare
nonliterar perechi lucru Portofoliul
- exerciții de evaluare a lecturii făcute de Caietul
colegi pe baza unei grile elevului
- exerciții de vocabular Portofoliu
- exerciții de identificare a caracteristicilor
portretului literar
2.3. - realizarea planului sinoptic (harta textului) al Conversația Activitate
unui text literar prin identificarea elementelor Explicația frontală
de bază din cadrul textului Exercițiul Activitate
- formularea unor ipoteze, supoziții privind individuală
coordonata spațio-temporală a unei acțiuni Activitate
- exerciții de utilizare a descrierii pe grupe
și a narațiunii.
- exerciții de identificare a cuvintelor-cheie
- exerciții de identificare a structurii textului
- exerciții de identificare a caracteristicilor
operei lirice, având în vedere textul studiat
- exerciții de redactare de texte descriptive tip
portret

22
Recapitulare 1.1. - exerciții de lectură selectivă pentru Exercițiul Activitate Manual Observarea
Text-suport: Întâiul drum, de Ion 1.3. desprinderea informațiilor esențiale și de Explicația frontală (varianta sistematică a
Agârbiceanu 1.4. detaliu dintr-un text citit SINELG Activitate tipărită și elevilor
2.1. - reluarea lecturii după criterii date Conversația individuală digitală) Aprecierea
2.3. - comentarea unor secvențe relevante din text Caietul răspunsurilor
2.4. - extragerea dintr-un text a elementelor elevului
3.1. specifice, pentru a susține o opinie referitoare Fișe de
3.2. la informația asimilate lucru
4.2. - exerciții de redactare a unor texte după repere
4.3. stabilite
- exerciții de identificare a adjectivului, a
adverbului
- exerciții de utilizare corectă a adjectivului/
adverbului
- exerciții de analiză a adjectivului/ adverbului
Evaluare sumativă 1.1. Rezolvarea de exerciții pe baza noțiunilor Exercițiul Activitate Fișă de Aprecierea
1.3. teoretice însușite, pentru a demonstra individuală evaluare răspunsurilor
1.4. dezvoltarea competențelor specifice vizate Autoevaluare
2.1.
2.3.
2.4.
3.1.
3.2.
4.2.
4.3.

23
Unitatea de învățare 6: Călător în lume
Nr. de ore alocate: 20 (inclusiv ore la dispoziția profesorului)

Resurse
Conținuturi (detalieri) C.S. Activități de învățare Metode și Forme de Materiale Timp Evaluare
procedee organizare didactice (nr.
ore)
Comunicare orală 1.1. - rezumarea, pe baza informațiilor explicite și Activitate Manual Observarea
- Strategii de concepere și de implicite, a unor pasaje din diverse tipuri de frontală (varianta sistematică a
comprehensiune a textului oral: parafrazare, texte orale narative, monologate și dialogate Învățare prin Activitate tipărită și elevilor
informații explicite și implicite, rezumare - exerciții de ascultare activă, punând întrebări descoperire individuală digitală) Aprecierea
referitoare la o idee/o informație din textul Activitate în Caietul răspunsurilor
audiat perechi elevului
- parafrazarea unor enunțuri dintr-un text Articole de
audiat pe internet
- identificarea sensului global al unui text sau din
audiat cărți
- formularea ideilor principale dintr-un mesaj
transmis de către un prieten/coleg
- extragerea informațiilor esențiale dintr-o
intervenție a unui interlocutor
1.2. - prezentarea unor informații, idei, sentimente Învățare prin Activitate
și puncte de vedere în texte orale, participând descoperire frontală
la discuții pe diverse teme sau pornind de la Joc de rol Activitate
textele citite/ascultate individuală
Activitate
pe grupe

24
Lectură 2.2. - rezumarea unor texte, cu grade diverse de Învățare prin Activitate Manual Observarea
- Textul narativ dificultate descoperire frontală (varianta sistematică
Text suport: Fram, ursul polar, de - exerciții de înțelegere a textului literar Conversația Activitate tipărită și Aprecierea
Cezar Petrescu - exerciții de identificare a caracteristicilor Exercițiul individuală digitală) răspunsurilor
- Textul argumentativ narațiunii în textul studiat Explicația Activitate în Caietul la înterbări
Text suport: Cireșarii, vol. III, Roata - exerciții de identificare a autorului, Diagrama perechi elevului
norocului, de Constantin Chiriță naratorului, personajului având în vedere textul Venn Activitate Fișe de
studiat pe grupe lucru
- exerciții de identificare a indicilor de timp și
de spațiu în narațiune
- exerciții de formulare a ideilor principale
- exerciții de relaționare a ideilor principale cu
ideile secundare
- exerciții de vocabular
2.4. - manifestarea preocupării de a înțelege diverse Conversația Activitate
tipuri de texte citite Exercițiul frontală
- exerciții de interpretare a sensului global al Explicația Activitate
textului individuală
- exerciții de exprimare a opiniei în legătură cu
semnificațiile textului studiat
- exerciții de identificare a momentelor
subiectului
- exerciții de argumentare a unui punct de
vedere pe o temă dată

Redactare 3.1. - redactarea unui rezumat, a unui text, pe un Învățarea prin Activitate Manual Observarea
- Rezumatul subiect la alegere, având în vedere etapele descoperire frontală (varianta sistematică
procesului de scriere și structurile specifice, Conversația Activitate tipărită și Aprecierea
pentru a comunica idei și informații sau pentru Exercițiul individuală digitală) răspunsurilor
a relata experiențe trăite sau imaginate Explicația Fișe de
- exerciții de formulare a ideilor principale lucru
- exerciții de relaționare a ideilor principale cu
ideile secundare
- exerciții de rezumare orală a textului-suport

25
3.2. - redactarea, individual și/sau în echipă, a unui Conversația Activitate
text complex, cu integrarea unor tabele Exercițiul frontală
- redactarea rezumatului textului studiat Explozia Activitate
stelară individuală
3.3. - adecvarea textului scris la situația și scopul Exercițiul Activitate
de comunicare Învățarea prin frontală
-exerciții de rezumare a diverselor texte descoperire Activitate
(literare/nonliterare) individuală
Elemente de construcție a comunicării 4.1. - utilizarea structurilor sintactice și Conversația Activitate Manual Observarea
Gramatică morfologice de bază ale limbii române Exercițiul frontală (varianta sistematică
- Atributul – actualizare standard pentru înțelegerea și exprimarea Explicația Activitate tipărită și Aprecierea
- Complementul. Complementul direct, corectă și precisă a intențiilor comunicative individuală digitală) răspunsurilor
complementul indirect în dativ și - exerciții de completare, cu aplicarea Activitate în Caietul Interevaluare
complementul prepozițional. cunoștințelor privind flexiunea verbală, perechi elevului Portofoliul
Circumstanțialul de mod, circumstanțialul nominală și pronominală Activitate Fișe de
de timp, circumstanțialul de loc. Norme de - transpunerea elementelor verbale, nonverbale pe grupe lucru
punctuație (virgula) și paraverbale din comunicarea orală în scris,
prin respectarea norme
lor de punctuație și ortografie
- exerciții de identificare a atributului
- exerciții de analiză a atributului
- exerciții de identificare a diferitelor tipuri de
complemente circumstanțiale în texte date
- exerciții de analiză a complementelor
circumstanțiale
- exerciții de identificare a diferitelor tipuri de
complemente necircumstanțiale în texte date
- exerciții de analiză a complementelor
necircumstanțiale

26
4.2. - aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și Învățarea prin Activitate
semantice de bază, din limba română standard, descoperire frontală
pentru exprimarea corectă a intenției Exercițiul Activitate
comunicative individuală
- completarea unor enunțuri cu faptele de
limbă omise
- transformarea unor forme gramaticale în
altele, cerute de context sau impuse de sarcină
- aplicarea în contexte noi și autentice a noilor
achiziții lingvistice
4.3. - valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în Învățarea prin Activitate
realizarea propriei pronunții și scrieri și pentru descoperire frontală
evaluarea pronunției și scrierii celorlalți, prin Exercițiul Activitate
raportarea la normă, cu scopul corectării Conversația individuală
erorilor în comunicare Activitate în
- analiza unor enunțuri greșite și corectarea perechi
acestora în funcție de normele limbii actuale,
în exerciții fonetice diverse
- exerciții care să necesite utilizarea
dicționarului ortoepic
- exerciții de utilizare corectă a cuvintelor cu
funcție de atribut/ complement
- exerciții de acord

27
4.5. - redactarea unor texte, valorificând gândirea Învățarea prin Activitate
logică și competența lingvistică, în procesul de descoperire frontală
învățare pe tot parcursul vieții Exercițiul Activitate
- exerciții de construire de enunțuri în care să Conversația individuală
apară atribute în diferite cazuri Activitate în
- exerciții de construire de enunțuri în care să echipă
apară diferite tipuri de complemente
circumstanțiale
- exerciții de construire de enunțuri în care să
apară diferite tipuri de complemente
necircumstanțiale
- redactarea unor texte orale/scrise cu
respectarea normei lingvistice în vigoare

Elemente de interculturalitate 5.1. - investigarea unor obiceiuri și tradiții Cvintetul Activitate Manual Observarea
- Limba română în Europa; comunitatea românești și ale unor comunități etnice de pe Învățarea prin frontală (varianta sistematică
lingvistică a vorbitorilor de limbă română teritoriul României descoperire Activitate tipărită și Aprecierea
de pretutindeni - discuții despre diferențele culturale ale Conversația individuală digitală) răspunsurilor
comunității proprii și ale altor comunități Activitate în Caietul Interevaluare
etnice (comportamente sociale, valori, stil de echipă elevului Portofoliul
viață), valorificând informațiile din legendele
popoarelor
- prezentări ale specificului local în spațiul
tradițiilor românești

28
Recapitulare 1.1. - exerciții de lectură selectivă pentru Conversația Activitate Manual Observarea
Text-suport: Călătorie fantastică în vreme 1.2. desprinderea informațiilor esențiale și de Exercițiul frontală (varianta sistematică a
de eclipsă, de Stelian Țurlea 2.2. detaliu dintr-un text citit Explozia Activitate tipărită și elevilor
2.4. - reluarea lecturii după criterii date stelară individuală digitală) Aprecierea
3.1. - formularea orală sau în scris a răspunsurilor Activitate Caietul răspunsurilor
3.2. la întrebări ce vizează textul dat pe grupe elevului Interevaluare
3.3. - formularea ideilor principale Fișe de
4.1. - comentarea și rezumarea unor secvențe lucru
4.2. relevante din text
4.3. - extragerea dintr-un text a elementelor
4.5. specifice, pentru a susține o opinie referitoare
5.1. la informația asimilate
- exersarea elementelor de sintaxă (atribut,
complement)

Evaluare sumativă 1.1. Rezolvarea de exerciții pe baza noțiunilor Exercițiul Activitate Fișă de Aprecierea
1.2. teoretice însușite, pentru a demonstra individuală evaluare răspunsurilor
2.2. dezvoltarea competențelor specifice vizate Autoevaluare
2.4.
3.1.
3.2.
3.3.
4.1.
4.2.
4.3.
4.5.
5.1.

29

S-ar putea să vă placă și