Sunteți pe pagina 1din 13

CONCURS NAȚIONAL

„ÎMPREUNĂ DESENĂM VIITORUL”

INSTITUŢIA ŞCOLARĂ ORGANIZATOARE :

 ŞCOALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ BISTRIȚA-COSTEȘTI

PARTENERI :

 Inspectoratul Şcolar al Judeţului Valcea


 Casa Corpului Didactic Valcea
 Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva,Tg. Jiu,Gorj
 Scoala Gimnaziala Speciala, Bals , Olt
 Scoala Gimnaziala Speciala „Sf. Mina”, Craiova
 Scoala Gimnaziala Speciala, Targoviste, Dambovita
 Scoala Gimnaziala Speciala, Valenii de Munte, Prahova

ARGUMENT:

Premisa de la care am pornit în demersul nostru este aceea că, apreciem si răsplătim performanta şcolară,
recunoaştem meritele elevilor si dascălilor ce obţin rezultate deosebite, dar apreciem insuficient progresul şcolar,
succesele şi performanţele şcolare ale elevilor cu cerinţe educative speciale (CES).

Şcoala trebuie să asigure şanse egale tuturor elevilor. Uneori se înţelege prin şanse egale crearea unor
condiţii identice: programe comune, manuale de un singur tip, evaluare identică. Educaţia diferenţiată vizează
adaptarea activităţii de instruire la posibilităţile diferite ale elevilor, la capacitatea de înţelegere şi ritmul de lucru
propriu unor grupuri de elevi sau chiar fiecărui elev în parte.

În concluzie, pentru ca educaţia copiilor cu cerinţe speciale să fie eficientă, pe de o parte trebuie să aibă un
caracter integrat (să nu rupă copilul de familie şi societate şi să nu-l izoleze în instituţii), iar pe de altă parte
trebuie să aibă un caracter diferenţiat, să fie adaptată particularităţilor elevilor. Tocmai de aceea propunem
organizarea unor concursuri dedicate special elevilor cu CES si cadrelor didactice care lucrează la clasa cu aceşti
copii.

SCOPUL PROIECTULUI:

Contribuţia la reducerea marginalizării copiilor cu CES, cu dificultăţi de învăţare, precum şi la schimbarea


mentalităţilor şi atitudinii elevilor, cadrelor didactice

OBIECTIVE:

 Stimularea mentală, dezvoltarea amplă a abilităților elevilor cu dizabilități prin

activități creative;

 Dezvoltarea unor atitudini și practici la nivelul populației școlare prin intermediul

concursurilor;

1
 Stimularea competiției ;
 Identificarea si dezvoltarea aptitudinilor artistice la elevii cu C.E.S. ;
 Constientizarea activitatii de grup ca suport al prieteniei;
 Atragerea părinților pentru implicarea în educația propiilor copii;
 Facilitarea accesului liber de comunicare si exprimare, oferirea de sanse egale de afirmare tuturor
copiilor si cadrelor didactice.

GRUPUL ŢINTA:

 Directi:
-copii cu C.E.S. din invatamantul de masa si special;

-cadre didactice din învățământul special si special integrat și din învățământul de masa care lucrează cu
elevii cu C.E.S.

 Indirecti:
-parintii elevilor cu C.E.S. din învățământul special si special integrat și din învățământul de masa;

-comunitatea locala;

CONTINUTIL CONCURSULUI:

Proiectul se va concretiza prin desfasurarea concursului de compozitii plastic, in perioada martie-iunie


2019, pe urmatoarele categorii de varsta:

-prescolari;

- elevi- clasele primare, gimnaziale si liceu;

-cadre didactice.

2
REGULAMENT DE ORGANIZARE

Concurs Național de Creaţie Plastică

,, Împreună desenăm viitorul’’

Ediţia a III-a

CAP. I ÎNSCRIERE

1. SECŢIUNI:

I. Tema concursului: Tradiții de Sărbătorile Pascale


II. Concurs adresat prescolarilor si elevilor din ciclul primar si gimnazial, cu participare indirecta.
Fiecare cadru didactic poate participa pentru fiecare sectiune cu o singura lucrare de la copii
diferiti
1.Pictura
2.Grafica(Desen)
3.Colaj
4. Felicitari
5. Eseuri
6.Poezii

1. Înscrierile la concurs se vor face prin e-mail la adresa desenamviitorul@yahoo.com prin completarea fişei
de înscriere (ANEXA 2).
2. Toţi elevii înscrişi în concurs împreună cu cadrele didactice coordonatoare vor primi diplome de participare.
Formularul de înscriere, pentru fiecare cadru didactic îndrumător, va fi completat şi trimis alături de
lucrările elevilor și un plic cu un timbru in valoare de 5 lei , pe adresa : Expedirea lucrarilor artistico-
plastice se va face pe adresa Școala Profesională Specială Bistrița-Costești, jud. Valcea, - se va specifica pe
plic pentru CONCURSUL - ÏMPREUNA DESENAM VIITORUL.

CAP. II PARTICIPARE

1. Fiecare cadru didactic poate participa cu un număr de maxim 3 lucrări din aceeaşi secțiune sau
3 lucrări din secțiuni diferite, respectând tema concursului .

2. Pe verso, fiecare lucrare va avea o etichetă care să conţină cu majuscule următoarele:

Titlul lucrării:......................................................

Numele şi prenumele elevului:.........................................................

Grupa/Clasa:.............................

Grădiniţa/Şcoala:......................................................................

Localitatea:...............................................................

Judeţul:.....................................................................

Numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător:.................................................

3. Lucrările participante la secţiunile colaj, pictură, grafică(desen) , vor fi realizate în format A4

(bloc mic de desen), în tehnică la alegere, respectând tematica de concurs.

4. Lucrările înscrise în concurs nu se restituie.

3
5. Fișa de înscriere și lucrările elevilor se vor trimite prin poștă,împreună cu un plic timbrat corespunzător (
timbru în valoare de cel puțin 5 RON), autoadresat sau vor preciza în fişa de înscriere adresa de e-mail
personală,pentru a putea fi trimise diplomele în format electronic.Vă solicităm ca redactarea documentelor de
mai sus să fie lizibilă,completarea cu majuscule, pentru evitarea confuziilor.

Un cadru didactic poate participa cu maxim 3 lucrari de la elevi diferiti.

6. Nu se percepe taxǎ de participare


CAP. III EVALUARE

La sectiunile, de mai sus, se acorda pentru fiecare an de studiu, sectiune, categorie, maximum 3 premii, un
premiu I, un premiu II, un premiu III, si un numar de mentiuni reprezentand 10% din numarul participantilor,
rotunjit la numarul întreg imediat superior, în cazul unui număr fractionar, conform Ordinului nr. 3035/2012
privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si desfasurare a competitiilor scolare si a Regulamentului de
organizare a activitatilor cuprinse in calendarul activitatilor educative, scolare si extrascolare.

1. Jurizarea va fi realizată de către specialişti ai instituţiei organizatoare . Juriul va fi alcatuit din inspectorul
de specialitate, cadre didactice, care nu au indrumat elevii sau care nu au lucrari la concurs.

2. Se vor acorda premiile I, II, III , menţiuni pe nivel de ciclu , la fiecare secţiune, diplome de participare
tuturor elevilor participanţi şi cadrelor didactice îndrumătoare.

3. Nu se admit contestaţii.

4. Se vor lua în considerare lucrări efectuate numai de elevi.

5. Se vor puncta: respectarea temei, originalitatea, tehnica de lucru şi impactul mesajului.

6. Diplomele vor fi expediate până la data stabilită în proiect.

CAP. IV DISEMINARE

Se vor realiza următoarele activităţi de diseminare:

- stand expoziţional ( Casa Corpului Didactic Valcea, Școala Profesională Specială Bistrița

-articole publicate în ziarul local din Valcea

-prezentarea portofoliului şi a Raportului final în cadrul Cercurilor pedagogice judeţene

şi la cursurile de formare continuă;

-expoziţii cu lucrările premiate, materiale prezentate la simpozioane locale, judeţene şi

naţionale;

Director, Coordonatori proiect,

Prof. Sevastia Lizuca Dicu Prof. Sevastia Lizuca Dicu

Prof. Maria Magdalena Căpățînă

4
CONCURS NAȚIONALL
” ÎMPREUNĂ DESENĂM VIITORUL”

EDITIA A III-A 30 MARTIE 2019

Înscrierea şi primirea lucrărilor: 1.03.2019 – 20.03.2019

NUMELE ŞI PRENUMELE:
TELEFON Fix / Mobil:
E-MAIL:
GRĂDINIŢA/ŞCOALA

LOCALITATEA .

NR. NUMELE ŞI PRENUMELE GRUPA/CLASA SECŢIUNEA


CRT.
COPILULUI

CADRU DIDACTIC

5
Școala Profesională Specială Bistrița-Costești Scoala_______________________
jud. Vâlcea _____________________________
Nr . Nr..................data

ACORD DE COLABORARE
încheiat la data de 26.10.2018
între partenerii
Școala Profesională Specială Bistrița-Costești, cu sediul în Bistrița-Costești, jud. Vâlcea, tel.
0040 250863361, instituţie reprezentată de Director, prof. dr. Sevastia Lizuca Dicu, inițiator prof.
dr. Sevastia Lizuca Dicu.

și ..........................................................................................
în calitate de partener, în vederea participării la Concursul Național ” ÎMPREUNĂ DESENĂM
VIITORUL”, Editia a III-a, Martie 2019 Bistrița-Costești.

Obiectul acordului:
Obiectul prezentului acord de colaborare îl reprezintă colaborarea dintre părţi în vederea desfăşurării
la Concursul Național ” ÎMPREUNĂ DESENĂM VIITORUL”, Ediţia a III-a, Martie 2019 Bistrița-
Costești.
Grup ţintă: Prescolari si elevi,cadre didactice: educatori, învăţători, profesori, logopezi, maiștrii,
persoane interesate de perfecţionarea în domeniul învățământului incluziv și a didacticii
moderne

Obligaţiile părţilor:
Coordonatorii se obligă:
- Să informeze din timp instituţiile partenere cu privire la desfăşurarea concursului
- Sa respecte termenul de desfăşurare al concursului
- Sa întrunească comisia de evaluare a lucrărilor
- Să distribuie adeverinţele şi diplomele participanţilor înscrişi la concurs

Participantul se obliga :
- Sa mediatizeze concursul in instituţia in care își desfăşoară activitatea
- Sa respecte regulamentul de desfăşurare a concursului
- Sa desemneze un membru in comisia de evaluare/jurizare
Durata parteneriatului şi dispoziţii finale
Prezentul acord de parteneriat intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil pe perioada
derulării proiectului, respectiv noiembrie 2018 –iunie 2019.

Prezentul acord se încheie în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

SPS Bistrița -Costești .............................................................


Director, Director,
Prof. dr. Sevastia Lizuca Dicu Prof.

COORDONATOR PROIECT Cadru didactic îndrumător ,


Prof. dr. Sevastia Lizuca Dicu ...................................................................

6
SIMPOZION NAȚIONAL

„ Alternative educationale viabile in recuperarea copiilor cu C.E.S. ”

EDIŢIA A III-A

MARTIE 2019

7
SIMPOZIONUL NAȚIONAL

REGULAMENT

TEMA : „ Alternative educaționale viabile în recuperarea copiilor cu C.E.S. ”

DATA ŞI LOCUL DE DESFĂŞURARE :

 30 Martie 2019- Școala Pofesională Specială Bistrița-Costești, Vâlcea

GRUP ŢINTĂ :

- cadre didactice din învățământul special si special integrat

- cadre didactice din învăţământul primar, gimnazial si liceal, cadre didactice din învăţământul de
masă de orice disciplină care lucrează cu elevi cu CES, părinţi, membri ai comunităţii.

ARGUMENT :

În învăţământ, o condiţie de bază a succesului şcolar o reprezintă creativitatea, aceasta fiind


întâlnită atât în activităţile de predare cât şi în cele de evaluare. Având în vedere faptul că predarea
centrată pe elev se află în directă relaţionare cu creativitatea şi reprezintă o prioritate absolută pentru
înfăptuirea reformei şcolare, am ales această temă în încercarea alinierii învăţământurlui românesc la cel
european.

Simpozionul național este destinat elevilor si cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar şi îşi
propune educarea capacităţii de comunicare şi cooperare la nivel național, dezvoltarea gândirii
ştiinţifice, stimularea creativităţii, cultivarea şi dezvoltarea spiritului de competiţie.

Simpozionul reprezintă alternativele educationale viabile in recuperarea copiilor cu C.E.S. Acesta


se va centra, prioritar, pe creativitatea și experiența didactică, stimulând împărtășirea metodelor și
mijloacelor moderne de învățare folosite în procesul instructiv-educativ actual.

Sesiunea de comunicari din cadrul simpozionului va constitui o oportunitate pentru profesorii din
invatamantul de masa, care lucrează cu elevii cu CES pentru a promova și disemina alternative
educationale diverse ale strategiilor didactice și terapeutice interactive, utilizate în activitățile didactice,
cât și de a învăța lucruri noi în abordarea învățământului special si special integrat.

Să ne imaginăm viața ca pe o scenă pe care fiecare dintre noi joacă anumite roluri, la fel și copii
cu CES trebuie să joace în roluri: elev, familist, angajat/om care muncește, cetățean, membru al
comunității. De noi, dascălii depinde reuşita lor în fiecare din aceste roluri.

8
Dacă Nirye afirma că ,, integrarea înseamnă să ți se permită să fii capabil să fii tu însuși printre
ceilalți,, atunci acest Simpozion National ,, Alternative educationale viabile in recuperarea copiilor cu
C.E.S.,, este un bun prilej de a pune în practică acest principiu.

În România s-au realizat paşi semnificativi în abordarea educaţiei interculturale, atât în plan
teoretic, prin aprofundarea studiilor privind paradigma interculturalităţii şi educaţiei integrate ei, precum
şi în transpunerea acestora în practica şcolară.

Deschiderile acţionale oferite de asemenea activităţi, desfăşurate deja în şcolile noastre, se pot
constitui în adevărate elemente declanşatoare şi susţinătoare ale creativităţii didactice a acelora interesaţi
de importantul domeniu al educaţiei interculturale.

SCOPUL: Contribuţia la reducerea marginalizării copiilor cu CES, cu dificultăţi de învăţare,


precum şi la schimbarea mentalităţilor şi atitudinii elevilor, cadrelor didactice

OBIECTIVE URMĂRITE:

 sporirea capacităţii instituţiilor de învăţământ de a dezvolta activităţi de informare/formare a


tinerilor prin realizarea de:simpozioane/conferinţe, seminarii, etc., ce vor contribui la dezvoltarea
creativităţii şi inovaţiei în domeniul ştiinţe

 promovarea experienţei didactice în domeniul educaţiei incluzive (învăţământului integrat)

 comunicarea într-o lume în care conştientizarea diversităţii apare ca o veritabilă provocare

 promovarea bunelor practici în activitatea de educare, privind alternativele educationale viabile


in recuperarea copiilor cu C.E.S. .

 realizarea unui schimb de experienţă între şcoli.


SECŢIUNI:

I. Abordarea elevului din perspectiva teoriei inteligenţelor multiple (referate, lucrări


ştiinţifice, eseuri, studii, aplicaţii, proiecte, etc.)

II. Consideraţii teoretice si aplicaţii practice în terapia tulburărilor de limbaj (studii,


exemple de bune practici, proiecte didactice, aplicaţii, auxiliare pe această temă etc.)

III. Inteligenţa emoţională - factor inhibant sau mobilizator în reuşita şcolară ( planuri
de intervenţie, studii de caz)

Materiale participanţi:

Mapa va conţine următoarele:

- CD cu ISBN cu lucrările participanţilor;

- diplomă de participare

9
Calendarul activităţilor

Nr. crt. Denumirea activităţii Durata acţiunii

1 Organizarea programului de lucru şi lansarea 15.11.2018-15.03.2019


Simpozionului

2 Elaborarea şi editarea de materiale informative pentru 01.12.2018-20.02.2019


Simpozion

3 Pregătirea materialelor pentru realizarea 15.02.2019-20.03.2019


simpozionului

4 Desfăşurarea lucrărilor din cadrul Simpozionului 30.03.2019


regional „Alternative educationale viabile in
recuperarea copiilor cu CES”

5 Publicarea materialelor din cadrul simpozionului sub 01.04.2019-30.06.2019


forma unei brosuri/carte

REGULAMENT DE PARTICIPARE :

Secţiunile pentru cadrele didactice:

 Lucrările prezentate trebuie să vizeze aspecte cu un grad de interes ridicat din tematica propusă
dezbaterii, să aibă caracter de originalitate, noutate şi aplicabilitate practică în activitatea
didactică. În funcţie de complexitate materialele pot fi elaborate şi în echipe de două cadre
didactice.
 Înscrierea participanţilor – termen limită 20 MARTIE 2019
 pe adresa de mail desenamviitorul@yahoo.com se vor trimite: lucrarea, fişa de înscriere
 Materialele vor fi predate electronic. Lucrarea va fi scrisă în Microsoft World, format A4, font
Times New Roman, cu diacritice (caractere româneşti), corp de literă 12, tehnoredactată la 1,5
rânduri; trebuie să cuprindă titlul lucrării, numele autorului / autorilor, unitatea de învăţământ.
 Bibliografia se va consemna la sfârşitul lucrării, în ordinea următoare: numele şi prenumele
autorului, titlul lucrării, editura, anul apariţiei.
 Lucrarea va avea maxim 3 pagini.
 Organizatorii simpozionului îşi rezervă dreptul de a respinge lucrările care nu respectă condiţiile
tehnice de redactare şi legea dreptului de autor
 Nu pot fi mai mult de 2 autori pentru o lucrare. Participanţii vor primi mapa concursului, o
diplomă de participare şi un CD cu ISSN.
 Persoanele care nu participă direct la simpozion vor primi mapele, diplomele şi CD-ul prin poştă.
 NU SE PERCEPE TAXA!
VĂ MULŢUMIM PENTRU COLABORARE !

Persoane de contact :

Prof. Dicu Sevastia, sevastiadicu@yahoo.com, desenamviitorul@yahoo.com

Director,

Prof. Sevastia Lizuca DICU

10
FIŞĂ DE ÎNSCRIERE

SIMPOZION NAȚIONAL

„ Alternative educaționale viabile în recuperarea copiilor cu C.E.S. ”

Date despre participant:

Nume: __________________________________________________________________

Prenume: ________________________________________________________________

Adresă: _________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Localitate: _______________________________________________________________

Judeţ: _____________ Ţară: ______________________

Telefon: ___________

Adresă de e-mail: ___________________________________

Unitatea şcolară: _____________________________________________

Date despre referat:

Tema referatului: _________________________________________________________

Secţiunea: _______________________________________________________________

Participare:

indirectă

11
Școala Profesională Specială Bistrița-Costești Scoala_______________________
jud. Vâlcea _____________________________
Nr . Nr..................data

ACORD DE COLABORARE
încheiat la data de 26.10.2018
între partenerii
Școala Profesională Specială Bistrița-Costești, cu sediul în Bistrița-Costești, jud. Vâlcea, tel.
0040 250863361, instituţie reprezentată de Director, prof. dr. Sevastia Lizuca Dicu, inițiator prof.
dr. Sevastia Lizuca Dicu.

și ..........................................................................................
în calitate de partener, în vederea participării la Simpozion Național “ Alternative educaționale viabile
în recuperarea copiilor cu C.E.S.”, Editia a III-a, Martie 2019 Bistrița-Costești.

Obiectul acordului:
Obiectul prezentului acord de colaborare îl reprezintă colaborarea dintre părţi în vederea desfăşurării
la Simpozionul Național “ Alternative educaționale viabile în recuperarea copiilor cu C.E.S.”,
Ediţia a III-a, Martie 2019 Bistrița-Costești.

Grup ţintă: Prescolari si elevi,cadre didactice: educatori, învăţători, profesori, logopezi, maiștrii,
persoane interesate de perfecţionarea în domeniul învățământului incluziv și a didacticii
moderne

Obligaţiile părţilor:
Coordonatorii se obligă:
- Să informeze din timp instituţiile partenere cu privire la desfăşurarea simpozionului
- Sa respecte termenul de desfăşurare al simpozionului
- Sa întrunească comisia de evaluare a lucrărilor
- Să distribuie adeverinţele şi diplomele participanţilor înscrişi la simpozion

Participantul se obliga :
- Sa mediatizeze simpozionul in instituţia in care își desfăşoară activitatea
- Sa respecte regulamentul de desfăşurare a concursului
- Sa desemneze un membru in comisia de evaluare/jurizare
Durata parteneriatului şi dispoziţii finale
Prezentul acord de parteneriat intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil pe perioada
derulării proiectului, respectiv noiembrie 2018 –iunie 2019.

Prezentul acord se încheie în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

SPS Bistrița -Costești .............................................................


Director, Director,
Prof. dr. Sevastia Lizuca Dicu Prof.

COORDONATOR PROIECT Cadru didactic îndrumător ,


Prof. dr. Sevastia Lizuca Dicu ...................................................................

12
13

S-ar putea să vă placă și