Sunteți pe pagina 1din 8

TRÂMBIȚA – EGW

1. În foarte multe pasaje Sora White folosește cuvântul trâmbiță în expresii de genul „să se dea un semnal clar
din trâmbiță”, „dacă ar fi dat cu trâmbița un sunet lămurit” , „trâmbița trebuie să dea un sunet lămurit. Clrar
și lămurit trebuie să sune avertizarea”, „sunetul din trâmbiță”, „a suna din trâmbiță cu putere”, „străjerii
Sionului vor suna din trâmbiță cu mai multă putere”- referindu-se la o solie care este semnalul clar de
trâmbiță, sunetul lămurit de trâmbiță – vestirea unei soli înseamnă a suna din trâmbiță - și ea preia acest
gând din Isaia 58:1 Strigă în gura mare, nu te opri! Înalță-ți glasul ca o trâmbiţă și vestește poporului Meu
nelegiuirile lui, casei lui Iacov, păcatele ei! și din Ioel 2:1 și alte pasaje biblice în care sunatul din trâmbiță se
referă la vestirea unei solii.

Să vedem însă despre ce solii este vorba:

- Sunați cu trâmbiţa în Sion! Vestiți un post, chemați o adunare” de sărbătoare! Ioel 2:12-17 citat
in contextul judecății celor vii, în acest timp trebuie să sunăm, să chemam oamenii la post și
rugăciune, la o cercetare profundă a inimii, mai întâi pe azș - casa lui Israel- și apoi întreaga lume.

- „Eu sper că trâmbiţă va da un sunet clar în privinţa acestei mişcări a legii duminicale. Cred că va
fi cel mai bine dacă în revistele noastre subiectul perpetuității Legii lui Dumnezeu ar fi tratat ca un
subiect special… Ar trebui acum să facem tot ce putem pentru a împiedeca această lege
duminicală.” Counsels to Writers and Editors, 97-98 (1906).{Cr 29.2} Solia cu privire la legea
Dumincala trebuie să fie clară, și vestită lumii.
- Sunt numai câțiva îndeajuns de treji care să priceapă cât de mult le influențează obiceiurile lor
alimentare sănătatea, caracterele, utilitatea lor în această lume și destinul lor veșnic. Am văzut că
este datoria celor care au primit lumina din cer — și și-au dat seama ce binecuvântare au dacă
umblă în ea — să arate un interes mai mare pentru cei ce încă suferă din lipsă de cunoștință.
Păzitorii Sabatului, care așteaptă apropiata apariție a Mântuitorului lor, ar trebui să fie cei din
urmă care să manifeste o lipsă de interes în această mare lucrare de reformă. Bărbaţii şi femeile
trebuie instruiţi, iar slujbaşii şi poporul ar trebui să simtă că povara lucrării stă asupra lor
pentru a trâmbiţa subiectul acesta şi a-l face să fie înţeles şi de alţii. — Testimonies for the
Church 1:487-489 (1867). {DH 51.2} Solia reformei sanitare trebuie vestită cu sunet de trâmbiță
de către cei care au înțeles-o și o trăiesc.

- Toate energiile și însușirile noastre trebuie să fie mereu întărite și dezvoltate în cursul acestui
timp de probă. Numai aceia care apreciază aceste principii și care au fost deprinși să se
îngrijească de corpurile lor cu pricepere și în temere de Dumnezeu ar trebui să fie aleși pentru a
primi răspunderi în lucrarea aceasta. Acelora care cunosc de multă vreme adevărul, dar care nu
pot face deosebire între principiile curate ale neprihănirii și principiile răului, a căror înțelegere cu
privire la dreptate, milă și iubirea lui Dumnezeu este umbrită, ar trebui să li se ridice răspunderile.
Fiecare comunitate are nevoie de o mărturie clară şi tăioasă, dând din trâmbiţă un sunet
lămurit.
Dacă putem trezi simțurile morale ale poporului nostru cu privire la subiectul cumpătării, se
poate câștiga o mare biruință. Trebuie să se propovăduiască și să se practice cumpătarea în toate
lucrurile vieții acesteia. Cumpătarea în mâncare, băutură, dormit și îmbrăcat este unul din marile
principii ale vieții religioase. Adevărul adus în sanctuarul sufletului va duce la îngrijirea corpului.
Nimic din câte privesc sănătatea ființei omenești nu trebuie să fie privit cu nepăsare. Binele
nostru veșnic depinde de felul în care folosim în viața aceasta timpul, puterea și influența noastră.
— Testimonies for the Church 6:374, 375 (1900). {DH 157.1} Solia legată de reforma sanitară de
către cei din conducere trebuie să fie clară, atât în teorie cât și în practică, altfel nu ar trebui să
ocupe o poziție de conducere.
- Faceţi trâmbiţa să răsune cu claritate — Aceia care prezintă adevărul nu trebuie să intre în nici o
controversă. Ei trebuie să predice Evanghelia cu o asemenea credință și seriozitate, încât să fie
stârnit interesul. Prin cuvintele pe care le rostesc, prin rugăciunile pe care le înalță, prin influența
pe care o exercită, ei trebuie să semene semințele care vor aduce roade pentru slava lui
Dumnezeu. Să nu fie nici o șovăire.Trâmbiţa trebuie să răsune cu claritate. Niciun slujitor al lui
Dumnezeu să nu se poarte ca un om care umblă în somn, ci să se poarte ca unul care se
pregătește pentru venirea lui Hristos. — The Review and Herald, 2 martie, 1905. {Ev 119.2}

- Sunaţi din trâmbiţă cu un ton clar — Mulţi nu înţeleg profeţiile cu privire la zilele acestea, iar
acești oameni trebuie să fie iluminați. Atât străjerii [pastorii], cât şi membrii laici au datoria de a
suna din trâmbiţă cu un ton clar. Fiți stăruitori: „Strigă în gura mare, nu te opri! Înalță-ți glasul ca
o trâmbiţă și vestește poporului Meu nelegiuirile lui, casei lui Iacov păcatele ei!” — Letter 1,
1875. Veghetorii să-și înalțe acum glasul și să vestească solia care este adevărul prezent pentru
acest timp. Să arătăm poporului unde ne aflăm în istoria profetică. — Testimonies for the
Church 7:716 (1889). {EUZ 16.3} Solia legată de profeţiile biblice pentru timpul acesta în care
trăim trebuie vestită clar şi cu sunet de trâmbiţă.

- Vocea adevăratului străjer trebuie să fie auzită acum pretutindeni: „A sosit dimineața, noaptea
este aproape trecută.” Trâmbiţa trebuie să răsune cu claritate, pentru că ne aflăm în marea zi de
pregătire a Domnului. — Letter 55, 1886. {Ev 218.3} Vestirea celei de-a doua veniri trebuie să fie
una din soliile trâmbiței.

- Proclamarea unei solii hotărâte — Îi chem pe credincioșii din Washington să vină în ajutorul
Domnului împotriva forțelor puternice ale întunericului. În orașul acesta și în suburbiile lui va fi
necesară o lucrare personală. Pregătiți calea împăratului. Ridicați stindardul tot mai sus. În
Washington, în Baltimore și în multe alte orașe mari din sud și din est trebuie să fie făcută o
lucrare de evanghelizare. Lucrarea de învăţare şi cea de vindecare să fie asociate. Pastorii și
lucrătorii misionari medicali să îmbrace întreaga armură a lui Dumnezeu și să meargă pentru a
vesti solia Evangheliei. în Washington trebuie să fie proclamată o solie hotărâtă. Trâmbiţa trebuie
să răsune în tonuri clare. — Letter 304, 1908.{Ev 397.2} Solia medicală și cea de învătare a
Cuvântului – sunt două solii care trebuie vestite împreună și clar.

- E adevărat că ni se poruncește: „Strigă în gura mare, nu te opri! înalță-ți glasul ca o trâmbiţă și


vestește poporului Meu nelegiuirile lui, casei lui Iacov păcatele ei!” (Isaia 58, 1). Solia aceasta
trebuie să fie vestită, dar chiar dacă trebuie să fie vestită, să fim atenți, ca să nu atacăm, să nu-i
punem la strâmtorare și să nu-i osândim pe aceia care nu au lumina pe care o avem noi. Nu
trebuie să ne abatem din calea noastră și să-i atacăm cu asprime pe catolici. Printre ei sunt mulți
creștini cât se poate de conștiincioși, care umblă în toată lumina ce strălucește asupra lor, iar
Dumnezeu va lucra pentru ei. Aceia care au avut mari privilegii și ocazii, dar au neglijat a-și
dezvolta puterile lor fizice, mintale și morale și au trăit pentru a-și plăcea lor înșiși, refuzând să-și
poarte răspunderea, sunt mai vinovați înaintea lui Dumnezeu și se află într-un pericol mai mare
decât aceia care sunt în întuneric doctrinar, dar care caută să trăiască pentru a le face bine altora.
Nu-i criticați pe alții, nu-i condamnați. — Testimonies for the Church 9:241-244 (1909). {Ev 575.1}

- Satana ne-a luat-o înainte — Dacă fiecare străjer de pe zidurile Sionului ar fi sunat
din trâmbiţă cu putere, lumea ar fi putut deja să audă solia de avertizare. Totuși lucrarea este
rămasă în urmă cu mulți ani. În timp ce oamenii au dormit, Satana ne-a luat-o înainte.
— Testimonies for the Church 9:29 (1909). {Ev 694.5} Solia de avertizare!

- Este privilegiul străjerilor de pe zidurile Sionului să trăiască atât de aproape de Dumnezeu și să fie
atât de ușor influențați de Duhul Sfânt, încât El să poată lucra prin ei spre a spune bărbaților și
femeilor despre primejdia în care se află şi să le arate locul unde pot fi în siguranţă. Ei sunt
credincioși ca să-i avertizeze despre urmarea sigură a nelegiuirii şi sunt la fel de credincioşi ca să
apere interesele bisericii. Nicicând ei nu trebuie să-și slăbească vigilența. Ei au de îndeplinit o
lucrare care le solicită punerea la lucru a fiecărei capacități a ființei lor. Glasurile lor trebuie să se
ridice ca un sunet de trâmbiţă şi niciodată ei nu trebuie să scoată o notă şovăielnică, nesigură.
Ei nu trebuie să lucreze pentru bani, ci pentru că nu pot face altfel, fiindcă își dau seama că
asupra lor stă un vai dacă nu predică Evanghelia. Aleșii lui Dumnezeu, sigilați cu sângele
consacrării, trebuie să salveze bărbați și femei de la iminenta nimicire.{FA 361.2} Solia de
avertizare cu privire la urmările călcării legii lui Dumenzeu și soluția pentru a fi la adăpost.

- „Vocea adevăratului străjer trebuie să se audă acum de-a lungul frontului. «Vine dimineața, și
este tot noapte». Isaia 21, 12. Trâmbiţa trebuie să dea un sunet clar pentru că suntem în marea
zi a pregătirii Domnului. Toate eforturile de a transmite apelurile noastre înaltelor autorități din
țara noastă, oricât de serioase, puternice și elocvente ar fi concluziile în favoarea noastră, nu vor
îndeplini ceea ce dorim noi, dacă Domnul nu lucrează prin Duhul Său în inimile celor ce pretind a
crede adevărul. Noi putem să luptăm ca un om puternic ce înoată împotriva curentului din
Niagara, dar vom suferi eșec dacă Domnul nu mijlocește în numele nostru. Dumnezeu va fi
preamărit prin poporul Său. Ei trebuie să fie curați, să renunțe la egoism, dar să fie fermi, hotărâți
și harnici în lucrarea Domnului. El va înălța sufletul umil care se încrede în El. Domnul va uni
puterea Sa cu efortul omenesc, dacă omul îl va onora la fel cum a făcut-o Daniel. Dar ca popor,
noi avem nevoie de frumusețea neprihănirii, sfințeniei și adevărului. Nici cea mai armonioasă
teorie nu ne va putea salva. Dumnezeul care a domnit în Babilon este același Dumnezeu care
domnește astăzi.” (Scrisoarea B-55, 1886). {GA 186.2} Solia că suntem în marea zi a pregătirii
Domnului. Ispățirea este pregătirea pentru întâlnirea cu Domnul, prin desavârșirea caracterelor și
mărturisirea și ștergerea păcatelor noastre.

- Câțiva farisei au venit la Isus cu întrebarea: „Când va veni Împărăția lui Dumnezeu?” Trecuseră
mai mult de trei ani de când Ioan Botezătorul vestise cu sunet de trâmbiţă prin ţară solia:
„Împărăţia cerurilor este aproape” (Matei 3, 2). Dar, până la data aceea, fariseii n-au văzut nici o
dovadă despre întemeierea Împărăției. Mulți dintre cei care îl respinseseră pe Ioan și care se
împotriveau lui Isus la orice pas lăsau să se înțeleagă că lucrarea Lui dăduse greș. {HLL 506.1}
Solia că revenirea lui Isus este aproape.

- Ce lumină se află în Cuvânt! În Isaia citim: „Strigă în gura mare, nu te opri! Înalță-ți glasul ca
o trâmbiţă și vestește poporului Meu nelegiuirile lui.” Aceasta este lucrarea ce o avem de făcut.
Observați expresia „poporul Meu.” De ce a spus profetul „poporul Meu?” Ei nu umblau potrivit
cu lumina adevărului, dar Dumnezeu dorea să-i salveze din păcatele lor. Adevărul trebuia să le fie
prezentat din nou, cu simplitate. {LB 77.4} Solia îngerului al treilea trebuie să meargă la
toţi oamenii, iar Hristos a declarat că trebuie proclamată la drumuri și la garduri. El poruncește:
„Strigă în gura mare, nu te opri!” Aceasta înseamnă că oriunde ar prezenta adevărul, în adunări
publice sau din casă în casă, ei trebuie să-l prezinte așa cum este descoperit în Cuvântul lui
Dumnezeu. —Manuscript 15, 1909. {LB 77.5}

- („Sunați cu trâmbiţa în Sion! Vestiți un post, chemați o adunare de sărbătoare! Strângeți poporul,
țineți o adunare sfântă! Aduceți pe bătrâni, strângeți copiii, și chiar pruncii de la țâță! Să iasă
mirele din cămara lui și mireasa din odaia ei! Preoții, slujitorii Domnului, să plângă între tindă și
altar și să zică: «Doamne, îndură-Te de poporul Tău! Nu da de ocară moștenirea Ta, n-o face de
batjocura popoarelor! Pentru ce să se zică printre neamuri: Unde este Dumnezeul lor?»” (Ioel 2,
15-17). {1M 180.1} Citat în contextul Cernerii bisericii. Solia din timpul cernerii trebuie să ne
cheme la post, rugăciune seriosă și cercetare profundă a inimii.

- În timp ce unii din Battle Creek mărturisesc a crede în Mărturii, ei le calcă în picioare. Doar puțini
le-au citit cu interes și doar puțini au luat seama la ele. Satisfacerea eului, a mândriei, modei și a
etalării sunt amestecate cu închinarea lui Dumnezeu. El dorește oameni bravi pentru acțiune,
care nu vor privi la instaurarea idolilor şi intrarea urâciunii fără să ridice glasul ca o trâmbiţă,
arătând poporului nelegiuirile lor și casei lui Iacov păcatele lor. {4M 517.3}

- Lui Hristos Îi este rușine de pretinșii Lui urmași. Prin ce ne asemănăm cu El? Prin ce se
conformează îmbrăcămintea noastră cerințelor Bibliei? Eu nu vreau să iau păcatele poporului
asupra mea și de aceea vreau să dau din trâmbiţă un sunet hotărât. Timp de ani de zile am adus
o mărturie clară şi hotărâtă cu privire la acest subiect (îmbrăcămintea), prin scris şi de la
amvon. Nu m-am ferit să fac cunoscută toată voia lui Dumnezeu. Eu trebuie să fiu curată de
sângele tuturor. Faptul că stricăciunea lumească stăpânește aproape peste tot nu este o scuză
pentru un creștin să facă cum fac ceilalți. Dumnezeu a spus: „Să nu te iei după mulțime ca să faci
rău”. {4M 647.1}

- Noi suntem în ziua cea mare a ispășirii și lucrarea cea sfântă a Domnului Hristos pentru poporul
lui Dumnezeu, ce continuă în prezent în sanctuarul ceresc, ar trebui să constituie studiul nostru
permanent. Noi ar trebui să-i învăţăm pe copiii noştri ce înseamnă Ziua Ispăşirii şi că ea era un
timp special pentru o deplină umilinţă şi mărturisire a păcatelor înaintea lui Dumnezeu.
Antitipica zi a ispăşirii trebuie să aibă acelaşi caracter. Toţi cei care învaţă adevărul prin cuvânt
şi exemplu vor da un sunet clar din trâmbiţă. Ai nevoie ca totdeauna să cultivi spiritualitatea,
pentru că nu este ceva natural să ai înclinații cerești. Marea lucrare ce stă înaintea noastră este
aceea de a-i conduce pe oameni departe de obiceiurile și practicile lumii, a-i duce mai sus și tot
mai sus, la o viață de spiritualitate, evlavie și o zeloasă lucrare pentru Dumnezeu. Este lucrarea ta
aceea de a vesti întreita solie îngerească, de a trâmbiţa ultima notă de avertizare adresată
lumii. Fie ca Domnul să te binecuvânteze cu discernământ spiritual. Scriu aceasta din iubire,
văzând primejdia în care te afli. Te rog, analizează cu multă atenție și rugăciune aceste
lucruri. {5M 520.1} Solia despre Ziua Ispășirii și cele trei solii îngerești trebuie vestite cu un sunet
clar de trâmbiță.

- Dumnezeu ți-a dat mărturiile pentru a așeza înaintea celui apostaziat și păcătos adevărata lui
stare și imensa pierdere pe care el o întreține printr-o continuă viață de păcat. Dumnezeu a
întipărit lucrul acesta în tine, desfășurându-l înaintea ochilor tăi așa cum n-a făcut cu nimeni care
este astăzi în viață, și în armonie cu lumina pe care ți-a dat-o El, te va face răspunzătoare. „Lucrul
acesta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul Meu, zice Domnul oștirilor”.
„Înalță-ți glasul ca o trâmbiţă și vestește poporului Meu nelegiuirea lui, și casei lui Iacov păcatele
ei”.»” [Testimonies for the Church 2:604-608 (1871)]. {5M 667.4} Solia sorei White, Marturiile,
care mustră păcatele.. sunt un sunet de trâmbiță.

- Dacă oamenii din conducerea Conferințelor noastre nu primesc acum solia trimisă lor de
Dumnezeu și nu vor intra în rânduri pentru a acționa, comunitățile vor suferi pierderi mari. Când
veghetorul, văzând sabia că vine, sună clar din trâmbiţă, atunci oamenii din rânduri vor transmite
mai departe ecoul acestei avertizări și astfel toți vor avea ocazia să fie gata pentru luptă. Dar prea
adesea conducătorii au ezitat,părând a spune: „Să nu ne grăbim prea tare. Trebuie să fie o
greșeală. Trebuie să fim atenți și să nu dăm o alarmă falsă”. Chiar ezitarea și nesiguranța din
partea lor sunt un strigăt care vrea să spună: „Pace și siguranță! Nu vă alarmați; nu vă neliniștiți.
Mai este încă mult, mult mai mult de făcut în cazul acestui amendament religios decât se crede.
Această agitație se va potoli”. În felul acesta, ei neagă în mod categoric mesajul trimis de
Dumnezeu și avertizările care erau destinate să trezească comunitățile,ca nu cumva acestea să
nu-și facă lucrarea. Trâmbiţa veghetorului nu sună clar și poporul nu se pregătește de luptă.
Veghetorul să fie atent,ca nu cumva, prin ezitarea și întârzierea lui, suflete să fie lăsate să piară și
sângele lor să fie cerut din mâna lui. {5M 715.2} Am așteptat ani de zile ca o lege duminicală să
fie promulgată în țara noastră; acum, că mișcarea este chiar asupra noastră, întrebăm: „Își va face
poporul nostru datoria în această problemă? Oare să nu asistăm noi încă la înălțarea standardului
și să nu-i chemăm în rânduri pe cei care au respect și prețuiesc libertatea lor religioasă și
privilegiile lor? Se apropie foarte repede timpul când cei care aleg să asculte mai degrabă de
Dumnezeu decât de oameni vor fi făcuți să simtă mâna asupritorului. Să dezaprobăm atunci pe
Dumnezeu, tăcând, în timp ce Legea Sa cea sfântă este călcată în picioare? {5M 716.1} În timp ce
lumea protestantă, prin atitudinea ei, face concesii Romei, să ne trezim ca să înțelegem situația și
să vedem confruntarea dinaintea noastră în adevărata ei importanță. Veghetorii să ridice acum
vocea și să transmită solia care este adevărul prezent pentru timpul acesta. Să le arătăm
oamenilor unde ne aflăm în prezent în istoria profeției și să căutăm să trezim lumea la
conștientizarea valorii și privilegiilor libertății religioase de care ne-am bucurat atâta timp. {5M
716.2}

- Lumina pe care am primit-o asupra soliei îngerului al treilea este adevărata lumină. Semnul fiarei
este exact ceea ce s-a proclamat că este. Nu totul este înţeles în legătură cu această problemă şi
nici nu va fi înţeles până nu se desface sulul; dar în lumea noastră trebuie să se săvârșească o
lucrare foarte solemnă. Domnul poruncește servilor Săi: „Strigă în gura mare, nu te opri! Înalță-ți
glasul ca o trâmbiţă și vestește poporului Meu nelegiuirile Lui, casei lui Iacov, păcatele ei!” (Isaia
58, 1).{6M 17.1} Nu trebuie să aibă loc o schimbare în liniile generale ale lucrării noastre. Ea
trebuie să stea tot atât de clară şi deosebită cum a făcut-o profeţia. Noi nu trebuie să intrăm în
nici o confederaţie cu lumea, închipuindu-ne că făcând aşa vom realiza mai mult. Dacă unii stau
în cale, pentru a împiedica înaintarea lucrării pe căile rânduite de Dumnezeu, ei vor fi neplăcuți
înaintea lui Dumnezeu. Nici o ramură a adevărului, care a făcut din adventiştii de ziua a şaptea
ceea ce sunt ei azi, nu trebuie să fie slăbită. Noi avem vechile pietre de hotar ale adevărului,
experienţa şi datoria şi trebuie să stăm tari în apărarea principiilor noastre în faţa întregii
lumi. {6M 17.2} Cei trei îngeri din Apocalips 14 sunt reprezentați ca zburând prin mijlocul cerului,
simbolizând lucrarea de a proclama prima, a doua și a treia solie îngerească. Toți sunt legați
laolaltă. Dovezile adevărului dăinuitor și pururea viu al acestor mari solii, care înseamnă atât de
mult pentru biserică, care au trezit o opoziție atât de intensă din partea lumii religioase, nu au
pierit. Satana caută fără încetare să arunce o umbră asupra acestor solii, aşa încât poporul lui
Dumnezeu să nu înţeleagă bine importanţa lor, timpul şi locul lor; dar ele trăiesc și trebuie să
exercite puterea lor asupra experienței noastre religioase atât cât mai este timp.{6M 17.4}
Influența acestor solii s-a adâncit și lărgit, punând în mișcare resorturile acțiunii în mii de inimi,
aducând la existență instituții de învățământ, edituri și instituții de sănătate. Toate acestea sunt
mijloace de lucru ale lui Dumnezeu pentru a conlucra în marea lucrare reprezentată de primul, al
doilea și al treilea înger — lucrarea de avertizare a locuitorilor lumii că Hristos vine a doua oară cu
putere și slavă mare. {6M 18.1}

- Noi suntem în primejdie de a prezenta solia îngerului al treilea într-un chip atât de imprecis,
încât să nu-i impresioneze pe oameni. Atât de multe alte lucruri sunt introduse, încât însăşi
solia care ar trebui să fie proclamată cu putere ajunge să fie slabă şi fără putere, fără glas . La
adunările noastre în tabără s-a făcut o greșeală. Problema Sabatului a fost atinsă, dar nu a fost
prezentată ca marea probă a vremurilor noastre. În timp ce bisericile pretind a crede în Hristos,
ele calcă Legea pe care Hristos Însuși a proclamat-o pe Sinai. Domnul ne îndeamnă: „Vestește
poporului Meu nelegiuirile Lui, casei lui Iacov păcatele ei!” (Isaia 58, 1).Trâmbiţa trebuie să dea
un sunet lămurit. {6M 60.2} Solia despre marea proba a vremurilor noastre, Legea Dumincală!

- Fiecare profesor din școlile noastre trebuie să înalțe pe singurul Dumnezeu adevărat, dar mulți
din străjeri dorm. Ei sunt ca orbii care conduc pe alți orbi. Şi, cu toate acestea, Ziua Domnului este
chiar în fața noastră. Ea vine ca un hoț, pe furiș, și va lua pe neașteptate pe toți aceia care nu
veghează. Cine dintre profesorii noștri sunt trezi, ca ispravnici credincioși ai harului lui Dumnezeu,
să dea un sunet clar din trâmbiţă? Cine proclamă solia îngerului al treilea, invitând lumea să se
pregătească pentru ziua cea mare a lui Dumnezeu? Solia pe care o vestim poartă sigiliul viului
Dumnezeu”. {6M 166.1} Arătând spre Biblie, el a spus: „Scripturile Vechiului și Noului Testament
trebuie să fie legate laolaltă în lucrarea de a pregăti un popor care să stea în ziua cea mare a
Domnului. Folosiți cu sârguință ocaziile voastre prezente. Faceți din Cuvântul viului Dumnezeu
manualul vostru de studiu. Solia despre importanța studierii Bibliei în școli și respingerea
autorilor păgâni.

- Este mare lucru să fii credincios față de Dumnezeu. El are pretenții asupra tuturor acelora care
sunt angajați în slujba Sa. El dorește ca mintea și corpul să fie păstrate în cea mai bună stare de
sănătate, fiecare putere și înzestrare să se afle sub controlul divin și atât de viguroase și de
îngrijite cât le poate face deprinderile de strictă cumpătare. Noi avem obligația față de Dumnezeu
de a ne consacra Lui fără rezervă, cu trup și suflet, cu toate facultățile considerate ca daruri date
de El spre a fi folosite în slujba Lui. Toate energiile și însușirile noastre trebuie să fie mereu
întărite și dezvoltate în cursul acestui timp de probă. Numai aceia care apreciază aceste principii,
și care au fost deprinși să se îngrijească de corpurile lor în mod inteligent și în temere de
Dumnezeu, ar trebui să fie aleși pentru a primi răspunderi în lucrarea aceasta. Aceia care au fost
de multă vreme în adevăr, dar care nu pot face deosebire între principiile curate ale neprihănirii și
principiile răului, a căror înțelegere cu privire la dreptate, milă și iubirea lui Dumnezeu este
umbrită, ar trebui să fie liberați de răspunderi. Fiecare comunitate are nevoie de o mărturie clară
și tăioasă, dând din trâmbiţă un sunet hotărât. {6M 374.3} Solia cumpătării!

- „Pregăteşte-te să-L întâlneşti pe Dumnezeul tău” e solia pe care trebuie să o vestim


pretutindeni. Trâmbiţa trebuie să dea un sunet lămurit. Clar și lămurit trebuie să răsune
avertizarea: „A căzut, a căzut Babilonul cel mare.... Ieşiţi din mijlocul ei, poporul Meu, ca să nu
fiţi părtaşi la păcatele ei, şi să nu fiţi loviţi cu urgiile ei” (Apocalipsa 18, 2-4). Cuvintele acestui
text biblic trebuie să fie împlinite. În curând cea din urmă încercare trebuie să vină peste toți
locuitorii pământului. La data aceea trebuie să se ia hotărâri prompte. Aceia care au fost convinși
prin prezentarea Cuvântului, se vor rândui sub steagul stropit cu sânge al Prințului Emanuel. Ei
vor vedea și vor înțelege ca niciodată mai înainte că au pierdut multe ocazii de a face binele pe
care ar fi trebuit să-l facă. Ei își vor da seama că nu au lucrat atât de zelos cum ar fi trebuit, ca să
caute și să mântuiască ce era pierdut, să-i smulgă, ca să zicem așa, din foc. {9M 149.2} Solia
îngerului al patru-lea! Repetarea istoriei millerite...

- Convingerea că sunetul de trâmbiţă pe care îl dau adventiștii de ziua a șaptea este confuz și că ei
merg pe calea celor lumești câștigă teren. Familiile din Battle Creek se îndepărtează de
Dumnezeu, plănuind să încheie căsătorii cu persoane care nu îl iubesc pe Dumnezeu, care au trăit
o viață frivolă, nu au practicat niciodată renunțarea la sine și nu cunosc din experiență ce
înseamnă a fi împreună-lucrători cu Dumnezeu, Se petrec lucruri ciudate. Sunt acceptate și
prezentate învățături creștine greșite, care îi duc pe oameni în amăgire. Ei umblă în lumina
sclipirilor propriilor scântei. Cei care îl iubesc pe Dumnezeu și se tem de El nu se vor coborî la
nivelul lumii, alegând societatea unor oameni neserioși și vanitoși. Ei nu se Iasă încântați de femei
și de bărbați care nu sunt convertiți. Ei trebuie să stea de partea lui Isus, iar Isus va sta de partea
lor. {MP 86.2}

- În ciuda acestui fapt, temelia lui Dumnezeu este sigură. Domnul îi cunoaște pe cei care sunt ai Săi.
Un pastor sfințit nu trebuie să vorbească în mod viclean. El trebuie să fie deschis ca lumina zilei,
liber de orice urmă de rău. Lucrarea sfântă a păstoririi și cea a tipăririi de literatură vor fi un
mijloc puternic de răspândire a luminii adevărului pentru această generație neascultătoare.
Lumină, fraților, avem nevoie de mai multă lumină. Sunați din trâmbiţă în Sion, faceți să răsune
semnalul de alarmă în muntele cel sfânt. Adunați oștirea Domnului cu inimi sfințite, ca să audă ce
dorește Domnul să-1 spună poporului Său, căci El are o lumină mai mare pentru toți cei dispuși să
asculte. Toți trebuie să fie pregătiți, îmbrăcați în armură, și să iasă la luptă-ca să vină în ajutorul
Domnului împotriva celui puternic. Dumnezeu însuși va lucra pentru Israel. Orice limbă
mincinoasă va fi adusă la tăcere. Mâinile îngerilor vor răsturna orice strategie înșelătoare.
Bastioanele lui Satana nu vor triumfa niciodată. Solia îngerului al treilea va fi însoțită de biruință.
Așa cum Căpetenia oștirii Domnului a dărâmat cândva zidurile Ierihonului, tot astfel va triumfa
poporul care păzește poruncile lui Dumnezeu și toate elementele care i se opun vor fi înfrânte.
Niciun suflet să nu se plângă de slujitorii lui Dumnezeu, care le aduc o solie din partea Cerului.
Încetați să le mai căutați greșeli. Nu mai spuneți: „Ei sunt prea categorici, vorbirea lor este prea
tare!” Chiar dacă vorbirea lor este prea tare, oare nu este nevoie să vorbească în felul acesta?
Dumnezeu va face să le țiuie urechile, dacă ei nu ascultă glasul Lui și solia Sa. El îi va denunța pe
toți cei care se împotrivesc Cuvântului lui Dumnezeu, {MP 410.1}

2. Trâmbița anunța anul jubiliar, vremea împăcării.. începând cu ziua a zecea a lunii a șaptea.. Atunci începea și
Ziua Ispășirii în fiecare an.. Împlinirea acestui tip a avut loc în 22 oct 1844, care era ziua a zecea a lunii a
șaptea, După „șapte ani sabatici”, de șapte ori șapte ani, venea marele an de eliberare — anul veseliei. „În
ziua a zecea a lunii a șaptea, să pui să sune cu trâmbiţa răsunătoare în toată țara voastră. Şi să sfințiți astfel
anul al cincizecilea, să vestiți slobozenia în țară pentru toți locuitorii ei; acesta să fie pentru voi anul de
veselie; fiecare din voi să se întoarcă la moșia lui și fiecare din voi să se întoarcă la familia lui.” (Leviticul 25,
9.10). {PP 533.2} „În ziua a zecea a lunii a șaptea, și anume în ziua împăcării”, trebuia să se sune
cu trâmbiţa răsunătoare. În tot locul pe unde locuiau iudeii se auzea trâmbiţa răsunătoare, îndemnându-i pe
toți copiii lui Israel să întâmpine anul jubiliar. În ziua cea mare a ispășirii, se făcea ispășire pentru păcatele lui
Israel și poporul putea să întâmpine cu veselie anul jubiliar. {PP 533.3}

3. „trâmbița anunța oprirea” (PP 706.3) – Dumnezeu cere să te oprești, să taci Printr-un semnal de trâmbiţă s-a
vestit tăcerea și apoi Iosua, în liniștea aceea profundă și în prezența acelei mari adunări, stând lângă chivotul
sfânt, a citit binecuvântările care aveau să vină de pe urma ascultării de Legea lui Dumnezeu. {PP 500.3}

4. „când a sunat trâmbița pentru răscoală” – chemare la luptă {PP 730.4}

5. Prin sfat dumnezeiesc, i s-a dat un plan de atac pe care a pornit imediat să-l execute. Cei trei sute de bărbați
trebuia să fie împărțiți în trei cete. Fiecărui bărbat i s-a dat câte o trâmbiţă și câte un ulcior cu o făclie în el.
Bărbații au fost dispuși în așa fel, încât se apropiau de madianiți din trei părți deosebite. La miezul nopții,
când trâmbiţa lui Ghedeon a dat semnalul, cele trei cete au sunat și ele din trâmbițele lor și, spărgându-și
ulcioarele și înălțând făcliile aprinse, s-au aruncat asupra inamicului cu înspăimântătorul strigăt de război:
„Sabia Domnului și a lui Ghedeon!” {PP 550.2} Simpla sunare din trâmbiţă — partea oştirii lui Israel la
Ierihon şi partea micii cete a lui Ghedeon în jurul gloatelor madianiţilor — a ajuns să fie, prin puterea lui
Dumnezeu, mijlocul prin care a fost înfrântă puterea vrăjmaşilor Lui. Planul cel mai bine pus la punct pe
care l-au inventat vreodată oamenii fără a cere sfat de la puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu se va dovedi
aducător de înfrângere, în timp ce metodele cele mai puțin promițătoare vor aduce succes, dacă sunt
rânduite de Dumnezeu și sunt executate cu umilință și credință. Credinţa în Dumnezeu şi ascultarea de
voinţa Sa sunt pentru creştin tot atât de însemnate în luptele spirituale cum erau pentru Iosua şi Ghedeon
în bătăliile lor cu canaaniţii. Prin manifestările repetate ale puterii Sale pentru binele lui, Dumnezeu dorea
să-l facă pe Israel să aibă credinţă în El şi să caute cu încredere AJUTORUL LUI în orice necaz. El este tot atât
de binevoitor de a lucra împreună cu eforturile poporului Său și de a face lucruri mari prin unelte slabe.
Întregul cer așteaptă ca noi să cerem puterea și înțelepciunea cerului. Dumnezeu este Cel ce „poate să facă
nespus mai mult decât cerem sau gândim noi” (Efeseni 3, 20). {PP 554.1}

6.