Sunteți pe pagina 1din 3

ORDONANŢĂ

pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018

În temeiul art.108 din Constituţia României, republicată şi al art.1, pct.I.2 din


Legea nr.183/2018 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

Art.1 - Bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul asigurărilor pentru şomaj


pe anul 2018, aprobate prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018
nr.3/2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.5 din 3 ianuarie 2018,
se modifică şi se completează potrivit prevederilor prezentei ordonanţe.

Art.2 - Influen ț ele asupra veniturilor ș i cheltuielilor bugetului asigurărilor


sociale de stat pe anul 2018, detaliate la venituri pe capitole ș i subcapitole, iar la
cheltuieli pe capitole ș i titluri, pe credite de angajament ș i credite bugetare, sunt
prevăzute în anexa nr.1.

Art.3 - (1) Bugetul asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii
pe anul 2018 se majorează la venituri cu suma de 870.154 mii lei prin majorarea
veniturilor curente cu suma de 3.506.331 mii lei şi diminuarea subvenţiei acordată de la
bugetul de stat cu suma de 2.636.177 mii lei, iar la cheltuieli se majorează cu suma
de 878.154 mii lei la credite de angajament ș i cu 870.154 mii lei la credite bugetare.
(2) Sistemul de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale pe anul
2018 se majorează la venituri cu suma de 26.907 mii lei, iar la cheltuieli se diminuează
cu suma de 18.054 mii lei atât la credite de angajament cât ș i la credite bugetare,
excedentul majorându-se cu suma de 44.961 mii lei.

Art.4 - Influen ț ele asupra veniturilor ș i cheltuielilor bugetului asigurărilor pentru


ș omaj pe anul 2018, detaliate la venituri pe capitole ș i subcapitole, iar la cheltuieli pe
capitole ș i titluri, pe credite de angajament ș i credite bugetare, sunt prevăzute în
anexa nr.2.

Art.5 - (1) Bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2018 aferent sistemului
asigurărilor pentru şomaj se majorează la venituri cu suma de 178.962 mii lei şi la
cheltuieli cu suma de 65.729 mii lei la credite de angajament ș i cu 59.230 mii lei la
credite bugetare, excedentul majorându-se cu suma de 119.732 mii lei.
(2) Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale instituit prin
Legea nr.200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata
creanţelor salariale, cu modificările ulterioare, se majorează la venituri cu suma de
66.947 mii lei, iar la cheltuieli se diminuează cu suma de 2.267 mii lei la credite de
angajament ș i cu 5.032 mii lei, excedentul majorându-se cu suma de 71.979 mii lei.

Art.6 – (1) Se autorizează Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale să introducă


modificări în volumul şi structura bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 ale
instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii ș i să efectueze virări de credite
de angajament ș i credite bugetare, inclusiv la şi de la cheltuieli de personal, proiecte
cu finanţare externă nerambursabilă (FEN) şi cheltuieli de capital, şi între bugetele
acestora, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate în bugetul asigurărilor pentru
şomaj la alineatul 51.01.01 "Transferuri către instituţii publice".
(2) În aplicarea alin. (1) nu se pot efectua virări de credite de angajament
ș i bugetare de la alineatul „Finan ț are externă nerambursabilă" din cadrul titlului 58
„Proiecte cu finan ț are din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar
2014 - 2020" la alte naturi de cheltuieli.

Art.7 - (1) Se autorizează ordonatorul principal de credite să detalieze


influenţele aprobate şi să introducă modificările prevăzute de prezenta ordonanţă în
bugetul asigurărilor sociale de stat ș i în bugetul asigurărilor pentru şomaj, precum ș i
să efectueze virări de credite bugetare ș i credite de angajament în bugetele aprobate
şi în anexele la acestea pe anul 2018, şi să comunice Ministerului Finanţelor Publice,
în termen de 10 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe,
detalierea influenţelor aprobate.
(2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonan ț e, se
repartizează sumele re ț inute în proporţie de 10% în conformitate cu prevederile art.21
alin.(5) din Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările
ulterioare.

2
Art.8 - Prin derogare de la prevederile art.12, lit.b) ș i c), art. 17 alin. (2), art.
24 ș i art.26 alin.(5) din Legea responsabilită ț ii fiscal-bugetare, nr.69/2010,
republicată, ș i ale art.3 alin.(5) ș i (6) din Legea nr.269/2017 pentru aprobarea
plafoanelor unor indicatori specifica ț i în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2018:
a) pentru anul 2018, plafonul nominal al cheltuielilor exclusiv asisten ț a financiară
din partea Uniunii Europene ș i a altor donatori pentru bugetul asigurărilor sociale de
stat este de 63.567,9 milioane lei ș i pentru bugetul asigurărilor pentru ș omaj este de
968,1 milioane lei;
b) plafonul nominal al soldului bugetului asigurărilor sociale de stat este de 236
milioane lei, iar al bugetului asigurărilor pentru ș omaj este de 1.324,9 milioane lei;
c) pentru anul 2018, plafonul nominal al cheltuielilor de personal din bugetul
asigurărilor sociale de stat este de 262,1 milioane lei.
Art.9 - Anexele nr.1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă.

PRIM-MINISTRU
Vasilica-Viorica DĂNCILĂ