Sunteți pe pagina 1din 5

COLEGIUL TEHNIC ’’ȘTEFAN MILCU ” CALAFAT

DISCIPLINA: ORGANIZAREA RESURSELOR UMANE


CLASA: a XI-a Economic
ANUL ŞCOLAR : 2015-2016
PROFESOR : ION OANA CLAUDIA
DATA:22.10.2015

Unitatea de învățare : PLANIFICAREA NECESARULUI DE RESURSE UMANE


Tema lecţiei : STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A UNITĂȚII
Tipul lecţiei : mixtă
Competențe generale :
Dezvoltarea capacității de a înțelege noțiunea de structură organizatorică .
Competențe specifice :
 Să identifice trăsăturile structurii organizatorice ;
 Să identifice tipurile de structuri organizatorice ;
Competențe derivate :
 Să recunoască reprezentarea grafică a structurii organizatorice ;
 Să identifice scopurile structurii organizatorice ;
 Să cunoască caracteristicile fiecărui tip de structură organizatorică .
 Să-şi valorifice în dezbatere propriile convingeri şi atitudini;
 Dezvoltarea atenției concentrate;
 Dezvoltarea gândirii și a spiritului de observație ;
 Dezvoltarea abilităților de utilizare a limbajului specific ;
Strategia didactică :
 Metode şi procedee utilizate : conversaţia, expunerea , exerciţiul, explicaţia,
 Mijloace și materiale : Manualul , caietul de notiţe , suportul de curs , tabla , creta , fişele
de lucru

1
 Forme de organizare a activităţii : Frontal pentru reactualizarea cunoștințelor; Individual
pentru rezolvarea fișei de lucru .
 Metode de evaluare : Verificare curentă orală și scrisă ;
 Durata : 50 minute
Locul de desfăşurare : sala de clasă
Bibliografie:
` Ilie Suzana – ORGANIZAREA RESURSELOR UMANE , manual pentru
clasa XI – a, Ed. Oscar Print, București , 2006

2
DESFĂŞURAREA LECȚIEI :
MOMENTELE ACTIVITATE DESFĂȘURATĂ
LECŢIEI Activitatea Activitatea elevilor Resurse Resurse Resurse
Evaluare
propunătoarei procedurale materiale temporale
1.Moment - Asigură ordinea şi disciplina;  Comunică absenții ; Frontal
organizatoric - Înregistrează absenţii;  Se pregătesc pentru Conversaţia, Catalogul 2 min
- Pregătește clasa pentru lecție ; lecție; Instructajul clasei
2.Reactualizarea - Recapitulează lecția anterioară  Elevii sunt atenți și Individual
cunoștințelor și ”Concurența ”. răspund la Conversaţia Caietul de 5 min
Frontal
deprinderilor întrebările adresate notițe,
anterioare de profesor Manualul ,
-Anunță titlul lecţiei ”Structura
organizatorică a unității” şi îl scrie
pe tablă ;
3. Anunţarea În cadrul acestei lecții se vor analiza  Elevii notează în Conversația -Tabla; Frontal prin
subiectului și a următoarele aspecte: caiete data și titlul Explicaţia -Creta, 2 min
competențelor observarea
 noțiunea de structură lecției și ascultă cu -Manualul ,
organizatorică ; atenție explicațiile sistematică a
 scopurile structurii profesorului elevilor
organizatorice ;
 tipuri de structuri ;
 caracteristicile fiecărui tip de
structură ;
Structura organizatorică
reprezintă un ansamblu de funcții și
de relații care asigură dirijarea
sistemului către obiectivele propuse.
Structura organizatorică a unei
întreprinderi are următoarele
4. Dirijarea scopuri: o Expunere,
învăţării  stabileşte compartimentele şi o Explicaţie,
sarcinile posturilor individuale, o Conversaţia,
precum şi responsabilii de o Exerciţiul ;
realizarea sarcinilor,
 clarifică ierarhia organizaţională,
3
 stabileşte canalele de
comunicare  Au luat notiţe şi şi- Pe parcursul
Frontal
 permite managerilor să aloce au însuşit noile predării
resurse către obiectivele definite cunoştinţe cu intervine şi o Observarea
prin plan. privire la lecţia evaluare orală,
sistematică a
Structura organizatorică predată; individuală şi Suportul de
o Cuprinde un set de de grup, pentru curs elevilor ;
compartimente ce grupează  Pun întrebări. a putea
sarcini stabile alocate pe descoperi cu 25 min
subcompartimente şi persoane această ocazie
o Este un factor major în şi dacă există
asigurarea performanţei lucruri care nu
organizaţiei. au fost bine
o Reprezintă rezultatul unui proces înţelese.
de cercetare
Tipuri de structuri :
- structura ierarhică ;
- structura funcțională ;
- structura ierarhic- funcțională ;

Elevii vor primi câte o fișă de lucru Individual


5. Fixarea pentru a verifica dacă lecția predată  Elevii citesc cu Exerciţiul Fișă de lucru 12 min
cunoştintelor a fost înțeleasă . atenție și răspund la
Profesorul supraveghează activitatea întrebări
elevilor și modul de lucru
Se fac aprecieri generale și
6. Evaluarea individuale privind implicarea
elevilor în predarea noilor  Elevii sunt atenţi la Explicaţia , 2 min Oral
cunoștințe. aprecierile profesorului Conversaţia
Se notează elevii care au participat
la lecție.

7. Încheierea Se anunță și se explică tema pentru  Elevii notează tema


activității acasă în caiete și ascultă Explicaţia ,
Frontal
explicațiile Conversaţia 2 min
profesorului

4
5

S-ar putea să vă placă și