Sunteți pe pagina 1din 6

Exemplu de prezentare foaie de titlul

UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI


Facultatea Energetică şi Inginerie Electrică
Departamentul Energetică
( Times New Roman, 14 pt)

Raport( Times New Roman, 80 pt)


la practica de documentare pentru proiectul de licenţă
( Times New Roman, 14 pt)

Alimentarea cu energie din surse regenerabile a


clădirilor sociale din satul cârnățeni, raionul căuşeni
( Times New Roman, 20 pt,interval - 1,15
tema tezei de licenţă fiecare student individual )

Student: gr.TE-151
Ştefan PANIŞ

Conducătorul stagiului de practică de la UTM: Dumitru BRAGA

Conducătorul stagiului de practică de la


unitatea economică
(Times New Roman, 12 pt,)

Chişinău, 2019
38
39
CUPRINS
Adnotare
..........................................................................................................................................................
.......
Introducere ………………………………………………………………………………………
1. VALORIFICAREA BIOMASEI PENTRU PRODUCEREA ENERGIEI
TERMICE…
1.1. Resursele de biomasă ale Republicii Moldova…………………………………………….
1.2. Argumentarea alegerii temei de licenţă ……………..……………………………………..
2. PROIECTAREA CENTRALEI TERMICE PE BIOMASĂ DIN SATUL
CÂRNĂŢENI
2.1. Calculul necesarului de căldură pentru
încălzire…………………………………….……….
2.2. Calculul necesarului de apă caldă menajeră
……………………………………………..…..
2.3. Bilanţul energetic al cazanului pe
biomasă..............................................................................
2.4. Calculul utilajului
termic………………………………………………………….………….
2.5. Calculul utilajului
termic………………………………………………………………………
Concluzii
……………………………………………………………………………………………
Bibliografie
.......................................................................................................................................

40
ANEXA 9
PREZENTAREA CONCLUZIILOR

CONCLUZII (Times New Roman, Bold, 12 pt., centrat)


(până la 2 pagini)

Ramura de bază a economiei naţionale о reprezintă sectorul energetic, de care sunt dependente, în
mare măsură, celelalte segmente ale economiei. Evoluţiile din economia mondială, criza financiară
globală, impasul energetic în care s-au aflat ţările dependente de gazul rusesc, impun dezvoltarea de
mecanisme şi pârghii strategice în a face faţă dependenţei ţării faţă de resursele energetice.

În lucrarea prezentată a fost analizată posibilitatea edificării unei centrale termoelectrice în condiţiile
naţionale, pentru a obţine energie electrică. Însă, în urma calculelor efectuate, s-a observat că
construcţia unei centrale termoelectrice, pe gaze naturale în condiţiile Republicii Moldova, nu va
avea viaţă.

În cadrul expunerii unor date concrete, obţinute în baza unor indici tehnici şi economici reali şi actuali
economiei Republicii Moldova, s-a ajuns la concluzia că:

 ţara practic nu dispune de resurse energetice proprii, fiind pusă în condiţiile importului acestora şi a
energiei electrice din Rusia şi Ucraina;
 dependenţa totală de resurse energetice importate la costuri comparativ mici, nu favorizează edificarea
de noi capacităţi, preţul de cost al cărora va fi mult mai mare comparativ cu cel existent.
 factorii de ordin tehnic, economic şi politic existenţi la moment şi posibil prezenţi şi pe viitor, nu vor
permite dezvoltarea sistemului electroenergetic existent.
 importul de energie ieftină din Est este o chestie bună, însă, din perspectiva unei dezvoltări durabile a
sectorului energetic şi a ţării în ansamblu, ar fi cazul să ne asigurăm cu noi surse de electricitate (de
dorit ieftină)!
 deficitul existent de capacităţi de producţie a energiei pe malul drept al Nistrului face ţara foarte
vulnerabilă sub aspectul aprovizionării fiabile cu electricitate.

41
Deoarece, atât timp cât în vecinătate este disponibilă achiziţia de energie ieftină, practic nici un
proiect investiţional de edificare a unor capacităţi noi de producere a energiei electrice pe teritoriul
Republicii Moldova, nu va fi fezabil.

EXEMPLU DE PREZENTARE A BIBLIOGRAFIEI ÎN TEZĂ

BIBLIOGRAFIE (Times New Roman, 12 pt, bolt, centrat)

1. Autorii (până la 3 autori), Denumirea lucrării. Denumirea editurii, locul publicării, anul, numărul
de pagini.
(Times New Roman, 12 pt, intervalul - 1,15, +6 pt before)

2. V. Arion, V. Apreutesii, Economia energeticii. Note de curs. Editura UTM,


Chişinău, 2006, 137 p.
3. V. Arion, C. Bordeianu, A. Boşcaneanu şi alţii, Biomasa şi utilizarea ei în scopuri energetice.
Editura Garomond-Studio Ltd, 2008, 268 p.
4. A. Guţu, N. Baboi, V. Musteaţă, Surse neconvenţionale de energie. Editura UTM, Chişinău 2007,
91 p.
5. A. Leca, V. Muşatescu, Managementul energiei. Editura AGIR, Bucureşti, 2007, 703 p.
6. T. Ambros, I. Sobor, V. Arion, Surse regenerabile de energie. Editura Tehnica-Info, Chişinău
1999, 434 p.
7. Strategia energetică a Republicii Moldova până în 2020.
8. Legea nr. 160 din 12.07.2007 cu privire la energia regenerabilă, Monitorul Oficial
Nr. 127-130 din 17.08.2007.
9. Hotărâre nr. 321 din 22.01.2009 cu privire la aprobarea Metodologiei determinării, aprobării şi
aplicării tarifelor la energia electrică produse din surse regenerabile de energie şi
biocombustibili.
10. Directiva 2009/28/EC a parlamentului european şi a consiliului din 23 aprilie 2009, privind
promovarea utilizării energiei din surse regenerabile.
11. National Renewable Energy Action Plan 2010 for Austria.
12. BP Statistical Review of world energy, 2010.
13. Key World Energy Statistics 2010, IEA,2010.
14. Renewables 2010 Global Status Report, Renewable energy policy network for the 21st century,
2010.
15. Statistical pocketbook 2010, EU energy and transport in figures, part 2 Energy, 2010.
16. The electricity certificate system 2009, Sweden, Swedish Energy Agency, 2010.

42
17. http://www.clima.md, accesat pe datat de 26 ianuarie
18. http://eur-lex.europa.eu
19. www.bio-energy.com.ua
20. www.bioethanol.ru/

Notă: în bibliografie se indică sursele de unde s-a colectat informația pentru teza de licenţă

43