Sunteți pe pagina 1din 13

EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNǍVIRE

PROFESIONALǍ PENTRU LOCUL DE MUNCĂ


“GESTIONAR - MAGAZINER ”
DIN CADRUL S.C. ___________ S.A. GALATI

Descrierea componentelor locurilor de munca


Procesul de muncă
Procesul de muncă are ca scop încărcarea şi descărcarea mărfurilor în/din mijlocul de transport şi
aranjarea acestora în depozit.

Elementele componente ale sistemului de muncă evaluat

Mijloace de producţie:
 marfă;
 ambalaje;
 cărucior pentru transport marfă;
 transpaletă;
 scule de mână;
 mobilier;
 echipament de curăţenie.

Sarcina de muncă :
 aplica instrucţiunile şi procedurile specifice locului de muncă;
 cunoaste modul de operare aechipamentelor utilizate;
 întreţine echipamentele utilizate;
 răspunde solicitărilor unităţiipentru îndeplinirea obiectivelor specifice de interes;
 respecta instrucţiunile de securitate şi sănătate în muncă şi de prevenire şi stingere a
incendiilor;
 respecta programul de lucru stabilitde unitate prin regulamentul intern;
 participa la controlul medical periodic, conform reglementarilor in vigoare;
 răspunde de calitatea serviciilor efectuate.

Mediul de muncă :
Mediul de muncă din acest spaţiu se caracterizeazăprin:
 temperatura medie de 20 – 220C;
 umiditatea aerului in limite normale (sub 60%);
 iluminat general uniform, natural şi artificial;
 temperatura echipamentelor de muncă, cu care personalul vine în contact, este în limite normale,
fără riscuri de afectare a sănătăţii;
 zgomot de fond al tehnicii de calcul;
 regim de presiune atmosferică în limitenormale.

Factori de risc identificati


A.Factori de risc proprii mijloacelor de productie

a.Factori de risc mecanic

• lovire de către mijloacele de transport auto la deplasarea prin incinta unităţii;


• accidente prin rularea pe roţi a căruciorului/transpaletei în cazul deplasărilor sub efectul gravitaţiei;
• cădere liberă de mărfuri poziţionate incorect sau lamanipularea manuală;
• răsturnare de stive de marfă;
• curgeri de lichide în cazul deteriorării ambalajelor;
• contact direct cu suprafeţe periculoase (alunecoase, tăietoare).

b.Factori de risc electric

• Electrocutare prin atingere directă din cauza unor defecte de protecţie sau a unor defecte de izolaţie
a cablurilor de alimentare, a instalaţiei electrice;
B.Factori de risc proprii mediului de munca

a.Factori de risc fizic

• variaţii de temperatură la încărcare/descărcare, pe traseele de lucru – afecţiuni respiratorii;


• curenţi de aer pe traseul de lucru favorizaţi de deschiderea uşilor şi neetanşeităţile încăperii;
• nivel de iluminare natural/artificial scăzut;
• calamităţi naturale (trăsnet, inundaţie, vânt, grindină, viscol, alunecări, surpări, prăbuşiri de teren
sau copaci, seisme etc.).

C.Factori de risc proprii sarcinii de munca

a.Continut necorespunzator

• depozitarea mărfii pe căile de acces din incinta depozitului;


• operaţii greşite de descărcare a mărfii din autovehicul;
• manevrare greşită a mărfurilor înautovehicul;
b.Suprasolicitare fizica

• efort dinamic la manipularea maselor mari;


• poziţii de lucru forţate sau vicioase la depozitarea mărfii;

c.Suprasolicitare psihica

• ritm de muncă mare.

D.Factori de risc proprii executantului

a.Actiuni gresite

• executarea de operaţii neprevăzute în sarcina de muncă;


• stivuire necorespunzătoare pe transpaletă/cărucior;
• aşezarea necorespunzătoare a mărfii pe rafturi în depozit;
• nesincronizare de manevre, operaţii la lucrul în echipă;
• lucrul fără dispozitive de protecţie;
• deplasări, staţionări în zone periculoase: pe căile de acces auto si pietonale, etc.;
• cădere la acelaşi nivel prin alunecare, împiedicare, dezechilibrare;
• cădere de la înălţime prin dezechilibrare, alunecare, păşire în gol;
• efectuarea de operaţii de remediere ainstalaţiilor electrice aleechipamentelor;
• lucru cu echipamente uzate/defecte – cărucior, navete,transpaletă;
• utilizare de foc deschis şi fumatul in locurile nepermise.

b.Omisiuni

• Omiterea operaţiilor care-i asigură securitatea la locul de muncă;


• Neutilizarea mijloacelor de protecţie din dotare;
S.C. ___________ S.A. Galati
Numar de persoane expuse: 22
FISA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCA Durata expunerii: 8 ore/schimb

LOCUL DE MUNCA:GESTIONAR - MAGAZINER


Componenta Factori de risc Forma concreta de manifestare a factorilor Consecinta Clasa Clasa Nivel
sistemului de identificati de risc maxima de de de
munca (descriere, parametrii) previzibila gravitate probabilitate risc

0 1 2 3 4 5 6
MIJLOACE DE MECANIC 1. Lovire de către mijloacele de transport auto la DECES 7 2 4
PRODUCTIE : deplasarea prin incinta unităţii
2. Accidente prin rularea pe roţi a căruciorului/ ITM 3-45
zile 2 2 2
transpaletei în cazul deplasărilor sub efectul gravitaţiei

3. Cădere liberă de mărfuri poziţionate incorect sau la ITM


3-45
zile 2 2 2
manipularea manuală
4.Răsturnaredestivedemarfă DECES 7 1 3
5.Curgeridelichideîncazuldeteriorăriiambalajelor DECES 7 1 3
6. Contact direct cu suprafeţe periculoase (alunecoase, ITM
3-45
zile 2 2 2
tăietoare)
ELECTRIC 7. Electrocutare prin atingere directă din cauza unor DECES 7 1 3
defecte de protecţie sau a unor defecte de izolaţie a
cablurilor de alimentare, a instalaţiei electrice.
MEDIUL DE FIZIC 8. Variaţii de temperatură la încărcare/ descărcare, pe ITM
3-45
zile 2 5 3
MUNCA traseele de lucru – afecţiuni respiratorii
9. Curenţi de aer pe traseul de lucru favorizaţi de ITM 3-45
zile 2 4 2
deschiderea uşilor şi neetanşeităţii încăperii
10.Niveldeiluminarenatural/artificialscăzut ITM3-45zile 2 1 1
11. Calamităţi naturale (trăsnet, inundaţie, vânt, DECES 7 1 3
grindină, viscol, alunecări, surpări, prăbuşiri de teren
sau copaci, seisme etc.)
SARCINA DE Continut 12. Depozitarea mărfii pe căile de transport din incintaITM 45-180 3 2 2
MUNCA Necorespunzatordepozitului zile
13. Operaţii greşite de încărcare/descărcare a mărfii ITM 45-180 3 2 2
în/din autovehicul zile
14. Manevrare greşită a mărfurilor în autovehicul ITM 45-180 3 2 2
zile
Suprasolicitare 15.Efortdinamiclamanipulareamaselormari ITM3-45zile 2 5 3
fizica
16.Poziţii de lucru forţate sau vicioase la ITM
3-45
zile 2 5 3
descărcare/încărcare, aşezarea mărfurilor, etc.
Suprasolicitare 17.Ritmdemuncămare ITM3-45zile 2 4 2
psihica
EXECUTANT Actiuni gresite 18. Executarea de operaţii neprevăzute în sarcina de DECES 7 1 3
muncă
19. Stivuire necorespunzătoare pe transpaletă/cărucior ITM3-45 zile 2 3 2
20. Aşezarea necorespunzătoare a mărfii pe rafturi în ITM 45-180 3 2 2
depozit. zile
21. Nesincronizare de manevre, operaţii la lucrul în ITM 45-180 3 3 3
echipă zile
22.Lucrulfărădispozitivedeprotecţie INVgr.III 4 2 3
23. Deplasări, staţionări în zone periculoase: pe căile de DECES 7 2 4
acces auto, etc.
24. Cădere la acelaşi nivel prin alunecare, împiedicare, DECES 7 2 4
dezechilibrare
25. Cădere de la înălţime prin dezechilibrare, alunecare, DECES 7 1 3
păşire în gol
26. Efectuarea de operaţii de remediere a instalaţiilor DECES 7 1 3
electrice ale echipamentelor
27.Lucrucuechipamenteuzate/defecte DECES 7 1 3
28.Utilizaredefocdeschisşifumat DECES 7 2 4
OMISIUNI 29. Omiterea operaţiilor care-i asigură securitatea la DECES 7 1 3
locul de muncă;
30.Neutilizareamijloacelordeprotecţiedindotare; DECES 7 1 3

Nivel de risc :
30
∑ riRi 4(4 x 4) + 15(3 x3) + 10(2 x2) + 1(1x1)
i =1
Nr = 30 = 2,92
4 x4 + 15 x3 + 10 x2 + 1x1
∑ ri
i =1

UNDE: N = nivelul de risc global pe loc de munca;


r

r = rangul factorului de risc „i”


i

R = nivelul de risc pentru factorul de risc”i”;


i

n= numarul factorului de risc identificati la locul de munca.


NIVELURILE PARŢIALE DE RISC PE FACTORI DE RISC
Locul de muncă: GESTIONAR - MAGAZINER
Nivel global de risc: 2,92

c
is 5
r
e4
d
l
3
ia
t
r
a2
p
l 1
e
v
i 0
N

F1 F3 F5 F7 F9 F1
1
F1
3
F1
5
F1
7
F1
9
F2
1
F2
3
F2
5
F2
7
F2
9

Factori de risc
LEGENDA

1. Lovire de către mijloacele de transport auto ladeplasarea prin incinta unităţii


2. Accidente prin rularea pe roţi a căruciorului/ transpaletei în cazul deplasărilor sub efectul gravitaţiei
3. Cădere liberă de mărfuri poziţionate incorect sau la manipularea manuală
4. Răsturnare de stive de marfă
5. Curgeri de lichide în cazul deteriorării ambalajelor

6.
7. Contact
direct prin
cu suprafeţe
atingerepericuloase
directă din(alunecoase,
tăietoare)
Electrocutare cauza unor defecte de protecţie sau a unor defecte de izolaţie a
cablurilor de alimentare, a instalaţiei electrice.
8. Variaţii de temperatură laîncărcare/ descărcare, pe traseele de lucru – afecţiuni respiratorii
9. Curenţi de aer pe traseul de lucru favorizaţide deschiderea uşilor şi neetanşeităţii încăperii
10. Nivel de iluminare natural/artificial scăzut
11. Calamităţi naturale (trăsnet, inundaţie, vânt, grindină, viscol, alunecări, surpări, prăbuşiri de teren sau
copaci, seisme etc.)
12. Depozitarea mărfii pe căile de transport din incinta depozitului
13. Operaţii greşite de încărcare/descărcare a mărfii în/din autovehicul
14. Manevrare greşită a mărfurilor înautovehicul
15.Efort dinamic la manipularea maselor mari
16.Poziţii de lucru forţate sau vicioase la descărcare/încărcare, aşezarea mărfurilor, etc.

17.
18. Ritm de muncă
Executarea mare neprevăzute în sarcina de muncă
de operaţii
19. Stivuire necorespunzătoare pe transpaletă/cărucior
20. Aşezarea necorespunzătoare a mărfii pe rafturi în depozit.
21. Nesincronizare de manevre, operaţii la lucrul în echipă
22. Lucrul fără dispozitive de protecţie
23. Deplasări, staţionări în zone periculoase: pe căile de acces auto, etc.
24. Cădere la acelaşi nivel prin alunecare, împiedicare, dezechilibrare
25. Cădere de la înălţime prin dezechilibrare, alunecare, păşire în gol
26. Efectuarea de operaţii de remediere a instalaţiilor electrice ale echipamentelor
27. Lucru cu echipamente uzate/defecte
28. Utilizare de foc deschis şi fumat
29. Omiterea operaţiilor care-i asigură securitatea la locul de muncă;
30. Neutilizarea mijloacelor de protecţiedin dotare;
S.C. ______________ S.A. Galati

FISA DE MASURI PROPUSE


LOC DE MUNCA: Gestionar - Magaziner
Nr. Factori de risc Nivel de Nominalizare masuri propuse Competente Termene
Crt. risc raspunderi
0 1 2 3 4 5
1 Mijloace de productie 4 • marcarea căilor de acces pentru autovehicule şi pentru
pietoni
• montarea de semnalizări de circulaţie, unde este cazul
• dotarea autovehiculele cu avertizare sonoră la manevrarea
cu spatele
2 Executant 4 • semnalizarea locurilor periculoase
• îngrădirea locurilor periculoase
• marcarea căilor de acces pentru autovehicule şi pentru
pietoni
• montarea de semnalizări de circulaţie, unde este cazul
• căile de circulaţie sunt curăţate şi bine întreţinute;
• instruirea lucrătorilor şi verificarea modului în care se
respectă regulile de securitate.
• stabilirea şi amenajarea unui loc pentru fumat
• - marcarea zonelor unde este interzis fumatul şi lucrul cu foc
deschis
Interpretarea rezultatelor evaluării
Nivelul de risc global calculat pentru locul de muncă „Gestionar - Magaziner” este egal cu
2,92, valoare ce îl încadrează în categoria locurilor de muncă cu nivel de risc mic spre mediu.
Rezultatul este susţinut de „Fişa de evaluare”, din care se observă că din totalul de 30 factori de risc
identificaţi, 1 are ca nivel partial de risc valoarea 1 – risc neglijabil, 10 au ca nivel partial de risc valoarea 2
– risc mic ,15 au ca nivel partial de risc valoarea 3 – risc mediu, 4 au ca nivel partial de risc valoarea 4 – risc
mare .

Cei 4 factori de risc ce se situează în domeniul inacceptabil sunt:

 F1. Lovire de către mijloacele de transport auto la deplasarea prin incinta unităţii;
 F23. Deplasări, staţionări în zone periculoase: pe căile de acces auto, etc;
 F24. Cădere la acelaşi nivel prin alunecare, împiedicare, dezechilibrare;
 F28. Utilizare de foc deschis şi fumat.

Pentru diminuarea sau eliminarea celor 4 factori de risc (care se situează în domeniul inacceptabil),
sunt necesare măsurile generic prezentate în “Fişa de măsuri propuse”.
În ceea ce priveşte repartiţia factorilor de risc pe sursele generatoare, situaţia se prezintă după cum
urmează:

 23,33 %, factori de risc proprii mijloacelor de producţie;


 13,33 %, factori de risc proprii mediului de muncă;
 20,00 %, factori de risc proprii sarcinii de muncă;
 43,33 %, factori de risc proprii executantului.
Din analiza Fişei de evaluare se constată că 50,00 % dintre factorii de risc identificaţi pot avea
consecinţe ireversibile asupra executantului (deces sauinvaliditate).
PONDEREA FACTORILOR DE RISC IDENTIFICAŢI DUPĂELEMENTELE
SISTEMULUI DE MUNCĂ
LOCUL DE MUNCĂ: GESTIONAR - MAGAZINER
NIVEL GLOBAL DE RISC: 2,92

Factori de
risc proprii
Factori de
mijloacelor
risc proprii
de productie
executant
23.33%
43.33%

Factori de
risc proprii
mediului de
Factori de munca
risc proprii 13.33%
sarcinii de
munca
20%

S-ar putea să vă placă și