Sunteți pe pagina 1din 7

ROMANIA – TIMISOARA

str. Baader nr 11,Cod


postal1900
Tel & Fax 056-436755;056-
200368; 092259249
e-mail:
office@doset2.dnttm.ro
www.dosetimpex..ro

APROBAT
DIRECTOR GENERAL
Ing. Ioan Silviu
Dobosi

ACTIUNI CORECTIVE SI PREVENTIVE

Cod: PSQ -14

Copie controlata x
Copie nr.
Copie informativa
Posesor copie:

PSQ-14-F-01/ Rev.0
Pag. 2 / 5
DOSET ACTIUNI CORECTIVE SI PREVENTIVE
Impex
Ed.1 Rev.
PSQ-14
0

DOCUMENTUL ESTE PROPRIETATEA S.C.DOSETIMPEX SRL: MODIFICAREA, MULTIPLICAREA SAU


DIFUZAREA DOCUMENTULUI SI / SAU A INFORMATIILOR CUPRINSE IN ACEST DOCUMENT, ESTE
INTERZISA FARA ACORDUL S.C. DOSETIMPEX SRL

EVIDENTA SI CONTROLUL REVIZIILOR


Elaborat Verificat Aprobat

Ed. Revizia:
Ing. Stefan Ing. Ioan
NUME Ing.
Duna Silviu Dobosi

Asigurarea Director
FUNCTIA Calitatii Executiv
Director General 0 1 2 3 4 5

DATA dec. 2001 dec.2001 dec. 2001 1


x
SEMNATURA

Pag Rev Descrierea reviziei Pag Rev Descrierea reviziei


. . .

PSQ-14-F-02/Rev.0
Pag. 3 / 5
DOSET ACTIUNI CORECTIVE SI PREVENTIVE
Impex
Ed.1 Rev.
PSQ-14
0

1-5 0

PSQ-14-F-02/Rev.0
Pag. 3 / 5
DOSET ACTIUNI CORECTIVE SI PREVENTIVE
Impex
PSQ-14
Ed.1 Rev.
0

1. SCOP

1.1 Descrierea măsurilor stabilite în cadrul S.C. Dosetimpex S.R.L pentru


identificarea şi corectarea neconformităţilor care se repetă, precum şi pentru
determinarea cauzelor acestora şi prevenirea repetării lor.
1.2 Identificarea datelor de intrare pentru iniţierea acţiunilor corective.
1.3 Identificarea persoanelor / entităţilor organizatorice care răspund de
dispunerea, urmărirea şi verificarea implementării acţiunilor corective /
preventive.

2. DOMENIU

1.1 Procedura se aplică acţiunilor corective lansate în cadrul S.C. Dosetimpex S.R.L
pentru toate funcţiunile Sistemului de Management al Calitatii, iniţiate
deSeful Asigurarii Calitatii în cadrul activităţilor de evaluare a aplicării
Sistemului de Management al Calităţii şi Audit.

3. DEFINIŢII SI PRESCURTARI
3.1 Definitii
3.1.1 Acţiune preventivă - acţiune întreprinsă pentru eliminarea cauzelor unor
neconformităţii defecte sau a altor situaţii nedorite, posibile, în scopul
prevenirii apariţiei acestora
3.1.2 Acţiune corectivă - acţiune întreprinsă pentru eliminarea cauzelor unor
neconformităţi, defecte sau a altor situaţii nedorite, existente, în scopul
prevenirii repetării acestora
3.1.3 Neconformităţi - o deficienţă în caracteristici, documente sau proceduri
care face ca, pentru un reper sau serviciu, calitatea să fie inacceptabilă,
nedeterminată sau " neconformă " cu cerinţe specifice. Neconformităţile
pot fi: defecte fizice, rezultate necorespunzătoare la încercări, documente
incorecte sau neadecvate, sau abateri de la procedurile stabilite de
execuţie sau de control al calităţii.

3.2 Notaţii şi prescurtări


3.2.1 RAC/P - Raport de acţiuni corective/preventive

4. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ

4.1 Procedura PSQ-17 "Audit"


4.2 Procedura PSQ-16 "Inregistrările de calitatii"

5. RESPONSABILITĂŢI

5.1 Directorul general


5.1.1 Analizează şi dispune acţiunile corective prezentate de Seful Asigurarii
Calitatii şi aprobă rapoartele de acţiuni corective / preventive stabilite.
PSQ-14-F-03 / Rev.0
Pag. 4 / 5
DOSET Impex ACTIUNI CORECTIVE SI PREVENTIVE
PSQ-14
Ed.1 Rev.
0

5.1.2 Soluţionează divergenţele apărute la dispunerea acţiunilor corective /


preventive

5.2 Şefii entităţilor organizatorice


5.2.1 Răspund de implementarea acţiunilor indicate în RAC/P.

5.3 Seful Asigurarii Calitatii


5.3.1 Urmareste acţiunile corective/preventive pentru deficienţele aferente
funcţiilor de execuţie, verificare şi control al activităţilor din domeniul de
activitate al S.C. Dosimpex S.R.L (rezultate din activitatea de evaluare a
aplicării Sistemului de Management al Calităţii) şi pentru cele rezultate din
activităţile de Audit.
5.3.2 Întocmeşte cererea de oprire a activităţii conform cerinţelor de la pct. 6.3.2
şi 6.3.3.
5.3.3 Controlează ţinerea la zi a evidenţei RAC/P şi informează Directorul general despre stadiul
rezolvării acestora.
5.3.4 Analizează anual (sau la cererea Directorului general) cauzele care au
determinat deficienţele şi dispune întocmirea Rapoartelor privind stadiul şi
eficacitatea Sistemului de Management al Calităţii în S.C. Dosimpex S.R.L
5.3.5 Controlează stadiul de rezolvare a acţiunilor corective/preventive stabilite
5.3.6 Verifică şi confirmă implementarea acţiunilor corective/preventive

5.4 Seful zonei auditate


5.4.1 Întocmeşte RAC/P ca urmare a identificării unor deficienţe cu ocazia
Auditului.
5.4.2 Transmite Sefului Asigurarii Calitatii RAC/P stabilite.

6. MOD DE LUCRU

6.1 Generalităţi
5.3.1 În cadrul activităţilor de Audit ,de analizare a Sistemului de Management al
Calitatii şi de analiză curentă a documentaţiilor, neconformităţile sunt
identificate în mod clar, se analizează cauzele şi frecvenţa apariţiei lor şi
se stabilesc măsuri de corectare.
5.3.2 Funcţie de modul cum sunt iniţiate acţiunile( corective/preventive),acestea
se împart în:
- acţiuni iniţiate de Seful Asigurarii Calităţii cu ocazia Auditului la
entităţile
organizatoare din S.C. Dosimpex S.R.L sau la contractanţii săi;
- acţiuni iniţiate ca urmare a auditurilor din partea organelor din
exterior .

PSQ-14-F-03 /Rev.0
Pag. 5 / 5
DOSET Impex ACTIUNI CORECTIVE SI PREVENTIVE
PSQ-14
Ed.1 Rev.
0

5.3.3 Acţiunile corective/preventive iniţiate de Seful Asigurarii Calităţii sunt


consemnate sub forma Rapoartelor de acţiuni corective/preventive,
formular cod PSQ-14 –F-01

6.2 Stabilirea actiuilor corective


6.2.1 După constatarea neconformităţii se iniţiază de către Seful Asigurarii
Calitatii analizarea împreună cu reprezentantul entităţii organizatorice în
care s-a identificat neconformitatea, analiza cauzelor apariţiei acestora şi
se stabilesc măsuri concrete de corectare.
6.2.2 Aceste măsuri se concretizează într-o sumă de acţiuni corective
consemnate în Rapoarte de acţiuni corective/preventive.
6.2.3 RAC-urile întocmite şi convenite cu reprezentantul entităţii organizatorice
supus examinării se semnează şi se înaintează Directorul general pentru
analizare şi aprobare.
6.2.4 Responsabilul entităţii organizatoare examinat va primi de la Responsabilul
cu auditul câte un exemplar din RAC-urile aprobate de Directorul general,
în vederea luării măsurilor corespunzătoare privind finalizarea în termenul
prevăzut a acţiunilor corective stabilite.

6.3 Urmărirea rezolvării acţiunilor corective


6.3.1 Rezolvarea şi urmărirea implementării acţiunilor corective impuse ca
urmare a deficienţelor constatate, se face de către entitatea
organizatorică examinată, iar Seful Asigurarii Calitatii controlează pe baza
evidenţei RAC, stadiul de rezolvare a acţiunilor corective stabilite.
6.3.2 Nerezolvarea acţiunilor corective în termenele stabilite, în cazul în care
deficienţele constatate afectează semnificativ calitatea, va duce la
solicitarea către Directorul general de a opri activitatea neconformă până
la constatarea îndeplinirii corecte a acesteia.
6.3.3 Solicitarea de a opri activitatea conform cerinţelor de la pct. 6.3.2 se face
de către Seful Asigurarii Calitatii pe baza unei cereri către Directorul
general.

6.4 Închiderea RAC


6.4.1 Compartimentul implicat finalizează acţiunile corective pentru corectarea
neconformităţilor, eliminarea cauzei şi prevenirea repetării acestora şi
solicită sefului Asigurarii Calitatii încheierea RAC.
6.4.2 Originalul RAC completat ca urmare a finalizării acţiunilor corective
rămâne la Seful Asigurarii Calităţii pentru păstrare.
6.4.3 Seful Asigurarii Calitatii efectuează periodic analiza RAC din evidenţă cu
scopul de a identifica tendinţele calităţii în cadrul S.C. Dosimpex S.R.L.
6.4.4 Rezultatele analizării se includ anual (sau la cerere) în Raportul privind
stadiul şi eficacitatea Sistemului de Management al Calităţi.

PSQ-14-F-03 /Rev.0
Pag. 6 / 5
DOSET Impex ACTIUNI CORECTIVE SI PREVENTIVE
PSQ-14
Ed.1 Rev.
0

6.5 Acţiuni corective iniţiate din exterior


6.5.1 Aceste acţiuni corective pot fi iniţiate ca urmare:
- a auditului din partea organului de certificare ;
- a audit din partea clientului (beneficiarului) în vederea obţinerii
garanţiei că Sistemul
de Management al Calităţii în S.C. Dosimpex S.R.L este implementat şi
menţinut.
6.5.2 Acţiunile corective iniţiate din exterior sunt consemnate pe RN, procese verbale
specifice, etc.
6.5.3 Rezolvarea acţiunilor corective rezultate în urma deficienţelor constatate
se face în termenul convenit între părţile implicate.
6.5.4 Urmărirea, soluţionarea şi evidenţa acţiunilor corective se face în mod
similar acţiunilor corective iniţiate de Seful Asigurarii Calitatii , adaptat la
cerinţele convenite cu părţile de la pct. 6.5.1.
6.5.5 Iniţierea ,urmărirea, soluţionarea şi evidenţa acţiunilor preventive se face
în mod similar acţiunilor corective

7. ÎNREGISTRĂRI

7.1 Rapoartele de acţiuni corective/preventive în original sunt înregistrări şi se


tratează în
conformitate cu prevederile procedurii PSQ-16" Controlul inregistrarilor
calitatii".

PSQ-14-F-03 /Rev.0