Sunteți pe pagina 1din 14

PROIECT TEMATIC ,,VRAJA IERNII’’

Tema : ,,Când / cum şi de ce se întâmplă?’’

Nivelul II
EDUCATOARE: STANCIU ELENA
G. P. N. ,,FLUTURAŞII VESELI’’ ULMENI
JUD. BUZĂU
ARGUMENT
Un interes crescut, un freamăt al copiilor, un fel de neastâmpăr se simte în fiecare
an, în sezonul rece, întrebarea ,,Când ninge?”, fiind frecvent rostită de copii. Când în
sfârşit încep să cadă primii fulgi de zăpadă, bucuria copiilor este nemăsurată, ştiind că îi
aşteaptă, în sfârşit satisfacerea aşteptărilor de peste an: bătaia cu bulgări, săniuţa,
gheţuşul, dar şi alte jocuri de interior.
Copiii posedă în acest moment competenţele necesare efectuării investigaţiilor
pentru a descoperi proprietăţile zăpezii, efectele pe care acesata le are asupra omului, a
lumii vegetale şi animale, dar şi de a descoperi şi interpreta alte fenomene meteo
specifice anotimpului.
Jocurile în aer liber prin rolul lor de a fortifica organismul sunt o bucurie pentru
copii, dar este necesar să cunoască şi regulile de organizare şi pregătire pentru ca acestea
să nu devină un factor de risc.
Subteme : * Vine Moş Nicolae
* Ninge lin cu dalbe flori, iată vin colindători
* Obiceiuri de Crăciun
* Iarna – bucurii pentru copii
* Căsuţa iernii – evaluare
Perioada : 5 săptămâni
HARTA PROIECTULUI

VINE MOŞ
NICOLAE!

CĂSUŢA IERNII
evaluare

VRAJA
IERNII

IARNA,
BUCURII
PENTRU
OBICEIURI DE
COPII
NINGE LIN CU
CRĂCIUN DALBE FLORI –
CRĂCIUN IATĂ VIN
COLINDĂTORI!

OBIECTIVE CADRU OBIECTIVE DE REFERINŢĂ


VIZATE
DOMENIUL LIMBĂ ŞI
COMUNICARE
 să participe la activităţile de
 Dezvoltarea capacităţii de grup, inclusiv la activităţile de
exprimare orală, de înţelegere joc, atât în calitate de vorbitor,
şi utilizare corectă a cât şi de auditor;
semnificaţiilor structurilor  să audieze cu atenţie un text în
verbale orale; versuri, să reţină versurile şi să
 Educarea unei exprimări recite corect, clar şi expresiv;
verbale corecte din punct de  să-şi îmbogăţească vocabularul
vedere fonetic, lexical, activ şi pasiv pe baza
sintactic. experienţei, activităţii
personale şi/sau a relaţiilor cu
ceilalţi şi simultan să utilizeze
un limbaj oral corect din punct
de vedere gramatical;
 să utilizeze efectiv
instrumentele de scris,
stăpânind deprinderile motrice
elementare necesare folosirii
DOMENIUL ŞTIINŢĂ acestora.

 Dezvoltarea capacităţii de
cunoaştere şi înţelegere a  să aplice norme de comportare
mediului înconjurător, precum specifice asigurării sănătăţii şi
şi stimularea curiozităţii pentru protecţiei omului şi naturii;
investigarea acestuia;  să comunice impresii, idei pe
 Formarea şi exersarea unor baza observaţiilor efectuate;
deprinderi de ocrotire şi  să cunoască unele elemente
îngrijire a mediului componente ale lumii
înconjurător, în vedera educării înconjurătoare (obiecte, aerul,
unei atitudini pozitive faţă de apa, solul, vegetaţia, fauna,
acesta; fiinţa umană ca parte
 Dezvoltarea capacităţii de a integrantă a mediului,
înţelege şi utiliza numere, cifre, fenomene ale naturii), precum
unităţi de măsură, întrebuinţând şi interdependenţa dintre ele;
un vocabular adecvat;  să numere de la 1 la 10,
 Dezvoltarea capacităţii de recunoscînd grupele cu 1-10
rezolvare de situaţii elemente şi cifrele
problematice prin achiziţia de corespunzătoare;
strategii adecvate.  să identifice poziţia unui obiect
într-un şir utilizând numeralul
ordinal;
 să efectueze operaţii şi deducţii
logice în cadrul jocurilor cu
piese geometrice;
 să efectueze operaţii de
adunare şi scădere cu 1-2
unităţi în limitele 1-10.
DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE

 Educarea trăsăturilor pozitive  să trăiască în relaţiile cu cei din


de voinţă şi caracter şi jur stări afective, pozitive, să
formarea unei atitudini pozitive manifeste prietenie, toleranţă,
faţă de sine şi de ceilalţi; armonie concomitent cu
 Cunoaşterea unor elemente de învăţarea autocontrolului;
istorie, geografie, religie care  să identifice, să proiecteze şi să
definesc portretul spiritual al găsească cât mai multe soluţii
poporului român; pentru realizarea temei propuse
 Îmbogăţirea cunoştinţelor în cadrul activităţilor practice;
despre materiale şi  să dobândească
caracteristicile lor, precum şi comportamente şi atitudini
despre tehnici de lucru igienice corecte faţă de propria
necesare prelucrării acestora în persoană şi faţă de alte fiinţe şi
scopul realizării unor produse obiecte;
simple.  să-şi adapteze comportamentul
propriu la cerinţele grupului în
care trăieşte (familie, grădiniţă,
grupul de joacă ).

 să redea teme plastice specifice


DOMENIUL ESTETIC – CREATIV desenului;
 Formarea unor deprinderi de  să obţină efecte plastice, forme
lucru pentru realizarea unor spontane şi elaborate prin
desene, picturi, modelaje; tehnici specifice picturii;
 Stimularea expresivităţii şi a  să exerseze deprinderile
creativităţii prin desen, pictură, tehnice specifice modelajului
modelaj; în redarea unor teme plastice;
 Formarea capacităţilor de  să cunoască şi să diferenţieze
exprimare prin muzică. materiale şi instrumente de
lucru, să cunoască şi să aplice
reguli de utilizare a acestora;
 să diferenţieze auditiv înăţimea
sunetelor muzicale;
 să intoneze cântece pentru
copii;
 să asocieze mişcările sugerate
de textul cântecului cu ritmul
acestuia.
 să fie capabil să execute
DOMENIUL PSIHO-MOTRIC mişcări motrice de bază : mers,
 Formarea şi dezvoltarea alergare, sărituri;
deprinderilor motrice de bază şi  să-şi formeze o ţinută
utilitar-aplicative; corporală corectă;
 Stimularea calităţilor  să cunoască şi să aplice
intelectuale, de voinţă şi regulile de igienă referitoare la
afective în vederea aplicării igiena echipamentului;
îndependente a deprinderilor  să cunoască şi să aplice
însuşite. regulile de igienă a efortului
fizic;
 să manifeste în timpul
activităţii atitudini de
cooperare, spirit de echipă, de
competiţie, de fair-play.

RESURSE
UMANE MATERIALE PROCEDURALE

- educatoarea - culegeri de cântece - conversaţia


-preşcolarii grupei ,, - cărţi ilustrate, reviste, - explicaţia
Isteţilor’ planşe, jetoane, fişe - demonstraţia
- părinţi - brad artificial, ornamente - experimentul
- bunici - culori, carioci, pensule, - povestirea
- Moş Crăciun lipici, hârtie colorată - exerciţiul
- plastilină, planşete, truse - jocul
de construcţii, de bucătărie - problematizarea
- nisip şi apă, beţişoare - brainstorming-ul
- CD – uri, casetofon, - explozia stelară
televizor, DVD - turul galeriei
- alte materiale necesare
puse la dispoziţie de părinţi
aduse de copii, etc

CENTRE DE INTERES DESCHISE ŞI MATERIALE PUSE LA


DISPOZIŢIA COPIILOR

BIBLIOTECĂ ŞTIINŢĂ JOC DE ROL

- reviste, cărţi cu imagini - calendarul naturii - ,, Căsuţa păpuşii’’


cu scene refritoare la - ramuri de brad, brad utilată corespunzător ( gătit,
sărbătorile de iarnă artificial, ornamente curăţenie, petrecerea
- planşe - fişe timpului liber )
- machete - jetoane - păpuşi, jucării
- fişe adecvate temei - enciclopedia pentru copii - costumaţii, accesorii
- felicitări, coli de scris, pentru personaje, Zâna
plicuri Iarnă,
- imagini cu diferite - truse cu unelte de curăţat
sporturi de iarnă zăpada

CONSTRUCŢII ARTĂ NISIP ŞI APĂ

- lego - creioane şi culori - unelte pentru curăţat


- cuburi Arco - carioci zăpada
- maşini, utilaje, unelte - plastilină, planşete
- personaje în miniatură - acuarele, pensule
- beţişoare - coli desen
- lipici
- hârtie creponată, de
xerox color, carton colorat

INVENTAR DE PROBLEME
CE ŞTIM? CE NU ŞTIM ŞI VREM SĂ
AFLĂM?
* Anotimpul iarna vine după anotimpul
toamna. * Ce se întâmplă în natură iarna :
* Iarna ninge. promoroacă, polei, ninsoare, lapoviţă?
* Copiii se joacă cu zăpadă. * Ce se întâmplă cu animalele iarna?
* Este anotimpul cel mai friguros. * Ce se întâmplă sub zăpadă?
*Ne îmbrăcăm cu haine groase. * De ce scârţâie zăpada?
* Ziua este mai scurtă, noaptea e mai * De ce îngheaţă apa?
lungă. * De ce adunăm zăpada în jurul copacilor?
* Lunile de iarnă sunt : decembrie, *Unde se joacă copiii iarna?
ianuarie, februarie. * Ce sporturi se practică iarna?
* Prima sărbătoare este Moş Nicolae. * Ce sărbătorim la Crăciun?
* Moş Nicolae lasă daruri în ghete * Care sunt urările pe care şi le adresează
copiilor cuminţi. oamenii de Crăciun şi Anul Nou?
* Se colindă şi se primesc dulciuri, fructe, * De ce se împodobeşte bradul şi nu alt
bani. copac?
* De Crăciun se împodobeşte bradul. * Care este povestea bradului?
* Vine Moş Crăciun şi toţi primesc câte * Care sunt podoabele pentru brad, dar şi
un cadou. pentru casă în zilele de sărbătoare şi cum se
* Trecerea de la un an la altul se mai confecţionează?
numeşte şi Revelion. * Unde este casa lui Moş
* Iarna ne batem cu zăpadă, ne dăm cu Crăciun şi cum se numesc renii lui?
săniuţa, facem om de zăpadă. * De unde vin fulgii de zăpadă?
* Uneori este alunecuş. * Cum îşi găsesc animalele hrana iarna?

SCRISOARE DE INTENŢIE CĂTRE PĂRINŢI


Dragi părinţi,

Acum că suntem în grupa pregătitoare, ne dorim să aflăm cât mai


multe lucruri interesante despre ceea ce ne înconjoară, iar iarna, care a
venit şi a umplut împrejurimile cu zăpada ei pufoasă, ne oferă această
şansă.
Ne-am propus ca în următoarele 5 săptămâni să desfăşurăm proiectul
tematic ,, Vraja iernii’’, în cadrul căruia vom discuta şi vom învăţa multe
lucruri despre caracteristicile anotimpului iarna, apa şi transformările ei în
natură, jocuri specifice de iarnă, măsuri de protecţie a sănătăţii în acest
anotimp, vieţuitoarele şi frigul, datini şi obiceiuri de Crăciun.
Drept urmare, vă solicităm sprijinul în colecţionarea materialelor care
ne vor ajuta la buna desfăşurare a proiectului nostru (cărţi, atlase, pliante,
imagini de iarnă, CD-uri cu cântece, etc. ). Materialele aduse vi se vor
returna la sfârşitul proiectului, cu mulţumirile de rigoare.

Vă mulţumim anticipat,

copiii ,,Isteţi’’ şi educatoarea grupei


SCRISOARE DE MULŢUMIRE CĂTRE PĂRINŢI

Stimaţi părinţi,

Noi, copiii grupei ,,Isteţilor’’ şi educatoarea grupei vă mulţumim


pentru sprijinul acordat în buna desfăşurare a proiectului tematic ,,Vraja
iernii’’ .Vă invităm să admiraţi expoziţia de lucrări pe care am pregătit-o
special pentru dumneavoastră.
Vă mulţumim şi vă aşteptăm cu drag!
SĂPTĂMÂNA IV ,, IARNA – BUCURII PENTRU COPII’’

ZIUA ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

ADP : Înt. de dimineaţă : ,, Sunt un fulg uşor, uşor, suflat de un vântişor’’,


Tranziţii,, Unde-s mulţi, puterea creşte!’’( deprinderea de a coopera
Luni pentru realizarea sarcinilor ) ,, Hai la joacă afară’’ jocuri în curtea grădiniţei
16 ianuarie ALA : Joc de masă ,, Caută şi potriveşte’’, Construcţii ,, Castelul Zânei de
2012 Gheaţă
ADE : Activitate integrată ( DŞ + DEC) ,, Hai la joc afară’’
DŞ – lectură după imagini
DEC ,, Tedi şi fulgii de zăpadă ‚’ predare

ADP : Înt. de dimineaţă ,, Nu există...fără...’’ ( abilităţi de comunicare ),


Tranziţii ,, Câte unul, câte doi ‚’ Activitate opţională ,, Micii pictori mari’’
Marţi ALA : Bibliotecă ,, Sporturi de iarnă’’ jetoane, Artă ,, Săniuţe’’ modelaj
17 ianuarie ADE : Activitate integrată ( DŞ + DOS ) ,, Oameni de zăpadă’’
2012 DŞ ,,Ne juicăm cu oamenii de zăpadă’’
exerciţii cu material individual
DOS,, Soarele şi omuleţii de zăpadă’’ povestea ed.

ADP : Înt. de dimineaţă ,, Buletinul meteo’’, Tranziţii ,, Ora de gimnastică’’


Vizionare casetă DVD ,, Kemi curiosul ‚’
ALA : Construcţii ,, Trambulina pentru schi’’, Ştiinţă ,, Apă, gheaţă şi
Miercuri zăpadă’’ observare şi acţiune
18 ianuarie ADE : Activitate integrată ( DLC + DPM ) ,, Iarna pe uliţă’’
2012 DLC – memorizare , de George Coşbuc
DPM ,, Schiorii’’ mers şi alergare cu ocolire de
obstacole

ADP : Înt. de dimineaţă ,, Bună dimineaţa, am adus...’’, Tranziţii ,,


Coroana’’ Activitate opţională ,, Educaţie sanitară’’
Joi ALA : Artă ,, Întâmplări vesele şi triste la săniuş’’ desen, Joc de rol ,, De-a
19 ianuarie gospodarii’’
2012 ADE : Activitate integrată ( DŞ + DEC ) ,, Iarna cu probleme’’
DŞ ,, Căciuliţe şi fulare’’ joc didactic
DEC : ,, Iarna în parcul meu’’ machetă

ADP : Înt. de dimineaţă ,, Vreau, imi permiţi...’’, Tranziţii ,, Bat din palme’’
Vineri Joc distractiv ,, Unde s-a ascuns omul de zăpadă?’’
20 ianuarie ALA : Construcţii ,, Pârtie de săniuş’’, Joc senzorial ,, Moale-aspru’’
2012 ADE : Activitate integrată ( DLC + DEC ) ,, Farmecul iernii’’
DLC ,,Fetiţa cu chibrituri’’ de H. Ch. Andersen lectura educatoarei
DEC ,, Copiii şi sănii’’ modelaj

SĂPTĂMÂNA V ,, CĂSUŢA IERNII ’’ evaluare

ZIUA ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

ADP : Înt. de dimineaţă ,, Cum imi aleg prietenii?’’, Tranziţii ,, Prinde


fulgul’’ joc de mişcare, Joc distractiv ,,Trenul prieteniei’’
Luni ALA : Artă ,,Îngeraşi’’, Joc de masă ,,Găseşte umbra potrivită!’’, ,,Culori şi
23 ianuarie forme’’, Construcţii ,, Cutiuţe pentru cadouri’’
2012 ADE : Activitate integrată ( DŞ + DEC ) ,, Poveştile iernii’’
DŞ ,, Darurile Iernii’’- joc didactic
DEC ,, Pictura din vis” - pictură

ADP : Înt. de dimineaţă ,, Spune NU fără să deranjezi!”, Tranziţii ,, Ghici,


Marţi ghicitoarea mea!” , Activitate opţională ,, Micii pictori mari’’
24 ianuarie ALA : Artă ,, Omul de zăpadă’’ – modelaj
2012 ADE : Activitate integrată ( DLC + DŞ ) ,, Jocuri / sporturi de iarnă’’
DLC ,, Fluturaşii de gheaţă’’ lectura educatoarei
DŞ ,, Povestea celor 6 săniuţe’’ lucru pe fişă

ADP : Înt. de dimineaţă ,, Să fim toleranţi’’, Tranziţii ,,Iarnă, să te duci cu


bine!”joc cu text şi cânt, Joc de atenţie ,, Deschide urechea bine!’’
Miercuri ALA : Bibliotecă ,, Răsfoim cărţi cu imagini şi litere’’, Joc senzorial ,, Să
25 ianuarie simţim răceala şi netezimea gheţii’’
2012 ADE : Activitate integrată ( DOS + DEC ) ,, Apă, gheaţă şi zăpadă’’
DOS ,, Facem zăpadă’’ experienţe
DEC ,, Recunoaşte şi cântă mai departe!’’

ADP : Înt. de dimineaţă ,, Sunt trist pentru că se topeşte zăpada’’,


Tranziţii ,, Cine aruncă mai departe cu bulgări?’’ joc sportiv, Activitate
opţională ,, Educaţie sanitară’’
Joi ALA : Joc de masă ,, Caută şi potriveşte’’ jetoane, Construcţii ,, Castelul
26 ianuarie Zânei de Gheaţă’’
2012 ADE : Activitate integrată ( DŞ + DPM ) ,, Iarna poznaşă’’
DŞ ,, Probleme ilustrate’’ ( 1 – 6)
DPM ,, Suntem sportivi’’ – parcurs aplicativ ( mers, alergare, săritura
în înălţime )

ADP : Înt. de dimineaţă ,, Învăţ să lucrez în echipă’’, Tranziţii ,, Căluşeii’’


Vineri joc cu text şi cânt, Vizionare casetă DVD,, Crăiasa Zăpezii’’
27 ianuarie ALA : Joc de masă ,, Sortează fotografii, imagini de iarnă’’, Artă ,, Omul
2012 de zăpadă’’ desen după contur, colorare
ADE : Activitate integrată ( DLC + DOS ) ,, Căsuţa iernii’’
DLC ,,Câte cuvinte despre iarnă am spus?’’ joc didactic
DOS ,, Coroniţa iernii’’ aplicaţie

S-ar putea să vă placă și