Sunteți pe pagina 1din 7

Simpozion Naţional de Oncologie

„VIGILENŢA ONCOLOGICĂ ÎN ACTIVITATEA MEDICALĂ,
Revistă  ştiinţifico­practică DEPISTAREA PRECOCE ŞI TRATAMENTUL TUMORILOR”

Ion Ababii, acad. AŞM, doc.hab.şt.med., prof. univ.,  Ion Mereuţă, doc.hab.şt.med., prof.univ.

CATEDRA  ONCOLOGIE,  HEMATOLOGIE  ŞI  RADIOTERAPIE

Summary: The clinical base of the Chair is the Institute of  Oncology. It is supplied  with modern


equipment, and thus, contributes essentially  to the quality of education for students, residents and
doctors from the Faculty of Continuous Education in Medicine and Pharmacy.
Oncology  and  Hematology  are  taught  at  the  following  faculties:  Medicine  1,  Medicine  2,
Stomatology, Public Health, Continuous Education in Medicine and Pharmacy. Practicing doctors of
different specialties improve their knowledge. The specialists are trained via Residency and Fellowship
Training at the Chair of Oncology, Hematology and Radiotherapy.
Key words: Oncology, Hematology and Radiotherapy department, 40 years of activity.

Până  la  fondarea  catedrei  cursul  Oncologie familie, chirurgi). Se pregătesc specialişti prin rezidenţiat


aparţinea de catedra Chirurgia spitalicească. Catedra şi secundariat clinic.
Oncologie a fost fondată în 1976 de către profesorul Baza  clinică  a  catedrei  este  Institutul  Oncologic,
universitar, d.h.m. Vasile Pavliuc. D­ul Pavliuc a condus înzestrat cu utilaj modern, fapt ce contribuie substanţial
catedra respectivă până în 1992. Pe atunci în cadrul la calitatea instruirii studenţilor, rezidenţilor şi medicilor
catedrei  activau  asistenţii:  Nicora  Pavel,  Godoroja de la facultatea de Educaţie Continuă în Medicină şi
Nadejda, Moiş Ion. În 1989 au fost încadraţi la catedră Farmacie.
Nicolae Ghidirim, Vladanov Ion, Popescu Constantin Catedra  colaborează  cu  catedre  de  oncologie  şi
şi Carata Dumitru. hematologie  din  Bucureşti,  Timişoara,  Craiova,
Între anii 1992­1994 şeful catedrei a fost profesorul Târgu­Mureş, Cluj­Napoca, Iaşi, cu Centrul Oncologic
universitar Ţîbîrnă Gheorghe. Catedra Hematologie a din  Moscova,  Institutul  Oncologic  „N.N.Petrov”  din
fost fondată în anul 1991 de profesorul universitar Ion St.  Peterburg,  cu  Institutul  Oncologic  din  Kiev,  cu
Corcimaru.  În  1994  catedra  de  Oncologie  a  fost catedra Hematologie şi Transfuziologie din Kiev, Centrul
comasată cu Hematologia şi conducător al  catedrei Hematologic din  Moscova, Centrul  de Hemofilie din
unificate  care  s­a  numit  Hematologie,  Oncologie  şi Warşovia, Centrul de combatere a cancerului din or.
Terapie de Campanie a devenit membru cor. al AŞM, Anger, Franţa.
profesorul  universitar,  d.h.m.  Corcimaru  Ion,  care  a Actualmente  în  cadrul  catedrei  Oncologie,
condus catedra până în septembrie 2013. Hematologie  şi  Radioterapie  activează  Clinicile
 Din septembrie 2013 şef Catedră este dl Ion Mereuţă Universitare, care asigură atât procesul didactic cât şi
d.h.m., profesor universitar. De­a lungul anilor activează asistenţa medicală oncologică înalt specializată.
la Catedră d.h.m., profesorul universitar Nicolae Ghidirim, Clinica  nr.  1.  Oncologie  generală,  Mamologie  şi
d.m.,  conferenţiarul  universitar    Tudor  Rotaru,  d.m., Radioterapie. Director – Mereuţă Ion, d.h.m., profesor
conferenţiarul  universitar  Valentin  Martalog,  d.m., universitar (Secţia Oncologie generală (ALM), Secţia
conferenţiar universitar Constantin Popescu, asistenţii Mamologie  nr.2,  Secţia  Oncopediatrie,  Secţia
universitari:  d.m. Andrei  Ţîbîrnă,  Oxana  Odobescu, Radioterapie nr.2).
Nadejda Corobceanu, Diana Guţu, Lilia Bacalîm. Clinica nr. 2. Hematologie. Director – Corcimaru Ion,
Colaboratori ai Catedrei Hematologie au devenit: membr. cor. AŞM, d.h.m., profesor universitar. (Secţia
conferenţiarii  universitari,  d.m.  Maria  Robu,  Larisa Hematologie  nr.1,  Secţia  Hematologie  nr.2,  Secţia
Musteaţă, Elena Oleinicova, Vasile Musteaţă, asistenţii Hematologie pediatrică, Secţia Terapie Intensivă).
universitari, Maria Popescu, Natalia Sporîş. Clinica  nr.  3.  Gastro­pulmonologie.  Director  –
În lucrul didactic participă prin cumul de asemenea Ghidirim Nicolae, d.h.m., profesor universitar (Secţia
colaboratori ai Institutului Oncologic: profesor cercetător Gastrologie,  Secţia  Toracică,  Secţia  Chirurgie
V.Cernat, profesorul universitar, d.h.m., academician miniinvazivă abdominală)
al A.Ş.M. Gh.Ţîbîrnă,  profesorii universitari D.Sofroni, Clinica nr. 4. Tumori ginecologice. Director – Rotaru
A.Cernîi şi Iu. Bulat, conferenţiarii cercetători S. Ştepa Tudor, d.m., conferenţiar universitar (Secţia Ginecologie
şi V. Eftodii, doctorii în medicină A. Doruc, I. Dascaliuc, nr.2, Secţia Radioginecologie).
Anastasia Stanislav. Clinica nr. 5. Tumori cap şi gât. Director – Ţîbîrnă
Predarea oncologiei şi hematologiei se efectuează la Gheorghe, d.h.m., profesor universitar (Secţia Tumorilor
facultăţile  Medicină  nr.  1 şi  2,  Stomatologie,  Medicină cap şi gât, Secţia Microchirurgie)
preventivă, Educaţie Continuă în Medicină şi Farmacie. Clinica  nr.  6.  Oncologie  ginecologică.  Director  –
În cadrul catedrei îşi perfecţionează cunoştinţele medicii Sofroni Dumitru, d.h.m., profesor universitar (Secţia
practicieni  de  diferite  specializări  (oncologi,  medici  de Ginecologie  nr.1).

11
Simpozion Naţional de Oncologie
„VIGILENŢA ONCOLOGICĂ ÎN ACTIVITATEA MEDICALĂ,
Revistă  ştiinţifico­practică DEPISTAREA PRECOCE ŞI TRATAMENTUL TUMORILOR”

Clinica  nr.  7.  Oncologie  consultativă.  Director  – şi elaborările unor medicamente, balsamuri expuse în


Cernat Victor, d.h.m., profesor cercetător (Cabinetele producere şi utilizate în practică. Dosarul personal a Prof.
consultative, Secţii de diagnostic, Staţionar de zi, Secţia Ion Mereuţă evidenţiază un lucru imens organizatorico­
tratamente fizice (piele şi MM)). ştiinţific, deţinând posturi publice şi de Stat: Deputat, Vice­
Ministru Sănătăţii, Medic–Şef al Policlinicii Oncologice,
Colaboratorii catedrei: Conducător ştiinţific al Sectiei Microchirurgie oncologică,
Mereuţă Ion ­ Şeful catedrei Şef al Laboratorului ştiinţific Oncologie Generală şi ATI,
Oncologie,  Hematologie  şi Şeful Catedrei Oncologie, Hematologie şi Radioterapie
Radioterapie, doctor habilitat în USMF  „N.Testemiţanu”. A  organizat  simpozioane,
medicină, profesor universitar. congrese,  conferinţe,  lecturi  ştiinţifico­practice  cu  un
Născut  la  14  octom brie impact social util înalt. Este fondator şi redactor­şef al
1958, în satul Dângeni, raionul Revistei  Ştiinţifico­Practice  “INFO­MED”  acreditată  de
Ocniţa.  În  1982  absolveşte CŞPSDT a AŞM, categoria C.
ISMC. În 1991 susţine teza de Profesorul Ion Mereuţă este fondator al unei şcoli
doctor  în  ştiinţe  medicale: ştiinţifice care include 17 savanţi, discipoli, care astăzi
„Tratamentul sindromului algic activează  în  diferite  instituţii  medicale  ştiinţifice  şi
cronic la bolnavii oncologici în practice, publice şi private. Rezultatele ştiinţifice sunt
condiţiile  spitalului  raional”.  În expuse  în  cca  560  lucrări  publicate  inclusiv  24
acelaşi an este numit în funcţia monografii. Este autor a 35 de brevete de invenţii, 202
de medic­şef al Policlinicii Oncologice Republicane, de  inovaţii  şi  acte  de  implementare.  Rezultatele
iar în 1992 devine viceministru al Sănătăţii al Republicii ştiinţifice,  ţinuta  etică,  impactul  sociouman  al
Moldova.  În  1995  susţine  teza  de  doctor  habilitat: cercetărilor l­au făcut cunoscut pe prof. Ion Mereuţă
„Reabilitarea  şi  tratamentul  paliativ  la  bolnavii dincolo de hotarele ţării, în Rusia devenind Academician
oncologici  în  Republica  Moldova  (aspecte al Academiei Internaţionale Noosfera, în România –
organizatorico­metodice şi clinice)”. În 1998 – profesor Academician  al  Academiei  de  Ştiinţe  Înalte,  Iaşi.
la Catedra Oncologie a USMF „Nicolae Testemiţanu”. Profesorul  universitar  Ion  Mereuţă  dispune  de  o
Deputat în Parlamentul Republicii Moldova (1990­1994) autoritate  incontestabilă  în  arta  mediclă  şi  este
de legislatura a XII­a. Licenţiat în drept, academician considerat pioner şi lider în ştiinţa oncologică şi arta
al Academiei Internaţionale Noosfera din Federaţia managerială pe plan republican şi internaţional. A ţinut
Rusă,  membru  al Academiei  de  Ştiinţe  Înalte,  Iaşi prelegeri în Rusia, Belorusia, Azerbaidjan, Germania.
(România). Şcoala profesorului Ion Mereuţă cu originalele direcţii
Profesorul  Ion  Mereuţă  este  o  personalitate şi  investigaţii,  cu  noile  concepţii  şi  noţiuni  îşi  are  o
polivalentă.  Medic oncolog,  manager,  jurist  şi  filosof. rezonanţă bine meritată.
Subliniem gama largă de interese şi continua ascensiune Rezultatele ştiinţifice ale prof. univ. Ion Mereuţă au
profesională şi ştiinţifică – doctor habilitat la vârsta de fost apreciate de forurile ştiinţifice, universităţi, ESMO,
36 ani şi profesor universitar la 38 ani. Şeful Catedrei Academia de Ştiinţe a Moldovei prin acordarea premiilor
Oncologie,  Hematologie  şi  Radioterapie  a  USMF 1997, 2009, 2012, 2013 AŞM şi medalia „D. Cantemir”,
„N. Testemiţanu”, Şef al Laboratorului Oncologie Generală laureat al Premiului Special a Academiei de Ştiinţe a
şi ATI  a  IMSP  IO.  Remarcabile  sunt  rezultatele  în Moldovei, anul 2014, Decorat cu Medalia Meritul Civic,
domeniul  oncologiei,  chirurgiei  oncologice, este Cavaler al Ordinului Republicii.
managementului  în  medicină,  serviciului  oncologie, Corcimaru  Ion  ­  doctor  habilitat  în  medicină,
dreptului medical, filosofie şi bioetică. Graţie activităţii profesor universitar.
ştiinţiice a profesorului Ion Mereuţă au fost dezvoltate Născut  la  22  mai  1938,  în
ramuri  ale  oncologiei  ca:  Diagnosticul  şi  tratamentul satul  Baraboi,  judeţul  Bălţi.  A
tumorilor ţesuturilor moi şi a oaselor, tumorile la copii, a absolvit şcoala medie din satul
reabilitării şi tratamentului paliativ în oncologie, Bazele natal (1955), apoi ISMC (1961).
ştiinţifice şi Manageriale ale sistemului mixt al Sănătăţii În anii 1963­1966 a făcut studiile
publice. Indiscutabile sunt succesele dlui Ion Mereuţă postuniversitare prin doctorat la
în perfecţionarea metodelor şi tehnologiilor de tratament Institutul Central de Hematologie
chirurgical, medicamentos şi de profilaxie a tumorilor şi şi  Transfuzie  a  Sângelui  din
stărilor precanceroase confirmate prin multiple certificate Moscova, unde a susţinut teza
de inovator şi brevete de invenţie. Publică un şir de lucrări de doctor în medicină. În 1989
originale  în  Republica  Moldova,  România,  Federaţia susţine teza de doctor habilitat
Rusă,  Belorusia,  Kazahstan,  Polonia.  Printre  aceste în  ştiinţe  medicale  cu  tema:
lucrări figurează monografii, articole ştiinţifice, de sinteză, „Клинический патоморфоз неходжкинских лимфом”.
ghiduri practice (www.ionmereuta.md). Se evidenţiază Profesor universitar (1993). Din anul 1966 activează la
multiple brevete de invenţii şi inovaţii dintre care o mare Institutul Oncologic din Chişinău, inclusiv şef al secţiei
parte sunt implementate în practică. Semnificative sunt Hematologie (1968­1969 şi 1974­1991). Între anii 1969

12
Simpozion Naţional de Oncologie
„VIGILENŢA ONCOLOGICĂ ÎN ACTIVITATEA MEDICALĂ,
Revistă  ştiinţifico­practică DEPISTAREA PRECOCE ŞI TRATAMENTUL TUMORILOR”

şi  1974  a  îndeplinit  funcţia  de  secretar  ştiinţific  al (Germania), apoi ISMC (1984­


Institutului  Oncologic.  În  anii  1991­1995  a  condus 1990). În 1990­1992 activează la
catedra Hematologie şi Terapie de campanie, iar din catedra  Fiziologie  normală  în
1995 este şef al catedrei Hematologie, Oncologie şi funcţie de asistent universitar. În
Terapie de campanie a USMF „Nicolae Testemiţanu” şi 1991 efectuează  specializarea
conducător al clinicii respective a Institutului Oncologic. primară  în  obstetrică  şi
A  publicat  peste  400  de  lucrări  ştiinţifice,  inclusiv  7 ginecologie  la  catedra  de
monografii şi un manual. Autorul a 3 brevete de invenţie. perfecţionare a medicilor. Vice­
Fondatorul şcolii ştiinţifice în domeniul hematologiei în decan Medicină generală în anii
Republica Moldova. A contribuit la pregătirea a 13 doctori 1993­1998.  În  perioada  1992­
în medicină. Membru corespondent al AŞM. Deţine titlul 1999  activează  la  catedra
onorific  „Eminent  al  Ocrotirii  Sănătăţii”;  decorat  cu Obstetrică  şi  Ginecologie  nr.2 în  funcţie  de  asistent
ordinele „Drapelul Roşu de Muncă”, „Gloria Muncii” şi universitar.  Din  1999  este  transferat  la  catedra
Ordinul Republicii.  Laureat al Premiului de Stat (2008). Hematologie,  Oncologie  şi  terapie  de  campanie  a
Ghidirim  Nicolae  ­  doctor  habilitat  în  medicină, USMF  „Nicolae  Testemiţanu”  în  funcţie  de  asistent
profesor universitar. universitar. La 14 aprilie 2010 a fost susţinută teza de
Născut la 9 mai 1942, în satul doctor în medicină cu tema: „Tratamentul combinat şi
Palanca, judeţul Cetatea Albă. În complex al recidivelor şi metastazelor de cancer ovarian
1966 a absolvit ISMC, în acelaşi în bazinul mic”. Din 2001 până în 2012 este responsabil
an a urmat specializarea primară de  compartimentul  ştiinţă  la  catedră.  Devine  şef  de
la  Catedra  ortopedie  şi studii al catedrei în februarie 2012. În 2011 este numit
traumatologie a ISMC. În 1966­ în  postul  de  conferenţiar  universitar  la  catedra
1968 lucrează medic traumatolog Hematologie, Oncologie şi terapie de campanie, iar în
la  spitalul  Republican  din  Bălţi. 2012 i se conferă titlul de conferenţiar universitar. Este
Între anii  1968 şi  1971  îşi  face directorul clinicii universitare cu secţiile ginecologie şi
studiile prin doctorat la Catedra radioginecologie.  A  publicat  peste  60  de  lucrări
chirurgie şi anesteziologie a Institutului de Medicină nr.2 ştiinţifice. Este autor a 4 brevete de inovaţie. A contribuit
„Nicolai  Pirogov”  din  or.  Moscova  sub  conducerea la pregătirea a 11 studenţi cu teza de diplomă. Este
profesorului Iu. Bereozov. În anul 1972 susţine teza de menţionat  cu  diplomă  USMF  „Nicolae  Testemiţanu”
doctor în medicină cu tema: „К оценке функционального pentru excelenţă în activitate.
состояния почек у больных раком желудка в пред– и Musteaţă Vasile – doctor  în medicină, conferenţiar
послеоперационном периоде”, iar în 2008 – teza de universitar, şef de studii.
doctor habilitat: „Etiopatogenia, diagnosticul, tratamentul Născut  la  21  iunie  1972,  în
şi profilaxia cancerului gastric”. Autor a 140 de lucrări oraşul  Chişinău. A  absolvit  cu
ştiinţifice, inclusiv 6 monografii, 3 manuale şi un dicţionar medalie şcoala medie din oraşul
explicativ de oncologie. Conducător a ­12 teze de doctor Chişnău (1989), apoi cu menţiune
în medicină. A avut stagii în domeniul proctologiei în facultatea  Medicină  generală  a
oraşul Harkov (Ucraina), iar în chirurgia abdominală şi USMF „N. Testemiţanu” (1995).
chirurgia septică cu laser – la instituţiile de profil din În anii 1995­1997 a făcut studiile
Moscova.  A  făcut  stagii  în  chirurgia  oncologică  în postuniversitare prin secundariat
or. Cluj­Napoca (România), iar în oncologia chirurgicală, clinic, ulterior în anii 1997­2000 –
radioterapie şi chimioterapie – în or. Angers (Franţa). studiile  postuniversitare  prin
Este laureat al Premiului de Stat în domeniul ştiinţei şi doctorat la catedra Hematologie,
tehnicii în anul 2008. Oncologie  şi  Terapie  de  Campanie  a  USMF
Activează  în  cadrul  catedrei  de  Oncologie, „N.  Testemiţanu”.  În  anul  2002  în  cadrul  Consiliului
Hematologie şi Radioterapie din 1989, pe parcursul a Ştiinţific  Specializat  al  IMSP  Institutul  Oncologic  din
22  ani  a  fost  şef  de  studii,  din  2012  este  şef  studii Moldova a susţinut teza de doctor în medicină cu tema
rezidenţiat. „Clinica,  diagnosticul şi  tratamentul limfoamelor non­
A  participat  la  un  şir  de  conferinţe,  congrese  şi Hodgkin cu afectarea primară a splinei”. În anii 2009­2011
simpozioane  naţionale  şi  internaţionale  (Chişinău, a făcut studiile postuniversitare prin masterat la Şcoala
Bucureşti,  Cluj­Napoca,  Iaşi  Moscova,  Sanct­ de  Management  în  Sănătate  Publică  a  USMF
Petersburg, Atena,  Istanbul,  etc.).  Este  posesorul  a „N. Testemiţanu”. Din  anul 1998 activează prin  cumul
10 certificate de inovator şi un brevet de invenţie. extern în calitate de medic în  IMSP Institutul Oncologic.
Rotaru Tudor – doctor  în medicină, conferenţiar Din anul 2000 activează în postură de asistent universitar
universitar, şef  de studii. la catedra Hematologie, Oncologie şi Terapie de Campanie
Născut  la  2  aprilie  1962,  în  satul  Corlăteni, a USMF „N. Testemiţanu”. Conferenţiar universitar (2009).
r­l  Răşcani. A  absolvit  şcoala  medie  din  satul  natal Din anul 2012 îndeplineşte funcţia de şef de studii la
(1979).  În  anii  1981­1983  este  înrolat  în  armată catedră. În anul 2011 a participat în stagiul internaţional

13
Simpozion Naţional de Oncologie
„VIGILENŢA ONCOLOGICĂ ÎN ACTIVITATEA MEDICALĂ,
Revistă  ştiinţifico­practică DEPISTAREA PRECOCE ŞI TRATAMENTUL TUMORILOR”

de instruire în domeniul managementului serviciilor de În perioada anilor 1976­1979
sănătate, realizat în baza acordului de colaborare între a făcut studiile postuniversitare
U.S.M.F.  “Nicolae  Testemiţanu”  şi  Grupul  Spitalicesc prin doctorat în Centrul Ştiinţific
“Saint Augustin” (Malestroit, Franţa), iar în anul 2012 – Oncologic Unional al Academiei
în stagiul internaţional în domeniul hemopatiilor maligne de Ştiinţe Medicale din URSS,
în MD Anderson Cancer Center al Universităţii din Texas oraşul Moscova unde a susţinut
(or. Houston, SUA). În anii 2002­2012 a activat în funcţie teza  de  doctor  în  medicină  cu
de Reprezentantul Naţional al Societăţii Europene de tema  „Kлиникa  и  лечение
Oncologie Medicală (ESMO) în Republica Moldova. A лимфосарком  с  первичным
publicat peste 100 de lucrări ştiinţifice. Este autorul şi поражением  глоточного
coautorul a 3 compendii metodico­didactice, 6 protocoale кольца”.
clinice naţionale, a unei cărţi şi a unui brevet de invenţie. În anii 1980­1991 a activat în
Direcţiile  ştiinţifice  principale  –  leucemii,  limfoame calitate  de  cercetător  ştiinţific  superior  în
nehodgkiniene. I s­a decernat Premiul Guvernamental Departamentul Hematologie al Institutului Oncologic
pentru Tineret în Domeniile Ştiinţei, Tehnicii, Literaturii din Moldova.
şi Artelor (2006). Din anul 1991 până în prezent activează în funcţie
Martalog  Valentin  –  doctor  în  medicină, de conferenţiar universitar la Universitatea de Stat de
conferenţiar universitar. Medicină  şi  Farmacie  „N.Testemiţanu”  la  Catedra
Născut  la  25  iulie  1959,  în Hematologie şi Terapie de campanie, care în anul 1995
satul Şestaci, raionul Rezina. A a  fost  comasată  cu  Catedra  Oncologie,  iar din  anul
absolvit şcoala medie din satul 2013  devenind  Catedra  Oncologie,  Hematologie  şi
natal (1976), apoi ISMC (1984). Radioterapie.
În anii 1984­1989 a făcut studiile Direcţia ştiinţifică principală a fost consacrată celei
postuniversitare prin secundariat mai frecvente patologii a sistemului hematopoietic în
clinic şi aspirantură la Institutul Republica Moldova – Limfoamelor non­Hodgkin. Au fost
Ştiinţific Unional de Pneumologie studiate particularităţile clinico­morfologice, tratamentul
din Leningrad. În 1989 a susţinut limfoamelor  non­Hodgkin  în  aspect  de  vârstă  şi
teza  de  doctor  în  medicină  cu localizarea focarului primar tumoral. Rezultatele obţinute
tema: „Prognosticul şi profilaxia au fost oglindite în 182 lucrări publicate în diferite reviste
complicaţiilor  postoperatorii şi materiale ale conferinţelor, congreselor naţionale şi
supurative  la  bolnavii  cu  maladii  cronice  pulmonare internaţionale,  1  monografie,  21  inovaţii  şi  9  lucrări
nespecifice”. Din anul 1990 până în anul 1996 a activat instructiv­metodice.  Este  conducătorul  ştiinţific  a  2
în calitate de asistent universitar la catedra Chirurgie doctoranzi.
generală şi semiologie. În anul 1996 a fost transferat la Musteaţă  Larisa  –  doctor  în  ştiinţe  medicale,
catedra  Hematologie  şi  Oncologie  în  calitate  de conferenţiar universitar.
asistent  universitar,  iar  din  2003  este  conferenţiar Larisa Musteaţă s­a născut
universitar la aceeaşi catedră. la 30 decembrie 1948, în oraşul
În  anul  2006  a  fost  numit  prim  vice­director  la Călăraşi,  R.S.S.M.  După
Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc” unde absolvirea şcolii medii în oraşul
a activat până în anul 2008. Din 2008 şi până în prezent Ananiev, regiunea Odesa în anul
activează  în  calitate  de  conferenţiar  universitar  la 1966  cu  medalie  de  argint  în
catedra Hematologie şi Oncologie şi secţia chirurgie acelaşi an a fost înmatriculată la
toracoabdominală a Institutului Oncologic. La catedră Institutul de Stat de Medicină din
a îndeplinit funcţia de şef studii la rezidenţi şi FECMF. oraşul Chişinău. În anul 1972 a
Este  membru  al  Consiliului  Ştiinţific  a  FECMF  a absolvit cu menţiune facultatea
USMF „N. Testemiţanu”. A publicat peste 60 de lucrări de  Medicină  generală  a
ştiinţifice. Autorul a unui brevet de invenţie şi 10 inovaţii. Institutului de Stat de Medicină
Robu  Maria  –  doctor  în  medicină,  conferenţiar din Chişinău, după care a activat ca medic­anesteziolog
universitar. în  secţia  de  Reanimare  a  Institutului  de  Cercetări
Născută  la  1  octombrie  1948  în  satul  Zârneşti, Ştiinţifice în Oncologie din Moldova, apoi medic ordinator
raionul Cahul. A absolvit cu menţiune (medalie de aur) în secţia de Hematologie, colaborator ştiinţific inferior
şcoala nr.2 din oraşul Cahul (1966), apoi Institutul de în aceeaşi secţie. În 1988 a susţinut teza de doctor în
Stat de Medicină din Chişinău (1972). În anii 1972­1973 ştiinţe medicale în Institutul Central de Hematologie şi
a continuat studiile în internatură, specialitatea medicină Hemotransfuzie al MS U.R.S.S. din oraşul Moscova,
internă  la  Spitalul  Clinic  Republican  din  Moldova. cu tema: „Практика индукционной и реиндукционной
Ulterior în anii 1973­1976 a activat în calitate de medic терапии генерализованных стадий лимфосарком”.
hematolog  în  secţia  Hematologie  a  Institutului Din anul 1988 a activat în calitate de colaborator ştiinţific
Oncologic din Moldova. superior în secţia Hematologie a Institutului de Cercetări

14
Simpozion Naţional de Oncologie
„VIGILENŢA ONCOLOGICĂ ÎN ACTIVITATEA MEDICALĂ,
Revistă  ştiinţifico­practică DEPISTAREA PRECOCE ŞI TRATAMENTUL TUMORILOR”

Ştiinţifice în Oncologie din Moldova. De la 5 octombrie în 1985 a lucrat ca chirurg­oncolog în secţia toracală a
1991 a fost angajată în postura de asistent universitar Institutului Oncologic din Republica Moldova. În 1985­
la catedra de Hematologie şi Terapie de campanie a 1988 îşi face studiile prin aspirantură în secţia toracală
Universităţii  de  Stat  de  Medicină  şi  Farmacie Centrul  Oncologic  Unional  din  Moscova.  În  1988  a
„N.Testemiţanu” din Moldova. Din 27 decembrie 1994 susţinut teza de doctor în medicină cu tema: „Alegerea
ocupă postura de conferenţiar universitar la catedra metodei de tratament a adenocarcinomului plămânului”.
Hematologie  şi  Oncologie,  unde  activează  până  în În 1988 este angajat la lucru ca asistent al catedrei
prezent. Oncologie  şi  din  2010  activează  în  calitate  de
Are 191 lucrări ştiinţifice publicate, 11 protocoale conferenţiar  universitar.  A  făcut  stagii  în  domeniul
clinice naţionale. Este autorul unui brevet de invenţie endoscopiei la catedra de perfecţionare a medicilor din
şi a 26 inovaţii. Moscova  în  1983  şi  la  Sanct­Peterburg  în  1985  pe
Din anul 2003 este angajată pe 0,5 salariu ca şef al chirurgia toracală.
secţiei Hematologie nr.1 a IMSP Institutul Oncologic S­a  perfecţionat  curativ  şi  didactic  în  clinica  de
din Moldova. Oncologie şi Urologie a UMF Craiova, România 2006;
Direcţia  ştiinţifică  principală  –  limfoame Sim pozium   „Progres  în  oncourologie”,  2011,
nehodgkiniene. Cluj­Napoca, România. A publicat peste 20 de lucrări
Oleinicova  Elena  –  doctor  în  m edicină, ştiinţifice pe oncologie.
conferenţiar universitar. Ţîbîrnă  Andrei  –  doctor  în  medicină,  asistent
Născută la 13 iulie 1947, în universitar.
oraşul Chişinău. După absolvirea   Născut  la  26  iulie  1978  în
şcolii  medii  de  8  ani,  în  anul oraşul Chişinău. A absolvit liceul
1962 a fost angajată infirmieră în teoretic  „Mihai  Eminescu”  în
secţia de Oncologie a Spitalului 1995.  În  anul  2001  a  absolvit
Feroviar  staţia  Chişinău, facultatea de medicină generală
continuându­şi studiile la şcoala a USMF „Nicolae Testemiţanu”.
medie a tânărului muncitor. Între  anii  2001­2005  a  urmat
În  anii  1964­1970  a  făcut studiile  postuniversitare  prin
studiile în ISMC. În anul 1986 pe rezidenţiat  la  catedra  de
baza  Institutului  de  cercetări Hematologie  şi  Oncologie  a
ştiinţifice “I. I. Petrov” din Leningrad a sustinut teza de USMF „N. Testemiţanu”.
doctor  în  ştiinţe  medicale  pe  tema:  “Некоторые În anul 2006 a fost angajat în calitate de asistent
вопросы клиники и морфологии лимфогранулематоза universitar  la  catedra  de  Oncologie,  Hematologie  şi
в возрастном аспекте”. Din 1972 a activat în Institutul Radioterapie, unde activează până în prezent. În anul
de  Cercetări  Ştiinţifice  în  Oncologie  din  Republica 2010  a  susţinut  teza  de  doctor  în  medicină  la
Moldova în secţia de hematologie. specialitatea oncologie cu genericul „Particularităţile
În 1987 a fost aleasă prin concurs în postura de epidemiologice, clinico­morfologice şi chirurgicale ale
asistent universitar la Catedra de Terapie nr.1 a ISMC, glandei tiroide în Republica Moldova”. Are 24 de publicaţii
din  anul  1991  a  fost  transferată  la  Catedra  de ştiinţifice,  2  brevete  de  invenţie  şi  o  recomandare
Hematologie şi Terapie de Campanie. metodică.
Din anul 2011 ocupă postul de conferenţiar universitar În 2009 a participat la cursurile de specializare în
la Catedra  de Hematologie şi Oncologie a U.S.M.F. Institutul European de Oncologie IBO din Milano, Italia.
“N.Testemiţanu”,  unde  lucrează  până  în  prezent. A Maria Popescu – asistent universitar.
publicat 164 lucrări ştiinţifice, sunt aprobate 23 inovaţii. Născută  la  23  mai  1960,  în
Direcţia ştiinţifică generală – limfomul Hodgkin. satul Sadîc, raionul Cantemir. A
Decorată cu medalia “Veteran al muncii”. absolvit  şcoala  medie  nr.3  din
Popescu  Constantin  –  doctor  în  medicină, oraşul Cimişlia (1977), apoi ISMC
conferenţiar universitar. (1983). În anii 1983­1984  face
Născut la 14 martie 1957, în internatura pe terapie la Spitalul
satul Pituşca, raionul Călăraşi. Clinic Republican din Chişinău. În
A absolvit şcoala medie din sat anii 1984­1986 a lucrat în calitate
în 1974 cu succes şi în acelaş de  terapeut  în  satul  Sîngera,
an  a  fost  înscris  la  facultatea raionul Ialoveni. Din 1986 până în
curativă Institutul de Medicină din 1991 a lucrat în calitate de medic
Chişinău,  care  l­a  absolvit  în ordinator în secţia de Hematologie
1980. În 1980­1981 face studii în a Institutului Oncologic din Moldova.
internatura pe  baza Institutului În 1991 a fost transferată prin concurs în postura de
Oncologic  pe  specialitatea  de asistent la Catedra Hematologie şi Terapie de Campanie
oncolog­chirurg. Din 1981 până a USMF „N.Testemiţanu”, unde a lucrat până în anul

15
Simpozion Naţional de Oncologie
„VIGILENŢA ONCOLOGICĂ ÎN ACTIVITATEA MEDICALĂ,
Revistă  ştiinţifico­practică DEPISTAREA PRECOCE ŞI TRATAMENTUL TUMORILOR”

1993. Din motive familiale s­a eliberat din funcţia de Universitatea de Stat de Medicină
asistent  la  Catedra  Hematologie  şi  Terapie  de şi  Farmacie  “Nicolae  Teste­
Campanie. miţanu”  (1998),  după  care  a
În anii 1993­1995 continuă lucrul ca medic ordinator urmat  Rezidenţiatul  la  specia­
în secţia de Hematologie nr.2 a Institutului Oncologic. litatea  Oncologie,  Catedra
Din septembrie 1995 activează din nou în postura de Hematologie,  Oncologie  şi
asistent la Catedra Hematologie şi Terapie de Campanie. Terapie  de  Campanie,  USMF
A publicat 34 de lucrări ştiinţifice, inclusiv 3 inovaţii. “Nicolae Testemiţanu” (2001). În
Sporâş Natalia –  asistent universitar. anul 2001 este angajată în funcţia
Născută  la  6  mai  1961,  în de asistent universitar la catedra
satul  Camenscoe,  raionul Artiz, Oncologie,  Hematologie  şi  Radioterapie  a  USMF
regiunea Odesa. A absolvit şcoala “Nicolae Testemiţanu”. Este admisă la studii prin doctorat
medie din satul natal în anul 1978. cu  tema:  “Particularităţi  clinico–morfologice  şi  de
În anii 1982­1989 a făcut studiile tratament chirurgical  al tumorilor filoide  ale glandelor
la Institutului de Stat de Medicină mamare”. A publicat peste 10 articole, dintre care 2 peste
din or. Chişinău. După absolvirea hotarele ţării. A avut stagii de perfecţionare în domeniul
internaturii, în 1990, activează la oncologia chirurgicală, radioterapie şi chimioterapie – în
Institutul Oncologic din Moldova or. Angers  (Franţa),  2005  şi  în  domeniul  pedagogiei
în  secţia  de  Hematologie  în “Psihopedagogia  –  învăţământul  superior”,  Catedra
funcţie de medic hematolog. În Economie, management şi psihopedagogie în medicină,
1994  a  fost  transferată  la  Catedra  Hematologie  şi USMF  “Nicolae  Testemiţanu”  Republica  Moldova,
Oncologie a USMF „N.Testemiţanu”. Din octombrie 1995 Chişinău, noiembrie, 2008.
activează în postura de asistent universitar al Catedrei Bacalîm Lilia – asistent universitar.
Hematologie, Oncologie şi Terapie de Campanie (din Născută la 25 august 1983,
2013 Catedra Oncologie, Hematologie şi Radioterapie). în satul Visoca, judeţul Soroca.
Are 37 lucrării ştiinţifice şi 6 inovaţii pe diverse teme. A absolvit şcoala medie din satul
Corobcean Nadejda – asistent universitar. natal  (2000),  apoi  Colegiul  de
Născută  la  26  decembrie Medicină or. Bălţi (2003). În anii
1976,  în  satul  Volintiri,  raionul 2003­2009  a  făcut  studiile  la
Ştefan­Vodă. A  absolvit  şcoala Universitatea de Stat de Medicină
medie  din  satul  natal  (1992)  şi şi  Farmacie  “Nicolae  Teste­
liceul teoretic “Vasile Alecsandri” miţanu”,  facultatea  Medicină
din  Chişinău  (1993).  Urmează Generală.  În  2013  a  absolvit
studiile la Colegiul Republican de studiile  postuniversitare  prin
Medicină  şi  Farmacie  din rezidenţiat,  specialitatea  Oncologie.  Din  2013  este
Chişinău  (1997),  apoi  la angajată  în  funcţia  de  asistent  universitar,  catedra
Universitatea de Stat de Medicină Oncologie, Hematologie şi Radioterapie, USMF “Nicolae
şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu” Testemiţanu”.
(2004), după care a urmat Rezidenţiatul la specialitatea A publicat 19 articole. Autorul unui brevet de invenţie.
Oncologie, Catedra Hematologie, Oncologie şi Terapie Şveţ Veronica – asistent universitar
de Campanie, USMF “Nicolae Testemiţanu” (2008). În Născută la 13 octombrie 1986, în oraşelul Cupcini
anul 2008 este angajată în funcţia de asistent universitar. (Kalininsc),  raionul  Edineţ. A  absolvit  Şcoala  Medie
În acelaşi an este admisă la studii prin doctorat cu tema: Nr.29  (actual  Liceul  “Liviu
“Profilaxia şi tratamentul pancreatitei acute postoperatorii Rebreanu”), din oraşul Chişinău
în cancerul gastric”. A publicat peste 20 de articole, dintre (2004). Urmează ulterior studiile
care 10 peste hotarele ţării. A avut stagii de perfecţionare superioare  la  Universitatea  de
în domeniul pedagogiei “Psihopedagogia – învăţământul Stat  de  Medicină  şi  Farmacie
superior”,  Catedra  Economie,  management  şi “Nicolae  Testemiţanu”  (2010),
psihopedagogie în medicină, USMF “Nicolae Testemiţanu” apoi  a  urmat  Rezidenţiatul  la
Republica  Moldova,  Chişinău,  noiembrie,  2013  şi  în specialitatea  Oncologie,
domeniul  chirurgiei  “Infecţia  chirurgicală.  Metodologie Hematologie  şi  Radioterapie
didactică”. A susţinut teza de doctor în medicină în ianuarie Universitatea de Stat de Medicină
2015. şi  Farmacie  „Nicolae
Odobescu Oxana – asistent universitar. Testemiţanu” (2014). În anul 2014
Născută la 22 septembrie 1974, în satul Horodişte, este  angajată  în  funcţia  de  asistent  universitar.  A
raionul Călăraşi. A absolvit şcoala medie din satul natal participat  la  concursul  anual  şi  a  câştigat  premiul
(1989),  urmează  studiile  la  Colegiul  Republican  de AGEPI  „CEL  MAI  TÂNĂR  INOVATOR AL ANULUI”
Medicină  şi  Farmacie  din  Chişinău  (1992),  apoi (2011, 2012, 2013). A publicat peste 25 articole naţionale

16
Simpozion Naţional de Oncologie
„VIGILENŢA ONCOLOGICĂ ÎN ACTIVITATEA MEDICALĂ,
Revistă  ştiinţifico­practică DEPISTAREA PRECOCE ŞI TRATAMENTUL TUMORILOR”

şi internaţionale, a brevetat  7 brevete de invenţii şi 75 Brenişter Sergiu – asistent universitar.
de inovaţii. Născut la 21 decembrie 1973,
Vîrlan Mariana – asistent universitar. în Chişinău, Republica Moldova.
Născută la 20 martie 1986, în Absolveşte şcoala medie  ruso­
satul Verejeni, raionul Teleneşti. moldovenească Nr.39 în 1990. În
În  anul  2010  absolveşte perioada 1990­1996 face studiile
Universitatea  de  Medicină  şi la USMF “Nicolae Testemiţanu”,
Farmacie  „Nicolae Testemiţanu”, Facultatea Medicină Generală. În
în  2014  finisează  studiile  prin 1996  este  înmatriculat  la studii
rezidenţiat  specialitatea prin rezidenţiat la specializarea
Oncologie.  Este  autoare  a  13 Oncologie  la  catedra
lucrări  ştiinţifice  publicate  în Hematologie,  Oncologie  şi
reviste naţionale şi internaţionale, Terapie de Campanie, pe care le finisează în 1999. Între
autoare a 4 brevete de invenţie. anii 1999­2002 face studii prin dotoratură la oncologie la
În 2012 şi 2013 ocupă locul I şi II la zilele universităţii, catedra Hematologie, Oncologie, Terapie de campanie
2014 ocupa locul I la congresul internaţional Med Espera, USMF “NicolaeTestemiţanu”. În decembrie 2003 susţine
ediţia 4. teza  de  doctor  în  medicină  cu  tema  “Aspecte  de
Buruiană Sanda – asistent universitar. diagnostic  şi  tratament  chirurgical  al  tumorilor
Născută la 28 noiembrie 1977, mediastinale”. În perioada iunie 2003­2006 activează în
în  oraşul  Chişinău.  În  1994  a funcţie de doctor – oncopulmonolog în secţia dispensar
absolvit  liceul  „Gh. Asachi”din şi  policlinică  IMSP  IOM.    Din  2006  activează  în
Chişinău. Între 1994­2001 a făcut departamentul cirurgie toracică în calitate de colaborator
studiile la USMF ”N.Testemiţanu”. ştiinşific. Din 2007 până în prezent lucrul în cumul,  pe
În 2004 a finisat rezidenţiatul în ore,  la  catedra  Anatomia  Omului,  USMF
Medicină internă,  iar în  2006  a „N. Testemiţanu” cu predare în limba engleză.  Din 2012
finisat  secundariatul  clinic  la până  în  prezent  lucrul  în  cumul,  pe  ore,  la  catedra
specialitatea Hematologie. Între Oncologie,  Radioterapie,  USMF  “N.  Testemiţanu”  cu
2007­2014  a  activat  ca  medic predare în limba engleză. Autor a peste 50 de articole
hematolog categoria superioară în publicate în Moldova şi după hotare, 1 brevet de invenţie
secţia Hematologie al Institutului Oncologic. Din 2007 a şi 15 certificate de inovator.
activat prin cumul în postura de asistent universitar la Viziru Ludmila – felcer­laborant.
Catedra Hematologie, Oncologie şi Terapie de Campanie. Născută la 27 iunie 1978, în
A publicat 22 de lucrări ştiinţifice, inclusiv un brevet satul Horjeşti, raionul Hânceşti.
de inovaţie. A absolvit şcoala medie din satul
Ţurcanu Iulian  – asistent universitar. natal  (1995),  apoi  Colegiul
Născut la 2 octombrie 1981 în Chişinău, Republica Orăşenesc  de  Medicină  din
Moldova.  Absolveşte  Liceul Chişinău  (1998).  În  perioada
Universitar Republican cu Profil anilor 1998­2003  este angajată
Real în 1999. În perioada 1999 – în funcţia de laborantă la Centrul
2005  face  studiile  la  USMF de  Medicină  Preventivă
”Nicolae  Testemiţanu”,  Facul­ Republican. Din 2003 activează
tatea  Medicină  Generală.  În ca  laborantă  la  catedra  Onco­
2005 este înmatriculat la studii logie, Hematologie şi  Radioterapie  a  USMF  “Nicolae
prin rezidenţiat la specializarea Testemiţanu”.
Oncologie  la  catedra  Hema­ Zinaida Cheptene – felcer­laborant.
tologie, Oncologie şi Terapie de Născută  la  21.01.1974  în  s.
Campanie, pe care le finisează în 2009. Din aprilie 2006 Recea r. Străşeni. A absolvit şcoala
pînă în prezent activează în funcţie de medic de gardă medie  completă  în  anul  1989,
în  departamentul  Radioterapie,  apoi  Chirurgie  al devine  studentă  la  Colegiul
Institutului Oncologic. În 2010 este înmatriculat la studii Orăşănesc  de  Medicină  din
prin doctorat la IMSP Institutul Oncologic. Tema tezei Chişinău  în  anul  1993  unde  a
de doctor ”Optimizarea aplicării lambourilor axiale în absolvit  cursul  deplin  pe
tratamentul chirurgical al cancerului zonei oro­faciale”. specialitatea  felcer­laborant.  În
Din 2014 activează, prin cumul, în funcţie de asistent martie 1996 a fost repartizată de
universitar  la  Catedra  Oncologie,  Hematologie  şi către Ministerul Ocrotirii Sănătăţii
Radioterapie. Autor a peste 20 de articole publicate în la  USMF  “N.Testemiţanu”  la
Moldova  şi  după  hotare,  2  brevete  de  invenţie  şi  4 Catedra Hematologie şi Oncologie în calitate de laborantă.
certificate de inovator. Activează în funcţie de laborantă până în prezent.

17