Sunteți pe pagina 1din 4

TEMA 1

În urma analizei de risc efectuată la nivel de management superior, S.C. VICTOR


CONSTRUCT S.R.L. a luat decizia infiinţării unui punct de lucru în Spania, ca urmare a
oportunităţilor pieţei.

Răspundeți urmatoarelor 3 cerinte:

1.a) Având în vedere complexitatea domeniului de activitate al S.C. VICTOR


CONSTRUCT S.R.L., stabiliţi ce activităţi intră sub incidenţa “domeniului reglementat” şi
asupra cărora managementul va trebui să întreprindă măsuri speciale pentru a putea opera
în afara ţării.

Având în vedere complexitatea domeniului de activitate al S.C. VICTOR CONSTRUCT


S.R.L, activitățile care intră sub incidența “domeniului reglementat” și asupra cărora
managementul va trebui să întreprindă măsuri speciale pentru a putea opera în afară țării
sunt următoarele:
• sa aplice marcajul CE pe produse si/sau pe ambalajele sau documentele
însoţitoare, după cum este prevăzut.
• sa se asigure ca produsele sunt conforme cu standardele si toate cerinţele
esenţiale din directivele aplicabile;
• sa identifice directivele europene din Noua Abordare - transpuse in legislaţia
naţionala prin reglementari tehnice - care sunt aplicabile produselor sale;
• sa identifice procedura de evaluare a conformităţii care se aplica (declararea
pe proprie răspundere a conformităţii, implicarea unui organism recunoscut pentru
evaluarea încercărilor, inspecţiilor sau a sistemului de management al calităţii sau
integrat);
• sa determine termenele pana la care trebuie sa întreprindă masurile
necesare;
• sa determine standarde europene armonizate aplicabile produselor sale;

Reglementările tehnice naţionale se supun prevederilor Art. 28 şi 30 ale Tratatului


Comunităţii Europene, care interzic restricţiile cantitative sau măsurile cu efect
echivalent. Precedentul juridic al Curţii Europene de Justiţie, în special cazul 120/78
asigură elementele cheie pentru recunoaşterea mutuală. Efectul acestui precedent juridic
este următorul:

- mărfurile produse legal sau comercializate într-o ţară ar trebui, în principiu, să


circule liber în interiorul Comunităţii, atunci când astfel de produse satisfac nivele
echivalente de protecţie cu cele impuse de Statul Membru exportator şi cand acestea sunt
comercializate în teritoriul ţării exportatoare;

- in lipsa măsurilor Comunităţii, Statele Membre au libertatea de a legifera pe


teritoriul lor;
- barierele în calea comerţului rezultate din diferenţele existente între legislaţiile
naţionale pot fi acceptate numai dacă măsurile naţionale :

• sunt necesare pentru a satisface cerinţe obligatorii (cum ar fi sănătatea,


securitatea, protecţia consumatorului, protecţia mediului);

• servesc un scop legitim care justifică încălcarea principiului liberei circulaţii a


mărfurilor; şi

• pot fi justificate în privinţa legitimităţii scopului şi sunt proporţionale cu


obiectivele.

Noile bariere în calea comerţului, care rezulta din adoptarea unor standarde şi
reglementări tehnice naţionale divergente, pot fi prevenite printr-o procedură prevăzută
de Directiva 98/34/EC1. Statele Membre sunt obligate să notifice proiecte de
standarde şi reglementări tehnice Comisiei şi altor State Membre.

Există o perioadă de aşteptare în care acestea nu pot fi adoptate, dându-se astfel


posibilitatea Comisiei sau Statelor Membre să reacţioneze. În lipsa unor reacţii în perioada
iniţială de aşteptare de 3 luni, proiectele reglementărilor tehnice pot fi apoi adoptate.
În cazul în care există obiecţiuni, se impune o perioadă de aşteptare suplimentară de 3 luni.
Perioada de aşteptare este de 12 luni în cazul în care există o propunere pentru o
directivă. Totuşi, perioada de aşteptare nu se aplică atunci când, din motive de urgenţă,
un Stat Membru este obligat să introducă reglementări tehnice într-un timp foarte scurt
pentru protecţia sănătăţii sau securităţii publice, pentru protecţia animalelor sau
plantelor. Directiva 98/34/EC dă Comisiei şi posibilitatea de a invita, după consultarea
Statelor Membre, organizaţii europene de standardizare pentru a elabora standarde
europene.

Restricţiile în calea liberei circulaţii a mărfurilor, care pot fi acceptate conform Art.
28 şi 30 ale Tratatului CE, pot fi evitate sau eliminate numai prin armonizare tehnică
la nivelul Comunităţii. Aceasta armonizare a fost la început destul de redusă din doua
motive. Primul, legislaţia a devenit foarte tehnică, deoarece avea obiectivul de a satisface
cerinţele individuale ale fiecărei categorii de produse. Al doilea, adoptarea directivelor
privind armonizarea tehnică se baza pe unanimitate în Consiliu.

Transferul produsului are loc de la producător, sau reprezentantul său autorizat în


Comunitate, la importatorul stabilit în comunitate sau la persoana responsabilă pentru
distribuirea produsului pe piaţa comunitară .Transferul poate de asemenea să aibă loc
direct de la producător sau reprezentantul său autorizat în Comunitate, la consumatorul
final sau utilizator.

Introducerea pe piaţa este considerată a nu avea loc atunci când un produs este:
• transferat de la producătorul dintr-o ţară terţa la reprezentantul sau autorizat
în Comunitate, pe care producătorul l-a angajat pentru a se asigura că produsul
îndeplineşte cerinţele directivelor;

• transferat la un producător pentru a fi supus în continuare unor operaţii (de ex.:


asamblare, ambalare, procesare sau etichetare);

• fără permisiune de liberă circulaţie din partea vămii, sau se afla sub
incidenţa altor proceduri vamale (de exemplu: tranzit, depozitare, sau import
temporar), sau este într-o zonă liberă;

• realizat într-un Stat Membru, cu scopul exportului într-o terţa ţară;

• expus la târguri comerciale, expoziţii sau demonstraţii;

• în stocurile producătorului sau ale reprezentantului său autorizat în


Comunitate, când produsul nu este încă disponibil, doar dacă nu există alte specificaţii
în directivele aplicabile.

1.b) Deoarece S.C. VICTOR CONSTRUCT S.R.L. este o firmă performantă, doreşte
obţinerea maximului de profit cu investiţii optime. Firma ar putea utiliza în procesul de
producţie sudorii proprii (din România), fără a fi obligaţi să angajeze specialişti spanioli? Este
necesara validarea sudorilor (certificarea de personal specializat) pentru recunoasterea
interstatala a acestora?

S.C. VICTOR CONSTRUCT S.R.L. poate utiliza în procesul de producție sudorii proprii
(din România), dar aceștia necesită să fie certificați de un organism de certificat acreditat.În
cazul de față, de exemplu, un sudor poate fi certificat de către ISIM CERT END – Timișoara.
Organismul ISIM CERT END este acreditat RENAR pentru certificarea personalului sudor, a
personal pentru control nedistructiv şi calificarea procedurilor de sudare. RENAR deține
acord de recunoaștere internațională la nivel european al EA-MLA (Multilateral Agreement),
care facilitează accesul pe piaţa exporturilor. EA-MLA este un acord la nivel european, prin
care părţile semnatare îşi recunosc reciproc acreditările acordate şi rapoartele / certificatele
emise de către entitaţile acreditate de către acestea. Acest acord se încheie pentru diferite
domenii şi are că principiu evaluarea reciprocă periodică(Atașat Certificat de Acreditare
pentru ISIM CERT END).

1.c) Credeţi că este obligatorie certificarea betoanelor şi a profilelor de PVC cu geam


termopan pentru a le utiliza in constructia de cladiri din Spania? Dar acreditarea
laboratorului de încercări? Motivaţi răspunsul.

Având în vedere domeniul de activitate a companiei S.C. VICTOR CONSTRUCT S.R.L.,


privind sectoarele de producție tâmplărie aluminiu și PVC cu geam termopan și sector
pentru stație de betoane, dobândirea unei certificări este obligatorie în scopul de a garanta
conformitatea produsului cu cerințele esențiale de securitate și siguranță prevăzute de
legislația comunitară de armonizare relevanță. Reglementarea (UE) nr. 305/2011 stabilește
condițiile armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții și abrogă
Directiva 89/106/CEE acesta aplicându-se obligatoriu tututor producătorilor de produse de
construcții, inclusiv companiei S.C. VICTOR CONSTRUCT S.R.L..
De asemenea, acreditarea laboratorului de încercări este obligatorie. Importanța
acreditării reprezintă un indicator fiabil al competenței tehnice, oferind încredere și
contribuind la creșterea competitivității produselor și serviciilor și a promovării liberei
circulații a acestora. Totodată acreditarea promovează protecția vieții, sănătății, securității
persoanelor fizice, dar și a mediului și a intereselor consumatorilor. Acreditarea unui
laborator de încercări în Spania poate fi făcută de către ENAC (Entidad Nacional de
Acreditación) pe baza standardului de referință EN ISO 17025:2005.