Sunteți pe pagina 1din 50

CUNOAùTEREA ùI ÎNğELEGEREA

MODALITĂğII DE APROBARE A PROCEDURII


DE SUDARE ùI SPECIFICUL PROCEDURII
1. Generalitati
Calificarea procedurilor de sudare este parte integrantă a asigurării calităĠii în execuĠia
construcĠiilor metalice sudate.

Scopul specificaĠiilor procedurilor de sudare (SPS-WPS)

SPS sunt necesare pentru planificarea operaĠiilor de sudare úi pentru controlul calităĠii
acestora în timpul sudării. Sudarea este considerată ca proces special în terminologia standardelor
pentru sistemele calităĠii. De obicei, standardele pentru sistemele calităĠii impun condiĠia ca
procesele speciale să fie executate în conformitate cu o specificaĠie scrisă a procedurii.
Elaborarea unei SPS constituie baza necesară, dar nu garantează, prin ea însăúi, că
sudurile executate îndeplinesc condiĠiile prescrise.
Unele abateri, în special imperfecĠiuni úi distorsiuni, pot fi evaluate prin metode de
examinare nedistructivă a produsului finit.
Modificările metalurgice constituie oricum o problema deosebită, deoarece o evaluare
nedistructivă a caracteristicilor mecanice nu este imposibilă în stadiul actual al tehnologiei de
examinare nedistructivă. Aceasta a condus la elaborarea unei serii de reguli pentru calificarea
procedurilor de sudare înainte de introducerea acestora în producĠia efectivă.
Procedură de sudare - Succesiune specificată de acĠiuni care trebuie urmată în cazul executării
unei suduri, incluzând procedeul (ele) de sudare, referirea la materiale, materiale consumabile
pentru sudare, pregătire, preîncălzire (dacă este necesară), metoda si controlul sudării si al
tratamentului termic postsudare (dacă e cazul) si echipamentul de sudare necesar care trebuie
utilizat.

SpecificaĠie preliminară a procedurii de sudare (pWPS) - Document care con‫܊‬ine variabilele


cerute de procedura de sudare care trebuie calificată utilizând una dintre metodele descrise în
conformitate cu SR EN ISO 15607.

SpecificaĠia procedurii de sudare (WPS) - Document care a fost calificat prin una din metodele
Existente si care prevede variabilele cerute de procedura de sudare, pentru a asigura
repetabilitatea în timpul produc‫܊‬iei prin sudare.

InstrucĠiune de lucru - SpecificaĠie simplificată a procedurii de sudare, adecvată pentru


aplicarea directă în atelier.

Proces - verbal de calificare a procedurii de sudare (WPQR) - Document care cuprinde toate
datele necesare pentru calificarea unei specificaēii preliminare a procedurii de sudare.
Verificarea procedurii de sudare - Executarea si încercarea unei probe de calificare
standardizate, conform indicaĠiilor din pWPS, pentru a califica o procedură de sudare.

Încercare de sudare înainte de începerea fabricaĠiei - Verificarea sudării cu aceeasi func‫܊‬ie ca


si o verificare pentru calificarea procedurii de sudare, dar bazată pe o probă nestandardizată
reprezentativă pentru condiĠiile din producĠie.

SpecificaĠie a unei proceduri de sudare standard - SpecificaĠie a unei proceduri de sudare care
a fost calificată printr-o verificare a unei proceduri de sudare nespecifice unui anumit producător
de către un examinator sau un organism de examinare.
NOTĂ – O procedură de sudare standard poate fi pusă la dispoziĠia oricărui producător.

ExperienĠă anterioară în sudare - SituaĠie în care se poate demonstra prin rezultate autentificate
ale verificărilor, că procedurile de sudare ale producătorului, au fost capabile să producă în mod
constant suduri de calitate acceptabilă în decursul unei perioade de timp.
Material consumabil pentru sudare încercat - Material consumabil pentru sudare sau
combinaĠie de materiale consumabile pentru sudare, încercate conform standardelor
corespunzătoare pentru încercarea materialelor consumabile pentru sudare.

Variabilă esenĠială - CondiĠie de sudare care cere o calificare.

Variabilă neesenĠială - CondiĠie de sudare prevăzută în WPS dar care nu cere o


calificare.

Domeniu de calificare - Extinderea calificării pentru o variabilă de sudare esenĠială.

Îmbinare omogenă - Îmbinare sudată în care sudura si materialul de bază nu prezintă


diferenĠe semnificative ale caracteristicilor mecanice si/sau ale compoziĠiei chimice.

Îmbinare eterogenă - Îmbinare sudată în care sudura si materialul de bază prezintă


diferenĠe semnificative ale caracteristicilor mecanice si/sau ale compoziĠiei chimice.

Îmbinare din materiale diferite - Îmbinare sudată în care materialele de bază prezintă
diferenĠe semnificative ale caracteristicilor mecanice si/sau ale compoziĠiei chimice.

Proces verbal de calificare a procedurii de sudare (WPQR) – este o confirmare a


rezultatelor de apreciere a fiecărei probe, incluzănd repetarea prbelor.
În cadrul standardizării europene a fost elaborată seria de standarde EN 15600
"SpecificaĠia úi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice".Prin
elaborarea acestei serii de standarde s-au creat bazele posibilităĠii de calificare a
procedurilor de sudare a materialelor metalice. Până în prezent au fost elaborate
următoarele părĠi ale EN 15600 SpecificaĠia úi calificarea procedurilor de sudare pentru
materiale metalice:
• EN 15601 Reguli generale pentru sudarea prin topire
• EN 15609 (1-5) SpecificaĠia procedurii de sudare pentru sudarea prin topire
• EN 15610 Calificare prin utilizarea unor materiale pentru sudare certificate
• EN 15611 Calificare prin referire la experienĠa de sudare.
• EN 15612 Calificare prin referire la o procedură de sudare standardizată
• EN 15613 Calificare printr-o verificare a sudării înainte de începerea fabricaĠiei
• EN 15614-1 Verificarea procedurii de sudare cu arc electric a oĠelurilor
• EN 15614-2 Verificarea procedurii de sudare cu arc electric a aluminiului úi a
aliajelor sale
Prezentul ansamblu de standarde stabileúte un sistem european standardizat pentru
specificaĠia úi calificarea procedurilor de sudare.

Utilizarea unei anumite metode de calificare a procedurilor de sudare este de multe


ori o condiĠie impusă de un standard de aplicaĠie sau de alte reglementări normative.
în absenĠa unei asemenea condiĠii, metoda de calificare trebuie să fie convenită între
părĠile contractante în momentul consultării sau emiterii comenzii.
Diferitele faze la calificarea procedurilor de sudare
PosibilităĠi de calificare a procedurilor de sudare

PărĠile 1 úi 2 EN 15601 úi EN 15609(1-5) definesc regulile generale pentru


specificaĠia úi calitatea procedurilor de sudare úi stabilesc condiĠiile pe care trebuie să le
îndeplinească conĠinutul specificaĠiilor procedurilor de sudare pentru procedeele de
sudare cu arc electric.
EN 15614-1, EN 15614-2,EN 15610, EN 1561LEN 15612, EN 15613 stabilesc modul
în care este calificată o WPS.

EN 15610 Calificare prin utilizarea unor materiale pentru sudare certificate.

Unele materiale nu se modifică în mod semnificativ în zonele influenĠate


termic, dacă energiile termice introduse sunt menĠinute în limitele specificate. Pentru
astfel de materiale, o WPS se consideră calificată dacă materialele pentru sudare sunt
certificate úi dacă toate variabilele esenĠiale se situează în domeniul pentru care este
valabilă calificarea.
Calificarea obĠinută prin utilizarea unor materiale de sudare certificate trebuie
să fie limitată la procedeele de sudare cu arc electric care utilizează metale de adaos.
Toate activităĠile legate de sudarea, examinarea úi încercarea probelor trebuie
să fie în responsabilitatea unui examinator sau organism de verificare independent.
Examinatorul sau organismul de verificare trebuie să stabilească domeniul de
valabilitate a calificării cu privire la variabilele esenĠiale ale materialelor pentru sudare
certificate
EN 15611 Calificarea prin referire la experienĠa dobândită prin sudare.

Un producător poate califica o WPS prin referire la experienĠa dobândită prin sudare cu
condiĠia să poată dovedi, printr-o documentaĠie autentică, obiectivă úi adecvată, că a sudat
anterior în mod corespunzător tipul de îmbinare úi materiale în discuĠie. Domeniul de valabilitate
a unei WPS, calificată prin referire la experienĠa dobândită la sudare, trebuie limitat la materialul
(materialele) pentru sudare, materialul (materialele) de bază, procedeul (procedeele) de sudare úi
domeniul variabilelor esenĠiale pentru care poate fi documentată o experienĠă dobândită
corespunzătoare.

EN 15612 Calificarea prin referire la o procedură standardizata.

O WPS elaborata de către un producător este calificată dacă domeniile propuse pentru
toate variabilele esenĠiale se află între limitele admise de o procedură de sudare standard.
Procedura de sudare standardizată trebuie să fie elaborată úi calificată de către un examinator sau
un organism de verificare independent.
Examinatorul sau organismul de verificare trebuie să verifice elaborarea WPS, sudarea,
examinarea úi încercarea probelor, precum úi elaborarea WPS finale în conformitate cu standardul
referitor la calificarea prin verificarea procedurii de sudare.
Trebuie să fie acordata o atenĠie deosebită specificării corecte a variabilelor esenĠiale,
astfel să rezulte o WPS independentă de orice marcă de echipament de sudare sau orice condiĠii
speciale în timpul sudării probelor. După calificarea WPS finale de către examinatorul sau
organismul de verificare independent, aceasta devine o procedură de sudare standardizată care
poate fi pusă la dispoziĠia oricărui producător.
EN 15613 Calificarea printr-o verificare a sudării înainte de începerea fabricaĠiei

Calificarea printr-o verificare a sudării înainte de începerea fabricaĠiei poate fi utilizată


atunci când forma úi dimensiunile probelor nu sunt suficient de reprezentative pentru îmbinarea
care trebuie sudată, de exemplu, un guseu pe o Ġeava cu pereĠi subĠiri în astfel de cazuri trebuie să
fie realizată una sau mai multe probe speciale pentru a simula îmbinarea din producĠie în toate
aspectele esenĠiale, de exemplu, dimensiuni, deformare, efecte termice (datorate răcirii).
Verificarea trebuie efectuată înainte de începerea fabricaĠiei úi în condiĠiile care se aplică în
producĠie
Examinarea úi încercarea probei trebuie sâ fie efectuate, pe cât posibil, în conformitate
cu condiĠiile prezentului standard (de ex. părĠile 3 úi 4), dar pot fi suplimentate sau înlocuite, dacă
este necesar, cu încercări speciale în concordanĠă cu tipul de îmbinare respectiv. Aceste condiĠii
trebuie sâ fie acceptate de către examinator sau de către organisnul de verificare. O verificare
corespunzătoare a sudării înainte de începerea fabricaĠiei califică numai WPS-urile similare în
esenĠă cu cea utilizată la verificare.
SPECIFICAğIA PROCEDURII DE SUDARE (WPS) EN 15609(1-5)
GeneralităĠi

SpecificaĠiile procedurilor de sudare sunt necesare pentru stabilirea unei baze clare
necesara pentru planificarea operaĠiilor de sudare úi pentru controlul sistemelor calităĠii acestora
în timpul sudării.
Sudarea fiind considerată un proces special, standardele pentru sistemele calităĠii impun
ca procesele speciale să fie executate în conformitate cu o specificaĠie scrisă a procedurii.
WPS (Welding Procedure Specifîcation) este un document care prevede toate
variabilele unei aplicaĠii specifice care influenĠează proprietăĠile úi geometria unei suduri.
Sudarea în conformitate cu o WPS trebuie să conducă întotdeauna la o calitate constantă a
sudării. NoĠiunea de "procedura specială" este deseori interpretată în diferite moduri, astfel încât
sunt necesare unele precizări. Expresia engleză "welding procedure" cuprinde toate activităĠile
care influenĠează rezultatul sudării, iar expresia "welding process" se referă la sudarea propriu-
zisă. In conformitate cu standardul EN 15609 procedura de sudare (welding procedure) este o
succesiune specifică de acĠiuni care trebuie urmată în cazul executării unei suduri, incluzând
referiri la:
•materialele úi pregătirea lor;
•preîncălzirea (dacă este necesară);
•metoda de sudare;
•prelucrări ulterioare ale îmbinării (polizare);
•tratamente termice după sudare;
•controlul în timpul úi după sudare.
Cu ajutorul acestor date se întocmeúte specificaĠia preliminară a procedurii de
sudare (pWPS) după care se execută sudarea probelor care după obĠinerea unor
rezultate pozitive la încercările nedistructive úi distructive devine specificaĠia procedurii
de sudare (WPS), în conformitate cu prevederile standardului EN 15609 trebuie
parcurse cinci etape la realizarea unor produse sudate de calitate:

• Întocmirea specificaĠiei preliminare a procedurii de sudare (pWPS):


Cuprinde stabilirea în baza experienĠei existente sau a unor prevederi tehnice, etc. a
tuturor condiĠiilor realizării sudurii.
• Verificarea condiĠiilor de realizare a sudării:
Prin una din modalităĠile de calificare a procedurii de sudare conform SR EN 15614 se
dovedeúte că condiĠiile de sudare prescrise îndeplinesc condiĠiile de calitate prescrise
pentru îmbinarea sudată.
• Întocmirea procesului verbal de calificare a procedurii de sudare (WPAR):
Printr-un proces verbal cuprinzând toate datele esenĠiale despre sudarea probei necesare
pentru calificarea WPS precum úi toate rezultatele obĠinute în urma examinării úi
încercării probelor sudate se documentează realizarea cerinĠelor de calitate impuse.
• întocmirea specificaĠiei procedurii de sudare (WPS):
Se stabilesc úi se prevăd toate variabilele esenĠiale în conformitate cu fazele 1,2 úi 3.
• Se confirmă că în fabricaĠie se aplică specificaĠia procedurii de sudare stabilită.
ConĠinutul tehnic al specificaĠiei de sudare (WPS)

WPS trebuie să ofere datalii despre modul în care trebuie să se efectueze o operaĠie de
sudare úi trebuie să conĠină toate informaĠiile relevante despre lucrarea repectivă. Astfel un WPS
poate să cuprindă un anumit domeniu de grosimi ale părĠilor îmbinate úi de asemenea, poate
acoperi un domeniu de metale de bază sau metale de adaos
Datele prezentate în cele ce urmează sunt valabile pentru majoritatea procedurilor de
sudare pentru unele aplicaĠii poate fi necesară suplimentarea sau reducerea lor.
Acolo unde este cazul, trebuie să fie specificate domenii de valabilitate úi toleranĠe, în
concordanĠă cu experienĠa producătorului.

ConĠinutul unui WPS cuprinde următoarele date:


a. Referire la producător:
• identificarea producătorului;
• identificarea WPS-ului;
• o referire la procesul verbal de calificare a procedurii de sudare (WPQR) sau la alte
documente necesare;

b. ReferinĠe privind materialul de bază:

• tipul materialului de bază (de preferinĠă prin referire la un standard


corespunzător) cu observaĠia că WPS-ul se poate referi úi la o grupă de material;
• dimensiunile materialului de bază;
c. ReferinĠe comune tuturor procedurilor de sudare:

•procedeul de sudare (simbolizat conform ISO 4063);


•geometria îmbinării (schiĠa îmbinării arătând configuraĠia úi
dimensiunile sale).
Detaliile pot fi indicate prin referire la un standard general pentru
pregătirea pieselor de îmbinat. Succesiunea trecerilor trebuie indicată în
schiĠă, dacă aceasta este esenĠială pentru caracteristicile sudurii.
•poziĠia de sudare (în conformitate cu ISO 6947);
•pregătirea rostului sau a marginilor (curăĠarea rostului, degresarea,
calibrarea úi sudarea de prindere, cu indicarea metodelor ce trebuie
utilizate);
•tehnica de sudare:
- cu pendulare;
- fără pendulare (pentru sudare manuală lăĠimea maximă a unei treceri;
pentru sudarea mecanizată deviaĠia maximă sau amplitudinea, frecvenĠa
úi temporizarea oscilaĠiei);
- unghiul capului de sudare, a electrodului úi/sau sârmei de adaos;
• scobirea rădăcinii (metoda prescrisă);
• protecĠia rădăcinii (metoda úi tipul suportului la rădăcină, materialul úi
dimensiuni, pentru protecĠia cu gaz a rădăcinii se indică tipul gazului úi
debitul);
• metalul de adaos (clasificare, producător úi marca de fabricaĠie);
• metalul de adaos - dimensiuni (diametrul electrodului/ sârmei sau
lăĠimea/ grosimea electrodului bandă);
• metal de adaos úi flux – tratament termic.
• parametrii electrici (tipul curentului úi polaritatea; curent pulsatoriu
(durata pulsaĠiei, curentul de pulsaĠie, frecvenĠa, curentul úi tensiunea
de bază; domeniul tensiunii arcului);
Obs. In cazul în care echipamentul de sudare nu permite controlul
uneia din variabilele de la aceste două poziĠii, trebuie specificaĠi
parametrii de reglare a echipamentului de sudare. în acest caz
domeniul de valabilitate a WPS este limitat la acest tip de
echipament.
• temperatura de preîncălzire (când nu este prevăzută preîncălzirea se
indică temperatura ambiantă minimă admisibilă în atelier sau pe
úantier);
• temperatura între straturi succesive (temperatura maximă);
• tratament termic după sudare (pentru orice tratament termic după
sudare sau tratament de îmbătrânire, trebuie să fie precizată procedura
sau să se facă referire la o specificaĠie separată pentru aceste
tratamente);
SpecificaĠia procedurii de sudare poate să conĠină úi referinĠe suplimentare
specifice procedeului de sudare, de exemplu:
1. Grupa de procedee 11 (sudare cu arc electric cu electrod fuzibil fără protecĠie
gazoasa):
•pentru procedeul 111 se indică lungimea metalului depus pe unitatea de lungime a
electrodului consumat;

2. Grupa de procedee 13 (sudare cu arc electric cu electrod fuzibil în mediu de


gaz protector):
•gazul de protecĠie úi debit, diametrul diuzei;
•numărul sârmei electrod;
•viteza de avans a sârmei;
•metalul de adaos suplimentar;
•distanĠa de menĠinere;
3. Grupa de procedee 14 (sudare cu arc electric cu electrod nefuzibil în mediu de
gaz protector):
•pentru electrodul de wolfram: diametrul úi codificarea conform EN 26848;
•gaz de protecĠie úi debit, diametrul diuzei;
FuncĠie de aplicaĠie poate apărea necesitatea completării WPS úi cu alte indicaĠii
suplimentare. Unii producători pot prefera să elaboreze, în mod suplimentar, instrucĠiuni
de iucru pentru fiecare lucrare specifică, ca parte a unui plan detaliat de producĠie.
Verificarea procedurii de sudare cu arc electric cf. EN 15614-1

GeneralităĠi
Calificarea procedurilor de sudare se face în scopul dovedirii
faptului că un producător stăpâneúte úi are experienĠa suficientă în
aplicarea unui procedeu de sudare, inclusiv în toate fazele pregătitoare úi
de după sudare.
Standardul EN 15614-1 stabileúte modul în care este
calificată o WPS prin verificări, stabileúte condiĠiile de execuĠie a
acestora úi limitele de valabilitate ale unei proceduri de sudare calificate
pentru toate operaĠiile de sudare existente în practică.
Calificarea procedurilor de sudare prin verificări creează
încrederea beneficiarilor úi servesc úi la recunoaúterea reciprocă între
diverse organisme de supraveghere tehnică. Standardul se aplică la
aceleaúi procedee de sudare ca si cele din EN 9606-1. Cu acordul dintre
părĠi se pot utiliza úi alte procedee de sudare.
Probe si forma lor

Îmbinarea la care se aplică procedura de sudare în producĠie


trebuie să fie reprezentată prin realizarea uneia sau mai multor probe
standardizate.
Pregătirea úi sudarea probelor se face în concordanĠă cu o
procedură preliminară pWPS care corespunde condiĠiilor generale din
aplicaĠia în producĠie.
PoziĠiile de sudare úi limitele unghiurilor de înclinare úi rotire
trebuie să fie în conformitate cu ISO 6947.
În cazul în care se execută suduri de prindere în îmbinarea finală,
acestea trebuie să fie incluse în probă. Sudarea úi încercarea probelor
trebuie să fie asistată de către un examinator sau organism de verificare.
Sl.Dr.Ing.DumitruTitiCicic– DepartamentTMS
Sl.Dr.Ing.DumitruTitiCicic– DepartamentTMS
Sl.Dr.Ing.DumitruTitiCicic– DepartamentTMS
Sistemul de grupare a oĠelurilor

Verificarea pentru calificarea procedurii de sudare efectuata cu unul dintre oĠelurile


dintr-o grupă, acoperă oĠelurile mai slab aliate din aceeaúi grupă sau oĠelurile cu limita de curgere
mai scăzută din aceiaúi grupă, în măsura în care materialele pentru sudare utilizate se pot utiliza
úi pentru celelalte oĠeluri din aceeaúi grupă. Grupa 2 acoperă grupa 1. Materialul suportului
permanent la rădăcină se consideră ca un metal de bază.
Trebuie să fie obĠinută o calificare separată a procedurii de sudare pentru fiecare oĠel
sau combinaĠie de oĠeluri care nu aparĠin sistemului de grupare.
Grupa 1 – oĠeluri nealiate cu conĠinut scăzut de carbon (carbon-mangan), oĠeluri slab aliate.
- oĠeluri de construcĠii cu granulaĠie fină cu limita de curgere până la 360 N/mm2;
Grupa 2 – oĠeluri de construcĠii cu granulaĠie fină cu limita de curgere mai mare de 360 N/mm2
(normalizate úi îmbunătăĠite, tratate termomecanic);
Grupa 3 – oĠeluri călite úi revenite úi durificate prin precipitare cu limita de curgere mai mare de
360 N/mm2
Grupa 4 – OĠeluri Cr-Mo (Ni) slab aliate cu V cu Mo ” 0,7% úi V ” 0,1%
Grupa 5 – OĠeluri Cr-Mo, fără V úi C ” 0,35%
Grupa 6 – OĠeluri Cr-Mo aliate cu V
Grupa 7 – OĠeluri (inoxidabile) feritice sau martensitice
Grupa 8 – OĠeluri austenitice cu Ni ” 31%
Grupa 9 – Nichel úi aliaje de Ni, cu Ni ” 10%
Grupa 10 – OĠeluri austenito-feritice (duplex)
Grupa 11 – OĠeluri cu compoziĠia chimică asemănătoare celor din grupa 1, cu excepĠia celor care
au 0,25% < C ” 0,85
Studiu de caz
Calificarea procedurii de sudare pentru un otel de tip Cr-Mo

Tehnologia (procedura) de sudare reprezintă o succesiune specificată de acĠiuni


care trebuie să fie urmată în cazul executării unei suduri, incluzând referirea la
materiale, pregătire, preîncălzire (daca este necesar), metoda de examinare a sudurii úi
tratamentul termic după sudare (daca este relevant), precum úi echipamentul necesar
ce trebuie utilizat (SR EN 15614-1).

În vederea asigurării repetabilităĠii, variabilele necesare unei aplicaĠii specifice


sunt cuprinse într-un document numit specificaĠia tehnologiei procedurii die sudare
(WPS). SpecificaĠia simplificată a procedurii de sudare adecvată pentru utilizare directă
in atelierul de sudare este instrucĠiunea de lucru. Pentru fiecare îmbinare sudată trebuie
să existe o specificaĠie a tehnologiei de sudare.
Etapele omologării
6.1. Date de intrare

Realizarea programului experimental urmăreúte stabilirea paúilor necesari omologării


tehnologiei de sudare pentru un oĠel de tip Cr-Mo.
Pentru realizarea programului experimental s-au parcurs următoarele etape:
•alegerea materialului de bază pentru realizarea experimentelor. S-a ales un material de
bază din clasa oĠelurilor termorezistente, 13CrMo4-5, material des folosit la realizarea
produselor din industria termo-energetică;
•după alegerea materialului de bază s-a trecut la analiza sudabilităĠii acestuia;
•determinarea compoziĠiei chimice a úarjei de material folosită pentru experimente;
•alegerea procedeului (procedeelor de sudare) de sudare (SMEI pentru stratul de
rădăcină úi SAF pentru straturile de umplere);
•stabilirea temperaturii de preîncălzire s-a realizat Ġinând cont de compoziĠia chimică a
materialului de bază úi de grosimea componentelor;
•stabilirea parametrilor principali ai tehnologiei de sudare s-a realizat Ġinând cont de
fiЬele de produs ale materialului de adaos úi de condiĠiile impuse de programul
experimental;
•execuĠia îmbinărilor sudate Ġinând cont de parametrii tehnologici calculaĠi;
•realizarea examinării nedistructive úi distructive pentru a scoate în evidenĠă eventualele
neconformităЮi care pot să apară în timpul procesului de sudare úi care pot sa ducă la
respingerea probelor efectuate.
6.1.1. Materialul de bază
Pentru realizarea procedurii de omologare s-a ales ca material de bază marca
13CrMo 4-5, un oĠel care se utilizează cu precădere în sectorul energetic.
Aceasta marcă de oĠel este inclusă în grupa 5, subgrupa 5.1., grupă prezentată
în tabelul 6.1.
Materialul de bază livrat de către producător satisface cerinĠele de calitate
impuse de standardul DIN EN 10029-2. Acest lucru este atestat de către certificatele de
conformitate emise de către producător (tabelul 6.6). În urma analizei acestor certificate
s-au constatat următoarele:
- materialul de bază a fost livrat sub formă de tablă cu următoarele dimensiuni
36x2600x6300 mm;
- condiĠiile de livrare: normalizare (9500C±100C) urmată de revenire (6800C±100C/30
min);
Tabelul 6.6. Certificatele de calitate ale materialului
6.1.2. Stabilirea procedeelor de sudare utilizate

ğinând cont de natura materialului de bază úi de grosimea acestuia, procedeele de


sudare alese pentru realizarea îmbinării cap la cap dintre virole sunt următoarele:
•stratul de rădăcină: sudarea manuală cu electrod învelit (SMEI-111)
•straturile de umplere: sudarea automată sub strat de flux (SAF-121)
•după realizarea straturilor de umplere stratul de rădăcină se va înlătura (crăiĠuire arc-
aer) úi se va resuda cu ajutorul procedeului SAF.

Pentru realizarea îmbinării sudate s-au ales următoarele materiale de adaos de


la firma Saf-Fro:
•Pentru SMEI: electrodul CROMOBAZ;
•Pentru procedeul SAF: FLUX AS 630+úi sârma AS Cr1MO.
Fisele de material sunt prezentate în tabelul 6.7. si tabelul 6.8.
Alegerea rostului dintre componente úi a dimensiunii probei de
sudare
6.1.5. Stabilirea temperaturii de preîncălzire (Tpr)
Asigurarea preîncălzirii úi a menĠinerii unei temperaturi între straturi este
necesară pentru a preveni fisurarea la rece în materialul de bază, în zona influenĠată
termic úi/sau metalul depus.
Pentru realizarea sudurilor este necesară o temperatură minimă de preîncălzire,
precum úi o menĠinere a îmbinării sub o anumită temperatură maximă. Dacă în timpul
sudării temperatura creúte foarte mult, există riscul pierderii rezistenĠei la coroziune a
materialului.
ğinând cont de condiĠiile de úantier în care se vor efectua lucrările precum úi de
rezultatul obĠinut. se alege temperatura minimă de preîncălzire necesară desfăúurării în
bune condiĠii a procesului de sudare de Tpr= 2000C.

6.1.6. Stabilirea tratamentului termic

Probei sudate i se va aplica un tratament termic de detensionare cu scopul


eliminării totale sau parĠiale a tensiunilor interne reziduale. Încălzirea úi răcirea se fac cu
viteze mici, de circa 10…1000C/h, până la o temperatură de 620÷6600C. Piesa se va
menĠine la temperatura de tratament un timp de 150 min, răcirea se va realiza în cuptor
cu viteză mică sub 50°C/h până la circa 200-300°C după care se continuă în aer.
Pentru omologarea probei de sudare, pe baza parametrilor mai sus menĠionaĠi,
a fost elaborat pWPS-ul corespunzător WPQR-ului nr. 718, care cuprinde toate datele
necesare realizării probei sudate (tabelul 7.11).
6.2. Procedura experimentală
După realizarea probei sudate, aceasta va fi supusă la o serie de examinări
distructive úi nedistructive capabile să scoată în evidenĠă eventualele neconformităĠi care
ar putea să apară în timpul procesului de sudare. Pentru a efectua aceste încercări se
vor preleva o serie de epruvete în conformitate cu standardele în vigoare (DIN ISO
15614-1).
Din punct de vedere al încercărilor nedistructive asupra probei se vor efectua:
examinarea optico-vizuală úi dimensională – în timpul úi după fiecare etapă în parte;
examinarea cu pulberi magnetice – după realizarea stratului de rădăcină, după crăiĠuirea
úi resudarea acestuia;
examinarea cu radiaĠii penetrante – după finalizarea probei sudate.
Din punct de vedere al încercărilor distructive asupra probei se vor efectua:
•încercarea la tracĠiune;
•încercarea la îndoire;
•încercarea la încovoiere prin úoc;
•determinarea durităĠii ;
•examinarea macrografică;
6.3. Rezultatele obĠinute

6.3.1. Examinările nedistructive


6.3.1.1. Examinarea optico-vizuală

Monitorizarea procesului de sudare fost făcută pe întreaga perioadă de


desfăúurare a acestuia. Datele rezultate au fost înregistrate în “Fiúa de monitorizare a
procesului de sudare” – prezentată în tabelul 6.14..
Din analiza datelor înregistrate a rezultat faptul că întreg procesul de sudare s-
a desfăúurat în conformitate cu prescripĠiile specificaĠiei preliminare a procesului de
sudare.
În urma realizării examinării optico-vizuale Ьi dimensionale nu s-au
constatat neconformităЮi care să conducă la respingerea probei sudate.
Rezultatul testului a fost SATISFĂCATOR (vezi procesul verbal de
omologare).
6.3.1.2. Examinarea cu pulberi magnetice
Examinarea cu pulberi magnetic a fost realizată asupra stratului de rădăcină
înainte úi după efectuarea tratamentului termic. În urma examinării nu s-au depistat
neconformităĠi. De asemenea, au fost emise buletinele de examinare cu pulberi
magnetice cu numărul 156/12.08.2010 (examinarea înainte de aplicarea tratamentului
termic) Ьi 160/27.08.2010 (examinarea după aplicarea tratamentului termic), buletine
prezentate în tabelele urmatoare.
În urma examinărilor nu s-au constatat neconformităЮi care să ducă
la respingerea probei sudate.
6.3.1.3. Examinarea cu radiaĠii penetrante

Examinarea cu pulberi magnetic a fost realizată asupra întregii probe sudate


înainte úi după efectuarea tratamentului termic. În urma examinării nu s-au depistat
neconformităĠi. De asemenea, au fost emise buletinele de examinare cu radiaĠii
penetrante cu numărul 1036/13.08.2010 (examinarea înainte de aplicarea tratamentului
termic) Ьi 1073/27.08.2010 (examinarea după aplicarea tratamentului termic), buletine
prezentate în tabelele 6.17 Ьi 6.18.
În urma examinărilor nu s-au constatat neconformităЮi care să ducă
la respingerea probei sudate.
6.3.2. Examinări distructive
6.3.2.1. Încercările mecanice
Epruvetele prelucrate în conformitate cu standardul de referinĠă SR EN
875/1997 au fost supuse încercărilor rezultând valorile indicate în buletinul de încercări
mecanice cu numărul 451/08.09.2010, buletin prezentat în tabelul 6.19.
În urma examinărilor nu s-au constatat neconformităЮi care să ducă
la respingerea probei sudate.
7. Domeniul de valabilitate al procedurii de omologare

Procedeul de sudare: 121


Tipul îmbinării: cap la cap cu sau fără pătrundere completă, îmbinări de colЮ
Grosime material: de la 18 la 72 mm, •5mm pentru îmbinările de colЮ
Tip depunere: rânduri multiple
Diametrul exterior: • 500mm (peste 150 mm in poziЮia PA).
Material de adaos: 5CrMo1 pentru 121 Ьi E CrMo1 B 4 2H5 pentru 111 Ьi
echivalenЮe
Diametru material de adaos: ࣃ4mmpentru 121 Ьi ࣃ 4mm pentru 111
Tip flux: SA FB 1 55 AC H 5 pentru 121
Tip curent: DC+
Energie liniară: minim 1,238 KJ/mm, max. 2,210 KJ/mm
PoziЮia de sudare: toate exceptând PG Ьi J-L045
Temperatura de preîncălzire: min. 2000C
Temperatura între straturi: max. 3000C
Post încălzire: 2800C÷3200C/4h
Tratament post-sudare: detensionare 6200C÷6600C