Sunteți pe pagina 1din 9

Anexa nr.

1
la Regulamentul privind
modul de stabilire a sporului de performanță

DEFINIREA CRITERIILOR DE EVALUARE


ŞI A MODULUI DE STABILIRE A PUNCTAJULUI PENTRU FIECARE CRITERIU

Indicatorii principali care vor fi luați în calcul la nivelul de manifestare a criteriilor de evaluare, în raport cu cerințele postului celui evaluat, sunt:

1 2 3 4
1. Cunoştinţe şi experienţă – se referă la totalitatea cerințelor de studii, cunoștințe și experiență necesare pentru exercitarea sarcinilor postului
1.1 Cunoştinţe specifice domeniului Studii universitare de Studii universitare de Studii universitare de licență MASTERAT
și experiență profesională licență absolvite cu licență absolvite cu absolvite cu diplomă sau
echivalent, cunoștințe vaste
diplomă sau echivalent, diplomă sau
și detaliate într-un domeniu
cunoașterea temeinică a echivalent, complex (multi-disciplinar
unei discipline sau ramuri cunoașterea temeinică sau tehnic) legat de
de activitate legată de a unei discipline sau activitatea instituției, alături
activitatea instituției ramuri de activitate de experiență semnificativă
legată de activitatea în funcții de conducere la
nivel ierarhic avansat sau
instituției, asociată cu mediu.
experiență
profesională de cel
puțin doi ani (în
disciplina/activitatea
respectivă).
1.2 Abilităţi de aplicare a F/GD Grad didactic II Grad didactic I Grad didactic
cunoștințelor specifice domeniului în superior
situaţii diverse
1.3 Competenţe profesionale = uşurinţa Activitatea sa este marcată Demonstrează Nivelul de cunoştinţe Demonstrează
de a selecta şi utiliza adecvat de un nivel scăzut al cunoştinţe şi abilităţi şi abilităţi profesionale cunoştinţe şi abilităţi
cunoştinţele şi abilităţile în vederea cunoştinţelor teoretice şi profesionale în manifestate sunt deseori profesionale
rezolvării cu succes a unor situaţii practice în domeniul său de conformitate cu la un nivel mai înalt excelente şi o
competenţă, precum şi al cerinţele funcţiei decât cerinţele funcţiei capacitate
abilitaţilor profesionale specificate în fişa specificate în fişa profesională
specificate în fişa postului postului postului superioară cerinţelor
funcţiei specificate în
fişa postului
1.4 Abilităţi în utilizarea Utilizează Doc Word, Utilizează Doc Word, Utilizează Doc Word, Utilizează Doc Word,
calculatoarelor, echipamentelor căsuța poștală PPT, căsuța poștală PPT, Excel, căsuța PPT, Excel, căsuța
informatice sau a altor tehnologii sau poștală poștală și alte
echipamente de lucru moderne programe alternative .
15 Disponibilitatea de a învăţa Participă ocazional la Participă sistematic la Participă sistematic la Participă sistematic la
activități de formare activități de formare activități de formare activități de formare
raionale/republicane. raionale/republicane, raionale/republicane și raionale/republicane
Este preocupat de Este preocupat de diverse concursuri de și diverse concursuri
autoformare. autoformare. inteligență, de inteligență,
Este preocupat de Este preocupat de
autoformare autoformare,
Identifică și participă
la diverse activități
de formare naționale
și internaţionale
2. Complexitate, creativitate şi diversitatea activităţilor – măsoară, gradul de dificultate întâlnit - măsura în care în care persoana evaluată
depășește limitele cunoștințelor și experienței deținute, precum și capacitățile legate de imaginație, inventivitate și intuiție în exercitarea
sarcinilor
2.1 Nivelul cantitativ și calitativ al Numărul de sarcini Numărul de sarcini Numărul de sarcini Numărul de sarcini
sarcinilor realizate elaborate elaborate în termen elaborate în termen prezentate şi
şi acceptate de către acceptate de
conducător solicitant
25% 50% 75% 100%
2.2 Nivelul de implicare în Activitatea este rutinieră, Soluții la probleme din Soluții la probleme care Soluții la probleme
îndeplinirea atribuțiilor necomplicată, dar relativ cadrul unui singur implică mai multe complexe/strategice, care
depășesc frecvent
variată. Necesită gândire domeniu de domenii de specialitate. domeniul de specialitate
adaptivă în cadrul unei specialitate. Gândire în Necesită gândire și experiența directă și
singure discipline aceeași disciplină/ originală, frecvent cer utilizarea unor
specifice/ramuri de ramură de activitate aplicată unor probleme cunoștințe nou-asimilate,
activitate; poate impune sau în care depășesc dobândite prin cercetare
îmbunătățirea și (individuală) ad-hoc.
discipline/ramuri de experiența anterioară și Necesită gândire critică,
dezvoltarea tehnicilor și activitate înrudite, precedentele cunoscute. imaginativă și
metodelor de lucru. aplicată reactiv la Familiaritate cu situații interpretativă, analiza și
probleme apărute. în care sunt necesare identificarea cauzelor și
Evaluează sistematic cunoștințe nou- efectelor unei probleme,
metode de acțiune găsirea unor soluții la
asimilate, dobândite
probleme noi, inițierea
posibile și consecințe prin cercetare unor idei noi.
potențiale. (individuală) ad-hoc.
2.3 Creativitate Nu aplică metode Uneori aplică metode Deseori caută metode Întotdeauna caută
alternative în soluţionarea alternative în noi şi originale de metode noi şi
problemelor curente şi soluţionarea soluţionare a originale de
realizarea obiectivelor, problemelor curente problemelor curente şi soluţionare a
atunci când metodele şi realizarea obiectivelor instituţiei. problemelor curente
tradiţionale nu produc obiectivelor, atunci Vine cu idei, manifestă şi a obiectivelor
efectele scontate. când metodele spirit de iniţiativă în instituţiei, atunci
Manifestă rezistenţă faţă tradiţionale nu produc domeniul său de când metodele
de metodele alternative şi efectele scontate. activitate. Deseori este tradiţionale nu
ideile noi în soluţionarea Poate să manifeste deschis faţă de produc efectele
problemelor curente şi rezistenţă faţă de metodele alternative şi scontate. Vine în
realizarea obiectivelor, metodele alternative şi ideile noi în permanenţă cu idei
chiar dacă au fost ideile noi în soluţionarea şi iniţiativă atât în
argumentate ca fiind soluţionarea problemelor curente şi domeniul său de
eficiente. problemelor curente şi realizarea obiectivelor activitate, cât şi în
realizarea obiectivelor, domeniul de
chiar dacă au fost activitate a
argumentate ca fiind instituţiei.
eficiente Colaborează cu
colegii din instituţie
în generarea de idei
noi şi creative privind
soluţionarea
problemelor în
procesul de predare-
învăţare,
îmbunătăţirea
activităţii şi
realizarea
obiectivelor
individuale de
activitate şi la nivel
de instituţie
2.4 Spirit de iniţiativă Nu manifestă spirit de Rareori îşi asumă Uneori îşi asumă Își asumă în mod
iniţiativă şi implicare în responsabilităţi din responsabilităţi din frecvent
activitatea profesională. propria iniţiativă şi propria iniţiativă şi responsabilități
Foarte rar vine cu rar se implică din uneori se implică din pentru soluționarea
propuneri privind propria intenţie în propria intenţie în problemelor, este cu
îmbunătăţirea activităţii realizarea optimă a realizarea optimă a
conform fişei postului sarcinilor şi sarcinilor şi obiectivelor inițiativă, frecvent
obiectivelor conform conform fişei postului. vine cu propuneri de
fişei postului. Rareori Vine uneori cu îmbunătățire a
vine cu propuneri propuneri privind activității
privind îmbunătăţirea îmbunătăţirea activităţii profesionale proprii,
activităţii conform conform fiei postului precum și la nivel de
fişei postului instituţiei comisie metodică/
instituţie;
introduce în practica
activității metode
avansate de lucru;

2.4 Încadrarea în termenele stabilite Prezintă cu întârziere de cel prezintă la timp, dar prezintă la timp şi Realizează înainte de
pentru realizarea sarcinilor și mult două zile / nu prezintă necalitativ calitativ termenii stabiliți
soluționarea problemelor deloc sarcinile propuse și
calitativ soluționarea
problemelor.
3. Conceptualizare și responsabilitate decizională – măsoară amploarea activităților conceptuale aferente postului, libertatea de acțiune și decizie
asociate acestuia, precum și evaluează impactul lor asupra reuşitei şcolare
3.1 Capacitatea de concepție, Capacitate limitată de a Capacitatea medie de Capacitatea de a Capacitatea de a
analiză și sinteză interpreta un volum mare de a interpreta un volum interpreta un volum interpreta un volum
informaţii. mare de informaţii. mare de informaţii, de a mare de informaţii,
identifica şi valorifica de a identifica şi
elementele comune. valorifica elementele
comune, precum şi pe
cele noi şi de a
selecta aspectele
esenţiale pentru
domeniul profesat
3.2 Viabilitatea soluțiilor propuse și Toate activitățile care nu sunt Ia decizii cu respectarea Lucrează în limitele Problemele majore sau
capacitatea de implementare a acoperite de proceduri unor proceduri bine obiectivelor generale și schimbările de direcție
deciziilor (regulamente, metodologii, definite. Posibilitățile de ale țintelor stabilite de în activitatea postului se
acte normative etc.) sunt a devia de la proceduri către titularii altor analizează și se supun
aduse în atenția unui sunt limitate, iar posturi, dispunând de deciziilor luate la cele
superior ierarhic. chestiunile problematice libertate de acțiune și mai înalte niveluri
sunt supuse deciziei decizie corespunzătoare; ierarhice din instituție
unui superior ierarhic. face propuneri către și/sau din afara
superiori ierarhici acesteia.
pentru analiza și
decizia asupra unor
chestiuni care depășesc
sfera atribuțiilor
postului.

3.3 Capacitatea de a lucra Îndeplinește sarcinile sub Îndeplinește sarcinile Lucrează în limitele Responsabil pentru
independent supraveghere directă și individual urmând obiectivelor generale și realizarea politicilor
urmează instrucțiunile instrucțiunile primite. ale țintelor stabilite de educaţionale și
primite. către titularii altor adoptarea deciziilor
posturi, dispunând de la nivelul cadrului
libertate de acțiune și general de politici
decizie educaţionale ale
corespunzătoare; instituției.
3.4 Măsura în care opiniile Opiniile formulate și Opiniile formulate și Opiniile formulate și Opiniile formulate și
formulate și acțiunile acțiunile întreprinse sunt acțiunile întreprinse sunt acțiunile întreprinse pot acțiunile întreprinse pot
întreprinse influențează limitate la fişa-post, având limitate la fişa-post, influența și alte domenii influența major
rezultatele instituției un impact general minim. având un impact general de activitate, dar cu activitățile curente și
mediu. impact general moderat. viitoare ale instituției
sau chiar în afara
acesteia, cu impact
general semnificativ.

4. Coordonare și supervizare - se referă la responsabilitățile de coordonare a şefilor comisiilor metodice/directori adjuncţi și la nivelul de
exprimare a unor opinii/raționamente de specialitate a cadrelor didactice
4.1 Capacitatea de coordonare a Niciodată nu reuşeşte să Uneori reuşeşte să Soluţionează Întotdeauna
echipei planifice şi să organizeze planifice şi să organizeze dificultăţile soluţionează
adecvat activitatea adecvat activitatea întâmpinate în problemele dificile
subordonaţilor şi resursele subordonaţilor. planificarea, de gestionare a
disponibile, nu prevede administrarea, echipei fără a solicita
posibilele probleme şi nu monitorizarea şi mediere; planifică,
reuşeşte să soluţioneze evaluarea activităţii administrează,
problemele întâmpinate echipei. Deseori monitorizează şi
datorită lipsei de previziune, reuşeşte să planifice şi evaluează, periodic,
ceea ce conduce la să organizeze activitatea echipei.
nerealizarea obiectivelor activitatea personalului Metodele de
stabilite la nivel de subordonat şi a coordonare au
subdiviziune. resurselor în mod îmbunătăţit
optim, prevede rezultatele obţinute la
posibilele probleme, nivel de subdiviziune
identifică paşii adecvaţi / subdiviziuni, fiind
şi resursele necesare. considerat a fi un
Încearcă să introducă coordonator eficient.
metode noi şi Întotdeauna reuşeşte
îmbunătăţeşte să planifice
rezultatele subdiviziunii activitatea
datorită planificării şi subordonaţilor şi
organizării eficiente. resursele disponibile
în mod optim,
prevede posibilele
probleme, identifică
paşii adecvaţi şi
resursele necesare.
Planificarea este
însoţită de atingerea
rezultatelor optime,
depăşind aşteptările
şi obiectivele
stabilite.
4.2 Dezvoltarea abilităților Nu reuşeşte să asigure un Uneori, oferă sprijinul Utilizează diferite Capacitatea de
personalului din subordine climat psihologic pozitiv la şi motivarea stiluri de conducere, în organizare ajunge
locul de muncă, există corespunzătoare funcţie de situaţie şi, până la prevederea
conflicte şi neînţelegeri personalului, climatul uneori, promovează un celor mai
permanente în cadrul psihologic la locul de stil de conducere amănunţite
subdiviziunii coordonate. muncă este relativ deschis, orientat spre activităţi şi
pozitiv. rezultate. Reuşeşte să desemnarea
asigure un climat responsabililor.
psihologic pozitiv la Întotdeauna oferă
locul de muncă şi să personalului sprijinul
servească drept şi motivarea
exemplu pentru corespunzătoare.
subordonaţi. Climatul psihologic
în echipă este pozitiv
şi motivant. Propriul
comportament
serveşte drept
model pentru
subordonaţi.
4.3 Capacitatea de a lucra în echipă Nu acceptă lucrul în echipă, Uneori întâmpină De regulă, este agreabil Este un foarte bun
nu cooperează, îşi ajută dificultăţi când trebuie şi colaborează cu membru al echipei,
foarte rar colegii să lucreze împreună cu colegii, îşi ajută colegii acordă întotdeauna
alţii, dar, în general, îşi când i se cere. Deseori sprijin celorlalţi,
realizează sarcinile care îmbină eficient lucrul încurajează
necesită lucrul în echipă. individual şi în echipă, cooperarea şi
Preferă să lucreze de în funcţie de specificul realizează cele mai
unul singur, chiar dacă sarcinilor ce trebuie bune rezultate
rezultatele obţinute ar fi realizate combinând lucrul
mai bune dacă ar face individual şi în
schimb de idei, ar echipă, în funcţie de
interacţiona şi ar specificul sarcinilor
comunica eficient cu ce trebuie realizate
membrii echipei
5. Comunicare – se referă la nivelul și impactul comunicării în cadrul și/sau în afara unității. Include mijloace de realizare a comunicării, de la
interacțiune personală la comunicări telefonice și/sau scrise. Evaluează capacitatea de persuasiune și negociere asociate cu atribuțiile de
comunicare a postului.
5.1 Capacitatea de a comunica, atât Calitatea şi modul de Calitatea şi modul de Deseori calitatea şi Calitatea şi modul de
oral cât și scris, claritatea ideilor, comunicare cu comunicare cu modul de comunicare cu comunicare cu toţi
concizia în scris conducătorii, colegii şi conducătorii, colegii şi conducătorii, colegii, factorii implicaţi este
publicul este la un nivel publicul se desfăşoară în publicul şi cu la un nivel foarte
scăzut şi influenţează în mod mod normal, fără reprezentanţii altor înalt, a influenţat
negativ performanţa şi anumite obiecţii autorităţi publice a realizarea
imaginea autorităţii publice influenţat în mod pozitiv obiectivelor şi a
realizarea obiectivelor şi îmbunătăţit
a îmbunătăţit imaginea considerabil imaginea
autorităţii publice autorităţii publice
5.2 Capacitatea de convingere și Comunicarea cu privire la Comunicarea cu privire Participarea la negocieri, Gestionarea unor
negociere asociate cu atribuțiile de chestiuni de rutină. la chestiuni de rutină. prezentarea unor puncte negocieri complexe și
comunicare a postului Participarea la negocieri, de vedere/opinii bine dificile, în cadrul cărora
prezentarea unor puncte întemeiate, interacțiunea și
de vedere/opinii convingătoare, privitoare convingerea
nesemnificative. la chestiuni relativ persoanelor de contact
complexe, care necesită sunt de importanță
capacitate de convingere. majoră la nivelul
instituției sau în afara
acesteia.
6. Volumul, calitatea și eficiența sarcinilor executate– se apreciază volumul şi calitatea/plenitudinea sarcinilor executate cu erori minime, precum
şi capacitatea de realizare a acestora cu costuri minime prin folosirea şi gestionarea resurselor disponibile în conformitate cu termenele stabilite.
Volumul, Sarcinile sunt îndeplinite sub Sarcinile sunt Sarcinile sunt îndeplinite Sarcinile sunt
nivelul, cu depășirea îndeplinite la nivelul, cu în cuantumul planificat, realizate peste nivelul
termenelor stabilite. depășirea termenelor în termenele stabilite planificat, în
stabilite. termene reduse
6.1 Calitate - capacitatea de a realiza Deseori face greşeli când Uneori face greşeli Deseori sarcinile sunt Sarcinile sunt
sarcinile şi atribuţiile stipulate în fişa aplică metodele şi practicile pentru a căror remediere îndeplinite corect şi fără îndeplinite cu
postului cu erori minime şi conform de lucru este necesar un consum greşeli exactitate, îşi asumă
standardelor stabilite, precum şi suplimentar de resurse responsabilitatea
capacitatea de a-şi asuma pentru calitatea
responsabilitatea pentru lucrul efectuat, acestora
pentru calitatea şi erorile efectuate

6.2 Eficiență - capacitatea de a realiza Sarcinile nu sunt îndeplinite Sarcinile sunt Sarcinile sunt îndeplinite Realizează sarcinile
sarcinile şi atribuţiile de serviciu în în termenele stabilite, iar îndeplinite în conform fişei postului la nivel înalt, cu
conformitate cu termenele stabilite, cu resursele disponibile nu sunt conformitate cu fişa prin utilizarea eficientă a costuri minime,
costuri şi resurse minime utilizate în modul postului fără a resurselor disponibile, contribuind, astfel, la
corespunzător înregistra îmbunătăţiri precum şi sunt eficientizarea
în utilizarea resurselor înregistrate utilizării resurselor
disponibile, precum şi îmbunătăţiri ale disponibile şi a
fără a înregistra proceselor / procedurilor proceselor de lucru,
îmbunătăţiri la nivel de de lucru fapt care
procese/ proceduri de influenţează pozitiv
lucru performanţa
instituţiei.