Sunteți pe pagina 1din 8
SED) Peownmacrnanmnanny — Q wowrousnwnn Ne. S898) S8/ 27.11.2017 Ziua Mondiala a Drepturilor Omului Proiect edueational Respect si vreau sit fiu respectat!” PERIOADA DE DERULARE: 10 desermbrie 2017 ——————— a > Deer sernmnnncy — Q serestenn sm APLICANT CCENTRUL JUDETEAN DE RESURSE ST ‘Nurmole instintiv/unitari de invayamanaplicante: | ASISTENTA EDUCATIONALA MARAMURES Adresa complet ROMANIA, Maramures - Buia Mare, str. 8 Martie, 14.7, CP 430806 ede wet Tel: Om0. 260211298, Fa ODIERITIDAT —_) ‘Sie area pag elecvonick ip/iweraemm.o,eraemm@yalioocom Coordonator (nue si premune, fancie. date de | Delia Marina ARDELEAN, drecior IRAE NNT contact) etiamaranaardelean@yahoo.com ‘COORDONATOR PROIECT: ‘© conf unit. Delia-Mariana ARDELEAN, director CIRAE MM ECHIPA PROIECTULUE: | prof lena-Oana NECHITA.consiir scolar, cu atu de eoordonator CJAP ‘+ of. Florin BARBUR, conse colar CJAP A. _INFORMATH DESPRE PROIECT AL. Titll proeetulu:.Respet si veau st Hu respect!” ‘A2. Tipul activitiit principale: informarea si educaca elvilr, eadreor didctce si piringlor in scopul canoasterii si tespectieit drepurilor omului, a dreptuilor eopilor, a dreptuilor ¥ esponsailtiiloreeviloe: ‘A3. Domeniul:consiler> ‘AA. Participant la proiee:elevi consi’ scolar B, REZUMATUL PROIECTULUE 1 .Patcipants constr solani, cadre didactic din invalid prouniversar, pi: B2.Beneficiari direeti si indirect: elev. print, cadre didactice, consilier) cole, uni de ‘nvipimént,comunitatea Leal 3. Activitai propuse: Ne] Daw. ‘Responsabil atvate Sel cnt | —_—_Tilnactviilydescroneapescut 1, | lodecembre | Aetvttea 1 Conse’ eat 2017 | Activate de informare CAP, coordonstor | Actvitatea 2 Respect sve respectar | Consilicrecolectva - nivel primar Ceoaterl ete lo decenbrs ia ‘3 esponsab i 2017 | Consiier coleetiv-nive gimnazil ‘Sonshert eet | Actvitatea&- Liberia i responsbiiats Consiiere colectv a ve eal Conse scolar 3) Wassembie [Actin s ‘Conse’ eolarh 2017 | Monitorizaea stevaluaes actvitagit IAP, coordanatori BE Fiapele proiectului: inoomires provetulu,Tormarea echipel de fnplementare, desigurrea proictlu, monitoriareas evaluarea proiectuli B.S. Parteneri: unittile de invtimnt implicate in proicet SaidaSahan cea hepowsssoen em aco ee ee BED Deore ntnmans — Q eermincse ran C. PREZENTAREA PROIECTULUL CA. Argument Problematica respect drepurilor omului stale drepturilor coplului a devent importa in oménia in special dupa anol 1989 in anu 1990, Rominia a ratificat Conventa eu pivre la drepturile coplului, adopt de Adunarea Generala a Organizaied Naiuilor Unite la 20 noiembie 1939. De smunci stain a inceput si se schimbe in bine fara neat find efortur considerable pentru creserea gral de respectare a depturiloc omului si a drepurilor coitus. Cu toate acest, o pate din copi sunt inc privat de drepul la conditt de vast decent, la hrand i odihnd corespunzitoare wit, ta ‘educates la un meu de dezvotaresceurizan in procesul lor de dezvotae, copii av nevois de stent, grij,iubirea,protestia si respectul util pentru a putea eres amonios si penis a avea stnsn unci vill implinite si frie CGestionarea unui coletiv de elev cu probleme nu este usoard niet pent eadrul didactic, nei pentru dirigintele de la last Cadrle didactic trebuie st fie un mods in stabil unor rela corecte fu elev, bazate pe pretuire 5 respect recipoe. itunes cadrelr didactice conn stabiirea vn slimat cola poz tt la vel clase de elev cit sila nivel uni de invaxdmant. Medil scolar trebuie't fle un spain de respeciare a drepurlor copilr gi de cultivar a responsabilii acestos De aici deriva necesiatea ca deeprurile omulii si drepturle coplului si Fe canoscte si eonstenizte de edie tof ei implica in proeesul educational. Copii ebuies& poat stabil ite snitoase in interatunile eu eeilali, cunoscindu-9idreptrle personae, dar si dreptrilecelolali responsailtile pe care Te au in velaic cu afi copii sau eu ali. Proictl educational. Respect $i res sifu respeta’™ ace ea seop cunoasterea,fjeleerea si constientizareaimporanfel exerci

S-ar putea să vă placă și