Sunteți pe pagina 1din 3

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN VÂLCEA


CASA CORPULUI DIDACTIC VÂLCEA

CONCURS INTERJUDEŢEAN-ediția I
LUMEA ÎNGERILOR PRIN OCHI DE COPIL

Instituția coordonatoare:
 Școala Gimnazială Budești - Structura Școala Primară Linia&Grădiniţa
cu Program Normal Linia, județul Vâlcea
Data:18.02. 2017
Locul de desfășurare:G.P.N. Linia și Școala Primară Linia, comuna Budești, județul Vâlcea

Regulament de organizare și desfășurare a concursului interjudețean

„LUMEA ÎNGERILOR PRIN OCHI DE COPIL”


Concursul se va desfășura pe secțiuni, după cum urmează:
-secțiunea I : desen (preșcolari/elevi)
- secțiunea II : pictură (preșcolari/elevi)
- secțiunea III: colaj (preșcolari/elevi)
- secțiunea IV: poezie (pentru elevi)
Condiții referitoare la redactarea lucrărilor:
 Creațiile plastice vor fi realizate în format A4 și A3, respectând tema - la desen folosindu-se
doar culori, nu carioca;
 Fiecare lucrare va fi însoțită de o etichetă lipită în colțul din dreapta, jos , verso, cu
următoarea structură: numele și prenumele preșcolarului/elevului, grupa/clasa,
grădinița/școala, cadrul didactic coordonator, titlul lucrării, secțiunea la care se înscrie;
 Fiecare cadru didactic va participa cu maxim cinci lucrări/nu mai mult de trei pe secțiune;
 Pentru secțiunea poezie, elevii vor respecta tema concursului. Ei pot participa cu maxim 3
creații. Lucrările trimise vor fi însoțite de fișa de înscriere, acordul de parteneriat în două
exemplare semnat și ștampilat de directorul școlii partenere și un plic A4 timbrat și
autoadresat, până la data de !10 februarie 2017, data poștei.
NU SE PERCEPE TAXĂ DE PARTICIPARE
Diplomele vor fi trimise în format electronic

Plicurile complete se trimit la adresa școlii sau se depun personal la sediul unităţii.
Termen de derulare:7.11.2016/18.02.2017
Data desfășurării concursului:
1. Realizarea lucrărilor elevilor/preşcolarilor la nivelul unităţilor participante 7.11.2016 –
10.02. 2017
2. Festivitatea de premiere are loc pe data de 18.02.2017.
Se va urmări în mod deosebit: originalitatea şi imaginaţia copiilor, estetica și acuratețea lucrării.
- Înscrierea participanţilor se face pe baza fişei de înscriere din anexa 1 care va fi trimisă pe
adresele de e-mail: cornelia1458@yahoo.com /felitrandafir@yahoo.com
Adresa de corespondență :
GRĂDINIŢA CU P.N. LINIA / ȘCOALA PRIMARA LINIA
STR. LINIA NR.62
LOC. BUDEȘTI, JUD. VÂLCEA

1 din 3
Anexa1

FIŞA DE ÎNSCRIERE PENTRU PREŞCOLARI/ELEVI

CONCURS INTERJUDEŢEAN
„LUMEA ÎNGERILOR VĂZUTĂ PRIN OCHI DE COPIL”

Ediţia I
18.02.2017

Numele şi prenumele cadrului didactic...........................................................................

Specialitatea........................................................................................................................

Unitatea de ȋnvăţământ.....................................................................................................

Telefon, adresă e-mail………………………………………………………………….

Copiii participanţi la concurs:

Nr. Numele şi prenumele Grupa/ clasa Tema lucrării Secţiunea


crt. preșcolarului/elevului

Semnătura cadrului didactic,

2 din 3
Anexa 2
Școala Gimnazială Budești Grădiniţa/Şcoala………………….
Nr.........din..................... Nr....................din...........................

ACORD DE PARTENERIAT
1.Părţile contractante:
a)Școala Gimnazială Budești, G.P.N. Linia și Școala Primară Linia cu sediul ȋn comuna Budești, str.
Linia, nr. 62, jud.Vâlcea, reprezentată prin prof. Ispas Simona-Elena şi ed. Popescu Cornelia, înv.
Vîlcu Elena,inst.Dumitrescu Elena-Corina și prof. Trandafir Filofteia ȋn calitate de
coordonator/aplicanți ai proiectului”Lumea îngerilor prin ochi de copil” și
b)Grădiniţa/Şcoala......................................................................................................cu sediul
în...............................................................................................................................................
reprezentată prin prof/educ......................................................ȋn calitate de director şi educ/prof.
...........................................................................................................ȋn calitate de partener.
2. Obiectul acordului
Obiectul prezentului acord de parteneriat ȋl reprezintă colaborarea dintre aplicant şi partener ȋn
vederea organizării şi desfăşurării de activităţi extracurriculare ȋn cadrul proiectului CONCURS
INTERJUDEŢEAN „LUMEA INGERILOR PRIN OCHI DE COPIL”- ediţia I.
3.Obligaţiile părţilor:
Unitatea organizatoare se obligă:
 Să informeze unităţile de ȋnvăţământ partenere;
 Să colecteze lucrările realizate de către participanţi;
 Să asigure jurizarea lucrărilor;
 Să elibereze diplome pentru copii;
 Să medieze rezultatele concursului;
 Să realizeze evaluarea finală a concursului.
Partenerul se obligă:
 Să popularizeze proiectul la nivelul unităţii de ȋnvăţământ;
 Să asigure participarea copiilor la concurs;
 Să respecte regulamentul de desfăşurare;
 Să respecte termenele specifice proiectului.
4.Partenerii se obligă să colaboreze pe toată durata desfăşurării proiectului. Prezentul acord are ca
obiectiv crearea unui climat de colaborare ȋn cadrul proiectului care să ducă la realizarea
activităţilor propuse.
5. Prezentul parteneriat se ȋncheie ȋn două exemplare cu putere de original, câte unul pentru fiecare
parte şi este valabil pe o perioadă de 4 ani.

Școala Gimnazială Budești Grădiniţa/Şcoala.............................


Structura Linia, jud. Vâlcea .......................................................
Director, Director,
prof. Ispas Elena Simona

3 din 3

S-ar putea să vă placă și