Sunteți pe pagina 1din 3

Ministerul Educaţiei Naţionale

Subiecte pentru – Etapa naţională a Olimpiadelor la disciplinele din aria curriculară “Tehnologii”

OLIMPIADA – ARIA CURRICULARĂ “TEHNOLOGII”


Etapa naţională
Proba scrisă
Mangalia, Constanţa – 09 aprilie 2014

Profil: Servicii
Domeniul/Calificarea: Economic, administrativ / Comerţ
Clasa: a XII – a

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


 Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Subiectul. I. TOTAL: 20 puncte
I.1. Pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos (1 – 10), scrieţi pe foaia de examen litera
corespunzătoare răspunsului corect. (10 p)

1. Conform analizei SWOT, ameninţările sunt:


a. atribute interne care împiedică realizarea obiectivelor;
b. factori externi care favorizează realizarea obiectivelor;
c. atribute interne care favorizează realizarea obiectivelor;
d. factori externi care împiedică realizarea obiectivelor.
2. Linia de produse limitată reprezintă pentru o firmă:
a. punct tare;
b. punct slab;
c. oportunitate;
d. ameninţare;
3. Cota de piaţă totală se determină în raport cu:
a. vânzările de pe un anumit segment de piaţă;
b. vânzările liderului de piaţă;
c. vânzările concurentului de pe locul secund;
d. vânzările totale de pe piaţă.
4. Puterea furnizorilor este dată de:
a. accesul la reţeaua de distribuţie;
b. concurenţii diverşi;
c. identitatea mărcii;
d. sensibilitatea la preţ.
5. Puterea cumpărătorilor este dată de:
a. furnizarea de substituenţi;
b. concentrarea puterii de negociere;
c. identitatea mărcii;
d. preţurile practicate.
6. Sunt considerate surse proprii de finanţare:
a. creditele pe termen scurt;
b. rezultatul reportat;
c. ajustările privind deprecierea creanţelor clienţi;
d. creditul obligatar.
7. Autofinanţarea reprezintă:
a. relaţiile contractuale ale întreprinderii cu terţii sau cu statul;
b. amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale calculată şi înregistrată lunar;
c. ceea ce rămâne întreprinderii după ce au fost remuneraţi: personalul, statul,
creditorii şi acţionarii;
d. valoarea acţiunilor sau părţilor sociale răscumpărate de acţionari sau asociaţi.

Profil: Servicii – domeniul, clasa: Economic, administrativ / Comerţ, clasa a XII – a 1


Ministerul Educaţiei Naţionale
Subiecte pentru – Etapa naţională a Olimpiadelor la disciplinele din aria curriculară “Tehnologii”

8. Capitalul permanent este format din:


a. datorii curente şi capitaluri proprii;
b. capitaluri proprii şi conturi de regularizare;
c. active imobilizate şi active circulante;
d. capitaluri proprii şi datorii pe termen mediu şi lung.
9. Caracteristicile surselor străine sunt:
a. au caracter rambursabil, sunt de regulă purtătoare de dobânzi, asigură finanţarea
temporară a întreprinderii;
b. au caracter nerambursabil, sunt de regulă purtătoare de dobânzi, asigură finanţarea
temporară a întreprinderii;
c. au caracter rambursabil, nu sunt purtătoare de dobânzi, asigură finanţarea temporară
a întreprinderii;
d. au caracter rambursabil, sunt de regulă purtătoare de dobânzi, asigură finanţarea
permanentă a întreprinderii;
10. Creditele comerciale fac parte din categoria surselor:
a. proprii;
b. străine;
c. proprii, dar şi străine;
d. nu sunt surse de finanţare ale unei afaceri rentabile;

I. 2. Transcrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare fiecărui enunţ (a, b, c, d, e ) şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat sau litera F, dacă
apreciaţi că răspunsul este fals. (5 p)
a. Concurenţa imperfectă este situaţia de pe piaţă în care condiţiile necesare pentru
existenţa concurenţei perfecte nu sunt satisfăcute.
b. Oligopolul este situaţia în care există un număr mare de vânzători ai unui bun
economic.
c. Asigurările medicale reprezintă recompense directe.
d. Sistemul de stimulente este o componentă a recompenselor directe.
e. Satisfacţia consumatorului depinde de rezultatele utilizării produsului, raportate la
aşteptările sale.

I. 3. În coloana A sunt indicate elementele din structura capitalurilor proprii, iar în coloana B
caracteristicile acestora. Scrieţi pe foaia de concurs, asocierile corecte dintre cifrele din
coloana A şi literele corespunzătoare din coloana B .
(5 p)
A. B.
1. Capitalul social a. poate fi sub formă de profit nerepartizat sau pierdere
2. Rezultatul reportat neacoperită
3. Rezervele legale b. determină o depreciere a vechilor acţiuni
4. Primele c. se constituie la înfiinţarea societăţii comerciale prin aportul
de emisiune asociaţilor sau acţionarilor.
5. Alte rezerve d. sunt determinate de operaţiile de creştere a capitalului prin
noi emisiuni de acţiuni
e. se constituie din profitul net sau alte surse
f. se constituie din profitul brut pentru protejarea capitalului
Subiectul. II. TOTAL: 30 puncte
II. 1. Răspundeţi în scris, pe foaia de concurs, următoarelor cerinţe: (10 p)
a. Precizaţi ce reprezintă concurenţa de marcă. (2p)
b. Enumeraţi etapele de parcurs pentru identificarea concurenţilor. (4p)
c. Precizaţi care sunt obiectivele formării şi perfecţionării angajaţilor. (4p)

II. 2. Scrieţi pe foaia de examen informaţia corectă care completează spaţiile libere din
schema grafică care prezintă elementele de calcul pentru determinarea capacităţii de
autofinanţare (CAF) după metoda aditivă. (10 p)

Profil: Servicii – domeniul, clasa: Economic, administrativ / Comerţ, clasa a XII – a 2


Ministerul Educaţiei Naţionale
Subiecte pentru – Etapa naţională a Olimpiadelor la disciplinele din aria curriculară “Tehnologii”

CAPACITATEA DE Rezultatul ….. (1) ……….. al exerciţiului


AUTOFINANŢARE + ……………… (2) ……………….
(CAF) - Reluări asupra …… (3) …………
- Cota-parte ………… (4) ………..
+ (Valoarea netă contabilă a activelor cedate - ….. (5) …… )

II. 3.
A. Schema de mai jos se referă la paşii pe care trebuie să-i parcurgă o firmă pentru a
analiza concurenţa. Completaţi căsuţele goale cu informaţiile care lipsesc:
(6 p)
ANALIZA CONCURENŢEI

1.

2.

3.

4.

5.

6.

B. Specificaţi formulele de calcul pentru Dreptul de subscriere (DS) şi pentru Raportul


de paritate (RP). (4 p)

Subiectul. III. TOTAL: 40 puncte


III. 1. S.C. EFORIE S.R.L. are ca obiect de activitate producţia şi comercializarea de
produse de panificaţie. Societatea dispune de resurse financiare, are personal calificat,
imaginea pe piaţă este bună, linia de producţie este limitată la două sortimente, comenzile
sunt onorate în scurt timp, calitatea produselor este bună, preţurile practicate sunt mari. S.C.
EFORIE S.R.L. doreşte cucerirea de noi segmente de piaţă şi extinderea gamei de produse
fabricate.
Principalul concurent al firmei este SC SATURN SRL care îşi face publicitate prin
toate canalele media din ţară şi care practică vânzarea unor produse substituibile.
Vânzările totale în anul 2013 pe piaţa totală au fost de 1.500.000 lei, din care firma SC
EFORIE SRL 10.000 lei, iar SC Saturn SRL 8.000 lei.
Cerinţe:
a. identificaţi şi explicaţi elementele componente ale analizei SWOT;
b. realizaţi analiza SWOT pentru firma S.C. EFORIE S.R.L.;
c. calculaţi cotele de piaţă ale celor doua firme în anul 2013.
(20 p)

III. 2. O bancă acordă două credite însumând 32.000 lei, primul pe 3 luni cu o rată a dobânzii
de 40%, iar al doilea pe 6 luni cu o rată a dobânzii de 12%. Dobânda încasată de către
bancă din primul credit este de două ori şi jumătate mai mare decât dobânda celui de-al
doilea credit.
Stabiliţi valoarea celor două credite acordate şi a celor două dobânzi ce urmează a fi
plătite. (20 p)

Profil: Servicii – domeniul, clasa: Economic, administrativ / Comerţ, clasa a XII – a 3