Sunteți pe pagina 1din 1

Cod proiect: 109296

Titlu proiect: ONCOMED - Îmbunătățirea competențelor personalului medical implicat în prevenția,


diagnosticarea și tratarea cancerului
Beneficiar: Institutul Regional de Oncologie Iași
Reprezentant legal/Manager proiect: Ec. Mirela Grosu, Dr. Greta Alexe
Componenta 1: Formarea personalului implicat în implementarea programelor prioritare de sănătate
Axa prioritară: Incluziunea socială și combaterea sărăciei
Operațiunea: Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical

ANEXA 8
DECLARAȚIE DE CONSIMȚĂMÂNT

cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal

Subsemnatul/a, ………………………………………………………… având


CNP…………………………………………….în calitate de candidat la grupul țintă al proiectului
POCU/91/4/8/109296 cu titlul “ONCOMED - Îmbunătățirea competențelor personalului medical
implicat în prevenția, diagnosticarea și tratarea cancerului”, declar pe propria răspundere că îmi dau
acordul cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor mele cu caracter personal pe care le-am introdus
în anexele aferente Metodologiei de selecție a Grupului Țintă, iar aceste date corespund realității.
Prin prezenta declar că sunt de acord ca datele cuprinse în această declarație și în anexele aferente
Metodologiei de selecție a Grupului Țintă să fie utilizate în conformitate cu legea 677/2001 privind
protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor
date, cu prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția
vieții private în sectorul comunicațiilor electronice transpusă în legislația națională prin legea
506/2004, precum și în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al
Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea
datelor cu caracter pesonal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE
(Regulamentul general privind protecția datelor).
Înțeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informațiilor în scopul de a obține
avantaje patrimoniale sau de orice altă natură este pedepsită conform legii și declar că nu am furnizat
informații false în documentele prezentate și îmi asum responsabilitatea datelor conținute în dosarul de
candidatură, garantând că datele furnizate sunt actuale, reale, corecte și complete și mă angajez ca, în
eventualitatea modificărilor survenite în datele personale care fac obiectul dosarului de candidatură
depus (reînnoirea cărților de identitate, schimbarea numelui, schimbarea adresei de domiciliu etc.), să
anunț echipa de proiect și să aduc o copie a actelor doveditoare.
Am luat la cunoștință că datele cuprinse în acest formular vor fi tratate confidențial, în
conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Data ……………………………
Semnătura ……………………………