Sunteți pe pagina 1din 130

ColecţiecoordonatădeDENISACOMĂNESCU

YUKIOMISHIMA INOCHIURIMASU

Copyright©1968,TheHeirsofYukioMishima

Allrightsreserved.

©HUMANITASFICTION,2018,pentruprezentaversiuneromânească(ediţia

digitală)

ISBN:978-606-779-376-5(epub)

EDITURAHUMANITASFICTION

PiaţaPreseiLibere1,013701Bucureşti,România

tel.021/4088350,fax021/4088351

Comenzionline:www.libhumanitas.ro Comenziprine-mail:vanzari@libhumanitas.ro

Comenzitelefonice:021.311.23.30

1

Hanioadeschisochiiîntr-oluminăorbitoare.Acrezutcăajunseseînrai,dar

încăsimţeadurereadinceafă.OrînRainuexistădureridecap.

Primullucrupecarel-avăzutafostfereastramare,simplă,cugeammat.

Totulînjureraalb.

—S-atrezit,aspuscineva.

—Cebine!Gândulcăamsalvatunommăbinedispuneoziîntreagă!

Hanioaridicatprivirile.Oinfirmierăşiunbărbatmicşiîndesat,înuniformă

depompier,stăteauînpicioarelângăpat.

— Staţi aşa, staţi aşa! Încă n-aveţi voie să faceţi mişcări bruşte, i-a spus infirmiera,apăsându-luşurelpeumăr,casăseaşezelalocpepernă. Hanioaînţelescătentativaluidesinucideredădusegreş.

Luaseomarecantitatedesomnifere,într-untrenalcompanieinaţionalede

caleferată,ultimuldinaceazi.Defapt,leînghiţiselaţâşnitoareadinstaţieşi

abiapeurmăurcaseîntren.Apoi,odatăîntinspebanchetadinvagon,numai

ştiusenimicdeel.

Lasinuciderenuchibzuiseîndelung;gândulîivenisebrusccuosearăîn

urmă,labufetulunde-şiluaîntotdeaunacina,întimpceciteaediţiadesearăa

ziarului.

29noiembrie.UnspiondescoperitprintreangajaţiiMinisteruluiAfacerilor

Externe.Descinderiale poliţieilasediulAsociaţieidePrietenie Japonia– Chinaşiînaltedouălocuri.Hotărâreoficialăatransferuluisecretaruluide statMcNamara.Smogpestecapitală–primaalertămeteodinaceastăiarnă. Procuratura cere închisoare pe viaţă pentru Aono, autorul atentatului cu bombădelaAeroportulHaneda.Accidentdecirculaţie:uncamionacăzut pesteşineledecaleferatăşis-aciocnitcuuntrendemarfă.Valvaaorticăa

unuidonatordecedatafosttransplantatăcusuccesuneifetiţe.900000de

yenifuraţidelaobancădinKagoshima.

Fuseseozicatoatezilele,fărănimicieşitdincomun.Niciunuldintrearticole

nu-limpresionase.

Dacăvăîntrebaţicumdei-avenitdintr-odatăideeasinuciderii,aşacumte-ai gândisăieşilaiarbăverde,eibine,explicaţiaesteurmătoarea:s-ahotărâtsăse sinucidătocmaipentrucănuaveaabsolutniciunmotivs-ofacă. Nusuferisevreodecepţieîndragosteşi,oricum,nueragenuldeomcaresăse sinucidădintr-atât.Nuseconfruntanicicudificultăţifinanciare.Eracreatorde publicitate. Reclama de televiziune pentru Sukkiri, suplimentele digestive produsedecompaniafarmaceuticăCinciCulori–Abiacele-ailuat,căteşi simţiuşurat–,elofăcuse. Talentulîieraapreciatşiisetotspuneacăs-arfidescurcatdeminuneşidacă arfilucratpecontpropriu,însăluinicinu-itreceaprincapsă-şideschidăo agenţiealui.LucrapentruTōkyōAdsşisemulţumeacusalariulpecareîl primeadeacolo.Pânăcuoziînurmăfusese,fărăputinţădetăgadă,unangajat harnicşiserios. Ah,dacăstăteasăsegândească,tocmaiastaîlîmpinsesespresinucidere. Pentru că frunzărea ziarul de seară cu multă nepăsare, la un moment dat paginileinterioareaualunecatşiaucăzutsubmasă. Haniole-aprivitfărăsăfacăvreungest,întocmaicaunşarpeleneşcare-şi cerceteazăpieleaabianăpârlită.S-agânditsăleridicedepejos.Puteafoarte binesălelaseacolo,însăn-afăcutaşapentrucă,potrivituzanţelorsocietăţii,se cădeasăleridice.Saupoatecăfuseseohotărâreimportantă,pecareoluaseca sărestabileascăordineapepământ;nicielnu-şidădeaseamapreabine. În orice caz, s-a aplecat sub măsuţa instabilă şi a întins mâna după foile căzute.Chiaratunci,avăzutcevadeneînchipuit:ungândacmaredebucătărie stăteanemişcatpeziar.Hanioaîntinsmâna,iargândaculcucorpullucios,de culoarea mahonului, a ţâşnit cu mare sprinteneală şi s-a pierdut printre caractereletipăritedepepagină. Hanioaridicatfoileşişi-aaruncatprivireaasupralor.Subochiilui,toate semneletipărites-autransformatîngândaci.Oricâtsestrăduiasăleurmărească, elefugeauîntoatepărţile,arătându-şispinărilelucioase,maroniu-roşcate. „Ah,deciaşaelumea!“şi-azisşi,peloc,şi-adoritsămoară. Banu.Astaedoaroexplicaţiededragulexplicaţiei.Defapt,lucrurilen-au fost atât de raţionale. Şi-a spus că n-are nici un sens să trăiască odată ce caractereledinziars-autransformattoateîngândacişi,deaici,i-arăsăritîn minte gândul sinuciderii. Din clipa aceea a simţit că ideea de moarte i se potriveşteperfect,întocmaicum,într-ozicuninsoare,uneicutiipoştaleroşiiise potriveşteocăciulădezăpadă.

Binedispus,amerslafarmacieşişi-acumpăratsomnifere.Nevrândsăleia

imediat,aintratîntr-uncinematografsăvadăunsetdetreifilme,apoiatrecutpe

labarulundeaveaobiceiulsămeargăuneori.

Nu-latrăgeadelocfatagrăsanăşiînceatăcareseaşezaselângăel,însăs-a

pomenitcă-imărturiseşte:

—Ştii,suntlaunpasdemoarte. I-aîmpunsbraţulgroscucotul.Eal-aprivitscurtşi,cuunefortextraordinar, şi-aîntorstrupulspreel.Unzâmbetis-aivitpefaţacauncartof. —Bunăseara,i-aspusHanio. —Bunăseara! —Eştifrumoasă. —Hi,hi,hi! —Ştiiceurmeazăsă-ţizic? —Hi,hi,hi! —N-aideun’săştii,nu-iaşa? —Ei,nu-ivorbăcăn-aşaveaeuoidee… —Însearaastaamsămăsinucid. Înlocsăsearateuimită,fataarâscugurapânălaurechi.Adânc,spremăsele, aveaobucatădesepieuscată,pecareototmesteca,chiarşiîntimpcerâdea. MirosuleipersistentajunsesepânălanărileluiHanio. Întretimpfataazăritunprieten.Şi-aridicatbraţelecătreel,într-ungest teatral,şiaplecatdelângăHaniofărăsă-şiialarevedere. Hanioapărăsitşielbarul.Seenervasecăfatanu-lcrezuse. Ţinea neapărat să ia ultimul tren, aşa cum hotărâse iniţial, dar era încă devreme.Trebuiasă-şiomoarecumvatimpulpânăatunci.Aintratîntr-osalăcu jocurimecanice,pachinko,şis-aaşezatlaunaparat.Câştiga,iarbileledemetal curgeaunecontenit,parcăironizându-l–cândelmaiaveaatâtdepuţindetrăit! S-afăcutînsfârşitoraultimuluitren. Hanioatrecutprinporţiledeacces,s-aopritlaoţâşnitoaresăiasomniferele şiaurcatînvagon.

2

Tentativaluidesinucideredădusegreş,iaracumisedeschideaînfaţaochilor

olumeminunată,liberăşigoală.

Hanios-aruptcudesăvârşirederutinazilnică–desprecarenusperasecă

aveasăseschimbevreodată–şiaînceputsăcreadăcătotuleraposibil.Zilele treceauunadupăalta,niciodatălafel,fiecaredându-şicuminteobştesculsfârşit atuncicândîivenearândul,înşiratecaniştebroaştemoarte,cuburţilealbeîn sus. Pentru că demisionase de la Tōkyō Ads, care era o companie prosperă, primiseşiunbonusconsistent,aşacăacumputeaduceoviaţălipsitădegriji. ApublicatunanunţînrubricadeCereridemuncăaunuiziardemânaatreia:

Viaţădevânzare.Înoricescop.Bărbat,douăzecişişaptedeani.Discreţie

maximăgarantată.

Şi-atrecutşiadresaînanunţ,iarpeuşaapartamentuluiaatârnatoplăcuţăpe carescria,culitereelegante:HanioYamada,LifeforSale 1 .

1.Viaţădevânzare(înengl.,înorig.).

Înziuaîncareaapărutanunţul,n-avenitnimenisă-lcaute.Decândnumai mergealaserviciun-aveanimicdefăcut,însănuseplictiseadeloc.Stătealungit şiseuitalatelevizorsauvisacuochiideschişi. Nueraconştientcândfusesetransportatcuambulanţalaspitaluldeurgenţăşi, caatare,n-arfitrebuitsă-şiaminteascănimicdinaceaseară,însă,înmodciudat, dacăseîntâmplasăaudăvreosirenă,îireveneaulimpedeînmintemomentele petrecuteînambulanţă:elsforăia,iarparamediculînhalatalbstătealângăelşi-l păzeasănucadădepetargă,dinpricinazgâlţâielilormaşinii.Bărbatulaveaun negmarelângănas… Şitotuşi,oviaţănouăecampustie,caocamerănemobilată. Îndimineaţazileiurmătoare,cinevai-abătutlauşă. Când a deschis, a văzut un bătrânel mic de statură, cu un aer îngrijit. Vizitatorulaaruncatoprivireafară,peculoar,apoiaînchisîngrabăuşa. —DumneataeştiHanioYamada? —Da. —Amvăzutanunţulînziar… —Vărog,intraţi! Haniol-ainvitatînăuntru.Camera,înmodvădit,aparţineacuivadinlumea design-ului,cuomasăşiscaunenegreaşezatepeuncovorroşu. Bătrâneluli-amulţumitpoliticos,şuierândcuvintelecaocobră,şis-aaşezat peunscaun. —Dumneataîţivinziviaţa?

—Da. —Tevădtânărşi-miînchipuicăducioviaţăbună.Ceţi-avenit? —N-aşvreasăvăplictisesccudetaliilipsitedeimportanţă. —Şi…cucâtovinzi? —Cucâtvreţisă-midaţi. —Ceaiurealămaieşiasta?Trebuiesăhotărăştisingurcâtîţivaloreazăviaţa! Dacăeuţi-aşpropunedoarosutădeyeni? —Arfibineşiaşa. —Înceteazăcuprostiile! Bătrânulascosunportofeldinbuzunaruldelapieptşii-aarătatluiHanio cincibancnotedezecemiideyeni,nou-nouţe.Leţineacapeniştecărţidejoc, răsfirateînformădeevantai. Hanioaluatbancnotele,cuunaernepăsător. —Bun.Acumvărogsă-mispuneţicarevăestedorinţa.N-amsăvărefuz. —Aşa…aînceputbătrânul,scoţândoţigarăcufiltru.Dacăfumezidinastea, nufacicancerlaplămâni.Vreiuna?Îmiînchipuicăcinevacareîşivindeviaţa nu-şimaifacegrijidincauzacancerului.Treabapecareţi-ocereuefoarte simplă:soţiamea,maiprecisceade-atreiasoţie,împlineştedouăzecişitreide ani.Întrenoiesteodiferenţădeexactjumătatedesecol.Eominunedefemeie. Aresâniidepărtaţi,cadoiporumbeisupăraţicare-şiîntorcspatele.Lafelşi buzele.Una-nsusşiuna-njos,dulcegeşivoluptuoase.Nupotsă-ţispuncetrup superb are! Mai ales picioarele. Acum sunt foarte apreciate picioarele bolnăviciosdesubţiri,însăaleeipornescdinşoldurilebogateşisesubţiazăpe nesimţitespreglezne.Îmivinegreusăledescriu.Iarfeseleîisuntcărnoase,ca niştemuşuroaiedecârtiţăînpământulreavăndeprimăvară. Femeiaastam-alăsatşiaînceputsăumbledecapulei.Acumeamantaunui străin.Străinulăstaedeorăutatefărăpereche.Arepatrurestauranteşiaomorât celpuţindoisautreioameniîndisputepentruterenuri. Vreaus-ogăseştipesoţiamea,să-ideviiapropiatşisă-iaducistrăinuluila cunoştinţălegăturavoastră.Cândosăafle,petinesigurosăteomoare,şi probabilşipeea.Iareuamsăfiucâtsepoatedemulţumit.Despreastaevorba. Cespui?Teangajezisămoripentrumine? —Ştiuşieu?aîntrebatHanio,dupăceaascultat,cuunaerplictisit.Credeţi căvaieşiopovesteatâtderomantică?Visaţirăzbunare,darce-osăfaceţidacă soţiadumneavoastrăvamurifericităîmpreunăcumine? —Nuegenuldefemeiecaresăsebucurecămoare.Nuecadumneata.Ea

iubeşteviaţa.Ecaovrajăscrisăpefiecarepărticicăatrupuluiei.

—Deundevădaţiseama?

—Aisă-ţidaişidumneataseamafoartecurând.Înoricecaz,aşvreasămori

rezolvândproblemaasta.Presupuncănuenevoiesăîncheiemuncontract.

—Sigurcănu.

Bătrânulpăreacăsegândeştelaceva,şuierândiarprintredinţi.

—Vreisăfaccevapentrudumneata,dupăcemori?

—Nu,nimicspecial.N-amnevoienicidefuneralii,nicidemormânt.Doarun

singurlucru:mi-amdoritîntotdeaunasăamopisicăsiameză;înacelaşitimp,mi

s-apărutpreamarebătaiadecap,aşacă,pânălaurmă,numi-amluat.V-aşfi

recunoscătordacă,dupămoarteamea,aţicreşteopisicăsiamezăînloculmeu.Şi

aşvrea,aşacummi-amimaginateuîntotdeauna,să-idaţilapte,darnuîntr-o

farfurioarăobişnuită,ciîntr-olopatămare.Olăsaţisălipăieoînghiţitură-douăşi

peurmăopocniţiculopatapestebot,casă-işiroiascălaptelepefaţă.Odatăpe

zi,neapărat.Ţinfoartemultlaacestaspect,aşacăvărogsăaveţimaregrijă.

—Zăudacăînţelegceva.

— Pentru că trăiţi într-o lume mult prea obişnuită. Cei mai mulţi dintre oameninicimăcarnuşi-arputeaimaginaoasemenearugăminte.Daramuitatsă văîntreb:dacăscapcuviaţă,trebuiesăvăînapoiezaceşticincizecidemiide yeni? —Nuenevoie.Vreaudoarcasoţiameasăfieomorâtă. —Păiînacestcazm-aştransformaînucigaşplătit!

— Cam aşa ceva. Vreau ca femeia asta să dispară definitiv de pe faţa

pământului,darnu-midorescsămăsimtcâtuşidepuţinvinovat.Astami-armai lipsi,dupăcâteampătimit.Bun.Terogsătepuipetreabăchiardinsearaasta. Dacăaparcheltuielisuplimentare,spune-mişimăocup. —Şiundeartrebuisămerg,casămăapucdetreabă? —Ţi-ampregătitohartă.Învârfulcolineiseaflăunimobilcuapartamentede

lux,VillaBorghese.Eastălaultimuletaj,înapartamentul865,desprecaream

înţelescăeminunat,darnuştiusă-ţispuncândeacasă.Maidepartetrebuiesăte descurcisingur. —Cumocheamăpesoţiadumneavoastră? —RurikoKishi.„Ruri“sescrieînhiragana 2 ,iar„Kishi“ecanumeleprim- ministrului 3 ,arăspunsbătrânul,şifaţais-aluminatîntr-unmodstraniu.

simplădecâtideogramele.Sufixul-ko,dinnumelepersonajului,estetipicnumelorfeminineşisescriecuo ideogramă.

3.NobusukeKishiafostprim-ministrulJaponieitimpdedouămandate,între25februarie1957şi12

iunie1958,apoiîncontinuare,pânăîndatade19iulie1960.

3

Nicin-aplecatbinebătrânul,căs-aşiîntorssă-imaispunăceva. —Amuitatunaspectimportant:n-aivoiesăpomeneştinimănuinicidespre mine,nicidesprecete-amrugat.Îmiînchipuică,odatăceţi-aivândutviaţa,ai măcaratâtaeticăprofesională. —Vărogsănuvăfaceţiniciunfeldegriji. —Nupoţisă-misemneziuncontract? —Cetotspuneţi?Păin-arficaşicumaşvorbidespreînsărcinareadată? —Hm,bada… Cuprinsdeîngrijorare,bătrânuls-astrecuratdinnouînapartament,şuierând continuuprinprotezadentarăprostlucrată. —Şiatuncicumpotsăamîncredereîndumneata? —Oriaveţiîncrederetotalăînmine,orin-aveţideloc.Caledemijlocnueste. Înoricecaz,eu,cândaţivenitaicişimi-aţioferitbani,m-ambucuratcămai există încredere pe lumea asta. Iar dumneavoastră v-aţi gândit că puteţi sta liniştit,pentrucănimeninuştiecinesunt. —Cetotspui?VorbeşticaRuriko. —Sepreapoate.Doarcăpeminenumăintereseazădelocasemenealucruri. —Tecred.Amvăzutmulţioamenilaviaţamea,iarcândte-amprivit,mi-am spuscăeştiînregulă.Cândainevoiedebani,terogsăpuiunbileţelpepanoul de mică publicitate de la ieşirea principală centrală a staţiei Shinjuku:

„Kanematsu 4 .Mâine8AMLife“.Cucâtîlpuimaidevreme,cuatâtmaibine.În fiecaredimineaţămergsămăplimbprincentrulcomercialşimăplictisescpână laoradeschiderii.

4.Kanematsuesteunnumedefamiliejaponez,totodatăomofoncu„aşteptbani“.

Bătrânulşi-aluatlarevedere.Hanioaieşitpeuşăodatăcuel. —Undemergi?

—Maiîntrebaţi?LaVillaBorghese,apartamentul865.

—Epreadevreme!

Hanios-aopritoclipăsăîntoarcăpedosplăcuţacuLifeforSaledepeuşă.

Acumplăcuţaspunea:Ofertămomentanindisponibilă.

4

VillaBorgheseeraoclădireînstilitaliancaretrona,albă,învârfulunuideal, deasupracăsuţelorînghesuitedelapoale.Hanioaidentificat-odedeparte,fără sămaiconsulteharta. Aaruncatoprivirerapidăîncabinaportarului,darn-avăzutdecâtunscaun gol, aşa că s-a îndreptat liniştit către ascensorul care se zărea în capătul coridorului.Aveasenzaţiacănumergedinproprievoinţă,cicăestepurşi simpluatrasdeunfirnevăzut.Sesimţeaeliberatderesponsabilităţi,unom completdiferitdecelcarefuseseînaintedetentativadesinucidere.Viaţaîiera câtsepoatedeuşoară. Culoaruldelaetajulalşapteleaalimobiluluieracufundatînlinişteadimineţii.

Hanioagăsitimediatuşaapartamentului865.Aapăsatpebutonulsonerieişi

dinăuntrus-aauzitomelodieplăcută. Intuiţiaîispuneacăfemeiaeraacasă.Eraoralacareamanteleîşipetrec bărbaţiipânălauşă,apoiseculcădinnou.Acontinuatsăsune,insistent. Înceledinurmăasimţitoprezenţăapropiindu-se,departeacealaltă.Când uşas-adeschis,azăritomulţimedeîncuietorişi,printreele,chipuluimitalunei femei.Purtaocămaşădenoapte,darnuarătadeparcătocmais-arfitrezitdin somn;toatetrăsăturilefeţeiisedistingeaucuclaritate.Aveaîntr-adevărbuzele depărtate,unaîndreptatăînsusşicealaltăînjos. —Cineeşti? — Sunt angajat al companiei Life for Sale şi mă întrebam dacă nu v-ar interesaasigurareanoastrădeviaţă. —Vai,suntsătulădetoatecompaniileasteadeasigurări!Nu-mitrebuie,pot aveagrijăşisingurădeviaţamea! Vorbearăstit,dar,cumnuînchiseseuşaimediat,păreasă-ifistârnitpuţin curiozitatea.Haniopusesedejaunpiciorînprag,aplicândtacticavânzătorilor ambulanţi. —N-ampretenţiasămăprimiţiînăuntru;vărogdoarsămăascultaţi.N-osă durezemult. —Nuvreau!Osăsesuperesoţulmeu.Maisuntşiîmbrăcatăcummăvezi. —Aşputearevenipestedouăzecideminute. —Ştiuşieu…aspusfemeia,căzândpuţinpegânduri.Bine,mergiîntretimp

pelaalteapartamente.Maisunăodatăpestedouăzecideminute.

—Aşavoiface.

Hanioşi-aluatpicioruldinpragşiuşas-aînchislaloc.

Timpdedouăzecideminute,aaşteptataşezatpecanapeauadelafereastradin

capătulcoridorului.Înjossevedeaoraşul,scăldatînsoareleluminosdeiarnă.

LuiHanioisepăreacăseamănăcuunmuşuroidetermite.Cusiguranţăcă

surateleseopreausăsteapuţindevorbă:„Bunădimineaţa!“„Cummaimerge

lucrul?“„Aivăzut,iarăşis-atensionatsituaţiainternaţională.“Însănimeninu

observacătoateacelecuvinteîşipierduserăsensul.

Dupăceafumatdouă-treiţigări,Hanios-aîntorsşiabătutdinnoulauşă.De

dataaceasta,femeiai-adeschisimediat.Purtauncostumdeunverdecrud,cu

gulerdecoltat.L-apoftitînăuntru.

—Săfacunceai?Saupreferiotărie?

—Cefrumosvăpurtaţicuvânzătoriiambulanţi!

—Mi-amdatseamaimediatcănueştidelanicioagenţiedeasigurări.

Trebuiesăînveţisăjociteatrumaibine.

—Aşaamsăfac.Dacă-midaţiunpaharcubere,nuvărefuz.

Rurikoi-afăcutcuochiul,râzând,şiatraversatcameraîncet,cătrebucătărie.

Ultimulatrecutfundulmare,carenusepotriveadeloccutrupuleislab.

Ceidoiauciocnitpaharelecubere.

—Pânălaurmă,cineeşti?

—Săzicemcăsuntlăptarul.

—Îţiplacesărâzideoameni.Aiştiutcăviiîntr-unlocpericulos?

—Nu.

—Atunci,cinete-atrimisaici?

—Num-atrimisnimeni.

—Serios?Aisunatlaouşălaîntâmplareşi,cesăvezi,ainimerittocmai

pesteodoamnăfrumoasăşifermecătoare?

—Da,chiaraşa.

—Cebărbatnorocoseşti!Ah,n-amniciogustarepelângăbere.Laoraasta,

crezicăarmergeniştechipsuri?Suntsigurăcămaiaveamşipuţinăbrânză.

Femeias-adusgrăbităsăcauteînfrigider.

—Astatlarece,aauzit-oHaniospunând,apoiaapărutaducândofarfuriepe

careerauîntinsecâtevafrunzedesalată,cucevanegrudeasupra.

Înmodstraniu,Rurikoaluat-oprinspatelelui.

—Poftim!

Hanioasimţitcă-ilipeştedeobrazcevarececagheaţa.Aprivitcucoada ochiului:eraoţeavădepistol.Darastanul-asurprinspreatare. —Îţidăfiori,nu-iaşa? —Întotdeaunaîlţineţiînfrigider? —Da.Nu-miplacarmeleletalecălduţe. —Câtrafinament! —Nuţi-efrică? —Nuînmodspecial. —Măieipestepiciorfiindcămăvezifemeie.Dartefaceusămărturiseşti totul.Hai,bea-ţibereaşiroagă-telaBuddhacelMilostiv. Cuprecauţie,Rurikoi-aîndepărtatpistoluldeobrazşis-adussăseaşezepe scaunuldinparteaopusă.Alăsatpistoluljos,darîndreptatspreHanio.Bărbatul aobservatcă-itremurauuşormâinile.Înschimb,mânacucareţineaelpaharul cuberenuseclinteadeloc. —Teprefacifoartebine.Iaspune,eştistrăin,nu?DecâţianieştiînJaponia? —Suntjaponezsutălasută.Pecuvânt! —Poveşti!Bagmâna-nfoccăte-atrimisbărbatulmeusămăspionezi.Şi sigurtecheamăcevadegenulKimsauLi. —Aşputeasăvăîntrebpecevăbazaţiconvingerea? —Cecalmeşti!Eclarcăviicugânduriascunse…Bun,vădcănu-mirămâne decâtsă-ţimaiexplicodatăcevaceprobabilştiideja:omulălaegeloscumnu s-amaivăzut.Chiarşiasearăm-aacuzatfărămotivşim-afăcutsămăsimtcât sepoatedeprost.Iaracumşi-atrimistrepăduşulsămăsupravegheze.Şinudela distanţă.Cuneobrăzare,ţi-acerutsă-miintriîncasă,sămăispiteştişisămăpui laîncercare.Darcuminenu-ţimerge.Dacăîncercisăteapropiifieşiunpas,te împuşc. Chiar el mi-a dat pistolul ăsta, pentru autoapărare, şi n-are nimic împotrivăsămăfolosescdeel…A,saupoatecăte-atrimisaicifărăsăaihabar despreceevorba…Înseamnăcătueşticelpicatîncapcană.Celalessămoară demânamea,cadovadăafaptuluică-isuntcredincioasăbărbatuluimeu. —Ah,aspusHanio,ridicândplictisitochiispreea.Numaibinemăomori dupăcefacemamor?Dacăteculcicumine,îţipromit,amsăstaucuminteşi-am sămălasîmpuşcat. Rurikopăreadinceîncemaiiritată.S-auitatlaelcaşicumarfiprivitnişte munţiîndepărtare. —Vădcă,oriceţi-aşspune,nutemirănimic.Tepomeneşticăeştidela ACS?

—Ăstacemaie,unpostdeteleviziune? —Nutemaifacecăplouă!SigureştidelaAsiaConfidentialServices! —Pecuvântcănuştiudesprecevorbeşti. —Mi-eclar!Ceproastăamfost!Eracâtpecesăteucidşisărămânla cheremulbărbatuluimeupentrutotrestulzilelor!Omulăsta,careeunuldintre ceicinciasasinicapabilidintoatăJaponia,măîndrăgeşteatâtdemult,încâta gândit un plan romantic: mai întâi mă face să-mi apăr cinstea omorând pe cineva,camaiapoisămăţinăcaptivăpeviaţă.Vai,ceîngrozitor!Dacăeştidela ACS,terogsă-mispuiacum! Dinproprieiniţiativă,Rurikoatrântitpistolulpepernadelângăea. —Zi-miodatădacăeştidelaACS!arepetat. Hanio,casăscapemairepede,ahotărâtsăfie„delaACS“. —Iarels-afolositdetine!Decicompaniadeasigurărieradoaroacoperire. Arfipututsămăinformezeşipeminedinvreme.Darsăştiicăeştiunactor foarteprost.ProbabilcăeştinoulaACS.Câtelunidepregătireai? —Şaseluni. —Vai,cepuţin!ŞiaiînvăţatlimbidinAsiadeSudşidialectelechinezeşti? —Oarecum,i-arăspunsel,evaziv. —Înoricecaz,curajulnu-ţilipseşte.Chiarm-aiimpresionat,săştii! Rurikosemailiniştise.Dupăcel-alăudatpeHanio,s-aridicatşis-auitat afară.Pebalconerauunscaundegrădinăalb,cuvopseauascorojită,şiomasă totdegrădină,înacelaşistil.Pemargineatăblieidinsticlăsezăreauîncăurmele ploiidinziuaanterioară. —Şicâtekilogramete-arugatsătransporţi? Haniohabarn-avealaceanumesereferea. —Astanupotsă-ţispun,arăspunsşiacăscat. —Da,auruldinLaoseieftin.LuatlapreţulpieţeidinVientiane,dacă-laduci laTōkyōscoţidublu.Tipuldinainteatas-adescurcatfoartebine.Atopitaurul cuapăregală 5 ,l-aturnatînsticledewhiskyşiaadusoduzină,peurmăafăcut aurullaloc.Erafoartepriceput!

5.Aquaregia,substanţăputerniccorozivăobţinutădintr-ocombinaţiedeacidazoticşiacidclorhidric,

numităastfelpentrucăpoatedizolvaaşa-ziselemetale„nobile“.

—Toţisuntniştelăudăroşi!Eumi-amfăcutpantofidinaurîmbrăcaţiînpiele

decrocodilşiamvenitîncălţatcuei.Edreptcămi-aucamîngheţatpicioarele…

—Ăştiasunt?l-aîntreruptRuriko,moartădecuriozitate,şis-auitatcătre

pantofiilui,darnuis-aupărutnicigrei,niciaurii.

Hanioaprofitatdepoziţiaeiaplecatăşii-aaruncatoprivireîndecolteu.A

zăritovaleadâncăşialbă,încarefuseserăforţaţisăseîntâlneascăceidoisâni

desprecarebătrânulspusesecă,defelullor,îşiîntorceauspatele.Rurikopărea

săsefipudratşipepiept.Hanioşi-aînchipuitcă,dacăarfisărutat-oacolo,arfi

fostcaşicumşi-arfibăgatnasulîntr-ocutiecupudrădetalc.

—CumfaceţisăintroduceţiilegalînJaponiaarmeleamericaneaduseprin

Laos?TreceţiprinHongKong?Credcăvăefoartepestemână.Pedealtăparte,

dacămergilabazamilitarăamericanădinTachikawa,găseştiarmelatotpasul.

Hanioaschimbatvorba:

—Spune-mi,cândseîntoarceacasăsoţultău? —Trecepuţinlaoraprânzului.Nuţi-aspusşiţie? —Amvrutdoarsămăasigur.Pânăatunci,ce-aizicesătragemunpuide somnîmpreună?aîntrebat-oHanio,căscânddinnouîntimpce-şiscoteasacoul. —Cineştiecâtenopţialbeaifăcut!Poţisădormiînpatulsoţuluimeu. —Euvreausădormcutine! Hanioaprins-obruscdebraţ.Rurikois-aîmpotrivitdinrăsputeri.Aîntins mânaşiaapucatdinnoupistolul. —Prostule!Vreisămori? —Păifiecăsoţultăuseîntoarce,fiecănu,totamsăfiuucis.Etotuna. —Pentruminenuetotuna!Dacăteomoracum,euvoirămâneînviaţă,dar dacă soţul meu vine şi ne găseşte împreună în aşternut, o să ne omoare pe amândoi. —Simplificipreamultlucrurile.Aiideecumsuntlinşaţiceicareucidfără motivunmembruACS? Rurikoapălitşiaclătinatdincap. — Uite-aşa! a spus Hanio şi, luând de pe o vitrină o păpuşă în costum tradiţionalelveţian,i-afrântspinareaîndouă.

5

Completgol,Hanios-astrecuratînpatşiaînceputsă-şifacăunplan,fără

preamaretrageredeinimă.„Înoricecaz,nupotsămăgrăbesc.Cucâtolungim

maimult,cuatâtcrescşanselecasoţuleisănesurprindăşisăneîmpuşte.“

Îisurâdeaideeadeamuriînmijloculacţiunii.Pentruunbătrân,arfifosto

ruşine,însăpentruuntânărcael,nuexistamoartemaiglorioasă.

Idealarfifostsănu-şideaseamadenimicpânăînclipamorţiişi,depe culmileextazului,săsecufundedirectînabisuleternităţii. Însă,încazulsău,aşacevanueraposibil.Treabaluierasăpresimtăcăurma săfieucisşisăamânemomentulcâtmaimult.Înmodnormal,fricaşineliniştea careaparîntr-oasemeneasituaţieardiminuamultplăcereasexului,darHanio eraaltfel.Luinu-ipăsa,pentrucădejacunoşteaapropiereamorţii,cufălcileei largdeschise.Înaintesăajungăacolo,aveasăsebucuredefiecareclipăşisă amânecâtmaimultinevitabilul. Rurikon-aveainhibiţii.Acoborâtdoarpejumătatestorurileveneţiene,fărăsă tragă şi draperiile, apoi, în lumina albăstruie ca de acvariu, s-a dezbrăcat nemaiaşteptândsăfierugată.S-aduslabaieşi,cuuşadeschisă,nestânjenităde privirileluiHanio,şi-aparfumatsubsuorilecuunpulverizator,apoişi-apus puţinparfumşidupăurechi.Dinprofilisevedealiniaspatelui,caresecurba multîndreptulfeselor.Păreanumaibunădestrânsînbraţe.Privind-o,Hanios-a simţitstârnit. Înceledinurmă,goalăşidemnă,adatunocolpatuluişis-abăgatînaşternut deparcăofăceadinsimţuldatoriei. Nuerasubiectulpotrivitpentruoconversaţieînpat,darHanionuşi-aputut înfrânacuriozitateaşiaîntrebat-o:

—Dece-aidatocolpatului? —Eunritualde-almeu.Aşafacşicâinii,înaintesăseaşezeînculcuş.Eceva instinctiv. —Zău? —Nupreamaiavemtimp.Haide,strânge-măînbraţe!aspusRurikogreoi, închizândochiişipetrecându-şimâinilepedupăgâtullui. Fărăsăsegrăbească,Hanioaîmbrăţişat-oodată,apois-aretras,dupăcarea îmbrăţişat-oşis-aretrasiar,caşicândarfitachinat-o.Erastrategialuipentrua tragecâtmaimultdetimp.Însă,laprimulcontact,şi-adatseamacălucrurile stăteaualtfeldecâtseaşteptaseel.TrupulluiRurikoerapemăsuradorinţeide răzbunareabătrânului.PlanulluiHanioeracâtpecesăseducăderâpă,dars-a înfrânatînultimaclipă. Scopulluieras-ofacăpeRurikosă-şidoreascăsărămânăaşalanesfârşit, chiar şi cu pericolul morţii iminente plutind asupra ei. Hanio şi-a pus toată priceperealabătaie.Trebuias-otachinezeiarşiiar,s-ofacăsăcreadăcăatunci sesfârşeşteşisă-itrezeascăsentimentulderegret,caapoisă-şideaseama,spre bucuria ei, că nu s-a sfârşit. Pentru asta, se va folosi cu şiretenie de mici

momentedepauză;erafoarteîncrezătorînpriceperealui.TrupulluiRuriko,de culoareapiersicii,eraîntinspepat,şitotuşidădeasenzaţiacăesuspendatînaer. Cu lacrimi pe obraji, părea că vrea să se agaţe de lumina ce răzbătea prin fereastradintavan,pentrucaapoisăcadădinnou,prizonieră. Hanioatacaşiapoiseretrăgea,seodihneaşiatacadinnou.Defiecaredatăera launpasdeaseprăbuşiîncapcanatrupuluiei;casăîntârziedeznodământul,nu puteadecâtsă-şiamânepropriasatisfacţie,întimpce-şipriveaparteneraurcând treaptădupătreaptăspreculmeaextazului. Înmiezulacţiunii,aauzit,uşor,sunetuluneicheidescuinduşa.Rurikon-a băgatdeseamă;stăteacuochiiînchişi,mişcându-şifaţaasudatăînstângaşi-n dreapta. „Pân-aicine-afost“,şi-aspusel.Aşteptacaglonţulpornitdintr-unpistolcu amortizorsăsapeunmictunelroşu,dinspateleluipânăînpieptulfemeii. S-aauzituşaînchizându-seîncetişor.Fărăurmădeîndoială,cinevaintraseîn cameră.Şitotuşinuseîntâmplanimic. LuiHanioisepăreapreamarebătaiadecapsăseîntoarcăşisăseuite,darse întrebadeceisemaiacordătimp.Dinsprepartealui,puteasăsesfârşească.În clipaaceea,puteamurifericit.Nu-şipetrecuseviaţaaşteptândasta,daraprofitat deocazieşis-aaruncatîncapcanadesăvârşităatrupuluiluiRuriko.Pentrucătot nu se întâmpla nimic nici după ce s-au potolit şi ultimele replici ale cutremurului,Hanio,prăvălitpesteRuriko,aprivitpesteumăr. Peunscaunşedeaunbărbatgrasîntredouăvârste,cuberetăpecapşisacou deculoareacaisei,neasortatcupantalonii.Ţineauncaietmaredeschiţepe genunchişidesena,mişcândfreneticdincreion.Arătadestuldecomic. —Rămâiaşa!aspusîncetşis-aconcentratdinnouasuprafoii. Auzindu-ivocea,Rurikoaţâşnitînsus.PeHaniol-auimitteroareacarese citeapechipulei. Femeiaatrasdecearşafşis-aînfăşuratrepede,apois-aaşezatpepat,încapul oaselor.Hanion-amaiavutcucesăseacopere,aşacăs-aaşezatşielpepat,gol cumera,trăgândcuochiulcândlafemeie,cândlabărbat. —Decenuneîmpuşti?Decenuneomoriodată?aţipatRuriko.Apoia continuat,peuntonplângăcios:M-amprins!Vreisăagonizezcâtmaimult! — Te rog să te calmezi. N-ai de ce să strigi, i-a răspuns bărbatul într-o japonezăciudată,continuândsădesenezeşifărăsă-iaruncemăcaroprivirelui Hanio.Acumamtreabă.Osăiasăolucrarebună.V-aţimişcatfoartefrumos împreună.Amunmomentdeinspiraţie,aşacăvărogsămaiaşteptaţipuţinîn

linişte.

Neavândîncotro,HanioşiRurikoautăcutdingură.

6

—Gata,amterminat!aspusbărbatul.

Aînchiscaietuldeschiţe,şi-ascosberetaşile-apuspeamândouăpemasă.

Apois-aapropiatdeceidoişii-aadmonestatcumâinileînşold,caunprofesor

deşcoalăprimară:

—Îmbrăcaţi-vă,căaltfelrăciţi! Hanioasăritsă-şiculeagăhainelearuncatepejosîndezordine.Rurikos-a ridicatcuunaerindignatşi,înfăşuratăîncearşaf,aintratînbaie.Uncolţde materialis-aprinsînuşă.Femeiaaplescăitdinlimbănemulţumită,atrasde cearşafşiatrântituşacuzgomot. —Pofteşteîncoace.Serveştiunpahar?l-aîntrebatbărbatulpeHanio. Devoie,denevoie,Hanios-aîntorslascaunulpecarestătusecândbăuse împreunăcuRuriko. —Femeiiăsteiaîiiaîntotdeaunamultsăsepregătească.Uneoristăşio jumătatedeorăînbaie.Nunerămânedecâtsăaşteptăm.Hai,beaunpahar!Şi peurmădu-tecuminteacasă,aspusbărbatul. AscosdinfrigiderosticlădeManhattangatapreparat,apuscuîndemânare câteocireaşăînpahareledecocktailşiaturnatbăuturadeasupra.Aveamâinile grase,cugropiţe,inspirândogenerozitateinfinită. — Să ştii că n-am să te întreb cine eşti. Oricum n-ai să-mi zici, dacă te întreb… —DoamnaRurikoedepărerecăsuntmembruACS… —N-obăgaînseamă!ACSexistădoarînfilme.Eu,defelulmeu,suntfoarte milos.N-aşomorînicimăcaromuscă.Darfemeiaastaefrigidăşi,casăfacun picdesenzaţie,trebuiesănăscocesctotfeluldepăcăleli.Aşaeşieamulţumită. Îşiînchipuiecăpistolulăladejucărieeadevăratşi-ltotvânturădecolo-colo.Eu suntunpacifistconvins.Credcăefoarteimportantcapopoarelesătrăiascăîn bunăînţelegere,săfacăschimburicomercialeşisăseajutereciproc.Nusuport sărănescpecineva,nicifizic,nicisufleteşte.Astaeomenie.Elucrulcelmai importantdintretoate,nucrezi? —Sunttotaldeacord,arăspunsHanio,năuc. —Însăeanuareniciunsentimentpentrumine.Eiîiplacsenzaţiiletarişi

filmeledegroază.Aşacăjocteatru.I-amziscăamomorâtnuştiucâţioameni.

I-amîmpuiatcapulşicuACSşialteleasemenea.Oţincufundatăîniluzii,pentru

căasta-ifaceplăcereşiovindecădefrigiditate.Dacătoatearfifostadevărate,

eramdemultarestat.Dar,pentrusex,amşieuvoiesămăprefaccăsuntun

mahărinterlop.

—Amînţeles.Daratunci,pemine,cumde…

—Tun-ainiciovină.I-aifăcutoplăcereluiRuriko,deciîţisuntşieu

recunoscător.Nuteacuzdenimic.Maivreiunpahar?Darterogsă-lbeişis-o-

ntinzi.Sănutemaiîntorciaiciniciodată.Secomplicălucrurilecândmăapucă gelozia.Înoricecaz,desenulaieşitfrumos.Uită-teşitu,aspus,deschizând caietuldeschiţe. Eraundesenfoartebinefăcut,carereprezenta„mişcările“celordoi,după cumseexprimasebărbatul.LuiHanio,personajreprezentat,is-apărutoscenă simplăşicurată.Parcăpriveahârjonealaadouăanimalesălbaticemici,agileşi neînfricate.Eraîntr-adevăro„mişcare“,dansulvioiadoioamenicufundaţiîn bucurie. Din schiţă nu răzbăteau deloc gândurile raţionale pe baza cărora acţionaseînacelemomente.Fărăsăvrea,arecunoscutşiel,sincer,întimpce-i întindeastrăinuluicaietulînapoi:

—Desenulefoartebun! —Nu-iaşa?Oameniisuntfrumoşicândsebucură.Atunciauşiceamai liniştităexpresie,iareuprefersănu-ideranjez.Îilas,şidoarimortalizezpe hârtie. În fine… Haide, pleacă până nu iese Ruriko, a spus, ridicându-se şi întinzându-imâna. LuiHanionu-iveneasădeamânacuel,dar,gândindu-secăeraobunăocazie săscape,s-aridicat. —Larevedere!i-aspusbărbatul,conducându-llauşă.I-apusomânăpe umărşiaadăugat:Eştiîncătânăr.Săuiţitotces-aîntâmplatazi.Aiînţeles? Lucrurilepetrecute,loculăsta,oameniipecarei-aiîntâlnit…săleuiţipetoate. Eclar?Dacăuiţi,rămâicuamintiriplăcute.Săţiiminteceţi-amspus.Sfatul acestaecadoulmeudedespărţire.Bine?

7

Dupăceafostdatpeuşă-afarăcuaşaopovaţăînţeleaptă,odatăajunsdinnou

pestradascăldatădelumină,experienţadinaceadimineaţădeiarnăaînceputsă

iseparăşiluionăscocirelipsitădesens.Deşieraunnihilistconvins,primiseo

porţiedeînvăţăturăşiaveasenzaţiacă,însfârşit,setransformasedintr-untânăr

într-unommatur.Practic,fusesetratatcauncopilşi,prinurmare,poznaise

trecusecuvederea.

Aluat-opejospestrăzileoraşului.Aprivitînurmă,săseasigurecănue

urmărit,darn-aobservatpenimeni.I-atrecutprinmintecăşielseuitaseprea

multlafilme.Banu,nudoarel,cişibătrânulcare-lînsărcinasecumisiunea.

S-aopritsăseodihneascăîntr-unsnackbardinapropiere.Acomandatocafea

şiunhotdog.

Ochelneriţătânărăavenitsă-iaducăunborcancumuştarfranţuzescşihot

dog-ul.Crenvurştulproaspătîşiiţeanasulluciosdintrebucăţiledepâine.Fără

vreungândanume,Hanioaîntrebat-opefată:

—Eştiliberădiseară?

Eraslabă,aproapestrăvezie.Deşieraîncădevreme,purtamachiajdesearăşi-

şiţineabuzelestrânse,deparcăjurasesănuschiţezeniciunzâmbetcâtezileo

avea.

—Eabiaprânzul.

—De-astateşiîntrebdacăeştiliberădiseară.

—N-amdeundesăştiudinainte.

—Trăieştiîntr-onebuloasă?

—Da.Nuştiunicice-osăfiepesteunsfertdeoră.

—Observcă-ţiîmparţitimpulfoarteriguros.

—Pânăşilatelevizor,lafiecarecincisprezeceminuteecâteopauzăde

publicitate.Eplăcutsăaştepţisăveziceurmeazădupăea.Aşa-soamenii,i-a

răspunsfata,depărtându-secuunhohotderâs.

Cualtecuvinte,fuseserespins.

Darluipuţinîipăsa.Casăvezi,fataastaîşipotriveaviaţadupăprogramulde

latelevizor.Poatecăaşaeramairealist,maiexactşimaisigur.Câtăvreme

reclameleteîntreruplafiecarecincisprezeceminute,cerostaresătegândeştice

facipestejumătatedezi?

Pentrucăn-aveanicioaltătreabă,Hanioapierdutvremeaplimbându-sepe

unde-lpurtaupaşii,încercândpecâtposibilsănucheltuiascădinbani.Aajuns

acasăînputereanopţii.

Ţineaceicincizecidemiideyeniînbuzunaruldelapiept,gândindu-secă

erauniştebanipecaretrebuiasă-ireturneze.

Oarecândaveasăreaparăbătrânul?Oricum,pânăcândîşiîncheiausocotelile,

viaţaluiîncăîiaparţineaacestuia,aşacăeramaibinesălaselaintrareplăcuţacu

Ofertămomentanindisponibilă. Peste noapte a dormit neîntors. În dimineaţa următoare a auzit nişte paşi oprindu-seînfaţauşiiapartamentuluisăuşiluând-oimediatînapoi.Pesemnecă cinevaacititcescriapeplăcuţă,astatpuţinpegândurişiînceledinurmăa renunţat,fărăsă-imaibatălauşă.Preţdeoclipă,i-atrecutprinmintecăputeafi unasasinplătit,darapoişi-aspuscăprobabilselăsadinnouinfluenţatdefilme. Şi-afăcutcafeauadedimineaţăşis-astrâmbatînoglindadepeperete. Adouazis-apomenitcă-laşteptacunerăbdarepebătrân.L-aaşteptatcâta fostziuadelungă.Voiasă-lvadămairepede,casăştiece-irezervaviitorul.De cumpărat,îicumpăraseviaţa;acumeravremeasăseîngrijeascăpuţinşide marfaînsine.Temându-sesănuvinăclientulînlipsalui,astatînchisîncasă toatăziua. Fiind iarnă, s-a întunecat curând. Administratorul a pornit să distribuie locatarilorziaruldeseară.LuiHanioil-astrecuratpesubuşă. Pepaginacuştirilocale,avăzutcustupoarefotografialuiRuriko. Cadavrul unei frumoase femei înecate a fost descoperit în râul Sumida. Momentannusepoateprecizadacăestevorbadesinucideresaucrimă.În poşetarămasăpebalustradapoduluiaufostgăsitecărţidevizităcunumele RurikoKishi,darfărăoadresă. Articolultrataincidentulîntr-unmodcambizar.

8

Vizita bătrânului s-a nimerit la ţanc, la puţin timp după ce Hanio citise articoluldespremoartealuiRuriko.Aintratîncamerăprecipitat:

—Aireuşit!Aireuşit!Te-aidescurcatdeminune!Şinicin-aimurit!Eştiun

adevăratprofesionist!Mulţumesc,mulţumesc!

Vorbeaşiseînvârteaprincamerăînpaşidedans.

Hanioasimţitcă-iesteatinsunnervsensibilşil-aînşfăcatdepiept:

—Şterge-orepede!Îţidauceicincizecidemiideyeniînapoi.Ia-i!aspus,

îndesându-ibaniiînbuzunaruldelapiept.Cuăştiami-aicumpăratviaţa.Dacă

n-ammurit,nusuntobligatsă-iiau!

—Stai,stai!Ascultă-măîntâi!i-aspusbătrânul,împotrivindu-sedinrăsputeri

şizvârlinddinmâinişidinpicioare.

Fiindcăseagăţasezdravăndeclanţăşizgâlţâiauşapedinăuntru,Hanios-a

temutsănu-iaudăvreunvecinşii-adatdrumul.Bătrânuls-aprelinspepodeaşi

atrasaerînpiept,cuungestexagerat,şuierândprintredinţi,apois-atârâtpână

launscaun,s-aaşezatşişi-aregăsitdemnitatea.

—Terogsănumăbruschezi!Amşieuovârstă!

Şi-aamintitdebaniipecarei-ibăgaseHanioînbuzunarşi,indignat,i-ascos

şii-apusînscrumieramaredepemasă.Hanioîlpriveacuinteres,închipuindu-

şicăvadafocbancnotelor,însăbătrânuln-amaischiţatniciungest.Banii mototoliţiaurămasînscrumieră,caniştefloriartificialeurâte. —Măbucur.Şi?Ceerăuînasta?Untânărcatinenicinu-şipoateînchipui câtm-adispreţuitşim-achinuitRuriko.Secădeasămoară.Enormalsăte recompensez.Apropo,te-aiculcatcuea? Hanioasimţitcăiseurcăsângelelacapşi,fărăvoialui,aînchisochiipentru oclipă. —Aha,te-amprins!Ei?Nu-iaşacăeraofemeiedeosebită?Nueştide aceeaşipărere?Dacăte-aiculcatcueaodată,ajungis-ourăşti.Pentrucăpe urmăniciorelaţiecualtăfemeienumaimergecumartrebui…Săştiicăeu, sincerîţispun,decândamînaintatînvârstă,n-ammaipututsăfacdragostecu eade-adevăratelea.Şiatuncinumi-arămasdecâts-oomor. —Eologicăsimplistă.Decidumneavoastrăaţiomorât-o? —Terogsălaşiglumalaoparte!Dacăputeam,temairugampetine?A omorât-o… —Afostasasinată,pânălaurmă? —Bineînţelescăafostasasinată. — Mie mi se pare că totul s-a întâmplat dintr-o înlănţuire nefericită de evenimente.Aşvreasătrecdinnoupelaapartamentulei,poatechiarmâine… —Nicisănutegândeşti!Sigurvorfipoliţiştiacolo.Doarnuvreisătedai singurpemânalor?Sănuteducisubnicioformă! —Edrept…arăspunsHanio. Îşidădeaşielseamacăn-aveaniciunrostsămeargă.Lace-iserveasăintre într-ocamerăgoală,undetrupulacelamoaleoricumnumaiera?Probabilcămai rămăsesedoarpistolul,puslareceînfrigider. Cevamaicalm,s-agânditsă-ipovesteascăbătrânuluiîntreagaaventură. —Cem-auimitpemine… Bătrânull-aascultat,şuierândprintredinţi.Câtaduratpovestea,şi-atotpipăit nervosnodulcravateicumânazbârcită,şi-anetezitbrumadepărdepecapşia făcutosumedeniedealtegesturiautomate,care-irămăseserădintinereţealuide dandy.Peurmăşi-aaruncatprivireapefereastră,cătresălciilegolaşecarese

plecau în bătaia vântului rece de iarnă, printre case. Părea că bâjbâie după amintireapropriilorplăceritrecute. —Unapestealta,cem-auimitpemineestefaptulcăamfostlăsatînviaţă. Deşiexistarisculsăaparpeurmăcamartor. —Nuelimpede?Omulălaîşipusesedejaînmintes-oomoarepeRuriko.Iar tu îl incomodai. Pricepi? Probabil că şi el, după ce-o fi făcut atâtea pentru plăcereaei,deveniseunfeldeobiectnefolositor.Dacăteomoraşipetine,vă trimiteaîmpreunăîntr-ununiverslacareelnuaveaacces.Apreferatsăfie singurşiexclusivist,şisă-ifacăfeluldoarei.Bineînţeles,ceeacei-aîntărit hotărâreadeaoucideaufostacţiuniletale. —Dareleunasasinadevărat?Nuarătadelocaşa… —N-aituochisăvezi.Eşefulsindicatuluiasasinilor.Chiardacăeştimartor, găseşteelmetodesăscapecubasmacurată.Probabilcăacumeînapartamentul luiRuriko,jucândteatruşiprefăcându-secă-ideplângemoartea,culacrimide crocodil.Darcrimeleseuitărepede.Fiindcăsuntcaniştelabirinturi.Tuaigrijă sănuteiagurapedinainteşisă-ţiveziconştiinciosdetreburiletale…Eumărog pentrureuşitaacţiunii.Uite,îţimailasîncăcincizecidemiideyeni. Bătrânulamaipuscincibancnotedezecemiideyeniînscrumieramaredin sticlăşis-apregătitsăplece. —Săînţelegcănunevommaiîntâlniniciodată? —Aşasper.Rurikonuţi-apovestitnimicdespremine? Hanios-agânditsă-ltachinezepuţin:

—Poatemi-ofispustotul.

—Cum?!aexclamatbătrânul,pălinddintr-odată.Doarnuţi-aspusşicummă

cheamăsaucucemăocup?…

—Ştiuşieu?

—Aidegândsămăşantajezi?

—Şidacăaşîncerca,doarn-aţicomisoinfracţiune…

—Astaaşae…

—Noidoiamavutocolaboraredescurtădurată,casăpunemînmişcare

periculoaseleroţidinţatealeuniversului.Înmodnormal,universulnusemişcă

doardintr-atât,nicisă-lîmpingicupârghia.Însăpentrucăeuamrenunţatla

viaţă,iatăcă,înmodimprevizibil,cinevaafostucis.Nueextraordinar?

—Eştiunbărbattareciudat,caautomateledecafea.

—Aşaeste.Trebuiedoarsăintroducimoneda.Iarmaşinăriavafuncţionacu

preţulvieţii.

—Şiuitecumoameniisetransformăînroboţi.

—Însfârşitv-aţidatseama,azisHaniorânjind,iarbătrânulaluat-ocapeo

ameninţare.

—Câtvrei?

—Dacăosăvreau,osăvineusă-miiau.Deocamdatăn-amnevoie.

Bătrânulaţâşnitspreuşă,neştiindcumsăscapemairepede.L-aauzitpe

Haniostrigându-idinurmă:

—Puteţisăuitaţidepisicasiameză!Fiindcăn-ammurit.

Hanioaîntinsmânaînafarauşiişiaîntorsdinnouplăcuţa,cuparteapecare

scriaLifeforSalelavedere,apoi,cuuncăscat,s-aîntorsîncameră.

9

El era un om care murise o dată. De aceea, n-avea de ce să se simtă responsabilsaulegatdecevadepelumeaasta.Pentruel,lumeanueraaltceva decâtopaginădeziar,năpăditădelitere-gândaci. Şiatunci,cumstăteaulucrurilecuRuriko? Dupăcecadavruleifusesedescoperit,probabilcăpoliţiştiiîşicanalizaseră toateeforturileînvedereaprinderiicriminalului.Înceeace-lpriveapeHanio, eraconvinscănimeninu-lvăzuseintrândînimobil,şinicinuseîntâlnisecu altcinevaînceledouăzecideminutecâtfusesenevoitsăaşteptepecoridor. Apoi,laplecare,eracâtsepoatedesigurcănufuseseurmărit.Seamestecase prinmulţimecafumulînaer.N-aveadecesăseîngrijorezecăarputeafi anchetat.Arfiavutoproblemădoardacăbătrânuleraluatlaîntrebăridepoliţie şi-lpomeneaşipeel,darerapuţinprobabilsăseîntâmpleaşa.Îieralimpedecă bătrânuleraînspăimântatdelegăturalor.Aşadar,chiardacăelînsuşiarfiucis-o peRuriko,cazultotarfirămasnesoluţionat. Ajunscuraţionamentulînacestpunct,peHaniol-atrecutunfior. Oaren-oucisesechiarelpeRuriko? Într-un univers atât de iraţional, nu era imposibil să fi fost hipnotizat de bărbatulstraniucuberetăşis-ofiomorâtcumânalui,fărăsă-şideaseama, noaptea,cândcrezusecăadormittun. Poatefaptulcăşi-ascosviaţalavânzareaduslacrimă. Banu,astaeraoaiureală.Câtăvremeeln-aveanicioresponsabilitate,nu contaceseîntâmplase. Firulsubţirecare-llegadesocietateserupsesedeja.

Şiatunci,ceeraamintireaaceeadulceagăşistăruitoaredespreelşiRuriko?

Ceînsemnafaptulcătrupulluicunoscuseplăcerea?

Oarefemeiaaceeachiarexistasecuadevărat?

Hanioahotărâtsănu-şimaibatăcapul.

Cuceaveasă-şiocupetimpuldiseară?Îşivânduseviaţapeosutădemiide

yenişiputeas-ovândăîncontinuare.

Nuvoiasă-şifacăunobiceidinabeaalcool.Brusc,i-avenitoideeşiascos

dindulapunşoarecedinpluş,destuldeciudat.I-laduseseodatăofatăcarefăcea

jucării.

Şoareceleaveaguraţuguiată,cadevulpe,şicâtevamustăţirareînvârful

botului.Ochiimiciîieraufăcuţidinmărgelenegre.Pânăaici,nimicneobişnuit.

Atâtacă,spredeosebiredealţişoarecidejucărie,eleraîmbrăcatîncămaşăde

forţă.Ocămaşăalbă,solidă,care-iprindealabeleşi-izădărniceaoricemişcare.

Pepieptscria,înengleză:Atenţie!Nebunfurios.

Hanioîşiînchipuiacăanimalulnuseputeamişcadincauzacămăşiideforţă.

Urmândunraţionamentextrem,ajunseseşilaconcluziacăaveaoexpresietotal

obişnuitătocmaipentrucăeranebun.

—Auzi,domnuleŞoarece?l-astrigatHanio,darn-aprimitniciunrăspuns.

Poatecăeraunşoarecemizantrop.Poatecăeraca-npovesteacuşoricelulde

laţarăşiceldelaoraş.Allui,delaţară,selăsasepăcălitdeunşoareceşiretdin

Tōkyōşicedasesubpresiuneavieţiidemetropolă.Peurmă,totbătându-şicapul

săînţeleagăceînsemnaafişoarecedelaoraş,isedeclanşasenebuniaviolentă.

Hanios-agânditsăiacina,peîndelete,încompanianouluisăuprieten.

L-aaşezatdeparteacealaltăamesei,i-apusunşervetlagât,pestecămaşade

forţă,şil-alăsatsăaştepte.Şoarecelenebunaaşteptatcâtsepoatedeliniştit.

Ţinândcontdepreferinţeleculinarealeoaspetelui,Hanioi-apregătitnişte

brânzăşicâtevabucăţeledefriptură,uşorderonţăit.

Şi-apusşiluioporţieşile-aaduslamasă.

—Poftim,domnuleŞoarece,serveşte-te,nutesfii.

Îndemnulsăuafostignoratcomplet.Poatecăşoarecelenebunsufereaşide

anorexie.

—Măi,decenumănânci?Nu-ţiplacemâncarea?Şidoarm-amstrăduit

atâta…

Dinnou,nicioreacţie.

—A,tepomeneşticănupoţimâncadacăn-asculţimuzicăîntimpulmesei?

Câtrafinament!Amsăcautcevaliniştitşipegustultău.

Hanio s-a ridicat de pe scaun şi a pus la combina muzicală Catedrala scufundatăaluiDebussy. Şoarecelearămascufundatînmuţenialui. — Ciudat mai eşti! Un şoarece ar trebui să poată mânca şi fără să se foloseascădelabe. Niciunrăspuns.Brusc,Hanios-aînfuriat:

—Nu-ţiplaceceţi-ampregătit?Treabataatunci!astrigat,vărsândfarfuriacu bucăţeleledefripturăîncapulşoarecelui. Dincauzaimpactului,şoareceles-arăsturnatdepescaunşiacăzutpepodea. Haniol-aculesdejoscudouădegete. —Cefaci,aimurit?Aidatortu’popiidintr-atât?Nuţi-eunpicruşine?Măi! Săştiicăn-amsă-ţifacfuneralii.Cum?Vreipriveghi?Şoareciin-audecâtsă moarăşisăsemumificeîncuiburilelormurdare.N-aiservitlanimiccâtaitrăit, şinicimortnueştidevreunfolos. A luat şoarecele răposat şi l-a pus înapoi în dulap. Pe urmă a mâncat bucăţelele mici de friptură rămase de la el. Aveau un gust minunat, ca de bomboanedecarne. „Dacăm-arvedeacineva,arzicecămăjocaşacasăscapdesingurătate.E foarterăusă-ţifacidinsingurătateunduşman.Eum-amstrăduitsămi-ofac aliat“,cugetaHanio,întimpceascultaDebussy. Chiaratunci,s-aauzitobătaieuşoarăînuşă.

10

Hanioadeschis.Încadruluşiistăteaofemeieîntredouăvârste,cupărul strânslaspate.Înfăţişareaein-aveanimicimpresionant. —Văderanjezînurmaanunţuluidinziar… —A,da?Vărog,poftiţiînăuntru!Tocmaimâncam,dartermindeîndată. —Măscuzaţi,aspusfemeia,aruncândoprivirerapidăînjurşiînaintând timid. Acumpăraviaţaunuiomeste,însine,oacţiunemăreaţă.Dece-oraveatoţi clienţiiaşaunaerjalniccândvin? Haniomâncaşiopriveacucoadaochiului.Femeianupăreaafiogospodină oarecare; mai degrabă, după felul stângaci în care-şi îmbrăcase kimonoul, semănacudomnişoarelebătrânecarepredauliteraturaenglezăpelacolegiilede fete. Genul de femei care trăiesc numai printre eleve zglobii şi care, la un

momentdat,îşicautăoriginalitatea,pentrucănumaipotmimatinereţea.Însă eraposibilcavizitatoarealuisăfiemaitânărădecâtarăta.

— Ca să vă spun adevărul, eu am venit în fiecare zi, tiptil, până la uşa

dumneavoastră.Atâtacă,defiecaredată,amvăzutanunţulcuOfertămomentan indisponibilăşin-amştiutcumsăprocedezmaideparte.Dacănumaiaveaţio viaţădevânzare,însemnacăaţimurit.Însăastăzi,deşiiniţialm-amgânditcăfac drumuldegeaba,amvăzutcăscriadinnouLifeforSaleşiamrăsuflatuşurată. —Pentrucăamîncheiatcubineînsărcinareaanterioară.Mi-amvândutviaţa, daramsupravieţuit,i-aexplicatHanio,aducânddouăceştidecafea.Aşadar,cu cevăpotfidefolos? —Mi-efoartegreusăvăspundespreceevorba… —N-aveţidecesăvăfaceţigriji. —Chiarşiaşa,mi-egreu… Femeiaatăcutpreţdecâtevaclipe,apoil-aprivitinsistentpeHaniocuochii eimigdalaţi.

— Dacă-mi vindeţi mie viaţa, s-ar putea ca, de data asta, să v-o pierdeţi definitiv.Acceptaţi?

11

NeputândcitinimicpechipulluiHanio,femeiaasorbitdincafea,cubuzele

ţuguiate,şiarepetat,cuunaerdescurajatşitemător:

—Chiarosămuriţi.Înţelegeţi?

—Eînregulă.Spuneţi-midespreceevorba.

—Bine.

Femeiaşi-aaranjatmaiîntâipoalelekimonoului,deparcăsetemeasăn-o

ataceHanio,avândînvederecăeraudoareidoiîncameră.Însăşoldurileein-

aveaunimicispititor. —Lucrezîntr-omicăbibliotecă,laghişeuldeîmprumut.N-arerostsămă întrebaţiundeanume;înTōkyōsunttotatâteabibliotecicâtesecţiidepoliţie. Locuiescsingură.Decâteorimăîntorcdelaserviciu,cumpărziareledesearăşi, odatăajunsăacasă,citescdelacaplacoadărubricilecusfaturiutileşiofertele de locuri de muncă sau de schimburi. La început eram pasionată de corespondenţa cu alţi cititori. Închiriasem special o căsuţă poştală şi făceam schimburi frecvente de scrisori. Îmi dădeam totuşi seama că, odată ce ne întâlneamde-adevăratelea,lucrurilen-aveausămaimeargălafeldebine,aşacă

doar îmi stârneam partenerul de conversaţie, iar pe urmă întrerupeam brusc corespondenţa. —Dececredeaţică,odatăcev-aţifiîntâlnit,lucrurilen-armaifimersbine? aîntrebat-oHanio,cucruzime. —Pentrucăfiecareomarevisurilelui,arăspunsfemeia,evitându-iprivirea. V-aşrugasămăascultaţifărăsămăîntrerupeţi.Înfine.Launmomentdatm-am plictisitdejoacade-acorespondenţaşiamcăutatunmoddecomunicaremai incitant.Darseparecăaşacevanuexistă. —Păinude-astaamdateuanunţulcuViaţădevânzare? —V-amrugatsănumămaiîntrerupeţi!Prinfebruarie,decisătotfiezece lunide-atunci,mi-aucăzutochiipeunanunţ.Cinevacăutaocarte:

Doresc să cumpăr Enciclopedia ilustrată a coleopterelor japoneze, autor GentarōYamawaki,ediţiadinanul2Shōwa 6 .Oferdouăsutedemiideyeni, platapeloc.Nuseacceptăpaginilipsă.Contact:OficiulPoştalCentral,căsuţa

poştală2778.

6.1927;perioadaistoricăShōwa,reprezentânddomniaîmpăratuluiHirohito,estecuprinsăîntreanii

1926şi1989.

Mi-amspuscăeunpreţfoartemare,darşianticariatelevândcusumedestul demari.M-amgânditcăpoateeraocartegreudegăsit,pecaren-oaveaunici măcaranticarii,şideaceeaofidatanunţlaziar.Peurmăamuitatdeel. Lafiecaresfârşitdean,înmartie 7 ,faceminventarul.Scoatemcărţileprăfuite dindepozit,leverificămşilecorectămnumereledeînregistrare,înfine,eo adevăratăcorvoadă.Întimpcelepuneamînordine,mi-amdatseamacăavem câteva sute de titluri din domeniul ştiinţelor naturii, însă doar zece cărţi de entomologie. În cazul ştiinţelor naturii sau al fizicii ori al medicinei, se descoperă mereu metode noi şi multe lucrări mai vechi îşi pierd cu totul valoarea,darseparecălucrurilenustaulafelîndomeniulentomologiei.Aşacă amşterscărţiledepraf,unacâteuna.AmgăsitprintreeleEnciclopediailustrată a coleopterelor japoneze – autor Gentarō Yamawaki, Editura Uendō. Mi-a revenitimediatînminteanunţuldinziarşim-acuprinsdintr-odatăorăutatecum n-ammaisimţitniciodată,deatâtavremedecândlucrezlabibliotecă.

7.ÎnJaponia,anulfiscalşicelşcolarîncepla1aprilie.

12

Înrezumat,povesteavizitatoareieraurmătoarea:

Bineînţelescănumaifăcuseniciodatăcevarău. Cutoateacestea,însufletis-astrecuratnuneapăratiluziacăpătuiriipecarear putea-o aduce o sumă atât de mare de bani, cât dorinţa de a avea haine şi accesoriidelux,cucaresădeapestenasaltorfemei. Fărăsămaisteapegânduri,aînfăşuratvolumulînniştehârtiipecarele-a găsitlaîndemână.Şi-avăzutdetreabă,caşicândnus-arfiîntâmplatnimic,şi, launmomentdat,pretextândcămergepeholsăaruncehârtiile,ascosodatăcu eleşicartea,apoiaascuns-obine.Astfel,chiardacăenciclopediaaveasăapară lasuprafaţăpeundeva,cuştampilabibliotecii,puteafoartebinesăspunăcăa aruncat-odingreşealăodatăcuhârtiile. Însearaaceea,ajunsăînapoiînapartamentulei,adeschisEnciclopediacu inima bubuindu-i în piept, de parcă ar fi fost cine ştie ce carte deocheată. Paginilemiroseauapraf. Eraîntr-adevărolucrarestranieşirară,lacareoameniiarfirâvnit.Nuera limpededacăfusesescrisăîntr-unscopartisticsaudinpurăplăcere.Pentruo carteveche,ilustraţiileeraucâtsepoatedefrumoase,reproducândînculorivii totfeluldecărăbuşicuspinărilesclipitoare.Paginilearătaucaniştereclame coloratelaobiectedepodoabă.Lângăfiecareilustraţie,înordineanumerelor, figuraunumeleştiinţificalcoleopterului,zonaderăspândireşicâtevadetalii. Însăceamaiciudatăerametodadeclasificare,cutotulaltadecâtîncărţilede specialitate.Cuprinsuleraaşa:

GrupaI:FamiliaSenzuală(OrdinulAfrodisiacelor,OrdinulPotenţei)

GrupaaII-a:FamiliaHipnoticelor

GrupaaIII-a:FamiliaAsasinelor

Şiaşamaideparte. Bineînţeles,caoricefatăbătrână,atrecutdinadinspesteGrupaI,caredefapt îistârneacelmaitarecuriozitatea,şişi-aaruncatprivirileabiadelaGrupaaII-a încolo. LaGrupaaIII-a,aAsasinelor,cinevaîncercuiseşisubliniasetitlulcuroşu.

Maideparte,lapagina132,i-aatrasatenţiaunnume,AnthypnaPectinata.A

căutatilustraţiacorespunzătoareşiavăzutcăeraungândacdestuldecomun,

micşimaro-întunecat,cutrupulsubţiatînaintedeelitreşicunişteextensiica

nişteperiuţepecap.

La„Detalii“scriaaşa:

SuntrăspânditeînHonshū 8 ,înzonametropoleiTōkyō.Seadunăînspecialpe trandafirisaualteplanteşiflori.Suntcoleoptereuşordecolectat,însăpuţin cunoscutesteefectullorhipnotic;acestaesteuneorifactoruldeclanşatoral unorcrimeascunsesubaparenţasinuciderii.Exemplareledinaceastăspecie sunt uscate şi apoi transformate în pulbere; dacă se administrează unei persoane pulberea amestecată cu sedativul Bromisoval, iar în timpul somnuluiiseordonăsăsesinucidă,aceastavacăutas-ofacăprinorice mijloace.

8.InsulaprincipalăaJaponiei.

Altcevanumaiscria.

Bibliotecaraaintuitcăcelcarevoiasăobţinăcarteaaveaintenţiinecurate.Cu

olamă,arăzuitcugrijăştampilabiblioteciidepepaginacutitlulşidepe

copertainterioară.Peurmăatrimisocartepoştalălacăsuţapoştalămenţionată

înanunţ.

Suntînposesiacărţiipecareocăutaţi.Dacăîncăn-aţiobţinut-o,v-oofer.În

schimb,aşvreasăvăadresezorugăminte.Aşteptindicaţiiledumneavoastră

privinddataşiloculîntâlnirii.Aşpreferaduminica.

Laadresaexpeditoruluiatrecutcăsuţaeipoştală. Dupăpatruzileasositrăspunsul. Îi convenea data fixată, în duminica săptămânii următoare, însă locul era foartepestemână.Dupăcumpăreasăreiasădinhartaataşatărăspunsului,erao locuinţăparticulară–VilaNakajima–aflatălaodistanţădestuldemarede staţiaFujisawa,înspreChigasaki. Mesajulînsineerascrisdeomânănesigură,plindeideogramegreşite.Până şinumeleeierascrisgreşit. „Cusiguranţăeunindividdubios“,şi-aspus. Îndupă-amiazaaceleiduminicideprimăvară,însorită,darreceşivântoasă,a coborâtdintrenlaFujisawaşi,urmândindicaţiilehărţii,s-aîndreptatpejos cătreţărmuloceanului. Aajunsîntr-unvechicartierdevile.Înstângaşi-ndreaptadrumuluipavatera nisip.Garduriledinpiatrăerauşieleîngropateînnisip.Icişicolozburaufluturi galbeni.Nusevedeaniciţipeniedeom.Probabilcămulţidintreceicarelocuiau

aicifăceaunavetalaTōkyō.Tăcereacaselorvechierafoarteapăsătoare.

Agăsitpoartapecarescria„Nakajima“şiaintratîncurte.Opotecălungăde

nisipduceapânălacasavecheînstileuropean,înconjuratădepini.Grădina

fuseselăsatăînparagină,înbătaiavântuluiumeddinspreocean.

Asunatlauşăşi,spremirareaei,avenitsă-ideschidăunoccidentalgras,cu

faţaroşie.Străinulpurtaocămaşăfoarteelegantă,încarouri,şiis-aadresatplin

devoioşie,într-ojaponezăcarei-azgâriaturechile:

—Mulţumescpentruscrisoare!Văaşteptam.Vărog,intraţi! Înîncăpereaîncareacondus-osemaiaflaunstrăin,slabcaocălugăriţă 9 ,care asalutat-opoliticos,ridicându-sedepescaun.

9.EstevorbadeinsectaMantisreligiosa.

Bibliotecaraplănuises-orupălafugădacăaveasădeapestecineştieceloc înspăimântător, dar încăperea în care se aflau era spaţioasă, de vreo douăsprezecetatami 10 ,fărăcovor,cuunsetdefotoliimasivedinratan,aşezate directpesterogojini.Casapăreatotuşiolocuinţăprovizorie.Altemobilenuse maizăreau.Înalcovuldinpereteerainstalatuntelevizorcolor.Ecranulstinsera deungriîntunecat,caapauneimlaştini.

10.Rogojinătradiţională,deaproximativ1,80x0,90m.

Panourileglisanteeraudeschise.Pehol,nisipulscârţâiasubpicioare.Încapăt seaflaouşădesticlăprostfăcută,carelăsasătreacăvântulşuierând.Femeiaa observatcănueraîncuiată,deciputeasăfugăuşor,lanevoie. Bărbatulcelslabi-aoferitalcool,dareaarefuzat.I-aadusînschimbcevace arătaalimonadă.Nus-aatinsnicideaceea,deşiîierasete,gândindu-secăi-ar fipututstrecuraîneavreunsomnifer. Bărbatulcelgras,carevorbeajaponeză,nui-amaiadresatniciuncuvântdupă ce a poftit-o să se aşeze. Fiindcă n-o întrebaseră nimic despre enciclopedia coleopterelor, a încercat să le atragă atenţia mişcând pe genunchi sacoşa de cumpărăturiîncarebăgasecartea. Darniciaşan-aobţinutvreoreacţie. Ceidoicontinuaus-oignoreşişuşoteauînengleză.Bibliotecaranuînţelegea nimic,darputeaspunedupăexpresiilelorcădiscutaudesprecevafoarteserios. Începuses-ocuprindăiritarea. Chiaratunci,s-aauzitsoneriadelaintrare. —Oh,maybe,Henry…aspusstrăinulcelgrasşialuat-ogrăbitcătreuşă.

Mai întâi şi-a făcut apariţia un teckel cu urechile atârnând şi cu blăniţa lucioasă,cadatăcuulei;imediatl-aurmatunstrăindestuldeînvârstă,îmbrăcat

lejer, foarte arătos. După atitudinea celorlalţi doi, părea să fie şeful. I-au prezentat-o, respectuoşi, pe femeie. Câinele dădea din coadă încontinuu, enervant. Bărbatulnupăreasăvorbeascădelocjaponeza.Aspusrepedecevaînengleză, iargrăsanulatradus:

—DomnulHenryvăesteprofundrecunoscătorşivăasigurădestimalui

pentrufaptulcăv-aţiţinutpromisiuneaşiaţivenitpânăaici.

Femeias-agânditcăn-aveamotivsăfieatâtdestimată.Bărbatulacontinuat:

—Aţiaduscartea,nu-iaşa?

Sprebucuriaei,însfârşiteraatinssubiectul.Adesfăcutsacoşaşiascos

volumul.

—Vărogmultsănuuitaţidebani.Money,da?i-aspusgrăsanului,sperândc-

osătraducăpentruşef,daracestaaignorat-ocomplet. Abiaatuncii-atrecutprinmintecăn-aveasăvadăniciunbanşi,despaimă,i s-apusunnodîngât. Bărbatulînvârstărăsfoiaatentcartea.Iseciteamulţumireapechip. —Nescuzaţi.Toateexemplarelepecareamreuşitsăpunemmânapânăacum aveau doar treizeci de pagini. Se pare că poliţia din vremea aceea le-a descompletatdinadins.EsteprimaoarăcânddomnulHenryvedeunexemplar întregşi,dupăcumobservaţi,estecâtsepoatedebucuros.Adoritîntâisă verifice,urmândcaapoisăvăplătească…Iatăceidouăsutedemiideyeni.Vă rog să-i număraţi bine, i-a spus bărbatul cel gras, înmânându-i banii cu un zâmbetcare-ifăceagropiţepeobrajiialbişistrălucitoricasmalţul. Câineleavenitsăamuşinebanii. Bibliotecaraanumăratceledouăzecidebancnotenou-nouţedezecemiide yenişii-amaivenitinimalaloc.Nevrândsămaisteanicioclipăînplusînlocul acela,s-aridicatdepescaun. —Vai,doarnuplecaţideja?aspusgrăsanul,iarslăbănoguls-aridicatşielde pescauncas-oreţină.Devremeceaţibătutatâtadrumpânăaici,n-aţivreasă luămmaiîntâimasaîmpreună,şiapoisăvăîntoarceţiîntihnă? —Nuvăderanjaţipentrumine,i-arăspunseaferindu-se,gatasăplece.Avea opresimţirerea. Chiaratunci,grăsanulşi-aapropiatbuzeledeurecheaeişii-aşoptit:

—Auzi,nuvreiîncăcincisutedemiideyeni?

—Cum?!aexclamatfemeia,oprindu-selocului,deparcănuşi-arficrezut

urechilor.

13

Hanioascultacaptivat.Vizitatoareaerainsipidă,însăpovesteaeisunafoarte

interesant.

—Iateuită,câtăgenerozitate!Şiaţimersacasăcucincisutedemiideyeniîn

plus?

—N-amştiutcumsăplecmairepede.Nucredcăm-aurmăritcineva.Pânăla

Fujisawaamţinut-oaproapeîntr-ofugă,amajunsacololeoarcădetranspiraţie.

—Şiv-aţimaidusvreodatălavilaaceea?

—Adevărulecă…

—V-auchematdinnou?

— Nu, dar conversaţia de atunci m-a făcut curioasă şi, prin iulie, într-o

duminicăsenină,măplictiseamşim-ammaidusodatăsăvădcemaierape-

acolo.Fiindcăpăreasăfiecinevaînăuntru,amsunatlauşă.Mi-adeschiso

japoneză.Cândamîntrebat-o,oarecumîncurcată,undeedomnulHenry,mi-a

spuscă,prinprimăvară,închiriasecasaunuistrăinpentrudouă-treisăptămâni,

dupăcarenumaiauzisedeel.Peurmăşi-aluatlarevederebruscşin-ammai

avutceface,m-amîntorsacasă.

—Aşaa…Povesteaeinteresantă,nimicdezis,darcelegăturăarecumine?

—Osăvedeţicurândlegătura,i-arăspunsbibliotecaraşişi-aaprinsoţigară.

Gestulnuaveanimicatrăgător;eramaidegrabăplindeîngâmfareacucareîşi

aprindeoţigarăbătrânavânzătoaredelachioşculculozuri,dupăceaconvinsun

trecătorsăcumpereunul.

—Apoinus-amaiîntâmplatnimic.Mi-ampăstratcăsuţapoştală,darn-am

maifostcontactatădenimeni.Însă,înurmăcupuţinăvreme,amvăzutanunţul

dumneavoastrăşimi-amamintittoatăpovestea.M-amîntrebatdacănucumva

îmioferiserăceicincisutedemiideyenicasămăfoloseascăpepostdecobai.

Arfifostdestuldelogic.Aşacă,m-amgândit,dacăşieiauvăzutanunţul

dumneavoastră,efoarteposibilsăvăcontacteze.

—Num-aucontactat.Şiapoi,credcăniştestrăinideteapalors-arducemai

degrabăînHongKongsauSingapore.

—Dardac-arfidelaACS?

—Poftim?!aexclamatHanio,crezândcăn-auzisebine.

14

OfemeiecaeaştiadeACS! Hanio se întrebase dacă acea organizaţie, despre care străinul cu beretă spusesecăexistădoarînfilme,nueracumvaimplicatăînmoartealuiRuriko;iar acumvizitatoareaopomeniseşiea.LuiHanioîncepeasăiseparăcătoate lucrurileeraulegatedeunfirinvizibil.Eraposibilca,odatăcepuseseanunţulcu Viaţădevânzare,săfidevenitelînsuşiunpionalorganizaţiei? Pedealtăparte,ofemeiecarearfiaparţinutuneigrupăriatâtdesubtilenui-ar fipomenitnumelecuoasemeneanepăsare.Cusiguranţăpomenisede„ACS“în necunoştinţă de cauză, iar ceea ce povestise despre întâlnirea cu străinii din Chigasakierachiaradevărat. —CemaieşiACS? —Vai,sănu-mispuneţicănuştiţi!Eoorganizaţiesecretă,AsiaConfidential Services,desprecaresespunecăseocupăcuintroducereailegalăadrogurilorîn Japonia. —Dumneavoastrădeundeştiţitoateastea? — Am cunoscut un străin care făcea trafic cu droguri la bibliotecă. Ne pomeneamcuelînfiecarezişi-ladmirampentrucăpăreaunomînvăţat.Înplus, eraplăcutşiarătafoartebine.SpuneacăeraconferenţiarlaUniversitateaCdin LosAngeles.ÎnfiecareziveneasăstudiezeistoriaJaponiei.Euşicolegelemele neînchipuiamcătrebuiesăfiefoartecunoscutîndomeniullui. Launmomentdat,amobservatcă,însaladelectură,seaşezaîntotdeauna lângăelunjaponeznufoarteîngrijit,carepăreasăfieşomer.Probabilcăse cunoscuserălanoilabibliotecă,pentrucăşielîmprumutanumaicărţidespre istoriaJaponiei.Vorbauneicolege:„Ofieljaponez,daruitecă-lînvaţăstrăinul despreistorianoastră.S-aîntorslumeacususulînjos!“ Întretimp,pestrăinaînceputsă-lplacăfatadelarecepţie,şichiarl-ainvitat laocafeneadinapropiere.Însăel,exageratdeprecaut,i-acerutsămaiinviteşi alteprietene.Colegas-acamenervat,dar,neavândîncotro,ne-achematşipe noi.Odatăammersşieu,deşinupreaaveamchef. Astaseîntâmplaanultrecutprinmai,dacănumăînşel.Searaaceeami-alăsat oimpresieputernică,şiîncăîmiamintescdetaliile.Străinulvorbeajaponeza foartebine.Dupăoraînchideriibibliotecii,amluat-opejospealeeacucopaci frumoşicareieşeaînstradaprincipală,subultimelerazealesoarelui.Faptulcă-l aduceampestrăinlacafeneauanoastrăobişnuităneînviorase,şitoatetreieram

entuziasmatecaniştecopii. Ne-amaşezatlaomasăşiamsporovăitvruteşinevrute.Străinulagăsit momentulprielnicsănestrecoareuncompliment:„Cândstauaiciîncompania unorfrumuseţicavoişibeauceaidinceladusînJaponiadebarbari,măsimtca shōgunulIeyasuTokugawaîniataculconcubinelor!“ Noiamizbucnitînrâs.Înaltcontext,glumaluiarfipututfifoarteprost primită,însăspusădeelsunacâtsepoatedeinocent. Am tot stat de vorbă. Mister Dodwell se pricepea foarte bine la potrivit cuvintele–întreacătfiespus,japonezaluimisepăruseîntotdeaunacumva lipsitădesentiment,caomaşinăriepreabineunsă.Launmomentdat,ne-a întrebat:

—Doamnelor,ştiţiceesteACS? —Unpostdeteleviziune?DarînJaponian-avemniciunulcunumeleăsta. Poateevreunulamerican. —Banu,eomarcădetelevizoare? —Miseparecăeoorganizaţieinternaţionalăpentruagricultură.Agricultural CooperativeSystem,sauaşaceva,aspusunadintrefete,dornicăsă-şiarate cunoştinţele,şinoi,celelalte,ne-amholbatlaea. Străinularâsironic. — Ultimul răspuns este cel mai aproape de adevăr. Este o organizaţie

internaţională, dar numele întreg e AsiaConfidentialServices. O organizaţie secretă,destuldepericuloasă.Şiseaflăchiarfoarteaproapedevoi. Amtăcuttoateşiamciuliturechile.

—Ştiţicăvenealabibliotecăunjaponezcareseaşezamereulângămineşi-

mipuneatotfeluldeîntrebări.Misepăreafoartesâcâitorşinu-lagream.Înplus, şiîntrebărileluieraufoarteaiurite.Deexemplu,odatăavrutsăştiecâţicopii avea Masashige Kusunoki 11 . Habar n-aveam şi i-am răspuns la nimereală:

„Zece“.Faţais-aluminatdintr-odată.Acum,dacăstausămăgândesc,măîntreb dacă n-am răspuns corect, din întâmplare, la cine ştie ce parolă. Omul era precautşinumi-aspusniciodatănimicpeşleau,însăalaltăierim-aacostat,din senin:„DecidumneatanueştidinACS“.„CeeACS“?l-amîntrebat,mirat. „AsiaConfidentialServices.Cebine!Te-amconfundatşieracâtpecesăte ucid…“Peurmăarânjitşiaplecat.Euamrămasînlemnitşim-ampleznitpeste obraji.Cinevacrezusecăfacpartedinorganizaţiaasta.

—Vai,ceîngrozitor!Arfitrebuitsăvăduceţiimediatlapoliţie,i-amspus

noi,dardomnulDodwellarăspunsîncet,strângânddinbuze:

—Ştiuşieu?Uneoriepericulossăstârneştilucrurile.

Deatuncin-amaivenitniciodatălabibliotecă.DarnumeledeACSmi-a

rămasînminteşin-amsă-luitcâtoitrăi.

15

Ascultându-ipovesteacuatenţie,Hanioaîntrerupt-opefemeieînacestpunct,

spunând,fărăpreamareconvingereînsă:

—Astaînseamnăcătipulăla,Dodwell,eradelaACS. —Daratuncideceaadusvorbachiareldespreorganizaţie? —Poatepentrucă-şiînchipuiacălabibliotecăseaflasedemişcărileluişi voiasăvătragădelimbă. —S-arputea…arăspunsvizitatoarea,dândsemnecăşi-apierdutinteresul pentrusubiectulrespectiv. —Darhaideţisăneîntoarcemladiscuţianoastră. —Sigur.Evremeasăvăexplicdeceamvenitsăvăcumpărviaţa. Dinmomentcespuneţicăstrăinulacela,Henry,nuv-acontactat,înseamnăcă planuriledinspatelecelorcincisutedemiideyeniaurămasîncăînaer.Eu,de cândv-amcititanunţulcuViaţădevânzare,mi-amziscăsunteţiţintaceamai potrivităacuivacarearvreasătestezeefectulaceluidrogextrasdincărăbuşi.Eu mămulţumesccuosutădemiideyeni,caintermediar,aşacăvăîntreb:nuvreţi să vă cumpăr viaţa pentru patru sute de mii de yeni? Vă promit cu toată seriozitateacăvi-iplătescsau,dacăpreferaţi,îitrimitrudelordumneavoastră înaintesămuriţi. —N-amniciorudă. —Şiatunciceintenţionaţisăfaceţicubanii? —Puteţisăcumpăraţideeiunanimalmare,careîncurcălumea,cumarfiun crocodilsauogorilă.Faceţinuntăşitrăiţipeurmăîmpreunăcucrocodilulsau gorilapentrutotrestulzilelor.Unaltfeldemirenuvis-arpotrivi.Sănucumva săvăvinăideeasă-lvindeţicamaterialpentrupoşete.Îidaţidemâncareîn fiecarezi,îlscoateţilaplimbare,într-uncuvânt,vădedicaţiluitrupşisuflet.Şi, oridecâteoriîlpriviţi,săvăaduceţiamintedemine. —Sunteţiunomfoarteciudat. —Banu,ciudatăsunteţidumneavoastră.

16

BibliotecaraatrimisoscrisoareexprespeadresacăsuţeipoştalealuiHenry. „Garantezexperimentareamedicamentuluiînschimbulacincisutedemiide yeni.“Răspunsulavenitprompt,indicându-iloculşidataîntâlnirii:undepozit

dinzonadeantrepoziteShibaura,pe3ianuarie,seara.

Hanio s-a întâlnit cu clienta, care îl aştepta, şi au pornit împreună către cartierulpuţinfrecventat.Eraosearăgeroasă,culună.Aubătutlauşă,învreo cincirânduri.Cinevale-adeschisînsfârşit.Auluat-ospresubsol,peoscară întortocheată,şiauajunslaaltăuşă,metalicăşirece.Cândaudeschis-o,i-alovit înfaţăunaercald.Auintratîntr-oîncăpereînstiloccidental,maredevreo douăsprezecetatami,bineîncălzităşicuuncovorroşuînmijloc. Cameraaveadouăferestrepătrate,unalângăalta,princaresevedeafundul oceanului,plindegunoaie.Nusezăreatrecândniciunpeşteviu.Lângărama

ferestreipluteacevamicşialbicios,careaduceacuunpeştemort,însă,uitându-

semaiatent,Hanioşi-adatseamacăeraunfetusumanşişi-aferitrepede privirile. Camera avea o atmosferă plăcută. În şemineul electric strălucea, roşie, o imitaţie de buştean. Probabil aleseseră varianta asta ca să evite problema evacuăriifumului. Îiaşteptautreistrăini.Unuldintreeieramaiînvârstăşiţineaînlesăun teckel;acelatrebuiesăfifostHenry. —Datatrecutăm-aţiîntrebatdacănuvreaucincisutedemiideyeni,aspus bibliotecara,intrânddirectînsubiect. —Aşaeste,i-arăspunsînjaponezăunuldintrestrăini. —Fiindcăvătrebuiauncobaipentruaceldrog,nu-iaşa? —Într-adevăr. —V-amaduspecineva.I-amcumpăratdejaviaţa,aşacăvărogsă-midaţi repedeceicincisutedemiideyeni. Străinul,foartesurprins,i-atradusluiHenryînengleză,apoiauînceputtoţi treisădiscutepeşoptite. —Sigurn-ainimicîmpotrivăsămori? —Sigur,arăspunsHanio,limpede.Decefigurileasteauimite?Viaţaelipsită desens,iaroameniinusuntdecâtniştemarionete.Presupuncăaţiobservatasta desutedeoriînjurulvostru.N-artrebuisăviseparăaşasurprinzător. —Aşaeste.Întretimp,amdepusmarieforturisăadunămcâtmaimulte

Anthypnapectinata.Le-amamestecatcuBromisovalşiamfăcutdrogul.L-am

experimentatpedouă-treipersoane.Totulamersconformplanului,exactcala

carte.Dardeocamdatănule-ampussăsesinucidă.Încănuştimdacăinstinctul

desupravieţuireîldeterminăpecelîncauzăsăseopună.Experimentularmerge

maibinecucinevacare-şidoreştesămoară.

—Atuncivărogsăneplătiţipelocceicincisutedemiideyeni,aintervenit

femeia.

Henryi-aordonatcevaunuiadintrebărbaţi,iaracestaavenitcuteanculde

bani.Anumăratcincizecidebancnotedezecemiideyenişiile-aîntinsfemeii.

Eaascoszecebancnote,pecarele-apusîngeantă,iarperestulile-adatlui

Hanio.

Pemasăaapărutunpistol.

—Eîncărcat,cupiedicascoasă.Îlîndrepţispretine,apeşipetrăgacişigata,a

spusunuldintrebărbaţi.

Hanios-aaşezatpeunfotoliu-balansoarşiaînghiţitcuapăpulbereapecarei-

audat-o.

Nus-aîntâmplatnimic.

Nul-acuprinsniciunpresentimentcă,deacumîncolo,lumeasevaschimba

încevasemnificativ.Toatăviaţalorgândaciiaceialeneşinufăcuserădecâtsă

zboaredinfloareînfloare,cutrompelelorrespingătoare,ghiftuindu-secupolen;

acum,preschimbaţiînpulbere,pătrunseserăînmăruntaieleluiHanio,darastanu

însemnacălumeaaveasădevinăuncâmpcuflori.

Dintr-odată,aînceputsădistingăîncelmaimicamănuntdetaliiledepechipul

femeii.Pentruprimaoarădecândsecunoscuseră,fiecareriddesubochiiei,

fiecarepordepeobrajiieiaspri,fiecarefirdepărzbârlitsetransformaserăîn

clopotealcărordangătstrigalaunison:

Teiubesc!

Teiubesc!

Teiubesc!

Năucitdeatâtazgomot,Hanioarfivrutsă-şiastupeurechile.Oareundese

întâlneauceledouăidei,aceeacă,dacălumeaarficăpătatsens,arfimuritfără

păreriderăuşiaceeacă,devremecelumean-aveaniciunsens,îieratotuna

dacămurea?Înoricecaz,luinu-imairămâneadecâtsămoară.

Întretimp,lucruriledinjurulluiîncepuserăsăsefluidificeşisă-ideaocol.

Vedeatapetuldehârtiedepepereteumflându-seînbătaiavântului.Unstolde

păsărigalbeneşi-aluatzboruldepeel,cumarezarvă. Deundevas-aauzitmuzică.Melodial-afăcutsăvadăcuochiiminţiiopădure verde,unduindu-secaalgelepefundulmării;caliciileunorfloriasemănătoare glicineloratârnaubogatepecrengi,iarpesubeletreceaîngoanăohergheliede cai sălbatici. Hanio nu-şi înţelegea propria viziune; poate că se străduia din răsputerisăscapedeuniversulplictisitorîncaregândaciisestrecoarăprintre litereleziarelorşiîncercasă-ltransforme încevamirific. „Şitotuşi,aicam exagerat“,s-amustratînsinealui.„Eînjositorsădepuiatâtaefortpentruceva lipsitdesens.“ Nusimţeabeţiesauextaz.Dintr-odată,lumeaşi-aschimbatînfăţişarea.L-a înconjuratomaredeaceimenseşisclipitoare.Înlocdegămălii,păreausăaibă flori de cactus. Flori de cactus roşii, galbene şi albe. „Nişte flori lipsite de rafinament“, şi-a zis Hanio. Brusc, acele s-au transformat în antene de televiziune, iar printre ele au început să plutească tomberoanele albastre din spateleclădirilor,caniştebaloanecureclame.„Banalşiplictisitor“,acomentat Hanioînsinealui. —Ei,cume?Eştigatasămori? —Suntgata,arăspuns,şichiaratunciaînceputsă-şisimtătrupulmaiuşor. Pânăînclipaaceeaisepărusecăeţintuitdescaun,daracumîşiputeamişca libermâinileşipicioarele.Atâtacănuşilemişcadupăvoialui,ciparcăla comandacuiva.Astal-abinedispus. —Atunci,terogsămori.Săfaciexactaşacumîţispuneu,casăaiomoarte uşoară. —Bine.Mulţumesc. —Măurmăreşti?Întindeînaintemânadreaptă. —Aşa? —Da,efoartebineaşa. Vocealuieravoceainimii,şin-arfitrebuits-oaudăniciel.Voceaceluilalt,în schimb,seauzealimpedeşi-idădeainstrucţiuniprecise. —Atingeobiectultareşinegrudepemasă.Apucă-lbineînmână.Aşa.Încă n-ai voie să atingi trăgaciul. Apropie-ţi-l uşurel de tâmplă. Încet, încet, relaxează-ţiumerii.Aşa.Acumlipeşte-ţibineţeavadetâmplă.Erece,nu?Eo senzaţieplăcută.Tefacesătesimţibine,caocompresăcugheaţăatuncicândai febră.Acum,încet,atingetrăgaciulcuarătătorul…

17

Hanioîşidusesearmalatâmplăşieracudegetulpetrăgaci. Însăchiaratunci… Ceva a ţâşnit şi i-a smuls pistolul din mână. S-a auzit de foarte aproape zgomotuluneiîmpuşcături,apoilătratulunuicâine. ŞoculaspulberatimediatefectuldroguluişiHanios-aridicatdepescaun, scuturânddincap.Înfaţaochiloraveaopriveliştedecoşmar:lapicioarelelui zăceabibliotecara,cumembrelecontorsionateşiobaltădesângelângătâmplă. Cei trei bărbaţi, grăsanul cu faţa roşie, slăbănogul cu trup de călugăriţă şi elegantulHenrystăteauînpicioareînjurulei,înmărmuriţi. LuiHanioîivâjâiacapul.Şi-aîntinsgâtulprintreceitreişis-auitatşiel,cu mareatenţie,lacadavrulfemeii,careîncăstrângeapistolulînmânadreaptă. —Ces-aîntâmplat?l-aîntrebatHaniopestrăinulcufaţaroşie. — A murit! i-a răspuns acesta, pentru prima oară în japoneză, cu un aer absent. —Dece? —Pentrucăteiubea.Teiubeadenumaiputea.Altmotivnuvăd.Amuritîn locultău.Dar,chiardacăn-arfisuportatsătevadămurind,eradestulsă-ţiia pistoluldinmână,nueranevoiesăseşiomoare… Hanios-astrăduitsă-şiaduneminţileşisăgândească.Motivulsinucideriiei erasimplu:îliubea,darnueradelocsigurăcăelîivaîntoarcedragostea,aşacă şi-aluatzilele.Altăexplicaţienugăsea. —Euncazcâtsepoatedelimpededesinucidere,aspusstrăinulcufaţaroşie. —N-avemdecesănefacemgriji. PeHanionu-lpreocupadelocceaveasăseîntâmplemaidepartecucadavrul. Dragosteaaceeaeraopacoste,iarfaptulcăofemeieatâtdeurâtăîliubiseşi murisepentruelerachiarculmea.Erauimitdeîntorsăturapecareoluaseră lucrurile:îşivânduseviaţadedouăori,şideambeledăţifăcusepealtcinevasă moară. Hanioi-aprivitpestrăini,curiossăvadăcumaveausărezolvesituaţia.Poate căurmausă-ifacăşiluifelul. Ceitreisesfătuiauîntreei,înşoaptă,cuspatelelael.Teckeluldădeatârcoale cadavruluişimârâia.Lavedereasângelui,animaluldomesticitîşiregăsisebrusc ferocitatea.Sângeleseprelingeaîncontinuaredinrană,întinzându-seîntr-obaltă lângătrupulneînsufleţit.Păreacă,înconfuzialui,vreasăfugăundevaşisă

scape.Femeiaaveaguradeschisă,iarboltaceruluigurii,întunecată,păreao

grotăcareduceasprecapătullumii.Ochiiîirămăseserăîntredeschişi.Într-unul

dineiîiintraseunfirdepăr.

„Dacămăgândescbine,eprimadatăcândvăddeaproapeunommort.Num-

amuitatatâtdeatentnicilapărinţiimei.Uncadavruecaosticlădewhisky căzutăşispartă.Dacăs-aspart,enormalsăisescurgăconţinutul.“ Dincolo de fereastră, apa oceanului pulsa încet, tulbure. Străinii încă se consfătuiau.ChiarşiHanio,carenupreaînţelegeaengleza,reuşeasăprindă crâmpeiedesprecompaniiaerieneşizboruri. Unuldintrestrăini,cumânaînfăşuratăîntr-obatistă,ascosdingeantafemeii celezecebancnotedezecemiideyeni.CândHaniol-aapucatdebraţsă-l oprească,acestai-azis:

—Treabaastarămâneîntrenoi.Poftim,uncadoucasă-ţiţiigura.Dacăscapi vreovorbăcuiva,astateaşteaptă,aspusmimândungâttăiat. Dupăton,nuglumeadeloc. Străinii l-au luat şi pe el în maşină şi l-au lăsat să coboare la gara din Hamamatsu-chō.Cutoţiisestrăduiausă-lignoretotal,şiniciunulnui-aadresat vreuncuvânt. Hanioacoborâtdinmaşină,le-afăcutunsemndeadiocumânaşile-aîntors spatele,calm.Parcăsedespărţeadeniştetovarăşicucaremerseselapicnic. Şi-acumpăratbiletşiaurcatscările. Afostcuprinsdinnoudeosenzaţieciudată:treptelemohorâtedinbeton continuaulanesfârşit. Hanioaînceputsăurce,cuavânt.Însăoricâturca,totnureuşeasăajungăla peron:cucâturcamaimult,cuatâtseînmulţeauşitreptele.Desuss-aauzitun fluieratlimpede.Trenulasositşimulţipasageriaucoborât,însă,dincineştiece motiv,treptelepecareurcaelnuseîntâlneaucuperonulacela. Eleraunomcaremurise.Seeliberasedetoate,demoralăşisentimente.Şi totuşi,dragosteabibliotecareiîlapăsacaopovară,deşi,pentruel,ceilalţioameni eraudoarniştelibărci! Aavutsenzaţiacătreptelesetransformaserăîntr-ocascadăalbă,alecărei şuvoaieîitreceaupestepiept,însăchiaratunciapăşitpeperon.Avenitşitrenul. S-aurcat,simţindu-seruptdeoboseală.Vagonuleraputernicluminat,deparcă ajunseseînrai.Înăuntrunuseaflaniciunaltpasager.Cureleledesusţineredin plasticalbtremuraupebare,launison.Hanios-aagăţatdeunadintreele.Aavut senzaţiacă,dimpotrivă,cureauaîiînhaţămânaşinu-imaidădrumul.

18

Aaşteptatsăafledeznodământulincidentului. Fiindcă era foarte obosit, a întors plăcuţa de la intrare cu textul Ofertă momentanindisponibilălavedere.Înmodstraniu,isepăreacătocmaioboseala îlîmpingespreviaţă:îţitrebuieenergiecasătejocicuconceptulde„moarte“. Niciadouazi,niciînceacareaurmat,n-avăzutînziarvreunarticolcaresă

relateze despre trupul unei femei, găsit într-o cameră secretă de pe fundul oceanului.Orfilăsat-oacolo,săputrezească? Întretimp,senzaţiilei-aurevenittreptatlanormal,adicălastareadedupă tentativadesinucidere,încaretotulisepăreaireal.Înlumealuinuexistanici întristare,nicibucurie,şitoateaveauunconturneclar.Zişinoapte,viaţaîiera învăluităînluminaslabăa„lipseidesens“. Ajunsesesă-şispunăcăfemeianuexistaseaievea,şinicicevaatâtdeaberant caocamerăsecretăpefundulmăriin-aveacumsăexiste.Asta-lfăceasăse simtămaibine.Bachiarîivenisechefulsăseplimbepestrăzileoraşuluiabia intratînnoulan.Decevavremenumaiţinuseînbraţeniciofemeie,iarastaîi dădeaosenzaţieciudată. ÎntimpceseplimbaprincartierulShinjuku,i-aatrasatenţiaposteriorulunei fetecaretocmaiintraîntr-unmagazincureduceri.Înprimulrând,observase faptulcăfatanupurtapalton,chiardacănueraozipreafriguroasă;posteriorul ei,îmbrăcatîntr-ofustăcadrilatădeunverdeşters,aveabogăţiacelorpictarede Renoirşi,scăldatînluminasoareluideiarnă,păreacăvorbeştedespreînsăşi

esenţavieţii.Emanaprospeţime,catubuldepastădedinţicarestrăluceştenou-

nouţcândescosdincutieşipromiteodimineaţăînviorată.

Hanios-apomenitintrândşielînmagazin,înurmaposteriorului.

Fataseopriseînfaţauneilăziplinecupuloverelapreţredus.Multicolore,

erautoaterăvăşiteşiaproapecăserevărsaudinladă.

Haniostăteadeoparteşiopriveaalegându-şiunul,concentratăşicubuzele

ţuguiate.Eraabiaoraprânzului,dareapurtaniştecerceideargintînformăde

ananas.Pesemnecălucrapepostdechelneriţălacineştiecebardemânaatreia.

Princompensaţie,aveaunprofilfoartebinedefinit,cuolinieanasuluiabsolut

minunată.PeHanioîldeprimaufetelecunasmare,însăacum,lavedereanasului

ei,s-aînseninat.

—Nuvreisăbemunceaiîmpreună?aîntrebat-ofărăpicdetactşipeunton

lipsitdeentuziasm.

Fatan-aîntorscapulsă-lprivească,dari-arăspuns,calmă:

—Aşteaptăpuţin.Acummăuitlaastea. Acontinuatsăscotoceascăprintrepulovere,absorbită.Aextrasunulnegru dingrămadă,i-aîntinsmânecile,caaripileunuililiac,şiacăzutpegânduri. După cum îşi ţuguiase buzele, nu părea să fie prea mulţumită. Pe pieptul puloveruluierascrisstridentnumelefirmei,cufirauriuşiroşu. —Darefoarteieftin,aspusfatapentrusine.Apois-aîntorspentruprima oarăcătreel:Cezici?Misepotriveşte?l-aîntrebat,întinzându-şipuloverul pestepiept. Hanioafostsurprinss-oaudăvorbindcuunaeratâtdeblazat,deparcăis-ar fiadresatbărbatuluicucaretrăiadeanibuni.Darpuloverul,carepânăatunci păruseunliliacmort,aprinsbruscviaţăpepieptulei,chiarsubprivirilelui. —Nu-ţistărău. —Atunciîlcumpăr!Aşteaptăpuţin,i-aspusfataşis-aîndreptatcătrecasade marcat. Aprivit-odinspate,mulţumitdecevedea,întimpceeaeralacasă,cuochii înportofel.Dacăl-arfipuspeelsă-icumperepuloverulieftin,probabils-arfi simţitcauncapdefamilie. Cânds-auaşezatlaomasăîntr-oceainăriedinapropiere,fataaspus:

—PeminemăcheamăMachiko.Presupuncăvreisăteculcicumine.

—Camaşaceva…

—Cenesuferiteşti,sărăspunziaşaindiferent!

Arâsînhohote,dându-şiaeredefemeiematură.

Totulamersbine.Machikotrebuiasăintreînturălaoraşapte,aşacăaumers

împreunăpejosvreodouăcvartale,pânălaapartamentuleimodest.

Căscând,Machikoşi-adescheiatsingurănasturelelateralalfustei:

—Nusuntopersoanăfriguroasă.

—Aşamis-apărutşimie.Nuporţipaltonşisimtcă-ţiardetrupul.

—Nesuferitule!Eştifoartepreţios.Darmienu-midisplacbărbaţiipreţioşi.

Trupulfeteimiroseaatâtdetareafân,încâtHanios-atemutsănu-irămână

paielipitedesacou.

19

S-aîntorsacasăpuţindupăoraopt.Înaintes-oconducăpefatălabarulunde

lucra,s-auopritşiaumâncatcevauşor,apois-audespărţit,iarels-adussăvadă unfilmcuYakuza 12 ,daraplecatpelajumătate.

12.Mafiajaponeză.

Cândsădeschidăuşaapartamentului,s-aîmpiedicatdecevaşiafostcâtpece

săcadă:lângăprag,înbeznă,stăteaghemuitcineva.

—Cineeşti?

Umbras-aridicatînpicioare,fărăsărăspundă.Erauntânărscundşisfrijit,în

uniformădelicean.Aveafaţamicăşinegricioasă,caunşoricel.

—Ofertaemomentanindisponibilă?aîntrebateldinsenin,iarHanion-a

priceputdelabunînceputcevoiasăzică.

—Poftim?

—Văîntrebdacănucumvaaveţioviaţădevânzare,arăspunsbăiatul,peun

tonpiţigăiat.

—Vezibinecescrieaici.

—Nuvăcred!Vădcăîncătrăiţi.Caofertasăfieindisponibilă,arfitrebuitsă

fiţimort.

—Nuneapărat.Darhaidesăvorbimînăuntru.

Haniosimţeaooarecaresimpatiepentrubăiatşil-apoftitîncasă.

Aaprinsluminaşisoba.Băiatulşi-atrasnasulşiaaruncatoprivireprin

cameră.Apoi,încăînpicioare,aspus:

—Cedubios!Nupăreţisăduceţioviaţăplinădelipsuri.Cev-avenitsăvă vindeţiviaţa? —N-arenicioimportanţă.Oameniiaumotivelelor,i-arăspunsHanioşii-a arătatunscaun. Băiatuls-atrântitpescaun,cuungestexagerat. —Vaice-amobosit!V-amaşteptatdouăceasuri. —Dece?Scriaclarcănumaisuntdisponibil. —Amcititşiceerascrispeparteacealaltă.Mi-amdatseamacăîntoarceţi plăcuţacândvreţisăluaţiopauză. —Măi,darvădcă-ţimergemintea!Cemăîntrebeueundegăseşteuncopil catinebanicasă-micumpereviaţa. —Astanutrebuiesăvăpreocupepedumneavoastră. Băiatul şi-a descheiat nasturele metalic de la piept, a scos din buzunarul interiorunteancdebancnotedezecemiideyenicuungestneafectat,deparcă scoteaunbiletdeautobuz,şiapusbaniipemasă.Trebuiesăfifostcelpuţin

douăsutedemiideyeni. —Deundeaiatâţiabani? —Nui-amfuratdenicăieri.Amvândutdoarundesendincasă,deTsuguharu Fujita.Camieftin,darn-amavutîncotro.Eraurgent. Dintr-odatănumaipăreaunşoarecedemndemilă,cioodraslădefamilie bună. —Serios?Credcăte-amsubestimat.Cevreisăfacicuviaţamea,dupăce-o cumperi? —Euiaudatoriafilialăfoarteînserios. —Bravoţie! —Tatălmeuamuritcumulţianiînurmă.Acumsuntemdoarmamameaşi cumine.Iarmamaacăzutlapatdeatâtatristeţe. —Mamata? —Da. —Şicevreisăfaci? —Îndouăcuvinte,aşvreas-oconsolaţi. —Săconsolezunombolnav? —Ebolnavă,într-adevăr,dars-arvindecarepededacăi-aţifialături. —Dardeceenevoiesă-mivândviaţapentruasta? —Urmeazăsăvăexplic,aspusbăiatul,umezindu-şibuzadejosculimba frumoasă, roşie. După moartea tatălui meu, mama a rămas, din păcate, nesatisfăcută sexual. La început se ruşina de mine, dar acum a ajuns să recunoască.Numaisuportăsubnicioformă. —Aşaseîntâmplăînmultecazuri,aspusHanio,uşorplictisit. „Copilulăstasigurpriveşteviaţaîntr-unmodexagerat.I-auintratîncaptot feluldeserialeieftineşi,lavârstalui,aresenzaţiacăaaflatdejatoatesecretele lumii.Edreptcătineriideastăziauşiopartematură,camnesuferită,darîişi omoarăplictiseala.Suntconvinscăavenitsă-micumpereviaţamânatdedorinţa deasesimţişieladult“,s-agânditHanio,superior. —Launmomentdat,mamaşi-agăsituniubit.Atâtadoarcăn-aduratmultşi afugitdeea.Peurmăşi-agăsitaltul,darafugitşiel.S-auperindatpânăacum vreodoisprezecesautreisprezece.Seîngălbenescdintr-odatăşioiaucutoţiila sănătoasa.Acumvreodouă-treiluni,mamaafostpărăsitădeunbărbatlacare ţinea foarte mult. Imediat, a dezvoltat o anemie puternică şi a căzut la pat. Înţelegeţidece? —Ştiuşieu?amormăitHanio,evaziv.

Băiatuluii-austrălucitochii.Intraînmiezulproblemei:

—Pentrucămamameanueofemeiecatoatefemeile.Evampir!

20

Oarecevoiasăspunăcândafirmacămamaluievampir?

Maiexistăvampiriînziuadeazi?

Darbăiatulnui-adatlămuririsuplimentare.

Meticulos,ascosochitanţătipărită,i-aîntins-oluiHanioşii-aspus,peunton

carenuadmiteareplică:

—Vărogsăcompletaţiaici:„Suma:douăsutetreizecidemiideyeni“şisă

adăugaţi:„Notă:Plataseefectueazăînavans.Încazulîncarecumpărătorulse

declarănesatisfăcut,isevareturnaîntreagasumă“.Peurmăsemnaţi.

Cândaprimitchitanţaînapoi,băiatulaspus:

—Astăzisuntcamobositşimis-afăcutsomn.Vinsăvăiaumâine-searăla

opt.Arfibinesăluaţicinaînainte.Şi,înaintesăplecaţi,săvăpuneţitoate

treburileînordine.Celmaiprobabiln-osăvăîntoarceţiviu.Sauchiardacăvă

întoarceţiviu,vafiabiapestezecezile,timpîncareveţistalanoi.Casăştiţi.

Rămassingur,Hanioşi-aamintitcăvăzusesemnăturabăiatuluipechitanţă.Îl

chemaKaoruInoue.

Sepăreacă,dedataasta,chiaraveasămoară.Trebuiasăseodihneascăbine

pestenoapte.

Însearaurmătoare,aauzitobătaieînuşă,exactlaoraopt.Kaoruvenisesă-l

ia.Purtaaceeaşiuniformăcaînziuaprecedentă.

Hanioaieşitvioidinapartament.

—Sigurnuvăparerăusămuriţi?l-aîncercatbăiatul.

—Sigur.

—Ce-aţifăcutcubaniipecarevii-amdatieri?

—I-ampusîntr-unsertar.

—Nu-idepuneţiîncont?

—N-arservilanimic.Moşulcareeproprietarulapartamentuluimeuîipoate

băgafrumuşelînbuzunar,dacă-igăseştedupămoarteamea.Credcăînţelegişi

tu:n-arenicioimportanţăcepreţsepunepeviaţamea,căsuntdouăsuteşiceva

demiideyenisautreizecideyeni.Baniiconteazădoardacătrăieşti.

Ceidoiauieşitdinclădireşiaupornit-opejos.

—Haideţisăluămuntaxi,aspunbăiatul.

Aînceputsădeadinmâini,încercândsăopreascăunul.Văzutdinspate,părea

deoveselieprostească.

—LaOgikubo,i-aspusşoferului.

—Credcăeştibucurosc-osămor,i-azisHaniobăiatului,iarochiişoferului

austrălucitoclipăînoglindaretrovizoare.

—Nuneapărat.Darmăbucursă-ipotfaceoplăceremamei.

Hanio era din ce în ce mai convins că totul se petrecea doar în mintea

băiatului.Dar,câtăvremeprimeledouăangajamenteseîncheiaserătragic,nul-

arfideranjatdedataastaocomedieieftină. Taxiul a ajuns în faţa unei porţi impunătoare, la marginea cartierului întunecat.Fiindcăbăiatulcoborâse,Hanioacrezutcăaceeaeradestinaţia.Însă băiatulaluat-odinloc,mergândînaintealui.Aucotitlastângaşiaumaimers vreodouă-treicvartale,pânăauajunslaocasăasemănătoarecuprima.Învăluit înîntuneric,băiatulavârâtocheieînbroascaporţiişiarâs,privindu-lţintăpe Hanio. Încasănusevedeanicioluminăaprinsă.Băiatul,descuinduşădupăuşă,l-a condus pe Hanio în sufragerie. Încăperea era luminată. Mirosea cam tare a mucegai,darerafrumosaranjată,dupămodaveche,şiaveachiarşiunşemineu adevărat. Pe poliţa de deasupra lui se afla o oglindă în stil franţuzesc, cu crăpăturişiporţiunitulburi,şiunceasdecolecţieauriu,sprijinitpelaturidedoi îngeri.Kaoruastrănutatşiapoiafăcutfoculînşemineu,fărăsărosteascăun cuvânt. —Înafarădetineşimamatanumailocuieştenimeniaici? —Sigurcănu! —Şicumvădescurcaţicumâncarea? —Decevăintereseazăchestiunileasteagospodăreşti?Eugătesc.Şitoteuo hrănescpebolnavă. Cândflăcăriles-auînălţat,frumoase,tânărulascosdinvitrinaaflatăîncolţul camereiosticlădeconiacscump.Aapucatpaharul,prinzându-ipiciorulîntre degete,l-aîncălzitcuîndemânarelaflăcărilefoculuişiil-aoferitluiHanio. —Şimama? —Osăvinăpestevreojumătatedeoră.Cândsedeschideuşadelaintrare, sunăunclopoţellângăpatulei.Easetrezeşteatunciîncet,sefardează,pentru oriceeventualitate,şiseschimbă.Îiiacelpuţintreizecideminute.I-aplăcut cumarătaţişiacuprins-oagitaţia.Decelemaimulteori,fotografiilearatămai

binecaoriginalul. —DeundeDumnezeuaifăcutrostdeofotografiede-amea? —Cum,nuv-aţidatseamaaseară?aîntrebatbăiatul,cuunzâmbetîngheţat, scoţândpejumătatedinbuzunarunaparatfotocâtocutiedechibrituri. — M-ai păcălit, a spus Hanio, legănând paharul de coniac şi sorbind cu înghiţiturimici.Aromabăuturiiîisugeradulceaţaîntâlniriipecareurmas-oaibă înaceaseară. Kaorusejuca,plictisit,cunasturiiuniformeişi-lstudiapeHaniocapeo făpturăciudată:„Adultulcaresavureazăunpahardealcooldupămasă“.Laun momentdats-aridicatînpicioare:

—Ah!Amuitat.Maiamtemedefăcut.Amsămăretragacum.Vărogsăvă purtaţifrumoscumama.Câtdespreînmormântare,ştiuofirmăieftină,aşacănu văfaceţigriji. —Hei,maistaiunpic!abiaaapucatsăzicăHanio,darbăiatulaşidispărut. Rămassingur,Hanioşi-aomorâttimpulstudiindîncăperea. Aşaiseîntâmplaluimereu:aşteptasăsepetreacăceva.Camastaînsemna„a trăi“.MaidegrabăeramortpecândlucralaTōkyōAds,undetoţiîşipetreceau zileleînbirouriprealuminateşicutotfeluldedotăriultramoderne,îmbrăcaţiîn costumeultimulrăcnet,muncindfărăsăsemurdăreascăpemâini.Iaracum, cândhotărâsesămoarăşiaşteptacevadelaviitor,sorbindu-şiconiacul,nucrea oareocontradicţie? Astudiatplictisittablouriledepeperete,undesenviuînfăţişândovânătoare de vulpi şi portretul palid al unei femei. Deodată, a observat nişte hârtii îngălbenitedevremeieşindpuţindedupăcolţuluneiramedetablou.Îngeneral, era un loc bun de ascuns economiile, dar nimeni nu le-ar fi pus chiar în sufragerie.Dinceîncemaicuriosşiplictisitdeatâtaaşteptare,Hanion-amai rezistattentaţieişis-aridicatsăvadăceerau. Hârtiileerauplinedepraf,semncănumaifuseserăatinsedemultăvreme. Probabilcăieşiserădindosultablouluicândcinevafăcusecurăţenie,saudin cineştiecealtmotiv.Sigurnufuseserăpuseaşadinadins,casăatragăatenţia musafirilor. Erauniştecolidemanuscris 13 .Cândle-arăsfoitastârnitpraful,iardegetelei s-auînnegrit,deparcăatinsesearipileunuifluturedenoapte.Acititcescria:

13.Coliliniate,avânddeobicei20x20depătrăţele,folositeînJaponiapentruascriedemână.

Poempentruunvampir

K

Părdespletit

Autocontrazicericategorice

Primăvara,obicicletăruginită,aruncatăîntr-unrâu

Extazeroticşi

sânge.

Printrescrâşneteledindinţi

aleminunatuluicorpfluid

serilesuntînchiseîncapsule

unacâteuna.

Iarcândsuntînghiţitecaniştepilule

opasăredecurte,lirică,începesăcânte.

Poliţistulcuendocardită

stăînpragulhoteluluiExcelsior

şiîntindeuncovorroşu.

Disciplină.

SenaştePartidulVampirilor

cudisciplinaluiplăcută,absolutăşireformatoare.

Un poem din care nu se înţelegea nimic, scris de mână cu litere foarte stângace.Stil„suprarealist“,parcă-ispunea,daroricumversurileasteaîncâlcite numaieraudemultlamodă.Cinel-oficompus?Păreaunscrisbărbătesc, foarteurât.Haniol-amaicititodată,căscânddeplictiseală. Imediat,uşas-adeschisşiîncamerăşi-afăcutapariţiaofemeiefrumoasăşi slabă. Hanios-aîntorsspreea,surprins. Femeiapurtaunkimonoalbastrustrălucitor,încinscuunbrâualbastru-închis. Erafrumoasă,deşipăreafoartebolnavă,şiaveaînjurdetreizecideani. —Cecitiţi?A,poemulacela.Cinecredeţicăl-ascris? —Ştiuşieu?aspusHanio,evaziv. —Fiulmeu.Kaoru. —Serios? —Nuarecineştiecetalent.Nupotspunecăgenulacestadepoezieepe gustulmeu,darnicinumăîndursă-larunc,aşacă,acummultăvreme,l-am

ascunsacolo.Cumdel-aţiobservat?

—Ieşeapuţindedupăramă…i-arăspunsHanioşil-apusgrăbitlalocullui.

—EusuntmamaluiKaoru.Vămulţumesccăv-aţiocupatdeel.Spercănuv-

acreatneplăceri?

—Nu,nicivorbă.

—Vărogsăpoftiţiaici.Nupreferaţisăvăaşezaţimaiaproapedefoc?Vă

maitornnişteconiac.

Hanioafăcutcumis-aspus.S-aaşezatpeunscaunacăruiumpluturăvătuită

ieşeapuţinlavedere,rezemându-şiamândouăbraţeledecotiereledecoratecu

ţintedealamă,carestrăluceauînluminaflăcărilor.

Sesimţeacaunprofesorvenitînvizitădecurtoazielasoţiapreşedintelui

asociaţieipărinţilordelaşcoală.

Femeias-aîntors,aducândunpaharcuconiacşipentruea,şis-aaşezatpe

scaunuldinfaţaluiHanio.

—Bineaţivenit!aspus,ridicândpaharul.

Pedegetîisclipeaundiamantmare,împrăştiindpestetotscânteierileroşiiale

focului.Chipulei,luminatdeflăcăriletremurătoaredinşemineu,căpătavolum

şitotodatăfragilitate,iarastaofăceasăparăşimaifrumoasă.

—Oarev-aspusKaoruanumitelucrurimaiieşitedincomun?

—Da…nu…puţin.

—Nuştiucesămămaifaccuel!Euncopildeştept,darareoimaginaţie

foartebogată.Eucredcăeducaţiacarelisedălaşcoală,înzilelenoastre,nue

delocbună.

—Da,uneorişieucredacelaşilucru.

—Oarece-iînvaţăprofesorii?Nuvreausăspuncăeducaţiadepevremuriera

maibună,darcopiilordeaziartrebuisăliseinculceunsimţalresponsabilităţii

socialemaiputernic,saumăcargrijadeanucreaproblemealtora.

—Aveţidreptate.

—Înperioadaaceasta,amsenzaţiacătrăiescundevaînnordulîngheţat,deşi

înprincipiupestetotexistăîncălzire,umiditateaescăzută,iarTōkyōoricumnu

eunlocatâtdefriguros.

—Aşaepestetotîncartiereledeblocuri.Mie,unul,îmiplacfoartemult

şemineurileadevărate,caacesta.

—Da?Măbucur!aspusfemeia,zâmbinddinochi.

Ridurilemicuţeofăceausăparăşimaifrumoasă.

—Eu,încasaaceasta,măstrăduiescpecâtposibilsăamîncălzirenaturală,

iarvaranufolosescaercondiţionat.Dacăaşpetreceonoapteîntr-unapartament cuîncălzirecentrală,dinaceeauscată,adouaziaşaveasângerăriîngât.Eceva desperiat! „Însfârşitintrăînsubiect“,şi-aspusHanio,şiinimaaînceputsă-ibatămai tare,însăfemeiaacontinuatsăturuiedesprevruteşinevrute. —Toatălumeavorbeştesusşitaredespreprotecţiamediuluiînconjurătorîn zonele urbane, însă, de fapt, s-a ajuns la o modernizare excesivă. Noxele provenite de la maşini au atins cote alarmante, iar gunoierii nu-şi fac deloc treaba. —E-adevăratcăgunoierii,înultimavreme,suntdeoleneteribilă! —Chiaraşa!Vădcăsesizaţibineproblemeledeordinpractic.Ecevararla bărbaţii de astăzi. Cei necăsătoriţi manifestă înţelegere faţă de chestiunile gospodăreşti,înschimbceicăsătoriţisuntcompletsurzi.Îmiînchipuicănu sunteţicăsătorit? —Nusunt. —Păreţitânăr,probabilsunteţichiar„înfloareavârstei“,cumsezice.Potsă văspunHanio-san 14 ?

14. -san este un sufix de politeţe adăugat numelor de persoane, cu sensul general de „domnul/doamna/domnişoara“.

—Fireşte. —Vămulţumesc,Hanio-san!…Pentrucăvenivorba,cepărereaveţidespre divorţulluiTsuyukoKusano?S-atotscrisdespreelprinreviste… —Ei,aşaseîntâmplămereucândevorbadeactriţe,i-arăspunselpeunton sec,vrândsă-isugerezecănu-linteresaudelocbârfeledesprecelebrităţi,însă femeiaainterpretatexactpedos. —Ofi,darTsuyukoKusanoaavutocăsnicieatâtdefericită!Dece-ofi divorţataşa,dintr-odată?Revistelespuncăsoţuleiaveapealtcineva,dareucred călamijlocafostmaimultdecâtatât.Înprimulrând,eaenăscutălaKyōtoşise ştiecucâtăchibzuialăîşigestionagospodăria.Îiţineasoţuluisocotealabanilor debuzunarşipresupuncă,launmomentdat,eln-amairezistatpresiunii.Eu suntdepărerecă,încăsnicie,soţiatrebuiesămanifesteunpicdelargheţe.Dar, Hanio-san,ştiicareeadevărul? —Nuştiunimic!i-atrântitHaniofărăvoialui. Îşipierduserăbdarea. Dintr-odată, a sesizat că scaunul ei, pe care îl socotise aflat la o distanţă

sigură,departeacealaltăafocului,ajunseseladoipaşi.Femeiaîşipusesepalma pestebraţullui,sprijinitpecotieră.Deşistătealângăfoc,mânaîierarececa gheaţa. —Terogsămăierţi.Te-amplictisitcupoveştilemele…Lafilmeteuiţi? —Uneori,maimultlacelecuYakuza. —Tinerilordinziuadeazileplaccelecumaşini.Amcititîntr-orevistă… Însăşofatulimprudentecelmaipericulos.Nuexistămoartemaistupidăcacea cauzatădeunaccidentrutier… —Aşaeste. —EusuntdepărerecăguvernatorulmetropoleiTōkyōartrebuisăacorde prioritarerezolvăriiproblemeitraficului.Miemis-aîntâmplatodatăsăfiupe autostrada Daiichi Keihin când s-a produs un accident, şi ambulanţa abia a catadicsit să vină. Toţi erau revoltaţi. Iar victimele sângerau încontinuu. În asemeneacazuri,pacientultrebuietransportatlaspitalcâtmairepedepentru transfuzie,darşisângeleacestadonatepericulos,cicătepoţiîmbolnăvide hepatităB… —Eadevărat. —Tuaidonatvreodatăsânge? Ochiii-ausclipit,luminaţideflăcăriledinşemineu.

21

—Nu,n-amdonatsângeniciodată.

—Vai,darastaînseamnăcă-ţineglijezioîndatoriresocială!Existămulţi

oameniaflaţilaananghie,pentrucănuestesuficientsângedisponibil!Nucrezi

cătu,cabărbat,artrebuisăsalveziniştefiinţechinuite,chiarşirenunţândla

propria-ţiviaţă?

—Păinudeastaamvenitaici?Nucasărenunţlapropria-miviaţă?aizbucnit

Hanio,lacapătulrăbdării.

—Sigur,amînţelesasta,i-arăspunsfemeiasurâzândşiprivindu-lstăruitor.

Hanioasimţitunfiorpeşiraspinării.

Ovremeautăcutamândoi,apoifemeiaaspus:

—Rămâiaicipestenoapte,nu-iaşa?

Sefăcusetârziuşicasaeracufundatăîntăcere.Kaoruprobabilcădormea

deja.

Femeial-aconduscătredormitor,ocamerăînstiljaponezaflatăîncapătul

coridorului,laetaj.Nupăreasăfiecamerabolnavei,pentrucănueraimpregnată demirosulei.Sesimţeadoarfrigulşiunuşorizdemucegai. —Amsăaprindfocul. Întreicolţurialecamereierausobiţecukerosen,pecarele-aaprinsperând. Un miros înecăcios a pus imediat stăpânire pe întreaga cameră. Hanio şi-a imaginatces-arfiîntâmplatdacăceletreisursedefocinstabiles-arfirăsturnat toatedeodată. Aşternutul 15 aveatreisaltelesuprapuseşieradestuldeînalt.Rămasădoarîn naga-juban 16 ,femeiaadatsăseaşeze,dars-aclătinat.Hanioasprijinit-o.

15.Aşternutultradiţionaljaponez,futon,seîntindepejos,perogojiniletatami,şiconstădindouăpiese,

salteaşiplapumă.

16.Veşmântinterior,dinpânzăsubţire,purtatdirectpepiele.

—Suntfoarteanemicăşi,înultimavreme,măiacuameţealăcândmăridicîn picioare,aspusea,încercândsă-şiascundăstânjeneala. Aşternutul era vechi, însă din mătase de calitate superioară. Pe Hanio îl deranjadoarfaptulcănupăreasăfifostscoslasoare,laaerisitşi,înlocsăfie uşor,cumarfitrebuit,păreagreu,îmbibatdeumezeală. Femeiaşi-adatjosnaga-juban-ul,iarHanioafostuimitdeprospeţimeapielii ei.Nus-arfiziscăeramamaunuiadolescent.Iniţial,crezusecăaveaînjurde treizeci de ani datorită machiajului iscusit, însă pielea îi era albă şi netedă, întinsă şi rece, ca porţelanul. Nicăieri nu se observau riduri ori semne de îmbătrânire.Eraopielecaocearăînmiresmată.Însădedesubtuleinusesimţea niciosămânţădeviaţă.Întrupulomuluiexistăcevacareemanădininteriorşi-l facesăstrălucească,însăeiîilipseaesenţa.Eraseducătoare,darîntr-unfellipsit de viaţă. Era slabă şi i se distingeau coastele, cu sânii mici şi fermi. Avea pântecelemoaleşialb,caunulciorplincucelmaigroslapte. Stârnitmaipresusdeorice,Hanioavruts-oîmbrăţişeze.Femeias-alăsato vrememângâiată,cuunaerabsent,însăapois-arăsucitbrusc,caunşarpe,a alunecatpelângătrupulluiHanioşiîntr-oclipăl-aprinsdedesubt. Mişcareaein-afostdelocdominantă.Cuomăiestrieadmirabilă,s-astrecurat deasuprabărbatuluifărăsă-irăneascăorgoliul,aşacumseurcăşarpelepefrunza decăpşun. Haniosesimţeaameţit.Miroseavagaalcool.Sedezinfectaceva.Unbisturiu? Aînchisochiiinstinctivşi,înaceeaşiclipă,asimţitpebraţarsuraîngheţatăa alcoolului.Apoişi-afăcutlocdurerea.

—Începemdelabraţ.Vai,darcebraţeputerniceai!aşoptitfemeia.

Cevaîistrângeapielea.Femeiaîşilipisebuzelederanăşisugea.Ovreme,n-a

maifostniciomişcare.Gâtulfemeiigâlgâia,deparcăînghiţeaceva.Cânda

înţelescăerachiarsângelelui,Hanios-acutremurat.

—Mulţumesc,afostfoartebun!Însearaastaneoprimaici.

Femeias-aapropiatdeel,căutândunsărut.Înluminaveiozeicupicior,ise

vedeasângelepicurânddepebuze.Obrajiiîisclipeauexactcamaidevreme,

cândstăteaulângăşemineu.Aveauoculoareplinădeviaţă.Iarochiiîieraucaai

oricăreitineredinoraş,plinideovigoaresănătoasă…

22

Dinsearaaceea,Hanioalocuitacolo.Înfiecarenoapteisesugeasângele,în

cantitate tot mai mare. Căpăta răni în locuri periculoase, iar venele îi erau deschise. Într-odupă-amiază,asurprins-opefemeiestudiindcuatenţieoschemăa circulaţiei sangvine în corpul uman, unde arterele erau marcate cu roşu, iar

venele,cualbastru.Bărbatulştiafoartebineîncesebăgase,însăacum,privind-

o pe furiş, şi-a dat seama că şi trupul lui era studiat ca o schemă şi s-a cutremurat. În afară de aceste amănunte, viaţa în familia Inoue era cât se poate de obişnuită. Cândseluminadeziuăşirânduneleleîncepeausăciripească,Haniosimţeaca prin vis că femeia se ridică din aşternut, dar el nu se trezea, ci dormea în continuare. Probabilcămergeasă-ipregăteascăfiuluimiculdejun. Încădinprimadimineaţă,păreamultmaisănătoasă.Setrezeaîntotdeauna binedispusă,bachiarşifredonadecumseridicadinpat.Îşiconduceafiulla şcoală,apoiseîntorceaacasă.Haniodeschideaochiiabiacândîiauzeadinnou paşiiîndormitor.Chipulfemeiierapezicetreceatotmaiplindeviaţă. Înplus,Kaorueraşielfericit. Odată,cândarămassingurcuHanio,i-aspus:

—Suntfoartemulţumitdeafacereaasta.Ecelmaibunlucrupecarel-am

făcut,decândm-amnăscut.Nu-miparerăudedesenulluiTsuguharuFujita,

rămasmoşteniredelatata.Mamaedinziînzimaisănătoasă,pregăteştechiarşi

miculdejun,casaeşieamailuminoasă,eusuntmulţumitcăampututsă-mifac

datoriafilialăşitoateasteamăfacfericit.Toate,datoritădumneavoastră.Atâta că,uneori,măcuprindeneliniştea.Măîntrebcenefacemdupăce-osămuriţi. Dupăceînsfârşitamgăsitomulideal.Eumi-asdorisătrăiţilanesfârşit,şisunt sigurcăşimamagândeştelafel,însineaei…darîideveniţitotmaidrag,aşacă nucredcămaiemultpânăsăvăomoare.Însădeocamdată,câtmaisunteţiîn viaţă,vărogmultsăn-opărăsiţi.Putemsătrăimîmpreună,înbunăînţelegere. Casăvăspunsincer,mieîmiplacefoartemultatmosferaastafamilială. Hanioafostfoartemişcat.Dupăcină,întimpcestăteautoţitreilatelevizor, aşacumstaupărinţiişicopilullor,s-atotgânditcăastaeraprobabilatmosfera familială,lamodulideal. Kaoru era un elev serios şi învăţa bine. Chiar şi atunci când se uita la televizor,aveadeschispemasămanualuldeenglezăşi,întimpulreclamelor, citeadinel.Pedealtăparte,mamalui,careacumeraatâtdevioaie,încâtpărea altom,seocupacuenergiedetreburilegospodăreştişifăcusecasalună.Nu-l uitanicipeHanio,pregătindu-iînfiecaresearămesegustoaseşihrănitoare,cu ficat,carnesauouă.Cândstătealatelevizortricota,mişcându-şicuagilitate degetele frumoase, iar zâmbetul angelic nu-i părăsea chipul. Hanio era cel dintotdeauna:citeaabsorbitştirileexternedinziarelepecarepânădecurândle văzusedoarinvadatedegândaci. Femeianustăteamereuînchisăîncasă.Însă,cândieşea,îlobligaîntotdeauna pe Hanio s-o însoţească. Când plecau, îşi lega încheietura mâinii stângi de încheieturamâiniidreptealuiHaniocuunlanţsubţire,iarlaîntoarcere,odatăce ajungeauînapoiîncasă,îldezlega. Eraunlanţfoartesubţireşiminuţioslucrat,aşaîncâtnuatrăgeaatenţiacelor dinjur.Cândfemeiatrăgeaîncetişordeel,Haniosimţealaîncheieturădoaro uşoarăapăsare. Atâtacă,pentruel,ieşirileaudevenitînscurttimpopacoste.Îieramai comodsăleneveascăîncasă,cufundatînatmosferafamilială;înplus,îşisimţea trupultotmaigreoişi-ipierisechefuldeplimbare.Începusesăvadănegruîn faţaochilorcândfăceaefort,depildăcândsegrăbeasătraversezevreostradă,şi înţelegeacănumaiaremult.Astanu-lneliniştea,darisepăreapreamare osteneala. Îluimeafaptulcănuisetreziserăînsufletnicifrica,nicidorinţadeatrăi. Primăvara se apropia încet-încet, somnoroasă şi greoaie, iar el avea să se topeascăînnoulanotimpşisădisparăcudesăvârşire. Într-ozi,aumersîmpreunălaapartamentullui,casăplăteascăchiria.

Le-aieşitînîntâmpinareadministratorul:

—Peundeaţiumblat?Aţidispărutaşa,deodatăşiamfostfoarteîngrijorat…

Vai,darnuarătaţibinedeloc.Sunteţibolnav?

—Nu.

—Cândaţiintrat,m-aluatcufiori:parcăvedeamunmortumblând.Iar…

Administratorul,camafemeiat,puseseochiipeînsoţitoarealuişi,vrândsă

aflemaimultedetalii,adatsă-ltragădebraţ,deoparte,însăn-apututdincauza

lanţului.

—Aşvreasă-mivădpuţincamera.

—Sigur.Eîncăadumneavoastră.

—Amsăvăplătescînavanspeîncăojumătatedean.

Ceidoiauintratînapartament.Hanioacăutatîntr-unmicsertarpecare-l

lăsaseîncuiat:ceidouăsutetreizecidemiideyenierautotacolo.Înlumeaasta

încăexistaetică!

I-adatadministratoruluiosutădouăzecidemiideyeni,chiriapeşaseluni,şi

aprimitochitanţă.

—Îisunteţifoartefidel,i-aspusadministratorul,înşoaptă.

—Edoaroaparenţă.Oricum,eun-ampealtcineva.

Hanioaverificatplăcuţadelauşă,lăsând-ocuparteapecarescriaOfertă

momentanindisponibilălavedere,apoi,punându-şisubbraţtoatăcorespondenţa

careseadunaseîntretimp,aplecat„acasă“,bineînţelesînsoţitdefemeie.

S-aaşezatcomodşiaînceputsăcitească.Însă,odatăces-aapucat,ochiiis-au

împăienjenitşiis-apărutcăpepaginădanseazătotfeluldeluminiţe.Deja,dela

ovreme,numaisuportasă-şivadăchipulînoglindăcândsebărbierea;însă

acumeraprimaoarăcândnumaiputeanicisăcitească;erauimitsăconstatecât

deanemicdevenise.

—Ce-aipăţit?

—Miseînvârtochiiîncapşinupotdistingebineliterele.

—Bietuldetine!i-aspusfemeia,plinădevigoare.Vreisă-ţicitesceu?

—Lasă,nu-inevoie.

Oricum,nueraucineştiecescrisoriimportante.Unaeradelaunfostcolegde

şcoală,iaraltecâteva,delanecunoscuţi.

Eunutecunoscşinuştiucefeldebărbateşti,daramvăzutanunţultăucu

Viaţădevânzare.Înclintotuşisăcredcăeoglumăproastă,dar,chiarşiaşa,

nupoatefitrecutăcuvederea,caatareîţiscriuaceastăscrisoare.

„Trupulneedatdepărinţi.Ceadintâidatorieafiuluirecunoscătoreste să-lpăstrezeînbunăstare.“ Aşa se spune din bătrâni, dar probabil că tu n-ai habar. Cineva care publicăunasemeneaanunţnupoatefidecâtunomneeducat. Înprimulrând,ceeîncapultău,să-ţiarunciviaţaaşa,capeocârpă veche?Înaintederăzboi,oameniidinţaraasta,carepeatuncisenumeau „supuşiiîmpăratului“,îşidădeauviaţapentrupatrie,încununaţideglorie.Tu trăieştiînepocaliberalismuluieconomic,darmerităsă-ţidaiviaţapeun pumndeparale? Suntfuriospeaceastălumeîncarebanulesteatotputernic,şiesteaşadin cauzaunorgunoaiedeoamenicatine.Anunţultăuesteomizerie,oculmea decăderii…

Scrisoarea se întindea pe încă şapte-opt pagini, în acelaşi stil. Hanio şi-a imaginatchipulradiinddesănătatealunuibărbatîntredouăvârste,şomerşi,ca

atare,cupreamulttimpliberladispoziţie.Afăcutscrisoareabucăţişiaaruncat-

o.Pentrudegetelelui,pânăşiruptuluneifoidehârtiedeveniseunefort.

Oaltăscrisoare,semnatădeofemeie,eraplinădeideogramegreşite.

Teadmir!Teadmirrău!Câtăsinceritateînanunţultău!Ce-aimaifăcutpe

urmă?Şiviaţameaedevânzare!Putemsăfacemschimbşicuocaziaastane

şiculcămîmpreună.Peurmă,dimineaţa,osădescoperimviaţa.Osăgăsim

fericirea,caofloaredetrandafirînflăcări,şi-osănevinăsăfluierămde

bucurie.Nuvreisămăieidenevastă?

Maierauşialtele,detotfelul.

Cândle-aterminatdecitit,luiHaniois-apărutpreaobositorsăledistrugăel

şiarugat-opefemeiesă-lajute.Eaaapucatteanculdescrisoricudegetele

rozaliişile-aruptcuuşurinţă.

Însearaaceea,îndormitor,femeiai-aşoptitlaureche,peuntongrav:

—Mâine-searăamsă-ltrimitpeKaorusăînnoptezelanişterude.

—Dece?

—Aşvreasăfimdoarnoidoişisănedistrămcâtdemultputem.

—Păinufacemastaînfiecareseară?

—Ceademâinevafidiferită,i-aspusfemeiazâmbind.

Hanioi-asimţitrăsuflareacălduţă,mirosindasânge.

Femeiaaadăugat:

—Dedataastan-aşvreasă-lamestecpeKaoru.

—Darosăacceptesădoarmăînaltăparte?

—Osăaccepte.Efoarteînţelegător.

—Şi?

Femeiaarămastăcută.Veiozaîiluminapărulondulatcare,înultimavreme,

căpătasestrălucire.

—Terogsănutesuperi,darm-amsăturatdesângeledinveneletale.Areun

gustbanalşinusimtniciunfeldeprospeţime.Aşvreasăbeauînsfârşitdin

artere.

—Deci…avenitvremeasămor.

—Da.M-amtotgânditdincarearterăsăiau.Pânălaurmă,carotidaeceamai

bună.M-aatrascarotidatagroasăîncădelabunînceputşimi-avenitsăţi-o

muşcdinclipaîncarete-amvăzut,darm-amabţinutpânăacum.

—Poţisăfacicumvrei.

—Îţimulţumesc!Eştiunomfoartebun!Eştiprimulbărbatadevăratpecarel-

amîntâlnitînviaţamea…A,şiîncăceva…

—Ce?

—Dupăcebeaupesăturatesângeledinartereletale,amdegândsădărâm

toatesobelecukerosendincamerăşisădaufoclacasă.

—Şicutinece-osăseîntâmple?

—Amsămorînincendiu,desigur.Prostuţule!

LuiHaniois-apărutcătocmaiîntâlniseprimapersoanăcuadevăratsinceră

dinviaţalui.Aînchisochii.Pleoapeleisezbăteau.

Apoiavenit„searaurmătoare“.

23

—Nuvreisăieşimlaoplimbare?Săfieultimullucrupecare-lfacempe

lumeaasta?l-aîntrebatfemeiapeHanio.

Veniseziuamorţiilor.Deşiîncăiarnă,eraosearăfrumoasăşidestulde

călduţă.Kaorufusesedejatrimislarude,imediatceseîntorsesedelaşcoală.

—Eunparcînapropiere,cuarboridezelkova.Crengileloruscatesunt

frumoase.Aşvreasălemaivădodată.

—N-amputeasărămânemacasă?

—Îmidorescsăfacemoplimbareamândoi,să-mirămânăcaamintiredepe

lumeaasta.Unbăiatşi-ofată,împreună.

—Bine,darnumaimultdeojumătatedeoră!

PentruHanio,mersulpejosdeveniseextremdedificil.Abiareuşeasăsteaîn

picioare,sprijinitdeceva,pentrucăimediatîlluaameţeala.Plimbărileerau

acumpesteputerilelui.Trupulîidevenisefoartegreoi.Maibine-lmuşcacineva

deberegată,şiscăpadetoate.

—Şinicinu-miplacesămăvadălumeaatâtdepalid.

—Vai,decespuiasta?Aiuntenabsolutminunat,ideal!Doarînfilmevezi

bărbaţicuaşaoculoareapielii.Miemiseparecăarăţifoarteromanticşi,sincer,

îmiînchipuicăaşatrebuiesăfiarătatChopin.

—Încetează,terog!Eunusuntbolnavdeplămâni!

Întimpcediscutauaşa,lucrurifărăsens,femeiadejaseschimbaseîntr-un

costumlejer,dinpiele,şiseapropiasedeHanioţinândlanţulînmâini.Hanioşi-

apusunpuloverdeculoareacaisei,casă-iatenuezemăcarpuţinpaloareafeţei. S-alăsatlegatdeîncheieturamâiniiculanţulsubţire,cauncăţelcareescosla plimbare,şiauieşitdincasă. Afarăeraplăcut.Aeruleraproaspăt.Hanioainspiratadâncşiaavutsenzaţia cătrupuliseclatinăsubpovaraaeruluidinplămâni,dar,gândindu-secăe ultimulapuspecare-lvedeaînaintesămoară,nuerachiaratâtderău. „Oaremi-amiubitvreodatăviaţacuadevărat?“s-aîntrebatînsinealui. Înprivinţaasta,nuerapreasigur.Isepăreacăparcă-parcăîncepusesăprindă drag de ea, dar se poate să fi fost numai din cauza gradului de slăbiciune trupeascăşimentalălacareajunsese. Frumuseţeaceruluiînamurgi-apătrunsînsuflet.Inimaîipulsaputernic,caşi cumaveasăseînfundedelaoclipălaalta.Îisimţeaecoulîntâmple.Pefundal, deasupraacoperişurilorcaselordincartier,auînceputînsfârşitsăsezărească ramurileuscatealepâlculuidezelkova,întinsecaodantelăfrumoasă. —Uite!i-aspusfemeia.Copaciidesprecareîţispuneam. În noaptea aceea, Hanio avea în sfârşit să moară. Îl entuziasma ideea că propria-ivoinţănueradelocimplicată.Sinucidereaeraoostenealăpreamareşi, fiindşifoartedramatică,nupreaerapegustullui.Apoi,casăfieucis,trebuiasă existeunmotiv.Însăeln-aveaduşmaniatâtdemari,caresă-lurascăşisă-şi doreascămoartealuiîntr-atâtdemultîncâtsă-ifacăfelul.Ideeadea-şiscoate viaţalavânzarefuseseometodăcâtsepoatedeiresponsabilăşisublimă. De ce se profilau atât de minunat vârfurile arborilor de zelkova pe cerul albastru-cenuşiu,caoplasădepescararuncatăpeîntindereamării?Decee naturaatâtdeinutildefrumoasăşidecesuntoameniiniştepoverifărărost?

Dartoateasteaaveausăsesfârşească.Înclipaîncares-agânditcăviaţalui

eralaunpasdefinal,s-asimţitcuprinsdeuşurare.

Ceidoiautrecutprinfaţatutungerieidelângăintrareaparcului.Dupătejghea,

bătrânaîşiaşteptaclienţii.Înfaţaprăvălieieraocutiepoştalăroşie.

AtâtîşimaiaminteaHanio.

Peurmăasimţitcevacaotornadăstârnindu-i-seînceafă,is-aîntunecat

vedereaşis-aprăbuşit.Is-apărutcăcevaîlsprijină,darpeurmăn-amaiştiut

nimicdeel.

24

Cândşi-arevenitînsimţiri,eraîntinspeunpatdespital.

Eranoapte.Oasistentăplinuţărăsfoiaorevistă,laluminaslabăaveiozeicu

abajur.

—Ce-ampăţit?aîntrebat-oHanio.Îivâjâiauurechile,daraizbutitsăaudă

răspunsul:

—A,v-aţitrezit?Staţiliniştitşiodihniţi-vă.Numaisunteţiînniciunpericol. — Ce mi s-a întâmplat? Îmi amintesc că m-am prăbuşit în faţa unei tutungerii… — Aţi avut o anemie cerebrală severă. V-aţi pierdut cunoştinţa. Cred că cinevadelatutungerieachematambulanţa.Aţiajunslanoi,laurgenţe. —Iarăşicuambulanţa,amormăitHanio,dezamăgit.Şi… —Da? —Cediagnosticmis-apus? —Anemieseveră.Domnuldoctorv-aluatsângeşiarămascuguracăscată. Sângeledumneavoastrăeragălbuişisubţirecaapa.Nui-avenitsăcreadăcăaţi pututumblapestradă,înstareadumneavoastră.Aşaliseîntâmplădonatorilor careîntrecmăsura,însădumneavoastrănupăreaţidonatorşivăînsoţeafrumoasa dumneavoastrăsoţie. —Undeeaceafemeieacum? —„Aceafemeie“,adicănuesoţiadumneavoastră? —Undee?! —Aplecat.Probabils-aliniştitcândaaflatcăvăveţireveni,cucondiţiasă rămâneţiinternatvreolună,săluaţimedicamentehematopoieticeşisămâncaţi lucrurihrănitoare.Aspuscăareniştetreabăacasă.Aplecatacumvreotreiore. —Şiîntotacesttimpeuamfostinconştient?

—Da,darnutrebuiesăvăîngrijoraţi.Pelângăhematopoieticeşivitamine, domnuldoctorv-aadministratşiunsedativ.Efoarteimportantsăvăodihniţi, neapăratlapat.N-aveţivoiesăvămişcaţisausăvăagitaţi. —Dar…femeia…. —Odoamnăcâtsepoatedefrumoasăşideosebită.Şiradiindsănătate,spre deosebirededumneavoastră.Nucumvav-astorstoatăenergia? —… —Aplătitspitalizareapeolunăînavans,cuuncec…Afostdeosebitde atentăşicumine…Nucredînruptulcapuluicăsunteţidonatorcontracost. Ovreme,Hanioarămascuochiiînchişi,fărăsămaiîntrebenimic,apoibrusc şi-aadusamintedecevaşiavrutsăsarădinpat. —Vai! —Ces-aîntâmplat?Săştiţicăn-aveţivoiesăvăridicaţi! —Eourgenţă!Vărogsătelefonaţiimediat! Hanio i-a spus asistentei numărul familiei Inoue, iar ea l-a format de la aparatulaflatlacăpătâiulpatului,nuînaintedea-ireaminticăn-arevoiesăse miştedeloc.Hanioaaşteptatcusufletullagură.Inimaîibubuiadinnouînpiept. —Nurăspundenimeni. —Darsună? —Sună. Lacâtevaclipedupăceasistentaapustelefonulînfurcă,deafarăs-aauzit sirenauneimaşinidepompieri. —Ah,eunincendiupeundeva!Înultimavreme,aerulafostpericulosde uscat. Hanioatăcut.Sunetulprimeisireneîncănusestinsese,cânds-aauzitaltul, dinaltădirecţie,şis-ausuprapus. —Undesuntem? —Poftim? —Văîntreblacespitalsunt! — La Ogikubo. Se spune că este spitalul cu cea mai frumoasă privelişte asupraoraşului,fiindsituatînvârfuluneicoline.Chiarşipersoanelecarepetrec maimultăvremeinternateaicisuntfoartemulţumite,pentrucăpeisajuleste minunat.Iarîncamereleindividuale,tesimţicalahotel. —CartierulXsevededeaici? —Sevede,dincolodeparc. —Vărogsăvăuitaţipegeam.Acoloeincendiul?

Seauzeautotmaitaresirenecareseintersectau.Asistentai-aspusdinnousă

nusemişteşis-aîndreptatcătrefereastră.Aîntredeschis-oşiaprivitafară.

—Ah,sevedeunfoc!EsigurîncartierulX,astrigat.

Hanioavăzutşielroşeaţacerului,reflectatăpealbulhalatuluiasistentei.S-a

ridicatdinpat,însăimediatl-aluatameţealaşialeşinat.

25

Oricâtaîntrebat,nimeninui-aspusceseîntâmplaseînurmaincendiului. În schimb, l-a vizitat un agent de poliţie îmbrăcat în civil şi, în prezenţa medicului,i-apuscâtevaîntrebăriderutină.Hanioşi-adatsingurseamacum stăteaulucrurile. —DecidumneavoastrăsunteţivăduvuldoamneiInoue?l-aîntrebatagentul, răspândindunmirosneplăcut. —Eramdoarprieteni. —Aţifostadusaicipentrucăv-aţipierdutcunoştinţaîntimpcevăplimbaţi cuvictima? —Da,darce… Mediculi-afăcutsemnagentuluipreatârziu.Aînceputsărelateze,întermeni câtsepoatederealişti:

—DefunctaInoueşi-apierdutviaţaînincendiuldesearatrecută.Existăunele

opiniicăarfidusuntraicamdesfrânat,aşacănuestetocmaiclardacăeaeste

ceacareaprovocatincendiul.Fiuleiesteacumîngrijaunorrude,însănuvrea

săsedespartădetrupulneînsufleţitalmameişiplângeîncontinuu,bietuldeel.

Arerezultatefoartebunelaşcoală…Înoricecaz,dumneavoastrăaveţiunalibi

incontestabil,aşacăsunteţiînregulă.Esuficientsă-mirăspundeţipescurtla

întrebări.

Ascultând,peHaniol-aupodiditlacrimile.Is-apărutfoarteciudat:peel

niciodatănu-lmâhnisemoarteacuiva!

—Înoricecaz,euamiubit-o!aspus,agitat.

—Separecănusuntproblemelegatedemoştenire.

Mediculi-aşoptitcevaagentului.

—Bine,văurezsănătate!i-aspusacestaluiHanio,peuntonneutru,şia

plecat.

Mediculînvârstăşi-acoborâtprivirileasupraluiHanio,întinspepat,şii-a

spusîncet:

—Ştiucăsituaţiaedificilă,darimportantestesăairăbdare,sătelinişteştişi

sătefacibine.Cheltuieliledespitalizareaufostacoperiteînavans,chiarmai

multdecâtnecesar.Eucredcăşidoamnaşi-arfidoritsăteîntremezişisă

redeviicâtmairepedeceldinainte.Eştitânărşi,chiardacăs-aîntâmplato

nenorocire,aisătrecipesteea.Medicamenteleausaunuauefect;stareadespirit

contează.Celmaibunlucru,înmemoriarăposatei,estesătefacibineşi,sănătos

şiplindeviaţă,săpăşeştipeunnoudrum.Haide,amsă-ţiadministrezun

sedativ.

LuiHanioîierasimpaticmediculslăbănog,cuînfăţişaredecerbbătrânşicu

înclinaţiidepastor,însăaveasenzaţiacămaiauziseundevaaceleaşicuvintede

îmbărbătare.

Da!Dupăceîncercasesăsesinucidăcupastile,laexternareadinspitalulde

urgenţă,auziseaceleaşiplatitudinidespreviaţăşidrumulînainte.Nimeninuse

gândeacăfiecareomaresituaţialuispecială!

26

TrupultânăralluiHanioseînsănătoşeapezicetrece,fărăsă-ipesedestarea

despiritaposesorului.Doctorulîispusesecănuvafinevoiedeolunăîntreagă

despitalizare;îndouăsăptămâniaveasăfieexternat.

Într-ozi,Kaoruavenitsă-lvizitezepenepusămasă.Gândindu-secâtdemult

îlînvinuiabăiatulpentruceleîntâmplate,Hanionul-apututpriviînochi.Însă

băiatuleravesel.I-avorbitfărăocolişuri,defaţăcuasistenta:

— Am venit să vă spun cât de recunoscător vă sunt pentru tot. Încă se investigheazădacăafostsinucidere,incendiuprovocatoriaccident,însă,în oricecaz,mamaemoartă.Euamtotstatşim-amgândit:nucredcăeamaivoia sătrăiască.Şimăcararămascuamintireapreţioasăamomentelorfericitepe carele-ampetrecutîntrei.Fiindcăaţirămasînviaţă,putemsănemaiîntâlnim dincândîncândşisămaipovestim.Înoricecaz,datoritădumneavoastră,mama amuritdupăceacunoscut,pentruprimaoarăînviaţă,adevăratafericire.Pentru astavămulţumescdinsuflet. Când şi-a isprăvit discursul serios, de om matur, din ochii mari i s-au rostogolitdouălacrimi,carei-aucăzutpegenunchiulpantalonuluideuniformă. —Sătrecipelamineoricândîţifaceplăcere,şiosăstămdevorbădespretot cevreitu. —Mulţumesc.

— Te rog şi eu să-mi faci un serviciu. Din fericire, am aici cheia de la apartament. O ţineam mereu în buzunarul pantalonilor şi nu s-a pierdut în incendiu.Amsăterogsămergilamineacasă,săvezicemaiepeacolo. —Of,doarnuvreţisăreveniţilavechileîndeletniciri?!aexclamatbăiatul, trăgându-seunpasînspate.Nuv-aajuns? —Lasă,nu-ţifacegriji.Mergidoarsăvezicumstaulucrurile.Şisă-miaduci, terog,corespondenţa.Aisăgăseştitotceamprimitpejos,învestibul,strecurat pesubuşă. Băiatulafăcutsemncăaînţelesşis-aridicatsăplece. Asistenta,carefusesedefaţălaîntreagadiscuţie,alăsatdeoparteatitudinea reţinutăşiaîntrebat:

—Cuceanumevăocupaţi?

—Treabamea.

—Darmordecuriozitate!

—Suntgigolo,cas-ospunpeînţelesuldumitale.

—Da?Credcăepreascumpsă-mipotpermite,dinbaniimei…

—Încazuldoamnelortinereoferimgratuitate.

—Vaidemine!…

Asistentaşi-aridicatpoalelealbealehalatului,lăsândlavederejartierelealbe

decareerauprinşiciorapii,totalbi,şi,maisus,coapselegălbui,deculoarea

lutuluideţară.

—Ah!Laastaterefereaicândspuneaicăspitaluloferăpriveliştifrumoase?

—S-arputea.Iaspune,ţi-aumairevenitputerile?

Înlocderăspuns,Hanioaurcat-oînpatşiaîmbrăţişat-o…

Kaorus-aîntorscumareîntârziere,dupăcină.Atrântittoatăcorespondenţa

pepat.

—Vaicespaimăamtras!

—Ces-aîntâmplat?Asistentaaplecat,însearaastanumaitrecenimenipe

aici,aşacăpoţisă-mispuifărăgriji.

Răsuflândgreu,băiatulaînceputsăpovestească:

—Amdescuiat,amintratşi,câtm-amînvârtitpeacolo,m-ampomenitcudoi

bărbaţiîncameră.

—Eraujaponezi?

—Da.Dardecemăîntrebaţi?

—Nuştiudece,măaşteptamsăfiestrăini.Şipeurmă?

—Unulm-aprinspelaspateşim-aîntrebat:„Tuaidatanunţul?“Amsimţit

că-mistăinima-nloc.Darcelălaltaspus:„Aş,n-aveacumsăfieel“.Primula spus:„Ampânditatâteazileşi,cândcredeamcăl-amprins,amdatpesteun copil“.Celălaltarăspuns,cuovocecaremi-adatfiori:„Las’căneeşielde folos.Îlfacemsămărturiseascăundeseascundetipul“.I-ampăcălit,zicându-le călespuntotulimediat,amînşfăcatcorespondenţaşiamfugitcâtm-auţinut picioarele… Băiatul s-a întrerupt brusc şi a căscat gura, cu o expresie îngrozită. Uşa camereidespitalsedeschideaîncetişor,fărăzgomot.

27

—Voicinemaisunteţi?i-aîntrebatHanio,calm,peceidoibărbaţicucarese pomeniseînăuntru. Eracalmpentrucă,înfond,îieraindiferentdacăaveasăfieucisfărămotiv deceidoi.Dupăexperienţacufrumoasafemeie-vampir,însufletîirămăseseun feldenostalgiecare-lîndemnas-ourmezeşicare-iestompaimagineafrivolăşi realistăpecareoavusesepânăatuncidespremoarte.Dartoateastean-aveaunici oimportanţă.Nuconteazămotivaţiaunuiomcarevreasămoară. Unul dintre bărbaţi a rămas cu spatele lipit de uşă, ţinând sub observaţie cameradespital,iarcelălaltnu-lscăpadinochipeHanio,întinspepat. Băiatul se făcuse una cu peretele din spatele patului şi tremura ca varga. TrupulluiHaniopăreacă-iserveştedescut. Bărbaţiiaveauamândoiînjurdetreizecideanişierauîmbrăcaţisimplu.Nu păreausăfacăpartedinYakuza.Dupăpriviriletăioaseşiexpresiagravă,erau mai degrabă militari sau poliţişti. Aveau trupurile bine-făcute, însă hainele occidentalecucareerauîmbrăcaţieraufoarteprostalese.LuiHanioaproapecă-i veneasă-ispunăunuiadintreeicănupoţipuneocravatăgri-închislauncostum cenuşiu. —Bă!is-aadresatcelcarepăreaunpicmaiînvârstăceluilalt,carepăzea uşa. Întimpcealdoileaseapropia,Hanioavăzutînmânaprimuluiunpistol, îndreptatchiarspreel. —Sănumiştişisănuscoţiovorbă!Iartu,băiete,dacăţipisauîncercisă fugi,ţi-lgăurescpenen-tuimediat. Pânăaici,nimicneobişnuit.Însăaldoileabărbats-aapropiat,l-aînşfăcatpe Haniodebraţulstângşi,aşezatpemargineapatului,i-aluatpulsulcumaregrijă.

Hanioarămasuimit. Autrecutvreotreizecidesecundeîntr-otăceredeplină. —Câte?

—38întreizecidesecunde.Adică76.

—Ecampuţin.Nu-iastavaloareaobişnuită?

—Ratamedieapulsuluiecevamaimică.Suntşioamenicu50.

—Bine,azisprimulşil-aîmpunspeHaniocuţeavapistoluluiîndreptul inimii,pestepijama.Amsăaştepttreiminuteşitrag.Dacăîntimpulăstatemişti vreunpicsaudeschizigura,teîmpuşcpeloc.Dacăstaicuminte,îţimairămân treiminutedetrăit. Kaoruaînceputsăplângăînăbuşit. —Gura!atunatbărbatul,ameninţător. Băiatuls-alăsatpevine,suspinândîncet. Lasemnalulceluilalt,aldoileabărbati-aluatdinnoupulsulluiHanio.S-a lăsatdinnoutăcerea,caunrâunegru. —Câteacum?

—Cedubios!Ascăzut.E68.

—N-arecum!Maiia-i-lodată. —Amînţeles. Binecănu-ifăceauşielectrocardiogramă!Hanioeratotmaicalm.Situaţiai sepăreadeuncomicgreudeexplicatşinuseîndurasăopunărezistenţă. —Cume?

—68,cumziceam.

—Înseamnăcăefoartestăpânpeel.N-ammaiîntâlnitpenimenilafelpână acum.Binecăl-amgăsit.Pânălaurmă,ameritatsănebatemcapulcăutând,a spusprimulbărbat,punândlalocpistolulîntoculdesubsacou.Apoi,peunton completschimbat,acontinuat:Gata,vărogsăvărelaxaţi.Aţitrecuttestul.Chiar m-aţisurprinscucalmuldumneavoastră.Felicitări! Bărbatuls-adussăiaunscaun,l-aaduslamargineapatuluişis-aaşezat,cu ungestfamiliar.Martoralunuideznodământneaşteptat,Kaoruaieşitşielde dupăpat. —Cinesunteţi?aîntrebatHanio. Aobservatcăisedescususealtreileanasturealpijamaleişi,cândavrutsă-l punălalocullui,degeteleauîntâlnitunobiectmicuţ.L-aculescasă-lvadămai bine: era o agrafă de păr neagră şi strălucitoare. Cu siguranţă că-i căzuse asistentei,maidevreme.

—Ohoo,aveţisucceslafemei!arânjitprimulbărbatşişi-aaprinsoţigară. —Totnumi-aţirăspunscinesunteţişicevreţidelamine. —Suntemclienţiidumneavoastră. —Ce? —Nufiţiaşanecuviincioscuclienţii!AmvenitlafirmaLifeforSalecasă cumpărăm o viaţă. Ce vă miraţi aşa, nu v-au mai intrat niciodată clienţi în prăvălie?

28

—Şinuputeaţisăveniţilacumpărăturicumaipuţintam-tam?aîntrebat

Hanio,nemulţumit,şiavrutsă-şiaprindăşieloţigară.

Primulbărbatascospistolul,l-aapropiatdenasulluiHanioşiaapăsatpe

trăgaci.Învârfulţeviis-aivitoflăcăruie.

—Cujucăriide-astea-miumblaţi?

—Nestrăduimsăneiasătestelecâtmaibine,aspusbărbatul,zâmbind.

Aveaoexpresieenervantdecumsecade.

—Băiete,credcăacumaipriceputşitu.Neierţicăte-ambăgatînsperieţi

acolo,înapartament.Darvoiamsă-lprindempedomnulHaniocâtmairepede.

Aiînţelescănoisuntemdoarnişteclienţi,iardumnealuiîşiconsiderăviaţaca

fiinddoarunfulgplutindînimponderabilitate…

—Ceeaiaimponderabilitate?aîntrebatKaoruîncet.

—Imponderabilitateeimponderabilitate,cesăfie?Niciatâtalucrunuştii?

Cevăînvaţălaliceu?De-astaziceucăsistemuleducaţionaldinJaponiaseduce

derâpă.Înfine.Haide,evremeasăpleciacasă.Sănu-ţifacigrijipentrudomnul

Hanio.Noinusunteminfractori.Şisănu-ţivinăideeasătrecipelapoliţieşisă

ciripeşticeva.Pentrucă,laoadică,pistolulăstapoatechiarfuncţionează.N-ai

deundesăştii.Nucredcăţi-arplăceasămergilaşcoalăcuniştegăuride

aerisireînburtă.

—Bale-aşpunegeamşiaşcerezeceyenicuivreasăseuiteprinele.

—Obrăznicătură,disparimairepede!

—Larevedere,i-aspusbăiatulîncetişorluiHanio,privindu-lcutristeţe.

—Sănu-ţifacigrijipentrumine.Situaţiapăreacomplicatăşiatuncicândai

venittusă-micumperiserviciile.Amsă-ţidaudevesteîncurând.Du-teacasă

liniştitacum.

—Bine,arăspunsKaoruşiaieşitrapidpeuşă.

—Ce,şipuştiulăstav-afostclient? —Nu.Mamaluimi-acumpăratviaţa. —Zăăău?s-amiratprimulbărbat,prosteşte. Celde-aldoilea,însfârşitmairelaxat,s-aaşezatşieltăcutpeunscaun. —Dacă-ivorbasădiscutămdesprelucruriserioase,numaibineofacemla unpahar?Miedoctorulchiarmi-arecomandatsăbeaucâteceva,aspusHanio, scoţândosticlădewhiskydesubpat. Aştersniştepahareplinedeprafcucearşaful,foarteneprotocolar,şile-apus în mâinile celor doi. Le-a turnat băutura, iar bărbaţii au ascultat gâlgâitul lichidului,nepreaştiindcumsăreacţioneze.Înceledinurmă,toţitreiauridicat pahareleşiaubăutîntăcere. —Bun,acumsătrecemlaafaceri.Cespuneţideorecompensădedouă milioanedeyeni,încazdereuşită?Încazdeeşec,totaţiprimiunavansdedouă sutedemiideyeni. — Păi reuşita ar însemna moartea mea, aşa că, oricum ar fi, cheltuielile voastrenudepăşescdouăsutedemiideyeni. —Nuvăpripiţicuconcluziile.Dacăvăfaceţitreabacucap,existăşansasă rămâneţiînviaţăşisăcâştigaţidouămilioane. —Văascult,azisHanio,aşezându-seturceştepepatcasăaudămaibineşi sorbindîncontinuaredinwhisky.

29

—Oarecucesăîncep?aspusprimulbărbat,alcăruichip,cumicileriduride lacolţulochilor,radiatrudăşiomenie.Nuvăpotdivulganicicumnecheamă, nicicuceneocupăm.Eşinormal,pentrucinevacarecumpărăoviaţă.Lucrurile stauînfelulurmător:noisuntemjaponeziget-beget,însăîntoatăpovesteaasta suntimplicateşiambasadeleadouăţăristrăine.AmsănumescţărileAşiB. SoţiaambasadoruluiţăriiA,renumităpentrufrumuseţeaei,adatorecepţiela careainvitatdiplomaţidintoateţările.Pentruoambasadă,ecevauşordefăcut, şisegăsescmairepedeinvitaţidecâtamgăsinoimuşteriipentrumahjong 17 .În acea seară, soţia ambasadorului şi-a întâmpinat oaspeţii într-o rochie verde- smaraldcutrenă.Fiindinvitatşiprinţulimperial,protocolulimpuneaţinutăde gală.

Nuvăputemspuneîncerelaţiesuntemnoicuambasada. Revenind, dacă-i vorba de o rochie cu broderii verde-smarald, cele mai potriviteaccesoriisuntsmaraldele.AşacăsoţiaambasadoruluiţăriiAşi-apus uncolierminunat,cutreizecişicincidesmaraldeşimicidiamanteintercalate. La un moment dat a început dansul, iar luminile din sala de recepţii s-au estompat.Cândrecepţias-aîncheiat,soţiaambasadoruluişi-adatseamacănu maiaveacolierullagât. Doamna nu s-a manifestat pe loc. Mulţi invitaţi nici n-au remarcat lipsa colierului,iarceicareauremarcat-o,s-augânditcăşi-ldădusejossingură. Întimpuldansului,vreojumătatedintreinvitaţipărăsiserădejasala,aşacă,la final,încăpereaeraaproapepustie. Soţiaambasadoruluipălisepuţin,darşi-aluatlarevederecuzâmbetulpebuze delafiecareoaspeteînparte.Dupăceaplecatşiultimulinvitat,s-aprăbuşit plângândînbraţelesoţului:„Vai!Vai!Mi-afostfuratcolierulcusmaralde!“ Colierul valora câteva zeci de milioane de yeni. Un furt de asemenea anvergurănuputeafitrecutcuvederea,darnicinuvoiasăpunăîntr-osituaţie stânjenitoareatâteapersoanecâtefuseserăprezente. Ambasadorulapălitlarândulluişiarămasfărăgrai. Astanupentrucăarfifostzgârcitdefelulsău.Aveadestulăavereînţaralui şisespuneacă-şicumpărasepostuldeambasadordinplăcere.Furtulunuicolier n-avea de ce să-l dea peste cap. Exista însă un amănunt despre care nu-i pomeniseniciodatăsoţiei. Dartrebuiemaiîntâisăvăexpliccâtecevadespresmaralde. În general, pietrele preţioase sunt cu atât mai valoroase cu cât sunt mai limpezi,darnuşismaraldele.Smaraldelenaturaleaunegreşitfisuri,princareai senzaţiacăpriveştiomareverde.Acesteareprezintăcaracteristicaprincipalăşi, înfuncţiedeaspectullor,potcreştevaloareapietrelorînsine.Smaraldelesunt, spredeosebiredediamante,pietrepreţioasecareautrup.Pentrucăacestefisuri infime,caniştefuioaredefum,dauviaţăpietrelor.Ecaotrăsăturăorganică, misterioasă. Cândambasadoruli-aoferitsoţieisalecolierul,aamestecatprintrepietrele veritabileunaartificială,unasingură.Însăfuseselucratăcuatâtamăiestrie,încât abiadacăs-arfipututdeosebidecelelaltetreizecişipatru.Cumenţiuneacă minuţioasele fisuri din acea piatră reprezentau cheia unui cod telegrafic ultrasecret, trimisă ambasadei de propria-i ţară. Dacă piatra era luminată şi reflexia ei cădea pe telegramă, acesta putea fi decriptat. Ambasadorul o

ascunseseprintrecelelaltesmaralde,iarcolierulstăteamereuînchisîntr-unseif,

maipuţinatuncicândsoţiaîlpurtalarecepţii.

Soţiabineînţelescănueralacurentcunimicdintoateastea.

Cândl-avăzutpeambasadorpălind,l-aîntrebat:

„Cine?Cinesă-mififuratcolierul,penesimţite?Oaspeţiideastăziaufost

doardiplomaţistrăinişijaponezidintreceimaidistinşi.“

„Cândcrezicăţi-afostfurat?“aîntrebat-osoţul,cuvocetremurată.

„Arfifostposibilnumaiîntimpuldansului.“

„Cucineaidansat,şicucâtepersoane?“

„Cucinci.Banu,cuşase.“

„Încearcăsă-ţiaminteşti.Cineerau?“

„Maiîntâiamdansatcualteţasaimperială.“

„Suntconvinscăn-afostel.Apoi?“

„Cuministruldeexternejaponez.“

„Nicielnuputeafi.Apoi?“

„CuambasadorulţăriiB.“

„Măîntrebdacăn-ofiel“,aspussoţul,muşcându-şibuzele.

ŢărileAşiBduceauprinspioniilorobătăliesecretăchiaraicilaTōkyō,aşa

cănueradelocnerealistsă-lbănuiascăperival.

Câteraeldegras,dacăaveacâtdecâtdexteritate,ambasadoruluiţăriiBnui-

arfifostgreusădesfacăneobservatcolieruldelagâtulsoţieiambasadoruluiţării

A.Oameniierauuşorameţiţidebăuturăşifermecaţidemuzică,iarsalaeraslab

luminată.

Însearaaceea,ambasadorulşisoţialuis-autotgânditdacăsăanunţesaunu

poliţia.Dimineaţa,dupăonoaptealbă,s-aupomenitcăunservitorleaduce,pe

unplatoudeargint,unplicmaro.

„Eraazi-dimineaţăîncutiadescrisori.“

Cândaudeschisplicul,augăsitînelcolieruldesmarald.

Soţiaradiadebucurie:

„Ah,afostdoarorăutateacuiva!Cineşi-ofidoritatâtsămănecăjească? Oricinearfi,eoruşineprintrediplomaţi!“ „Eştisigurăcăecolierultău?“ „Suntabsolutsigură.“ Soţiaaprivitatentcolierul,întorcându-lpetoatepărţileînlumină. Ambasadorul a luat şi el colierul, căutând singura piatră falsă. Imediat a observatcăfuseseînlocuităcuunsmaraldveritabil.

30

—Poatecăeramaibinedacăambasadoruli-arfimărturisitsoţieisecretul colierului,acontinuatsăpovesteascăprimulbărbat.Însăeleraunomdemodă veche,extremdeprecautşi,oricâtdemulti-arfistatsoţiaalăturiînchestiuni legatedecarieră,nu-iîmpărtăşeaniciodatăsecreteledeserviciu. Ambasadorul a telegrafiat imediat în ţara sa, anunţând furtul cheii de decriptareşicerândunnoucod.Eraosoluţiebunăpentrucorespondenţasecretă careaveasăurmeze,numaicătelegrameledejatrimiserămâneauoproblemă:

dacăfuseserăcumvainterceptate,acumputeaufidecriptateşi,dacăarfifost făcutepublice,s-arfiiscatunmarescandalinternaţional.Smaraldulfusesefurat tocmaipentrucăisecunoştearolul,iarpericoluleracâtsepoatedereal. Ambasadorul credea că, dacă documentele secrete ar fi fost dezvăluite în următoareledouăzecişipatrudeore,totulerapierdut;dacăînsădezvăluirea întârziacuozi,încămaiaveaoşansă.Bachiarmaimulte,dacăîntârziacudouă zile.Dececredeaasta?Pentrucăezitareaarfiînsemnatcăceilalţisetemeaude represalii,saucă,dincineştiecemotiv,nuputeausăfacătotulpublic. Înoricecaz,eraaproapeimposibilsărecuperezedocumentelefurate.Chiar dacăreuşeausăiaînapoiunexemplar,cusiguranţăcărivaliifăcuserădejacopii şiletrimiseserăînţaralor. Ambasadorulseaflaîntr-omareîncurcătură. Isepăreacăumblăpeopojghiţăsubţiredegheaţă.Neavândîncotro,îiaştepta peceilalţisăfacăomişcare.Zilelesescurgeauunadupăalta. Armaifiavuttotuşioşansăsăîmpiedicedezastrul:dacăreuşeasăpunămâna pecheiadedecriptareacelorlalţi,practicechivalentulsmaralduluisău,arfi pututnegocia.ŞiţaraAinterceptalarânduleitelegrameleţăriiB,însănuavea cheiaşinuleputeadecoda. Decâtsătotaştepte,ambasadoruls-ahotărâtsătreacălaofensivă,furând cheiacelorlalţi.Atâtacăhabarnuaveaundeoputeagăsi. Ceilalţi,spioniiţăriiB,reuşiserăsădescoperesecretulpietreidesmaraldşis-o fure.Eraomareizbândăşidovedeacâtdeeficientăerareţeaualordespionaj.Pe dealtăparte,şispioniiţăriiAeraufoartebuni.Însăprobabilcăseblazaseră, dacănufuseserăînstaresădescoperedejacheiadedecriptareaţăriiB. Ambasadorul le-a dat ordine stricte să localizeze şi să fure cheia ţării B. Aveauladispoziţiedouăzile.

Spionii au scotocit prin toată ambasada ţării B, dar n-au găsit nimic neobişnuit.Unsingurlucrueraieşitdincomun:ambasadorulîşipetreceanopţile în biroul personal. Probabil că atunci se ocupa cu decriptarea telegramelor primitedinţaralui.Darambasadoruluiîiplăceaulanebuniemorcovii.Îşiţinea mereupebirou,într-ocană,unmănunchidebatonaşedinmorcovităiaţipelung şi, când i se făcea foame, presăra sare pe câte unul şi-l ronţăia. Informaţia provenea direct de la magazinul care aproviziona întotdeauna ambasada cu legumedecalitatesuperioară. Coduriultrasecreteşimorcovicruzi. Astadacombinaţieieşitădincomun! CelmaicapabilagentsecretalţăriiAaintuitfaptulcănueraoasocierecu

totulîntâmplătoare.Să-lnumimX1peacestagentcareareuşitsăsestrecoareîn

ambasadaţăriiB.Senăscuseîntr-oţarămicădinEuropaşifuseseantrenatca spiondecătreţaraA.N-aveaniciocetăţenie,înschimbaveavreooptidentităţi diferite,toatecuunistoricbinepuslapunct.

ÎnaintesăseinfiltrezeînambasadaţăriiB,agentulX1aavutoîntâlnire

secretăcuambasadorulţăriiA. „Însearaaceastaamsăgăsesccheiaşiamsăv-oaduc.“ „Aivreopistă?“ „Amsăgustdinmorcoviiambasadorului,casă-itestez“,i-arăspunsagentul, râzândîncrezător. A fost ultima lor întrevedere. Cadavrul lui a fost descoperit în incinta ambasadeiţăriiB. Oficial,s-aanunţatcăopersoanăneidentificatăaintratprinefracţieşiapois-a sinuciscucianură,iarcazulafostclasat. Văzândcăautrecutmaimultezile,darambasadaţăriiBn-afăcutpublicnici undocumentinterceptat,ambasadorulţăriiAs-amailiniştitpuţin,darnuse puteaculcape-oureche.Poatecăpesteolunăsaupesteunan,cândmomentul vafimaiprielnicdinpunctdevederepolitic,ţaraBvaîncepedezvăluirile.

L-auinfiltratşipeagentulX2.Acestaadispărutfărăurmă,darşiel,înaintesă

pleceînmisiune,i-aspusambasadoruluicăaveadegândsăîncercemorcovii.

X3adispărutşiellafeldemisterios.

Ambasada ţării A a realizat în sfârşit complexitatea problemei. Totul se învârteaînjurulmorcovilor.Înfiecareseară,ambasadorulţăriiBîşipuneape birouoprovizienouădemorcovicruzi.Ceicareauîncercatsă-igustepeascuns au murit pe loc, otrăviţi cu arsenic. Era evident că ambasadorul ştia să-i

recunoască şi-i mânca doar pe cei neimpregnaţi. Cu siguranţă că asta avea legăturăşicucifruldedecriptare,însămorcoviiotrăviţinuputeaufideosebiţicu ochiulliberdeceineotrăviţi. Ceitreispionipierduţifuseserăcutoţiiextremdeeficienţişibineantrenaţi. Pentrupregătireafiecăruiadintreei,ţarainvestisesutedemilioane.Erauatâtde specializaţişivaloroşi,încâtarfimeritatsăfieincluşiînpatrimoniulcultural intangibilalţării. —Înprezent,ţaraAnu-şipermitesămaisacrificeasemeneaoameni.De aceea,atenţias-aîndreptatcătredumneavoastră.Credemcăsunteţicapabilsăvă furişaţiînambasadă,săidentificaţimorcoviineotrăviţişisă-igustaţi,apoisă găsiţicheiaşis-oluaţi.Ceziceţi? Dupăcumv-amspus,noipersonalsuntemjaponeziget-beget,însăamrămas datoriţăriiApentruofavoarespecialăcarenis-afăcut,iaracumvremsăvă cumpărămviaţaşisăneachitămdatoriafaţădeţaraA. —Dacămisiuneameaseîncheiecusucces,primiţişivoiogrămadădebani, presupun? —Bineînţeles.Altfel,lavârstanoastră,nualergamatâtacasăvădămde urmă,deghizaţiîngangsteri. —Amînţeles…aspusHaniocuunaernepăsător,suflândfumulspretavan. —Ceziceţi?Şansaedeunuladouăzeci.Credeţic-osăreuşiţi? —Iasăvedem…aînceputHanio,părândcăgândeşteintens.AmbasadaAa pusdejamânapetelegrameleultrasecretealeambasadeiB? —Bineînţeles. —Intuiţiaîmispunecăn-ausăfiedeniciunfolos. —Dececredeţiasta?Dacăsegăseşteşicheia… — Nu-i vorba de cheie, ci de hârtia folosită. Ambasada A a obţinut şi formulareletipizatepecaresuntredatetelegramele? —Astanuştiu… —Trebuiesăaflaţicâtmaicurând.Dardeastaosăvăocupaţimâine.Fiindcă eumâineamsămor,vreausămăodihnescbineînsearaasta.Vărogsăplecaţişi săveniţisămăluaţimâine-dimineaţă. —Îmiparerău,dardacăfugiţitocmaiacum,osădămdemarebucluc. Rămânemşinoisădormimaici. —Faceţicumvreţi.Daros-osperiaţipeasistentacareintrădimineaţasă-mi iatemperatura.Osă-ispunemcăsunteţinişterudede-alemele,venitesămă vizitezeînspital.Nişterudecamincomode,întreacătfiespus…Bun.Înorice

caz,mâine-dimineaţă,cândsedeschideambasadaA,unuldinvoitrebuiesă

meargăsăverificedacăs-auobţinutsaunuşitipizatelefolositedeambasadaB.

Delaeleîncepetotul,aspusHanio,foartesigurpeel,apoiacăscat,apuscapul

pepernăşiaînceputsăsforăie.

—Ăstadabărbatcunervideoţel,şi-auzisceidoimusafiri,completuimiţi.

31

Adouazidimineaţavremeaeraînsorităşiprimăvăratecă.Haniol-aforţatpe doctor să-i dea bilet de externare, apoi, cât a aşteptat să se întoarcă primul bărbat,careplecaselaambasadă,s-abărbieritpeîndelete. Înlipsaceluilalt,aldoileabărbatadevenitdintr-odatăfoartevorbăreţşii-a împuiatcapulluiHaniocutotfeluldefleacuriatâtdeevidente,încâtnimeninu s-armaifiobositsăleşispună-nguramare:

—Ah,văpurtaţicaunrăzboinicdesăvârşit!Eminunatcăvăpregătiţicuatâta minuţiozitate,cândceeaceurmeazăedoardrumulspreiad! Hanioorugasepeasistentăsălecumpereniştepâiniciumplutecucremăde vanilie,pepostdemicdejun.Bărbatulîşiîndesaseîngurăunaîntreagă,şicrema gălbuieaproapecăisescurgeapebărbie. După multă vreme, Hanio simţea din nou un fel de interes, amestecat cu amuzament, faţă de viaţă. Bănuia că valoroşii spioni ai ţării A muriseră intenţionat,fiindcăîncepuserăsăpriveascălumeadesus.Sigur,încăn-aveacum săştiedacăbănuialaluieracorectăsaunu. Dupăces-abărbierit,şi-atamponatobrajiiculoţiune.Aproapecănu-şimai recunoşteachipul,atâtdeproaspătşiluminosera.Arătacaunbăiatdebanigata, caren-aavutniciodatăvreoresponsabilitateşinicin-acunoscutgreutăţi.Pe fereastrăsevedeaucireşii,pejumătateînfloriţi,legănându-seînadiereavântului. Înscurtăvremes-aîntorsgâfâindprimulbărbat. — Am veşti bune! Foarte bune! Ambasada are şi formularele pentru telegrame.Agenţiilorn-austatdegeaba.Şiîncăceva:înaintesămergeţila moartesigură,cualtecuvinte,înaintesăvăinfiltraţiînambasadaB,trebuiesă văîntâlniţicuambasadorulţăriiA. —Laceorăedisponibil? —Celmaibinearfiîntrezeceşiunsprezece. Hanioşi-aprivitceasuldemână. —Bun.Aşputeaajungepelazeceşijumătate,pentrucămaiamunscurt

drumdefăcutînainte.

—Cedrum?Vedeţicăv-arămasniştespumăderasdupăurechi.

—Mersi.

Îngeneral,peHanioîlderanjacacinevasă-şibagenasulîntreburilelui,dar

nuşiînziuaaceea.S-aşterscuunprosopdupăurechifrecându-şibărbia.Pe

prosoparămasourmăroşie.Setăiasepuţincândsebărbierise.

Culoareasângeluii-aamintitdefemeia-vampir.Probabilcăn-aveasămai

gusteniciodatăsentimentulacelaplăcutşidulceagalcufundăriiînmareacălduţă

amorţii.Poatecă,defapt,eaîşivânduseviaţapentruel.

—Peundevreţisămaitreceţi?l-aîntrebatdinnouprimulbărbat.

—Veniţicumineşi-osăvedeţi.Amdefăcutniştecumpărăturiobişnuite.

Cândurmeazăsămoară,oameniiaumicipregătiridefăcut.

Bărbatulşi-aluatominăsolemnăşiatăcut.

Lauşaspitalului,asistentacareseîngrijisedeeli-azis:

—Eprimaieşire,aşacăsănuvăîntindeţiaripilepreatare.Încăn-avenitziua

zboruluiadevărat,laexternaremărefer.

—Daraivăzutbineiericăamtrecutcubriotestuldesănătate,i-areplicat

Hanio.

Asistental-aînşfăcatdeîncheieturamâinii,darpânăşidurereapecarea

simţit-osclipeaînluminasoareluideprimăvarăcarerăzbăteadeafară.Ceitrei

auluat-opedrumullatcarecoboraspreoraş,cuinimileplinedeentuziasmşi

încordare,deparcăs-arfidussăvadăocursădecai.

—Vreausămergemlacelmaibunmagazindelegume,undesevândnumai

dincelecultivatefărăîngrăşămintechimice.DaretocmaiînAoyama.

S-auurcatîntr-untaxi.

Înpeisajulurbanpecare-lrevedeadupăatâtatimp,nusezăreanicăieriumbra

morţii.Oameniieraucufundaţipânăpestecapîntreburilelorcotidiene,caîntr-

unbutoicumurături.Murăturiumane.„Dacăoiauprintreei,devinşieuun

castraveteacru“,şi-azisHanio.Eraşielunfeldemurătură,însădinceleservite

doarlaocazii,nudincelenelipsitelafiecaremasă.„Asta-isoartameaşin-am

ce-iface.“

LamagazinulK,ceidoibărbaţil-auprivitcugravitateîntimpcecumpărao

pungăîntreagădemorcovităiaţipelung,subformădebatonaşe.Abiascoasădin

congelator,pungaaveapeeaobrumăalbă.

—Maiaveţidefăcutşialtecumpărături?

—Nu.Atâtvoiam.HaideţisămergemlaambasadaA.

Eraoclădiresuperbă,cupereţiialbi.MândrialuiHanioafostunpicşifonată

cândautrebuitsăintrepeuşadindos,destinatăpersonalului.Autrecutprintr-o

bucătărieşiauurcatpeoscarămurdară.Apoiaudeschisouşăşi,dintr-odată,s-

aupomenitîntr-unminunatbirouspaţios,înstiledwardian. Ceidoiînsoţitoriauîncremenitînpoziţiededrepţilavedereaambasadorului. Stăteaaşezatlabirou,cuspateledrept.Aveapărulgrizonant. —L-amaduspeceldesprecarev-amvorbit,i-aspusprimulbărbat. — Bine aţi venit! Sunt ambasadorul ţării A, i s-a adresat el lui Hanio, întinzându-imânacuungestsimplu. Hanioaavutsenzaţiacăstrângeînpalmăunbuchetdefloriuscate,moi, sfărâmicioaseşiplinedespini. —Acestaesteavansul.Vărogsă-lacceptaţi. Ambasadorulaluatuncecînalbdepebirou,l-acompletatrepedecusumade douăsutedemiideyeni,asemnatşiil-aîntinscucernealaîncăneuscată. —Bun.Şiacumsătrecemdirectlatreabă.AveţitipizatelefolositedeţaraB? —Da,vile-ampregătitaici. —Îmipoatetranscriecinevapeeletelegrameleinterceptate,aşaîncâtsăse potriveascăperfect? —Sigur.

Ambasadorul a sunat dintr-un clopoţel, şi-a chemat dactilografa şi i-a dat telegrameleşitipizatele. —Poftiţitextele,dacăvreţisăîncercaţisălecitiţi.

Hanioatrecutcuprivireapesteele,dardegeaba.Chiartraduseînjaponeză,n-

aveaunicionoimă. Câtauaşteptatsăfietranscrisetelegramele,niciunuldintreceipatrun-ascos ovorbă.Pepereţiibirouluierauagăţateportretelecelormairenumiţipoliticieni ai ţării A. În bibliotecă erau o mulţime de volume superbe legate în piele, OperelecompletealeluiDisraelişialtele.Cameraeraimpregnatădemirosul dulceagşipersistentaltrupurilordestrăini. Dactilografa între două vârste, cu umeri pătrăţoşi, a venit să aducă foile transcriseşiaieşitdinnou,fărănicioexpresiepechip. —Deci…aspusambasadorul. —Deci…aspusşiHanio,scoţândnetam-nesamobucatădemorcovdin pungaîncăreceşiîndesând-oîngură.

32

Culoareaportocalieamorcovilorestedatădepigmentulnumitcaroten,care conţinevitaminaA.Aşadar,morcoviiconţinmultăvitaminaA.Pelângăaceasta, maiconţinşiosubstanţădăunătoare,casă-ispunemaşa,şianumeascorbinaza, careinactiveazăvitaminaC. Însănuconţindelocamidon.Astfel,ptialina,careesteoenzimăaflatăîn salivăşiareroluldeatransformaamidonuldinalimenteînmaltoză,nuareefect directasupramorcovilor. Aşacăexplicaţiaeraprobabilurmătoarea:cuingeniozitate,pefoilespeciale pentrutelegrameafostimpregnatăosubstanţăcareintrăînreacţiechimicăatât cuascorbinaza,câtşicuptialina,deşiceledouănuinteracţioneazăchimic. Hanioamestecatbinemorcovii,apoiascuipatşiamânjitfoile.Subochiilor auînceputsăapară,printrelitere,semnele-cheie. — Extraordinar… a spus ambasadorul, încântat, încercând să descifreze mesajul.Da…da….Maisuntmorcovidestui,nu?Maiavemîncăomulţimede telegramepecarelevreaudescifrate.Mulţumesc,mi-aţifostdemareajutor. AcumputemsănegociemcuţaraB.Credcăle-amînchisdefinitivgura. Hanioaspus,încămestecând:

—Mda,le-armaitrebuipuţinăsare…şiarmergemaibinepelângăunpahar debăutură.N-aveţiniştewhiskysaualtfeldetărie? —Amsăvătratezmaiîncolocutotcedoriţi.Acumnuvreausănestrice reacţia chimică, i-a răspuns ambasadorul, cu ochii sclipind de bucurie şi speranţă. Hanioronţăiamaidepartemorcovi,cauncal.

33

Dupăceaterminatdeîntinspetoatetelegramelepastademorcovimestecaţi,

Hanioafostcondusînaltăîncăpereşiaprimitîncăuncec,învaloarededouă

milioanedeyeni.Ceidoibărbaţiauprimitşiei,larândullor,câteuncec.

Judecânddupăexpresiilelorfericite,sumanueradelocmică.

Ambasadoruli-aturnatcumânaluiunpahardewhiskyluiHanio.

—Nu-midauseamaniciînruptulcapuluicumaţireuşitsăduceţiînsărcinarea

labunsfârşit,fărăsăvăpierdeţiviaţa.Aşvreasă-mispuneţicumaţifăcut.

Întotdeaunaîmiplacesăînvăţlucrurinoi.

Hanionusedescurcasăexplicelucruriatâtdecomplicateînengleză,aşacăl-

arugatpeprimulbărbatsătraducă.Acestas-aaşezatîntreceidoişi,cuunaer

mândru,le-aservitdeinterpret.Vorbeaoenglezăfluentă,încontradicţiecu

înfăţişarealuinecizelată.Înplus,s-apriceputsăfacădispăruteobrăzniciilecare-

imaiscăpauluiHanio. —Dreptsă văzic,aţifostcamdelăsători. Treidintreinformatoriivoştri preţioşis-aulăsatomorâţi,aducândţăriiopagubădesutedemilioane.Defapt, dupăumilameapărere,cucâtmormaimulţispionidesoiullor,cuatâtsunteţi maicâştigaţi.Iarvoi,ceicare-iconduceţi,v-aţilăsatmânaţidepoftelevoastreşi aţiuitatesenţalucrurilor.Păi,nu-iaşa? Toţitreiinformatoriivoştris-austrecuratînambasadăcasăîncercemorcovii, iarintuiţialorafostîntr-adevărbună.Darcumscriaînacelarticoldeziarpe caremil-aţiarătat?„UnhoţimprudentintratînambasadaţăriiBamâncat morcovi otrăviţi şi a murit pe loc.“ În gura victimei, poliţia a descoperit o bucăţicădemorcovcareconţineaarsenic,iarambasadacumaexplicatlucrul ăsta?„Ştiţi,amlăsatdingreşealăpemasăhranădestinatăunuiexperimentpe animale,iarhoţul,făcându-i-sefoame,amâncat-o.“Olumeîntreagăarâsde parcăeraoglumăbună. V-aţigânditvoicăs-arputeasăfiecevaaici. Aldoileaspionamuritlafel.ProbabilcăambasadaţăriiBapuspeurmă morcovicuarsenicpeacelbirou,noaptedenoapte,aşteptândsăaparăurmătorul hoţ. Însăl-avăzutcinevapeprimulspiongustândchiareldinmorcovicasă-i testeze?Sunteţisiguricănuii-aîndesatcinevapegât? IntenţiaambasadeiţăriiBafostsăvăfacăsăcredeţicămorcoviilorauo legăturăcucodulsecretşicănusepotdeosebiceiotrăviţideceineotrăviţi.A fostoşmecheriepsihologică.Eum-amprinsdecumamauzitpovestea. Decenuv-aţigânditcămergeaoricemorcov?Chiarşiunuicopili-arfidat princap.Voiaţiluatîncalculnumaivariantecomplicate,şiiatăcăs-aupierdut vieţiomeneşti. Deasta,eumi-amfăcutunplanîndouăetape:maiîntâi,amvrutsăîncerccu morcovi obişnuiţi. Eram sigur în proporţie de nouăzeci la sută că avea să meargă,dar,dacătotuşinumergea,urmasăîncercmorcovicuarsenicşisămor uşorşirepede.Fiindvorbadecevaatâtdeimportant,numaicontacămâncam morcovi. Pentrucă,trebuiesăvămărturisesc,euurăscmorcovii.Îmivinesăvărscând

levădculoareavulgarăşicândlesimtmirosul,maialesdacămaisuntşicruzi.

Cânderamcopil,taică-meu,pecarenu-lsuportam,mâncaîncontinuumorcovi

cruzi.Îninimameadecopil,mi-amspuscă,dacăamsăfaclafel,amsămă

transform într-un cal şi mi-am jurat să nu pun gura vreodată pe asemenea scârboşenii.Cutimpul,amajunssă-idetestmaimultcapeorice. Chiarşiatuncicândîizărescînmâncaremisefacegreaţă,deparcăm-aşuita într-ohazna.Odată,amvăzutîntr-olibrărieunromancaresechemaMorcoviişi m-aînfuriatnesimţireaautorului. Dacăm-aţiîntrebaceprefer,sămorîmpuşcatsausămănâncmorcovi,aş alegepelocsăfiuîmpuşcat,însăcumviaţameanu-mimaiaparţinemie,ci vouă,clienţilormei,m-aţivăzutcuochiivoştrimâncândmorcoviimaiodioşila gustcamoartea. Douămilioanedeyenieunpreţmicpentruaşaceva. Aşdoriacumsă-iadresezorugămintespecialădomnuluiambasadoralţării A:nuvămaigândiţilalucruriîntr-unmodatâtdecomplicat.Şiviaţa,şipolitica suntmultmaisimpleşimaisuperficialedecâtvăimaginaţi.Însădoarcinevape carenu-lderanjeazăsămoarăînoricemomentvedelucrurileatâtdelimpede. Dorinţadeviaţăcomplicălucrurileşiconferăoperspectivăgreşită. Iaracumsăneluămlarevedere.Presupuncăn-osănemaiîntâlnimniciodată. Văpromitcâtsepoatedeserioscăn-amsăpovestescnimănuidesprecele petrecuteastăzi,aşacăvărogsănutrimiteţipeurmameavreunagentîngâmfat. Înplus,deoarecemăîndoiesccăvămaipotfidefolosvreodată,vărogsănu mămaicăutaţi. Peminenumăintereseazăabsolutdelocproblemelepoliticeşicompetiţia dintreţărileAşiB.Bachiarcredcă„rivalitatea“s-anăscutdincauzăcăaveţi preamulttimpliber. Larevedere.

Cândprimulbărbatisprăveadetradus,Hanioeradejalauşăşilefăceao

plecăciunerespectuoasă.

34

Hanios-aîntorslaspital,şi-astrânsîngrabălucrurileşiaplecat,verificând

mereusănufieurmărit.Odatăîntorsînapartamentulsău,s-aapucatdefăcut

bagaje.

—Vai,plecaţi?Tocmaiacum,cândabiav-aţiînzdrăvenitdinnou?Osă-mi lipsiţifoartemult.Însă,dinpăcate,nuvăpotreturnachiriaplătităînavanspe celeşaseluni. —Vărogsăfolosiţibaniiliniştit. —Observcă,deşitânăr,sunteţibineplătit,i-aspusadministratorulinvidios, învârtindu-şilimbaîngură. Avea obiceiul să-şi păstreze un dumicat pe undeva printre dinţi şi să-l savurezemaitârziu,cavacilerumegătoare. Bagajeleaufostfoarteuşordefăcut.Hanionuciteacărţişiaveaobiceiulsă-şi aruncehainelepecarenumaivoiasălepoarte.Restullucrurilor,înafarăde mobilă,i-auîncăputîntreicutiimaridecarton.Printreobiecteadatşipeste şoarecelecucareluaseodatăcinaşil-abăgatşipeelîntr-ocutie. Înfaţabloculuiîlaşteptaomicăfurgonetăînchiriată.Şoferulrămăsesecu ochii pierduţi la florile sărăcăcioase ale cireşului din faţa casei de vizavi, probabilcugândullahanami 18 .

18.Japoneziiauobiceiuldeamergesăpriveascăcireşiiînfloriţişi,demulteori,hanamiiaformaunui

picnicvesel,cumâncareşibăutură,subramurileînfloritealecopacilor.

Fiindcăeralimpedecăn-aveadegândsă-lajutepeHanio,acestaşi-acărat singurmobilele,unacâteuna.Oriîncănuseîntremasecomplet,oriîipicaseră greumorcovii,pentrucăabiadusesedouăscaunejosşidejaeraleoarcăde sudoare.Administratorulsefăcusenevăzut,casănupunăumărullatreabă. Întimpcesecăzneacumasaînjospescări,asimţit-odintr-odatăcă-şipierde dingreutateşipluteşte.Spreuimirealui,lângăelrăsărisecadinpământprimul bărbatdelaambasadă,careasăltatmasapeumăr. —Haideţisăvăajut.Doarsunteţiînconvalescenţă. Chiaratunciaapăruturcândscărileînfugăşialdoileabărbat.Primuli-a ordonatsăcareocutie.Caprinminune,încâtevaclipe,cutiaaşteptacuminteîn furgonetă. —Vămulţumescmultpentruajutor!Darvărugasemsănumăurmăriţi… — N-am venit cu gândul să vă urmărim. Voiam doar să ne arătăm recunoştinţa.Ne-aţifăcutunbine,iarapoiaţifugitdenoicadinpuşcă.Sigurcă văînţelegemşinuvremsăvăcreămnicioneplăcere.Dacăpeviitorveţiajunge vreodată într-o situaţie dificilă, chemaţi-ne, iar noi vom veni negreşit să vă ajutăm. —Şiosăaveţişipistolullavoi?

—Absolut,i-arăspunsprimulbărbat,râzândcupoftă,şii-aîntinsocartede

vizităpecarenuscrianicioocupaţie,cidoarnumele–MakotoUkiyama,adresa

şinumăruldetelefon.

Apoi,cuunsurâsplindebunătate,l-aîntrebat:

—Şiundevămutaţi?

—Preferamsănumăîntrebaţi.Pentrucănicieunuştiu,i-arăspunsHanio

scurtşis-aurcatînfurgonetă.

Maşinas-apusînmişcareparcăîmpotrivavoinţeiei,lăsându-iînurmăpecei

doibărbaţi,subcireş,fluturânddinmânăînsemndeadio.

—Undemergem?aîntrebatşoferul.

—ÎncartierulSetagaya,i-arăspunsHaniolanimereală.

Defapt,n-aveaniciodestinaţieînminte.Aveaînschimbînbuzunaruncec

dedouămilioanedeyeni,şiîncăunuldedouăsutedemii.

Cuochiilapeisajuldeprimăvarăuşorprăfuit,s-aapucatsăcalculezeînminte

câştigulpecarei-ladusesepânăatunciafacerealui:

100000deyeniprimiţidelabătrân,

500000deyeniprimiţidelabibliotecară,

230000deyeniprimiţidelafiulfemeii-vampir,

2200000deyeniprimiţiacum,delaambasador.

Unapestealta,câştigasetreimilioanetreizecidemiideyeni.Înmedie,cam unmilionpelună.Afacereanumergeadelocrău.Eradezeceorimaimultdecât primeapevremeacândlucraînpublicitate. Edreptcăpierduseniştebani,plătindînavanschiriapentrufostulapartament, dardacăoţineatotaşa,ovremeputeasăducăliniştitoviaţădehuzur. Sigurcăinterpreţiilamodăsaustaruriledecinemacâştigăşimaibine,darau şimultecheltuieli.EinupotduceoviaţăatâtderelaxatăcaHanio,decareau grijăalţii,baîimaisugşisângele. Înoricecaz,aveaacumşansasă-şiiaobinemeritatăvacanţădelaafacereape careodezvoltase,scoţându-şiviaţalavânzare.Ovreme,aveasătrăiascăînlux, iar dacă apoi îi venea pofta să-şi ducă zilele mai departe, aşa încet cum se scurgeauele,n-aveadecâtsătrăiască;dacăaveadinnouchefsămoară,putea foartebinesă-şireiaactivitatea. Nuexistalibertatemaimarepepământ. Elnueracaoameniicăsătoriţi,legaţipeviaţădemâinişidepicioare,şinici casalariaţiicompaniilor,exploataţifărămilădeangajatori. Dacărămâneafărăniciunban,puteafoartebinesăsesinucidă.

Sinucidere… Ajunscugândulînacestpunct,asimţitcăisefacegreaţă,psihicvorbind. Pentrucătrecuseprintr-otentativăeşuată,sinucidereaisepăreaacumoprea mare complicaţie. În plăcutele momente de desfrâu, nu voia nici în ruptul capuluisăseridicecasă-şiiaoţigară,deşipachetulseaflaînrazaluivizuală. Aveachefsăfumeze,darştiacăn-ajungeacumânalaţigări,iarefortuldease ridicaisepăreaimens,deparc-arfitrebuitsăîmpingăomaşinăcumotorul stricat.Manifestaaceeaşiatitudineşifaţădesinucidere. —UndeanumeînSetagaya?l-aîntrebatşoferul. Ajunseserălaperiferiacartierului. —Opriţioriundevedeţioagenţieimobiliară. —Aoleu!Sănu-mispuneţicăîncăn-aveţiunlocîncaresăvămutaţi? —Încănu. —Aoleu!arepetatşoferul,darfaţaluinuarătacineştieceuimire. ÎntimpcecoteausprestaţiaUmegaoka,Hanioazăritoagenţieimobiliară,cu omulţimedeanunţurilipitepeuşadinsticlă. —Opriţiacolo,vărog.Credcăputeţiparcaînfaţaclădirii. —Mm,aîncuviinţatşoferul,penas. Hanioatrasuşaglisantăşiaintrat. —Poftiiiţi!i-aspusofemeiedevreocincizecideani,albăşigrasă,care stăteaaşezatălabirouşiseocupadeniştehârtii. Încolţulîncăperiierauunsetdefotoliicupaieleieşiteprintapiţerieşio măsuţăpecareseaflaovazăcutrandafiridinplasticchinezeşti.Pepereteatârna ohartăazonei. —Aşvreasăînchiriezocameră,darsăaibăintrareseparată.Şi,dacăse poate,săfieînsistempensiune. —Săştiţicălocuinţaidealănusegăseşteaşa,cuuna,cudouă.Cebuget aveţi? —Cincizecidemiideyenipelună,eventualcevamaimult.Iarmesele, bineînţeles,leplătescseparat. —Aşteptaţipuţin,aspusfemeia,căutândcevaîntr-uncaiet. Chiaratunci,uşas-adeschiscuzgomotşişi-afăcutapariţiaoaltăfemeie,mai tânără,îmbrăcatăînpantaloni.Văzând-o,ceadecincizecideanis-afăcutmică defrică.

35

Femeiacupantaloniaveaniştepicioareciudate,nesănătoase. Nicicutenulnustăteapreabine.Probabilcăîncănuîmplinisetreizecideani. Aveafaţacammicăpentrustaturaei,şinusepotriveadeloccumachiajul,nici cusâniimaricareiseghiceaupesubpulover.Defapt,nusepotriveadeloccu trupulei,îngeneral. Dinclipaîncareşi-afăcutapariţiaînbirou,femeiaalbăşigrasă,patroana agenţiei,auitatcutotuldeexistenţaluiHanio. —Ceneobrăzare!Amsăchempoliţia!aizbucnitea. —N-aidecât!Ion-amfăcutni’icrău,areplicattânăra,mestecândcuvintele. AocolitscaunuldinfaţaluiHanioşis-aaşezatcuspatelelael. —Te-amrugatsănumămaibaţilacap!Eunuintermediezafaceri,laaşaun preţpiperatşicuatâteacondiţii,nicimăcarpentruuncomisiongras!Caută-ţi singurăclienţi,găseşte-işinegociazădirect.Dacănutepricepi,nu-ivinamea! —Câttupeu!Păiastanueagenţieimobiliară?Şideundeştiidacămăpricep saunu? Nicin-aterminatdevorbit,căşi-alăsatcapulpespătarulscaunului,ascosun sforăit şi a adormit pe loc. Chipul ei emana inocenţă, cu buzele uşor întredeschiseşidegetulmarevârâtprintreele.Doarsforăituleradeneiertat. —Credcăaluatcevapastile.Oricumeociudată.Îşimaibateşijocdemine. Neapărattrebuiesăanunţpoliţia.V-arderanjasăpăziţibiroulînloculmeu câtevaminute?S-arputeasădevinăiarviolentăcândsetrezeşteşin-aşvreasă riscsă-midistrugălucrurilepeaici.Dejamis-aurât,săştiţi! —Care-ipovestea?aîntrebat-oHanio,aşezându-semaicomodcasăasculte, uitândcudesăvârşiredefurgonetacare-laşteptaafară. —Efiicaunoroameniserioşi,carelocuiescînapropiere.Emezinalorşi trăiesctoţitreiîntr-ocasămare.Toţiceilalţifraţisuntcăsătoriţi,lacaselelor, doareafacece-otaiecapul,abuzânddebunătateapărinţilor.Cines-oiade nevastă,cândaratăşisepoartăaşa? Părinţiiauavutmultpământ,darausărăcitdupărăzboişiaudusoviaţăfoarte grea;eui-amajutatcumamputut,cumpărându-leterenurileşiimobilele.Le-a mairămasdoarcăsoaiaîncarestauacumşi,totcheltuind,auajunslafundul sacului. Ar vrea să închirieze cuiva fosta casă de ceai din grădină, cu trei cămăruţe.Peminenumăderanjeazăsă-iajut,pentrucăecevacefacînmod curent.

Dar fata asta, Reiko, îşi bagă nasul şi strică totul. Pune nişte condiţii exagerate:pentrucoşmeliadinfundulgrădiniicereosutădemiideyenipelună, plusogaranţiedecincisutedemiideyeni.N-arlăsalapreţniciînruptul capului.Apoi,chiriaşiitrebuiesăfiebărbaţitinerişinecăsătoriţi.Nicinuseuită laclienţiipecarei-iaduceu.Printreeiafostchiarşiunpreşedintedecompanie, edreptcătrecutdeprimatinereţe,carepuseseochiipeReikoşii-arfiplătittot bănetulpecare-lcerea.Însăpeurmăeavineaşacumaţivăzut-oşi-mistrică afacerile,iareunumaisuport.Puneţi-văpuţinînloculmeu!Viseparenormal? Totmaiînfierbântată,femeiaauitatcăvoiasămeargălapoliţie.Aizbucnitîn plâns, ascunzându-şi faţa cu mâneca. Şi-a sprijinit fruntea de uşa din sticlă, făcând-osăzăngănecaîntr-ozicuvântputernic. Unasforăiadezor,cealaltăplângeacusughiţuri.Haniotăcea.Înceledin urmă,aluatohotărâre.S-aridicatînpicioareşii-apuspatroaneiomânăpe umăr. —Credcăpotsăvăfiudeajutor. —Cumaşa? Femeiaşi-aşterslacrimileşil-aprivitatâtdepătrunzător,încâtaproapecăa făcutogaurăprinel. —Potsă-miţineulucrurileovremeîncăsuţadinfundulgrădinii.Cândn-o să-mimaiconvină,saucândn-osă-imaiconvinăei,oeliberezimediat. —Şidumneavoastrăvămutaţi? —Uitaţifurgonetaacolo.Măaşteaptă. Şoferulstăteadinnoucucapulpegeamşiochiipierduţiînfloriledecireşcare seiveaudedupăungard.Ceruleraalbastru-murdar,împânzitdeoceaţăgălbuie. Pegarduluneicaseaapărutopisicăînplimbare.Asăritîncireşşipeurmăa coborâtpeocreangănegricioasă,legănându-secaomeduză. Eraodupă-amiazădeprimăvarătareciudatăşiluminoasă.Odupă-amiazăîn careparcăfuseseuitatpeundevacevafoartemare.Odupă-amiazăcaunlotde pământnedatînfolosinţă. Hanioaveadegândsăseodihneascăoperioadă,însăsesimţeadinnoutârât fărăvoialuiîncineştiecegrozăvie.Lumeaavea,fărăîndoială,oformăde şablonfloral.EraominciunăfaptulcăPământulerotund.Unadintrelaturise curbaîninterior,apoisetransformabruscîntr-oprăpastiecupereţiverticali. „Euşorsăspuicăviaţaomuluielipsitădesens;însămultmaigreuşimai obositoresătrăieştiîntr-unnonsens“,acugetatHanio. Patroanaaapucat-opeReikodeumărşiascuturat-os-otrezească.

—Auzi?Domnulacestavreasă-ţiînchiriezecăsuţa.Etânărşinecăsătorit,aşa

cumîţiplaceţie.Credcăn-ainimicdeobiectat.Mergişicondu-ldegrabă.

Fataadeschisochii,darnuşi-aridicatcapuldepespătarulscaunului.Îl

priveapeHaniodejosînsus.Firişorulsclipitordesalivăcareiseprelingeadin

gurăis-apărutluiHaniodezgustătorşitotuşi,înmodciudat,erotic.

Reikos-aridicat,cugreutate.

—Bine,suntdeacord.Amgăsit,dupămultecăutări,persoanapotrivită.Ai

puteasătebucurişisămailaşinaibiirăutăţile!i-aspuspatroaneipeuntongolit

deoricesentimente,apoiaîmbrăţişat-o.

—Uite,de-astanupots-osufăr!Îifacepeoamenisăsesimtăprost,şiîn

secundaurmătoareadoarme!i-aspuspatroanaluiHanio,cuunzâmbetcâtse

poatedefals.

36

LaindicaţiileluiReiko,furgonetaatraslângăpoartadinspate,maiapropiată decăsuţadinfundulgrădinii,iarbagajeleaufostdescărcaterapidînvestibul. Apoifatal-aapucatpeHaniodevârfuldegetelorşil-aconduscătrecasamare, peoaleepietruită. Era atât de multă linişte în grădină, încât nimeni nu şi-ar fi închipuit că şoseauadelaperiferiacartierului,intenscirculată,treceaatâtdeaproape.La capătulverandeicaseiprincipalestăteauaşezaţi,pedouăfotoliidinratan,faţăîn faţă,unbătrânşiobătrână. —A,Reiko,te-aiîntors! —Da!Amaduspecinevacarevreasăînchiriezecăsuţadinspate. —Vărog,vărog,nuluaţiînseamăderanjuldinjurşiurcaţipeverandă!l-a invitatpeHanio,cumarepoliteţe,bătrânicamicăşidistinsă. Lafeldedistins,soţulcupăralb,îmbrăcatînhainetradiţionalejaponeze,is-a prezentat,zâmbind:

—Măbucursăvăcunosc.MănumescKuramoto.

LuiHanioi-aplăcutdeel.

Afostcondusîntr-oîncăpereînstiljaponezşirugatsăseaşezepelocul

oaspeţilordeseamă,cuspatelelaalcov.Afostservitcuceai.Purtareagazdelor,

preacalacarteşidemodăveche,aavutdarulsă-lirite.

Mobilieruleraminunat.EtajereledinlemndeNarradinalcoveraufixatela

înălţimidiferite,iarpeeleerauaşezateunvasmicuţpentruarstămâie,opasăre

sculptatăînjadşialtecâtevamiciobiecte.Sululpictat,reprezentândoscenădin

ParadisuldepePământ,eraşielvechişielegant.

—Vărugăms-oscuzaţipefiicanoastră,atâtdelipsitădemaniere,aspus

soţul,darsoţiai-aluatimediatapărarea:

—Uneorisepoartăstângaci,însăareoinimădeaur,caunînger.Cusufletul eipreapur,semairătăceşteprinlumeaastamare,şicâteodatăiaHimenal… —Mamă!!!ÎispuneHyminal.Hai-mi-nal,acorectat-oimediatReiko. Deşimaiaveapuţinşiîmplineatreizecideani,mamaîşidescriafiicadeparcă arfifostofetiţădedoisprezecesautreisprezeceani. —A,pardon.Deciuneorimaiiaacelmedicament,iaralteori,cevacu„El“… —LSD,mamă! —E,le…Cum?Înfine,sunăcaunfeldecurry.Înoricecaz,iaasemenea medicamentelamodă,iarserileieselaplimbareîncartierulShinjuku,şitoate acesteapentrua-lîntâlnipe„prinţuldinvis“.Nu-iaşa,Reiko? —Vai,mamă!!! — Fiica mea este foarte mândră, spre deosebire de restul fraţilor săi. Ea manifestă acea trăsătură foarte utilă de a lua viaţa în piept, iar dacă şi-ar dezvolta-oşimaimult,aşfifoartefericită.Nusecadecabătrâniisăseamestece preamultînviaţatinerilor,şideaceeanoiîiarătămîngăduinţă.Măscuzaţicăvă spunvruteşinevrutedesprefiicamea,însăeaamuncitfoartemultsărenoveze căsuţadinspate,şideaceeaşi-ardorisăfiefolositădepersoanaideală,aşacă uneoriridicăobiecţii.SuntsigurăcăDumnezeuaaranjatlucrurileaşaîncâtfiica measăvăîntâlneascăastăzi.Nupoateexistafericiremaimarepentruea.Reiko, n-aivreasă-iarăţidomnuluicâtmaicurândcasadinspate? —Bine. Reikos-aridicatşil-aapucatdinnoupeHaniodedegetulmic,deparcăi-arfi fostsilăsă-latingă.S-aridicatşiel,clătinându-se. Luminasoareluideprimăvarăcădeadinabundenţăpestecrengileîncăgolaşe alecopacilordingrădină.Ceidoiauluat-oînlunguldesişuluiprincareseiţea, icişicolo,câteocamelieînflorită.Auajunslacăsuţadinspate.Reikoadeschis obloanele. Hanioseaşteptasă-lasaltezemirosuldemucegai,darn-afostaşa. Vecheacamerădeceainumaiaveatatami.Pejoseragresie,cumodelde frunzecăzute.Cămăruţafusesetransformatăînbucătărie. Hanioaintratînîncăpereapuţinmaimaredealăturişiarămasuimit:pejos eraîntinsuncovorluxosdeTianjin.Patuldinlemndebambus,înstilulcelorde

Indochina,eraacoperitcuocuverturădinserjînstilpersan,iarînalcov,unde atârnaunruloupictat,semaizăreaşiosuperbăcombinămuzicală.Într-uncolţ alcamereiseaflaunsetdescaunedinlemndeNarra,cuincrustaţiidesidefîn stil Ludovic XV, iar lângă ele era o lampă cu picior din bronz în stil Art Nouveau.Picioruleradecoratînparteadejoscufrunzedelăcrămioarăcare conturau jumătatea inferioară a unui trup femeiesc, iar în partea de sus se împleteauşisusţineaubecul. Tapetuldepepereţieradindamascdens.Înaltcolţstăteaundulăpiorpentru vinurifoartefrumos,cuoglinzi.Înăuntrueraudepozitatesticledebăuturădetot felul. „Pânălaurmă,preţulnuerăudeloc,avândînvederecondiţiile“,şi-aspus Hanioînsinealui,darfataapărutcă-laude:

—Patroanaagenţieihabarn-areceeîncasaasta.Eofemeietareproastă.Pe

minemădistreazăcăiatotulînseriosşiseenerveazăcândotachinez.Euam

renovattotulşimi-afostfoartegreu.Mereusingură…ŞiînShinjukutotsingură

merg.N-amniciunprieten.Dinsingurătate,m-amapucatsăreparcăsuţaasta.

Ţisepareciudat?

—Numisepareciudat.Eunhobbybun.Mărog,unpicneobişnuit.

—Amscosdelapăstraretoateobiectelecolecţionatedetatişile-amadus

aici.Pentrucă,pevremuri,şielafostomrău.Cândteuiţilaelacum,n-aizice,

lacefaţăseninăare.

—Şieln-aavutnimicdeobiectat?

—Cine,tati?Păinimeniîncasaastanuîndrăzneştesăfacăaltfeldecâtspun

eu!arăspunsReiko,izbucnindîntr-unhohotderâsinterminabil.

Chiaratunci,bătrânaabătutîncetişorînoblonuldeschisşiaintratîncasă.

Adusesecufastexagerat,peunplatoulăcuit,ocoalădehârtiegroasăjaponeză,

îndoităîndouă.

—Poftiţicontractulşichitanţa.Vărogsăaveţiamabilitateasălecompletaţi.

Pehârtieerauînşirateşicelemaimicidetalii,înstilulcaligraficalnobilimii

deodinioară:

Garanţie:500000yeni

Chirielunară:100000deyeni

etc. —Ambani,darsubformădecec,şinuestesumaexactăpecareartrebuisă v-o dau. Acum e deja trecut de ora trei. Am să merg mâine la bancă, să preschimbceculînnumerar.

— Desigur, oricând vă este convenabil, i-a răspuns bătrâna şi s-a retras încetişor. Hanio şi-a amintit de lucrurile lui, care stăteau îngrămădite la intrare. Sărăcăcioasecumerau,nusepotriveaudelocîncameraaceeaminunatăşivoia săleascundăcâtmairepedepeundeseputea. —Haisă-ţiarătloculnostrudedepozitare.Presupuncăvreisălaşiacolo mobilacucareaivenit,nu-iaşa?i-aspusReikoimediat. Probabilcăfataştiasăciteascăgânduri. —Cumdeînţelegidorinţeleoamenilor? —Aşamiseîntâmplăcândsuntdrogată.Nuştiudece,purşisimplu. Înacelpunct,conversaţias-aîmpotmolit,aşacăautăcutamândoi. Cucâtsegândeamaimult,cuatâtcasaisepăreamaiciudatăluiHanio.Nu înţelegeadececinevaararanjaocamerăatâtdeelegant,punându-işiunpatcât toate zilele, pentru ca apoi s-o închirieze la un preţ mare unui client atent selecţionat. Sigurcăputeafiosoluţiepentrua-şiasiguramijloacelemateriale,şiatunci cinei-arputeareproşauneifete,camtrecuteşiboeme,căumblăpelaagenţii imobiliare,încăutaredechiriaşi? Eranonconformistă,darnuputeafinumitănebună. ŞipesemnecăHanioeratipuldeomcarenicinuscapăbinedintr-unbucluc căşidădealtul.Oameniisinguraticisimtimediatsingurătateaaltora,canişte câinicareamuşină.ProbabilcăluiReiko,abiatrezitădinsomn,i-afostsuficient să-i arunce o privire tulbure, ca să-şi dea seama că nici el nu era un om extraordinardepracticşirealist.Specialoraveaparticularitateadea-şiîmpodobi cuibulcutotfeluldemiciobiectestrălucitoare:Hanio,dupăsuccesulînregistrat înafacerealuicuvieţidevânzare,şi-apărăsitapartamentulauster,căutândun locluxosîncaresăpetreacăoperioadădeodihnă.Agăsitexactloculpotrivit:

începândcutavanulscundşiterminândcutoatecelelaltedetalii,cameraaceeaîi

dădeasenzaţiacăseaflaîntr-unmausoleumagnific.

—Aşvreasălocuiescaiciovreme,casămăodihnescfizicşipsihic,aspus

Hanio,aproapecapentrusine.

—Ceanumete-aobosit?

—Amobositaşa,îngeneralvorbind.

—Viaţate-aobosit?Faptuldeatrăi?Nuedelocuşor.

—Păice,temaipoateobosişialtceva?

Reikoarâsscurt.

—Euştiuce-icutine:aiobositsătotmori.

37

Reikovorbiseprivindîngol,însăcuvinteleeiatinseserăţintadreptînmijloc. Hanioarămasînmărmurit. Fataaluatdinbibliotecăunvolumdeformatmare,cuolegăturăelegantă,l-a puspegenunchişiaînceputsăcauteceva,concentrată. —Uite,uite!i-aspusluiHanio. EraoediţiedinOmieşiunadenopţi,superbilustrată.Reikoseopriselao bine-cunoscută poveste despre un incest. Un frate şi o soră vitregi se îndrăgostescunuldecelălalt,deşinusecădea,şi,casăsefereascădeprivirile lumii,îşiconstruiescuniatacluxosîntr-unmormânt.Tragpesteeilespedeade deasupraşi,completrupţidelume,îşipetreczileleşinopţileînmângâieri.În celedinurmă,îşiatragasupralormâniaCerului.Cândtatăllorledescoperă ascunzătoarea şi intră, găseşte doar două cadavre carbonizate, îmbrăţişate, întinsepepatulcubrocarturi. Ilustraţiaîireprezentapeceidoi:douătrupurigoale,înnegrite,ţinându-seîn braţepepatulfărăurmădearsură.Eraopovestedespreurâţeniamorţiişi,în acelaşitimp,desprefoculpasiuniicareamistuitceledouăfrumoasetrupurivii. Poatecă,defapt,nufoculceresci-aucis,cifoculplăcerilorcarnale. —Îivezi?Suntcarbonizaţi,darîncăsesărută.Nueminunat?Aumuritîn culmeafericirii,aspusReiko. —Chiarşiaşa,tuceintenţiiai,dupăceaiacceptatunegoistcaminepepost dechiriaş? —Toatelavremealor.Neocupămdeastamâine,dupăceprimescceeace trebuiesăprimesc,i-arăspunsReiko.

38

Deplictiseală,peseară,Hanioi-atelefonatluiKaoru.

—Undesunteţi?Aţiplecatdeacolo.

VocealuiKaorueraveselăşiplinădeviaţă.Păreacămoarteamameinu

lăsasenicioumbrăînsufletullui.

—M-amhotărâtbruscsămămutînaltăparte.Te-amsunatsă-ţispunnoua

adresăşinumăruldetelefon.

—Staţi!Dacăneascultăcinevaconvorbirea?

—Nueexclus.Darn-arenicioimportanţă.

—Aţireintratînafaceri?

—Momentanmăodihnesc.

—Aşaecelmaibine.Casăvăreveniţi.Pluscăaveţidincetrăi,aspus

băiatul,cuunaerfoartematur.

—Teanunţcândîmireiauactivitatea.

—Of,maibinev-aţiocupacualtceva!Cândpotsăvinsăvăfacovizită?

—Deocamdatănusepoate.

—V-aţigăsitiarvreofemeie?

—Chiaraşa.

—Vădcănuvălăsaţicuuna,cudouă.

—Dacăintruînvreunbucluc,amsătesun.Numaipetinepotconta.

Eraevidentcăspuseseastadoarcasă-lmăguleascăpebăiat,însăacestai-a

răspunsserios:

—Da,numaică,dacăvăsalvezviaţa,osăamşieuneplăceri.Nuştiucumo s-oscoatemlacapăt.Înfine,aşteptsămăsunaţi.Eun-amsăvăderanjez,staţi liniştit,aspusşiaînchis. Înziuaurmătoare,Hanioamerslabancă,şi-adeschisuncontşişi-aîncasat cecurile.Imediatces-aîntorsacasă,i-aplătitchiriabătrâneidoamneKuramoto. —Vămulţumescpentruamabilitate!Sevabucuraşifiicameafoartemult. Momentanesteplecatădeacasă…Acăutatmulţianiunbărbatîntocmaica dumneavoastră,i-aspusbătrânastândînprag,cuunzâmbetrafinat,apoii-a înmânatcontractul,învelitfoarteelegantîntr-obucatădepânzăvioletă. —Potsăvăderanjezoclipă? —Desigur!Vărogsăintraţi.Facimediatşinişteceai,l-apoftiteacucăldură. Condus în camera de zi, cufundată în tăcere, Hanio s-a simţit dintr-odată liniştit.Isepăreacăscăpasedetoaterelele.Cuexcepţiafetei! DomnulKuramotoapusdeopartevolumuldepoezieclasicăchinezăpecareîl citeaşiis-aadresat:

—Măbucursăvădcăsunteţibine.V-aţipututodihnicumsecuvinenoaptea

trecută?

—Da,mulţumescdeîntrebare,i-arăspunsHanio,cuoplecăciunesimplă.

El,unul,făcusetotposibilulsămoarămairepede.Spredeosebiredeel,cuplul

pecare-laveaacumînainteaochilornusegrăbeadelocsămoară.Îngrădină

poposiseră,purtatedevânt,câtevafloridecireş.Cameraerarăcoroasăşiferită

deluminaamiezii.Mânaalbăabătrânuluirăsfoiapaginilevolumuluidepoeme.

Ceidoisoţiîşiîmpleteaumoartea,înlinişte,aşacumîmpleteştiunpulover,în

aşteptareaierniireci.

Deundeveneaoareaceastălinişte?

—Credcăv-auimitReiko…i-aspusbătrânul,zâmbind.Darvărogs-otrataţi

cuîngăduinţă.Euportîntreagaresponsabilitatepentrufaptulcăaajunssăfieaşa

cumeste.

Haniol-acercetatcuprivirea,curios.Chiaratunci,soţiaavenitcuceaiul.

—Aşaeste.Emaibinesăaudăşidumnealuipovestea,aspusîncet.

DomnulKuramotoaînceputsăpovestească:

— Demult, am fost căpitan de vas. Apoi am rămas pe uscat, devenind

directorulcompanieinavalepentrucarelucram.Amreuşitsăcumpărfoartemult

pământ,aiciînapropiere,şiaveamdegândsătrăiescpânălasfârşitulvieţiidin

câştigulpecaremi-laducea.Însă,dupăînfrângereaJaponieiînrăzboi,mi-am

pierdutproprietăţileşiamsărăcittreptat.Dacămi-aşfipututpăstraterenurileşi

le-aşfiadministratcugrijă,aşfifostacummultimilionar,însă,imediatdupă

război,amfostnevoitsălevândunulcâteunul,casă-mipotplătiimpozitele.

Dar,înfine,astaafostsituaţia.

Fiicameaceamică,Reiko,s-anăscutînanul14alereiShōwa 19 .Numai

lucrampevasdeunan.

19.1939.

Obosisemsăfiucăpitanşifăcusemouşoarănevroză.Chiaramfostinternat

timpdedouă-treisăptămâniîntr-unspitaldebolinervoase.Însăm-amvindecat

complet, după cum vă puteţi da seama, de vreme ce mai apoi mi-a fost

încredinţatpostuldedirectoralcompaniei,pecareamcondus-ocumaresucces.

Însădouăzecideanimaitârziu,adicăacumvreonouăani,aavutlocunmic

incidentcarei-aschimbatînrăuviaţafiiceimele.

PevremeaaceeaReikoprimiseocerereîncăsătoriedecareeraşieafoarte

mulţumită,însăbrusccealaltăparteimplicatăşi-aretraspropunerea.Reikoerao

fată cu o fire iscoditoare şi nu s-a lăsat până n-a aflat de la mijlocitoarea 20

guralivăcarefusesemotivulrefuzului,deşimaibinearfifostdacăn-arfifăcut-

o.

20.Înmodtradiţional,căsătoriileerauaranjateprinintermediari.

Pretendentulfăcuseinvestigaţiişiaflasedespreinternareamealaspitalulde

bolinervoase,cudouăzecideaniînurmă.Afostconvinscănevrozaeradoaro acoperireşicăeu,fiindcăpitandevas,cusiguranţăîncercamsăascundun sifilis,şicăReikoaveasifiliscongenital,pentrucăsenăscusecuunanînaintea internăriimele. Deatunci,comportamentulfiiceimeles-aschimbatcomplet. Aînceputsăbea.Aînceputsăfumeze.Degeabai-amspuscătotulerao închipuirede-apretendentuluieişicăosimplăanalizădesângeputeadovedică suspiciuneaecompletnefondată.Degeabaaminvitat-osămergemîmpreunăla doctor.Nicioexplicaţieştiinţificăn-omulţumea.Eaoţineape-aei:„Amsă înnebunesccâtdecurând,şiatunci,lacebunsămămărit?Lacebunsăfac copii?“Odatăcei-aintratîncapasta,afostneclintită.Fraţiieisuntcutoţii oamenirezonabilişiauîncercatcâtle-astatînputerisă-ivorbească,însăean-a ascultatpenimeni. Într-unfinal,ladorinţafiiceimele,amtransferatpenumeleeicăsuţadin spate.Aceeaaveasăfieproprietateaei.Însă,înmodbizar,n-avrutsălocuiască acolo,ciaînchiriat-olaunpreţpiperat,pemotivcăvoiabanipentrunevoileei personale. Eu,pelângăfaptulcăsuntbătrân,măstrăduiescsănu-ilipseascănimicfiicei mele,aşaîncât,cuîngăduinţadumneavoastră,amsă-idaueitoţibaniipecareni i-aţioferit. Mă scuzaţi că v-am răpit timpul cu o poveste ieşită din comun, dar am speranţacăacumoveţiînţelegemaibinepefiicameaşioveţicompătimi. Înultimavreme,frecventeazăcartierulShinjukuşiiatotfeluldedroguri,aşa încâttoţiveciniinoştrioconsiderăopacoste.Nu-iiesedincapgândulcăare sifiliscongenital,iarmaidevremesaumaitârziuvaînnebuni.Văspunsincercă nuştiucesămămaifaccuea. Singurullucrucarenebucură,oarecum,estefaptulcăeîntotdeaunasingură, chiarşiatuncicândpetrececâteoîntreagănoapteînShinjukuşivineacasăabia dimineaţa.Niciodatănuaadusaicivreunprietencucomportamentîndoielnic. Pentruastachiarîisuntemrecunoscători.Ne-amsimţifoartestingheriţidacăs-ar însoţicupersoanedinaceleacaniştearătăricuplete,desprecarenuştiidacă-s femeisaubărbaţi. Dumneavoastră,înschimb,înpofidatinereţii,sunteţiîngrijitşivăcomportaţi cumsecuvine.Aşaartrebuisăfietoţitinerii…

39

Reikonus-aîntorsacasăînziuaaceea.Hanios-atotfoitînpat,citindcevaşi aşteptând-o. N-aveaniciunsenssămeargăînShinjukuîncăutareaei. Elîicunoşteabinepehipioţi,depevremeacândlucraînpublicitate.Erauîn căutareanonsensului,însăniciunulnu-lgăsisepecelveritabil.Cutoţii–iar Reikoeraunbunexemplu–ajungeauaşadinmotivecâtsepoatedebanale. Fricairaţionalădesifilis,saufaptulcănuleplăcuseşcoala. Dinpoziţialui,Hanioîidispreţuiapetoţioameniicaredeţineau„motive“. Însănuaşacumofăceauhipioţii,cumodullordeagândi,cidupăfelulîncare litereledepeopaginădeziarsetransformauîngândaci.Caatuncicândmergi liniştit,crezândcăeştipeundrum,şitetrezeşticăpăşeştipebalustradadela margineaacoperişuluiuneiclădiricutreizecişişasedeetaje.Caatuncicând necăjeştiopisicăşieacascăgurasămiaune,iarînbeznahăuluiaceluiacumiros putridvezidintr-odatăruinelenegrealeunuioraşarsdintemelii,distrusde bombardament. Chiaraşa.Eraovremecândîşidoreamultsăaibăopisicăsiameză.Pânăla urmă,s-apomenitcăiacinaîncompaniaunuişoarecedepluş. Să-ideapisiciisiamezelapteîntr-olopată,şipeurmăs-opocneascăculopata pestebotşis-oumpletoatădelapte.Ritualulacestadinfanteziilelui,lacare ţineafoartemult,aveafărădoarşipoateomareimportanţăşipentrupoliticaşi economiaJaponiei.CuastaartrebuisăînceapătoateşedinţeleCabinetului,şi aşaartrebuisăsepecetluiascătoatetratateledesecuritate.Supunândpisica–în arogantaeimândrie–laoasemenearuşine,arînţelegeşioameniiceînseamnă cuadevăratsăcreştiopisică. Cualtecuvinte,Haniogândeacătrebuiapornitdelanonsens,pestecarese clădeaoviaţăliberăşiplinădesens.Subnicioformănutrebuiapornitdela cevacusens.Ceicareîncepeauaşa,iarapoi,cuprinşidefrustrareşidisperare,se confruntaucunonsensul,erau,înopinialui,niştesentimentalialecărorvieţinu valoraunimic. De ce simt oamenii nevoia ca, atunci când deschid dulapul şi descoperă nonsensultronândpemaldărulderufemurdare,să-liscodeascăşisă-laducăla viaţă? Lavremeapotrivită,îşivascoatedinnouviaţalavânzare. Chiaratunci,uşas-adeschistimid.Hanioacrezutcăeravreopisică,darse

întorseseReiko.

Fatapurtaoperechedecerceimaridinplasticşieraîmbrăcatăcucevace

aduceaaponchomexican.Dinimprimeulstridentcuroşu,verdeşigalbenise

iţeagâtulpalid.

—Bineaivenit!

—M-amgânditcăţis-ofifăcutfoameşiamvenitsă-ţipregătescceva.

—Eştiogazdădesăvârşită!

—Presupuncătatălmeuţi-apovestitdeja?l-aîntrebatReiko,privindu-i

fruntea.

—Ce,scriepefrunteamea?

—Da.Eusimtlucrurileastea,i-arăspunsscurtReikoşis-adusînbucătărie,

undes-aapucatsătrebăluiască,cuzgomot.

Plictisitşicuchefdevorbă,Hanioaurmat-oşiauînceputsăconversezecu

vocetare,casăpoatăacoperizgomotulapeişialcuţituluipetocător.

—Dinsearaastapotsărămânsădormaicicutine.Cepărereai?

—Eum-aşbucura,dar…

—Darce?

—Num-aşmirasănepomenimmâine-dimineaţăcăsuntemdouătrupuri

carbonizate.

—Amsălasgazeledeschise.Casămurimfrumos.

—DarpersonajeledinOmieşiunadenopţis-audistratmaiîntâidupăpofta

inimii.Onoaptenuesuficientă.

—Terăsfeţi!

Voceai-afostacoperitădesunetuloaleicaredădeaînclocot.

—Spercăn-aipusacoloşinişteotravă.

—Preferiaşa?

—Ausăgăseascăpeurmăarsenicul.

—Dacămurimîmpreună,număderanjează.

—Stai,căîncăn-amfostdeacord!Edreptcăamînchiriatcamera,darîn

contractnuscriecăte-amînchiriatşipetine.

Mâncareaeragata.Reikoaadusfarfuriileîncameră.Osupălimpede,care

arătafoartebine,niştefiletmignonşiosticlămicădevin.Hanioaînceputsă

mănânce,cupoftă,întimpcefatas-atolănitleneş,caopisică.

—Ebun?l-aîntrebatpeuntonadormit.

—Îhî.

—Măplaci?l-aîntrebatpeacelaşitonadormit.

—Da.Domnişoaragăteştebineşieşidrăguţă.

—Numaiglumi!Amaşteptatatâtavremesăteîntâlnesc!Ţi-amscrisşi

scrisori.Amfostsigurăcăaisăaparipânălaurmă.Amfostfoartesigură.Tu

eraiacela,fărădubii.Bărbatulcareadatunanunţciudat:Viaţădevânzare.Nu-i

aşa?

40

—Serios?Şicumdeţi-aidatseama,cândne-amîntâlnitlaagenţiaimobiliară, căeueramtipulcaredăduseanunţul?Euamintratacoloîntâmplător. —Aveamofotografiede-ata,i-arăspunsReiko,senină. —Ofotografiede-amea?Deundeoaveai? —Delaunpoliţist,cred.Darsăştiicănuteprindebinecuriozitateaastade mic-burghez. Maimulten-apututscoatedelaea.CuReikoseîntâlnisedinpurăîntâmplare laagenţiaimobiliară.Iarfotografialuiajunsesesăcircule.Darîncescop?Oare devenisevedetăpestenoapte,într-olumedesprecaren-aveaniciceamaivagă idee? Hanioaterminatdemâncat,iarReikoavenitlângăel.I-acuprinsobrajiicu mâinileşii-acercetatchipul,cunişteochiînfricoşătordemari. —Spune…să-ţidauşiţieboala? —Îhî,amormăitHanio,leneş. —Euamsăînnebunesc,astaesigur.Sepoateîntâmplasăsedeclanşeze subit,cândsuntemîmpreună. Ascultândce-ispuneafataaceeacaretrecusebinişordevârstamăritişului,lui Haniois-afăcutbruscmilă. Reikoşi-ascoshainele,iarelarămassurprinssă-ivadătrupulfrumos,care inspiralimpezime.Îşiimaginasecăvavedeaurmeledrogurilor,însănueraaşa nici pe departe. În lumina slabă din încăpere, pielea ei moale părea că adăposteşteunsufletsinguraticşineliniştit.Sâniitinerişisănătoşiieşeauîn reliefcadoitumulipeocâmpie.Trupuleigolaveacevaarhaic.Pânălatalie păreaclăditîntr-unstiluşorexagerat,însăabdomenulalb,lucindînpenumbra camerei, emana linişte şi prosperitate. Oriunde-i atingeau pielea degetele lui Hanio,secreaumicivaluricaresepropagaupeîntregultrup.Fatanuscoteao vorbă,cauncopilpărăsitşiînfricoşat.Hanioi-avăzutoclipădurerea,gravată adâncîntresprâncene,şiarămascompletuimit.Lasfârşit,peaşternutarămaso

micăpatădesânge,caoinsuliţă.

Hanios-aîntinsalături,fărăgrabă,şin-apomenitnimic,dinadins.DarReiko

aspus:

—Ei?Aifostsurprins?

—Cuadevăratsurprins.Numi-amînchipuitcăeraivirgină.

Reikos-aridicatîntăcereşi,goală,caoodaliscă,aaduspeotavăunvin

dulceşidouăpahare.

—Acumpotsămorliniştită.

—Nuvorbiprostii!amormăitHanio,somnoros.Isepăreapreamultpentru

elsăînceapătocmaiacumodiscuţiedespreviaţăşimoarte.

41

Reikoaînceputsă-irelateze,cumulteamănunte,cumşi-adoriteasăintreîn mormântuldinOmieşiunadenopţi,darpentruastaaveanevoiedeunpartener, cinevacaresă-ifiepepotrivăcuadevărat. Felulîncarepovestea,timidşiezitant,eraîntotalcontrastcuceeacearăta privirii. —Amhotărâtînsineameasănumălasatrasădenimeni.Dacămi-arplăcea decineva,pânălaurmăi-aştransmiteşiluiboala,şimi-arpăreatarerău.Iar dacăaşcunoaştepecinevacaresămăiubeascăatâtdemultîncâtsănu-ipesede boalamea,mi-arpăreaşimairău,pentrucăînschimbarprimipecinevacareîn scurttimparesădevinăpacientalunuispitaldebolimintale.Aşacăeu,oricâte invitaţiiamavut,numi-amoferittrupulniciodată.AmluatşiHyminal,şiLSD, dar când situaţia devenea riscantă mă întorceam întotdeauna acasă. Aici era mama,careaveagrijădemine,şiaşaeracelmaibine. Apoi, au început să nu-mi mai placă băieţii care arătau bine, dar aveau buzunarelegoale.Dinpăcate,separecăsinguriicareaubanisuntboşorogii nesuferiţi. Dorinţameaafostsă-miofervirginitateaunuibărbattânărşineînsurat,care să-micumpereviaţaşitrupulcutotcumormântulpecarel-amdichisit.Şiam mai avut o condiţie: să fie un bărbat de care nu mi-ar fi părut rău dacă-i transmiteamboala,cinevafărăplanurideviitor,unomcareputeaoricândmuri împreunăcumine.Deaceea,cândamfăcutrostdefotografiata,ampăstrat-ocu maregrijăşimi-amspuscătrebuiesăteîntâlnesc. —Darcumaifăcutrostdefotografiamea?

—Iarăşimăîntrebi?Nu-ifrumossămăîntrerupiaşa,înmijloculpoveştii.Şi

nuestilultău.

Reikoaevitatdinnousă-ispunădeundeobţinusefotografia.

Hanioşi-apusbraţelepedupăgâtulei,i-acuprinschipulneliniştitcupalmele

şii-avorbitsimpluşirăspicat:

—Ascultă-mă.Terogsătetrezeştidinvisultăuprostesc.Eştiîncăocopilă. UmblibramburaprinShinjuku,printreoamenipericuloşi.Înminteata,tebucuri să vopseşti lumea în albastru. Păi, până şi o cămăruţă de patru rogojini şi jumătate,dacă-ipuibecalbastru,sefacealbastră.Darastanuînseamnăcăs-a transformatînmare. Înprimulrând,nueşticuadevăratbolnavă,ciaşaîţiînchipuitu. Înaldoilearând,n-aisăînnebuneşti.Cegândeştituacumsuntdejanişte nebuniicopilăroase,şin-aucumsădevinăşimainebuneştidecâtatât. Înaltreilearând,nueabsolutdelocnevoiesămori,numaipentrucătetemi denebunie. Înalpatrulearând,nimeninuţi-acumpăratviaţa.Efoarteîndrăzneţdinpartea tasă-iceriunuiprofesionistcamineaşaceva.Euîmivândpropriaviaţăşinu măîncurcsăcumpăraltele.N-amdegândsădecadîntr-atât. Înţelegi,Reiko?Eunusuntunomatâtdenefericitîncâtsăcumpărviaţa altcuivaşi,undemaipui,s-ofolosescînscopuripersonale.Eabisulabisului vieţii,şitoţiclienţiimeiaufostnişteoamenicuadevăratdemnidemilă.Deasta le-amşivândutbucurosviaţa.Însătu,ocopilădetreizecideani,careînseara astaşi-apierdutvirginitatea,caretrăieşteînînchipuirileeişiaabandonatorice speranţă, însă, în realitate, n-a ajuns la capătul înfundat al drumului, nu ai calitateadea-micumpăraviaţa. —N-azisnimenicăvreausăţi-ocumpăr!Vreausăţi-ovândţiepeamea! —Totnupricepi.Eunusuntunpotenţialcumpărător.Suntvânzător! —Şieutotastasunt! —Eştioamatoare! —Daa,ziseprofesionistul! —Eu,dinafacereamea,mi-amfăcutomicăavere!aizbucnitHanio. Apoii-apufnitpeamândoirâsul.

42

Viaţalordecuplu,începutăastfel,aevoluatcâtsepoatedeplăcut.Numaică

predicaluiHanion-aavutniciunefect,iarReikoacontinuatsăcreadăcutărie că era bolnavă şi că, în scurtă vreme, avea să i se declanşeze nebunia. Bineînţeles,arefuzatcategoricsăfieconsultatădeundoctor. —Dacăamsăînnebunesc,terogsămăomoripelocşipeurmăsămorişitu. Aiînţeles?îitotrepetaîntruna. Hanioseeschiva. La prima vedere, se comportau exact ca doi iubiţi care locuiau de puţină vremeîmpreună.Cândieşeaulafilmsaulaplimbare,Hanioîiinterziceasă-şi urmezepornirilehippyşiopuneasăseîmbracecaotânărănevastă.Chipulfetei şi-apierdutdinîncordareşiacâştigatrafinament. Într-oseară,ceidoiseplimbauprintr-unpărculeţdinapropiere.Veniserăaici casăadmirefloriledecireşîmprăştiatepejosdefurtunadinajun.Părculeţulera defaptdoaroparcelădeterenlunguiaţă,deundesevedealiniadecaleferată

dinapropiere,însăaveacâţivacireşiuriaşi,foartebătrâni,careseînălţauprintre

obiecteledinparc–unleagăn,unscrânciobşiunansambludecăţărarecubare.

Poartadeintrareerachiarlângăbarieraîndoităcaoşa.Ziuafuseseînsorităşi

călduroasă,însăfurtunadinsearaanterioarăpresăraseuncovordepetaleînfaţa

porţii.

Înmodsurprinzător,nuseauzeaniciunglasdecopil.

Parculeracufundatîntăcere.Înmijloculflorilorcăzute,ansambluldecăţărare

scânteiaargintiusubrazelesoareluiceapunea.

Ceidoitocmaivoiausăseaşezepeobancă,cândauremarcatosiluetăîntr-

unuldintreleagăne,balansându-seuşor. Eraunbătrânmicdestatură,îmbrăcatfoarteîngrijit.Stăteacuspatelelacei doi, dar aerul lui i se părea oarecum familiar lui Hanio. Cu o mână ridată, bătrânulascosniştearahidedinbuzunarulstângşile-abăgatîngură,unacâte una.Pemânadreaptăaveaopăpuşă-mănuşă,pecareomişca.Deobiceipăpuşile acesteaeraumanevratecutreidegete–arătătorulintraîngâtşimanevracapul, iardegetulmareşimijlociulintrauînloculmâinilor–şieraudedimensiuni destuldemari.Preferatelecopiilor,vânduteprinoraş,erauceleînformăde animale,oribroscuţele,oriPierrot.Păpuşabătrânuluieraînsăaltfel:aveaun chipdefemeiemodernă,caunmanechin,erarujată,purtaohainădesearădin satin,deunroşu-sângeriu,şiaveapânăşirotunjimilepieptuluibinescoaseîn evidenţă. Bătrânul stătea în mijlocul covorului de flori, ronţăia tacticos arahide şi mânuiacopilăreştepăpuşa,mişcându-ibagâtul,babraţele.Ototfăceasăse

întoarcăsprestângaşispredreaptaşisăîncuviinţeze.Bătrânuluipăreasă-iplacă

astaînmodspecial.Dupăce-ofăceasăîncuviinţezedenenumărateori,mailua

câteoarahidă,cuunaermulţumit.Păpuşapăreacă-iceremiidescuze.

Fireşte,cuasemeneaspectacol,luiHanioşiReikoleveneafoartegreusă

înfiripeoconversaţienormală,aşacătăceau.Chiaratunci,douătrenuris-au

nimeritsătreacăunulpelângăcelălalt,într-unzgomotasurzitor.

Bătrânulaîntorscapul,atrasdezgomot,şiabiaatuncii-aobservatpeceidoi

în spatele lui. Şi-a sucit şi mai tare gâtul scheletic, mai-mai să şi-l rupă, şi privirileis-auîntâlnitcualeluiHanio. Chipulis-aschimonositdegroază.Adatsăseridicedinleagăn,darleagănul s-amişcat,iarels-adezechilibrat,câtpecesăpice.Abiaaapucatsăseagaţede barametalică. —Aivenitdupămine!Aşaaipromis!Iaracumte-aiţinutdecuvânt,aivenit dupămine! —Văînşelaţi,i-aspusHanio,înţelegându-iimediatgroaza.Ne-amîntâlnit întâmplător.M-ammiratşieusăvăvăd. — Aşa să fie? Nu mă minţi? a întrebat bătrânul, suspicios, coborând din leagănşiapropiindu-sedebancă. Păpuşaîncăîiatârnapemânadreaptă.Siluetafemeiiatrăgătoaredelângă Hanioi-amaispulberattemerile.Arămasînpicioare,înfaţacelordoi.Arătând cubărbiaspreReiko,is-aadresatluiHanio:

—Şidoamnatotoclientăe,nu-iaşa?

—Ah,săfacprezentările.Estesoţiamea.M-amcăsătoritşiacumlocuiescîn

apropiere.

Reikoşi-aplecatpuţincapul,fărăuncuvânt.

—Vai,felicitărilemele!aspusbătrânul,câtsepoatedesurprins.Potsămă

aşezşieulângădumneavoastră?

—Vărog.

Bătrânuls-aaşezat,darnupăreahotărâtdacăsăînceapăoconversaţiesaunu.

Şi-aculcatpăpuşapegenunchi,şuierândprinprotezadentară.

—Mâncaţimereulucruritari,cuprotezadumneavoastră?l-aîntrebatHanio,

binedispusşiuşornostalgic.

—Mi-amfăcut-olacomandă.Singurulinconvenientecăşuierădecâteori

respir…Săvăarăt?

—Sigur.Mulţumesc.

Bătrânulşi-apuspăpuşaînbuzunarulinterioralhainei,cumaregrijă,apoişi-

abăgatdegeteleîngurăşişi-ascosprotezacâtaiclipi.Deoparteşidealtaa

incisivilor se iţeau numai dinţi ascuţiţi, ca nişte canini, iar măselele erau zimţuite,caniştedinţideferăstrău. —Aratăcaoprotezădevampir,aspusHanio,privind-ocuinteres. Înspaţiiledintredinţirămăseserăfirimituridearahidă.Bătrânulşi-avârât protezalalocîngură.

— Cu caninii mei, zdrobesc foarte uşor arahidele, a explicat el. Iar cu măseleledinspate,potmâncabiftecuripânăcrăp.Mi-amcomandatprotezaasta special.Lavârstamea,singurabucuriecaremi-amairămasînviaţăemâncarea. Căvenivorba…măbucurcăaţirevenitlaoviaţăobişnuită. —Mulţumesc. —Avândînvederenaturameserieidumneavoastră,emareminunecăaţi scăpatcuviaţăşiv-aţimaişiînsurat.Eu… Bătrânulascospăpuşadinbuzunarşii-aarătat-oluiHanio. —AşareuşescsăfiuşiacumîmpreunăcuRuriko. Hanioaluatpăpuşaînmână,darfaptulcăeramoalepedinafarăşigoalăla interiori-atrezitînminteideeanutocmaiplăcutăde„mortăciune“.I-adat-o imediatînapoibătrânului.Cândaprivit-o,nuis-apărutcăsemănacuRuriko, însă,înmânabătrânului,cucapuluşorînclinat,arătaexactcaînamintireape careoaveacuea,înlănţuiţiamândoiînpat.L-autrecutfiorireci. —Îmiparetarerău.Credcăîncămăurâţi,i-aspusHaniobătrânului. —A,nicivorbă!Văsuntrecunoscător.Soartaeieraoricumsămoarăşi, fiindcăv-aîntâlnit,amuritfericită. Hanioaţâşnitdintr-odatăînpicioare.Reikoîlciupisezdravăndecoapsă. Bătrânul,speriat,asăritşielînpicioare.

— Ce-ai? Nu sări la mine! Şi-aşa nu mai am multe zile de trăit, a spus

bătrânul,apoiaînceputsăsevăicărească:Rurikoeracaofloaredecireşruptăde

vânt.Nimeninumaieracaea.Veselăşiluminoasă,şiînacelaşitimpreceşi

evazivă…Cines-aculcatcueaodatăn-amaiuitat-oînveci.Puteaisăfacişi

moartedeompentruea.Chiarputeai.Cuii-armaifipăsatdelegi?Toţioamenii

suntpotenţialicriminalidinnaştere.Darnueuamomorât-o.Amuritdinvoia

Cerului.Cerulapedepsit-o.

Bătrânulnupăreacăaveasăseopreascăpreacurând,aşacăHanioi-afăcut

semndinochiluiReikoşis-auridicat.

—Vărugămsănescuzaţi,darnoitrebuiesăplecăm.Nuvăîntrebunde

locuiţi,şinicinuenecesarsăştiţiadresanoastră.Rămâneţisănătos.

—Staţipuţin,staţipuţin!Amsăvăspuncevaimportant!i-azisbătrânul,

apucându-ldepoalelepuloverului.Greşiţicândcredeţicăvăputeţivindeviaţa.

Defapt,sunteţiurmărit.Sunteţiobservatdeladistanţă.Cândvavenivremea,

probabilcăveţifiexterminat.Săaveţimaregrijă!

43

LuiHanioîitotstăruiaînminteîntâlnireacubătrânul.Pânăatunci,nucrezuse

căacţiunileluierauinterconectateînvreunfel.

Îşivânduseviaţacâteuneipersoaneodată,aşacumarunciîntr-unrâu,una

câteuna,floriledintr-unbuchet.Aceleflorin-aucumsămaiajungădinnou

buchet,într-ovază,pemasacuiva.Fiecaredintreeleepurtatăseparatdecurent,

şifiesescufundă,fieajungepânălaocean.

Însearaaceea,îndormitor,Reikoafostdeosebitdetandră.Delaprimalor

searăîncoace,ochiieiseumpluserădeoluminălimpede.

—Poatecă,datorităţie,amsăajungşieuunomcatoţioamenii,i-aspus

Reiko,cuovocegravă.

—Lace-ţitrebuie?Nuvoiaisăconstruieştiaicimormântulplăcerilor?

—Bada,laînceputaşaamvrut.Căutamunbărbatcaresă-micumpereviaţa.

Poatecăamfostpreaexigentăcucriteriiledeselecţie,daruitecăaşate-amgăsit

petine.Ceicaresegândesclaminesocotescnumaicâţibaniam.Astaprobabil

pentrucăsunt„ofatăcucasă“.Euaveamnevoiedecinevacaresăvreasă

cumpere„ofatăcucasăşicuboală“.Înniciuncazn-aşfiacceptatsămăia

cinevadoardemilă–sămăcompătimească,sălocuiascăîmpreunăcumineşisă

murimamândoi,pegratis.

—Euîţitotspuncănueştibolnavă.

—Spuiaşacasămăconsolezi.

—Banuteconsolez.Eadevărul.

—Ceeacemăîngrijoreazăecâtaisămăurăşticândaisăvezicăailuatşitu

boala.Bachiarşimaiînaintedeasta,dacămisedeclanşeazănebuniadinsenin,

tu,deşiacumeştitaredrăguţcumine,aisăfiitotmairece,şipânălaurmăaisă

măpărăseşti.Acumîncămăpotbucuradeiluziacăamsădevinşieuunomca

toţioamenii,devisulcăamsămămăritcutine,căosăavemcopiişiosăducem

oviaţăobişnuită.Însădoaracum.Şisăştiicăînaintenumăgândeamdelocla

asemenealucruri.

PeurmăReikoaînceputsă-ipovesteascădespre„visuleiroz“.Hanioarămas

uimitdebanalitateafanteziei. Reikoeraonevastăbunăşifericită.Arămasînsărcinată,iarapoi,deşia trebuitsănascăprincezariană,areuşitsăaducăpelumeunbăieţelcaobijuterie. Bineînţeles,selăsasedeHyminalşiLSDînaintesărămânăînsărcinată. —Darce-ţivenicucezariana?aîntrerupt-oHanio. —Păi,statisticvorbind,aşanascfemeilecareauprimasarcinălaovârstămai înaintată,i-arăspunsReikofoartecalmă. „Mormântulplăcerilor“devenisenouleicămin:casadinspatefuseserenovată extensiv.Copaciidinjurfuseserătăiaţi,iarintrareadinspresudlărgitămult,aşa încâtacumintraluminadinabundenţă.EdiţialimitatădinOmieşiunadenopţi dispăruse,înlocuitădecărţidesprecreştereacopiilor.Haniomergeadinnoula serviciu,caunomobişnuit.Casaopăzeaunşpiţ.Numaiexistaunicidesişurile neîngrijite,nicimicagrădinătradiţionalăcupietreşinisip.Acumaveaupeluză, pecarefusesemontatşiunleagăn.Pemarginileei,Reikoplantasestraturicu flori. Pentru că se apropia vara, a cumpărat pentru copil şi o „Căsuţă a furnicilor“. Eraunprodusnou,pecaretocmaiîlzăriseperaftulunuimaremagazinşinu rezistaseimpulsuluidea-lluapentrucopiluldinvisulei:ocutiedeplastic transparent,cuunstratgrosdenisipfinşialb,pestecareeraupusecăsuţemici, dealurişipăduriverzi,toatedinplastic.Cutiaaveapelaturiniştegăurelepe undeseputeaubăgaînăuntrufurnici.Prinpereteletransparentseputeaobserva cumlucreazăcasă-şiconstruiascămuşuroiulînnisipulalb.Eraojucăriecare satisfăceafoartebinecuriozitateaşispirituliscoditoralcopiilor. —Cume,copilaş,îţiplace? —Ababa! —Vai,edejaoracinci!Trebuiesăpregătescmasa! —Ababa! —Tusăstaicuminteaiciînţărculeţultăuşisătejoci,bine?Tatiseîntoarce laşaseşiunsfert,caînfiecarezi.Euamsăfacdemâncareşi,pânăfierbeoala pefoc,mămachiezrepede,casă-lîntâmpinpetaticumsecuvine.Aiînţeles?Ai sătejocipuţinsingurel.Săfiicuminte! —Ababa! Pe măsură ce auzea planurile de viitor ale lui Reiko, Hanio era tot mai dezgustat.Astaeraoviaţădegândac!Aşafăceaumiriadeledegândacipecare-i văzuseforfotindprintrecaractereletipăritedinpaginadeziar!Nualeseseelsăse sinucidătocmaicasăeviteasta?

Dacăoţineautotaşa,fiindcăboalaluiReikonueradecâtoînchipuire,cu siguranţă că viaţa pe care deocamdată o visa avea până la urmă să devină realitate. Cum putea să scape? Deşi era ilogic, Hanio ajunsese treptat să-şi doreascăsăcreadăcăboalafeteiereală.Chiarşiadescrieatâtdeamănunţito iluzieputeaficonsideratunsemndeboală. —Dartoateasteasuntvise.Fiindcătueştiatâtdesănătosşiînputere(spre uimirealui,fataîispuneafoartedeslucrulăsta),m-amluatşieudupătine,deşi ştiufoartebinecă,înscurtăvreme,amsăînnebunesc. Hanioatăcut,fărăs-omaicontrazică. Nicinoapteanureuşeausăserupăcompletdelumeînmicullormormântal plăcerilor.Claxoanelemaşinilorcarecoteaupedrumulînpantădinapropiere răsunauascuţitînîntunericulcleiosalnopţilordeprimăvară,casclipireasolzilor unuipeşteceţâşneştepentruoclipădinmare,şi-iîmpiedicausădoarmă. Frustrareacolosalăamareluioraş,undeparcăseadunăunmiliondeoamenişi

toţi, în loc să schimbe saluturi, se vaită la unison: „Ce plictiseală, ce mare plictiseală!N-omaiexistanimicinteresantpelumeaasta??“Foialatinerilorcare duceau o viaţă de noapte, ca un banc de plancton. Lipsa de sens a vieţii. Stingereapasiunii.Neputinţadeatemaibizuipeceva,atuncicândbucuriaşi plăcereadevinfade,caogumădemestecatcare,dupăuntimp,îşipierdegustul şi e scuipată pe jos… Unii cred că banii sunt soluţia oricărei probleme şi deturneazăfonduri.Cutoateastea,fondurilepubliceinundădinnouJaponia,cu

sclipirealororbitoare.Suntbaniaflaţilaîndemânaoricui,însăpecarenimenin-

arevoiesă-ifoloseascăîninterespropriu.Toatesemănaucufondurilepublice:ţi searatăşiteîmbiesăleiei,însăcândîntinzimânasăleînhaţi,eştideclarat infractorşiblamatdesocietate.Mareleoraş,undeexistădoartentaţie,nuşi satisfacţie. Unastfeldeinferndădeatârcoale,cucolţiirânjiţi,mormântuluiplăcerilorîn careserefugiaserăHanioşiReiko. Poatecăfata,însimplitateaşislăbiciuneaei,îşiţesusecomplicatafantasmă tocmaicasăseprotejezedelumeacareoînconjura. Hanio reflecta îngândurat la toate cele de mai sus, când Reiko, care se deprinsese foarte repede cu rutina vieţii de familie, s-a ridicat din pat, acoperindu-sesumarcuunnegligé,şii-aspus:

—Nuneluămşinoipăhăreluldeseară? — Ce idee bună! Mi-ar tihni ceva dulce. Parcă mai aveam nişte Cherry Heering.

—Da.Amsă-mitornşimieunul. Reikoascossticlaşipahareledelichiordindulăpioruldincolţulcamerei, apoiapuspahareleplinecubăuturaroşu-închispeotavădinargintşile-aadus lângăpat. —Noroc!aspusea,cuvoceblândăşiunsurâsadmirabil. Amândoiauridicatpaharele,auciocnitşile-auduslabuze. Hanio a observat că fetei îi tremura puţin mâna. S-a repezit să-i smulgă paharulşil-avărsatpetavadinargint.Tavas-aînnegritimediat.Amirosituşor şipaharulluişil-avărsatşipeacestapetavă.Tavas-aînnegritcomplet,pânăla margini. —Dece-aifăcutasta?atunatHanio,zgâlţâind-opeReikodeumeri. —Decemămaiîntrebi?Doarştiişitu:aşficeamaifericităsămurimacum, împreună,i-arăspunsfata,trântindu-secufaţaînjosşiizbucnindînplâns. —Dareunuvreau!aspusHaniohotărât,strângânddinpumni. Semaiaflaseşicualteocaziilaunpasdemoarte,însăniciodatănu-şisimţise inimaspărgându-ipieptul,caacum.Nu-iveneasăcreadă. —Laşule!Tuaivenitsă-ţivinziviaţa,iaracumdaiînapoi?? —Suntdouălucruridiferite!Şinu-miamintescsă-ţifivândutţieceva.Ba dimpotrivă,euţi-amdatbani. —Defapt,nuvreisămoriîmpreunăcumine. —Nutemaismiorcăi!Poartă-teaşacumsecuvinesăsepoarteofemeiecare areoviaţădevânzare.Înoricecaz,viaţameaeviaţamea.Euhotărăsccândşi cuiovând.Nustausămăiaudupăcevoruniisaualţii,caapoisămătrezesc otrăvit.S-avempardon!Măieidreptaltcineva.Eusuntunaltfeldebărbat. —Altfeldecâtcine,mărog? Hanioatăcut,încurcat.Chiaraşa.Dacăelseconsidera„altfel“,cumera,de fapt?Răspunsulnu-iveneapeloc.Aruncaseniştecuvinte,lasupărare,iarele pluteauacumînjurullui,cabaloaneleînbătaiavântului.Nicinu-iveneasă creadăcălerostisechiarel.Întotdeaunasegândeabineînaintesăvorbească. Însăcuvinteleacelea…n-aveaunicionoimă.Înoricecaz,ceeacevoiaelsă spunăera:„N-amchefsămorcums-onimeri“. Darastanuînsemnaoarecăsetrădasepesine?Fiecă-şivindeaviaţa,fiecă eraucisfărăsăştie,nueratotuna?Moarteatotmoartee.Ţineafoartemultla ideeade„moarteprinvoinţăproprie“,darastaseîntâmplapentrucătentativalui de sinucidere eşuase; îşi scosese viaţa la vânzare tocmai pentru a găsi alte metodeşioportunităţideamuri.Nu-şideschiseseafacereapentrucăvoiasă

câştigebani;clienţiiinsistaserăsă-iprimească.Şiatunci,osituaţiecaceaivită

acum,încareeraucisfărăsăştie,nuerasituaţiaideală?IarReiko,carepusese

totullacale,nuerafemeiaceamaiblândă,bineintenţionatăşipotrivitălui?

Întimpcereflecta,Hanioîncă-şisimţeainimaagitată.Nuvoiasăfolosească

cuvântul„groază“.Trebuiasăpăstrezeaparenţeleşisăseprefacăputernic.

44

Searaatrecutfărăalteevenimente,însădeatuncirelaţialoradevenitfoarte greudegestionat.Haniopriveacususpiciunetotce-iofereaReikodemâncat saudebăut. — Sigur nu e otrăvită! Am gustat-o eu înainte, glumea fata, dar şi ea îl supravegheaîndeaproapepeHanio,sănufugă. Cândfăceaasemeneaglume,înochiisezăreaoumbrăotrăvită.Aîncetatsă

mai rostească dulcegării copilăreşti, în schimb în vorbele ei a început să se strecoaredispreţul:„Fiindcăpuimarepreţpeviaţă,arfiocatastrofăpentrutine sărăceşti“.„Trebuiesăteîngrijeştibine,casăaioviaţălungă,lungă!“„Nune luămunşpiţ,de-adevăratelea?Măsimtsingură,doarcutine.Tueştigenulde cavalercarefugeprimulcânddădeprimejdie.“„Bietuldetine,sătestreseziaşa, lafiecaredintreceletreimesepezi!Să-ţiamestecînmâncareniştesuplimente alimentare?“ Oriunde se ducea Hanio, Reiko se ţinea scaide el, şi oriunde voia ea să meargă,îltâraşipeel. Fataseîmbrăcaacumşimaineîngrijitcaînainteşiîncepusesăexagerezecu somniferele.Înplus,devenisecreativăşiinventatotfeluldelucruriciudate. Inspirându-sedelalămpaşeletradiţionaledinhârtie,şi-afăcutorochieumflată, totdinhârtie,şi,îmbrăcatăaşa,l-aluatpeHanioşiaumerssădansezelaunclub dego-go.Cânddistracţiaeraîntoi,aînceputsăstrige:

—Iauitaţi-vălamine!Suntunfelinar!Înăuntrusunttoatăoflacără!Sfâşiaţi-

mă!Sfâşiaţi-mă! I-apuspebăieţiidinclubsă-irupărochiadehârtieşiarămasdoarîntr-unslip roşu,continuândsădanseze,caonebună.Cândpăreacăseafumasebinedetot, Hanios-agânditsăprofitedeocazieşisăfugă,însăsimţurilefeteieraumai ascuţitecaniciodată.Seîntâmplaexactaşacumîispuseseea,laînceput:când lua droguri, putea citi gândurile oamenilor. Dintr-odată s-a pomenit cu ea răsărindînfaţalui:

—Un’teduci? Apretinscămergelatoaletă,dar,chiarşiacolo,Reikol-aaşteptatînfaţauşii. —Însearaastavădcăeştipuspefugă.Darn-amsătelas.Ştiufoartebinecă eştimereupregătits-oîntinzioricândseiveşteunprilejşicădormicucarnetul deeconomiiînfăşuratlabrâu.Îţipasădoardeviaţata.Laşule!Zgârie-brânză! Dacăîncercisăscapi,teomorcumânamea,aşacăaimaimulteşansesătrăieşti dacărămâicumine.Cezici?Eu,într-unfinal,amînnebunit.N-amştiutcă nebuniaeatâtdedistractivă.Dacăştiam,înnebuneammairepede. Amaiţinut-oovremeaşa,vorbindvruteşinevruteşidansând,înlarma muziciidego-go. Înaltăseară,totlaunclub,peReikoaînceputbruscs-odoarăstomaculşil-a silitpeHanios-oînsoţeascălatoaletă.Acolomaieraînsăoclientă,carea începutsăfacăscandalşil-achematpemanager.Managerull-adatimediat afarăpeHanio. Astaeraşansalui! Aluat-olafugăpestrăzileîntunecatealeoraşului.S-astrăduitsămeargăpe untraseucâtmaiîncurcat,îndirecţiicâtmaipuţinprevizibile.Arfiatrasînsă preamultatenţiadacăalerga,iarlaoraaceeataxiurileeraupuţineşin-aveachef săpiardăvremeanegociindcuşoferii,aşacăaluat-olapas,fărăsăseoprească. Fiecaresecundăeracritică.Voiasăajungăînsiguranţă,câtmaideparte.Amers pedrumuriocoliteşis-afurişatprintrecase,atrecutdinstrăduţăînstrăduţăla luminapalidăalămpilorcuneon,păşindpestetrupurideşobolanimorţişipe lângăprostituatecare-ltrăgeaudemânecă.Aajunsîntr-ozonăculocuinţefoarte sărăcăcioase,lângăoliniedecaleferatăînălţată.De-alungultaluzuluierau grămezidegunoaie.Drumulnueraasfaltat.Înluminafoarteslabăalămpilor stradalesezăreaubolovaniîmprăştiaţiîntoatepărţile. Fuseseatâtdeconcentratpefugă,încâtnu-şidăduseseamacăeralacde sudoare. Şi-a şters faţa cu batista şi a mai încetinit ritmul. Tocmai voia să coteascăpeoalee,cândaauzitpaşifurişaţi,undevaînspatelelui.Seauzeau numaicândpăşeaşiel;cândseoprea,seopreauşiei.

45

S-aîntors,darn-azăritpenimeni;apornitdinnouşipaşiis-auauzitiar,

înfundat.S-agânditcăpoatesesperiasedeecoulpropriilorsăipaşi.Seapropia

deostradăcevamailuminată.Înaintealeseselocurileîntunecoase,însăacum

dorea să iasă la lumină şi a pornit-o mai repede. Chiar atunci, a simţit o înţepăturăîncoapsă. Is-apărutciudat,pentrucănuerasezonulţânţarilor,darcumdurereaaîncetat într-oclipă,acontinuatsămeargă.Ajunslaunbulevardluminat,arăsuflat uşurat. Nimeriseîntr-uncartierobişnuit,undemaşinilecirculauzgomotos,iarlămpile stradale,înformădefloridelăcrămioară,luminaufirmeleşivitrineledepe trotuare.Evident,laoraaceeatoatemagazineleerauînchise. De partea cealaltă a drumului, lângă intrarea unei alei, a văzut o firmă luminoasăpecarescria,culiterealbe:

Camerecuşederepestenoapte:800yeni

Camerepentruodihnăscurtă:300yeni

S-a asigurat că nu trece nimeni prin zonă şi a traversat. Ajuns de partea cealaltă,s-amaiuitatodatăînstângaşi-ndreapta,apoiaintratpealee. MiculhotelsenumeaEkōşierafărăîndoialăunlovehotel 21 ,darHanionu-şi dădeaseamadecefuseseamplasatîntr-ozonăcaaceea.Beculdelaintrareera slab.Câţivagândăceizburătoriîitotdădeautârcoale.Adeschisuşaglisantăşia intrat.Hotelulnuavearecepţie,doarunbutongalbenşivechi,deasupracăruia eralipitunafiş,peperete:

21.TipdehotelfrecventîntâlnitînJaponia,cuintrarediscretăşiposibilitateadeaînchiriacamerefieşi

doarpentrucâtevaore,nuneapăratpentruonoapteîntreagă.

Dacănuenimenisăvăîntâmpine,vărugămsunaţi.

Hanioaapăsatpebuton.Osoneriestridentăasunatundevaînspate.S-aauzit

unzgomotdepaşiîmpleticiţi,caşicumcinevas-arfiîmpiedicat,apoiunvaiet

urmatdeotuse.Într-unfinal,şi-afăcutapariţiaobătrânămicădestatură.

—Bunăseara.Doriţisărămâneţipestenoapte?l-aîntrebat,privindu-ldejos

însus.

—Da.Aveţicamerelibere?

Eraconvinscăaveauomulţimedecamerelibere,daravrutsăfiepoliticos.

—Dinpăcate,camerelebunesunttoateocupate.Sespunecăeconomiamerge

prostînultimavreme,darsăştiţicăafacerilemergfoartebineîndomeniul

nostru.Noin-avemnicimăcaraercondiţionat,şitotuşihoteluleplinpânăşi-n

toiulverii.Amplasareadiscretăeunavantaj,lafelcalacaseledeamanet.

Instinctuli-aspusluiHaniocăacestaeraunhotel„cuvizionare“.Aşa-zisele „camerebune“costauprobabilvreocincimiideyenişierauprevăzutecumici găurele în perete, prin care se putea privi în alte camere. Bătrâna era tare pricepută. Spunând că veneau mulţi clienţi şi vara, chiar dacă nu era aer condiţionat,sugeraindirectexistenţaaltor„atracţii“.ÎnsăHanioi-aspus,scurt:

—Puteţisă-midaţişiocamerăproastă.Eoptsutedeyenipenoapte,nu? Chipulbătrâneis-aînăsprit,caouşăînchisăbrusc.L-aconduspeHaniola etaj,undei-adatocamerădetreitatami,lungăşiîngustă,careprobabilcăiniţial fuseseodebara,tocmaiîncapătulcoridorului.Aluatceioptsutedeyeni,i-a spusluiHaniocăfuton-uleîndulapşicăpoatesăşi-lîntindăsingurcândare chefsăseculce,apoiacoborâtscările,făcându-lesăscârţâie.Nupăreacăarede gândsăseîntoarcăpreacurândcuceaipentruoaspete. Hanio era foarte obosit şi ar fi vrut să-i spună bătrânei să-i întindă ea aşternutul, pe loc, pentru că urma să se culce imediat. Însă până la urmă a renunţat,gândindu-secăaveasăsealeagădoarcuopriviregoală,dejosînsus. Cameralunguiaţăşiîngustăsecutremuradinîncheieturilatrecereafiecărei maşinidepestradă,deparcătraseulunuiraliuarfitrecutchiarprinmijlocul casei.Erazgomotultipicaluneinopţiurbane.Într-ocameră,încapătulcelălalt alcoridorului,seauzeaofemeieţipând.Însădupăţipeteauurmatniştegemete deplăcere,aşacăHanioadecissănu-ideaatenţie.Deundevaveneaşiunuşor mirosdelatrină. „Dincolodetavanecerulînstelat,înecatînsmog“,şi-aspusHanioşi,cu braţelesubcap,înlocdepernă,aprivittavanulpătatdeapainfiltratădelaploi. Atunciasimţitmânadivină.„Şidincolodetavanuluneisomptuoasesălide recepţii, cu candelabre scânteietoare, şi dincolo de tavanul găurii ăsteia de şoarece,eacelaşicerînstelat.Tristeţeaşisingurătatea,fericireaşisuccesul,toate suntlafelsubîntindereacerului.Oricumte-aisuci,vezimereuacelaşicer.Viaţa mealipsitădesensedirectlegatădecerulînstelat.“ Ascosdindulapfuton-uljilavşil-aîntinsperogojinicums-animerit.Avea de gând să se culce, aşa cum era, dar îl strângeau pantalonii şi i-a scos la repezeală.Chiaratunci,l-afulgeratodurereîncoapsă.Poatecăunghimpe trecuseprinmaterialulpantalonuluişiiseînfipseseînpiele.Aîncercatsă-l găsească,fărăsucces.Şi-acercetatcoapsalaluminaveiozei.Înpieleîimai rămăsesedoarvârfulghimpelui,unpunctmicşinegru.Nusângera,darîlsimţea acolo. Nureuşeasăadoarmă.Is-anăzăritc-ovedepeReiko.Privindu-lţintă,fataa

băgatundegetîn„Căsuţafurnicilor“,aprinstreisaupatruşiile-apusluipe

faţă.Întretimp,durereaascuţitădincoapsăis-aînteţit.Şi-asimţitpiciorultot

maigreuşimaifierbinte.Apois-acufundatînsomn.

46

Aplecatdelahoteldimineaţadevremeşiapornitîncăutareauneifarmacii deschise,abiatârându-şipiciorulcareîldurea.Adatpesteunfarmacistapatic, carenicimăcarn-avrutsăseuitelarană.Acumpăratununguentşinişte antibiotice,apoi,întoaletauneicafenele,s-adoftoricitsingurşis-asimţit,psihic celpuţin,maiuşurat.I-atrecutprinmintegândulcă,dacă-şidădeaaereşistătea ovremelaunhotelmare,eraumaimulteşanselesăisepiardăurma.S-ahotărât să-şicumperedeundevaniştehainede-agataşiogeantădevoiaj,câtmai elegante.Însăpentruastatrebuiasăaştepteoralacaredeschideaubăncile. AajunslahotelulKpelaoraprânzului.Cameraaveaovederesuperbă.S-a întins pe patul dublu, cu gândul să recupereze noaptea nedormită din ajun. Durereadinpiciorîlmailăsase,daravrutsăsemaiungăodatăşis-adusla fereastră,undeeramaimultălumină,casăseuitemaibinelaînţepătură. Eraoamiazăfrumoasădemai.Noriiseîntindeaudeasupraautostrăzii,pecare sezăreaualergândnenumăratemaşini,micuţecaniştejucării.Haniodistingea totulînamănunt,limpedeşiobiectiv.Isepăreaacumcăsenzaţiadeafiurmărit fusesedoaroînchipuire,influenţatădeexistenţaluiReiko. Chiaratunci,i-arevenitînminteunamănuntşiasimţitunghemînstomac. „Reikoaspuscămi-avăzutfotografia.Deundeapornitsăcircule?Pececăiofi făcutrostdeea?“Faptulcăselăsafuratdetotfeluldegândurimărunteeraun semncăpreţuiaviaţa.Dacănui-arfipăsat,nul-arfiasaltatnicigrijile.Dar refuzulluideamurialtfeldecâtprinvoinţăproprien-aveaniciolegăturăcu valoareavieţii. Hanio şi-a examinat atent coapsa, în bătaia razelor soarelui. Şi-a curăţat urmeledealifiedepepieleşis-auitatbinelavârfulghimpeluirămasînăuntru. Pentruunghimpeobişnuit,aveaoformăfoarteregulată.Nuaveanicinegreala lemnului,cipeaceeaametalului.Înplus,cuosearăînurmănuobservase,însă acumîidistingeaformaclarădefus.Păreacăintrasedestuldeadâncîncarne. Oricât încerca, nu reuşea să-şi amintească exact unde se pricopsise cu înţepătura. Poate că atunci când, ferindu-se de paşii care se apropiau, se ascunseselângăuntomberon?Banu,erasigurcă-lînţepaseîntimpcemergea.

Astachiareciudat,să-ţiintreunghimpeîncoapsăcândmergipestradă.Din aproapeînaproape,şi-aamintitcăparcăauziseşiunşuieratcadearipicaretaie aerul.Dacănucumvafusesedoarînînchipuirealui. Brusc,aînceputsărâdădeunulsingur.Sefrământaatâtapentrucă-lcopleşise îngrijorarea.Peel,căruianu-ipăsasecâtuşidepuţincăofemeie-vampirîisugea sângeleînfiecarezi!Uitasecăatrăiînseamnăa-ţifacegrijiîncontinuu.De foarte multă vreme nu mai simţise asta. Era un semn că, fără voia lui, se reîntorseselaviaţă. „Dacămiseagraveazărana,măducladoctorşicuasta,basta“,şi-aspus.S-a unscualifie,aluatantibioticeleşis-acufundatîntr-unsomnplăcut. Cânds-atrezit,eraîntuneric.Isefăcusefoameşis-agânditsăcoboarela restaurant,darnui-asurâsideeadealuamasacuatâtdemultălume.Setemea deceva,asta-ieraclar.Şinuvoiacalumeasă-iciteascăcumvateamapefaţă, dacă ar fi ieşit în mulţime. Nu. Avea să mănânce în cameră pentru că aşa hotărâseel,nupentrucăsetemeadeceva.Nutrebuiasăsefereascădenimeni. Îirămăseserăîncădestuibani. AcerutsăiseaducăunmuşchidevităcusalatăWaldorfşiocarafămicuţăcu vin.Cândaintratboy-ulcucinaaranjatăpemasacurotile,Hanion-apututsă nu-lcercetezedinpriviri.Eraunbăiatlungan,cuofaţăobraznică,pecarese vedeauurmelemultorcoşuristoarsetemeinic.Nimicnuputeagarantacăbăiatul nuaparţineavreuneiorganizaţii.Toţioameniiaparţinuneiorganizaţiisaualteia şiplănuiescsă-iasasinezepeceisinguri. Cinafusesedelicioasă,şivinullafel,însăpeHanioîliritafaptulcătotnuise făceasomn,deşiseuitaseovremeşilatelevizor.Pesemnecădormisepreamult după-masă. Rămas cu ochii la ecranul cenuşiu, cu purici, i s-a părut la un momentdatcăvedechipurileluiRuriko,Reikoşipecelalfemeii-vampir,care încercausă-ispunăceva.Sigurcăisepăruse.Ecranuleraneschimbat,cupuricii obişnuiţi,cafireledenisipdintr-undeşert. Peladouădimineaţa,i-avenitînsfârşitsăcaşte.Aluat-ocapeunsemnbun şis-apregătitsăsebageînpat.S-aîndreptatsprebaie,însăchiaratunciaauzit unciocănitdiscretînuşă. Luatprinsurprindere,s-agânditcăarputeafivreunclientcarevoiasă-i cumpere viaţa, dar n-ar fi avut cum să-l găsească aici. În primul rând, nu republicaseanunţulşinimenin-aveadeundesăştiecălocuialahotelulacela, subunnumefals. Şiatunci,cineputeafi?

Ciocănituls-aauzitdinnou,dedataastamaihotărât.

Hanioadeschisdintr-odatăuşalarg.

Peculoarstăteaunbărbatcuhainădeploaieşipălăriemoale.

—Cinesunteţi?aîntrebatHanio.

—DomnulTanaka?l-aîntrebatbărbatul.

—Nu.

—Măscuzaţi,aspusstrăinul,darpeuntonfoarteplat,carenusunaascuză,

şialuat-oînlungulholului.

Haniol-apetrecutcuprivirea.Imediatceaînchisuşa,inimaaînceputsă-i

bubuieînpiept:„Tipulăsta,lacumavenitşiaplecat,jucateatru.M-augăsit!

Mâinetrebuiesămămutlaalthotel“,şi-azis,şiapuslanţullauşă.

S-apregătitdeculcare,darsomnulnuselipeadeel.Piciorulnu-lmaidurea

atâtdetare,însătotaveaimpresiacăbărbatuldemaidevremes-aîntorsşidă

târcoalepelauşă.Pevremeacândîşivindeaviaţa,nusimţiseniciceamaimică

teamă,însăacumisecuibăriseînsuflet,caopisicuţăcaldăşipufoasăcare-şi

înfigeagheareleînpieptullui.

47

Adouazidimineaţa,Hanioaplecatdelahotel,cugeantaluidevoiajgoală,şi

amerslaunaltul,lafeldemare.Fiindcăn-aveachefsăiasăînoraş,astattoată

ziuaascunsîncamerăşis-auitatlatelevizor.Dinlipsădemişcare,îipieriseşi

poftademâncare.

Pemăsurăceforfotahoteluluisepotoleaodatăculăsareanopţii,sufletulise

umpleadenelinişte.Îiveneasăfugăşideacolo,dar,dacăfugea,erasigurcă

aveasăaudădinnouînurmaluiacelzgomotînfundatdepaşi.

Numaiavusesedemultăvremesentimentulaşteptării.Cândaşteptasă-lcaute

clienţiidoritorisă-icumpereviaţa,renunţasedejalaconcepteledetimpşiviaţă

şin-aveaniciunfeldefrământări.Însăacumsimţeapedeplinpovaraviitorului,

aşteptândcevanecunoscut,capeoiubită.

Oradouădimineaţa.Culoarulhoteluluieracufundatîntăcere,camorgaunui

spital.Acrăpatpuţinuşaşiaaruncatoprivire.Nueranimenipecoridor.Doar

înfaţalifturilor,încapăt,luminasereflectapeniştefotoliidinpieleroşie.

Ladouăşijumătate,cinevai-abătutuşorlauşă.N-adeschis.Ciocănituls-a

repetat.Dupămulteezitări,Hanioadeschisuşa.

—Cevreţi?

—DomnulUeno? —Nu. —Măscuzaţi. Bărbatuls-aînclinat,politicos,şialuat-osprelift. Hanioapuslanţullauşăşis-aîntorsînpat.Inimabăteasă-ispargăpieptul. Chiaratunci,asimţitdinnououşoarădurereîncoapsă.L-astrăfulgeratun gând:„Ah,bestiilor,deciastaera?“ S-aduslaluminăsăvadămaibine,aştersunguentul,şi-apipăitînţepăturaşi, încovoindu-se,şi-aapropiaturechea.Is-apărutcărămăşiţadeghimpetransmite un fel de vibraţie abia perceptibilă. Asta era! I se implantase în coapsă un transmiţătorminuscul.Oriundearfifugit,eraimediatgăsit. Aîncercatsă-lscoatăcuunghiile,dareraadâncînfiptîncarne.Întretimp,s-a gândit mai bine şi şi-a dat seama că nu avea rost s-o facă în clipa aceea. Duşmaniioricumştiauundee,bachiarşiveniserăsăverifice.Eramaibinesă rezolveproblemadimineaţa,înaintesăplecedelahotel,caapoisăpoatăfugi neobservat.Urmasămeargăşilaspitalpentruîngrijiri,darastadupăcescăpade transmiţător,casănutrezeascăsuspiciuni. Luândaceastăhotărâre,s-asimţitmaiuşuratşiaadormit.Adouazidimineaţă acomandatlamiculdejununbiftec,casăiseaducăuncuţitcucareputeatăia bine.L-atrecutprinflacăraunuichibritşil-aînfiptîncoapsă.Arăsucitvârfulîn ranăşiareuşitsăscoată,odatăcusângelecareţâşnea,cevacaobucăţicăgroasă desârmă.

48

DoctorulavăzutranadincoapsaluiHanioşis-aîncruntat.Eraunchirurg tânăr,distantşifoartesigurpeel. —Cemaieşiasta?Parcăv-ascobitcinevacuunobiecttăios!Dacăaţiavuto altercaţie,trebuiesăraportezlapoliţie. —Afostunobiecttăios,într-adevăr,doarcăm-amscobitsingur. —Cetotspuneţi! —Îmiintraseuncuiruginitşim-amtemutsănufactetanos. —Păida,dacănuvăpricepeţi,normalcăv-aţisperiat. Doctorulnul-amaiîntrebatnimic.S-apregătitsă-lcoasăşii-afăcutanestezie locală.Injecţial-adurut,darsimplulgândcăseaflaîntr-oclinicămică,unde „ceilalţi“ n-aveau cum să-l găsească, îi aducea un minunat sentiment de

eliberare.Nimicdinjur–nicipereţiialbi,nicimăsuţacuinstrumentarul,nici tăviţaculichidantiseptic–nusugeraoatmosferăfamilială,decămin,însăelse simţeaaiciuşuratşilaadăpostdeurmăritori. Aînchisochii.Nu-lmaidureanimic.Isepăreadoarcăomânăpeticeşte pantaloniidinpielecucareeraîmbrăcat. Doctoruli-aspussărevinădupăosăptămânăpentruaisescoatefirele,dar Hanio,odatăieşitdinclinică,ahotărâtsănumaicalceadouaoarăpeacolo. Puteasăşilescoatăînoricarealtspital,deoriunde. A pornit-o la drum, în bătaia soarelui. După obiceiul deprins de curând, mergealaadăpostulcaselorşiseuitamereupesteumăr.Eraatentînmodspecial cândcoteapelavreuncolţdestradă. Undesăseducă? Cel mai bine era să fugă din Tōkyō. N-avea sens să se mai amăgească, inventândmotive:adevăruleracăsetemeademoarte.

49

Celmaisigurerasănuştienicielîncotromerge. Efectul anesteziei trecuse şi piciorul îl durea. Şchiopătând, a ajuns la complexulcomercialSdincartierulIkebukuroşiaintratsăcaştegurapela magazine.Nicinusosiseîncăsezonulploiosdelasfârşitulprimăverii,darpe rafturieraudejaexpuseofertelepentruvară:costumebărbăteştisubţiri,cămăşi, frigidere, umbrare din paie împletite, evantaie, ventilatoare… fiecare produs aşteptasăfiecumpăratşisă-şigăseascăloculîntr-ocasă.LuiHaniois-apusun nodîngât:dece-şidorescoareoameniiatâtdemultsătrăiască?Cumputeausă seagaţeaşaînverşunatdeviaţă,cândnucunoscuserănicimăcardedeparte pericolulmorţii?Princontrast,da,erafiresccaunomcaelsă-şidoreascăsă trăiască. AluatuntrenpeliniaSeibu,fărăsăaibăînminteodestinaţieprecisă.Privea pe geam câmpiile de la periferie şi avea senzaţia ciudată că toţi călătorii îl cunoşteau,darseprefăceaucănu-lcunosc.Şistudentulcareseţineacuomână decureauadesusţineredesus,şifataînuniformădeşcoalădelângăel,deo frumuseţeclasicăjaponeză,şibărbatulîndesatîntredouăvârste,cualurăde maistru militar, cu toţii i-au aruncat priviri pe ascuns, de parcă recunoşteau chipulunuiinfractor,acăruifotografieomaivăzuserăînainteafişatălasecţiade poliţie.„Uite-lpetipulăladatînurmărire!Acummăfaccăplouă,darcoborla

primaşi-lanunţpeşefuldestaţie!“ Poatecătoţicitiserăpefaţaluisemnulcarespuneacăeraunduşmanal societăţii. Aerulcălduţalzileidemaiseamestecasecumirosultrupurilorcălătorilorşi-i amintealuiHanio,dupămultăvreme,deceeacesenumea„societate“.Elvoia sătrăiască.Daraveaoarecurajul,dupăcefugiseodatădeoameni,săseîntoarcă înduhoarealor?Societateafuncţioneazăbinenumaipentrucăoameniinu-şimai dauseamadepropriulmiros.Putoareaciorapilorunuistudent,nespălaţideo săptămână;izuldulceagalsubsuorilorfetelor;mirosulpesimistde„fecioară“, saualbărbaţilortrecuţideprimatinereţe,cadehogeacînfundat…cuneruşinare, fiecareîşilăsamirosulsă-iiasădintrup.Hanioaîncercatsăseimaginezepe sinecapeoentitateinodorăşiinsipidă,darn-areuşit. Îşiluasebiletpânălaultimastaţie,Hannō,aşacăseputeadajosoriundeavea chef.Preocupatdinnoudeideeacăarputeafiurmărit,s-agânditsăcoboare bruscîntr-ostaţieşisăvadădacămaicoboracinevaîngrabădupăel.Exactcând trenulsepuneaînmişcare,Hanios-arepezitspreuşă,dars-aopritbruscînprag, fărăsăcoboare.Chiaratunci,unbărbatslab,cubarbădoarpemaxilaruldejos,a ţâşnitşiel,darn-apututtrecedeHanio,şiuşatrenuluiis-aînchisînnas.Pânăla staţiaurmătoare,bărbatull-aţintuitcuprivirea,fărăsăspunăovorbă.LuiHanio i s-a părut mai uşor de suportat privirea lui, clar vrăjmaşă, decât ocheadele celorlalţicălători. LaHannō,capătdelinie,toţipasageriiaucoborâtşis-auîmprăştiat.Hanio, mailiniştit,s-aîndreptatcătrepiaţetapustiedinfaţagării.Avăzutpeunpanou mareohartăcutraseelededrumeţiedinzonă,darerapreaobositşinumaiavea chefsăumble. Totînfaţagăriiagăsitunhan,destuldedărăpănat.Haineleluiîngrijiteşi-au spuscuvântulşiaprimitimediatocameră,laetaj.Adeschisferestruicarotundă dindreptulalcovuluişi,pânăseara,astatşiaprivitcerul.Hannōeraunorăşel plat, fără nimic ieşit din comun. Cerul şi-a schimbat pe nesimţite culoarea, lăsândloculînserării. Hanioazăritunpăianjencarecoboradinsprestreaşină.Firulîistrăluceaîn razeleapusului.Eraunpăianjenmic.Abiadacăisedistingeaconturul:mai degrabăaifiziscăeoscamăneagră,agăţatădeunfirdeaţă.Hanionu-şiputea desprindepriviriledelael.Păianjenulapărutcăspune„Poftiţilaspectacol!“şi, încordându-şitrupul,afăcutfirulsăsebalanseze. „Terogsănufacinimicamuzant“,is-aadresatHanio,absent.Întretimp,firul

pendula tot mai tare, iar păianjenul creştea văzând cu ochii, schimbându-şi forma,pânăadevenituntoporascuţit.Firuls-atransformatşielîntr-oplasă argintie. Toporul şi-a îndreptat tăişul sclipitor direct către faţa lui Hanio, străbătândaerulcuunşuierat.Hanios-aferitşis-aprăbuşitpespatepetatami. Cândşi-arevenit,peferestruicarotundănusemaizăreaniciurmădepăianjen, însă fix în centrul ei apăruse luna, nouă şi subţire. Probabil că de-asta-şi închipuisecăvedeolamădetopor. —Oareampăţitcevaşilacap?s-aîntrebatHanio,amintindu-şicuunfiorde boalaluiReiko.

50

Însăpeurmănus-amaiîntâmplatnimic.Vrândsăsefamiliarizezecuzonaîn

careseoprisetemporar,aplecatlaplimbare,darînoraşnueranimicdevăzut.

Pestradamareeraudiverseprăvălii.Unavindeacăzitradiţionaledebaie,cubice,

alta,dulciuriieftine…Urmaozonădecasecustreşinijoase,banale,despărţite

degarduri.Oraşulpăreaînîntregimecăzutînapatie,darastaaveadarulsă-l

linişteascăpeHanio.

Într-oseară,întimpceseplimbapestrăzilepustiidelaperiferie,cugândulsă

ajungăpânălamicabarierăîncovoiată,uncamionatrecutînvitezăcaleaferată.

LuiHaniois-apărutmareşiameninţător.Culuminaasfinţituluibătându-idin

spate,camionulaluatpentruoclipăsiluetaunuicoifimens,aşacumpoartă

triburilesălbatice.

Dupăbarieră,camionulatrecutdeniştehopurişiaajunspedrumullargşi

liberpecareseaflaHanio,îndreptându-sedirectspreel.Hanios-agânditcăera

iarăşiurmăritşiatrecutdeparteacealaltăadrumului,însăcamionulveneaţintă

spreel.Înzonănusevedeanicioprăvălieundearfipututintracasăceară

ajutor.Pestetoteraunumaigarduriviisaudinscânduri.Camionulîiurmărea

traiectoria,cândînstânga,cândîndreapta,deparcăseamuzasă-lvâneze.Norii

depecersereflectauînparbriz,şiHanionureuşeasăvadăfaţaşoferului,iar

timpsăciteascăplăcuţacunumărulnumaiavea.S-arepezitpeoaleeîngustă,

sperândcămaşinan-arelocsăintre,daraceastaaredusvitezaşiareuşitsăse

strecoare,înaintândgreoi.Hanioaajunsîncapătulaleii,undeeradoaropoartă

mareşiveche,custâlpidinpiatră,bineferecată.Camionuls-aapropiatdeel

pânăaproapel-aatins,apoiabăgatdintr-odatăînmarşarierşis-aretrascaun

talazdefier,mareşinegru.

Hanioarămaspeloc,ghemuit,pânăis-aumaipotolitbătăileinimii.Aşao

fricănumaisimţiseniciodatăpânăatunci.Princomparaţie,senzaţiapecareo

avusesepecândseplimbacufemeia-vampirşiseprăbuşisedincauzaanemiei

eraomângâiereplăcută.

51

Nu-iveneasăseîntoarcălahansăiacina.Îipierisepoftademâncare.Niciîn Hannōnumaieraînsiguranţă. Dupăceaaşteptatsuficientcâtcamionulsăsepiardăîndepărtare,s-agândit sămeargăîncartierulcomercial,bineluminat.Însăodatăajunsacolo,pestrăzile largişiprăfuite,înghiţitdemulţimeadeoameni,loculis-apărutderăuaugur. Senumea„cartiercomercial“,însă,defapt,eraudoarcâtevaprăvăliivechila margineaoraşului.Învitrinauneia,prăfuită,stăteauclaiepestegrămadăpantofi sportdetoatefelurile,deparcătocmaiîiadunasecinevadelamorţiidintr-un lagărdeconcentrare. Era,înschimb,mareforfotăînfaţamagazinuluidelegumeşiapescăriei, luminatedelămpilestradalecareseaprinseserătoatedeodată. Hanioadesluşitunzgomotfamiliar,caunzumzăitdealbine,muzicalşicald, care i-a stârnit nostalgia. Venea dintr-un mic atelier de tâmplărie. Prin uşa întredeschisăazăritresturidelemnşilucireaunuiferăstrăuelectric.Peuşadin lemnscria:„Cutiuţe,lăzipentrucărţi,tâmplărielacomandă“. Hanioşi-aîntipăritînminteimagineaprăvălieişiamersmaideparte.Adatde oceasornicărie.Niciaicinupăreasăseînghesuielumea,iarastal-aîndemnatsă intre. —Daţi-mi,vărog,unceas. — Sigur. Aici e ceasornicărie şi avem numai ceasuri. De care doriţi? l-a întrebatpatroanacufaţaalbăşiumflată. —Unulcucronometruşicaresăticăiecâtmaitare. —Credcăaveamunulpeundeva… Astfel,Hanioaintratînposesiaunuiceascucronometruvechi,fabricatdeo companie al cărei nume nu-i spunea nimic. Părea că participase la multe competiţii sportive din era Meiji 22 . Când apăsa pe buton, secundarul ticăia conştiinciosşipedant.

Cuceasulnoucumpărat,s-aîntorslaatelieruldetâmplărie. —Sunteţiamabil,mi-aţiputeafacepelococutiuţămică? —Sigur.Momentann-amaltăcomandă,i-arăspunstâmplarulslab,întredouă vârste,fărăsă-lprivească. —Aşvreasă-mifaceţiurgentocutiepentruceasulacesta. —Mi-ldaţipuţinsămăuit?A,vreţisă-lambalaţişisă-lfaceţicadou?Cred cămaidegrabăgăsiţicevapotrivitlaceasornicar. —Defapt,euvreauocutiuţăspecială.Sănuparăcăînăuntrueunceas,şisă fiecâtmainefinisată.Sănusevadăcadranulceasuluisaualtceva. —Păiatuncinumaieocutiepentruceas! —Faceţicumvăspunşinumăîntrebaţidece.Lăsaţisăiasăprintr-ogăurică doarbutonulceasului,înrestînchideţicompletşivopsiţicutiaculacnegru. —Darn-osăsemaivadădelocceasul. —Nu-inimic.Osăseaudăticăitul,i-aexplicatHanio,foarterăbdător. Pânălaurmă,ceasulafostînchisîntr-ocutiuţăgrosolană,doarcubutonul afară.Cutia,larândulei,afostdatăculacnegru,larepezeală.Arătacâtsepoate deurât,dar,cândHanioaapăsatbutonullateral,tic-taculceasuluiarăsunatîn toatăprăvălia. „Bun!Armameadeautoapărareegata“,şi-aspusHanioînsinealui. Eradestuldevoluminoasăpentrubuzunarelelui,daracumHaniosesimţea multmaiînsiguranţă.Cândbăgamânaînbuzunarşiapăsapebuton,ceasul începeasămarchezeconştiinciossecundele. „Amfostatâtdegrijuliuşim-amascunsîntr-unorăşeldeţară,uitatdelume… dacăpânăşiaicim-audibuit,oriundem-aşduce,etotuna“,şi-aspus. Fricanu-itrecuse,darzilelesescurgeauunacâteuna,fărăincidente. Înfiecaredimineaţă,cândsetrezea,isepăreaominunecăîncăeraînviaţă. Spre uşurarea lui, n-a mai avut parte nici de năluciri, cum fusese cea cu păianjenul. Prin faţa gării se mai perindau drumeţi, însă excursioniştii străini erau o raritate.Într-ozi,cânds-aduspânălagarăsă-şicumpereţigări,i-aieşitîncale unstrăincupărulalb,îmbrăcatîngrijit,cupălărietirolezăşipantalonicadrilaţi, pânăsubgenunchi.Străinulşi-ascospoliticospălăriaşii-acerutîndrumări:

—Nuvăsupăraţi,cumpotajungelamunteleRakan?

—LaRakan?TreceţiprinfaţaCamereideComerţ,oluaţiladreapta,lasecţia

depoliţieoluaţilastânga,ieşiţilaPalatulCulturiişieimediatînspate.

Hanioreuşisesă-ideaindicaţiilafeldebinecaunlocalnic.

—Vămulţumescfoartemult,dar,dacănuvăepreagreu,num-aţiputea

însoţipuţin?Măcarcâtsă-midauseamapeundes-oiau.Numădescurcdeloc

cuhărţile…V-aşfirecunoscător.

Hanion-aveanimicaltcevadefăcutşiaacceptatsă-lconducăobucatăde

drumpeexcursionistulcuaerrafinat.Bachiar,cândstrăinularidicatochiispre

cerşiaspus„Cesenile“,l-acorectatbinevoitor:„Se-nin!“

LângăCameradeComerţerauparcatedouă-treimaşini,laumbră.Unadintre

eleerafoartefrumoasă,neagrăşistrălucitoare.

—Cemaşinăbună!aexclamatstrăinul,trecândpelângăea.

Chiaratuncis-adeschisportiera,caşicumi-arfirăspuns.Hanioarămas

uimit.

—Urcaţi-vă!i-aspusstrăinulcuvocejoasă,ameninţătoare.Înmânăaveaun

pistol.

52

Is-aupuspenasochelaridesoareşimaşinaademaratcâtaiclipi. Eraunişteochelaridesoarefoarteeleganţi,gândiţisăţinăumbrăşipelateral, dacăpurtătorularfivrutsăpriveascăîntr-oparte.Defapt,aşapăreau,pentrucă prineinusevedeanimic.Practic,Haniofuseselegatlaochi.Probabilcănu voiausăvadăunde-lduceau. Maşinaeracondusădeenglezulcupălărietiroleză.Pebanchetadinspate, unde fusese împins Hanio, mai era un bărbat care s-a ridicat greoi, i-a pus imediatochelariidesoareşii-alegatmâinile,iarapois-aaşezatlaloclângăel, îndesându-i bine ţeava unui pistol în coaste. Hanio nu apucase să-i vadă trăsăturile. Niciunuldintreeinuscoteaovorbă.Hanioseîntrebaundeaveasăfieucis. Însădelaradioulmaşiniirăzbăteanumaimuzicăveselădejazzşinureuşeasă seconcentrezepechestiuniserioase. Ceeace-luimeaerafaptulcăînsufletulluiîşifăcuselocunsingurgând, obraznic,care-lardeapedinăuntrucaacidulgastric:„Înclipaîncareaidat anunţulcuViaţădevânzare,ţi-aialescumânatasoartadeafiuciscineştie cum,aşacănumaiaice-iface!“Înschimbnumaisimţeadelocfricaintensăde moartecare-lstăpânisetottimpulcâtfugise. Cefusese,defapt,fricaaceea?Îlcuprindeanumaicândaveasenzaţiacăe urmăritdemoarteşi-lînvăluiadintoatepărţile,seînălţadeasupraorizontuluica

unfurnalgiganticşiîntunecat.Daracumdispărusecudesăvârşire. ChiarşidupăcemerseselaspitaluldinHannōsă-şiscoatăfirele,iardurerea cedasecomplet,amintireasenzaţieidefricăîirămăseseîncoapsă.Probabilcăpe oameniîiînspăimântăcelmaitarenesiguranţa.Cândîşidauseamadesprecee vorba,teamanumaieatâtdeinsuportabilă. Mânaceluilaltîitotpipăianervosîncheieturile,vrândprobabilsăverifice dacănucumvasedezlegase.Îisimţeadegetelepăroase.Îisimţea,trecândprin haine,şimirosultrupului,cadeprazamestecatcumotorină,şitotuşidulceag. Eracusiguranţăstrăin. Laînceput,Hanioîşipuseseîngândsăfieatentlaamănunte:decâteoria cotitmaşina,cândaieşitdepedrumulpavat,decâteoriatraversatcaleaferată şiaşamaideparte,darşi-adatseamacăefortulerainutil.Dacăarfifosto călătoriescurtă,poatecăs-arfipututorienta,darmaşinaamersfărăopriremai binededouăorepedrumasfaltat.Probabilcăn-aveaudegândsă-lducăîn inima muntelui, să-l împuşte şi să-i arunce cadavrul pe fundul vreunei văi; bănuiamaidegrabăcăseîndreptauspreTōkyō. Maşinaaintratpeundrumdenivelatşiaînceputsăsezgâlţâieputernic.Mai mult,păreasăurceopantăabruptă.Îşidădeaseamacăsestârnisevântulşise întuneca. Cândînsfârşits-auoprit,l-acuprinsneliniştea.Aveasăfieomorât,darpână atuncimaiera.Afostpussăcoboaredinmaşină.Amerspeundrumcupietriş, apoiaintratîntr-ocasăînstiloccidental,cucovorpejos.

53

Erauîntr-unbeci.Înîncăperenuseaflanimic,înafarădeomasărudimentară şicâtevascaune,pusedirectpebetonulrece.L-auaşezatpeunuldintreele,cu mâinilelegateînfaţă,şii-auscosochelariinegri. Încamerăerau,pelângăcelcarecondusesemaşinaşiînsoţitorulsău,patru bărbaţi. Hanio îi mai văzuse. Pe trei dintre ei îi întâlnise cu ocazia experimentuluicudroguldinprafdecărăbuş.Dedataaceasta,străinulmaiîn vârstă,Henry,nu-şiaduseseteckelul.AlpatruleabărbaterapatronulluiRuriko, grăsanulcuberetă.Ţineaşiacumpegenunchiuncaietmaredeschiţe. Bărbatulcuberetăi-aoferitluiHaniooţigară,i-aaprins-ogrijuliuşis-a aşezat lângă el. Dintre ceilalţi cinci, unii se aşezaseră, alţii rămăseseră în picioare,însătoţiîlpriveauţintă.Ceidoicareîladuseserăcumaşinaţineau

pistoaleleîndreptatespreel,gatasătragăoricând. —Bun.Începeminterogatoriul,aspusstrăinulcuberetă,cuovoceprofundă, carearăsunatputernicînîncăpereagoală.Arfibinesănemărturiseştidelabun începutdacăeştisaunuomalpoliţiei. Hanioeracâtpecesăpicedepescaun. —Deundepânăundev-avenitideeaasta?? —Haide,mărturiseştedebunăvoie.Pânălaurmă,totaisărecunoşticăeşti poliţist.Bine.Pentrucăaşacredc-osămeargătreabacelmairepede,amsă-ţi expliccumdenune-amocupatdetinepânăacumşite-amlăsatsătedesfăşoriîn voie. Mie îmi plac metodele paşnice şi convingătoare. Dacă trebuie omorât cineva,îipunpealţii. Cândţi-amvăzutanunţulînziar,mis-apărutfoartedubios,aşacăamtrimis latineunbătrâncarelucreazăpentrunoi.Eşielaici.Ziceacă-iedordetine. Haide,intră! Străinulabătutdinpalme.Ecoulasunatcaunropotdeaplauze. PeouşăopusăceleiprincarefuseseadusHanioşi-afăcutapariţiabătrânulcu protezaşuierătoare.L-asalutatpeHaniodinochi. —Îmiparerău. Străinulcuberetăl-aadmonestatimediat:

— Nu mai vorbi prostii! Eu mi-am dorit mult să imortalizez moartea domnuluiHanio,însearaasta,aşacămi-amaduscaietuldeschiţe.Amdegând să-lprindîntoateipostazeleagoniei,cândosăpiceşin-osăsemairidice,aşacă terogsănu-mistriciplăcerea.Bun.Cuastacredcăte-amconvinspuţin. Ca să înţelegi de ce ne-a atras atenţia anunţul tău, trebuie să-ţi spun că organizaţianoastrăesupravegheatăînsecretdepoliţie.Noiştimastademultă vreme,darnureuşimsă-iprindem.Cândţi-amvăzutanunţul,ne-amgândit, fireşte,căpoliţiasefoloseştedeunomcatine,căruianu-ipasădeviaţă,pepost deinformator,casăafletotfeluldesecrete.Aşacăampusochiipetine. Pe urmă ţi-am scos-o în cale pe Ruriko. Ea ştia deja prea multe despre organizaţianoastră.Dacăn-oopream,cineştiecuii-armaificiripitdespreACS. Aşa că am plănuit să fie ucisă. Am aranjat întâi să vă întâlniţi, şi apoi am eliminat-o.Ne-amgânditcă,înfelulăsta,siguraisăteduciglonţlapoliţie,săle povesteşti. Dartuaifostdeştept!Incredibildedeşteptşideprecaut! Ne-amspuscă,dacătelăsămsăplecinevătămatdinapartamentulluiRuriko, peurmăputemsăteurmărim,casăvedemcumîţiobţiiinformaţiileşicum

raportezi.Bineînţeles,teşifotografiasempeascuns.Caietulmeudeschiţeare încorporatăocamerădefilmat. Străinulcuberetăi-aarătatluiHaniocopertacaietului.Peeascria„SKETCH BOOK“,iarceidoide„O“aveauundesigndeosebit,caoperechedeochi, dintrecareunullargdeschis,iarcelălalt,închispejumătate.Înmijloculochiului largdeschissezăreaolentilăminusculă.Uitându-semaiatent,Hanioaremarcat căşicopertaeraneobişnuitdegroasă. —Dartute-aipurtatdeparcănimicnus-arfiîntâmplat.Nute-aidusla poliţie.Nis-apărutsuspectcândailuatmasacuşoareceledepluş,daram verificatpeurmăşin-amgăsitniciuntransmiţătorascunsînjucărie.Aifostal naibiidedeşteptcănute-ailăsatprins.M-ailăsatcuguracăscată. Dincauzaasta,amfostnevoiţisănefolosimdeîncăofemeie.Făceaşiea partedinorganizaţie.Misiuneaeierasătepăcăleascăşisătetragădelimbă. Dar,cesăvezi,fataaiabătrânăs-aîndrăgostitdetineşişi-adatviaţaînlocul tău! Etaregreusătedescotoroseştideuncadavru,dardacă-ivorbadesinucidere, încămaimerge.DomnulHenryaicidefaţăşitovarăşiiluis-ausfătuitşiaufost depăreresătemailaseliberovreme,dar,bineînţeles,fărăsătescapedinochi. Pânălaurmă,tottrebuiasăfiiucis,dardacăteţineamdemomealăîncăuntimp, poatecăprindeamşialţispionide-aipoliţiei.Însătuaifostfoartedeşteptşin-ai făcutniciogreşeală. Peurmăte-aiîncurcatcufemeia-vampir.Atuncichiaramînceputşinoisă credemcăeştidoarunciudatcarecautăsămoară,şicăamgreşitcândte-am bănuitcafiindspion.Ne-amsimţittareridicolişine-amdoritsă-ţisugăfemeia aiatotsângeleşisăcrăpinaibiimairepede.Tarene-ammaifibucurat. Cândcolo,n-amersaşa.Femeia-vampireradefaptcamuflajultăudisperat. N-amcezice,eşticuadevăratunspiondemâna-ntâi! Suntem la curent şi cu tot ce ai mai făcut pe urmă: ai simulat cu multă îndemânare că ai anemie cerebrală, ca să ajungi la spital. Cât timp ai stat internat,noiamlăsatgardajos,iartu,înschimb,ţi-aifăcuttreburilenetulburat. —Nicivorbă!aripostatHanio. —N-arerostsănegi.AmluatdejalegăturacuţaraB.Teaupelistacuspioni japonezi, de când cu Operaţiunea Morcov. A fost tare rău că te-am lăsat nesupravegheatatuncişiţi-aipututducemisiunealacapăt.Amluatplasă.O mareplasă.Tâmpiţicesuntem! Străinulcuberetăi-azâmbitdulceluiHanioşil-aînţepatînberegatăcuvârful

ascuţitalcreionuluidedesen. —Într-unfinal,ne-amgânditcăcelmaibineerasăteprindem,săstoarcem delatinetoateinformaţiiledespreactivităţiletovarăşilortăişisăteomorâm. Atâtacă,atuncicândne-amrelaxatmaimultdecâttrebuiaşin-ammaistatîn permanenţăcuochiipetine,tuaidispărut.Amtrasosperieturăgroaznică.Pe cuvânt.Arfifostfoartepericulospentrunoidacăscăpai. Însă,dinfericire,păstrasemcusfinţeniepozataşiamfăcutomulţimede copii.EramsiguricăaisăteducisătedistreziînShinjuku,vecheatavizuină. Le-am distribuit fotografia unor dealeri de LSD, aflaţi şi ei la marginea organizaţieinoastre,şii-ampussătecaute. S-auînvârtitpestetot,întrebându-lepetoatefetelecartieruluidacănucunosc untipciudat,careadatanunţînziarcăvreasă-şivândăviaţa.Tute-aiculcatcu omulţimedefemei,dar,precautcumeşti,nule-aidusniciodatălatineacasă,iar întretimpte-aimaişimutat. Tōkyōareopopulaţiedezecemilioanedepersoane.N-afosttocmaiotreabă uşoară.UnomcarecunoşteasecreteleACS,unomcaunpăduche,sepiteape undevaşinoinumaiştiamcumsăfacemsă-lprindemşisă-lstrivim. Dar,domnuleHanio,pelumeaastachiarexistăunDumnezeu.IarDumnezeu nutepărăseşteniciodată.Luiîiplacorganizaţiilesecretealeoamenilorşile sprijinăcuputereaLui. ACSaluatnaşteredinBandaRoşiechinezească,unadintresocietăţilelor secrete,iarDumnezeulBandeiRoşiineajutăşiacum.Ştiidesprecinevorbesc, nu-iaşa?HongjunLaozu,StrămoşulMareluiEchilibru. PevremeaRevolteiTaiping 23 ,înarmataluiZengGuofan,trimisăînprovincia Huai’ansă-isubjugeperebeli,eraunşicomandantpenumeLin.Nueraprea priceputlatreburilerăzboiului.Aveaînsubordinecâtevamiiseoameni,însănu reuşise să câştige nici măcar o luptă. Zeng Guofan se mâniase groaznic şi poruncisesăisetaiecapul.

23.1850–1864.

Speriatdemoarte,Linadezertatîmpreunăcuoptsprezecedintreoameniisăi.

Aufugitcâti-auţinutpicioarele.Înmiezulnopţiiaudatpesteunmausoleuantic

şiauhotărâtsăînnoptezeacolo.Launmomentdat,auauzitzarvămareafară,ca

şicumarfidatnăvalăomaredeoameni.Aupuscutoţiimânapearme,hotărâţi

săseaperecuîndârjire,însăafarănu-iaşteptauurmăritorii,cioameniidintr-un

satdinapropiere.

Săteniile-auspus:„Adineauris-aauzitînsatunzgomotstraşnicşi,cândam

ieşitsăneuităm,amvăzutpecerundragondefoc.S-arăsucitînvăzduh,roşu-

aprins, iar pământul s-a luminat ca în puterea zilei. Apoi s-a cufundat în mausoleuldeaici.Amsocotitcăne-ausositoaspeţideseamăşiamvenitsăvă dămbineţe“. LuiLini-avenitinimalaloc.Aîntrebatcumsenumeştesatul.Spremarealui uimire,eraunsatuitatdelume,aflatlasuteşisutedeli 24 deloculîncare evadaseră.Îndoarcâtevaore,străbătuserăodistanţăformidabilă.Eralimpedecă reuşita se datora intervenţiei divine. Când au privit mai atent frontispiciul mausoleului, au văzut că-i aparţinea lui Hongjun Laozu. A doua zi, i-au mulţumit profund pentru ajutor, aducându-i ca ofrandă beţişoare de tămâie, platouricucarnedeporc,pasăre,peşteşialcooldinorez.

24.Unitatetradiţionalădemăsurăadistanţei,cuvalorivariindde-alungultimpului,standardizatăîn

prezentlalungimeade500m.

Peurmăaudevenitcutoţiitâlhari.Îiatacaupebogaţi,lefurauavuţiileşile

dădeaucelorsăraci.Astfels-anăscutBandaRoşie.

Înfine,afostoparantezăcamlungă,daraşaamajunssămărogşieula

Dumnezeu.Sărevenim:

Domnulînvârstă,aicidefaţă,te-aîntâlnitdinîntâmplareîntr-unparcşiastfel

ampututsăteurmărimdinnou.

—Chiaraşaafost,aspusbătrânul,făcândoplecăciunepoliticoasăcătre

Hanioşipărândcă-şicerescuze.

—Acumamînţelescums-aupetrecutlucrurile,aspusHanio.Atâtacăeun-

amabsolutniciolegăturăcupoliţia.Aveţiconcepţiacompletgreşităcătoată lumeatrebuieneapăratsăfacăpartedintr-oorganizaţiesaualta.Trebuiesăvă dezbăraţideideeaasta.Pelumemaiexistăşioameniliberi,nelegaţidenimenişi denimic.Trăiescliberişimorliberi. — N-ai decât să spui ce vrei, cât mai poţi vorbi. Spionii japonezi înşiră

întotdeauna tot felul de deşteptăciuni. Doar se depun eforturi considerabile

pentrupregătirealor.Darn-amterminatdepovestit:ne-aidatdefurcăşicândţi-

aiscostransmiţătoruldinpiciorşite-ampierdutdinnou.Sincerîţispun,te

pricepitarebinesădisparidinpeisaj.Totzicică-ţivinziviaţa,darn-amvăzut

bărbatcaresăaibămaimaregrijădeviaţalui.Mărog,pânăînsearaasta.

Suntsigurcăeşticuriossăaflicumte-amgăsitlaHannō.

Noiavemşioagenţiedeturism,undeadunăminformaţiidelatoatehotelurile

şi hanurile din Japonia. Concret, noi le aducem clienţi, iar ei ne transmit informaţii.Serviciilenoastresuntfoarteapreciate,avemoreputaţiefoartebună, iarhotelurileprofităşiele.Înschimb,aflămimediatcândvreunindividdubios petrecemaimultăvremeundeva. Amcăutat,cumultăatenţie,pestetot.Amîntrebatdacăn-auclienţicamde vârstata,careauînchiriatcamerepentruoperioadămailungă.Amstrânslaţulşi într-unfinalte-amgăsit,lahanuldinfaţagăriidelaHannō.Amavutnoroc. Dacă prindem un spion de nivelul tău şi-l facem să vorbească, primim o recompensă substanţială de la organizaţie. Aşa că toţi suntem deosebit de interesaţi.Fiindcănouă,străinilor,neplacbanii. Bun,acumetimpulsăîncepeminterogatoriul.Câţiinformatoricatine,puşisă spionezeACS,arepoliţia?Undesunt?Ceactivităţiauşicumţinlegăturacu poliţia? Hanioşi-aamintitdecutiuţaneagrăpecareoaveaînbuzunarşişi-apustoate speranţeleînbătrânulcuexpresiespăsită.

54

—Aha…aspusHanio,capentrusine.Deciacummătorturaţi?

—Exact.Întimpulăsta,euamsătedesenezpeîndelete.Cudeseneledeacum

şicucelefăcutecândte-aiculcatcuRurikomăgândescsăfacoexpoziţie,doar

pentrucerculdeprieteni.Osăiasăfoarteartisticăşiveselă.Fiindcătoatălumea

senaşte,iubeşteşimoare.

—Dardacămăsinucidînaintesăapucaţisămătorturaţi?

—Ce-aisăfaci,îţimuştilimba?

—Nu,măgândeamsăvăiauşipevoicumine,i-arăspunsHanio.

Cumâinilelegateîmpreună,aapucatcutiuţaneagră,ascunsăînbuzunarul

sacoului,şiaapăsatpebuton.Încamerăarăsunatunticăitlimpede.

—Îmiînchipuicăauziţişivoi.

—Cemaieşiasta??

Calaunsemn,străiniis-auridicatcutoţiiînpicioare.

—Sănuvătreacăprincapsămăîmpuşcaţi.Însecundaîncaretrageţi,apăs

pebutonşisărimcutoţiiînaer.Văspulberşipevoi.

—Nu-ţiparerăudeviaţă?

—Săvăreamintesc.Eusuntbărbatulcareşi-ascosviaţalavânzare.Nu-sde

teapaspionilorcavoi,careacumtremuraţicavarga.

Am potrivit bomba să explodeze în opt minute. Dacă apăs pe buton, explodează pe loc. E suficient de puternică încât să distrugă locul ăsta din temelii. Cutoţiis-autrasmaiînspate.Stăteaucapeace. —Vreţisăv-oarăt?aîntrebatHanio,scoţânddinhainăunobiectnegru,rău prevestitor. Erasingurulluiasdinmânecă.Cutiuţaticăiafoartepromiţător. —Măi,staiaşa!Chiarţis-aurâtcuviaţa? —Ceîntrebaremaieşiasta?Oricumurmeazăsăfiutorturatşiomorât.Nu-i totuna? —Stai,stai!Credcăputemgăsiosoluţiesătelăsămînviaţă. —Atunciecazuls-ospuirepede.Maiavemdoarşapteminute. —Teprimimînorganizaţie!Vedemcumfacemsă-ţidămunsalariucâtmai mare.Îţidămtotcevrei,poziţie,bani,femei,cucondiţiasăţiitotulsecret.Hai, măi,dom’Hanio! —Terogsănunetragemdeşireturi!Niciprincapnu-mitrecesăintruîntr-o organizaţiemurdarăcaavoastră.Peminenumăintereseazăetica,aşacănu-mi pasăcefaceţivoi.Puteţisăomorâţicâţioamenivreţi,săspălaţibanisausăfaceţi traficdedrogurioridearme.Daraşvreasăvălepădaţideideeapreconceputăcă oameniifacneapăratpartedintr-oorganizaţiemaimare.Suntdestuleexcepţii.În plus,trebuiesăînţelegeţicăuniioameninuţinlaviaţă.Edreptcăăştiasunt puţini.Puţini,darexistă. Eu,unul,nuţinlaviaţamea.Viaţameaeomarfădevânzare.Mi-eindiferent cesealegedeeaşin-amnimicdeobiectat.Darmărevoltăideeasăfiuomorât cude-asila,aşacăprefersămăsinucid.Şisăvăiaudrepttovarăşidecălătorie. Maiavemcinciminute. —Aşteaptă!Osă-ţicumpărămatunciviaţa! —Şidacănuvreaus-ovând? Hanio a scuturat cutia neagră deasupra capului, aruncându-i o privire bătrânului.Bătrânulareacţionatimediat.S-arepezitlauşă,adeschis-oşile-a spuscelorlalţi:

—Haideţi,fugiţirepede!Ieşimşi-llăsămînchisaici.Haideţi,cutoţii!Pe

urmăn-aredecâtsăexplodeze.Treabalui.Dacănunegrăbim…

—Patruminute,aspusHanio,aşezându-semaicomodpescaun.

Apuscutiapemasadelângăel,dar,prevăzător,nuşi-aluatmânadepeea.

—Dacăieşiţicutoţii,n-amsăapăsimediatbutonuldeclanşator.Amsăaştept

patruminute,pânălamomentulsetatpentruexplozie.Încelepatruminuteîn careamsăfiusingur,vreausă-mirememorezviaţa.Voitrebuiesăfugiţicâtmai departe,dacăvreţisănufiţirăniţi.Dar,mărog,pânăundepoatefugiunomîn treisaupatruminute? S-au auzit nişte paşi precipitaţi derapând pe ciment. Bătrânul o luase la sănătoasa.Calaunsemn,toţiceilalţis-aubulucitşieiafară. Hanioi-apetrecutcuprivirea,s-aridicatîncet,aînchisuşa,apoiamerslauşa cealaltă.Aîncercat-osăvadădacăeradescuiată,aîntredeschis-odoarcâtsăse poatăstrecura,aluat-olagoanăînsuspescărişiacontinuatsăfugăcâtl-au ţinutpicioarele.

55

Erasigurcănuaveasăfieîmpuşcatdinspate.Astrăbătutpiezişpâlculde copacidingrădină,apusunpiciorpezidşiasăritdincolo,apois-alăsatsă alunece la vale pe panta stâncoasă şi abruptă. Casa nu era chiar în inima muntelui,departeşiizolată;aajunscurândîntr-unorăşel.Cutrupulplinde julituri,alergaşistriga:

—Ajutor!Undeesecţiadepoliţie?

Cumâinilelegate,îieragreusăalergeşisetotpoticnea.Trecătoriisefereau

dincalealuicumputeau,aruncându-iprivirireci.

Înceledinurmă,cinevai-aspus:

—Eimediatcumcoteştiladreapta!

Ajunslapoliţie,Hanios-aprăbuşitpepodeagâfâind,incapabilsărosteascăun

cuvânt.Poliţistul,unomîntredouăvârste,l-aîntrebatcalm:

—Deunde-aimaiapărutşitu?Iauite,eştilegat.Şimaieştişirănit.

—Unde…undesuntemaici?

—ÎnŌme,i-arăspunspoliţistul,fărăsăseîntrerupădincefăcea.

—Daţi-mi…daţi-mi,vărog,puţinăapă!

—A,apă.Aşteaptăunpic,i-arăspuns,totfărăsăseîntrerupă.Răsfoiaun

caiet.

Într-unfinal,aînşurubattemeiniccapaculstilouluivechişil-apusjos.S-a

ridicat,aruncându-iluiHaniooprivirescurtă,şis-adussă-iaducăapă.Nupărea

căaveasă-idezlegemâinilepreacurând.

Hanioaapucatpaharulcuamândouămâinileşil-adatpegât.Nimicnuera

maibunpelumedecâtapaproaspătă.

Poliţistuli-aprivitmâinilelegate,circumspect.Probabilseîntrebacumavea să reacţioneze individul necunoscut dacă-l dezlega. Hanio încă mai avea o fărâmădejudecatăşis-aabţinutsă-lroagepepoliţistsă-lelibereze.Puteasă-l pârascămaitârziuunuisuperior,pentruneglijenţăînserviciu. Chiaratunci,poliţistuli-adesfăcutlegăturile,cugesturifoarteafectate. — Ce ţi s-a întâmplat? l-a întrebat acesta, pe tonul pe care cineva îşi admonesteazăfiulîntorsacasăînmiezulnopţii. —Erasăfiuasasinat. —Hmm,asasinat…amormăitpoliţistul. Adesfăcutiarcapaculstiloului,culehamite,ascosdintr-unsertarniştehârtie descrisgrosolanăşiaînceputsănoteze,cuoîncetinealăînspăimântătoare. Hanioarăspunsîntrebărilorderutină,iritatcănimicdincespuneanupărea să-limpresionezepeinterlocutor.S-asimţitmaiuşuratabiacând,într-untârziu, acestaapusmânapetelefon,casăraportezecazulsuperiorilor. Când coborâse în goană pe panta stâncoasă, Hanio se lovise la fluierul picioruluişiacumîldureafoartetare.Şi-astrecuratdegetelepesubpantalonşii s-aumânjitdesângelipicios. Aduratdestuldemultpânăsăvinăcinevadelasecţiaprincipală.Înaşteptare, poliţistuli-aoferitceaişiţigări.Nupăreasă-linteresezece-ispuneaHanio.În schimb,aînceputsă-ipovesteascădesprefiulsău. —BăiatulmeuelauniversitateaN.Măbucurcănus-aamestecatîngrupările studenţeşti,darsearanicigândsăînveţe:mereuîşicheamăprieteniişijoacă mahjong