Sunteți pe pagina 1din 4

Proiect didactic

Data: 20.02.2019
Clasa: a VII-a
Profesor: Garabajiu Teodor
Disciplina: Geografia continentelor sș i oceanelor
Subiectul lecției: Lacurile, ghețarii și mlaștinile
Tipul lectșiei: de transmitere a cunosș tintșelor sș i formare a competentșelor
Subcompetente :
Comunicarea corectaă îîn limba maternaă cu utilizarea adecvataă a termenilor geografici.
Alcaă tuirea unui poster sau un proiect la temaă , utilizarea altor metode complexe la caracterizarea particularitaă tșilor ce tșin de
componentele naturale ale continentelor.
Obiective operationale:
- saă identifice cu ajutorul haă rtșii din manual sau atlas principalele lacuri din Eurasia;
- saă explice tipurile de lacuri din Eurasia, dupa originea cuvetei lacustre, analizaî nd schema;
- saă descrie lacul Baikal studiind fragmentul de text;
-saă descrie ghetșarii sș i mlasș tinile , studiind fragmentul de text.
-saă argumenteze rolul apelor Eurasiei pentru naturaă sș i om completaî nd o schemaă .
Strategii didactice:
 Metode/tehnici/procedee: expunerea îîn power-point cu ajutorul proiectorului, Cine sș tie, raă spunde, conversatia, demonstratia,
descoperirea, problematizarea, lucrul cu harta, atlasul, lucrul cu textul, algoritmizarea, graficul T,caă laă toria geograficaă ,completarea
schemei.
 Metode/tehnici de evaluare: evaluarea curentaă , conversatșia de verificare, completarea haă rtșii-contur, jocul evaluativ, analiza,
algoritmizarea.
 Mijloace de îînvaă tșaămaî nt: laptopul, harta fizicaă a lumii, atlase sș colare, haă rtși-contur, fisș e de lucru
 Forme de organizare: frontalaă ,individualaă , îîn perechi
Surse de informare:
1.Geografia Continentelor si Oceanelor, Manual, cl. a VII-a, Natalia Odoleanu, Vitalie Sochircaă , Larisa Ungurean, Camelia Marian, 2012
2.Geografia continentelor sș i oceanelor, cl. a VII-a, Ghidul profesorului, ARC 2012
3. www. didactic.ro
Desfășurarea lecției

Etapele lecției Ob Timp Activitatea de predare/învățare/evaluare


. Forme de activitate/resurse materiale/metode/tehnici/procedee
Op
.
Organizarea clasei
Se anuntșaă Buletinul meteo:
Astăzi vom avea parte de un soare generos, care va va împărți raze de bunătate, atenție, prietenie și colaborare. Nu va
lipsi din agendă nici vântul care prinde azi curaj și va sufla cu multe informații utile. Codul roșu va fi valabil doar pentru
răspunsuri corecte și complete.Sunt posibile ninsori cu depuneri însemnate pe hartă. Temperatura aerului va fi cu valori
pozitive și emoții de neuitat.
Evocare
10 min Reactualizarea cunosș tintșelor ,, Cine știe, răspunde!,,
1.Numitși bazinele de scurgere ale raî urilor Eurasiei. – toate 4 oceane și bazinul endoreic
2.Fluviu numit îîn antichitate Istros, Donaris, Danubius?- Dunărea
3.Care fluviu are lungimea cea mai mare din Eurasia?- Yangtze
4.Numitși un fluviu care formeazaă la gura de vaă rsare o deltaă .- Dunărea, Brahmaputra, Huang He
5.Demonstratși printr-un exemplu dependentșa raî ului de relief.- râu de munte cu praguri, cascade, de câmpie
6.Demonstratși printr-un exemplu dependentșa raî ului de climaă .- ploi musonice în S-E Eurasiei,iarna cad puține
precipitații, Amudaria cu puțină apă.
Ce reprezintă imaginea?
Se demonstreazaă la proiector imagini ale unui lac, ghetșar sș i mlasș tinaă . Elevii identificaă ce semnificaă imaginea.
Se anuntșaă caă călătoria în Eurasia continuaă sș i caă azi vom face popas îîn lumea lacurilor, ghetșarilor sș i mlasș tinilor acestui
continent.
Se anuntșaă obiectivele lectșiei.
Realizarea O1 25min I.Lacurile Eurasiei
sensului O2 1.Analizatși harta din atlas sș i determinatși care sunt cele mai mari lacuri din Eurasia.
2.Localizatși-le pe harta fizicaă , apoi pe harta-contur.
3.Studiatși fig. 2.74 din manual sș i descoperitși tipurile de lacuri dupaă origine.
Elevii vor îîndeplini pe raî nd fiecare sarcinaă , studiind shema din manual, analizaî nd haă rtșile din manual sș i atlas. Vor
depune lacurile pe harta –contur.

1. Descrierea lacului Baikal


Activitate în perechi. Elevii vor analiza imaginea fig. 2.75, vor studia textul din manual, p.79-80, dupaă care vor
O3 evidentșia caracteristicile principale ale lacului Baikal
- Cel mai adaî nc lac sș i cel mai vechi de pe Terra
- Originea lacului- tectonic
- Se îînregistreazaă anual peste 2000 cutremure de paă maî nt
- E considerat ,, muzeu viu,,: peste 800 specii de animale sș i 245 plante endemice
- Aici se îîntaî lnesc foci
- E un obiect turistic de valoare mondialaă .

Se va demonstra elevilor imagini ale lacurilor- record:


- Lacul Fumarol ( pen.-la Kamceatka)
- Lacul Arport-Tso ( pod. Tibet)
- Lacul Balhasș ( Asia, Kazahstan)
- Finlanda- tșara cu peste 187.888 lacuri

I. Ghețarii
Elevii vor studia fragmentul de text sș i vor relata despre ghetșari îîn baza unui algoritm:
O4 1.Unde se întâlnesc ghețarii?
2.Cum se clasifică ghețarii?
3.Comparați ghețarii montani cu ghețarii continentali.
Prezentarea imaginilor cu cei mai mari ghețari montani din Eurasia:
- Fedcenco ( Muntșii Pamir)
- Himalaya ( Muntșii Himalaya)
- Hindukush ( Muntșii Hindukush)
- Caucaz ( Muntșii Caucaz)
- Alpi ( Muntșii Alpi)
Vor localiza pe harta fizicaă ghetșarii montani sș i continentali ( pen.-la Taimaî r, Kola). Compară tipurile de ghetșari
completaî nd graficul T.

- Ghețari montani ghețari continentali ( înghețul peren)

1.sunt raă spaî nditși îîn muntși la altitudini mari 1. Sunt raă spaî nditși pe suprafatșa terestraă
2.dau îînceputul multor raî uri 2. Se formeazaă datoritaă iernilor foarte reci
3. detșin o sursaă mare de apaă potabilaă 3. Prezintaă mari piedici îîn constructșia drumurilor,
caselor de locuit, pentru cultura plantelor.
4. au un rol îîn formarea mlasș tinilor sș i baă ltșilor

Popasul al III-lea ,, Mlaștinile,,


Se vor descrie mlasș tinile cu ajutorul îîntrebaă rilor de reper:
1.Cum se formează mlaștinile
O4 2.Ce prezintă mlaștinile?
3.Localizați pe hartă regiunile cu mlaștini.
4.Demonstrați printr-un exemplu rolul mlaștinilor în natură.
Prezentarea mlasș tinii Satchinez din Romaî nia, se aduc careva informatșii.

Reflecție 10 min Să reflectăm!


Activitate independentă
Lucrul cu fișe
O5 1.Elevilor li se cere saă clasifice lacurile enumerate conform originii cuvetei, completaî nd un tabel. Prezintaă rezultatele.
2.Completarea casetelor cu caî te un exemplu ce reflectaă importantșa apelor Eurasiei pentru naturaă sș i om.
3. Jocul evaluativ ,, Arată pe hartă unde mă aflu,, Elevii sunt îîncurajatși saă localizeze pe harta fizicaă a lumii lacurile:
Baikal, Issîk-Kul, Balhaș, Ladoga, Onega, Caspic, Aral, Marea Moartă)
Extindere De studiat tema. Portofoliu,, Caă laă torie imaginaraă pe un lac din Eurasia,,

S-ar putea să vă placă și