Sunteți pe pagina 1din 7

012212345 6789

ÿÿ7878ÿÿ

pv: B@DÿpX[B?V\ÿ]^ÿVrXiV\ÿŒ?C?:>BWB?Vÿq@DÿZX>?ccc uCC L x?Ca L


pX[B?V\ÿ]^ÿ Œ?C?:V\ÿ¤[?@WVÿ Š?iVÿ_ÿ tqW`rCBVW fB=@ÿB@
_ÿfrXiWBZ?V _ÿrXWXV ŒXZZY@BW;
ÿ
)*+, -./ÿ1223ÿ45*216718
:;ÿ=>??@AB?CDEFGHEFGIFJKÿLÿ ÿLÿ
+*+9 ÿLÿ
MNO6POÿ6ÿQORÿSTP
UBVWÿ;XY>ÿZX[B?\ÿ]^ÿ_ÿ`?C?:>BW;ÿaB̀bVc
ÿd2e-.2ÿ
‰-9oÿ)4o-~-o6
”-29•ÿzFGÿLÿB@ÿCqVWÿi??bÿk
jkÿWBWC?V ÿ
fX>Wÿ:;gÿÿ ^B?igÿÿ
S
ÿh ÿ ÿ ÿ –2——ÿ{5|8ÿ˜8-2.19
’n+82ÿWrBVÿCBVWg ÿ ÿ
lcÿm+.n+oo+.ÿ
L L ˜221™+4†šÿÿ]?CCÿYVÿirqWÿ;XYÿWrB@bÿq:XYW
ÿK ÿ ÿyqW? ÿKjÿp?WqV`X>? WrBVÿA?qWY>?c
]r?ÿCBA?ÿXAÿqÿDB[X>`?DÿW?C?[BVBX@ÿi>BW?>ÿDqWB@=ÿqÿW??@q=?ÿ=B>CÿBV
AY>Wr?>ÿ`XZaCB̀qW?Dÿir?@ÿr?ÿAqCCVÿB@ÿCX[?ÿiBWrÿrBVÿ:?VWÿA>B?@DsV ›on28ÿ‰-9o9ÿ™6ÿ/822.e-2—17œž7
ZBVW>?VVc œŸœ ¡
tXXD;ÿuCC?@L tXXD;ÿuCC?@ vBq@?ÿw?qWX@ pq>B?C ¢964n5—5/-4+—ÿ*69o286
x?ZB@=iq; pB̀rq?CÿpY>ar; on8-——28
ÿ L qÿCBVWÿXAÿIlÿWBWC?V

ÿ e|..6ÿ45*21-29
zcÿm2ÿ+.1ÿ{5|ÿ+.1ÿ}~2865.2ÿ2ÿ€.5ÿ qÿCBVWÿXAÿjJÿWBWC?V
L L
ÿGcj ÿ ÿyqW? ÿGIÿp?WqV`X>?
uÿCX@?C;ÿVrX?ÿVqC?VZq@ÿq@Dÿq@ÿ?``?@W>B̀ÿa?>AX>Zq@`?ÿq>WBVW ÿ ’54-+—ÿ+.1ÿ32895.+—
VW>Y==C?ÿWXÿ`X@@?`WÿB@ÿWrBVÿY@B‚Y?ÿWqb?ÿX@ÿ`X@W?ZaX>q>;ÿCBA?c 18+*+
pB>q@DqÿƒYC;L ƒXr@ÿxqib?V pB>q@DqÿƒYC; pBC?Vÿ]rXZaVX@ qÿCBVWÿXAÿjlÿWBWC?V
„>q@DX@ÿyqW`CBAA
ÿ L ÿ )*+,-./ÿ1223ÿ45*2167
18+*+9
qÿCBVWÿXAÿjkÿWBWC?V

jcÿ…2ÿ{58†‡ÿˆÿ‰5~2ÿ{5|ÿ ÿ +8
L L qÿCBVWÿXAÿjHÿWBWC?V
ÿIcj ÿ ÿyqW? ÿHJÿp?WqV`X>?
f?[?>qCÿCX[?ÿVWX>B?VÿV?WÿB@ÿX@?ÿXAÿWr?ÿZXVWÿCX[?Dÿ`BWB?VÿXAÿWr?
iX>CD\ÿŠ?iÿ‹X>bÿŒBW;c ÿ ?ÿqCCÿCBVWVÿ:;ÿ=>??@AB?CDEFGHEFGIFJKÿ
f? £
qWBrÿubB@ ‹[q@ÿuWWqCyq@DqCCÿ„qCVZ?;?>uCC?@ÿxY=r?V frY@ŽB
iqBt?@ÿƒBq@= fr?brq>ÿwqaY>ƒXVrYqÿpq>VWX@ pB>qÿŠqB>ŠqWqCB?ÿX>WZq@
„>?WWÿyqW@?>L frBqÿUq„?XYAŠqWqCB?ÿX>WZq@ „>qDC?;ÿŒXXa?>xq;D?@
Œr>BVW?@V?@
ÿ L

Hcÿ‘+812.ÿ’o+o2ÿ
L L
ÿGcF ÿ ÿyqW? ÿIGÿp?WqV`X>?
uÿ‚YB?WC;ÿW>XY:C?Dÿ;XY@=ÿZq@ÿ>?WY>@VÿrXZ?ÿAX>ÿrBVÿZXWr?>sV
AY@?>qCÿqAW?>ÿ:?B@=ÿ?VW>q@=?DÿA>XZÿrBVÿAqZBC;ÿAX>ÿqÿD?`qD?c
“q`rÿ„>qAAL “q`rÿ„>qAA?W?>ÿfq>V=qq>D ŠqWqCB?ÿX>WZq@
q@ÿxXCZ
ÿ L

11
771
13!20"#"$$1%&'(''" 41$
012212345 6789
ÿÿ7878ÿÿ
*+ÿ-./0ÿ1/ÿ2.ÿ
3 3
ÿ4+5 ÿ ÿY987 ÿ45ÿ6789:;<=7
>ÿ?<@ABÿC9AÿDE<ÿ:@=FGF7:ÿ9ÿHG:9:87=ÿ98ÿ:79ÿG:ÿE@=8I7HÿGA8<ÿ9A
7JG;ÿK<@=A7?ÿ<Lÿ9HF7A8@=7ÿ9AHÿHG:;<F7=?+ÿMEGI7ÿ;9:8ÿ9D9?NÿE7
L<=C:ÿ9Aÿ@A7OJ7;87Hÿ;<AA7;8G<AÿDG8Eÿ9A<8E7=ÿ:@=FGF<=Pÿ9
L79=:<C7ÿQ7AB9Iÿ8GB7=+
>ABÿR773 S@=9KÿSE9=C9 T==L9AÿUE9A >HGIÿV@::9GA W9X@
ÿ 3

Z+ÿ[\//]0ÿ^_`00_ÿ
3 3
ÿZ+a ÿ ÿY987
M9LLI7ÿS8=778b:ÿ=G;E7:c8<c=9B:ÿ89I7ÿG:ÿ9Aÿ9H9J898G<Aÿ<Lÿd9C7:
>H9C:bÿaefeÿC7C<G=ÿ<Lÿ8E7ÿ:9C7ÿA9C7ÿgJ@XIG:E7HÿX?ÿS<@=;7H
67HG9ÿQ<<h:iNÿDEG;Eÿ;E=<AG;I7:ÿ8E7ÿLGA9A;G7=b:ÿL<=9?ÿGA8<ÿ8E7ÿL<<H
+++ÿS77ÿL@IIÿ:@CC9=?ÿj
k:E<Cÿl7IC: T9Aÿl7IC:3 d9C7:ÿR9LL7=8? m9AA?ÿnI<F7=
d@IG7ÿn<Ao9I< m9I7ÿmG;h7?
ÿ

4+ÿ[p\_ÿq_p0`ÿr1st]0uÿv1ÿ
3 3
ÿ*+Z ÿ ÿY987
MEGI7ÿ98ÿ9ÿHGAA7=ÿJ9=8?NÿL<@=ÿC9==G7HÿR<:ÿ>AB7I7:ÿ;<@JI7:ÿJI9?ÿb9
hG::GABÿB9C7NbÿS7F7Aÿ6GA@87:ÿGAÿV79F7A+
w<@=8A7?ÿm9AG7I:3 6G;E97Iÿ69=;ÿx=G7HC9A w987ÿQ77E9A
Y<XÿwE7:87=ÿSCG8E kCGI?ÿ69?9ÿ6GII:
ÿ

y+ÿzp0ÿ{|}0|_.1|ÿ1/ÿ-~.|ÿ
3 3
ÿZ+€ ÿ ÿY987 ÿ*yÿ6789:;<=7
>ÿ;<C7H?ÿ:78ÿGAÿ9ÿD<=IHÿDE7=7ÿA<ÿ<A7ÿE9:ÿ7F7=ÿIG7HNÿ@A8GIÿ9
D=G87=ÿ:7Go7:ÿ8E7ÿ<JJ<=8@AG8?ÿL<=ÿJ7=:<A9IÿB9GA+
YG;h?ÿn7=F9G: 6988E7DÿY<XGA:<A3 YG;h?ÿn7=F9G: d7AAGL7=
n9=A7=d<A9EÿVGIIR<@G:ÿw+U+
ÿ 3

5+ÿzp0ÿz.|ÿv`sÿ
3 3
ÿ4+Z ÿ ÿY987 ÿZ‚ÿ6789:;<=7
TAÿf5a€Nÿƒ:h9=ÿ698o7=98EÿG:ÿX<=AÿGAÿ8E7ÿx=77ÿwG8?ÿ<Lÿm9AoGB+ÿ>8
9B7ÿ8E=77NÿE7ÿL9II:ÿH<DAÿ9ÿLIGBE8ÿ<Lÿ:89G=:ÿ9AHÿ:8<J:ÿB=<DGAB+ÿTA
f5‚5NÿM<=IHÿM9=ÿTTÿX=79h:ÿ<@8+
„<Ih7=ÿS;EI…AH<=LL3 m9FGHÿQ7AA7A869=G<ÿ>H<=L>AB7I9
MGAhI7=U98E9=GA9ÿWE9IX9;E
ÿ

11
771
13!20"#"$$1%&'(''" 21$
012212345 6789
ÿÿ7878ÿÿ
*+,ÿ./001ÿ234563ÿ
7 7
ÿ8,9 ÿ ÿW=<; ÿ8+ÿ:;<=>?@A;
BC;Dÿ>;=>@D;Eÿ?@F;EG=DÿH;@AI;ÿJGFF@D>ÿK;=AD>ÿ@LÿCG>
<;AFGD=KMÿGD@N;A=OK;ÿC;=K<Cÿ?@DEG<G@DMÿCG>ÿE;>GA;ÿ<@ÿL@AFÿ=
I;DPGD;ÿLAG;DE>CGNÿ?=P>;>ÿCGFÿ<@ÿ<=Q;ÿ=ÿA;K=<GR;KSÿIA;;D
N;AL@AF;AÿPDE;AÿCG>ÿTGDIÿ=>ÿCG>ÿ@N;DGDIÿ=?<,
UPEEÿVN=<@T7 VE=FÿJ=DEK;AJ;<CÿW@I;D X;>KG;ÿ:=DD YAG?
Z=D=
ÿ 7

**,ÿ[3\]0]^361_ÿ`a1b3ÿ
7 7
ÿc,d ÿ ÿW=<; ÿefÿ:;<=>?@A;
VÿN@KG<G?=Kÿ?@D>PK<=D<ÿ<AG;>ÿ<@ÿ;gNK=GDÿCG>ÿGFN;DEGDIÿEGR@A?;ÿ=DE
N=><ÿA;K=<G@D>CGN>ÿ<@ÿCG>ÿ**hS;=Ah@KEÿE=PIC<;A,
VE=FÿZA@@Q>7 WS=DÿW;SD@KE> W=?C;KÿB;G>i VOGI=GKÿZA;>KGD
VDÿjIPS;D
ÿ 7

*d,ÿ`ak631ÿlÿ`3ÿ
7 7
ÿc,* ÿ ÿW=<; ÿe9ÿ:;<=>?@A;
VÿL=FGKSÿK;=AD>ÿGFN@A<=D<ÿKGL;ÿK;>>@D>ÿLA@Fÿ<C;GAÿ=E@A=OK;MÿOP<
D=PIC<Sÿ=DEÿD;PA@<G?ÿE@I,
m=RGEÿnA=DQ;K7 oT;DÿBGK>@D U;DDGL;AÿVDG><@D YAG?ÿm=D;
p=<CK;;DÿqPAD;A
ÿ 7

*9,ÿr^stÿu4v56]wa^3xÿ
7 7
ÿ8,8 ÿ ÿW=<; ÿecÿ:;<=>?@A;
BC;Dÿ=<<;DEGDIÿ<C;GAÿ>@Dy>ÿ?@KK;I;ÿIA=EP=<G@DMÿ=ÿ?@PNK;ÿA;GIDG<;
<C;ÿ>N=AQÿGDÿ<C;GAÿA;K=<G@D>CGN,ÿZP<ÿ<C;ÿ?@FNKG?=<;EÿL=?<ÿG>ÿ<C;SyA;
EGR@A?;Eÿ=DEÿC;y>ÿA;F=AAG;E,
j=D?Sÿ:;S;A>7 :;ASKÿJ<A;;N J<;R;ÿ:=A<GD VK;?ÿZ=KETGD
U@CDÿpA=>GD>QG
ÿ 7

*z,ÿ`1ÿ`4^{3kstÿ./^/k3ÿ|/tba0xÿ
7 7
ÿe,} ÿ ÿW=<;
~;=EK;SÿC=<?C;>ÿ=ÿNK=Dÿ<@ÿLGgÿC;AÿTGE@T;EÿF@FÿPNÿTG<Cÿ=ÿIPS
@Aÿ<CA;;€ÿ<@ÿC=R;ÿ>@F;ÿ<GF;ÿ=T=SÿLA@Fÿ<C;GAÿF@<C;AhE=PIC<;A
Znnÿ<GF;,
H;@AI;ÿYA>?CO=F;A7 nA=DQÿ=>>GDGZPAQ;KSÿmPLLG;KE pSK;;
YNN :=<A;S=ÿn;E@A
ÿ

11
771
13!20"#"$$1%&'(''" 01$
012212345 6789
ÿÿ7878ÿÿ
*+,ÿ./01ÿ23ÿ425167/89ÿ./:1ÿ;6ÿ
< <
ÿ+,= ÿ ÿaBA@ ÿ>*ÿ?@ABCDEF@
GÿF@HEFA@FÿIJA@FKI@LCÿBÿHCMDNIDOÿLNEÿA@PPCÿN@FÿANBAÿCN@QCÿREIJRÿAE
SI@ÿBJSÿN@FÿPIT@ÿICÿU@BJIJRP@CC,
VA@HN@JÿW@F@X< GJR@PIJBÿYEPI@ ZSLBFSÿ[\FJC ]EJM
VNBPNE\^ _NFICAIBJÿ`BJ@
ÿ <

*b,ÿc21ÿ4251d2efÿ
< <
ÿ+,+ ÿ ÿaBA@ ÿghÿ?@ABCDEF@
iN@JÿYE@ÿICÿ^@BAÿ\Hÿ^MÿBÿDEjLEFX@FÿIJÿTFEJAÿETÿNICÿSB\RNA@FÿEJ
k[FIJRÿlE\Fÿ_NIPSÿ]EÿiEFXÿmBMkOÿN@ÿS@DIS@CÿAEÿTIRNAÿ^BDX,
YENJÿnBCo\IJ< ]IUÿGPP@J Y\PI@ÿ[EL@J `@PPMÿpMJDN qF@R
q@FUBJJ
ÿ <

*r,ÿs/89t/8ÿ
< <
ÿb,u ÿ ÿaBA@ ÿg>ÿ?@ABCDEF@
GÿCABFÿ^ELP@FÿLNEC@ÿDBF@@FÿLBCÿHF@UBA\F@PMÿkD\AÿETTkÿNEH@CÿAE
FIS@ÿBÿJ@LÿHFESIRMÿAEÿC\DD@CCÿBJSÿFIDN@C,
[E^^MÿvBFF@PPM n@A@FÿvBFF@PPM< iEESMÿWBFF@PCEJ aBJSM
w\BIS [IPPÿ?\FFBM xBJ@CCBÿGJR@P
ÿ <

*=,ÿy25tz16ÿ{63|/8/ÿ
<
ÿr,= ÿ ÿaBA@
V@K@JÿPEJRjAIU@ÿTFI@JSCÿR@AÿAER@AN@FÿTEFÿBÿSIJJ@F,ÿiN@JÿAN@M
S@DIS@ÿAEÿCNBF@ÿLIANÿ@BDNÿEAN@FÿAN@ÿDEJA@JAÿETÿ@K@FMÿA@}A
U@CCBR@Oÿ@UBIPÿBJSÿHNEJ@ÿDBPPÿAN@MÿF@D@IK@OÿUBJMÿC@DF@ACÿCABFA
AEÿ\JK@IPÿBJSÿAN@ÿ@o\IPI^FI\UÿAF@U^P@C,
nBEPEÿq@JEK@C@< qI\C@HH@ÿ[BAAICAEJ GJJBÿvERPI@AAB ?BFDE
qIBPPIJIZSEBFSEÿp@E
ÿ

*u,ÿ~662ÿ€1zz2ÿ71ÿ‚2/ÿ
<
ÿr,h ÿ ÿaBA@
GÿME\JRÿUBJÿJBU@SÿGP@CCBJSFEÿ^@RF\SRIJRPMÿBDD@HACÿBÿƒE^ÿBCÿB
DEUHBJIEJÿTEFÿqIEFRIEOÿBJÿ@PS@FPMÿHE@AÿLIANÿGP„N@IU@FQC,ÿGCÿAN@M
^BJA@FÿS\FIJRÿAN@IFÿSBIPMÿLBPXCOÿAN@MÿCPELPMÿHI@D@ÿAER@AN@Fÿ,,,ÿV@@
T\PPÿC\UUBFMÿ…
vFBJD@CDEÿ[F\JI< GJSF@Bÿ_BFH@J„BJE qI\PIBJEÿ?EJABPSE
GFA\FEÿ[F\JInFEHI„IEÿZUBJ\@P@
ÿ

11
771
13!20"#"$$1%&'(''" #1$
012212345 6789
ÿÿ7878ÿÿ
*+,ÿ./0ÿ123425ÿ6/72ÿ
8 8
ÿ9,: ÿ ÿ̀@?> ÿ;<ÿ=>?@ABCD>
EFGHÿICB?CDÿEJ?CJK@LAÿMNAO@JIÿKAÿPKQQ>IÿORÿ@ÿB@D,ÿHM>ÿS>?A
I>TD>AA>IÿNJ?KQÿAM>ÿQ>@DJAÿM>ÿM@IÿO>>JÿBM>@?KJSÿCJÿM>DÿUK?Mÿ@
V@J,ÿWCQQCUKJSÿM>DÿJ>UQRÿOCDJÿBNDKCAK?RÿXCDÿQKX>YÿAM>ÿSC>Aÿ?CÿA>>
,,,ÿH>>ÿXNQQÿANVV@DRÿZ
W>D[@Jÿ\[T>?>P8 =@DSM>DK?@ÿ]NR H?>X@JCÿEBBCDAKH>DD@
^KQV@[ _@ODK>Qÿ_@DPC
ÿ 8

*a,ÿb7524ÿc/de/fg5ÿ
8 8
ÿ;,< ÿ ÿ̀@?> ÿh;ÿ=>?@ABCD>
iM>ÿV@SKB@Qÿ=CQ>ÿEJ?CJ>QQK@J@ÿj?M>ÿB@k>DJCNAÿ=NA>NVÿCXÿlKJ>V@
KJÿiNDKJYÿF?@QRmÿKAÿ?M>ÿA>??KJSÿXCDÿ@ÿk>DRÿNJQKP>QRÿQCk>ÿA?CDR,ÿ\J>
X@?>XNQÿ>k>JKJSÿ?M>ÿVNA>NVLAÿ?KVKIÿJKSM?ÿU@?BMV@JYÿBCV>Aÿ?C,,,
H>>ÿXNQQÿANVV@DRÿZ
G@kKI>ÿW>DD@DKC8 _KCDSKCÿn@AC??KWD@JB>AB@ÿFJ@NIKW@OKC
iDCK@JC WD@JB>AB@ÿnKBC[[@
ÿ 8

**,ÿopÿq/4r0ÿ
8 8
ÿ; ÿ ÿ̀@?> ÿ;aÿ=>?@ABCD>
sM>Jÿ@ÿD>O>QQKCNAÿ?>>J@S>DÿXKJIAÿCN?ÿ?M@?ÿAM>ÿKAÿ@QD>@IRÿ>KSM?
U>>PAÿTD>SJ@J?YÿAM>ÿXCDVAÿ@ÿT@B?ÿUK?MÿAKt?>>JÿCXÿM>DÿBQ@AAV@?>A
?CÿS>?ÿTD>SJ@J?ÿAKVNQ?@J>CNAQRYÿD@KA>ÿ?M>KDÿBMKQID>Jÿ?CS>?M>DYÿ@JI
VCA?ÿCXÿ@QQYÿO>ÿKJÿBM@DS>ÿCXÿ?M>KDÿQKk>A,
G>QTMKJ>ÿlCNQKJ =NDK>QÿlCNQKJ8 uCNKA>ÿ_DKJO>DS vNQK>??>
G@DBM> `Ct@J>ÿGND@J wA?M>Dÿ_@DD>Q
ÿ 8

*x,ÿyg/0ÿcz05ÿ{2ÿ5g2ÿ|r}32ÿ
8 8
ÿ;,9 ÿ ÿ̀@?> ÿ;aÿ=>?@ABCD>
lM>R>JJ>Yÿ@ÿD>?KD>IÿDCBPÿA?@DÿQKkKJSÿCXXÿMKAÿDCR@Q?K>AÿKJÿGNOQKJY
D>?NDJAÿ?Cÿ~>Uÿ^CDPÿlK?Rÿ?CÿXKJIÿ?M>ÿV@JÿD>ATCJAKOQ>ÿXCDÿ@
MNVKQK@?KCJÿANXX>D>IÿORÿMKAÿD>B>J?QRÿI>B>@A>IÿX@?M>DÿINDKJS
s,s,FF,
n@CQCÿHCDD>J?KJC8 H>@Jÿn>JJ WD@JB>Aÿ=BGCDV@JI vNII
KDABM wk>ÿ>UACJ
ÿ 8

*:,ÿyg2ÿ{42}€‚ƒÿ
8 8
ÿh,„ ÿ ÿ̀@?> ÿ:hÿ=>?@ABCD>
FJÿ@ÿOKIÿ?CÿP>>Tÿ?M>KDÿQNtNDKCNAÿBCJICÿXDCVÿ?M>KDÿAKSJKXKB@J?ÿC?M>DY
@ÿBCNTQ>LAÿOD>@P…NTÿTDCB>>IAÿ?CÿS>?ÿNSQK>Dÿ@JIÿJ@A?K>DÿORÿ?M>
VCV>J?,
n>R?CJÿ`>>I8 v>JJKX>DÿEJKA?CJ †KJB>ÿ†@NSMJ vCJÿW@kD>@N
vC>Rÿu@ND>JÿEI@VA
ÿ 8

11
771
13!20"#"$$1%&'(''" "1$
012212345 6789
ÿÿ7878ÿÿ
*+,ÿ./0ÿ12/3ÿ456ÿ7484ÿ
9
ÿ+,: ÿ ÿ]<=?
;<=>?@ÿA<@BCÿ@?=D@EFÿ>CG?ÿ<H=?@ÿI?<@FÿFJ?E=ÿKEÿLH@KM<ÿKEÿ<E
>DG<EK=<@K<EÿGKFFKCE,ÿNEF=?<OÿCHÿP?==KEPÿ=>?ÿ?QJ?M=?OÿJ?<M?ÿCH
GKEOÿRK=>ÿ=>?ÿ>?BJÿCHÿ>KFÿH<GKBISÿ>?TBBÿH<M?ÿ=>?K@ÿJ@CUB?GFVÿHC@ÿ,,,
W??ÿHDBBÿFDGG<@IÿX
A<@BCÿY?@OCE?9 A<@BCÿY?@OCE? Z<D@<ÿA>K<==K[<@MC
\D<O<PEC ]CU?@=CÿWU<@<==C
ÿ

*^,ÿ_`abÿc/de8/ÿfÿgeÿ
9 9
ÿ^,h ÿ ÿ]<=? ÿ*hÿ[?=<FMC@?
iEÿ=>?ÿj?@P?ÿCHÿPKjKEPÿDJÿCEÿBKH?Sÿ<ÿPDIÿ=@<j?BFÿ=Cÿ>KFÿ>CG?=CRE
=CÿG<k?ÿ<G?EOF,
ACD@=?E?IÿACQ9 W?<EEÿlKBBK<GÿWMC==iBKjK<ÿm>K@BUI \<@@?=
nKBB<>DE=o<=?ÿl<BF>
ÿ 9

*p,ÿq5/ÿr245s/ÿ
9 9
ÿ^,: ÿ ÿ]<=? ÿ+*ÿ[?=<FMC@?
m>?ÿ=@D?ÿF=C@IÿCHÿt<DBÿtC==FSÿ<ÿF>ISÿUDBBK?OÿF>CJÿ<FFKF=<E=ÿUIÿO<I
<EOÿ<Eÿ<G<=?D@ÿCJ?@<ÿFKEP?@ÿUIÿEKP>=ÿR>CÿU?M<G?ÿ<
J>?ECG?ECEÿ<H=?@ÿU?KEPÿM>CF?EÿHC@ÿuuÿ<EOÿDB=KG<=?BIÿRKEEKEPÿuu
v@K=<KETFÿ\C=ÿm<B?E=ÿw*xxpy,
n<jKOÿ;@<Ek?B9 z<G?FÿAC@O?E LB?Q<EO@<ÿ]C<M> zDBK?
l<B=?@F ACBGÿ[?<E?I
ÿ 9

*:,ÿ{e|}/8ÿ
9 9
ÿp,^ ÿ ÿ]<=? ÿ:hÿ[?=<FMC@?
LH=?@ÿ>?@ÿO?<=>Sÿ<ÿGC=>?@ÿ@?=D@EFÿ=Cÿ>?@ÿ>CG?ÿ=CREÿKEÿC@O?@ÿ=C
HKQÿ=>?ÿFK=D<=KCEFÿF>?ÿMCDBOET=ÿ@?FCBj?ÿOD@KEPÿ>?@ÿBKH?,
t?O@CÿLBGCO~j<@9 t?EBCJ?ÿA@D€ A<@G?Eÿ[<D@< ZCB<
nD?<F vB<EM<ÿtC@=KBBC
ÿ 9

*‚,ÿ12ƒaÿfaÿ„…ÿ
9 9
ÿ^,* ÿ ÿ]<=? ÿ+‚ÿ[?=<FMC@?
t?=?ÿ<EOÿn?UUK?ÿ<@?ÿUC=>ÿ<UCD=ÿ=Cÿ=D@EÿhxSÿ=>?K@ÿkKOFÿ><=?ÿ?<M>
C=>?@SÿUC=>ÿCHÿ=>?K@ÿUDFKE?FF?Fÿ<@?ÿH<KBKEPSÿ=>?IT@?ÿCEÿ=>?ÿj?@P?ÿCH
BCFKEPÿ=>?K@ÿ>CDF?Sÿ<EOÿ=>?K@ÿ@?B<=KCEF>KJÿKFÿ=>@?<=?EKEPÿ=CÿH<BB
<J<@=,
zDOOÿLJ<=CR9 t<DBÿ]DOO Z?FBK?ÿ[<EE [<DO?ÿLJ<=CR N@KF
LJ<=CR
ÿ 9

11
771
13!20"#"$$1%&'(''" !1$
012212345 6789
ÿÿ7878ÿÿ
w;Bÿxÿyzÿ{|}~ÿy|}P€Jÿ
 
ÿ‚B‚ ÿ ÿc,5+ ÿƒƒÿ?+5,4C0-+
>Fÿ?+„3C0Eÿ5b0ÿ5++F,7+ÿA0/4ÿ,FXÿ,Fÿ,55-,C53[+ÿ0*X+-ÿb0D,F
+DA,-dÿ0Fÿ,ÿ-0,Xÿ5-36ÿ,FXÿ*+,-Fÿ,ÿ523F7ÿ0-ÿ5b0ÿ,A015ÿ*3U+E
U-3+FX4236Eÿ4+„Eÿ,FXÿ+,C2ÿ052+-B
S*U0F40ÿ)1,-…F ?,-3A+*ÿW+-X† `,+*ÿ`,-C‡,ÿ_+-F,*@,F3+*
`3DˆF+Tÿ),C20 SF,ÿ‰…6+Tÿ?+-C,X0
ÿ 

eÿghiijklm nÿÿtuvjml

6
ÿ ÿ8ÿ77 

o8pÿq77 ÿrs

GHIHJKLMÿOPHQHR )*+,-ÿ/01-ÿ23450-/
ÿ

Š{‹ÿŒHŽMQHŽH “”LL”QÿŠ{‹ÿ”J •0D+ )0F5,C5ÿY4 >?@AV-0


]06ÿc,5+Xÿ?0[3+4 c+7345+- _0„ÿ–UU3C+ÿ?0™0
ÿ ÿ _0„ÿ–UU3C+ —+b4
]W )0FX3530F4ÿ0UÿY4+
a3FXÿ420b53D+4Eÿb,5C2ÿ5-,3*+-4EÿA-0b4+ÿ620504Eÿ5-,Cdÿ/01- )0D3F7ÿZ00F V-+44ÿc00D V-3[,C/ÿV0*3C/
,5C2*345ÿ,FXÿ-,5+ÿ/01-ÿU,[0-35+ÿD0[3+4ÿ,FXÿ]Wÿ420b4ÿ0Fÿ/01-
620F+ÿ0-ÿ5,A*+5‘ Z35+ÿ>FX+„ SX[+-5343F7 >F5+-+45<_,4+XÿSX4
Z+,-C2 ˜0A4
>?@Aÿ?0A3*+ÿ435+ ÿ’ >Fÿ]2+,5+-4

)06/-3725ÿ8ÿ9::;<=;9:ÿ>?@ABC0DEÿ>FCB

SD,T0FÿSUU3*3,5+4
V-3D+ÿW3X+0ÿ SD,T0FÿY^ÿ SD,T0Fÿ`+-D,F/ÿ SD,T0Fÿ>5,*/ÿ SD,T0Fÿa-,FC+ÿ SD,T0Fÿ>FX3,ÿ @Vc+[3+bÿ S1X3A*+ÿ
YF*3D35+XÿZ5-+,D3F7ÿ _1/ÿ?0[3+4ÿ0Fÿ _1/ÿ?0[3+4ÿ0Fÿ _1/ÿ?0[3+4ÿ0Fÿ _1/ÿ?0[3+4ÿ0Fÿ _1/ÿ?0[3+ÿ,FXÿ @3735,*ÿ @0bF*0,Xÿ
0Uÿ?0[3+4ÿ\ÿ]W @W@ÿ\ÿ_*1<-,/ @W@ÿ\ÿ_*1<-,/ @W@ÿ\ÿ_*1<-,/ @W@ÿ\ÿ_*1<-,/ ]WÿZ20bÿ@W@4 V20507-,62/ S1X30ÿ_00d4

11
771
13!20"#"$$1%&'(''" $1$